Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 HABERLER 21 EYLÜL 1991 SECIM '91 Milletvekili lojmanlarında silah sesleri • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Milletvekili lojmanlarında dün akşam dört el silah sesi duyuldu. Silah seslerinin, eski HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar'ın evinden geldiği öne süruldü. Gorgu tanıklannın ifadesine göre silah seslerinin ardından Işıklar, iki kişi ile birlikte arabasına binerek siteden ayrıldı. Lojman çıkışında aracın polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine araçtakilerden birinin "Ben milletvekili Adnan Ekmen'im" dediği belirtildi. Çankaya Yıldız Karakolu'na giderek ifade veren Ekmen, olay sırasında Meclis'te bulunduğunu ve olayla bir ilgisi bulunmadığım söyledi. Ekmen, dun akşam Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in kardeşinin duğununde karşılaştığı Fehmi Güneş ile "Geçmiş olsun" diye sohbet ettiğini, Güneş'in "Sağol, önemli bir şey yok" dediğini bildirdi. Işıklar ile lojmandan çıkanlardan birisinin SHP listesinden milletvekilliğine aday olan eski HEP'Ii Sırrı Sakık olduğu öne surüldu. 'Halk Ekmek işçilerP • İSTANBUL (AA) — 121 gündür grevde bulunan öz Gıda Iş Sendikası'na bağlı Halk Ekmek işçileri, SHP Istanbul II Merkezi'nde oturma eylemine başladı. Gruplar halinde SHP ll Merkezi'ne gelen yaklaşık 300 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçlanmasını sağlamak amaayla oturma eylemi başlattılar. Ağızlannı bantlayarak il merkezi ile Beyoğlu llçe Merkezi'nde oturan işçiler, sözleşme sonuçlanıncaya kadar binadan ayrılmayacaklannı ve eylemlerine devam edeceklerini bildirdiler. Bu arada merkeze gelen SHP 11 Sekreteri Nurettin Ertürk, işçilerle bir süre görüştü. Görüşmede işçiler adına söz alan tstanbul Halk Ekmek işyeri baş temsilcisi Tahir Çağlar, tstanbul Büyükşehir Belediyesi ile şimdiye kadar 21 oturum yaptıklannı ve 23 mayıstan beri grevde bulunduklannı hatırlatarak parti yönetiminden taraflan bir araya getirmelerini istedi. Dalaıra tepki • tSTANBUL (AA) — DYP'ye katılmak üzere kendini fesh eden DMP'nin tstanbul tl Başkanı Avukat Doğudan Bayulgen, eski Genel Başkan Bedrettin Dalan'ın 9 aylık çocuğa kürtaj yaptırdığını söyledi. Doğudan Bayülgen AA muhabirine yaptığı acıklamada İstanbul'da Dalan'a karşı tepkinin yoğunlaştığını öne sürdü. Bayülgen şöyle konuştu: "DMP'ye gönül vermiş arkadaşlanm, bir koltuk uğruna davasını bırakan kişinin arkasından gitmemekte kararhdır." Belediye başkanı aklandı • BİSMtL (AA) — Diyarbakır'ın Bismil üçesinde geçen yıl görevinden alınan belediye başkanı görevine döndtt. lçişleri Bakanhğı'nca geçen yıl görevini kötüye İcullandığı gerekçesiyle görevden alman DYP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Aslan, yargılandığı davada beraat edince görevine iade edildi. Atalay'ın soru önergesi • ANKARA (UBA) — SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından cevaplandınlması istemiyle verdiği soru önergesinde "ANAP'ın işkence konusundaki bu ilgisizliğinin nedeni nedir" diye sordu. Atalay bugün TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Ağn'nın Patnos ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde oturan 6 kardeşin gözaJtına alınmalan ve bu kardeşlerden Osman Keleş'in ölümü ile sonuçlanan olaya yer verdi. Atalay "Söz konusu gözaltı kararını kün verdi, Patnos Cumhuriyet Savcısı yasalara göre gözaltı olaylannda yetkili bir makam olduğu halde bu makamın devre dışı bıraküma nedeni nedir" diye sordu. Önseçim sıkıntısı biter bitmez 'kontenjan' ve merkez yoklaması dert oldu SHP'de Gtineydoğu pazarhğıHEP kökenli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu illerindeki merkez yoklamalannda ağırlıklı olarak temsil edilmek, düzenlenen listelerde de 'söz sahibi' olmak istiyorlar. Bölgeden alabileceği en yüksek oy oranı ile çıkmak isteyen SHP yönetimi ise kendi örgütleri ile HEP'liler arasında 'orta yol' arıyor. ANKARA (Cumburiyet Bii- rosu) — SHP Genel Başkanı Er- dal İnönii'nün Parti Meclisi'nin onayından geçirerek karar vere- cegi "kontenjan adayian" için sıkıntısı sürüyor. SHP'nin HEP'ten gelen milletvekilleri ile yaptığı Doğu-Güneydoğu'da "adsy belirieme" görüşmeleri ise "yogiın ve sert pazaruklarla" sü- rüyor. Sağlanan bilgilere göre HEP kökenli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu illerinde gidilecek merkez yoklamalannda ağırlıklı olarak temsil edilmek; düzenle- nen listelerde de "söz sahibi oİBUk" istiyorlar. Bölgeden ala- bileceği en yiiksek oy oranı ile çıkmak isteyen SHP yönetimi ise kendi örgütleri ile HEP'liler arasında "orta yol" arıyor. Bin- göl, Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyar- bakır gibi illerde milletvekilliği adayhğı için hareketlenen SHP il başkanlan ve örgüt temsilci- leri, merkez yoklamasından HEP'li adaylann ağırlıklı olarak çıkmasından ve listelerde yer alamamaktan kaygı duvuyorlar. önceki gün SHP-HEP arasın- da bu konudaki görüşmelerin başladığının öğrenilmesi üzeri- ne genel merkez binası çok sa- yıda Doğu-Güneydoğulu örgüt temsilcilerinin akınına uğradı. Bu arada yöneticilere de bu böl- gelerdeki illerden telefon edile- rek "örgütün küstüriilmemesi" istendi. önceki gün HEP'lilerle gö- rüşmelere başlayan Mehmet Mogıütay, Tikri Sağlar ve Ab- dülkadir Ateş "SHP için en iyi listeyi oluşturmaya" çalışırken HEP'üler ile SHP örgütü ara- sında da orta yol aradılar. HEP'lilerin "beklenenden daka çok ödün istediği" yolundaki haberlerin SHP kulislerine ya- yılması da tedirginliğe neden ol- du. Bazı SHP yöneticilerinin, "O zaman bu isten vazgeçeHm, HEP ile her şartta ittifak kura- lun anlayışından vazgeçelim" görüşunü öne sürdükleri, bunun üzerine Genel Sekreter Hikmet Çetin'in, "Böyle bir şey olnrsa istifa ederim" dediği iddia edi- liyor. Ancak SHP yöneticileri, HEP ile görüşmelerin olumlu" sonuçlanacağını, sıralamanm "SHP'nin en kazançlı çıkacağı" biçimde yapılmasına çalışıldığını belirtiyorlar. Bu yöneticiler, "Kendi örgüüerimizi ve hiç kim- seyi küstörmeyecek, seçimi ka- zanacak bir liste peşindeyiz" gö- rüşünü belirtiyorlar. öte yandan önseçimi kaybe- den çok sayıda milletvekili ve adayın, kontenjan adayhğı için başvuruda bulunması, SHP yö- netiminin bir başka sorunu ola- rak ortaya çıktı. Bu adaylar, başta Genel Başkan Erdal Inö- nii olmak üzere yöneticilerden "kontenjandan gösteritanek için destek" isterlerken bu konuda yoğun bir kulis faaüyeti de göze çarpü. Başvurular ve destek ara- yışları nedeniyle, çalışmalannı TBMM'de sürdüren SHP yöne- timi, hafta başına kadar bu so- runu aşmak için çalışmalannı hızlandırdı. Pazartesi günü top- lanacak olan Parti Meclisi, er- tesi gün de çalışmalanna devam ederek kontenjan adaylarını be- lirleyecek. Yönetimde ve Parti Meclisi üyelerinde daha önceden kontenjan adayhğı ile TBMM'ye girmiş olanların, yeniden aday gösterilmelerine karşı çıkan bir eğilim olduğu biliniyor. IzLENtMLER înönü 'kontenjancılar'dan kaçıyor ÜMtT ASLANBAY ANKARA — Telefondaki ses kesin yanıt istiyordu: — Orası çok kalabahk mı? — Evet efendim çok sayıda bekleyen var... — O halde ben eve uğrayıp, Meclis'e gidiyonım. "Telefondaki ses', Erdal Inönfl. Bilgi veren ise 'Özd Kalem Müdiresi' Huriye Haaım... Genel merkezdeki 'makam odasının' önünde bekleyenler ise SHP personelinin deyimiyle 'kontenjancılar'... Ama 'Meclis'te olduğu kısa sürede keşfediliyor. Çünkü, seçım bildirgesini hazırlayan Ercan Karakaş, Viğit Gülöksüz ve Ertnğrul Günay ve Genel Sekreter Hikmet Çetin çoktan oradalar. Yöneticilerin orada olduklarım öğrenen 'kontenjancı' soluğu TBMM'de alıyor. lçeriye ginnek için sekreterleri zorluyor. Bunun üzerine Inönü, 'Medis şaşırtması' yapıp, kendini evine atıyor. SHP genel merkezinde, her kata konulan 'hoparlörier' müzik yayını yapıyor: — Telli telli telli, şu telli turnam. Sakın çıkma patika yotlara... Müzik kesiliyor. Bir 'kontenjancuun' adı anons ediliyor: — Aşagıda santralda bekleniyorsunuz. Yıllann emektan CHP'den bu yana santral memureliği yapan YUksel Hanım müziği değiştiriyor: Bu kez 'Yeni Türkü' yerine Leman Sam sesleniyor: — Ninni çocnk, ayv çocnk... önseçim sonuçlannın belli olmasıyla, 'kontenjancı' akınına uğrayan SHP'de herkes 'garantili yer' peşinde. Inönü, milletvekilleri de dahil isteklilere talimatını kendi ağzından duyurdu: — Önseçim kaybeden yanıma lütfen gelmesin, görüşmek istemiyonım. SHP lideri, kimseyi küstürmeyecek, bu arada, partinin vitrinini de dolu gösterecek liste peşinde. Bunun için rahatça çalışmak istiyor. Ancak Genel Sekreter Hikmet Çetin, Genel Sayman Fikret Ünlü, MYK üyeleri Yigit Giilöksüz, Korel Göymen'in kontenjan başvurulan bekleniyordu. Kunıcu Genel Başkan Aydın Giiven Gürkan da önseçime girmeyip, kontenjan bekleyenlerden. Bunun yanında SHP'nin epey çaba göstererek saflarına aldığı Prof. Mümtaz Soysal var. Gazeteci Uloç Gttrkan, emekli General eklenince 'kontenjancılar sonınn' tam bir yumak oluyor. Tabii, Doğu-Güney- doğu illerini de unutmamak gerek. Kontenjan Bu adlann yerleştirilmesi ise ayn bir sorun. Parti tabanı, şöhretli adlann 'kontenjan' için başvunnasına soğuk bakarken bu adlann yerleştirileceği yerlerin de iyi seçümesini istiyor. 'En garantili yer' olarak görülen Çankaya ve tzmir'de, seçmeni etkileyecek adlann konulmaması halinde, 'sürprizler' çıkabileceğini düşünüyor. Prof. Soysal, istenilen bir ad... tzmirliler bölgelerinde görmek istiyorlar, Ankarahlar, Istanbullular, Gaziantepliler 'hayır' demiyor. lçel örgütü, 'kendi içinden' birini istiyor. Genel merkez bütün bunlan dikkate almak dunımunda. Aynca örneğin Adana'da önseçimin seçmeni etkileyecek bir liste çıkarmada zayıf kaldığı öne sürülen bir başka göruş. Adana mitingi SHP yönetimi hafta sonunda çalışmalaruıı, 'Adana mitingi' ve Yaşar Demirbulak, Gündnz Pamok gibi 'sendika yöneticileri ile toplantT adlara bir de önseçim kaybeden Turhan arasında, pazartesi günkü parti Hirfanoglu, Rıza Yılmaz, Rahmi meclisine bu konuda kafasını Kumaş, Turan Beyazıt gibi adlar berraklaştırmış olarak girmek zorunda. DYP'de 1600 aday milletvekili olmak için 'tek seçici'Demirel'in peşinde 'Kendimiz için istiyorsak namerdiz' 40 kişilik Genel Idare Kurulu'nun öteki üyelerine anlattıkları ile yetinmeyen DYP'liler, Demirel'e tek seçici gözüyle bakıyor. HAKKI ERDEM ANKARA — DYP'de aday adaylan, listelerin belirlenmesine üç gün kala genel merkezi mesken tuttu, 1600 do- layındaki aday adayı, listelerde yer kapabilmek amacıyla "tek seçici" Demirel ile görüşmek için yanşıyor. Seçimi kazanmak için kendi- lerinin ya da destekledikleri ki- şinin gerekliliğini anlatmak iste- yen DYP'lilerin Ankara'da sa- bahın erken saatlerindeki uğrak yerleri Güniz Sokak. Demirel'i evinden çıkmadan önce yakala- mak isteyen partililerden bir bö- lümü, geceyi de burada geçiri- yorlar, kendilerini yörelerinden taşıyan otobüs ve otomobiller, partililerin bannağı Güniz So- kak'taki hareketHlik, Demirel'- in komşulanm da erken saatler- de uyandınyor. 40 kişilik Genel tdare Kuru- lu'nun öteki üyelere anlattıkla- n ile yetinmeyen DYP'liler, De- mirel'e tek seçici gözüyle bakı- yor; hemen hepsinin dile getir- diği de neredeyse aynı: "Efen- dim biz kendimizi düşündiigü- müz icin söyiemiyonız, partimiz için, memleket için böyle olma- sını düşünttyoruz". "Kendimiz için bir şey istiyorsak namer- diz..." "21 ekim sabahı yeni bir Türkiye" ve "Hesap soracagu" afişleriyle donatılan genel mer- kezde ise adım atabilmek bile mümkün değil. Demirel, bekle- şen partililerin hemen hepsiyle görüşüyor, en azından ellerini sıkıyor. Aday adaylanmn des- teğini aradıklan bir başka kişi ise siyasi işler başkanı Hüsamet- tin Cindoruk. Demirel' in "listelerde en az 100 kadın olacak" sözlerinin et- kisi de genel merkeze yanşıyor. Ellerinde kendilerini tarutan broşör ve dosyalarla Demirel ya da Cindoruk ile görüsmek için bekleyenlerin önemli bir bölü- mü kadın adaylar; kimisi yanın- da kocasını da getirmiş, koca- lar, "Bu kez biz yokuz, hanım giriyor pohtikaya" sözleriyle eş- lerine destek anyorlar. 52 ilde merkez yoklaması ya- pan DYP'de listelerin düzenlen- mesindeki zorlukları, bir yan- dan vitrin için yapılan transfer- ler, bir yandan DMP'den gelen- ler, bir yandan da yülardır ör- gütte çalışanlar arasında denge kurmak oluşturuyor. Gazian- tep, Antalya, Kırşehir, Samsun, Hatay gibi adaylann yoğun çe- kişmeli olduğu illerde, Demi- rel'in gorevlendirdiği GlK üye- leri örgütün nabzını ölçüyor. Genel merkez yöneticilerinin listelerdeki yerleri ise önemli öl- çüde belirlenmiş dunımda, mil- letvekilleri ve GIK üyeleri tercih ettikleri seçim çevrelerinde Uste- lerin ilk sıralannda yer alacak- lar, ancak Genel Sekreter Gök- berk Ergenekon, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Diilger ve Genel Sayman özden Özbilun'- un seçim çevreleri konusunda son sözü Demirel söyleyecek. Isparta'da önseçim sonucu alt sıralarda yer alan Genel Sekre- ter Yardımcısı tbrahim Gür- dal'a da başka bir yer aramyor. özal'ın Cumhurbaskanı seçü- mesini protesto için milletvekU- liğinden istifa eden Murat Sök- menogln da uzun bir aradan sonra yine politika sahnesinde. DYP genel merkezindeki ka- labalıkların şu günlerde seçim kampanyalanyla ve öteki parti- lerle pek bir ilgisi yok. Hemen her köşede yapılan sohbetlerin tek konusu aday listeleri. Demi- rel ya da Cindoruk ile görüşen- ler ise belli bir rahatlama ile umutlannı, "Patrona durumu aktardım, degerlendireceğini söyledi, bakalım ne olacak?" sözleriyle dile getiriyorlar. ama Demirel'in Gürdal'ı başka bir hiçbıri de listelerde adını görme- yerden seçilebilecek bir sıraya den genel merkezden aynlacağa koyması bekleniyor. benzemiyor. DYP Genel Merkezi'nin içi anababa günü. Listelerde uygun bir yer kapmaya çalışan adaylann dilinden "Kendimiz için bir şey isti- yorsak namerdiz" sözü diişmüyor. PARLAMENTO DIŞI PARTILER Gözler genel merkezlerde1000'in üzerinde başvuru yapılan DSP'de MYK, Genel Başkan Bülent Ecevit başkanlığında pazartesi ve sah günü toplanıp aday belirleyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Parlamento dışı parti- lerin tümü, milletvekili adayla- nnı merkez yoklamasıyla belir- liyor. Bu partilerin genel mer- kezlerinde yoğun bir hafta so- nu yaşanıyor. DSP'de MYK, Genel Başkan Bülent Ecevit başkanlığında pazartesi ve salı günü son toplantısım yapacak ve adaylan beürleyecek, RP, MÇP ve IDP ise üçlü ittifak gö- rüşmelerinin sonucunu bekli- yor. Ecevit, partisinin milletvekili adaylarını belirleme yöntemine ilişkin olarak "Olabildiğince geniş tabana yayümış bir önse- çim sistemiyle adaylanmızı be- lirlemek istemiştik. Ancak ale- lacele seçime gklilmesi nedeniy- le bunu gerçekieştireınedik" de- di. Ecevit, DSP aday üstesinin son şeklini salı günü alacağını söyledi. Genel Başkan Yardım- CTSI Rahşan Ecevit de partinin sağhklı yapısının korunması için seçimde çok dikkatli ola- caklannı, kadın adaylar konu- sunda ise özel bir düşünceleri olmadığını belirtti. DSP'de milletvekili adayhğı için binin üzerinde başvuru ol- du. RP, MÇP ve IDP ise seçim- lere ortak girme çabası nede- niyle aday belirleme konusun- da "yavaş" hareket ediyor. Bu partilerin yöneticileri, bir yan- dan üçlü ittifakı dikkate alarak, diğer yandan da tek başına se- çime girmeyi planlayarak çahş- malannı yürütmek dunımunda kalıyorlar. RP yöneticileri, listelerinin büyük ölçüde hazır olduğunu, ittifakın gerçekleşmesi dunı- munda "son rötuş"larla listeyi yenileyebileceklerini söylediler. RP'ye adaylık için 2 bin 500 do- layında başvunı oldu. SP yetkilileri, milletvekili adayhğı için yapılan başvunüa- nn 200'ü geçtiğini söylediler. SP'de başvuruların genel mer- kez yerine il merkezlerine yapıl- dığını belirten yetkililer, daruş- ma toplantılanyla adaylıklan kesinlik kazananların isimleri- nin genel merkeze en geç yarın ulaştınlacağmı açıkladılar. Par- ti Merkez Karar Kurulu'nun onayını alan adaylann sah gü- nü, YSK'ya bildirileceğini söy- leyen yetkililer, ülerin adayhğını onayladığı kişilerin veto edil- mesinin söz konusu olmadığı- nı da sözlerine eklediler. 2011 kişinin adaylık için başvurduğu ANAP'ta liste korkusu sürüyor, Teşkilat milletvekillerinin yarısım istemiyor ANAP'ta teşkilatlann milletvekillerinin yarısına karşı çıktığı öğrenilirken bürokratlara da büyük tepki gösterildiği belirtildi. Teşkilat Başkanı Kurt, milletvekillerine tepki gösteren teşkilatlara "Memleketi, partinin bütünlüğünü düşünün, sağduyulu karar verin" dedi. CANAN GEDtK ANKARA — Milletvekili aday listelerinin kesin- leşmesine Uç gün kala Başbakan Mesot Yümaz ve ANAP yöne ticilerini liste korkusu sardı. 2011 kişinin adaylık için başvur- duğu ANAP'ta Başbakan Me- sut Yılmaz, Cumhurbaşkaru Torgnt özal'ın önerileri, teşki- latın baskısı ve kendi yakın çev- resinin istekleri arasında denge kurmaya çabalarken milletvekilj aday listelerinin kesinleşmesin- den sonra ortaya çıkabilecek gerginlikleri ve kopmalan önk- mek amacıyla ANAP'ın eski yöneticileri ile bir dizi görüşme yapü. ANAP teşkilatlan, bü- rokrat adaylar ile milletvekille- rinin yanşına büyük tepki gös- terdi. ANAP Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Mostafa Tasar, "Listeler kesinleştikten sonra ber partide olduğu gibi bizde dc sıkınüiar yaşanır" dedi. Edinilen bilgiye göre teşkilat- lann; milletvekillerinin yanşına karşı çıküğı öğrenüirken en faz- la tepkinin bürokratlann da aday olduğu büyük illerdeki aday sıralamalarına geldiği bil- dirildi. tstanbul ll Başkanı Sem- ra özal da önceki gece ANAP genel merkezine gelerek Teşki- lat Başkanı Fahrettin Kurt ve di- ğer ANAP yöneticüeri ile görüş- tü. Setnra özal'ın Güneş Ta- ner'in ön sıralarda adayhğı ko- nusunda hassasiyetini Mesut Yılmaz'a da ilettiği öğrenildi. Semra özal'm, Istanbul il kong- resinde il başkanlığına karşı çı- kan bazı Istanbul milletvekille- rine sıcak bakmadığı da ifade edildi. ANAP'ın eski Teşkilat Başkanı Orhan Demirtas, Istan- bul milletvekilleri Hayrettin El- mas, Nuri Gökalp, Talat tçöz, Baki Albayrak ve Adnan Yü- dız'a ön sıraJarda yer verilme- sine Istanbul il örgütü ile Yıl- maz'ın yakın çevresinin sıcak bakmadıkları ifade ediliyor. özal'm devreye ginnesi üzerine, Semra özal'm il başkanlığına karşı çıktığı için Milli Savunma Bakanlığı'ndan azledilen Hüsnii Dogan'a Istanbul 2. bölgenin üst sıralannda yer verilmesi ke- sinleşti. ANAP'ın kunıculann- dan Vehbi Dinçerler'in de aynı bölgeden aday olması bekleni- yor. Istanbul Milletvekili ba- kanlardan Imren Ayknt, Avni Akyol, Safa Giray ve tbrahim Özdemir'in yeniden ön sıralar- dan aday gösterilmesine kesin gözle bakıhyor. Semra özal'ın 'terbiyesizhkle' suçladığı Mah"- ye Bakanı Adnan Kahved'nin yeniden adayhğı konusunda herhangi bir istekte bulunmadı- ğı da ifade edildi. Ankara'da ll Başkanı Meh- met Demirel'in de 1 ya da 2. sı- radan aday gösterilmesini iste- diği öğrenildi. Ankara il örgü- tü, ANAP Grup Başkanvekili Onural Şeref Bozkurt, Anaya- sa Komisyonu Başkanı Kamil \ZLEMMLER Adayhk yanşı, cuma namazını unutturdu FARUK BİLDİRtCİ ANKARA — Milletvekilliği heyecanı, dün ANAP Genel Merkezi yöneticilerine cuma na- mazını bile unutturdu. Hemen her gezide programı yanda kesip ca- miye koşan ANAP'hîar, dün genel merkezde il- lerden gelen heyetlerle yapılan toplantılar su-asında namaz için ara vermediler. Dört gün- dür Türkiye'nin her yanından gelen partiüler, ANAP Başkanlık Divanı üyelerine ANAP'ın aday sıralamasının nasıl olması gerektiği konu- sundaki görüşlerini anlatıyorlar. Bu toplantılar- daki konuşmalar bir yandan teybe kaydediUrken bir yandan da partililere bir anket formu dol- durtuluyor. tçeriye adaylar aiınmadığı için mil- letvekilleri genel merkezi dolaşarak il yöneticileriyle kulis yapmaya ve toplanüdaki ha- vayı almaya çahşıyorlar. Genel merkezde dün cuma namazı yaklaşır- ken bütün katlan dolduran kalabahk, bir ölçü- de azaldı. Ama, sıralamaya girmek için çaba harcayan partiüler, namaz vaktinin geldiğini fark etmediler bile... Van'dan milletvekili adayhğı için başvuran Cemile Çetindağ, 1964 doğumlu olma- sına karşın gelecek seçimleri beklemeye taham- mülü olmadığı için mahkemeye başvurup yaşını büyütmüş. Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü'- nde geçici olarak çalışan ve bir süre önce çıkışı verilen Çetindağ, çok hızlı, "Van milletvekille- ri kendi halkımın sesi olamadılar. Ben milletve- kili olup halkımın sesi olacağım" diyor. Van'da sıralamaya girmesi olasüığı bulunmayan Çetin- dağ, parü yöneticilerini, "Beni listeye koymaz- sanız, Van'dan oy alamazsınız" diye tehdit ediyor. Ashnda Çetindağ gibi kendini çok güçlü gö- ren milletvekili adaylan hiç de az değil. Sayıları 2 bin U'i bulan ANAP'm milletvekili adaylan- mn bir bölümü, kendilerini genel merkezde ta- nıtabümek için küçük broşürler hazırhyor. Sıvas'tan aday olan Ömer Özcan da hazırladığı fotoğraflı broşürde, Adnan Menderes ve bakan- larının tstanbul'da yapılan anıt-mezannın çalış- malanna katıldığını vurgulayarak kendine listede yer bulmaya çahşıyor. Genel merkezde bazı dergilerdeki haberlerin fotokopilerinin dağıtıldığına da tanık olunuyor. Bir dergiden çekilen fotokopide Melih Gökçek ile Muzaffer Aülgan'ın DYP'den milletvekili adayhğı için Süleyman Demirel ile göruştükle- ri, ancak reddedildikleri belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol da Milli Eği- tim Bakanhğı'nın yayın organı olan "Milli Eğitim" adh dergiden yüzlercesini partiye gön- derdi. Hemen her katta, kapılann önünde rast- lanan devlet parasıyla basılmış derginin kapağından son sayfasma değin Bakan Akyol'- un fotoğraflan bulunuyor. Hemen her sayfada Avni Akyol'a övgüler bulunan derginin logosun- da, "tld ayda bir eğitim amaayla yayımlanır" deniliyor. Bunca kanşıklık içinde ANAP'hlann dün ya- şadıklan sorunlardan biri de Rize tl Başkam Ke- mal Er'in Ankara'dan Rize'ye dönerken trafik kazası geçirmesi oldu. Genel Başkan Yardımcı- sı ve Rize Milletvekili Şadan Tuzcu, Er'in Kınk- kale yakınlannda geçirdiği kazada öldüğü haberini duyımca, hemen olay yerine koştu. tl başkanının cenazesi pazar günü Rize'de kaldı- nlacak. Başbakan Mesut Yılmaz'ın da cenaze tö- renine katılması bekleniyor. Seguela'run seçim kampanyasını acıklamasm- dan sonra bazı ANAP yöneticileri, nedense has- talanıverdi. Propagandadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Şıvgın, o gün bugün- dür genel merkeze uğramadı. Bakalım, 24 eylül- de aday listelerinin açıklanmasından sonra rahatsız sayısı ne kadar olacak? Tugrul CoşknnoğİD, özal aile- sine yakın milletvekillerinden Tevfik Ertürk ile Ercan Vural- han ve eski bakanlardan Zekl Yavuztürk'e ön sıralarda yer ve- rilmesine karşı çıktı. Çankaya'- da eski Sümerbank Genel Mü- dürü Erkan Tapan'ın adayhğı- nı koyması da teşkilatlar tara- fından tepki ile karşılandı. Diyarbakır'da eski bakanlar- dan Abdülkadir Aksu ile Nuret- tin Dilek arasında teşkilat ikiye bölündü. Aksu, Yılmaz'a "Lis- tenin 1. sırasında olmazsam yoknm" mesajını gönderirken Nurettin Dilek de 1. sırayı iste- diKonya aday listelerinın dü- zenlenmesi de sorun oldu. Yıl- maz'ın Mehmet Keçeciler'e Konya 1. bölgede 1. sıra sözü verdiği ifade edilirken teşkilat- lar eski bakanlardan ANAP ku- rucusu Abdullah Teneked'ye tepki gösterdiler. Abdurrahman Bozkır, Mustafa Direk, Haydar Koyuncu ve Mehmet Şimşek de tepki duyulan milletvekilleri arasında yer aldı. ANAP Başkanhk Divanı bu- gün Mesut Yılmaz başkanhğm- da toplanarak aday adaylan ile ilgili görüşleri değerlendirecek, ANAP Merkez Karar ve Yöne- tim Kurulu da bugün toplana- rak seçim bildirgesini görüşe- cek. Başkanhk divanının üç gün üst üste yapacağı toplantılarda milletvekili aday listeleri üzerin- de çahşmalannı sürdüreceği be- lirtildi. Aday listeleri başkanlık divanının bu toplantılannda şe- killenecek ve 24 eylül günü top- lanacak MKYK'da onaylana- cak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog