Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 DIŞ HABERLER 23 EYLÜL 1991 Hindistan'da 26 ölti • SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Muslumanların çoğunlukta bulunduğu Jammu-Keşmir eyaletinde Musluman aynlıkçı hareketine bağiı olarak meydana gelen çatışmalarda 26 kişinin ölduğu büdirildi. Resmi kaynaklara göre eyaletin başkenti Srınagar yakınındakı Şopyan bölgesınde guvenhk güçleri ile Musluman aynlıkçüar arasında çıkan silahlı çatışmada beş sivil ile ikı aynlıkçı Musluman öldu. Aynı kaynaklar, Jammu'da iki bombanın patlaması sırasında iki poks memurunun ölduğünu, 20 kişinin de yaralandığuıı belirttiler. Aşırı dinciler saldırdı • KAHİRE (AA) — Mısır'daki aşırı dincilerin, biı Hıristiyanın yandaşlannı öldünnesi üzerine Kahire'deki kiliselere ve 1 Hıristıyan dükkânlanna saldırdıklan bildirildi. Güvenlik kaynakları, saldırıların, önceki akşam bir Hıristiyanın aşırı dinci bir Müslümanı öldürmesi üzerine, ellerinde bıçaklar, zincirler ve kılıçlarla yüzlerce Muslumanın Kahire sokaklannı tutmaJarı ile başladığım kaydettiler. Muslumanların kiliselere ve Hırıstıyanların dükkânlanna saJdırdıkları belırtilırken çıkan Musluman - Hıristiyan çatışmalannda da 18 kişinin yaralandığı, 28 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. Afgan savaşı stirüyor • PEŞAVAR (AA) — Afganıstan'da merkezi yönetime karşı savaşan Mücahitler, Kabil bölgesinin Pagman mevkünde on gün süren bir operasyon sırasında hükumet kuvvetlerine ait sekiz karakolu ele geçirdiklerini bildirdiler. Yunus Halis liderliğindeki Hizbi îslami örgutü, 12 eylül tarihinde başlatılan bu operasyon sırasında 90 hukümet askerinin öldûrüldüğünü, Mucahitlerin safında ölü sayısının da dört olduğunu duyurdu. BATIDA GECEN HAFIA YUNANİSIAN Mitsotakis'in sakarlığı STELYO BERBERAKİS ATtNA — Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen hafta en çok Başbakan Konstantin Mitsotakis'in "sakariıgı"; Balkanlar'dakı gelışmeler çerçevesinde Makedonya Cumhuriyeti'nin geleceği ve Kıbns sorunundaki son gelişmeler konuşuldu. — Yunanıstan Başbakanı Mitsotakis Yunanistan'da "sakar" bir kişi olarak tanınır. Geçen hafta Londra'da İngiltere Başbakanı John Major ile göruştukten sonra Atina'ya dönerken uçağmın tıç türbinlennden birınde çıkan anza, Başbakan'm uçağına Paris havaalamna zorunlu iniş yaptırdı. Uçağın ıçindeki diplomatlar ve gazetecilerin ALMANYA Bergama yuzu sapsan otaıuştu; "Bir daha Başbakan'm ucagına binmemek" için yapılan dua fısıltıları dolaşıyordu. Gerçekten de Mitsotakis geçen yıl başka bir yere giderken uçağının türbinlennden birine bu kez bir martı sürüsü çarpmış, uçağın motoru yine arızalanarak mecburi inişe geçilmişti. Gazeteler Mitsotakis'in "sakarlığma" geniş yer ayınrlarken, Japonya ziyaretınden sonra Japonya'run görülmemiş bir tufana hedef olduğunu; SSCB ziyaretınden hemen iki gün sonra Moskova'da ilk kez darbe yapıldığını; Selanik ziyaretinden bir gün sonra Selanik'te deprem olduğunu; ABD ziyaretinden hemen sonra Bush'un kalp rahatsızlığı geçirdiği ve son Sunağı'nda kokteyl DtLEK ZAPTÇIOCiLU BERLİN — Bergama Sunağı'nı bütün ısrarlanmıza karşın iade etmemekte direten Almanya, şimdi bu tarihi eseri önemü konuklan için "kokteyl kulisi" olarak kullanmaya basladı. Geçen hafta mutat toplantısını Berlın'de gerçekleştiren Uluslararası Olimpıyat Komitesi'ne Bergama SunağYnın önunde göz kamaştıncı bir kokteyl verildi. Amaç yalnız komıte üyelerini ağırlamak değil, 2000 yılındaki olimpiyat yyunlanna talip olan Berlin'le ilgili olabildığince görkemli bir izlenım uyandınnaktı. Olimpiyat komitesi üyelerinden ve kentin Önde gelen şahsiyetlerinden oluşan seçkin topluluk, Bergama Sunağı'nın merdivenlerine oturarak, içinde gezinerek, havyar yiyip şampanya içtiler ve kendilerini olimpiyat oyunlannın anavatını Yunanistan'da hissetme olanağına kavuştular. Aslında bu orijinal bir fikir değildi. Bergama Sunağı'nı olimpiyatlarla ilgili kullanma düşüncesinin asıl babası, Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbds idi. Goebbels, Hitler faşizminin dünyanın gözunü boyama eylemı olarak düzenlediğı 1936 Berlin Olimpiyatlan'nın kapanış toplantısını aynı yerde, Bergama Sunağı'nın merdivenlerinde düzenlemişti. Nitekim basm, geçtiğimiz hafta aynı olayın tekrarlanmasını "tatsız" olarak niteleyip eleştirdi. Ama Sunağın kullanılmasma karşı çıkan olmadı. Berlin 2000 yüında olimpiyatlara talip olurken yine Bergama Sunağı'nı baş tacı ediyor ve antik Yunan'ın simgesi olarak öne çıkartıyor. Alman Olimpiyat Komitesi, Berlin için milyonlarca mark harcayarak başlattığı reklam kampanyasında, bastırdıgı kartpostallara Bergama Sunağı'nı koymakta kendi için yarar göriiyor. Düsseldorf Vaüsi'nin Türkiye ziyareti dönüşü Almanya'da söylediği "Bergama Sunagı bizim milli variığımızdır" şeklindeki sözleri böylece en yuksek mercilerce onaylanmış, hatta kanıtlanmış oldu. olarak Paris'te Mesut Ydmaz ile göruştukten sonra, Kıbns sorunu için var olan iyimserlik havasının dağıldığını anımsatıyorlar. — Atina, kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti'nin Özerk bir devlet şeklini almasından duyduğu endişeleri sürdüruyor. Atina böyle bir devleti asla tanımayacağını açıkhyor. Nedeni ise bu devletin adından kaynaklanıyor. "Makedonya" adının Yunan tarihi ve Buyük Iskender iîe bağlantılı olduğu gerekçesiyle "Makedonya" adını taşıyacak hiçbir devletin Atina tarafından resmen tanınmasırun olanak dışı olduğunu belirtiyor. Balkanlar'daki ve özellikle Yugoslavya'daki gelişmeleri defcerlendirmek amacıyla Rumen, Bulgar başbakanlanyla Sırp başkamnı Atina'ya davet eden Yunan hükümeti, bu toplantıyı gerçekleştiremedi. Itâlya, Almanya gibi ülkelerin yanı sıra daha sonra Bulgaristan da böyle bir toplantının yapılamayacağını belirtti. Makedonya konusunun işleneceği bir toplantıya Üskup yetkililerirûn davet edilmemesi ile Yugoslavya'dan sadece Sırp Başkanı Miloseviç'in davet edilmesinin "yanlış anlaşdmalara" hedef olabileceği için Atina'yı uyaran AT ülkeleri, bu konuda Atina'yı ikna edemedilerse de toplantının "ertelenmesini" başardılar. — Kıbns sorunundaki son gelişmeler de Atina'da yine en çok konuşulan konulardan biriydi. Türk ve Yunan başbakanlanmn Paris göruşmelerinden sonra Kıbns ile ilgili yapılması düşünülen toplantının yapılamaması konusunda Türkiye'nin sommlu olduğu öne sürüldu. Aynı anda Turk basınında özal ile Yılmaz'ın bu konuda aynı görüşte olmadı klarını belirten haberlere Atina'da geniş yer aynldı. Bu arada BM Genel Sekreteri'nin toplantının yapılamamasından ötürü Türkiye'yi sorumlu göstermesi de Yunan hükümetinin, Yunan muhalefet partileri karşısında yeni bir "zaferi" olarak nitelendi. Türkiye îş Bankası geleneksel Büyük Ödülleri bu yıl • Çocuk Edebiyatı • Seramik • Işletme dallanna aynldı. tş Bankası Büyük Ödülleri'nde bu yıl her dalda 20 milyon liralık parasal ödül; aynca, lş Bankası Büyük Odül Simgesi ve Onur Belgesi verilecek. Üstün düzeydeki eserleri, yaratıcı, yapıcı ve kalıcı etkinlikleriyle Türk insanım. Türk küllür ve sanatını yüceltenleri ödüllendirmek bir İş Bankası geleneğidir. Ödüller Seçici Kurulu: Edebiyat Büyük Ödülü "Çocuk Edebiyatı" Sanat Büyük Ödülü "Seramik" Toplum ve Insan Bılimleri Büyük Ödülü "Işletme" Prof Dr Meral Alpay itsıanbul Ümversıtesı Edebıyat Fakültest Kutuphanecılık Ana BUım Dalı Ba}kanıı Femıh Bozbeyh iTûrkıyelsBankasıAŞ Yânelım Kurulu Baikant) LlkerKöksal (Oyun Yaıarı) Prof M. Bozkurt Kunıç (Devlel Tıyatroları Genel Müdûru) Prof. Dr.Orhan Okay (Atatirk C nıversııesı Fen - Edebjyaı Fakülıesı Türk Dılı ve Edebiyatı Bölümû Öğreıım Uyesı) Semra Sağnak (TED Ankara Koitjı Türk Dılı ve Edebıyaıı Öğreımenı) Yalvaç Ural (Yazar-Çocuk DergUen GeneiYayınYöneımenıı • Büyük Ödül'e önerilecek eserler,engeç25Ekiml991 günü saat 17.00'ye kadar kabul edilecektir. • Kişısel başvurulann dışında, o dalla ilgili kurum, kuruluş ve yayınevlenyle, uzman ve eleştirmenler de eser önerebilirler. • Buyuk Odül yönetmelıği ve her dalın katüma şartlannı içeren broşürler, Türkiye lş Bankası A.Ş. Genel Müdürluk Halkla İlışkıler Mudurlüğü 06684 Kavaklıdere-Ankara adresinden sağlanabilır. H Güngör Aydmoğlu (lurkıyelsBankasıAj Yönelım Kurulu Üyeu) Bıngul Başanr (Seramik Saıuaçısı-Vluslararası Seramik Akademısı Üyesı) Doç Hamıye Çolakoğlu (Haceıiepe L'nıversuesı Güzel Sanaılar Fakülıesı Öğretım üyesı) Prof Sadı Dıren (Mımar Sınan Üıuversııesı Gûzel Sanaılar Faküitesı Dekani) Yüksel Guner fSeramik Derneğı Baskan Yardunası) Prof. Hakkı Karayığıtoğlu (Marmara Ümversıtesı Guzel Sanaılar Fakülıesı Heykel Bölümû Öğreıım Oyesı) Prof Dr Gönul Öney lEge Unıvcrsuesı Edebiyat Fakülıesı Saıuu Tarihi Öğreıım Üytsi) Prof. DrÖzdemır Akmul iAnkara Ümversıtesı Sıyasal Bılgıler Fakülıesı Isleıme Bölümû Öğretım Üyesı) Prof. Dr_ Alı Ürmt Berkman (BUkem Üıuversııesı Idarı ve Maiı Isler Rektör Yardunası) Prof. Dr. Anlla Gonenli (Istanbul Üıuversııesı Isleıme Fakilıesı Öğretım Üyesı) Prof Dr Ahmeı N. Koç (Boğazıçı Cnıversuesı Ikıısadı ve Idarı Bdunler Fakülıesı Dekani) ibrahimH Kurt (Türktye Is Bankası A Ş Yöneıım Kurulu Üyesı) Prof. Dr Nuri Uman (Boğazıçı üıuversııesı Iktısadı ve Idarı Bdunler FahUıesı Isleıme Bölümû Öğretım Üyesı) Prof Dr Ergıin Yener lOrıa Doğu Teknık C ntversıtesı tlaısadı ve Idarı Bılımler Fakülıesı Işletme Bölümû Öğretım Üyesı) GtTARCI ORDUSU — ABD'de Kanuas evaletinin \Vinfield kentinde dozenlenen müzik festi- valinin açılısında bir araya gelen 770 gitarcı geçen senenin rekonınu kırdı. Gecen seneki festival de açılışa 572 gitarcı kaülmıştı. ABD BELÇİKA Silah satışı sorun SABETAY VAROL BRÜKSEL — Son yıUann iki büyiık olayı Körfez savaşı vc Doğu Avrupa'daki ani çözulme, tuzu kuru Bau Avrupalı ülkeleri yeni iç ve dış gerilimlerle yüzyüze getirmeye başladı bile. Geçen hafta içinde Yugoslavya olaylannın Avrupalı topluluk üyelerini nasıl karşı karşıya getirdiğini yakından izledik. Kaygılann başında kıtanın alevlenmesınin büyük nüfus dalgalanmasma yol açması ve Batı'ya büyük göç olasıbğı gelıyor. Şimdiden Belçika'da 10 binin üzerinde Polonyaü kaçak göçmen olduğu sanılıyor. "Mecar" ve "F.N! 1 , Belçika'mn Fransızca konuşulan bölgesınde faaliyet gösteren iki büyuk sanayici kuruluş. Demir çeliğe dayab klasik silah uretimi bu iki kuruluşun önemli üretim alanlannı oluşturuyor. İki fırma Suudi Arabistan'a 10 milyar Belçika Frangı (300 milyon dolar) tutannda silah satmak uzere sözleşme imzalanuşlar. Bilindiği gibi tüm ahlakı güçluklere rağmen Ortadoğu'ya silah ihracatı artmış bulunuyor. Gelgelelim, *şu sıralar, Belçika hükumetinde özellikle Flamanca konuşan politıkacılar arasında, dış silah satışını tümden engelleme eğilimi egemen.. Körfez savaşmın neden olduğu söylentilenn ve Irak'a satılan silahların yol açtığı skandallann bu eğilimin güçlenmesinde etkisı de hayli önemli. CIA başkan adayı Gates, sorgulanıyor ŞEBNEM ATtYAS NEW YORK — ABD Başkanı Bush'un Amenkan merkezi istihbarat örgütu başkanlığına aday gösterdiği Robert Gates, lran-Kontra skandalına kanşıp kanşmadığı konusunda sorgulanıyor. Senato istihbarat komitesine bu konuda bilgi veren çeşitli tanıklar Gates'in bir "suç örtme opcrasyonana" katıhp katümadığım ortaya çıkarmaya çahşıyorlar. Senato soruşturmasına hafta sonu nedeniyle ara verilirken lran-Kontra skandalı konusunda ortaya yeni yeni bilgiler çıktı. Eski rjir CIA görevlisi olan Ttaomas Polkar aday Gates'in kesinlikle bir suç örtme operasyonuna kanştığını öne sürdü. Bir önceki günkü sorgulamada CIA'nın Orta Amerika faaliyetleri eski Başkaru Aten Fiers, eski CIA Başkanı William Casey'in OUver North'un yürüttüğü operasyonu "bUe bile" görmezlikten geldığini anlattı. Ancak şimdiye kadar konuşan herkesin söyledikleri Robert Gates'in Senato istihbarat komitesine vermiş olduğu bilgilerle çelişmiyor. Bu nedenle Gates'e karşı somut bir delil bulunamıyor. Demokrat temsilciler, Gates'in adaylığınm sonunda onaylanacağı kamsında. Dresden'deyabancılara saldınya ilk kez halk da katıldı AlmanyaVla ırfcçı terörDresden kenti yakınlarında yabancıların oturduğu bir apartmana 400 Neo-Nazi ile Doğu Alman vatandaşlarının birlikte düzenledikleri saldırıda 17 kişi yaralandı. Münih'te başlayan geleneksel "Bira Festivali" de Neo-Nazi propagandasının odak noktası haline getirildi. DtLEK ZAPTÇIOĞLU BERLİN — Irkçı Neo- Nazilerin yabancılan hedef alan eylemlen Almanya'nın çeşitli yerlennde son günlerde tırma- narak görülmemiş boyutlara ulastı. Doğu Almanya' nın Dres- den kenti yakınlarında yabancı- lann oturduğu bir apartman yaklaşık 400 Neo-Nazinin saldı- nsına uğradı. 17 kişi yaralandı. Neo-Nazilerin saldınsına çevre- de oturan Doğu Almanya vatan- daşlan da ilk kez aktif olarak katıldüar. Görgü tanıklan, po- lisin olaylara uzun şüre seyirci kaldığını bildirdi. Önceki gun Mühih'te başlayan geleneksel "Bıra Festivali" de bu yü Neo- Nazi propagandasının odak noktası haline getirildi. Olaylar perşembe günu Batı Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin yonetimde olduğu Sa- arland eyaletinde başladı. Saar- louis adlı kentte aşırı sağcı "dazlaklar" yabancı multecile- rin barındığı bir binayı kundak- ladılar. Çıkan yangmda 25 ya- şındaki Ganalı bir mülteci haya- tını kaybetti; iki Nijeryalı ağır yaralandı. Aynı günün akşamı eyalette başka bir multeci yur- du daha kundaklandı. Sopalarla dövdüler Cuma gunu Doğu Almanya 1 nın Dresden kenti yakınlannda- ki Hoyerswerda adlı kasabada yabancı işçilerin oturduğu bir apartmana Neo-Naziler açık saldırı başlattılar. Binaya molo- tof kokteyli ve taşlarla hucum eden 400 kadar Neo-Nazi, soka- ğa fırlayan Mozambiklı ve Viet- namlılan beyzbol sopalanyla, zıncirlerle ve ağzı kırık şişelerle dövmeye başladılar. Patlak ve- ren meydan savaşına çevrede NEO-NAZILLR— Neo-Nazilerin jogun faaliyette bulunduklan bolgelerden biri Dresden kentL Geaç Neo-Naziler, özellikle yabancılar arasında dehşet saçıyorlar. (Fotograf: REUTER) oturan Doğu Alman kasabalüar aktif olarak katıldı. Yaşlı Al- man, erkek ve kadınlann yaban- cılan dayaktan geçirdiği görül- dü. Doğu Alman kasabalılar, Neo-Nazileri engellemeye çalı- şan polis memurlanmn öniıne geçerek emniyet kuvvetlerini müdahaleden alıkoymak istedi- ler. Doğu Almanlar, Neo- Nazilere duyduklan sempatiyi gizlemeyerek "Onlar doğru bir amaca hizmet ediyor, yabancılar n istemiyoruz" diye bağırdılar. Saldınya uğrayan yabancılar dö- kum ocaklannda çalışıyor. Do- ğu Almanya'da yabancı ışçi ora- nı yuzde 2. Bu yabancıların ço- ğu zaten bu yılın sonunda mu- kaveleleri bitince ülkelerine ge- ri gönderilecek. Polis, sonunda Neo-Nazileri olay yerinden uzaklaştırmayı başardı ve sadece 12 kişiyi geçi- ci olarak gozaltına aldı. Gözal- tına alınan Neo-Naziler "Ya- banalar defolup gidene kadar eylemlerimizi surdurece|iz" de- diler. Polis, yakaladığı Neo- Nazileri kımlık tespitinden son- ra serbest bırakıyor. Dresden'de geçen hafta mey- dana gelen başka bir olayda 9 Neo-Nazi genç bir Vietnamlı ka- dının evine baskın yaparak ağır yaralamışlardı. Vietnamlı kadın altı aylık hamile olduğu halde Neo-Nazilerce beyzbol sopalan ve çizmelerle dayaktan geçiril- mişti. Polis, tutukladığı 3 Neo- Naziyi kimiik tespitinden sonra salıverdi. Bira FestivaU Bu arada dün Münih'te gele- neksel "Bira Festivali" aşın sağ- cılann gölgesinde başladı. Neo- Naziler, yuzbinlerce kişinin ka- tıldığı şenliklerde 250 bin bildi- ri dağıtarak "Hitler hakkında anlatılan yalanlan sergUeraeyi" amaçlıyor. Bira Festivali'nde Neo-Nazilerin düzenleyeceği ahı toplantıya dünyanın çeşitli yer- lerinden "faşist beyinler" ko- nuşmacı olarak katılacak. Mü- nih'te oturan ünlü Alman Neo- Nazi Ewald Althans, amaçlan- nın "düsünce özgiıriiiğiinü sag- lamak" ve "Batılı müttefikleria Almanya hakkında anlattıklan yalanlan deşifrc etmek" olduğu- nu söyledi. Neo-Naziler, topla- ma kamplarının ve gaz odalan- nın Amerikalüarca sonradan in- şa ettirildiğini, Hitler'in 6 mil- yon Yahudiyi katletmedığini öne surüyorlar. Almanya'da bir süredir yürü- tülen "fltioyı önfeme" kampan- yası, ülkenin doğusunda, batı- sında ve güneyınde doruğa ula- şan ırkçı eylemlere elverişli bir ortam yarattı. Sosyal demokrat- lar ve Yeşüler dahil olmak üze- re bütün büyük siyasi partiler son haftalarda "iltka akınını nasıl önleyecegiz? n sorusuna ya- nıt arıyorlar. Tartışmanın halk arasında yarattığı ilticaya karşı hava, Neo-Naziler tarafından eylemlerine bahane olarak kul- lamhyor. Almanya'da meydana gelen olaylar hakkında bugüne kadar hiçbir üst duzeyde politikacı herhangi bir açıklama yapmadı. özellikle olaylara sahne olan Saarland eyaletinin Sosyal De- mokrat Partili Başbakanı, SPD'nin geçen seçimlerdeki şan- sölye adayı Oskar Lafontaine 1 in sessiz kalması eleştiriüyor. Olaylar Almanya'da yaşa- makta olan 1 milyon 612 bin Türk arasında büyük endişe ya- rattı. Türklere ait dükkânlar ve evler geçmışte kundaklama olaylarına hedef olmuştu. Neo- Naziler'in terörü yuzünden özel- likle Berlin'de son günlerde çok gergin bir hava esiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog