Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Okur: Yayırüaruniz Sözen'in başansızyönetimiyleilgili Sözen,Starl'edava açıyorBüyükşehir Belediye Başkanı Prof. Sözen dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Starl'in yayınlanna karşılık Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Starl Genel Müdürü Yekta Okur, "Sözen'in davranışı basın özgürlüğünü kısıtlayan bir harekettir. Yayınlanmızın SHP'üler, sosyal demokratlar ve vatandaşlarla ilgisi yoktur. Doğrudan Sözen'in başansız yönetimiyle ilgilidir" dedi. tstanbul Haber Servisi — Bü- yükşehir Belediye Başkanı Nu- rettin Sozen, Starl'in önceki ak- şamki yayınlanyla, "Ulusiarara- sı basın ve genel ahlak kuralla- nna aykırı davranarak snç işledigmi" söyledi ve televizyon sorumlulan hakkında suç duyu- rusunda bulundu. Starl hakkında maddi ve ma- nevi tazminat davası açacağını bildiren Sözen, "Starl'in suç se- naryosu basansu ve mesoetsiz kalmıştır. Korsan yayn yayan bu talamm beni isüfaya çagırması- na en güzd yanıü, 20 ekim gü- n# tstanbul halkı verecektir" de- di. Sözen, 10 ay önce yapılan ve bugüne kadar isteği üzerine ya- yımlanmayan "Kırmızı Koftuk" progranunın kesintisiz yayun- lanm^cını istedi. KomaniMi izleyidkr tanfin- Starl-Sözen kavgası nasü başladı?— Star-l televizyonu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Nuretün Sözen arasındaki çekişme bir yıldır sürüyor. Sözen, Starl'in kendilerine karşı önyargıh davrandı|ını ve yayırnladığı "kasıüı" haberlerde cevap hakkını kullandırmadığını belirtiyor. — Magic Box yönetimi, Starl'in son olarak üç akşam önce, Sözen'in kardeşi avukat Ali Sözen'in SHP'den milletvekili adayı olduğunu ve belediyeye ait Halk Ekmek işçilerinin SHP il örgütünde başlattığı otunna eylemine ilişkin haberlerinden Sözen'in "gocunduğunu" ve "zorbatak" yaparak yayını engellemek istediğini öne sürüyorlar. — Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen'e göre ise 10 ay önce yapılan "Kırmızı Koituk" röportajının yayımlanmamasını istemişti. Çünkü kendisine "yanlı ve suçlayıcı" sorular sorulduğunu iddia eden Sözen, Starl'in kendisine yönelik bilinen tutumunu samimi bulmadığjnı, sorulan sorulann "halkı aydıolatKi" ve "yararlı" olamayacağını kaydediyor ve röportajda belediyenin hizmetleriyle ilgili hiç sonı sorulmamasına dikkat çekiyordu. — Sözen, "husnmet"in başlangıcını ise dünkü basın toplantısında şöyle açıkladı: "Ahmet Özal'ın ortaklan Starl'in sahiplerinden Cem Uzan ve Kenuü Uzan'ın ZindrUkuyu'daki arsası Bakanlar Kunılu karanyla 'Beşiktaş Levent-Turizm Alanı" içine alınmıştır. Bayındırlık ve lskân Bakanlıgı bu arsaya 18 emsal gibi Türkiye'de örneği olmayan çok yüksek ve istisnai bir imar hakkı vermiştir. 15 bin metrekarelik bir arsaya zemin üstünde ve altında yaklaşık 450 bin metrekare inşaat yapıiabflecek binalanna imar izni belediyemizin müracaatı ile Danıştayca durdurulmuştur. Yargı karan ile bölgenin imar hakkı belediyemize verümiş, Bakanlar Kurulu'nun bu bölgeyi turizm alanı ilan etme karan da iptal edilmiştir. Birisi 53 kat 185 metre yıikseklikte, diferi 100 kat yaklaşık 350 metre yökseklikte iki gökdelenin isUnbul'nn bagnna saplanması, bdediyemiziu girişimi sonucu yargı karanyla önlenmiştir. Bu olay Starl'in ve yandaslannın şahsıma ve belediyemize yönelik husumetinin başlangıcıdır." dan sık sık allaş ve tezahüratlar- la kesilen Nurettin Sözen, Starl hakkında cumhuriyet savcılığı- na başvurarak suç duyurusunda bulunduklannı belirterek Türk ve Alman yasalanna göre suçlu- lann peşini bırakmayacağını vurguladı ve "Madem ki o ban- dı yayımladınız, mertseniz, di- rüstseaiz tamamını yayımlayın, bir tek kareyi bile atlarsanız ya- kanıza yapışınm. Ejer dürüst ve namushıysanız tek kare eksik bı- rakmadan yayımlayınız. O za- man halkımız planladıgınız ger- çek siyaai emeUerinizi ve nereye igiııizi görsün, hep-varmak ttedigiııizi Starl muhabirinin 1 ekimde yayına başlayacak olan ve SHB'nin de kullanacağı Mega-10 kanalını hatırlatıp "Si- zin televizyonunuz nasıl bir tek- nikle yayın yapacak? Çünkü siz Starl'in yayınlannı korsan ola- rak nitelendiriyorsunuz" sorusu- na şu yanıtı verdi: "O sorunun adresi yanlıştır. Ben tsUnbul Büyükşehir Bele- diye Başkanı'yım. Starl bunu bilmiyor, bunu öğretecegim. O sonıyo parti başkanıma ve şir- ketin yetkODerine sonm. Size de- mokrasi adına verecekleri çok yanıt vardır. Yanlış sonı soru- Starl'in yayımladığı programı, "Sonradan ögrendigimiz siyasi fdsefesine uygun ve bdli sonuç- lara ulaşmak için bazı çevreleri tatmin etmek amacıyla yöndtil- miş sorularia dolu" olarak yo- rumlayan Sözen, şöyle konuştur "Yayımlanmayan gerçek bö- lümlerde çok ikrinç konoşmalar var. Ben hiçbir rabatsızlık duy- madım bandın yayımlanmasın- da, an» tamamının yayımlan- masını istiyorum. Orada söyle- diklerimle iftihar ediyorum. ln- sanca yaşamak için Anadolu- dan gelen insanlan yeren, aşa- gdayan sorulan yanıtlamak be- hiç sıkıntım yok. Asıl sıkınüsı olan uluslararası basın ve genel ahlak kurallannı çigneyerek ya- yın yapmaya ibtiyaç duyan siz- ler sıkınü içindesiniz." Prof. Sözen bir gazetecinin yönelttiği, "Bu olaydan sonra SHPIi beledryeler çanak anten- leri kaldırmayı düşünuyor mu" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Parti genel merkezini Ugüendi- ren bir konu, ama o bdediyele- rimizin ülkenin demokrasisini tehlikeye atan ve SHP'ye olan tavnnı açıkça gösteren yayudar karsısuıda Starl ile endogru ka- ran verecekterine buuuyornm." Sözen, dün belediye binaan- PTTNİN ÇANAGl KALDfJtlMDA— Starlia Almanya'ya göuderdigi yayınlan için kindadgı link hattının taşryıcisı PTTnin aracı, yaklaşık 15 ginden bcri 1 rayı'nın yaaındaki Tirbedar Sokak'ta kaldınm üzerinde dunıyor. Belediye de trafigi engdledigi gerekçesiyle aracın buradan kaldınlmasını istiyordu. Sözen'in basıntoplantısı mitinge dönüştü MERT ALİ BAŞAJUR Büyükşehir Belediyesi'nin kokteyl salonu kalabalık ve coş- kulu günlerinden birini yaşıyor. Başkan Sözen, elinde basın bül- teni, Içişleri BakanuğYna ve Is- tanbul ValiliğTne yazdığı suç duyurusunun suretleri, kürsüde- ki mikrofondan kendisine "zor- ba" diyen Starl'i yanıtlıyor. ll- çe belediyelerinin başkanlan, meclis üyeleri, partililer her sö- zünden sonra alkışuyorlar Sö- zen'i. Alkışlara "Faşist televiz- yon", "Vur vur inksin, Çanka- ya dinlesin", "Hür basın yazstn" sloganlan kanşıyor. Starl'in bu seçim hazırhkla- nna karşıhk Sözen'in de sesi bir "miting tonunda" çıkıyor: "Kardeşim AU Sözen'le Ugfli haberierden rahatsız olmuş de- gttim. Çanagın yerleştirüdiği TIR büyüklügünde bir aracın Istanbul'un en yogun trafigini yasayan yere izinsiz park edil- mesi durumu işgale dönüştür- mttstnr" diyor ve ekliyor: "20 ekimde cevabuu vereceksiniz." > Coşan kalabalığın tezahüra- hna "Perdeler inecek, maskder Püsecek" sloganını da katıyor Şözen. ; Çöp kamyonunun Eminönü feelediyesi'ne ait olmasına rağ- inen faturanın kendisine çıkanl- ınasındaki kastı aktanyor Baş- kan: "Sizin çöplerinizi almaya lidiyordu" diye iğneliyor Starl kamerasına bakarak. ; Günlük olağan trafik kazala- hndan birinin Starl'in haber (trafigini tamamen tek yöne çe- Virmesi, yayımlanmamasını is- »ediği "Kırmızı Koituk" prog- ranunın haberlerde alıntılar şek- linde yer alması Sözen'i çileden çıkarmış gözüküyor. Söz basın mensuplarma gelince, mikro- fondan acıklık getiriyonız: "Ahmet Altan ve Nese Dü- zel'le daha önce yapngımız bir röportajda konu Sözen'in ya- yuntanmanuş söylesisine gdmiş- ti. Altan ve Düzel o tarihte Sö- zen röportajuun yayımfammama gerekçesüd 'off the record' ola- rak söyledikleri için o böiümü yazmamıstık. Altan ve Dnzd programa katüacak diğer ko- nnklann gözünü korkutmak is- temiyorlar, 'Sözen gibi diger konnklar da programı yanda bırakıp giderier' diye çekiniyor- lardı." Sözen bu açıklamaya karşılık olarak "O zaman bu programı yayımlamamak Starl'in çıkan- naydı. Ştandi ise yayımlamak çı- kan oldn" diyor. tkinci çanak antenin konul- duğu Vezirhan'ın odabaşısı 1b- rahim Aydm'm da tıpkı PTT es- ki Genel Mudüru Emin Başer gibi ANAP'tan aday olduğunu söyleyen Sözen, ANAP'la Starl arasındaki "çıkar köprüsünü" ortaya koyuyordu. Yurdun çeşitli yerlerinden ge- len tebrik telgraflarını okuyan, videodan "anten kazasını" bir kez daha izleten Sözen'in basın toplantısındaki bu savunması karşısında salondakilerin yoru- mu şu oluyordu: "Starl'in bu atagı geri tepti. SHP ve Sözen reklam harcamasına gerek kal- madan prim yapblar." AJkışlar arasında Sözen sa- londan çıkarken aynı slogan tekrarlanıyordu: "Vur vur inle an. Çankaya dinlesin." Zabıta memuru Ayvaz anlatıyor Starllde bizi kilitledilerREMZt GÖKDAĞ "Starl'in yayınında Genel Müdtir Yekta Okur ile zabıta memuru arasudaki konnşma niye sesii yayımlanmadı?" TV izleyicilerinin önceki ak- şam en çok sorduklan sonı buy- du. Magic Box Genel Müdürü Yekta Okur'un konuştuğu kişi Eminönü Belediyesi'nin zabıta memuru Muhittin Ayvaz'dı. Ay- vaz, Magic Box binasına gitme nedeni olarak, bitişikteki Vezir- han'ın bahçesine kurulan çanak anten için esnafın yaptığı şikâ- yeti gösterdi. Ayvaz, "Şikâyeti yerinde incdemek için önce is- hanuun bahçesindeki çanak an- tenin yerini gördügünü, sonra da yetkilDerie görüsmek üzere Magic Box binasına gittiglni" söylüyor, olayın gelişimini şöy- le anlatıyor: "Vatandaştan gelen bir şiki- yet iâzerine 16JO'da Magic Box binasının yanındalri Vezirhan'a glttik. Hanın bahçesine 6 met- rekare oeton döktldütünü ve Zabıta memuru Ayvaz .betonun üzeriae bir çanak anten ile yanına bir kulübe konuldu- gunu gördök. Çanak antenin sa- hibinin Magic Box olduğunu ögrendik. YetkUHerle görüşme- ye gittigimizde bizi Genel Mü- dür Yekta Okur'un odasına çı- kardılar. Bu arada YekU Bey'in çok smhU otdugunu gördttk. Bi- zi bekletirken bir yandan da ka- meramanı çagunyordu. Kendile- rine Vezirhan'daki çanak anten için belediyenin izni olup olma- dıgını sorduk. Bu arada kame- Şoför AU Güzd ra girdi. Biz de kamera karşısm- da konnsmak istemedigimizi söyledik. Bize sürekli, 'Sizi Nu- rettin Sözen mi gönderdi? Birin- ci antenimizi kırdınız, şimdi de ikinciyi mi kıracaksınız?' diyor- du. Bunun uzerine kapıya yönd- dim dısan çıkmak için. Bize 'Gidemezsiniz' deyip kapıyı ki- litledi. 'Buraya gelme nedenini- zi kamera karşısında söyleme- den dışarı çıkamazsınız' dedi. Bu arada kamera geldi. Yek- ta Bey tekrar öniımü kesti ve ya- kamdan tuttu. Ben de 'Gelme nedenimizi size söyledim. Kame- raya karşı neden söylememi istiyorsunuz' dedim. Yaklaşık 5 daldka kameraya çekildi konus- malarımız. Daha sonra 'Gidebilirsiniz' dediler. Çıkar- ken, 'Bu binaya bir daha bele- diyeden kimse geunesin, gelirse ayaklannı kırarım' dedi." Çanak antene çarpan Eminö- nü Belediyesi'ne ait çöp kamyo- nunun şoförü Ali Giizel de ola- yı şöyle anlattı: "Sokaga girerken sotamda bir polis araa, sagımda da PTTnin aracı vardı. Yoldan her zaman- ki gibi gecerken bir ses geldi. Hemen durup araçtan indim. Çanak, PTTnin aracının üze- rinde dısanya sarkmış bir şekil- de duruyordu. Gecerken aracın kasası carpmış. Daha sonra be- lediyeden ve Magic Box'tan yet- kililer gelip görüntüledUer. Ba- na 'Sen gidebilirsin' dediler. Ben de normal görevimi yapmak üzere sokaktan aynldım" dedi. da düzenlediği ve çok sayıda il- çe belediye başkanı ile partilinin katıldığı basın toplantısında ön- ceki gün Starl'in hakkında yap- tığı yayın ve suçlamalara yanıt verdi. "Starl'in taraf olmadıgı basit trafik kazası otayını bahane ede- rek şabsımı bedef alan bu yayı- nın ardmdan yalmzca korsan ya- ymcdann kişisel ve kendilerine destek olan gruplann çıkar kay- gılan yatmaktadır" sözleriyle basın toplantısına başlayan Prof. Sözen, "PTT'nin çanak anteni taşıyaa TIR böyükmgtin- deki uydu aracının trafifin yo- ğun olarak yaşandığı kentin ta- rihi köselerinden birini izinsiz is- gal etmesini önlemek için PTTye 19.9.1991 tarihinde bir yazı gönderdi. PTT yazunıza olumlu yamt vererek aracın kal- dınlacagını belirtti. Bu durnm yasadışı korsan yayın yapan Starl'in şahsımı ve bulundugnm "»«''•"" bedef alarak yapbgı ka- sıtlı, yanlı ve gerçek dışı yayının dddiye aünır bir yanının bmlun- madıgııu gösteriyor" şeklinde konuştu. Starl ne diyor? Starl Genel Müdürü Yekta Oknr, önceki akşamki yayınla- nyla ilgili olarak Cumhuriyet muhabirine şunları söyledi: "Biz PTT'den kiraladıgımız link hattıyla Annanya'ya yayın gönderiyoruz. Uludararası söz- leşmelere göre PTT'nin böyle bir bizmet vermesi zorunludur. PTT bir vatandasa bile bu biz- meti verebilir. Ama belediye bi- lim yayın yapmamızı «•geUemek istedi. Sözen'in bü- tün itirazı PTT arabasınadv. Sözen bana teiefon ederek, 'Bu- nu kaldırın, kaldırımı işgal ediyorsunuz' dedi. Ben de ken- disine, 'Başkan, •istanbuTun hangi kaldırımı boş ki? Yanlış yapıyorsun. Zaten kaldınmlan işgal ettirmişsiniz kiraya vererek' dedim. Bu devletin lin- ki, PTT'nin malı. Bizimle ilgili degD. 'Gidin, PTT ile konuşun' dedim. 'Bu yayını kaldıracaksınız' diye ısrar etti, bca de 'Yanlış yapıyorsun, gü- cün varsa o zaman kaldır' de- 4fan. Nttekim, PTTye faks çekmiş. PTT de pazartesi gttnö kalundu|u yerden kaldıracağız ttyt keadikrine cevap vennis. Mesele aslında, kardeşinin mil- letvekili adayı olmasmı ve Halk Ekmek'teki eylemi haber yap- •anuzın kendisini rahatsız etmesidir. Bu haberiere bozul- mstur. Cumartesi sabahı gör- 4nk Id bdediyenin bir çöp araa, Mzfan çanak anteni kııth. Düsü- nün ki bu şoför ilk defa bu so- kaga giriyor. Hem de yol boş iken gelip çanağı kınyor. Polis zabıt tuttu. Ögleden sonra ise zabıtalar gelerek ikinci çanak antenimizin yerini sonnaya baş- ladılar. 'Kimden izin alarak bu- raya kurdunuz' dediler. Bizim başımıza böyle bir şey gelecegi- ai bildigimizden ikinci çanak anteni knrmustuk. Ben de 'Kim soruyor?' dedim. Zabıta, 'Baş- kanım soruyor?' dedi. Eminö- nü Belediye Başkanı olan hemşerisi soruyonnuş. 'Ona kim talimat vermiş?' dedik, 'Bilemeyiz' dediler. 'Belediye- nin böyle bir yetkisi var mı?' de- dim, 'Birinci çanak gitti, ikinciyi de tahrip etmek için mi gönderdi?' dedim. Sözen'in davranışı basın öz- gürlogünü kısıtlayan bir hare- kettir. Yayınlanmızın SHP'liler, sosyal demokratlar- la, vatandaşlarla bir ilgisi yok- tur. Doğrudan Sözen'in başansız yönetimiyle ilgilidlr. Bu, belediye başkanımn sahsi zorbalığıdır." Güvenlik önlemleri Starl'in Cağaloğlu'ndaki binasuun önündeki güvenlik ön- lemleri sürüyor. PTT'ye ait çanak antenin ve üzerine monte edildiği aracın kaldınlmasından sonra, partili- lerin herhangi bir taşkınhğına karşı iki polis otobüsü Magic Box'ın bulunduğu sokağın iki ucuna yerleştirildi ve çevrede büyük çapta önlemler alındı. Magic Box yetkilileri, basın mensuplannın gelişmeler ve Sö- zen'in dünku acıklamalanyla il- gili görüşme isteklerini kabul etmediler. Sözen ile görüşmenin yapıldı- ğı Kırmızı Koituk adlı progra- mın önceki akşam tamamının yayunlanmadığı şikâyetleri üze- rine, Magic Box dün akşam ICır- mızı Koltuk'u bu kez kesintisiz olarak yeniden yayunladı. Prog- ramın yayına girdiği andan iti- baren gazetemize çok sayıda protesto telefonlan geldi. Oku- yucular, Starl'in yayınını "yanb" bulduklanm, sorularia "saldırgan" bir tutum içine gir- diklerini söylediler. Okuyucu- lar, "Starl'in Sözen'i istifaya cagırmaya hakkı olmadıgı, bu programı yapanlann istifa et- mesi gerektigi" göruşünü dile getirdiler. Izleyicilerden gelen ^ok sayı- da tepki, dün Magic Box'un te- lefonlarmı da kilitledi. Okuyu- cular, özel televizyonun telefon- lara yanıt vermediğini, tepkile- rini iletme olanağuu bulamadık- larını belirttıler. Inönü'den Starl'e tepki' Demokrasi kanalı korkııttııSHP Genel Başkanı, "Seçime doğru SHP'li belediyelerin korsan yayını engelleyebileceği endişesiyle hareket ediyorlar. Starl'i demokrasi kanalı korkusu sardı" dedi. Starl'i küçümseyici ve gerçekleri tahrif edici aile televizyonu olarak niteleyen Inönü, iktidarı, halkı kandırmaya yönelen propaganda araçlarım kullanmakla suçladı. Biga Belediye Başkanı Kemerli, uydu yayınlan veren çanak antenden Starl yayınlannın vatandaşın isteği üzerine kesildiğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Magic Box'un, uydu- ya yayın veren PTT antenine bir çöp arabasuun çarpması ne- deniyle tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen'i "zor- balıkla" suçlayarak istifasını istemesi büyük tepki dogurdu. SHP Genel Başkanı Erdal Inö- nü, "Seçime dogru SHP'li be- lediyeleruı korsan yaymı engel- leyebileceği endişesiyle hareket ediyortar" derken, SHP yöne- ticileri "Starl'i demokrasi ka- naiı korkusu sarm" yorumunu yaptüar. Inönü, Starl'i "küçümseyi- d ve gerçekleri tahrif edid aile tdevizyonn olarak" nitelendir- di. Inönü, iktidarı "halkı kan- dırmaya yönelen propaganda aradaruu kuHanmakla" suçla- yarak "Bunlardan biri devletin televizyonu, biri de öteki tele- vizyon, aile televizyonu" dedi. Inönü, seçim arifesinde hal- kı doğru bilgilendirmenin öne- mine dikkat çekerek "tkndann basvurdugu, kuüandığı temel araç, tek çare demek mumkün- se halkı biraz daha kandırma- ya yönelik propaganda araçla- nnı kuUanmak" diye konuştu. Inönü bunlara karşı olumlu et- kenin "demokrasi kanalı" ola- cağuu söyledi. tnönü daha son- ra şöyle konuştu: "Dün (önceki gün) yaşadıgı- nuz bir olay buna ihtiyacı bir defa daha ortaya çıkardı. ts- tanbul'da Büyükşebir Belediye Başkanı hakkında bu aile tde- vizyonunun son derece küçüm- scyid, «erçskleri tahrif edid ve hakaret eden bir eda 0e yayın yaptıgnu gördttnüz. Gend mer- ketin telefonlan sürekli çalıştı. Vatandaşlar büyük tepki için- de, bu nasıl şeydir. 'Bir büyük- şehir belediye başkanına bir te- ievizyondan açıkça nasıl haka- ret edilir. Buna karşı bir şey yapmayacak nusımz? Bu ne re- zalettir. Bunu kabul etmiyoruz' şeklinde tepkiler hâlâ devam ediyor. Olay nedir? Bu televiz- yonun izin almadan >aym yap- ması için kurulmuş bir anten kamyonu, bir yerde dunıyor. Eminönü Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu orâdan gecer- ken bu kamyona çarpmış. Bir kaza." Starl'in Sözen'e yönelik ya- yım, vatandaşlaruı tepkisine yol açö. SHP Genel Merkezi ve gazeteleri arayan vatandaşlar, Starl'in yanlı yayınını protes- to ettüer. SHP Genel Merkezi'- nin santralı yoğun teiefon tra- fiği nedeniyle kilitlenirken çok sayıda vatandaşın da Magic Box'un telefonunu öğrenebil- mek amacıyla aradıklan 011 servisi de uzun süre meşgul edildi. Gazetemizi arayan çok sayı- da vatandaş, tepkilerini "Sö- zen'i tanımıyordum, ama şim- di yüzde yuz destekliyorum ve Starl'i lanetliyorum", "hallun seçtigi kişiyi halk indirir, biz Starl vöneticüerini istifaya da- vet ediyoruz", "Lanet olsun", "Bu yayuüar kesflsin" diye dile getırdiler. Magic Box'a telefon- la ulaşan kimi vatandaşlar da tepkileri karşısında "Yayıntar sürecek, istemiyorsanız sey- retmeyin" yamtını aldılar. PTT Genel Müdürvekili Os- man Ytlmaz Gözüm, Starl'in kullandığı PTT'ye ait olan ça- nak antenin uğradığı kaza ile il- gili sorulan yanıtlamaktan ka- çmdı. Cumhuriyet'in ısrarlı gö- rüşme istemleri Gözüm tarafın- dan kabul edilmedi. SHP Genel Saymanı Rkret Ünlü DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit'in TV yaymı konu- sunda partisine yönelik eteşti- risini yanıtladı. Ecevit'in "SHP'li belediyelerin 200 mil- yar borcu var, televizyonu han- gi parayla kuruyor" sözlerini anımsatan Ünlü, "Başbakanuk görevi yapmış ve yeniden bu göreve talip olan Ecevit'in parti bütçesiyle, belediye bütçesini ayırt edememesi duşündürücü- dur. Ecevit bunu ya bilmiyor ya da bnmeztikten gdiyor" de- di. J . O. Yayını kestiler Starl'in önceki akşam Istan- bul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Nurettin Sözen'i hedef alan yayınlanndan sonra bazı yörelerdeki yayınlann kesildi- ği görüldü. Anadolu yakasın- da Starl görüntüsünde kum- lanma olurken, sesin de kesik olduğu dikkati çekti. Biga Belediye Başkanı Şük- rii Kemerli, vatandaşın isteği üzerine ilçeye uydu yayınlan veren çanak antenden Starl ya- yınlannın kesildiğini bildirdi. Belediye Başkanı Kemerli, yap- tığı açıklamada Starl'de son günlerde SHP'ye karşı taraflı yayın yapıldığmı ileri sürerek "Uydu anten vatandaştan top- lanan paralaria kurulmuştu. Bu TV istasyonunun SHP'yi yıpratmasma hem biz hem va- Uadaş karşı olduğu için Starl uydu yaytnını kestik" dedi. KISAKISA • Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya kasabası yakınlarında, bir yolcu otobusünün kereste yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar Antalya ve Bucak'taki hastanelerde tedavi altına alındılar. ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışmalan ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın, yolcu otobusünün kereste yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi. Dün aynca yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalannda 8 kişi öldü. lçel'de meydana gelen iki ayn kazada, trfan Könte (35), Bahattin Dağdur, Fatma Ercan (2) Antalya-Serik karayolundaki kazada Mahmut Çelik, Adana'daki kazada Ekrem Kesmez (12), Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 7. kilometresindeki kazada Memik Bozgeyik (47), Konya'mn Karapınar ilcesindeki kazada Rafet Yabır (43) ve Uşak Ulubay karayolunda meydana gelen trafik kazasında da Fevzi Tuncay (33) yasamını yitirdi. • Kars ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasadışı bir örgüte yardun ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi. çıkanldıklan mahkemece tutuklandılar. 12 Eylül'de bazı yerlere afış asarken yakalandıklan açıklanan 7 sanığın yargılanmak üzere Erzincan DGM'ye sevk edilecekleri bildirildi. • Denfaril'de sivil polislere 100 kilo esrar satmak isteyen bir genç suçüstü yakalandı. Konya'da da 8 kilo toz esrar ele geçirildi. Denizli Emniyet Müdürü Ilhan Şener'den edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren kaçakçıhk şubesi ekipleri, esrar imal edip sattığmı tespit ettikleri Hikmet Akdağ (23) ile bağlantı kurdular. Hikmet Akdağ, Çivril ilçesi yakınlanndaki randevu yerinde, sivil polislere 7 çuval dolusu esran teslim ederken suçüstü yakalandı. EMO İSTANBUL ŞUBESİ İNGİLİZCE ve BİLGİSAYAR KURSLARI İÇİN KAYITLAR BAŞUMIŞTIR. 148 50 52 - 148 50 53 Cumhuriyet Cad. No: 283/4 Harbiye - İST.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog