Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makale



Katalog


«
»

İyiFaİz Devam! Aynntılt bıkjı ><; n ALO 1 4 188 24 24 Cumhuriyef Faiz oranları değişir "iyi faiz" yine iyi kalır. PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24096 /1800 TL (KDVdahü) mucmiuim NAOI nm-msı BAŞYAZARI: NAOIR NAOJ 22 EYLÛL 1991 PAZAR Bosna-Hersek'te seferberlik Hırvatistan çatışması doruktaSALDIRILAR YOĞUNLAŞTI Federal orduya bağlı birlikler yüzlerce tank ve zırhlı araç desteğinde Hırvatistan'ın içlerine doğru ilerliyor. Kara harekâtı sürerken hava ve denizden saldırıların da yoğunlaştığı bildirildi. MESİC'İN ÇAĞRISI Yugoslavya Devlet Başkanı Stipe Mesic, federal askerlere komutanların emirlerine uymamaları ve birlikleri terk etmeleri çağnsında bulundu. BUSH Castro devrilmek üzere ABD Başkanı, "Yeni bir olay daha dünyada özgürlük havasına girdiğimizi kanıtlayacak. Küba halkının kaderini eline alacağı gün, Castro'nun beklediğinden daha çabuk gelecektir" dedi. CHICAGO (AA) — ABD Başkanı George Bush, Küba'nın 'komünist dik- tatörlüğünün' devrilmek üzere olduğunu belirterek Devlet Başkanı Fidd Cast- ro'nun rejiminin uzun süre dayanamayacağını söyledi. Bush, Illinois eyaletinin Cbicago kentinde Orta Amerika Ticaret Odası'nın toplantısında yaptıgı konuş- mada, demokratik ve özgür Küba'nın, liderleri Fidel (Arkası Sa. 19, Sü. J'de) Dış Haberier Servisi — Yu- goslavya'da federal ordunun Hırvatistan'da kuşatma altında tutulan kışlalan kurtarmak için başlattığı buyük çaplı harekât sürüyor. Çatı$maların yayüma- sından kaygı duyan Bosna - Hersek Devlet Başkanlığı sa- vunma birliklerini seferber etti. Hırvat kökenli Federal Devlet Başkanı Stipe Mesic federal or- duda görevli askerlere komu- tanlann emirlerine uymama ve birlikleri terk etme çağnsında bulundu. Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ise harekâtın durdurulması duru- munda federal orduya ait birim- lere uygulanan kuşatmanın kal- dınlacağmı söyledi. Yüzlerce tank ve nrhlı araç desteğinde Hırvatistan'ın doğu- sunu çember içine almaya çalı- şan federal ordu birliklerinin harekâtı sürüyor. Hırvatistan radyosu ordu birliklerinin Vin- kovci ve Mirkorci'ye doğru iler- lediğini, 300 tankla kuşatılan Vukovar'da çatışmaların yo- ğunlaştığmı duyurdu. Nustar (Artuuı Sa. 11, Sü. 2'de) ERIVAN BAĞIMSIZLIĞINI O Y L A D I 11. Sayfada GÜNEYDOGU PKK, 5 turisti serbest bıraktı'NEŞELERİ YERİNDE' 3 ABD'li, 1 tngiliz ve 1 Avustralyalı turist dün 21 gün önce kaçınldıklan Elmalı köyü yakınlarında serbest bırakıldı. Ust düzey bir yetkili, turistler için "Sağlık durumlan bizden iyi. Sanki hiç dağlarda dolaşmamış gibiler. Neşeleri de yerinde" dedi. Turistler, teröristlerin kendilerine çok iyi davrandıklannı anlattılar. Rehinelerin operasyon sonucu serbest kaldıklan haberi yetkililerce yalanlandı. Haber Merkezi — PKK'h teröristlerce 21 gün önce Bingöl'ün Karhova ilçesi Elmalı Köyu yakınlarında karayolu ulaşıma ka- patılarak kaçırılan 5 turist, dun sabaha karşı serbest bırakıldı. 4 bın güvenlik görevlisinin günler süren operasyonlan sırasında bir kez jandarma ile karşılaştıklarını söyleyen turistler, "Asker- kr, bizleri öldüreceklerim anlayınca geri çekildiler" dediler. Ser- best bırakıldıktan sonra özel bir tim tarafından sorguya alınan turisüerin kaçınlma olayıyla ilgili olarak bir ust duzey yetkili, "Ba- zı kuşkulu noktalar var. Bu ne- sııresı uzatıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Bakanlar Kuru- lu, Kuzey Irak ve Körfez sa- vaşındaki gelişmeler sonucu Türkiye'de konuşlandınlan uluslararası askeri gücün 30 eylülde bitecek olan Türki- ye'de kalış süresinin 90 gün daha uzatılmasına karar ve- rildi. Hükumet Sözcusü lmren Ayknt, dünkü Bakanlar Ku- rulu toplantısından sonra yaptıgı açıklamada, "An- cak, uluslararası giiciin ya- ptsında meydana getirilecek (Arkası Sa. 19, Sû. l'de) denle nasıl kaçınldıklan, kim- ierie görüştünıldükleri konu- sunda sorgulanıyoriar" dedi. Bingöl'den arkadaşımız Er- gün Aksoy'un haberine göre ser- best bırakılan ABD'li RooaJd EMon Wyatt, Martin T. VVUson, Rkbard M. Rives, Avustralyalı Dr. Allen Roberts, tngiliz Ga- retfı Jones Thomas, dün kaçırıl- dıklan Elmalı Köyu yakınlann- da serbest bırakıldılar. 21 gün surdurülen operasyonlara karşın bulunamayan turistler serbest kalınca yurüyerek Ilıcalar Kara- kolu'na gittiler, daha sonra da Bingöl 11 Jandarma Alay Komu- tanüğı'na getirildiler. Tlıristlerin görevlendirilen S doktor tarafın- dan sağlık muayenesinden geçi- rildiğini anlatan ust duzey bir askeri yetkili şunları söyledi: "Üstlerini başlannı temizle- dik, yeni elbiseler verdik. Kann- buını doyurduk. Dunımlan çok (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Özal hedefteİNÖIVÜ Sevabıyla günahıyla gidiyor SHP lideri Adana'daki mitingde ANAP'a yüklenerek "Bu memleketi yakanlardan hesap soracağız. Politikayı, siyaseti seviyesizleştirmeden iktidara geleceğiz. Makyaj yapmadan, işi anahtara, kupona, gazete promosyonuna dökmeden iktidar olacağız" dedi. MEHMET AKA / UFUK TEKİN 4. Sayfada DEMİREL Demokrasinin simgesi bu şapka ÖzaJ'a "Benimle uğraşacak takatı buluyorsan, in Çankaya'dan, geç partinin başına" çağnsında bulunan DYP lideri, "Siz benim külahımı değil, milletin derdini düşünunıiz. Işte şapka, işte Demirel, işte Edremit meydanı. Bunlann hepsi şapkanın altında kaldılar"dedi. TÛREY KÖSE / ÛMİT OTAN 5. Sayfada ECEVİT Cumhurbaşkanı partizanlık yapıyor Özai'ın tarafsızlık yeminini tutmadığım, çeşitli konuşmalannda da 12 Eylül askeri rejimine teşekkur ettiğini söyleyen EcevnV'ANAP'ın arısı var sokar, SHP'nin gülunün dikeni batar, DSP'nin ise kır çiçekleri var, tasları, kayalan deler cıkar" diye konuştu EVREN DEĞER / BİROL ÛZMEZ 4. Sayfada DEMOKRASİ AHMTTMI 4. Sayfada SHP, FİTÎLİATEŞLEDİ CELAL BAŞUUtOÇ 4 Sayfada ECEVİT 1977'YÎ İSTEDİ MEHMET TEZKAH 4. Sayfada ANAPvaat yanşında1996 sonunda yüzde 10'un aJtında enflasyon Gelişmiş sağlık politıkası Anarşi, terör ve bölücülükle etkili mücadele Fiyatlarda istikrar KlT'lere hızlı özelleştirme Adil vergi sistemi, Tüketiciyi koruma kanunu Köylüye ferdi konut kredisi Gelir düzeyi yüksek turiste cazip olanaklar Ozel sağlık müesseselerini teşvik Aile hekimliği uygulaması Hfodern sanat müzesi Futbol sahalarında ve spor salonu sayısında büyük patlama Yargı mesleğine özendirme Askerlik süresinde kısaltma, Ordunun modernizasyonu AT'ye tam üyelik sürecini hızlandırma 26 yeni il 6. Sayfada İL İL SE N A B M Kı^arğmdS,onlamçokyakm Hava döndü. Sıcak gtıııier artık yerini soğuğa btrakıyor. Kuşlar için şiradi sıcak alkeiere göç ramanı. Göç yollarının en önemlilerinden biri de İstanbul Boğazt. Her yıl mevsim değişirken göçmen kuşlar uğurlanır Çamlıca'dan. Bu yü da Çamlıca tepesi, elinde dtiıi>uıüeri>l« kusseverkrijı akınına ugruyor. ÖzeUikle iHristJer, sabah erken saallerde ba^Jayarak eiterind«ki dürbünlerle ve fotoğraf makineleriyle goçmen kuşlan izliyorlar. Her yıl eylül ayının ikinci ya da iıçuncu pazan Çamhca'da "Yırtıcı kuş gözteıa günö" diizenkyeıı Degal Hajstı Koruma Dernegi de (DHKD), kttşseverieri bııgıis sabak 10.00'daa itibaren kuş izlemeye cağmyor. Yalıuz bir ayaniajn var: Dürbün sayısı yeteiü olmadığı için gefenkrin dürbonleriai yBaianDda gctirmeJeri. (Fotofnf: ERDOĞAN Kf * BUGÜN ESKIŞEHİR, AFYON, BILECİK KUTLU ESENOEMİR 7 . S a y f a d a YARINMANİSA KÜTAHYA, UŞAK HÜSEYİK ERCİYAS T Û R E r K f l S E Çanok mtene betedfyenin çöp kamyomonın çarpması, olay yanattı Starl,Sözerfe savaş açtı Büyükşehir Belediyesi'nin, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kaldınlmasını istediği Magic Box'ın PTT'den kiraladığı çanak antene dün belediyenin bir çöp aracı çarptı. Starl yönetimi, bu olay üzerine Sözen'i "zorba" ilan etti ve istifasını istedi. 3. Sayfada Smith Wesson, Colt, Baretta ve Browning'e büyük ilgi var Ithal silahlar 121denvıırdu TURAN YILMAZ ANKARA — Silah nıhsatı. alımında sağlanan kolaylıklar, "ithal silah"a hücum başlattı. îthal edilen 10 bin 500 silahtan 7 bini kısa sürede satıldı. Türki- ye'de halen nıhsath sılah sahi- bi kişüerin sayısı 500 bini aştı. Ateşli Silahlar Yasası'nda de- ğişiklik yaparak silah ruhsatı alımını kolaylaşüran ANAP, birden fazla ruhsat edinilebil- mesine de olanak sağladı. Iste- yenin birden çok silahla dolasa- bilmesine olanak tanıyan bu uy- gulama, ülkedeki silah satışları- nı önemli ölçüde arttırdı. Türki- ye'nin tek silah üreticisi olan Makina ve Kjmya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kırıkkale ti- .pi tabanca üretimini bu yıl re- kor duzeye çıkardı. 1989'da 8 bin 820, geçen yıl da 9 bin 173 tabanca satabilen MKEK, bu yü ilk etapta 15 bin tabanca üret- ti. 20-30 bin uretim kapasitesi bulunan MKEK'nin yapüğı ta- bancaların büyük bölumü kısa surede satıldı. MKEK, üretimi- ni talep fazlası nedeniyle tam kapasiteye çıkarmayı da tasar- hyor. MKEK, 1986'da 2 bin 224, 1987'de de 1116 tabanca satışı gerçekleştirdi. 1988'de de (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) NE DEDİLER? 19. Sayfada Zürihten Saülık vücutlar S.DOĞAN ABALIOĞLU Önüne konan albümden beğendiği dişiyi seçen Isviçreli, siparişini veriyor ve mal postalanıyordu. Adamcağız aldığını nikâhına sokuyor ve sırt üstü yatıyordu. Böylece Frau bilmem ne, sokakta mı, barda mı neyse çalışıyor, paralan sahibine getiriyor. Tk ki gözü açılıncaya kadar. New York'tan Demokrasi eğitimi ŞEBNEM ATtYAS Harvard sıralan daha önce böyle bir olayla karşılaşmamış. 28 ust düzeyde Sovyet askeri görevli sıralara yerleşmiş demokrasi dersi görüyor. Paris'ten Maitre diıötel kasapAndne MİNE SAULNIER Andre, kara yağız, dev bir Fransızdı. Vichy kentinde kasaplık yapıyordu. "Sen satırıru da al gel. Dur şu elçiliğin kapısında" dedi bizimkiler. Andre, sabahtan akşama frakla dolaşan, elçiliğe gelenJere yol yordam gösteren bir "maitre d'hotel'di artık. Beiiing'den 'Büyük adam' olniakzor MÜMTAZ ARIKAN Aslında Çin Seddi'ne ulaşmak hiç de kolay bir iş değil. BütUn zorluklara rağmen Çin Seddi'ne ulaşınca 'büyük adam' olmayı hak edebilirsiniz. Maniladan Adalann aa öyküsü DİLEK KOÇ Ispanyollann 20 milyon dolara 1898'de Amerikalılara bıraktığı adalar, elden ele gezen bir gülün acı öyküsünü yasamaya devam etmiş. 10. Sayfada PAZAR KONUĞU T A N Ş U Ğ B L E D A Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris Büyükelçisi Tanşuğ Bleda, Türkiye'nin Fransa ile uzak ve yakın ilişkilerini, ülkemizin Avrupa'daki yerini anlattı. MİNE 8. SAULHIER'ii» söyleşisl 12. Sayfada Bugûn / Dergi Kastamonu'da Alman atlıları TV/8. Sayfada Çizgi roman esprisinde bir fîlm: Sheena Mûzik/9. Sayfada Francescatti ile çalmak bir ruyaydı \ Evin İlyasoğlu Şenlık /14. Sayfada Beyoğlu Çocuklarla Gülüyor Sisli Bir Prag Sabahı... i R A G — Tarihleflörtedercesine bir duy- leyen heykellerden. gu içinde gezer irtsan Prag'ı. Tarifsiz bir hü- Bir flüt sesi... zünle, tarifsiz bir yaşama sevinci arasında gt- Genç bir kız çalıyor; arkadaşı da notaları der gelir bu kentı dolaşırken. tutuyor Hele hava sisliyse, yüzytlların ötesine ka- Köprünün tam ortasında bildik bir caz par- yabilir. çası. Dün sabah sis basmıştı Prag'ı. — Dovvn by the river side... Vltava nehri bir başka türlü akıyordu Karl Dört kişiler: İki banço, bir bas, bir de klar- Köprüsü'nün altından. Kart seslı martılann bi- net. Olanca oynakltğıyia çalıyorlar. Çevredekı ri inıp biri kalkıyordu 600 yıllık köprüyü süs- (Arkası Sa. 19, su. l'de) HASAN CEMAL • Filmden diziye TV3'te gün aşırı • G.Antep ve A.Gücü pusuda Son yayımlanan mini dizi "Kader lsterse"nin haftaların başanlı takımı G.Antepspor yönetmenliğiniDonSharpüstlenmiş. 8. Sayfada Beşiktaş'ı ağırlıyor. A.Gücü Fenerbahçe'den • YerII kovboy yapımı Türk sinemasındakı 3 puan koparmak ıçin oynayacak. Sporda "kovboy" akımından nasibini alan 1973 • 'Artık gol yemek istiyorum' Ligin tek yapımı bir fûm TVl'de, 15.40'ta. 8. Sayfada gol yemeyen kalecisi G.Saraylı Hayrettin, • Dampinge karşı yüzde 10 vergi a&rindekı baskıdan yakmıyor. Sporda Kamyonlarda kuüanılan Macarıstan menşeii m ^ H * 1 9 yaşındaki Mariryn dişli ithalinde vergi ahnacak. Ekonomide w*m*.. «^^^.^B ABD'de yayımlanan "Now • Plyasalarda ikinci faiz şoku Faiz H%P JfJ^H // Can Be Told" adlı fırladı, borsa kilitlendi. öncekı haftaki •fc > *L2f\ a f l televızyon dergisi Marilyn diişüşlerin ardından zıplaması beklenen ^ E T C S ^ ^ H M Monroe'nun 19yaşındayken borsa faiz şokuna yakalandı. Ekonomide •^Lj^^jj^B çekilmiş fotoğrafını • Dragos'ta yol kavgası tdare • B H P P ^ H yayımladı. Arka Sayfada mahkemesme açtıklan davayı kazanan yalı • Vize almak zor zenaat Alman sahipleri dolgu çalışmalanmn bir an önce Başkonsolos Vekilı Johannes, vize almak durdurulmasım istiyorlar. 15. Sayfada isteyenlere dürüstlüğü öneriyor. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Tomurcuk... ADANA — SHP, dûn Adana'da coşkulu ve görkemli bir miting yaptı. Mitingdeki coşku, 1977 seçimlerindeki Ecevitli CHP mitingini anımsatacak ölçüdeydi. Adana'da ŞHP'lılerin yüzlerinde güller açtırdı. Adana'nın İstasyon Alanı'ndakı miting, seçım kampanyast için gerçekten çok umut verici bir başlangıç oldu. Kimse bu kadarını beklemiyordu. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog