Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

V 23 EYLÜL 1991 DIŞHABERLER CUMHURİYET/11 Kıbns konulu panel • ANKARA (AA) — Türk OcakJarı Genel Başkanı Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, bugünlerde Kıbns probleminin çözümü için şartların olgunlaştığının ileri sürüldüğünü ifade ederek "Biz, Kıbrıs'ta eşit siyasi haklara sahip iki dcvletin konfederasyonu olabiJir diyoruz" dedi. Türk Ocaklan Genel Merkezi tarafından Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda 'MiIIi bütünlüğümüzün vazgeçilmez parcası Kıbns' konulu bir panel dOzenlendi. Panelden önce bir basın toplantısı dttzenleyen Düzgüneş, ABD yetkilileri ve Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı'nın Kıbns ile ilgili ifadelerinin konuyu olgunlaştırmaktan öte zorlaştırdığını söyledi. Türk milleıinin tarih boyunca düşmanlannı tanımaya önem vermediğini ifade eden Düzgüneş, "Denktaş, artık TUrklerin Rumlarla bir arada yaşamasına yol açacak bir sisteme raa edilemez" dedi. Iran endişeli • LEFKOŞA (AA) — Iran'ın, ABD ve Kuveyt arasında imzalanan 10 yıl süreli güvenlik paktından dolavı endişeli olduiu bildirildi. Iran haber ajansı İRNA'nın bugünkü haberinde, İran Yflksek UlusaJ Güverüik Konseyi'nin Devlet Başkanı Haşitni Rafsancani Başkanlığı'nda yaptıgı bugünkü toplantısında, tran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'ten konu ile ilgili bir açıklama almakla görevlendirdiğini kaydetti. IRNA, ABD ve Kuveyt arasındaki 10 yıllık güvenlik paktırun bölgede yabancı asker konuşlandırümasına yol açacak olmasından dolayı, Iran'da endişe iie karşılandığını belirtti. Ârafat'tan ABD planına eleştiri • TUNUS (AA) — Filistin Kurtuluş örgütü lideri Yaser Arafat, Filistinlilere veıilen Amerikan "garanti mektubu"nun olumlu, ancak önemli sorunlan askıda bırakması dolayısıyla yetersiz bir adım olduğunu söyledi. Tunus haber ajansı TAP, Arafat'ın bugün Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Aü ile görüşerek, Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker ile işgal topraklarındaki Filistin heyeti arasında gerçekleşen son görüşmelerle Amerikan "garanti mektubu" konusunda bilgi verdiğini belirtti. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Arafat, Kudüs sorunu, lsrail'in işgali altındaki topraklardan çekilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının askıda kalan sorunlar olduğunu kaydettL Atuıa'dan ilılal iddiası • ATtNA (AA) — Türk savaş uçaklarının son 6 yıl içinde 643 kez Yunan hava sahasını ihJaJ ettikleri, 1034 kez Atina FIR hattına girdikleri ve 157 kez de Yunan savaş uçaklanyla tehlikeli pozisyonda karşı karşıya geldikleri iddia edildi. Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından verilen istatistik bilgilerde, bu yılbaşından 15 mayısa kadar Türk savaş uçaklarının 64 kez Yunan hava sahasını ihlal ettikleri, 93 kez de Atina FIR'ına girdikleri ileri sttrüldü. FederalSavunma Bakanı, orduya harekâtı durdurma emri verdi Yugoslavya'da ateşkesAteşkes emrinden önce, stratejik öneme sahip iki İcasaba federal birliklerin eline geçti ve Hırvatlar tarafından kuşatılan askerler kurtarıldı. Macaristan bunalıma sürüklenmekten korkuyor. Dış Haberier Servisi — Yu- goslavya Savunma Bakanı Ge- neral Veljko Kadijevic dün öğ- leden sonra Hırvatistan'da çar- pışan federal orduya ateşkes em- ri verdi. Hırvatistan Devlet Ba- kanı Franjo ludjman, önceki gün Hırvat güçlerinin federal or- du karşısında peş peşe uğradık- lan yenilgilerin ardından ateşkes ilan edilmesini önennişti. Sa- vunma Bakanı General Veljko ise önceki gece yaptığı acıklama- da ateşkes önerisini kabul etme- miş ve federal ordunun harekâ- ta kararlı biçimde devam edece- ğini bildirmişti. Savunma bakanının ateşkes emri vermesinden kısa süre ön- ce Hırvatistan'daki stratejik öne- me sahip Petrinja ve Vinkovci kasabalan federaJ birliklerin eli- ne düşmüştü. Hırvatlar tarafın- dan kuşatılan federal birlikler kurtarılmıştı. Yugoslavya'da ateşkesten ön- ce olaylar şöyle gelişti: Federal Savunma Bakanı Ge- neral Veljko Kadiyeviç, önceki gece askeri harekâtın kararh bi- çimde sürdürüleceğini söylerken Bosno Hersek Cumhuriyeti'nde 17.500 kişilik poüs gücü seferber edildi. Macaristan, Yugoslavya- da süren iç savasa sürüklenebi- leceğini açıkladı. Yugoslavya Savunma Bakanı General Veljko Kadijevic fede- ral ordunun başlattığı askeri ha- rekâtın kararh bir biçimde sür- dürülecegini söyledi. Yugoslav- ya televizyonuna bir açıklama yapan Kadijevic ülkesinde iç sa- vaşın hızla yayıldığını belirterek Hırvatistan'da yaşayan Sırpla- rın, Hırvatlarca katledildiğini öne sürdü. Kadijeviç'in ateşkes emrinden kısa süre sonra Hırvatistan Dev- let Başkanı Franjo Tudjman da Hırvat güçlerine dün TSİ 16.00'dan itibaren tüm askeri operasyonlara son vermelerini emretti. Hırvat Haber Ajansı HINA.'-Tudjman'ın aynca Hır- vat güçleri tarafından sanlmış bulunan federal ordu kışlaları- na elektrik, su, yiyecek ve ilaç verilmesini emrettiğini bildirdi. Yueoslavva resmi haber a;ansı TANJUG tanklarla kuşatılan Slovenya bölgesinde çatışmalain sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 4 sivilin yasamını yitirdiği- ni bildirdi. Slovenya'nın Vuko- var ve Vinkovci kentlerinde "tam bir kargaşa" yaşandığını duyuran Hırvatistan radyosu ise 3 kişinin öldüğunü, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Borsa-Hersek'te gerginlik tır- maruyor. Federal birliklerin Hır- vatistan'a geçişini engeüemek amacıyla yollara barikatlar ku- ran ve sınırda güvenliği arttıran Bosna-Hersekliler gerginliğin kanb bir çatışmaya dönüşme olasüığına karşı tetikte bekliyor. Sırbistan sının yakmından çıkan çatışmada bir federal askerin öl- düğü bildirilirken Bosna-Hersek Devlet Başkanhğı 17.500 kişilik polis gücünü seferber etti. AA'nın haberine göre Maca- ristan Ulusal Güvenlik Bakanı Lasio Köver, "Macaristan'uı ka- len Yugoslavya'daki iç savaşa siiriiklenebilecegini" söyledi. Köver, Die Welt e verdiği de- meçte, Sırbistan'ın bilinçli bir bi- çimde Macaristan'ı çatışmalann içine sokmaya çalıştığını öne sürdü ve "Sırplar. dağılan ordu- laruıı ve Yugoslavya'yı yeniden birleştinnek için dıştan bir diiş- man anyorlar" dedi. Gürvistan'ın başkentindeki çatışmalarda 58 kişiyamlandı Tiflissav:Devlet Başkanı Gamsahurdiya halka çağrıda bulunarak hükümeti desteklemesini istedi. Tiflis'te önceki gece silahlı 200 kişi televizyon binasını işgal etti. Başkentte dün sabah da silahlı çatışma çıktı. Gamsahurdiya'yı protesto eden bir gösterici kendisini yaktı. MÖSKÖVA (Ajanslar) — uurcıstan'da gerginlik hızla tır- manıyor. Başkent Tiflis'te ön- ceki gece Devlet Başkanı Zvi- ad Gamsahurdiya karşıtları ve yandaşlan arasında çıkan çatış- mada yaklaşık 40 kişi yaralan- dı. Dün sabah ise erken saatler- de muhalefete bağlı silahlı gruplarla polis arasında şiddetii çatışmalann meydana geldiği ve 18 kişinin yaralandığı bildi- rildi. Devlet Başkanı Gamsa- hurdiya, halka çağnda buluna- rak 'yasal yönefim' olarak ni- telediği kendi önderliğindeki hükümeti desteklemesini istedi. Bu arada önceki geceki göste- rilerde Gamsahurdiya karşıtı bir gösterici kendini yaktı. Reuter'in haberine göre Gi- vi Abesadze adlı 35 yaşmdaki protestocu, Gamsahurdiya'nm istifası ve gözaltındaki muha- lefet liderlerinin salıverilmesi is- teğiyle kendini yaktı ve daha sonra kaldınldığı hastanede ha- vatını kaybetti. Önceki geceki kanlı çatışma- run görgü tanıkları, yerel saat- le 22.00 sıralartnda yaklaşık 200 kişilik silahlı bir grubun kent merkezinden 3 km uzak- hktaki televizyon binasını işgal ettiğini söylediler. Silahlı mu- hah'flerle hükümet milisleri ve Gamsahurdiya yanlılan arasın- da jneydana gelen çatışmada yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları muhalefet li- derlerinden Teogiz Sigua'mn bir demecinin televizyonda ya- yımlanmasma izin verildiğini kaydettiler. Aynı kaynaklar, muhalefet safında çarpışanlann 'Giircis- tan Ulusal Muhafızlan'na bağlı Tiflis'te hükümet yanlısı bir gösteride bir kadın diz çökerek bagınyor. (Fotoğraf: REUTER) askerler olduğunu sandıklarını beiirttiier. 'Ulusal Muhafızlar' cumhuriyet ordusundan ayrı- lan ve muhalefete sadık asker- lerden oluşuyor. Dün sabahki çatışmanın ise başkent Tiflis'in merkezinde çıktığı bildirildi. AA'ya göre olayı telefonla bildiren, David Albert adlı ba- ğımsız bir gazeteci. Durumun bir savaşı andırdı- ğını belirterek başkentteki bir hastanenin doktorlanmn çatış- malarda vurulan 18 kişinin kendilerine getirildiğini söyle- diklerini duyurdu. Devlet Başkanı Zviad Gam- sahurdiya'nm basın sözcüsü Marek Cumburidze Tifbs'ten telefonla yaptığı açıkJamada önceki gece televizyon stüdyo- lannın bulunduğu merkezin es- ki başbakan ve yeni muhalefet lideri Tengiz Sigua'mn 200 do- layında silahiı taraftarınca ele geçirilmiş olmasına karşın Gamsahurdiya'nın bir naklen yayın aracım kullanarak tele- vizyondan halka hitap ettiğini söyledi. Sözcünün açıklamasına gö- re, Gamsahurdiya bu konuş- mada tüm yandaşlannı yöne- timi savunmaya çağırdı. ERMENISTAN-N f -/NAHCINAHCIVAN KİMLİK KARTI / GÜRCİSTAN Nüfusn: 5.4 milyon civarında. Yüzde 68'i Gürcü, yüzde 9.2'si Ermeni, yüzde 6.3'ü Rus, yüzde 5.6'sı Azeri. Ayrıca Oset ve Abaza azınlıklar. Yüzölçümü: 69.700 km2 Başkent: Tiflis Din: Gürcistan Ortodoks ve Gürcü kiliseleri, Müslüman azınlıklar Ekonomi: Meyve, sebze, yağ ve baharatlar. Karadeniz kıyısında çay, narenciye, tütün ve okaüptüs. Diğer bölgelerde üzüm, ipek ve kereste. Dünyanın en büyük manganez yatakları burada bulunuyor. Ayrıca çeşitli yerlerde zengin kömür madenleri, Tiflis yakınlarındaki Ruszavi'de savaş sonrası yapılmış metalurji kompleksi ve önemli sayıda çay işleme, ipek, alkollü içecek ve tekstil fabrikalan var. Karabag sorunu leltsin ve Nazarbayev Erivan'da tki lider daha önce gittikleri Karabağ'da Ermeni toplumunun temsilcileri üe görüştüler. Zaman darlığından Azeri liderlerle gönişmek için Şuşa kentine yapacakları ziyareti ise iptal ettiler. MOSKOVA (Ajansiar) — Azerbaycan ile Ermenistan ara- sındaki DağLk Karabağ sorunu- nun çözümü için arabuluculuk yapniak amacıyla bölgede te- maslannı sürdüren Rusya Dev- let Başkanı "Boris Yeltsin " ile Kazakistan Devlet Başkanı •NurSultan Nazarbayev", dün Dağlık Karabağ bölgesinde te- maslarını tamamladıktan sonra Ermenistan'ın başkenti • Eri- van'a gittiler. Yeltsin'in arabuluculuk giri- şimi konusunda çelişkili haber- ierin geldiği dikkati çekiyor. önceki gün Rusya liderinin tek- rar kalp rahatsızlığı geçirdiği yo- lundaki haberier daha sonra ya- lanlanırken önceki akşam gelen ve dün bir Ermeni-Azeri zirvesi duzenleneceğine ilişkin ajans» haberleri de doğru çıkmadı. Yeltsinle Nazarbayev, dün Erivan'a gitmeden önce Dağlık Karabağ'm başkenti Stepana- kert'te, Ermeni toplumunun temsilcileriyle göruşmeler yaptı- lar. Bağımsız Azerbaycan Ha- ber Ajansı Assa-lrade, kapalı kapılar ardında gerçekleşen bu görüşmelere Azerbaycan Yük- sek Sovyet Başkan Yardımcısı Tamerlan Karayev'in de katıldı- ğuu duyurdu. Yeltsin ve Nazarbayev, Kara- bağ'daki Azeri toplumunun temsilcileriyle görüşmek üzere Şuşa kentine yapacakları ziya- reti ise iptal ettiler. Assa-lrade, bu kararın zaman darlığından alındığının aniaşıldığını kayde- derek, iki liderin önceki gece de Azeri temsücilerle yaptıklan gö- rüşmelerden tamamen tatmin olduklarını da haber verdi. Zaman gazetesinin Bakü mu- habiri Ydmaz Polat'ın, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le Kazakistan Devlet Başkanı Nur- Sultan Nazarbayev'in arabulu- culuk girişimini izlemek için git- tiği Dağlık Karabağ bolgesinin başkenti Stepanakert'te, Erme- niler tarafından tartaklandığı bildirildi. Ote yandan Azerbaycan Dev- let Başkanı Ayaz Muttalibov'un sözcüsü Osman Mirzayev, Rus- ya lideri Boris Yeltsin ve Kaza- kistan lideri Nur Sultan Nazar- bayev'in başlattığı arabuluculuk girişiminin ilk gününde Bakü- de yapılan temaslar sonucunda, Yeltsin ve Nazarbayev'in Azer- baycan'ın Karabağ sorununa ba- kışıru öğrendiklerini ve bu görü- şü büyük ölçüde destekledikle- rini bildirdi. POLriTKADA SORUNLAR ERGUNBALa Türkiye'nin Önündeki Tarihsel Fırsat 'The Economist" dergisi son sayısında başyazısını Sov- yetler Biriiği'nin dağılmasından sonra meydana gelebilecek gelişmelere ayırmış. "Yarının imparatorluklan" başlıklı yazıda, 12 cumhuriye- tin bağımsızlık ilan ertiği Sovyetler'dekı çözülmenin.etkileri- ni kaçınılmaz olarak dünya çapında gosterecek yeni siya- sal oluşumlara yol açacağı belirtildikten sonra Türkiye ko- nusunda ilginç bir sav ileri sürülüyor Dergi, kendi derdi ba- şından aşkın olan Rusya'nın Kafkasya'daki milliyetçi kavga- lara bulaşmak istemediğini, merkezi yönetimin geri çekilmesi ile doğacak siyasal boşlukta Türkiye ile İran'ın Azerbaycan üzerinde etkili olabilmek için çetin bir rekabete girişecekle- rini öne sürüyor. "The Economist", bunun ötesinde Sovyet- ler Biriiği'nde yaşayan yaklaşık 55 milyon Türk kokenli halk- ların, Türkiye için "yöresel bir süper güç" olma fırsatını ya- rattığını ileri sürüyor. Dergiye göre bir dizi Sovyet cumhuri- yeti Batı'da Avrupa'nın, güneyde Türkiye'nin, Doğu'da da Ja- ponya'nın etki alanına yaklaşacak ya da girecektir. The Economist'in Türiciye'nin geleceği hakkında öne sür- düğü görüş, ülkemizde bazj çevrelerin bir stiredir savunduk- ları görüşlerte büyük benzerlik gösteriyor. Bız, yöresel ya da evrensel süper devlet olmaya giden yolun milliyetçiliğin kö- rüklenmesinden değil, ekonomik kalkınma ve teknolojik atı- lımdan geçtiğıne ınandığımızdan, The Economist'in tahmi- nini de ülkemizdekı bazı çevrelerin görüşleri gibi biraz ha- yalci buluyoruz. Ama derginin çok ciddi bir sorunu ortaya attığı da gerçek. Kuzey komşumuzun artık eski Sovyetler Bırliği olmayacağı açık. Cumhurıyetler, gevşek bir konfederasyon içinde kalmayı kabul etseler bile kimlik arayışlarına, yeni dostlukiara, yeni işbirlığine yöneleceklerdir. Sozgelişi üç Baltık ulkesinin ileri- de tümüyle Avrupa'ya yöneleceğı düşünülebilir. Bu ülkeler, ekonomik bakımdan Moskova'ya bağımlı okjuklanndan, mer- kezi yönetımle ekonomik ışbırlığini daha bir süre devam erti- receklerdir. Ama ağırlığı yavaş yavaş Batı'ya kaydırarak za- manla Batı ekonomisi ile bütünleşmeyi amaçlayacaklardır. Türk asıllı cumhuriyetlerin de aynı şekilde gelişmelerin mu- hasebesini yapacakları, yeni bir sentez oluşturmaya çalısa- cakları söylenebilir. İşte Türkiye için tarihsel fırsat bu noktada ortaya çıkıyor. Bu fırsat, Pantürkizm, Turancılık, Sovyetler'deki 50 milyon Türk sayesinde "bölgesel süper devlet" olma gibi hayalle- rin dışında, ancak akılcı ve gerçekçi bir politika ile değerlen- dirilebilir. Sovyet cumhuriyetlerinin durumuna bir göz atalım: Üç Bal- tık cumhuriyeti Estonya, Letonya, Litvanya kayıp. Moldavya 1 nın gözü Romanya'da, yani o da kayıp. Gürcistan'la Erme- nistan'dan Rusya'ya hayır gelmez; ateine başına dert olur- lar. Beyaz Rusya ve özellikle "tahıl ambarı" Ukrayna, Rusya için çok önemli. Ama iki cumhuriyetin de gözleri Batı'da. Uk- rayna'nın sadece batısında değil, doğusunda da bağımsız- lık akımı hızla güçleniyor. Kısaca Moskova, Ukrayna ile Be- yaz Rusya'ya fia güvenemez. Geriye kimler kalıyor? Azerbaycan ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri (Türk- menistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan) ile Farsi Ta- cikistan. Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin htçbiri ekonomik açı- dan tek başına ayakta duramaz. Üstelik Batı'daki cumhuri- yetler gibi Avrupa'ya yakın olmadıklarından, Rusya ile eko- nomik ilişkileri koparmaya kalkışmazlar. Batı'daki cumhuri- yetlerin aksine, bu cumhuriyetlerin Rusya ile yakın ilişkileri sürdürmekte büyük çıkarları vardır; Rusya'nın da Özbekis- tan'ın pamuğuna, Kazakistan'ın petrol ve demirine gereksin- mesi olduğu gibi. Böylece Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri, Rusya'nın en fazla güvenebileceği ortaklar otarak sahnede görünmekte- dirler. Rusya tarihsel birıkirni, teknolojisi ve kültürü ile içinde bu- lunduğu bunalımı er geç aşacaktır. Belki kanlı olaylar çıka- cak, yeni darbe ya da darbe gırişimlerı olacak, büyük çal- kantılar meydana gelecek... Ama nükleer füze yapan, uza- ya araç gönderen, tarihte en büyük imparatortuklardan biri- ni kuran Rusya, sonunda şu ya da bu şekilde düzlüğe çıka- caktır. İşte o zaman, kurulacak birliğin bir ayağını Ruslar, öteki ayağını da sayıları 50-55 milyonu bulan Türki halklar oluştu- racaktır. Diğer bazı cumhurıyetler de belki birlikte kalabilir- ler. Ama birliğin özünü Rus ve Türki halklar oluşturacak, dev- let temelde bir Rus-Türk devleti olacaktır. Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev halen Sovyetler'in, Gorba- çov ve Yeltsin'le birlikte önde gelen üç lideri arasındadır. Türkiye, bu durumda Türk kökenli halkların, birliğin sağ- lıklı ve güçlü üyeleri olarak kalmaları için elinden geleni yap- malı, bu cumhuriyetlerin dinci akımların çekim alanına gir- melerini önlemek için çaba harcamalıdır. Suudi Arabistan özellikle Özbekıstan'da yoğun bir dini faaliyel içindedir Iran aynı çabayı Azerbaycan'da göstermektedir. Orta As- ya cumhuriyetlerinde çağdaş Türklük bilinci ve laikliğin din- ci akıma galebe çalması Rusya ile işbirliği yapmak zorunda olan bu cumhuriyetleri birliğin güvenilir üyeleri, temel direk- lerinden biri haline getirebilir. Türkiye de doğusunda 200 milyonluk bir Rus-Türk cum- huriyetleri birfiği ile komşu olur. Pantürkizm ya da Turancılık hayalleri ile değil, Rus ve Türk halklanmn işbirliği ve akılcı politika ile yüzyılımızın en sağ- lam, en kalıcı, en verimii dostluklarından birinin temelleri atı- labilir. Türkiye'nin önündeki büyük tarihsel fırsat budur. Türkiye Batı dünyasının bir parçası olma çabalannı aksat- madan sürdürürken artık bir "Doğu politikası" da oluşturmak zorundadır. 66 Geleceğin Kenti" Sizi Bekliyor, IBM PS/2 Kenti adım verdiğimiz ve tünı uygu- lamalarıyla IBM PS/2'Ieri tanıttığımız fuarlan- mızın ikincisi 25 EyliiTde açıbyor. Geçrigimiz yıl IBM PS/2 Kenti'nde her tiirlü işkolu için "özel yazı- lınılar"a yer vermiş, sizi, çabşmalannızı daha verimli hale getirecek uygıılamalarla tanıştırmıştık. Bu yd kentimizi daha da geliştirdik. Uvgula- malarınuzın sayısı daha da arttı. donanımlanmız mükemmelleşti. IBM PS/2 Kenti, "Gelecegin Kenti" olmaya aday şinıdi. Mesleğinizde yeni ufuklar açacak uygulama- larla ve en son donanunlarla tanışmanız için, sizi, IBM PS/2 "Gelecegin Kenti"ne davet ediyoruz. IBM PS/2 Yetkili Satıcıları ve IBM görevlileri dilediğiniz konularda bilgi vermek, çalışmalannız- da yardifncı olmak için sizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi... Giriş ücretsizdir. Ermenistan'da sandıktan bağınısızlık çıktı ERİVAN (AA) — SSCB'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nde önceki gün yapılan referandum- da başkent Erivan'daki seçmen- lerin yüzde 92'si bağımsızlık yö- nünde oy kullandı. Referandum Basın Merkezi yetkililerinden Aram Maliam'ın açıklamasına göre Erivan'da re- feranduma katıhm yüzde 93 ol- du ve oylann yüzde 92'si bağım- sızlık yönünde kullanıldı. Mailiam, seçmenlerden sade- ce yüzde 0.5'inin bağımsızhğa karşı çıktığını, kalan oylann ise boş ya da geçersiz olduğunu be- lirtti. Kırsal bölgelerden gelen so- nuçlar da halkın bü>ilk çoğun- lukla bağımsızlık için oy kullan- dığını gösterdi. Referandumdan çıkan sonuç- larla Ermenistan bağımsızlığını ilan eden 12. Sovyet cumhuriyeti oluyor. Kazakistan, Türkmenis- tan ve Rusya Federasyonu ba- J. gımsızhk ilan etmediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog