Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/4 HABERLER 21 EYLÜL 1991 ŞECEVT91 SHP Ozürlüler Komisyomı • SAMSUN (Cumhuriyet Bttrosu) — Samsun SHP il örgütünde 11 kişiden oluşan bir özürlüler Komisyonu kunıldu. Komisyonun ohıştunılması amacıyla parti binasında düzenlenen toplantıda söz alan konuşmacılar, Türkiye'de sakat ve özürlülere gereken önem ve ilginin gösterilmemesinden yakmarak bu soruna ilk kez SHP'nin el atmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söylediler. Toplantıya SHP Genel Merkcz özürlüler Komisyonu üyeleri Şahide Kuyucu ile İlyas Akdağ da kaüldı. Akdağ, yaptığı konuşmasında, Dünya sağlık verilerine göre Türkiye'de alü milyon özürlü insan bulunduğunu ve bunların çeşitli sorunlan yaşadıklannı ve özellikle 1980 sonrası özürlü haklannın geriye gittiğinden söz etti. DSFde konuşma yasagi • ADANA (AA)— DSP Seyhan tlçe Başkanı Aytaç Özcan, SHP'nin bu seçimde bölge barajını dahi aşamayacağını öne sürerek 'DSP, halkın iktidannı kuracak' dedi. Partisine yeni üyelerin katılımı nedeniyle Yenibey Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen törende konuşan Aytaç özcan, vatandaşın seçimlerde ANAP iktidarından kurtulmak amacıyla hareket edeceğini öne sürdü. Bu arada, törene katılan milletvekili aday adaylarının konuşma yapmalannı istemeyen bazı partililerle örgüt yöneticileri arasında tartışma çıktı. tlçe yöneticileri, tetip komitesinin kararı gereğince milletvekili aday adaylarının konuşmalanna izin verilmediğini bildirdiler. Eski-yeni tartışması • ANKARA (AA)— Münfesih DMP genel başkan yardımcılanndan Hulusi Gürbüz, ANAP'a katıldığını açıklayan Şener Körük'ün DMP ile aylar önce Uiskisini kestiğini belirtti. Hulusi Gürbüz, düzenlediği basın toplantısında, "Bu şahıs 13 nisanda il başkanlığı görevinden aynlmasına rağmen, kendisini hâlâ bu sıfatla tanıtması suçtur" dedi. Şener Körük'ün aylar önce DMP ile ilişkisinin kesildiğini kaydeden Gürbüz, "İl başkanımız Sevin Ünlü'dür. Sahip olmadığı sıfatı hâlâ kullanan bu kişiye karşı yasal yollara başvuracağız" diye konuştu. _ _ Demirel'den veto • ANKARA ( DYP Mersin birinci bölgeden önseçimi kazanan merkez ilçe eski başkaru Ahmet Bügeli ve yönetim kurulu üyesi İsmet Akol,DYP Genel Başkanı Demirel tarafından veto edildi. Edinilen bilgiye göre Mersin birinci bölgeden geçen pazar günü yapılan ön seçimde birinci sıradan listeye giren Ahmet Bilgeli ve üçüncü sıradan listeye giren İsmet Akol, Süleyman Demirel tarafından veto edildi. Lojnıan cinayeti • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) — Polis, kamuoyunda "lojman cinayeti" olarak bilinen, SHP Izmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün ölümünün ardındaki esrar perdesini henüz aralayamadı. Kurban Bayramı'mn ikinci günü, Or-An'daki milletvekili lojmanlarındaki evinde ölü olarak bulunan Mustafa Güngör'ün ölümüyle ilgili ihbarların değerlendirildiği, ancak olayı aydınlatacak kesin bulgular elde edilemediği öğrenildi. Mustafa Güngör'ün cesedini ilk gören kız arkadaşı Çiğdem Taşkıran'ın, olayın şokundan bugüne kadar kurtulamadığı kaydedildi. Olay tarihinden bu yana psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Taşkıran'ın, hafta başında kullandığı sakinleştiriciden iki adet aldığı, bu nedenle rahatsızlanarak hastaneye kaldınldığı belirtildi. SHPtideri,pazartesiS bin Istanbullu üegörüşerekpartipolitikasmı anlatacak Inönü'den "telemesaj" atağıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP'nin 1 ekimde başlayacak ' ' D e m o k r a s i Kanalı" yayınlanmn kitlelere ulaştınlmasına ilişkin belirsizlik çözülemedi. SHP yetkilileri, STARl'i izleyen vatandaşlann, Demokrasi Kanalı'nı da seyre- debileceklerini öne sürerken teknik adamlar, frekans farklı- hğı nedeniyle iki kanalın aynı anda ekrana gelemeyeceğini be- lirtiyorlar. öte yandan SHP lideri Erdal Inönü 23 eylül pazartesi "tek mesaj" sistemiyle 5 bin Istan- bulluyu telefonla arayarak SHP'ye oy vermelerini isteye- cek. Yorum Ajans'a ait US FUm- cilik tarafından gerçekleştirile- cek "Demokrasi Kanalı"nın 25 eylülden itibaren deneme yayın- larına başlayacağı öğrenildi. tstanbul Belediyesi'nin radyo-TV projesini yürüteh TRT eski TV daire başkanlann- dan Yılmaz Dağdeviren, hiçbir ek masraf yapmaksızın Demok- rasi Kanalı ve STARl'in aynı anda izlemenin mümkün olma- dığım söyledi. STAR1 ve De- mokrasi Kanalı'nın aynı uydu- dan yayın yapmasına karşın, farklı frekanslarda olacağına dikkat çeken Dağdeviren, mev- cut vericilere, "receiver" deni- len alıcılarla uydu yayınlannı toplayan "LNB" cihazının ta- kılması ya da yeni yansıtıcı an- tenler kurulması gerektiğini söy- ledi. Dağdeviren, belediyelerin mevcut sistemlerini ya STARl'e ya da "Demokrasi Kanalı"na derilen paket programlar sun- masının da "zaman faktörü" açısmdan pratik olmadığına de- ğinen Sayraç, uluslararası anlaş- malar gereğince, EUTEL-SAT yetkililerinin. bu konuda PTT'yi muhatap alacağına dik- kat çekti. "Demokrasi KanalT'nın ya- yınlanmn dağıtımı konusunda STAR1 ya da diğer uydu yayın- lar için çanak anten kurduran belediyelerin tavn belirleyici olacak. Bu konuda SHP Genel SHP Genel Başkanı Inönü, dün Ankara'ya dönerken îstan- bul'da partisince yayına başla- ması kararlaşünlan "Demokra- si Kanalı" ile ilgili bir soru üze- rine ise söz konusu kanalın dı- şardan uydu yayın yaptığını, buradaki mevcut vericiler aracı- lığıyla da halka yansıyacağını ve yasaya aykın hiçbir yanmm bu- lunmadığmı belirtti. Inönü, bu konuda şöyle de- di: "Bu karanmız tamamen ya- SHP'nin "Demokrasi Kanalı" TV yayınlanmn, nasıl izleneceği henüz açıklığa kavuşmadı. Mega-10 yayınının izlenebilmesi için yeni çanak antenlere gerek duyulduğu belirtiliyor. Starl yayınlarını yansıtan belediye çanaklarının Mega-10'a ayarlanmasının zorunlu olduğu ifade ediliyor. ayarlamak zorunda olduklarun vurguladı. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Araştırma Dairesi Baş- kanı Timur Sayraç da "mobil uydu yer istasyonu" kurdura- bilmek için PTT'den izin alın- masının zorunlu olduğunu, ak- si takdirde yapılan Vayının "kaçak" olacagını anlattı. De- mokrasi Kanalı'nın uçakla gön- Merkezi'nin alacağı karara gö- re belediyeler, STAR1 ya da "Demokrasi Kanalı" nı tercih edecek. Ancak, STARl'in ka- patılmasının halk tarafından tepkiyle karşılanacağı da dikka- te alınarak belediyeler-ya mev- cut antenlere "receiver" ilave ettirecek ya da yeni yansıtıcı sis- temleri kurdurmak zorunda ka- lacak. saldır. Gazetelerde gördiim, devleün çeşitli organlanna me- sela PTT'ye sonı>oriar. 'Sizden yardım isterlerse eder misiniz' diye. 'Yok, etmeyiz yasaya uy- gun degil' cevabı alıyorlar. Starl, PTT kanalını kullanıyor, biz bunu söyledigimizde 'Ona kanşmayız' diyorlar. Böyle dev- let olur mu? ANAP her konu- da serbest rekabetçi, ancak TV'ye gelince kayıraiacı.. Bu nasıl rekabet, bo nasıl piyasa ekonomisi. Aile müdahalesin- den başka bir şey degil. Biz dev- let olanaklannı kullanmıyoruz. korsan yayın yapmıyonız. Bize bir şey söyleyeceklerine Slarl'in PTT'den aldıgı hizmeti önksin- ler " Bu arada Türk politik tari- hinde ilk kez bir siyasi parti li- deri telefonla halka görüşlerini açıklayacak. SHP Genel Başka- nı Erdal İnönii,23 eylül pazar- tesi günü yaklaşık S bin tstan- bulluyu telefonla arayacak. Türkiye'de çok yeni olan te- lemesaj sistemi ile gerçekleştiri- lecek telefon görüşmelerinde evinde ya da işyerinde çalan te- lefonu acan tstanbullular SHP Genel Başkanı'nın "Merhaba, ben SHP Genel Başkanı Erdal İnönu, çok önemli bir seçime gi- riyonız. Bana bir dakikanızı ayınrsanız (ercihinizi daha bi- linçli yapmanızı kolaylaştırmak için bazı göruşlerimi anlatmak istiyorum" sözlerini duyacak- lar. Inönü, yapılacak mitingler için telefonla çağnlarda buluna- cak. Tansu Çüler, ekonomik modeli aniattı, 'iki anahtar'ın uzun vadeli olduğunu söyledi Demîrel: ANAP tezkere alacakANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) —DYP'nin seçim bildirge- süıin ekonomik program bölü- mü açıklandı. Programa göre asgari Ucret vergi dışı bırakıla- cak, peşin vergi alınmayacak ve vergi diliminın ilk oranlan da- ha düşük olacak. DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller, "iki anabtar"ın bir refah simgesi olduğunu ve uzun dönemde ger- çekleşebileceğini söyledi. DYP lideri Süleyman Demirel ise her partiyi ekonomik program yap- maya çağırdı. Tansu Çüler'ın bugüne kadar DYP adına açıkladığı ekonomik model, dün partisinin .Genel Idare Kurulu'nda görüşülerek kesinlik kazandı. Genel Başkan Süleyman Demirerin de katıldı- ğı toplantıda açıklanan program uyannca, büyüme hızı yüzde 6-8, istihdam artışı yüzde 8-10 olacak, enflasyon ilk yılda yüz- de 30"a ve kamu borçlanma ge- reği yüzde 4-5'e çekilecek. Tan- su Çiller, "iki anahtar" ile ilgili konuya da değinip program hakkında bilgi vererek şöyle dedi: "Bu, bir refah simgesidir. Demirel, Çiller'in acıkladıgı ekonomik programı.bilgisayarda inceledi. (Foloğraf: RIZA EZER) Uznn dönemli bir hedef olarak ortaya çıkacaktır. Bu, progra- mın uzun vadeli bir simgesidir. Türk halkına yaratılacak bir kaynaktır. Bu kaynağı, isteyen istedigi yerde kullanacakür." Tansu Çiller, toplantıda, eko- nomik modelde kaynaklan da açıkladı. DYP'nin ekonomik programı ve felsefesi 3 ayrı bro- şür ve kitapçık hahne getirildi. Demirel, Genel Başkan Yar- dıması Tansu Çiler'in partinin ekonomik programını acıklama- sından sonra yaptığı konuşma- da, herkesi yeni program yap- maya davet etti. Demirel, DYP'den başka program yapa- DELFIVİN İNÖNÜTE SEÇİM ŞAKASI Iktidar gemisine binmek istiyoruz' MERT ALİ BAŞARIR Yaklaşan seçimlerle birlikte radyo ve televizyonlarda hderle- rin konuşmalan sizin için yeterli olmuyorsa Deli mizah dergisinin ' 516 06 93 numaralı telefonunu çevirirseniz karşınızda bir lide- rin sesini duyacaksınız. Bu haf- ta boyunca Sosyaldemokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü sesleniyor derginin okuyuculan- na. Gani Miijde tarafından ka- leme alınan Erdal Inönü konuş- masını Uğur Yücel taklit ediyor. Erdal Inönü şunlan söylüyor te- lefon edenlere: "Sevgili aslan demokrat Deli dergisi okurlan... Seçimlerde iktidar gemisine binmek istiyoruz, fakat beni de- niz tutuyor. Sizden bir ricam da- ha var sevgili Deli dergisi okur- lan. Oylanıuzı DSP'ye verip bölmeyiniz. Yok illaki oyum bö- lünsun diyorsanız oyunuzu ge- ne bize verin. Biz nasıl olsa altı aya kalmaz kendi aramızda bö- lünürüz. Hayırlı balop, şulop, gulop, pluf diyorum." Bir hafta önce Kenan Evren 1 in konuşmasını dinlemek isteyen okuyucuların yarattığı yoğunluk yüzünden bazı meraklıların te- lefon bozuk' diye anzaya haber verdiklerini söylüyor Gani Müj- de. Alo-Deli Servisi'ni arayanlar daha çok aileler... Telefonda "Baba ben de dinleyeyim" ses- leri duyuluyor. Aalan kahkaha- lar ve tele-sekreter aracılığı ile gönderilen tebrikler sırayı aiıyor. Haftaya Çankaya'dan tanıdık bir simamn yer alacağı telefon- da karşıhklı konuşma yapıldığı takdirde daha az okuyucu yarar- lanacağı için vazgeçilmiş. Gani Müjde seçimler için "lyi oynayan kazansın" diyor. Baş- lattığı uygulamayı seçimlerden sonra da tanıdık simalara devam ettirecek olan ekip, bu sayede tele-okuyucu kazandıklan inan- cında. Siyaset sahnesindeki espricik- leri nasıl bulduğunu soruyoruz Müjde'ye: "Şu ana kadar zevk- li bir şey çıkaramadüar. Limon esprisi gibi vurucu bir şey orta- da yok." Seçim kampanyasında çalış- mak ister miydi acaba mizah ya- zan: "Aslında çalışmak isterdik. Ancak inandığımız bir parti yok. Bir ara düşündiik. Her haf- ta bir partidenmiş gibi propa- ganda yapacaktık dergide" kar- şılığını veriyor. cak ve Türk halkının önüne ge- tirebilecek parti olmadığını savundu. Demirel, Türkiye'de kendile- rini alternatifsiz olarak nitelen- direnlerin bulunduğunu belirte- rek "Biara alternatifimiz yoktur diyenlerin sistemsizlikte alterna- tifleri yoktur. Nesinjz ki alterna- üfiniz olacak?" dedi. Bu arada TOBB eski Başka- nı ve DYP'nin lstanbul milletve- kili adaylarından Yalım Erez, dün resmen DYP'ü oldu. Erez için düzenlenen törende FIFA kokarth futbol hakemi Ennan Toroğiu da DYP'ye kaydoldu. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Erez'in giriş bildirgesi- ni imzalarken DYP'den başka hiçbir kuruluşun ülke idaresine hazırlıkb olmadığını savunarak 20 Ekim'de milletin ANAP'a tezkere vereceğini bildirdi. DYP lideri Demirel, dün ıTk olarak bir bilgisayar fırmasımn "Türkiye tçin Türkçe Programlar" projesinin tanıtım toplantısına katıldı. DYP'ü Fey- zi Halıcı'nın bilgisayar şirketin- ce düzenlenen organizasyonda konuşan Demirel, ilerlemeyi ge- lişen teknolojiden, teknolojiyi de biümden koparmanın müm- kün olmadığını belirterek "D- min geüsmesi biziın savundugu- moz hür ortamda olur" dedi. Demirel, konuşmasından sonra tanıtım için getirilen bilgisayar- lan inceledi ve kısa bir süre bil- gisayar kullandı. Yalım Erez'in katıhm töreni ise daha sonra DYP Genel Mer- kezi'nde gerçekleştirildi. DYP li- deri Süleyman Demirel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün iil- keyi idare edenler 20 Ekim ak- şamı yerlerinde olmayacaklar. 29 günleri var. Millet bunlardan kurtulacaktır. Millet giin sayı- yor, bunlar da sayıyor. Millet bunlann önüne tezkere uzata- cak, 'Hadi gidin' diye. 96 ay ta- nammttl eden Türkiye'nin 29 gü- ne tahammül edememesi gibi bir dunım yoktur" dedi. Istanbul'dapartiler, propaganda çalışmalanna hız verdiler 6 Bayrak yarışı'nda RP önde tDRİS AKYÜZ Parlamentoya 50 milletvekili gönderecek olan Istanbul'da se- çime hazırlanan partiler, propa- ganda çalışmalanna hız verdiler. Seçmen baanda birbirlerine üs- tünlük sağlama uğraşı içindeki partiler, kentin her ilçe ve ma- hallesinde, bir yandan secim bü- rolan açarken bir yandan da "baynık asma" yanşına girdiler. Bu yanşta şu sıralar, RP ilk planda göze çarparken onu SHP izliyor. DYP, 2 milyar lira tutannda 20 milyon bayrak si- pariş verdi. ANAP ve DSP'nin ise bu konuda henüz etkin ol- madıklan gözleniyor. Seçime 28 gün kala, partiler genel politikalarını seçmen dü- zeyinde etkili kılabilmek için yo- ğun bir çalışma ortamına girdi- ler. Seçim bürolan açarak "so- kaktaki insanla" iç içe olmayı amaçlayan partiler, cadde ve so- kakları da kendi bayraldanyla bezemeye başladılar. Bu etkinlikler kapsamında Is- tanbul'da en hareketli parti ola- rak RP göze çarpıyor. "Şekilciliği" ve "taklitçiligi" red- deden RP, geçen seçimlere oran- la daha çok görsel propaganda malzemesi kullanan parti görü- nümü veriyor. RP, hemen her il- çede "merkez seçim bürolan" açarken mahallelerde de irtibat bürolan kurdu. Aynca kadınla- ra özel, "Hanım Seçim RP, İstanbul'un bütün semt ve caddelerini kendi bayraklarıyla donatlı. (UGUR GİJNYÜZ) Bürolan" açan RP, buralarda "kadınlann daha çok ülke me- seleleriyle ilgilenmesi ve aktif politikaya girmeleri yönünde" propaganda çalışmaları yapa- cak. RP yetküileri, seçim bildir- gelerini açıkladıktan sonra, bu bürolann tam kapasite ile çahş- malarını sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Bunun yanında RP, kentin ana arter ve önemli kavşakJan- na astığı parti bayraklarıyla di- ğerlerini geride bırakmış görü- nüyor. özeUikle Fatih'te Fevzi- paşa Caddesi boydan boya RP bayraldanyla donatılırken diğer partilere burada rastlanmıyor. RP'liler, Saraçhane'deki Bele- diye Sarayı önüne de bayrak as- mak istediklerini, ancak zabıta- ların kendilerini engelledikleri- ni ifade ediyorlar. Bunun yanm- da, bayraklar arasında yer alan, "Adil bir düzen", "Bu sefer refah" ve "Ölümln dünyada şe- refli bir hayat" yazıh pankartlar dikkat çekiyor. RP'nin bu bay- rak ve pankart üstünlüğü, Zey- tinburnu, K.Çekmece, başta ol- mak üzere diğer ilçelerde de göz- leniyor. Ancak Zeytinburnu'n- da, ana girişlerde gözlenen RP'nin bayrak üstünlüğü il mer- kezine doğru kayboluyor ve SHP ön plana çıkıyor. DYP ise üçüncü sırayı aiıyor. Bu ilçede "güçlü olduğu" öne sürülen DSP'nin yanı sıra ikti- dar partisi ANAP'ın bayrakları sadece kendi binalan önünde yer aiıyor. Zeytinburnu'nda DSP üyesi eczacı Hasan Kara- oglu bu konuda, "Bayrak sayı- sına bakıp aldanmamak lazun. Bizde Ecevit faktorü çok gttçlü- dür. Seçimde birinci parti olu- nız. RP ancak 5. olur" diyor. Bayrak asma yarışında, SHP'nin sadece Bakırköy'de ön- de olduğu gözleniyor. SHP'liler, lncirli Caddesi'nde bu hâkimi- yeti ele geçirmiş görünüyor. Aralarda RP ve DYP bayrakla- n dikkat çekiyor. Bu arada DYP, lstanbul için 20 milyon adet "kırat" işlenmiş parti bayrağı sipariş verdi. DYP II Seçim Komitesi Başkanı Or- han Keçeli, bu iş için 2 milyar li- ra harcayacaklanm bildirdi. Ke- çeli, DMP'nin kendilerine katıl- masıyla lstanbul ilçelerindeki DMP binalarını da seçim büro- su olarak devreye sokacaklannı belirtti. Orhan Keçeli, "esas mücadelenin" 25 eylülden son- ra başlayacagını ifade etti. POÜTİKA GÜNLÜGÜ HİKMETÇETİNKAYA ANAP'ın Yöntemini DYP de Uyguluyor... DYP Bursa Milletvekili ve GİK üyesi Cavit Çağlar'ın ga- zetesi Olay, bir kamuoyu araştırması yapmış ve sonuçlan şöyle açıklamış: — ANAP ve SHP Bursa barajını asamıyor... Anket sonuçlarına göre Bursa birinci bölgede DYP ve SHP, ikinci bölgede ise yalnızca DYP barajı aşabiliyor. Böylece DYP 10, DSP ise 2 milletvekili çıkarıyor... 17 Eylül tarihli Olay gazetesinin manşetinde yer alan an- ket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy yüzdeleri şöyle: DYP yüzde 33.68, DSP yüzde 19.36, ANAP yüzde 17.9, SHP yüz- de 12.37... Bursa'da her işadamının bir gazetesi var. Gazetelerde ça- lışan meslektaşlanmızın çoğunu da yıllardır tanırız Tümü kendi dallarında uzman ve saygın kişilerdir. Bizim asıl üzerinde duracağımız konu, bir yerei gazete- nin olayı saptırması, bilimsellikten uzak bir anket sonucu- nu Bursalılara yutturması... 1989 İl Genel Meclisi seçim sonuçlanna baktığımızda Bur- sa genelinde 248 bin oyla (yüzde 35.4) DYP birinci, 146 bin oyla SHP ikinci (yüzde 20.9), 145 bin oyla ANAP üçüncü (yüzde 20.7), 79 bin oyla DSP dördüncü (yüzde 11.4), 63 bin oyla RP (yüzde 9) beşinci partidir. Bursa genelinde 1989'da, sandığa gıtmeyen seçmen sayısı da yaklaşık 150 binı bul- maktadır... DYP ile DSP'nin barajı aşması demek, ANAP, SHP ve RP'nin yeni seçmenlerle birlikte (150 bin + yeni seçmen sayısı) iki partiye yığılmaları anlamına gelir ki bu da gerçek dışıdır. Elbet DYP Bursa'da birinci parti olacaktır. Bugün- kü görürrtü izledığımiz _ _ ^ ^ ^ ^ kadarıyla kırsal alan- Çoeı/a/ ricsmnkrat da DYP'nin ANAP'I *os yal oemoKrat gectiği yolundadır. An- cak DSP, Bursa'da yüzde 11.4olan oyunu yüzde2oierinüzerine güvenırliği giderek çıkaracakgüçtedeğil- a r t a n Frrial İnnnü ilk dir 21 ekimde sandık- onan cruai mOnU, IIK tan çıkacak sonuç bü- ataÖI ÇukurOVa'da yük olasılıkla DYP ile . , 7 : .. .. ANAP'ın işine yaraya- DaŞlatiyOr. InOMJ, çak, ŞHP ve DSP ka- secimlere dek sosyal fa kafaya vuruşacağı , ' . ,. . , f . için 1987de zongui- demoKratları tek çatı S;. altmda toplamak'için tayaçıkacaktır. DYP'li Çağlar'ın Olay gazete- si anket sonuçlannı ne yazık ki saptırmış, bir başka deyişle ANAP'ın seçim öncesi izlediği yönteme bilerek ya da bilme- yerek ortak olmuştur. Nedir bu yöntem? — SHP ile DSP'yi kapıştır, aradan fırla... 1987 seçimlerinde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer olan Bursa birinci bölge, 20 ekim seçimlerinde değiştirilmiştir. Se- kiz ilçeden oluşan yeni birinci bölgede DYP'nin 129 bin, ANAP'ın 73 bin, SHP'nin 70 bin, DSP'nin 44 bin ve RP'nin 30 bin oyu vardır. 1989'da sandığa gitmeyen oy sayısı ise 74 bındir. Başta belırttiğimiz gibi sağ çevreler DSP'ye destek verip SHP ile birlikte her iki partiyi de uçuruma yuvarlamaktadır. Bu bölgede 6 milletvekilliğini DYP ile ANAP'ın alması sa- nayici ve işadamlannın en büyük özlemidir. Onun için Bur- sa'da ikinci parti DSP değil, ANAP olacaktır. Sevgili Yılmaz Akkılıç, Olay gazetesindeki köşesinde sos- yal demokratların Bursa daki acıklı görüntüsünü ne de gü- zel yansıtmış. Akkılıç, yazısını şöyle noktalamış: — SHP'de önseçimlerin bu anlamlı mesajı, acaba 'hizip önderleri'nın aklını başına toplaması için yeterli olacak mı? Biz yanıt verelim: — Hayır olmayacak... Bunun için de SHP ile DSP kıyasıya kapışıp ikisi birden yıkılan duvarın altmda kalacak... Sosyal demokrat seçmen üzerinde saygınlığı ve güvenir- liğı gıderek artan Erdal İnönu, ilk atağı Çukurova'da başlatı- yor. Inönü, seçimlere dek sosyal demokratlan tek çatı altın- da toplamak için çalışacak... ANAP'ın planı, DYP ile ortaklık kurmaktır. Amaç, SHP ile DSP'yi kapıştırıp eriyen gücünü ayakta tutmaktır. Bunun için elınden geleni yapacaktır. Önceki gece Ecevifi Starl'de izliyorduk. ANAP'a, DYP'ye şöyle dokunup geçti, SHP'ye yüklendi: — Solcularla, bölücülerie işbirliği yapıyor... 1977'de Demirel, aynı sözlen Ecevit'e söylüyordu... Dünya değişiyor, Ecevit çoktan değışmiş... GENELKURMAY1N AÇIKLAMASI: Sınır ötesi operasyon yok ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türk Silahlı Kuvvet- leri'nin Iran topraklannda sı- mr ötesi operasyon düzenledi- ği iddialan Anİcara'da yalan- landı. Dışişleri Sözcü vekili Ferbat Ataman, "Bölgede her türiü önlemin alındıgını, ancak bir sınır ötesi harekâtın bahis konusu olmadığını" açıklarken Genelkurmay yetkilileri de sı- nır ötesi operasyon haberlerini 'kesin' bir dille yalanladılar. 10 eylülde PKK'nın Çoban- pınar Hudut Karakolu'na yaptığı baskın sonrasında, böl- gede tansiyon artarken TSK'nın ağustos aymda oldu- ğu gibi bir sınır ötesi operasyon yapabileceği duyumlan ahndı. Askeri yetkililer, bu konuda ni- hai kararı hükümetin alacağı- nı ve onlann vereceği direktif üzerine TSK'nın harekât yapa- bileceğini belirttiler. Önceki gün bazı basın yayın organlannda tran topraklann- da TSK'mn sınır ötesi harekât yaptığı yolunda haberler yer al- ması üzerine Dışişleri Bakanü- ğı bir açıklama yaptı. Açıkla- mada şöyle denildi: "Çobanpınar olayından son- Eşarp atelyeleri için Esarp, Gkse ve yıkama ütü takımı ile "Bursada ya- pılnuş Türkanlardan ahn- mı§ keçeli bir ütü silindir çapı 1 metre civannda bu- harlı kazanla çaUşır kom- ple çalışır vaziyette satüık- tır. Tel: 556 45 37 - 575 55 97 ra 12 eylülde yapılan acıklama- da belirtildiği üzere, olay tran makambnnın dikkatine getirfl- miş, tran topraklanna kaçan teröristlerin yakalanarak Türk makamlanna iade edilmesi is- tenmiştir. Aynca, bu gibi olaylann te- kerriiriinün onlenmesi amacıy- la hudut bölgesinde inceleme- ler yapmak üzere tran ve Türk yetkili makamlanndan oluşa- cak bir ortak komisyon kurul- ması hususunda ilke mutaba- katma vanlmış bulunmaktadır. Bu komisyonun çalışmalan ile Türk-tran hudut bölgesinde zaman zaman ortaya çıkan so- runlann, karşılıklı iyiniyet ve işbirliği yaklaşunı içerisinde çö- zümleneceğini umut ediyo- ruz." Genelkurmay Başkanlığı yet- küileri de haberlerin asılsız ol- duğunu, yalnızca Türkiye top- raklan içinde bazı operasyon- lar yapddığını, bunun da bir süre önce tamamlandığını bil- dirdiler. Yetkililer, "Türkiye topraklannda kalmak kaydıy- la operasyonfau* olmuştur. An- cak şu anda bir şey yoktur. Sı- nır ötesi operasyon da tama- men asılsızdır" dediler. K A D I K O Y SÜRKUR LISAN KURSU 12klşiliksirufk3rda "FİLOLOJİ'ye HA7JRUK" • GRAMMAR »READING • TRANSUTION »TESTING Ocvreler: Hafta Soru. 21 Eyü Hatolp 7Sum KADIKÛY (S6Jûtluç»}m« Camıı ftra) W * » 1834-33602Û6-M60279 Fot 3*1825
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog