Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1991 EKONOMt CUMHURİYET/13 "Özeüeştinne ANAFın işi" ItSTANBUL I(ANKA) — Adnan Kahveci, ANAP'ın 8 yıllık iktidan I sfiresince en I bilyük hatasının özelleştirmede yeterince hızh davranmamak olduğunu söyledi. Kahveci, bunun faturasırun seçimlcrden önce çıktığını kaydederek, "Diğer paitilerin bu konuda samimi olmadıklannı düşUnüyorum" dedi. Kahveci, özelkştirmenin en önemli sorunlardan birisi olduğunu vurgulayarak, bunu yapabilecek tek partinin ANAP olduğunu savundu. TCDD135 • ANKARA (AA) — Türk Demiryolculuğunun 135. kuruluş yüdönümü bugün Kültür ve sanat ağırlıklı bir programla kutlaıuyor. Izmir-Aydın arasında, 1856 yıhnda başlatüan demiryolu işletmeciliği üzerinden geçen yıllar sonunda bugün, ülke genelinde 10 bin 398 kilometrelik demiryolu ağı bulunuyor. Dağdaki madenciler • ANKARA (Cmnhnriyet Birosn) — Türkiye Maden- tş Sendikası'na üye olduklan gerekçesiyle işlerine son verildiği için dağa çıkan maden işcilerine, toplusözleşme yolu açıldı. Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı, Turkiye Maden-lş Sendikası'nın, Bayat Linyit Işletmesi'nde toplu iş sözlesmesi yapmaya yetkili olduğunu onayladı. Fuara giden giysiler çalındı • PARİS (Cunhariyet) — 21-24 tarihleri arasında Paris'te yapılmakta olan Uluslararası Deri Fuan Semaine du Cuir'e katılmak üzere Türkiye'den gelen 23 firmamn gümrükten sonra depolanan mallann büyük bir bölümü çalındı. Aralannda Matraş gibi ünlü fırmaJarın bulunduğu 6 deri sanayi kunıluşu Paris'teki fuarda boş stantlarla yer alıyor. Henüz açıklığa kavuşmayan olay şöyle gelişti: Paris'teki fuara katılacak olan Türk firmalann sergileyecekleri mallar Fransız gümrüğünden geçtikten sonra devlete bağlı gümrük depolannda mühurlü güvenceye alındılar. Fakat scrginin bir gün öncesi olan 20 eylül cuma günü sözkonusu depodan büyük ölçüde Türk deri mallannın eksik çıktığı görüldü. Polisten ahnan bilgilere göre muhtemelen gümrüğün içinde adamlan olan hırsızlar sözkonusu depolardan derileri kamyonla götunnüş bulunuyorlar. Fuara boş standla katılan 6 firmanın vitrinlerinde izleyici ve müşterilerden özür dileyen bir bildiri yer alıyor. Güneş'te oturma eylemi • U-Sendika Servisi — Güneş gazetesinde, "vezne önünde para bekleme eylemi" yaptıklan için tazminatSLz olarak işten çıkartılan 48 kişinin bu kez gazete önünde başlattıklan oturma eylemi 19. gttnune girdi. Onar kişilik gruplar halinde eylemlerini sûrdüren işten çıkartılan Güneş çahşanlan, 6 aylık maaş, 4 ikramiye, 3 aylık sözleştne farklan ile fazla mesaileri ödenene kadar eylemi sürdüreceklerini söylediler. Mcdayatırım eğüiminin artması beyaz eşya satışlannın artmasına neden oldu Seçim, beyaz eşyaya yaradıBÜLENT KIZANLIK Seçim öncesi halkta inala ya- bnm efüimi'nin artması, beyaz eşyada etkisini gösterdi. Beyaz eşya sektöru, geçen ay başlayan kampanya satışlanyla, yılın ilk yansmdaki durgunluğun acısını çıkarttı. Erken seçim karannın piyasa- ya getirdiği canhlığı değerlendi- ren beyaz eşyaalar, son kam- panyalarla hemen tüm çeşitler- de geçen yılın aynı döneminin üstünde satış yaptılar. Bazı çe- şitkrin saüşında, 1990 ağustosu- na göre yttzde 20'nin üzerinde artış sağlandı. Televizyon, mü- zik seti ve diğer elektronik alet- lerde ise ithalat nedeniyle ilk 6 ayda düşük turulan üretimin, tü- müyle sauldığı belirtildi. Üreti- ci firma yetkilileri, stoklarda mal kalmadığını ve yok sattık- lanm söylediler. Satıslardaki ar- tışın bu ay da devam ettiğini kaydeden ilgililer, "Tssarraflar artan banka faiderine yönel- mezse, culdık secime kadar gürer" görüşünü savundular. Satışlarda en yüksek artış fı- nnda göze çarptı. Geçen yıhn ağustos ayında toplam 47 bin 386 fma satüdığı belirtilirken bu yflTnınun yiude 21.2lik artışla Ağustos ayında, geçen yıhn aynı dönemine göre satışlarda yüzde 20'nin üzerinde artış sağlandı. Beyaz ve kahverengi eşya üretimi de yıhn ilk 8 ayında, geçen yıhn aynı döneminin üstünde gerçekleşti. Beyaz ve kahverengi eşyada uretim ve satışlar (adet)K Orta Buzöolabı Çamaşır Mak. Ftnn Televizyon Audıo (mûak seti vs.) fcak- 544 bin 389 bin 387 bin 1311 bw 378 bin 511 bin 349 bin 296 bin 1097 b*n 320 bin 88 bin 64 bin 47 bm 214 bin 58 bin 564 bm 462 bm 324 bin 1768 bin 310 bin 527 bin 422 bm 288 bm 1578 bin 278 bin «bs 95 bin 74 bin 57 bm 190 bin 32 bm 57 biB 485'e ulaştığı kaydedildi. Geçen ayki pmnyr makinesi sa- tışlan da bir önceki yılın aym dönemine göre yüzde 15.6 ora- nında arttı. Geçen ay mini ma- kineler hariç toplam 73 bin 591 çamaşır makinesi saüldı. 1990 ağustos ayında satılan çamaşır makines sayısı ise 63 bin 713 ol- muştu. Aylık satışı 88 bin 432 adetten 94 bin 627 adede çıkan buzdoiabında ise artış yüzde 13 oldu. Söz konusu çeşitlerin üretim miktarlan da yılın ilk 8 'ayında geçen yılın aynı döneminin üs- tünde gerçekleştî. Buna karşın 7 aylık satışlarda, ağustos saüşla- rındaki artışın ortaya çıkmadı- ğı ve yılın ilk yansının durgun geçtiği dikkati çekti. Geçen yı- hn ocak-temmuz döneminde 296 bin fınn satüırken bu yıhn ilk 7 ayında 288 bin fınn satıla- bildi. Fınn satışmda ağustos aymdaki yüksek artışın da bun- dan kaynaklandığı belirtildi. Ocak-temmuz aylan arasında buzdolabı satısı ise geçen yıhn aynı dönemine göre yüzde 3.1'lik artış sağladı. Bu, ağus- tos ayı artışının sadece yansına erişebildi. Çamaşır makinesinin 7 aylık satış bilançosu ise ağus- tos ayı artışına yakın seviyede gerçekleşti. 1990 yılının beyaz eşya sektö- ril için satışlar açısından çok ve- rimli geçtiğini hatırlatan Atılım Pazarlama Genel Müdürii Yu- suf Atac, bu yılki üretim prog- ramlarını da pazarda canhhğın süreceği varsayımıyla yapan fir- malann, ilk 6 ayda umduklan- nı bulamadıklarını söyledi. Ar- cdik ürunlerinın pazarlama ku- ruluşu olan Atılım Pazarlama'- mn genel mudurü Atac, yılın ilk yansında piyasada beklenen ha- reket olmadığı için stoklann bü- yüdüğünü vurguladı. Yusuf Atac, "Ancak erken seçim önce- sine denk gelen ağustos kam- panyaUnnda saüşiar geçen yılın da üzerine çıktı. Örneğin Arçe- lik olarak biz ciromuzu geçen yı- hn ağnstosuna göre 2 katına çıkardık" dedi. Beko'nun pazarlamadan so- rumlu genel müdür yardımcısı ktay Sokolln da 15 ağustosta başlayıp dün tamamladıklan kampanyada, mart aymdaki kampanyanın çok üstünde satış yaptıklarıftı söyledi. Sokullu, "tlk 6 ayda geçen yılki piyasayı bnlamadık. Ancak şimdi beyaz eşyanın satış mevsiminin erken seçim öncesiyle çakışması sabs- lan arttırdı. Seçim sonrası zam bekkntisi faktöru, tükeücinin talebinin artmasında etkili oldu" şeklinde konuştu. Televizyon ve elektronik eşya- da ise gerek ithalat gerekse güm- rüksüz yollardan Türkiye'ye ge- len maldaki artış yuzünden, yer- li üreticiler üretimlerini sımrh tuttular. Müzik seti ve diğer elektronik çihazlan kapsayan audio ûretiminin geçen yıhn ilk 8 ayında 378 bin iken bu yü 310 bine düştuğunü belirten Elek- tronik Ciaaz t ^ ^ t y ' « " Derne- Ö Otomotiv Anç Tlpi Otomobil Traktör Kamyon Kamyonet Minibûs Midibûs Otobûs Çekici Ttptai Sanayii Üretimi I IBM 4.815 2.013 849 672 349 260 161 6 9.125 ifKtoS 1991 5.081 1.315 1.490 1.284 925 398 22 22 19.537 Artı» (ytzrie) 5.5 -34.7 75.5 91.1 165.0 53.1 -«6.3 266.7 1999 103.210 18.327 10.403 6.071 4.900 2.273 1.068 141 h9ay 1991 110.629 13.806 9.481 7.304 4.969 2.485 633 128 15.5141393159.435 Art* 7.2 -24.7 -8.9 20.3 21.8 9.3 ^40.7 -9.2 2J trnik C a ^ ^ t y ne ği (ECtD) Başkanı Maral Özte- kin, "Elde hiç stok yok, ne üre- tildiyse satıldı" dedi. Öztekin, televizyon ûretiminin ise 1 mil- yon 311 binden 1 mOyon 578 bi- ne yükseldiğini vurguladı. Seçim öncesi piyasanın açıldığını söy- leyen Maral öztekin, "YenUeme talepleri satışlan arttınnada et- kiU oldu" dedi. Sigorta acenteleri telaştaÖMER YURTSEVEN DENtZLİ — Hayat branşın- da sigona aoentelerinin komis- yonlannın düşürülmesini öngö- ren yeni yönetmelik taslağı acenteler tarafından tepkiyle karşılandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem PakdemirU'nin onayına sunulan taslağuı Türkiye'de yeni geliş- meye başlayan sigortacılık sek- törüne darbe indireceğini öne süren sigorta acenteleri, Pakde- mirli'ye konuya iliskın bir rapor sundular. Pakdemirü, yönetme- liğin uzmanlarca yeniden göz- den geçirileceğini açıkladı. Sigorta Murakebe Kunılu ta- rafından hanrlanan "Sigorta Acenteleri Dbiplin Önlemleri' başhklı taslakta acentelerin ko- misyonlannın ortalama yüzde 45 oraıunda düşürülmesi öngö- rülüyor. Devlet Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin onayına sunulan taslağm ayrıca sigortacılık sek- töründe acentenin sigorta taz- minatı odemesini de yasakladı- ğı bildirildi. Yönetmelikle ilgüi olarak Devlet Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Ekrem Pakde- mirli'ye acenteler tarafından bir rapor sunuldu. Raporda uygu- lamanın Türkiye'deki 7 bin acente için ölum fenmanı anla- mına geldiği belirtilerek "Yö- netmelik kabul edUirse 130 bin sektör calışanı işsiz kahr. 3 mil- yon sigortalıyı da 'sigonazede' Turizme Almangölgesi AYŞE SAY1N ANKARA — Türk turizmine Alman "gölgesi" düştü. Yerel bir Alman gaze- tesi, Dünya Sağlık örgütü'nün 50 yü ön- ceki verilerine dayanarak yayımladığı bir haritada, Türkiye'nin hemen hemen bu- tün turistik yörelerini "sıtmalı bolge" ilan etti. Turizm Bakanhğı yetkilileri, konunun kendilerine iletildiğini beUrte- rek, "Bu, yeni turizm sezoou Oe OgDi an- lasmalann yapüdıgı dönemde Türkiye'- de otel fiyatlaruun döşürtihnesine yöne- lik karalaraa luunpanyasıdır" görüşune yer verdiler. _ Tunzm Bakanhğı, "Tirldye'de sıtnu teklikesi" haberini veren gazetenin Türkiye'de verem ve sıtma savaşı önce- si durumunu gösteren veriler olduğunu saptadı. Bakanhk yetkilileri, gazetede yayımlanan haritada "yüksek sıtma tehlikesi" olduğu iddia edilen yerlerin hemen hepsinin, Türkiye'nin en önemli turistik merkezleri olduğunu belirttiler. Turizm Bakanhğı'na da iletilen gaze- te haberi ve hariuya göre Ankara, ls- tanbul, Izmir gibi büyük iller başU ol- mak üzere, bütün Ege ve Akdeniz sahil- leri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi "yüksek sıtma riskli" gosteriliyor. "Az da olsa sıtma tehlikesi" diye belirtilen yerler ise neredeyse Türkiye'nm tama- mını kapsıyor. Gazetenin iddiasına gö- re, sıtma riski hiç olmayan yerler, Gü- neydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı ile Trakya'dan oluşuyor. Turizm Bakanhğı kaynaklan, başla- tılan bu kampanya nedeniyle bazı Al- manlann "sivrisinek sigortası" yaptır- dığım belirttiler. Turizm Bakanhğı, bu tür kampanya- lara karşı bir dizı önlem alacak. 1992 he- defıni "halkla ilişkiler" ağırhkh yürü- tecek olan bakanhk, yabancı tur opera- törlerini, gazetecileri Türkiye'ye çağıra- rak yerinde görme olanağı sağlayacak. Yerel bir Alman gazetesinin haberine göre İstanbul 'yüksek sıüna riskli' yer. yapar" denildi. Raporda komis- yonlann düşürülmesiyle sigorta- hya verilecek hizmetlerin de ak- sayacağı, böylece sigortadan biı kacışın başlayacağı dile getiril- di. Haarlanan taslağa göre acen- telerin birinci yıl için sigorta şir- ketlerinden alacaklan komisyo- nun yüzde 60'tan 40'a, ikinci yıl için 25'ten yüzde 10'a, uçüncıi yıl için de yüzde 15'ten yüzde 5'e indirildiği belirtildi. Ana Si- gorta Yönetim Kurnln Başkanı Mehmet özhan, sigortacıhğın geüşmiş olduğu ABD ve Alman- ya'da acentelere birinci yıl için yüzde 85, ikinci yıl için yüzdc 15, üçüncü yü için de yüzde 8 oranında komisyon verildiğini açıkladı. özhan, komisyon öde- melerinin 10. yıldan sora da de- vam ettiğini söyledi. Türkiye'- de üçüncü yıldan sonra komis- yon ödemelerinin tümüyle kesil- diğıni, üstelik son hazırlanan taslakla komisyonlann da düşü- ruldüğünu beurten özhan şun- ları söyledi: "Yaşam sigortası özel bir alandır. Burada sigorta acente- leri müşterinin ayagına gider. Yaniözdbircahşmabiçiınivar- dır. Şimdi acenteler yapbklan yaşam sigortası için üç yd ko- misyon alabilijorlar. Diğer yıl- lar için hiçbir şey yok. Var olan komisyon miktarlannın düşü- rülmesi, sigortacdann elini ko- hınu baglamaktan öte bir f ay- da saglamayacakür. Aynca si- gortalıya verilen yüksek kâr pa- yı, duşok faizli kredi uygulama- a, maloliyet tazminatı, vefat tazminatı ve vergi indirimi gibi hizmeüer bü>ük blçüde aksaya- cakür." Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ise hazırlanan taslağın kendile- rine ulaştığını, ancak henüz uz- manlar tarafından incelenmedi- ğini açıkladı. Pakdemirli, "Uz- manlar daha taslağı inceliyorlar. Diğer ülkelerdeki uygulamala- nn nasıl yapıldıgmı araştınyo- ruı. Acentelerin bize ulaşao gö- riişleri var. Bnnlan da dikkate alacagu. Gerekirse yönetmeligi yeniden hazıriayacagu. Amaa- mız sigortacıhgı geriye degü 0e- riye götürmektir" diye konuştu. Otomotivde sıcak yaztSTANBUL (AA) — Türki- ye'de otomotiv sanayiinde üre- tim bu yıhn ocak-ağustos dö- neminde geçen yıhn aym döne- mine oranla yüzde 3 arttı. Otomotiv Sanayii Derneği'- nin yazüı açıklamasına göre bu yıhn ocak-ağustos döneminde 110 bin 629 otomobil, 39 bin 806 diğer motorlu araç üretil- di. Bu dönemde, kamyonet ve minibüsteki artışa karşıhk, oto- büs ve traktör üretimi büyük Ölçüde azaldı. Otomotiv sana- yiinde ağustos ayı üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15.5 artışla 10 bin 537'yi buldu. Ağustos ayında 5 bin 81 adet otomobil, bin 315 adet traktör, bin 284 adedi kamyonet imal edildi. Otomotiv Sanayii Derneği'- nin açıklamasında, ağustos ayındaki yüksek oranh üretim artışına rağmen, otomotiv sa- nayiinde kapasite kullamm oramnm yine de düşük kakhfı belirtildi. Açıklamada otomo- tiv sanayiinde ağustos ayı Üre- timi ve gelecek aylara Uişkhı şu görüşlere yer verildi: "Ağustos ayında talep bek- lenilen ölçnde artmadıgındaa, üretim, 1991 yüı başmda plaa- lanan dnzeyaı altmda kakk. Satıa knruİMslardan edinlen. veriler dogndtnsnnda, öatt- müzdeki aylar için talep Te hm na paralel ümünde biytk bir geUşnıenin beklenmeyecegi tz- lenimi edinildi." Söz konusu dönemde oto- motiv sanayiinde kapasite kul- lamm oranı ortalama yüzde 49 oldu. Kapasite kullanım oranı, çekici üretiminde yüzde 5, kamyonda yüzde 26, kamyo- nette yüzde 40, otomobUde yüzde 69, otobüste yüzde 21, minibüste yüzde 36, midibuste yüzde 79, traktörde yüzde 22 olarak gerçekleşti. DiE'NİN İŞGÜCÜANKETt Iş-güç salıibi olanlar artıyor ANKARA (ANKA) — DlE'nin nisan ayında gerçek- leştırdiği işgücü piyasasındaki gelişmeleri belirlemeye yönelik Hane Halkı ve İşgücü Anketi'- nin geçici ilk sonuçlan ahndı. Buna göre 1990. nisan ayında yüzde 8.3 olarak ölçülen issiz- lik oranı 1 puandan fazla geri- leyerek yüzde 7.1'e indi. DlE'den edinilen veriler- de 1990 nisan ayına göre bu yıl nisan ayında sivil işgücü arzı yüzde 4.3 oranında bir ar- tış göstererek 20 milyon 707 bi- ne yükseldi. Bu sayı 1990 nisan anketinde 19 milyon 844 bin, 1990 ekim anketmde 20 milyon 677 olarak behrlenmişti. DtE, her yıl birincisi nisan, ikincisi ise ekim ayında olmak üzere söz konusu anketi bir bölümü kırsal bir böiümü de kentsel yerlerde olmak üzere 25O'ye ya- lun yerleşim yerinde uygulu- yor. Ayn yülarda aym aylarda yapılan anketlerin karşüaştınl- masırun daha doğru sonuçlar vereceği bildküiyor. 1991 nisan anketine göre si- vil istihdam bir önceki yıla oranla yüzde 5.7 artarak 19 milyon 238 bine ulaşırken, 1 milyon 636 olan işsiz sayısı ise l milyon 471 bine geriledi. Oransal ifadeyle işsiz sayısı yüzde 10 oranında azaldı. Artan istihdamın büyuk bö- lümü tarun kesimince karşılan- dı. Tanm kesiminde bir yıl ön- ce 9 milyon 37 bin olan istih- dam sayısı 9 milyon 602 bine yükseldi. Tanmın toplam sivil istihdam içerisinde yüzde 49.6 olan payı yüzde 50'ye yüksel- di. Bu kesimdeki istihdam yüz- de 6.3 oranında genişledi. Sanayi sektöründeki istih- dam ise anket sonuçlanna gö- re yüzde 11.5 oranında artıı kaydetti ve 2 milyon 870 bine çıktı. Sanayi sektörünün top* lam istihdam içerisindeki payı yüzde 14.1'den yüzde 14.9'a çıktı. ; Hızmetler sektöründeki is- tihdam aıtışı da yüzde 2.5 ola- rak gerçekleşirken, toplam is 1 tihdam içerisindeki payı yüzde 36.2'den yüzde 35. l'e kadar in- di. Hizmetler sektöründe 6 mil- yon 765 bin kişi istihdam edi- hyor. fsadan seçim raporu Ekonomi Servisi — tstanbul Sanayi Odası Başkanı Meatdnh Hacıogln, seçim öncesi Türki- ye'nin ekonomik sorunlanyla ilgili bir rapor hazırladıklanru ve bunu aybaşından sonra bir deklarasyonla yayımlayacakla- ruıı söyledi. Hacıoğlu, "Haıa> layacagınuz rapor, hiçbir par- ti programında yer verilmeyen ekonomik sorunlan icerecek" dedi. Söz konusu raponın hazır- lanmasına tSO'nun hafta orta- sında yapılan son yönetim ku- rulu toplantısmda karar veril- diği öğrerüldi. Raponın kakme ahnma aşamasına geldiği ve bir hafta-10 gunlük bir hazırhktan sonra ekim ayımn ilk haftasın- da yayımlanabileceği beürtildi. ISO'nun siyasi partilere hita- ben yayımlayacaği deklarasyoi nu Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Hacıoğlu düzenleye- ceği basın toplantısıyla açıkla^ yacak. i KISA • ETA ticari programlan, Birleşmiş Mületler Kalkınma ProgramıSoydaş Entegrasyonu kapsamında, bilgisayar eğitim kurumu Bil-Merk'te uygulanmaya başlandı. Programlar bilgisayarh muhasebe konusunda. • Hertz kh-ahk otomobil firmasımn Doğu Avnıpa, Akdeniz ve Ortadoğu bölge toplanüsı dün İstanbul Sheraton Oteli'nde başladı. • Türkpetrol Holding'in bir kunıluşu olan Marmara Transport'un inşa ettiği kuru yük gemisi M/S Rendsburg geçen cumartesi Marmara Tersanesi'nde düzenlenen bir törenle denize indirildi. • Ewing Indüstries, kedi, köpek gibi ev hayvanlan için yüksek frekansh ultrasonik ses dalgalan yayan bir 'elektronik pire boyunluğu' piyasaya sürdü. İLK KOMPLE TÜRKÇE YAZILIM SİSTEMİ H A L S O F T / E G S I B M P S / 2 K E N T İ ' N D E IBM ve I8M Yetkili Satıcısı Halıcı Bilgi İşlem işbirliğiyle hazırla- nan HALSOFT yalnızca Türkçe'yi değil, Türkiye'nin koşullarını da en iyi bilen yazılım. HALSOFT, kişisel bilgisayar kullanıcılarına ofis yönetiminden kelime işleme, tablolama yâzılımından veritabanı uygulamaya dek çözümler sunan 4 ayrı programdan oluşuyor: Asistan, Halvvord, Halbase ve Halcalc. HALSOFT'u, 25-28 Eylül tarihleri arasında IBM PS/2 Kenti'nde görebilirsiniz. Adres: Tüyap Sergi Salonu, The Marmara Oteli, Taksim. Ya bir kere Peugeot alınır... Ya da bir başkası alınır, sonra bir başkası alınır, sonra bir başkası alınır, Peugeot otomobillerinde konfor aksesuar değil esastır. Bir Peugeot otomobilini sıradan otomobillerden farklı kılan, konfo- run, onun yapısında varolmasıdır. İçeriden kumanda edilebilen sağ ve sol dış aynalar, elektrik kuman- dalı ön kapı camları, direksiyon yükseklik ayarı gibi özellikler Peugeot 405'lerin tümünde sfan- dart olarak yer alan konfor unsur- larıdır. Hidrolik direksiyon, elek- trik kumandalı "sunroof", ayarlı air<ondition gibi özelliklerse Peugeot'nun en gözde modellerin- de standarf olarak varolan düzen- lemelerdir. Peugeot otomobillerin- de konfor aksesuar değîl esastır. Siz de otomobilde "kalıcı güzelli- ği" arayın En yakın Peugeot satış mağazasına gelin, Avrupa'nın güçlü Arslan'ını yakından tanıyın. Aynnhb bilgi için afağıdaki numarahn hemen araym. 14 izmirTel. 19 87 73 Ankara Tel. 12768 28/29 LC£ OTOMOBİLDE "KALICI GLZELLİGI" ARAYIN. PEUGEOT. AVRUPA'NIN GÜÇLU ARSLAN'I.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog