Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

21 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURİYET/7 ILIL SEÇIM VI AJVTALYA BCRDUR ISPARTA Turizmin başkentînde DYP rüzgârı Antalya'da ANAP; turizmdeki yatırımlanyla iş olanağına kavuşan kesimden, DYP; sçracılıkta, narenciyede, sebzede, muzda, 'ANAP'ın hüsrana uğrattığı' üreticiden oy bekliyor. SERDAR K1ZIK ANTALYA — lurizmin başkentinde rüzgâr "Dognı Yol"dan esiyor... Ibroslar'm denizle buluştuğu yerde tur- kuaz mavisinin beyaz köpükleri kıyıda fa- lezleri okşuyor. Kalkan'dan Gazipaşa'ya uzanan beton kuşatmasmda AvTupalı ve lsrailli turistler üstsüz bedenlerini güne- şin kollanna bırakıyor. Kıyıdan geride ta- rikatlann damgasını vurduğu bölgede yüz- lerce Kuran kursunda başka bir dünya ya- şanıyor. Tanmda, seracılıkta, narenciyede "umutlan azalan" üreticiler bugünlerde daha sık politikacılarla karşılaşıyorlar. Ve AntaJya melteminin serinietmeye yetme- diği bir seçim heyecanı yaşanıyor. Iki bölgede 9 milletvekili çıkacak An- talya'da önseçim mücadelesiyle SHP'de, aday yoklamasıyia DYP'de seçim atmos- feri Onceden yaşanmaya başlandı. 1. böl- gede hesaplar yaklaşık 75 bin, 2. bölgede 40 bin olan baraj oyuna göre yapılıyor. Hareketliliğe karşın Antalya'nın iyi otel- lerinden birisinin müdürü "kararsızugın- dan" değil, "Ugisizli|in<ten" seçime ilişkin görüşünü belirtmiyor. Bunun yanında so- kakta, işyerlerinde, parklarda "karar- nz"lara da sıkça rastlanıyor. Seçimin "kararlı" olanlarında ise DYP'nin adı ilk sıralarda geçiyor. Doğnı Yol'un her iki bölgede de milletvekülikle- rinin çoğunu alacağı belirtiliyor. DYP tl ANTALYA ANAP hızla oy yitiriyor 1989 İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNİN OY DAĞILIMI ANTALYA ANTALYA ANTALYA GENEL 1 2 ANAP 20.00 26.7 21.9 DSP 3.2 . 3.1 3.2 DYP 41.3 32.2 38.8 IDP 1.1 1.1 1.1 MÇP 2.2 4.4 2.8 RP 3.8 2.9 3.5 SHP 28.3 27.9 27.9 BA6. 0.1 2.7 0.8 Birinci seçim çevresinden 6, ikinci seçim çevresjnden 3 milletvekilinin seçileceği Antalya ili 3 partinin yarışacağı bir seçim yarışına sahne olacak. 1977'den 1989'a kadar yaşanan 5 genel seçimin ortaya koyduğu yansıma aşağıdaki biçimde 4 madde halinde özeılenmiştir. 1. Antalya'da ANAP'ın hızlı oy kaybı süreci 1987 seçimleriyle başlamış ve 1989'da hızlı biçimde sürmuştür. 2. 1984'ten itibaren DYP hızlı, SHP yavaş bir oy kazanım süreci yaşamaktadır, ancak bu partHerin her ikisi de devamları oldukları partilerin 1977'deki oy düzeyine tam ulaşmış değillerdir. 3. Yukarıda adı geçen üç parti dışındaki diğer partilerin Antalya'da bir varlık gösterebilme olasılıkları hemen hemen yok. 4. Seçime katılma zorunluluğu Antalya'da kayıtlı secmenlerden yüzde 8'inin daha -1989'dan fazla olarak- sandık başma gitmesini gündemde getirebilir. Bu olgu da geçerli oyların dağılımı açısından özellikle ANAP'ı zor duruma düşüreceği söylenebilir. Çiinkü ANAP oy kaybı surecinde iken, DYP ve SHP geçmiş eğilimler göz önüne alındığında oy kazanım sürecindedırler. DYP ve SHP'nin hem birinci hem de ikinci seçim çevresinde, yukarıdaki değerlendirmeyi de temel aldığımızda, baraj sorunu olmadığı söylenebilir. Buna karşılık ANAP'ın, 1987'de başlayan oy kaybı sürecinin durduğunu varsaysak bile katılım yüksekliği nedeniyle baraj sorununu aşabilmesi için oy kazanmak zorunda olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak Antalya'da DYP, SHP ve ANAP dışındaki partilerin etkinlik gösterebilme olasılığı yoktur. Dolayısıyla milletvekili dağılımını etkileyecek öğeler, ANAP'ın baraj karşısındaki konumu ve DYP ile SHP'nin oy kazanım süreçlerinin 1991 seçimlerinde ortaya koyacağı yansıma olarak sıralanabilir. Başkam İsmet Gökşen öylesine kesin ko- nuşuyor ki "L bölgede 6 milletvekilligin- den 5'i bizim 11 SHP'nin, 2. bölgede 3-0 yapacagız" diyor. Gökşen'e göre "ANAP olayı bitti". "Çonkü" diyor Gökşen, "Kı- yüardaki turistik alanlan yandaşlanna peşkeş çektiler. Köyluye kredi vermezken, pekinördegi üretecegiz diyenlere 45 milyar dağıtülar. Üç-beş kişi için şehir imar plan- lan bozaldu. Kemer'in sahillerini beton yaptıiar. Aynca tarikal oylan ANAP'a de- ğil, pazaıiıksız bize gelecek". ll Başkanı Gökşen, Tansn Çfller'in aday gösterilmesinden ve Orhan Altınay ile Ok- tay Öner gibi isimlerin "yoklamada" lis- te dışı kalmasından doğan tabanın tepki- leri için "Genel merkezimiz en iyisini bi- lir. Babanın söylediğine kimse itiraz etmez" diyor. Antalya'da genel değerlendirmeierde barajı aşıp milletvekili çıkaracak ikinci parti olarak SHP gösteriliyor. SHP il mer- kezi de hareketli. "Güneşi Topla Benim lçin"in melodisi il binasından sokağa ta- şıyor. tl merkezinde anket sonucu ortaya çıkan yüzde 20 kararsız oranının seçımde nasıl dağdacağı tartışılıyor, Ü Başkanı Ce- mil Köksal, 1. bölge için şöyle bir tablo çiziyor: • 3 DYP, 2 SHP, 1 ANAP... • 2. bölge için de 1-1-1 sıralaması yapı- yor Köksal. Bu değerlendirmeye parti bi- nasında bulunanlann çoğunluğu da katı- lıyor. Antalya SHP'de seçim çalışmalann- da "biraz geç kalmışlıgın" kaygısı gözle- niyor. Köksal, "kollan sıvadık, ama he- Biiz tam oUrak hazır degiliz" diyor. 1. böl- geden ikinci sıradaki milletvekili adayı Fa- ik Altun, DSP'nin oylannın düşeceği görüşünde. Çünkü sosyal demokrat seç- men DSP'nin barajı aşamayacağını bile- rek oylannı boşa harcamayacak ve SHP'ye verecek. Aynı konuda bir partili, DSP'nin 89 seçimlerinde aldığı 14 bin oyun 10 bi- ne gerileyeceğini belirtip "6u seçim baş- ka seçim. Seçmen biliyor ki DSP'ye veri- lecek oylar ANAP'a burada da DYP'ye yarayacak" diyor. Antalya'da en sancıh parti ANAP gö- rünüyor. Il ve ilçe örgütİerinin genel ku- rul toplantılanm yapamamalan sonucu fesh edilmesinin ardından göreve gelen İl Başkanı Diindar Uiugkay, "tasfıyecilikle" suçlanıyor. örgütte Süleymancılar'ın tas- fıye edildiği, yerine liberallerin getirildiği haberleri günlerdir yerel gazetelerin man- şetlerinde. Geçen ay sonu görevden alınan eski ll Başkanı Ertan Taşdemir, "tasfıyeyi" şöyle değerlendiriyor. — Görevden alnım«nıp Antalya'da ANAP'ın havhı attığmı gösteriyor. Bn tas- fiye oy kaybettirecektir, büyiik çökiişe ne- den olacaktır. 11 Başkanı Uluğkay, bu görüşün "yersiz" olduğunu beürtirken, ANAP'ın her iki bölgede en az 3 milletvekili çıka- racığını savunuyor. Uluğkay'a göre, DYP'nin 1. bölgeden 5, 2. bölgeden 3 mil- letvekili beklentisi "fos" çıkacak. DSP'de henüz gözle görülür bir hare- ketlilik yok. Çalışmalar ll Başkanı Beya- zıt Büynkyıldınm'ın mühendislik büro- sundan yürütülüyor. DSP'nin her iki böl- gede birer milletvekili çıkaracağına "kesin" gözüyle bakan Büyükyıldırun, söylendiği gibi ANAP'ın "erimedigi" gö- rüşünde: — ANAP için 12 Eylül'nn yarattıgı bir parti değeriendirmesine kaülmıyonım. Çiinkü ANAP geri kalmış saga alteraaüf bir parti olarak çıkü. Tarikat oylan da es- kisi gibi bir partiye blok olmayacak. Her- kesin söylediği gibi Sulejmancılarıa DYR ANAP arasında kararsız oldoğn gönişön- de değilim. Buradan bize de oy gelecek. Aynca SHP'den umudunu kesenler de bi- ze verecek. Antalya'da ANAP, turizmdeki yatınm- larıyla iş olanağına kavuşan kesimden, DYP seracılıkta, narenciyede, sebzede, muzda "ANAP'ın hüsrana ugrartıgı" üre- ticiden umut bekbyor. SHP yıllardır bek- lenen sosyal demokrat iktidann bu seçim- lerde "kapıda" olduğunun altını çiziyor, DYP'nin "zaten bilindiğini ve denendiği- ni" işliyor. DSP'nin beklentisi ise sürpriz yapmak. RP-MÇP-IDP ittifakı da tanm kesiminin ağırlıklı olduğu 2. bölgede ba- rajı geçmeyi planlıyor. Tarikatlann her iki bölgede yaklaşık 40 bin oy potansiyeli olduğu, bunun DYP ya da ANAP'a kayacağı, bu dunımun seçim- lere önemli etkisi, altı çizilerek belirtiliyor. Bu arada Süleymancılar'ın "tercih yapma zorluğu"ndan değil, kendi içinde "kararsız" olduğundan söz ediliyor. An- talya'da en normal sonucun 1. bölgede "4-1-1" ya da "4 DYP, 2 SHP", 2. bölge- de de "1-1-1" ya da "2 DYP, 1 SHP" ola- cağı ağırlıklı görüş olarak ortaya çıkıyor. Göller bölgesi 4 Kurtar bizi dîyor Burdur'da DYP'lilerin gözü üç milletyekilliğinde. SHP'liler lsparta'da DYP'liler.'dört-sıfır'dan başka bir şey ANAP'tan kaçan oylan toplayıp bir milletvekilliğini söylemiyor. ANAP'lılar ise ^ç-bir'in 'bir'inden umutlu. kazanma peşinde. Dinci-milliyetçi koalisyonu ise 1977 düzeyinde Ama yine de DYP Isparta'da birinci parti olacak BÜLENT ECEVtT ISPARTA/BURDUR — Göller Bölge- si'nm iki beldesinden Isparta'da DYP "banko", Burdur'da DYP-SHP görünü- yor. Kıran kırana bir ön seçimin yapıldığı Isparta DYP'de parti binası artık "tş ve tşci Bulma Kurnmu" görünümünde. DYP il merkezinde Merkez İlçe Başkanı Gttner Saygılı ve 2. sıradaki milletvekili adayı Aykon Doğan, iş isteyen partilileri kabul ederek "merak etmeyin DYP ikti- dannda işsiz kalmayacaksınız" diyorlar. İş isteyenlerin listeleri tutulurken, hepsi- ne "bfa; oy verin" demekten de geri ka- lınmıyor. 4 milletvekili çıkaracak Isparta'da ba- raj 45 bin dolaylannda olacak. ANAP dı- şında hemen hemen her parti DYP'yi ilk sırada görüyor. Aykon Doğan'a göre Isparta'da diğer partiler için "en ofak bir umut" yok. DYP burada "tnlum" çıka- racak. Doğan yine de kendisini ziyarete gelen Yalvaç ilçesi delegelerine "Bu seçim bizim son şansumz. Ya berro ya merro" diyor. DYP'de herkesin ağzında 4-0'hk sonuç var. ANAP düşünülmüyor bile. ANAP il başkam Faik Yıldız, yerel se- çimlerde Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçele- rinde belediye başkanhklanru aldıklannı Atabel'de de belediyeyi 50 oyla kaçırdık- lanm belirterek, DYP'ye yükleniyor: — Biz partizanlık yapmadık. Barajı aşa- cagız ve 1 milletvekilliğini alacagız. Bu iki de olabilir. SHP'nin hiç şana yok. Seçmen eski seçmen degil. Yani tutucu degil. Tür- kiye'nin çehresini degiştiren ANAP ikti- dannıa kıymetini bilecektir. DYP kendi- sine kul olmayanlara hoş davranmıyor. ANAP'ın ilk sıradaki adayı Bağ-Kur eski Genel Müdürü Hilmi Sabuncu, par- tinin 1 milletvekilliği için "büyük şansı" olarak görülüyor. SHP'ye gelince, Demirel'in kalesinde sosyal demokratlar var olduklannı göste- recekler. Barajı aşıp 1 mületvekilliğine oy- nayacaklar. tl başkanı tsmet Baş, AP dö- neminde >- üzde 85 olan sağ oylann 89 se- çimlerinde DYP'de yüzde 56'ya kadar ge- rilediğine dikkat çekiyor. Isparta seçme- ninin Türkiye seçmeni gibi "sag iktidar- larda bir şe> görmediğini", bu kez sosyal demokratlara iktidan vermek düşüncesin- den hareket edeceğini belirtiyor. SHP'nin eğilim yoklaması sonucu 1. sırada millet- vekili adayı yaptığı eski CHP il başkam AH Kemal Çağlar da 1973'te o zamanki ISPARTA Sürprizi olmayan bir 1989 İL ISPARTA GENEL GENEL ANAP 19.8 MECLİSİ SEÇİMLERİNİN DSP DYP IDP MÇP - 56.8 0.8 4.4 OY RP 4.5 DAĞILIMI SHP BAĞ. 14.5 Tek seçim çevresinden oluşan Isparta'dan 1991 seçimlerinde 4 milletvekili çıkacaktır. 1977'de AP'nin kalesi olan Isparta, 1983'te ANAP'ın en yüksek oy aldığı illerden birisi olmuştu. 1987 seçimlerinde ise ANAP'ın 1983'te aldığı düzeydeki oyu alan parti AP'nin devamcısı olarak DYP'ye oy verenler arasından oldu ve DYP'nin kayıtlı toplam seçmenler içindeki oy kaybı 7.4 puan olarak gerçekleşti. 1977'den 1989'a kadar yapılmış genel seçimlerin verileri analiz edildiğinde Isparta'da 1991 seçimlerinin sonucunu tahmin etmek kolay görünüyor. Geçerli oylann yarısından fazlasıyla DYP Isparta'da birinci partidir. Isparta'dan DYP'nin 4 milletvekilliğinin tamamını almasını engelleyecek tek olgu ANAP'ın toplam kayıtlı secmenlerden 1989'da sandık basına gilmeyen ve fakat bu seçimde zorunluluk nedeniyle oy kullanması beklenen yuzde 5'lik kesim içerisinden en az 2 puan almasıdır. Bunun dışındaki tum seçenekler Isparta'nın 4 milletvekilliğini DYP'nin tek başına almasını engelleyecek gibi görünmemektedir. seçim BURDUR SHP barajı aşabilecek mi? 1989 İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNİN OY DAĞILIMI BURDUR RFNFL ANAP ?57 DSP 8.1 DYP 32.1 IDP 1.2 MÇP 4.8 RP 6.2 SHP • 21.1 BAĞ. Yüzde 25'lrk seçim çevresi barajıyla tek seçim çevresinde 3 milletvekili çıkaracak olan Burdur, yalnızca DYP'nin milletvekilliği kazanacağı bir il olabilir. DYP adım adım AP'nin Burdur'daki 1977 oy düzeyine doğru yaklaşıyor. ANAP özellikle 1989 seçimlerinde uğradığı büyük oy kaybıyla, yeni düzenlenmiş biçimiyle bile seçim çevresi barajma takılma noktasına gelmiş görünürken, SHP toplam kayıtlı seçmenler içindeki oy oranı açısından bir durağanhğı yansıtmaktadır. Aynı durağanlık DSP için de geçerlidir. Dinci + milliyetçi sağcı koalisyon, 1987'den 1989'a oy oranlarında artış sağlarken, 1977'nin MSP + MHP düzeyine ulaşmış durumdadır. Burdur'da ANAP'ın seçim çevresi barajını aşabilmek için artan seçmen katılımı oranının en az dörtte biri kadar yeni seçmen kazanması gerekmektedir. SHP'nin seçim çevresi barajını aşabilmesi için de kendi oyuna ek olarak kayıtlı seçmenin en az yüzde 5'inin oylannı kendisine çekmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Burdur ilindeki erken genel milletvekili seçimi temel olarak -geçmiş donem istatistiklerinin sunduğu bilgilere göre- DYP ile ANAP arasında geçecektir. SHP'nin bu seçim çevresinde barajı aşma olasılığının yüksek olduğu soylenemez. SEÇİM CHP'nin 1 milletvekili çıkardığını belir- terek, yaklaşık 46 bin olan il barajını bu kez aynı heyecanla geçeceklerini söylüyor. SHP il başkanı Baş, aynca Bektaşi yurt- taşların yaşadığı Turan ve Gülistan ma- hallelerinde ANAP iktidanmn kasıtü bir tutum içine girdiğini belirtiyor. RP-MÇP-IDP ittifakı Isparta'da oylan arttırarak hem ulke barajma katkıda bu- lunmayı hem de il barajını "zoriamayı" hedefliyor. Adam adama çalışan özellik- le RP, önceki dönemlerde DYP ve ANAP'a giden oylan "geri almayı" he- saplıyor. DSP'ye gelince örgütünü kura- mayan, diğer partilerin il başkanıru bile tanımadığını söyledikleri DSP'de hiçbir hareket yok. Ne adaylar belli ne de bir se- çim calışması yapılıyor. Göller bölgesinin "gölgede" kalmış kenti Burdur'da politik arenada kapışan iki partiden DYP'de hesaplar "rulum" çı- karmaya, SHP'de "1 mületvekilligi"ne yapıbyor... Burdur'un serinleyen gecelerini politi- ka ateşi ısıtıyor. Gelişme politikalannda ve yatırımlarda komşu Isparta'nın gölge- sinde kalan, kendi ürettiği halısını ve gü- lünü de "komşuya" kaptıran Burdur'da partilerin seçim mücadelesi "unutulmuş- İuktan kurtulma" üzerine kunıluyor. Burdur'da "Salı Pazan"nı geziyoruz. Üreticiler ve ahcılar, öncelikle ekonomik güçlükleri dile getirip ANAP iktidanmn bu alandaki başarısızlığından yakımyor- lar. SHP'nin ön seçimde ilk 3 sırayı alan milletvekili adayları Musa Akşit, Şükrii Kutluay ve Ali Ihsan Kılınç da pazarda- lar. Yurttaşlarla konuşuyorlar, SHP'ye oy istiyorlar: — ANAP azi bu hale getirdi. DYP'nin de yıllardır ne yaptığı ortada. Şimdi bize oy verin. Gül toplayan eüer sandıktan gül- leri çıkarsın. SHP'de amaç, 3 milletvekilliğinden bi- rini elde etmek. ANAP'm "bittigi" var- sayımı ile DYP hedef alınıp, ANAP'm açıktaki oylan SHP'ye çekileceği düşün- cesi hâkim SHP'de. Çevre köylerden ge- lerek partiyi ziyaret eden yurttaşlar DYP'ye nasıl vurulacağmı şöyle anlatıyor- lar heyecanla: — Vurcez, vurcez, vurcez. Decez ki Ümmü Gössum'ün dazlak kafalı ogln Sü- leytnan iktidar oldu da size ne verdi? 1971 depreminde bile geçmiş obuna gelmedi. DYP il binası günün erken saatleri ol- masına karşın pazara ürünlerini getiren köylülerle dolup taşmış. ll başkanı Mem- duh Boyacıoğîu, milletvekili adaylan Mustafa ÇilogJu, Ahmet Saym ve Ahmet Şeref Erdem'in ön seçimle örgütün "nzasuu" alarak geldiklerini özellikle vurguluyor. Boyacıoğîu 'nun değerlendir- mesi şöyle: — Tulum çıkaracağız. Burdur'da ANAP tamamen bitti. Köylere gidecek yüzieri yok. Nasıl oy isteyecekler? ANAP zor günler geçiriyor. Aday gös- terme sıkıntısı henüz bitmiş değil. îl baş- kam Ibrahim Dinçer, diğer partüilerin de bulunduğu bir odada milletvekilleri Fet- hi Çelikbaş, Sait Ekind ve tbrahim Özd'- in tekrar aday olmasını istemediklerini, Genel Merkeze bir mektupla duyurduğu- nu anlatıyor. DSP il başkanı Mehmet Durmazer, 1 milletvekili çıkaracaklan görüşünde. Burdur'da DYP önde görünüyor. 3-0'lık sonuç ağırlıklı görüş. Bu arada SHP'nin barajı aşarak 1 milletvekilliğine ulaşması da dikkate almması gereken bir görüş olarak belirtiliyor. KUUSI Şansı olmayan aday Pakdemirirnin havaaiam Semra Hanımın elini öpmeden DYP'nin Samsun ikinci böjge aday adaylanndan eğitimci Orhan Türker, "Llsteye glremeyeceğiml billyorum, ama partim iktidar olur, ben de bir yerlere gelirim dlye aday adayı oldum" dedi. Yafeya Otel'de Samsun 1. ve 2. bölge aday adaylarının kendilerini tanıttığı toplantıda konuşan Orhan Türker, "Ben uzun yıllar çefltli okullarda eğitimcilik ve müdürlük görevlerinde bulundum. Şimdi Bafra'dan, yani yakında II olacak olan Bafra'dan aday adayı oldum. Seçilemeyeceğimi, listeye giremeyeceğimi biliyorum, ama sonunda bize bir yerlerde görev verilir 8anıyorum. İktidar olduğumuzda da ayırım yapmamak olur mu? Caminin içi dururken dışı olmaz. Kendi partilimizi, eşlerini, çocuklarını işe yerteştireceğiz. Bu yönde (Içeler ne gibi çalısma İçinde. Bunlann yapılması gerekir. Bafra yakında il olacak" biçiminde konuşuyor. ANAP'lılann Manisa'da seçim kampanyası sırasmdaki en büyük kozu Devlet Bakanı, başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemnii... Pakdemirli'nin yaptığı hizmetler arasında öncelikle havaalanı sayılıyor... Ancak görünen o ki bu havaalanına Pakdemirli'nin uçağından başka inen uçak pek yok... DYP Manisa Milletvekili Ümil Canuyar, "hakstztak etmeyelim" diyor ve ekliyor: — O havaalanına bir kere de bizim Genel Başkanımız Sayın Süleyman Demirel'in uçağı indi. Miting için gelmişti. Onun dışında Saym Pakdemirli gidip gelirken bu havaalanını kendi özel havaalanıymış gibi kullanıyor. Uşak'ta tek kadın aday adayı Aysel Ergönenç. 30 yıllık eczacı olan Aysel Ergönenç, ANAP'tan milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuş. Kendisine hemen akıl vermişler: — Git, bir kadın olarak önce Semra özal'ın elini öp, adaylık için icazet al... Aysel Ergönenç'e "hiç tammadığı bir kişinin gidip adaylık için elini öpmek" doğru gelmemiş. Bu konuda şunları söylüyor: — Semra özal'ın elini öpersen liste başına yerleşirsin dediler. Tanımadığım, bir yakınlığım olmadığı için elini öpmem doğru olmaz diye düşündüm, gitmedim. Aysel Ergönenç Semra özal'a değil, ama kadınlara güveniyor. Eğer aday olursa "partili partisiz tüm kadınlardan oy isteyeceğini" söylüyor. Bakalım ANAP Nevşehir kimin kalesi?ANAP, Demirel'in Isparta'dan sonra 2. kalesi olarak gördüğü Nevşehir'de seçimi 2-1 veya 3-0 alabilmenin yollarını araştınyor. Bu nedenle parti hareketli bir çalışma ortamına doğru yönelirken çalışmalar gizli toplantılarla sürdürülüyor. Toplam 6 milletvekili aday adayınm bulunduğu ANAP'ta milletvekili aday adayhğı için başvuran Abdülkadir Baş'tan boşalan il başkanlığı görevini devralan Necmi Cantekin, "20 ekimde aşılmaz denen kaleyi aşıp Nevşehir'de Istanbul ll Başkanı Semra özal'ın "elini öpmeden" aday olabilecek mi? Yoksa kendisini uyaran partililer haklı mı çıkacak? Adaylar kesinieşüıce göreceğiz. ANAP bayrağını dalgalandıracağız. Gercek gücümüzü sandıkta göstereceğiz. Nevşehir'e 8 yıldır getirdigimiz hizmetler bonnn ilk gostergesi olacak ve DYP lideri Süleyman Derairel'i 21 ekimde kaleden indireceğiz" diyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog