Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14• • • * MEKTUP ~ Zorunlu konser • Bizter Üstbostana Luna- parkı'nın çevresinde otur- maktayız. Bilindiği gibi lunaparkın yanında bir süre önce Bostancı Gösteri Merke- zi açıldı ve burada sanatçıla- nn konserleri birbiri ardına yapılıyor. Ancak çok geç sa- atlere kadar süren ve yüksek volümle gerçekleştirilen bu konserler bta sabaha kadar uykusuz bırakıyor. Evimizin içinde sanki oradaymış gibi yüksek ses duyuyonız ve işi- mize gitmemiz için erken kalkmamız gerekiyor ama uyuyamıyoruz. Biraz daha anlayış gösterilemez mi? ÇEVRE SAKİNLERİ Sahil bandı açıldı • tSTANBUL (AA) — Sahil düzenleme çalışmalan tamamlanan Yenikapı- Kocamustafapaşa sahil bandı, dün Büyukşehir Belediye Başkaru Nurettin Sözen tarafından törenle hizmete açıld:. Sözen, törende yaptığı konuşmada, sosyal demokratlar olarak insana öncelik veren politikalar ürettiklerini belirterek, Kadıköy-Maltepe sahil şeridinin bir yıl içinde tamamlanacagını, önümüzdeki hafta içinde de Metro'nun temeünin atüacağını anlattı. KENT-YAŞAM 23 EYLÜL 1991 GEREKLI TELEFONLAR Hep Aynı Konu Ama.. (Baftarafi 1. Sayfada) ral pariamentoda açıkça milletvekilleri olan ve aynlıkçılığı legal olarak savunan Slovak partisinden söz edecektik. Mihmandarımızın Çeklere ilişkin antipatisine ve bağımsızlıktan yana hararetli tutumuna değinecekiik. Milli- yetçi akımların gitgide kanştırdıgt Balkanlar1 - da, Türkiye'nin konumuyla, nasıl bir dış po- IJtika iztemesi gerektiğini ele almayı düşünü- yorduk. Olmadı. Uçağımız havalandıktan az sonra Sayın Ûzal yanımızdaydı yine... Ve Türk dış potttikasıyia ilgili iki önemli ko- nuda öylesine bir üslup içinde açıklamalar yaptı ki, yazımızın konusunu ister istemez degiştirmek zorunda kaldık. Birincisi, PKK-lrak ilişkisine dönüktü. Ûzet- le: PKK'yı bugün irak'ın desteklediği kanı- smdaydı; "O zaman ben onlan neden des- teklemeyeyim?" Cumhurbaşkanı özal'ın "ontor" dediği, Talabani'yle Barzani'ydi. İkincisi, Kıbrıs'tı. Kıbns'ta durumun böyle gidemeyeceğini, mutlaka çözüm gerektiğini yinelerken şun- lan söyiedi: "Türkiye bu konuda büyük fedakâriık yap- tı, yapmaya da devam ediyor. Yıtda 200 mil- yon dolar veriyor. Bunun kıymetini bilrmlen lazım. Bunu açıkça söylüyorum. Denktaş'a da söyledim. iki kesimlilik, siyasal eşittik, et- kin garanti... ilkelerden taviz vermeyiz. Ama böyle gitmez, çözüm de şart..." Bir cumhurbaşkanından başa kakarcası- na bir üslup... Şimdi sorulması gerekir Bu ülkede dış politikayı kim yapar? Yetki ve sorumluluk anayasaya göre başbakanda değil mi? Kuşkusuz öyle. Cumhurbaşkanının, 1982 Anayasası'nda att alta sıralanan görevler: arasında dış poli- üka yoktur. Öyle bir şey, eski deyişle 'tadat' edilmemiştir. O zaman, yukarıdaki iki önemli konuda son derece duyariı açıklamaları nasıl yapa- biliyor Cumhurbaşkanı? Anayasal konumu- nu böyle fütursuzca nasıl aşabılıyor? Bunu yapabiliyorsa, o zaman Başbakan başbakanlığını nasıl yapacak? Bu sorunun yanıtını vermek Saytn Yıl- maz'a düşer. Devlet yönetiminde ciddiyet açısından başka çare yoktur. Başbakan, bunun gereğini yapar mı bile- miyoruz. Ama Cumhurbaşkanı bildiği yotda gözü- kara biçimde gitmeye kararlıdır. Dün, Anka- ra'ya uçarken söyiedikleri başka türiü yorunv lanamaz: • Cumhurbaşkanlığı: "Öyle suya sabuna dokunmayan, sembolik bir cumhurbaşkanı olmaz... Arkasında birkaç sufiörle dolaşan, Paşam şoyle deyin!' diye hitap edilen cum- hurbaşkanı isteyenler var..." • Konuşmak: "GezeceğimTürkiye'yL Ko- nuşmada yaparım tabii. Seçimle ilgili olmaz (gülüyor). Siz onu seçime çevirirsiniz (gülü- yor). Türkiye'yle ilgili olur." • DemireTe: "Siyasette ayağı sürçen bir daha geri gelemez. İstifa edecekmişim... Biz öyle höt deyince şapkaya alıp kaçmaytz. Sü- leyman Bey'i ben hesaba almıyorum." Bir cumhurbaşkanı anayasayı böylesine umursamıyorsa, bunun yaptırımı ne olacak? Hukuk devletinin sınırları içinde kalarak ne yapılabilir? Karşılıksız bırakılması doğru değildir. Hukuk devletinin, yasa devletinin gerek- leri çiğnenerek bir ülkede demokrasi yerteş- tirilemez. Anayasa degişikliğiyle Çankaya'da deği- şimi sağlamak, eger oiabilirse, bunalıma de- ğil, devlet yönetiminde ckldiyete yol acar. Bakonlık taşıî alımı izni vermiyor Belediyeye kiralık taşıt tstanbul Haber Servisi — Maddi sıkıntı içindeki Bayram- paşa Belediyesi taşıt alamadığı için kiralık taşıt kullanıyor. Be- lediyenin taşıt alabilmesi için ge- reken Lznin tçişleri BakanlığYn- dan gelmemesi üzerine belediye- ce yapdan denetimler 10 adet ki- ralık minibüsle geıçekleştiriliyor. Bayrampaşa Belediye Başka- nı Necdet Ozkan, eldeki mevcut araçlann çabşamayacak durum- da olduğunu, bakanlığın da izin vermemesi üzerine yeni taşıt ala- madıklarını belirterek "Hizme- tin aksamaması için kiralık ta- şıt kullanma yoluna gidiyoruz. Kiralık taşıtlan ödedigjmiz pa- rayı, kendi taşıt almumızda kul- lansaydık, şimdiye kadar en az 20 hizmet aracımn sahibi olabi- Urdik. Bn da izni geciktircnleriıı belediyemize ödettikleri bcdeldir" dedi. Bayrampaşa Belediyesi bakanlığın izin vermemesi sonucu kira- lık tasıüaıia ulaşım ve denetimlerini sürdüriiyor. Bakan Aykut okıd açtı Zorunlu eğitim 10 yıla çıkacak tSTANBUL (AA) — Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Imren Aykut, "hkögretim okul- lanmız, devletimiz ve miUetimiz için geçerli olan ortak inançla- n, idealleri, davnuuşlan kazan- dıran yegane konnlardır" dedi. Gazdosmanpaşa 50. Yıl Ma- hallesi'nde yaptınlan "Ytıans Emre bkötretim Okıln", dün Meydana çıkannı (Baftarafi 1. Sayfada) nm. Onua da yoln, taboian yı- kıp her şeyi açıkça konoşmak" dedi. özai, Kıbns Torklerinin so- nınlanna sahip çıkmak için DYP iktidanna sıcak baktıkla- n yolunda bir gazetede yer alan haberle ilgili görüşünün sorul- ması üzerine de "Kıbnslı neyi terdk edene etsin, büyük fede- kârtak yaptık, yapmaya da de- vam ediyornz. Kıymetini biMnkr" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ozal. her yıl 200 milyon dolardan fazla para- nın Kıbns için harcandığını da hatulatarak, "Türkiye buna de- vam ettikçe, bayük capu da de- vam edecektir. Bir çözttmün öy- le veya böyle mutlak bulunması lazım. Bu sorunun Türkiye'nin önünde dnrması, Türkiye'nin büyiimesi için hakikaten önemli engellerden biridir. Ben bunu çekiomeden söylerim, Denktaş- ın yüzüne de söytedlnT diye ko- nuştu. iki taraflı toplum, eşitlik ve Türkiye'nin garantörlüğü konu- lannda hiçbir şekilde fedakâriık edilmeyeceğıni de bildiren Cum- hurbaşkanı özaJ, "Mesele çö- züm buhınmasıdır, ama bazı ku- rallardan hiçbir şekilde geri adun atmayız. Hatta şunu da id- dia ettim. Eşitligin en güzel gös- tergesi, döner cumhurbaşkanlı- gıdır dedim" diye konuştu. Bir gazetecinin, DYP Genel Başkanı Söleyman Demirel'in "Siz benim kulahjmı degil, mil- letin derdini düsünün" şeklüvJe- ki sözlerini hatırlatması üzerine de gülerek, "Bana, 'seçim son- rası istifa edecek' diyorlar. Biz öyle kolay, ha deyince gitmeyiz. Ben sadece bunu söyiedim. Ben- de şapka giyme alışkanlıgı da yok. Şapka gjymiyonım. Ama Demirel, o zaman zaten başka- sının şapkasau alıp gitmiş. Mey- danfauda yine koauşacagım. Sü- leyman Be>'i besaba katmıyo- rum. Bu siyasette ayağı sürçen bir daha kolay gdmez" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut özal, Doğu ve Güneydogu Anadolu bölgelerini kapsayan illere gezi yapmayı düşündügünû, ancak bunun seçimle bağlantısının ku- rulmaması gerektiğini, vatan- daşlara doğru bildiklerini anla- tacağını söyiedi. özal, bir soru üzerine de şoyle konuştu: "Nasıl bir cumhnrbaşkanı is- teniyor? Sembolik bir cumhur- başkanı mı? Bn olmaz. Cum- •nrbaşkanının indirilmesinden söz ediliyor. Makabline samil olur mu? Böyle bir fetva veren anayasa profesörleri var." tmren Aykut tarafından açıldı. Aykut, törende yaptığı konuş- mada, ilköğretimin çocuklara ilk, ama kalıcı değerlerin, ilk bil- gilerin, kişiliği oluşturacak ilk duygu ve düşüncelerin verildiği öğretim basamağı olduğunu kaydederek, şunlan söyiedi: "Eaformasyon çagı, bflgi top- lunn çağı gibi isimlerle nitelen- dirilen yepyeni bir çagın başın- dayız. 2000'li vıllar, arük eski bi- Um kurgu romanlan ya da film- lerinde degil, heraen önümüzde dnrnyor. Bilim adamlan bu ça- gı 'Kuşku çagı' olarak da adlan- dınyorlar. Çünkü, bilim ve tek- nolojjdeid akıl almaz Uerienıe ve geüşmeler, insan akluun suur U- nımaz bulnşlan, ülkeleri aman- su bir yanşın içine sokuyor. 2000'li yıllann insanının nasıl olacagı konusunda çalısmalar yapılıyor. Günesin ötesine, farklı galaksüere yapdacak uzay yokru- laklannın planlandıgı bir çagı yasıyoraz. Türkiye olarak 20000i yıUara hazırianmak, bu çag3 yakala- mak, geri kamuunak zornnda- yız." Türkiye'nin, daha önce, zo- runlu eğitim süresi S yılla sınıriı olan 11 ülkeden biri olduğunu, bu durumun gelişmişlik seviye- si ve s-rasıyla bağdaşmadığını anlatan Aykut, "Hükümet ola- rak, efitime büyük önem. deger ve öncelik verdigimiz bUinmek- tedir. Hükümet progranumuda zorunlu egüimin 5 yüdan, 2000 yüına kadar 8 yıla, 2000 yılın- dan sonra ise 10 yıla çıkanlma- sını öngördük. Bunu Bakanlar Kurolu olarak benimsedik ve kanun tasansını TBMM'ye sevkettik" dedi. 50. Yıl Ma- hallesi Okul Yaptırma Yaşatma Deraeği Başkan Yardımcısı Az- mi Aydemir ise 16 ayda tamam- lanan 30 derslikli ilköğretim okulunun yaklaşık 2.S milyar li- raya malolduğunu, bunun 275 milyon lirasının Milli Eğitim Vakfı tarafından karşüandığmı anlattı. 527 57 00 172 13 73 -74-75 v« 088 • tad ama: 068 • SAİUb lhar«el:077 511 8918 p 48 00 534 00 00 (100 hat) im_ 34001 oo I M Ettafc 131 22 09 TrioİB lftyaf*K 152 43 00 SH SaHlya: 588 44 00 S« mwi|<Hi 121 77 77 358 67 60 Tnlfc «*• Ha.: 176 24 14 (kt.), 356 04 85^6 (Kad*fly) Nlat Tn«c 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (ŞehinçO. 314 36 (B.Çekmece) 573 13 31. R 574 73 00 (25 hat), 574 73 00. 574 82 00 (45h*Q • IDT: SbkMİ BMfM: 527 00 50, ILPafa tapt 336 20 63 **m **** 348 80 20 145 53 66, j 144 42 33, tah THa Vy 144 25 02, 149 18 96 toab Üıllıl. 149 15 58 • MltmMMİ. (Hava «ımmi öğrenım) 573 89 80 • BBCTIİKAMIA: 526 62 24 150 83 50, 348 71 40 Mnrttlrâ47 12 81 . 567 98 10 177 56 31 132 22 10 • T&069 585 19 90 - 91, 152 10 15, r. 339*6 48 • »MCA: 522 97 03, 147 51 10. 345 03 04. • İEn İM. MEJ 145 07 20 (17 htO mrrt: •11 (Biünmeyen numaralar ve nöbetoi eczane sorma), • M (anza), • a (danışro). •31 (şehırterarası), M I (sıra somu), •32 (milleflerarasO, M z (sm sorma), M I (masal anlaOra), •72 (uyanArma), • I * (posta kodu damşma), •41 (fono M ) MS Ak) Post Seıvisi ELEMAN Accounting Supervisor An international petroleum compa,iy ıs seekıng a Turkısh national for this position The position wıll be based ın Ankara and wıll report dırectly to the Resıdent Manager. Work directıon wıll also come from a Fınance Manager based ın the U.S The successful applicant should have: • A unıversity degree in accounting or busıness with strong accounting emphasıs. • 5 to 10 years of work experıence showıng ıncreasing responsıbılıties. Petroleum ındustry experıence will receıve preference • A thorough knowledge of accounting prıncıpies and practıces • A thorough knovvledge of Turkish faxes and reçuıred reportıng to Government. • An ability to work wıth personal computers - in particular. spreadsheets • Fluency ın Englısh and Turkısh with good oral and wntten communicatıon ın both languages. • An ability to accomplısh assigned dutres wıth limited supervisıon. • Good interpersonal skıljs. The company offers a competitive remuneration package and will pay relocatıon costs for the successful applicant. if currently not resıdent ın Ankara. The successful applicant must be able to travel to the U S. for traıning as requıred Please reply ın strıct confıdence enclosing a full CV in English and a recent photograph to. Ref. 9106 P.K. 111, 80072 Beyoğlu. Istanbul. Turkey BASARAN Sertest Vkiiasebecı M^Vkjsavrtk Arcnm Şrketj Price Haterhouse ffr WE ARE AN İNTERNATİONAL COMPANY SPECIAUZED IN HUMAN RESOURCES WE ARE LOOKING FOR A DYNAM1C AND HIGHLY MOTIVATED OFFJCE ADM/NISTRA TOR W1TH SECflETARIAL RESPONSIBILITİES CANDIDATES SHOULD HAVE UNIVERSrfY DEGREE, MIN1MUM TWO YEARS EXPERIENCE, FLUENCY IN ENGUSH PLEASE CALL: OR FAX: 134 11 07 134 11 10 Bir anonim şirket için deneyimli santral memuresi aranıyor. Tel: 140 65 94 ÜNİVERSİTELİ ABLA! Ben 9 yaşındayım. Saat 15.00'ten sonra benim derslerimle ilgilenip, karşılığında bizimle kalmak ister misin? Annemin iş Telefonu 159 10 18 MeHeThe Gillette Company of Boston. USA. the world leader in shaving is now well established in Turke>- and entering a challenging period of major expansion. To join our growing Marketing Department and lead this expansion we requirc a GROUP PRODUCT MANAGERwith at least 5 years' experience at Product Manager level in a major marketing orientated FMCG company. Key areas of expertise will be tight ongoing financial control, knowledge of trade marketing and promotional activiry at both wholesale and retail levels and an ability to work wıth and traın subordinates He vrill be ınvolved from the start, initially in cooperation with the expatriate Marketing Dırector in buılding and do'eloping both the Marketing Department ıtself and the strategies for the international brand under his control. Ue offer a competitive remuneraüon and frınge benefits, training abroad and career growth opportunities. Additionally a company car »ith full pri\-ate use is proviüed. Please address your CV. until October 1.1991 PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ GİLLETTE BOSPHORUS SAN. Ulus Yolu 17/7 80600 İstanbul All applications will be kept sırictly confîdentiaJ. T l i e Best a Mflfl C c m G e # GilleHe FAR EAST ENTERPRIZES INC. TEXTILE - YENİBOSNA İnternational textile company is looking for: PERSONNEL MANAGER SECRETARY • T T • Fluency in English, experience in the textile field, employment immediate, competitive salary. call Mr. John Gates 551 51 12 r 1 1 I I I I • I M M i m* KESMVESAKLAYIN B ^ ^ İ H • • GENÇ PAZARLAMA YÖNETİCİLERİ Bu kuponu kesiniz ve üzerindeki değeri alınız TLC f\f\f\ nnn oo 5.000.000°(AVC Pazarlama Hizmetleri Grubu'nda göreve başladıktan doksan gün sonra, başarılı pazarlama yöneticilerine hemen ödenecektir.) Gördüğünüz gibi profesyonellere gerçekten değer veriyoruz. Profesyonel pazarlama yöneticilerine ihtiyacımız var. AVC Pazarlama Hizmetleri Grubu, Doğrudan Pazarlama, Satış Artırma, Araştırma, Pazarlama Yayıncılığı disiplinlerinde hizmet ûretiyor. Bu hizmet esaslı ûrünlerimiz için ÜRÜN SORUMLULARI / YÖNETİCİLERİ YURTDISINDA LISAN ıltere'de seçkın dn okullan Genç bayanlara Au-Palr'lık (Ingıltere'de Amerika'da Frarsada) EOHtmde cıddiyot - 135 15 99 Şehttmuhtar Cd. 37/7 Taksım-6T DOGAN ORGANIZASYON I aramaktayız. Lütfen; fotoğraflı bir özgeçmişinizi bize ulaştırınız. Fevkalede gizli tutacağız. Siz de şimdi bu kuponu kesin ve saklayın. Grubumuzda çalışmaya başladıktan doksan gün sonra normal maaş ve primlerin dışında bu kupon bedelini size ödeyeceğiz. I I I I I I IAVC Pazarlama HizmetleriGrubu Eski Büyükdere Cad. No. 31 IV. Levent 80650 Istanbul L i M M M • • KESİN VE SAKLAYIN • • • • J Bilgisayar habertesme konusunda lider olan şirkettmizin istanbul merkezinde görevlendınlmek ûzere tamır laboratuvarında araştırmacı özelliği olan, askerlıkie iiiskisi bulunmayan ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ALINACAKTIR Adaytann 174 68 94 no'lu teletondan randevu alarak asağıdaki adrese mûracaat etmeleri rica olunur. BİLTAM MümessiHik. Dış Ttcaret ve Sanayı A Ş. Bûyûkdere Cad. 54/3 Mecidiyeköy-İSTANBUL YÖNETİCİ SEKRETERİ Dosyalama bilgisine sahip, 10 parmak daktilo ve çağdaş haberleşme araçtarını kullanabilen, Ingilizce dilini çok iyj derecede konuşup yazabilen... Isteklilerin en geç 01.10.1991 tarihine kadar asağıdaki adrese şahsen veya fotoğraflı özgeçmişleriyle yazılı olarak başvurmalarıricaolunur. DELTA ÜMİTED Yerebatan Cd.Muhteremefendi Sk. 15 Sultanahmet-lstanbul Şirketimizin yeni oluşturulan departmanlarına, en az lise veya yüksekokul mezunu elemanlar alınacaktır. Alışılmışın dışında iş ilişkilerinin oluşturulacağı, samimi ve dost bir ortamda çalışarak maddi ve manevi beklentilerinize standartların üzerinde cevap bulmak isterseniz, ayrıntıları gelin görüşelim. tlpa A.Ş. Maçka Cad. Ralli Apt. No: 59/7 Teşvikiye/İSTANBUL :*ek çekmeyi bilen bir s e k r e t e r aranıyor. 130 76 59 130 59 36 A r g o R e k l a m H i z m e t l e r i BİR REKLAM AJANSI İÇİN T el ! 6 6 74 6 9 - 1 7 2 22 * •YARAT1CI GRAFİKER En a 2 yt ajans deneyimli. çigpn ve fedafcar tercıh^n •»tecmtosh kultnaDıten •SEKRETER Daıctılcsu M ı dosyaiamayı örtn çekıpçevıren tercı'vr Macntosn küfc»vıöıien • OFİS BOY lsuntxıf j avucunun ıçı gıbı Men. paöucu sagiam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog