Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

21 EYLÜL 1991 CUMHURİYET/17 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu İNÖNÜ HİKÂYELERİ KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK Inançlı partililer Erdal İnönü, TRT ve StarTe çok kızdığı bır basın topiantısımn ardından. kamerarnanlara seslendı — Beni değil, bu heyecanlı seçim kampanyasının esas aktörlerinı çekin... Erdal Bey'ın çevresı partılı kadınlarla doluydu. Kameranın yoneldığı her yüz, once çiğ bır ışıkla parlıyor, sonra fılme alındığını düşunerek, cıddileşiyordu. Erdal Bey, bu tabloya baktı ve dedı ki: — Bakın, ınançlı partililer nasıl ciddı duruyoriar. Aferin... SÜNÜN FOTOĞRAFI PİKNİK PI\ALE MADK4 ^ w BU DA OLAY1M JK OLSÜSI fflZLI GAZETECİNECDET §£\ Kasketli gider Mersin'e, DYP'nin kıntı şahlanır tersine... (Foloğraf: ZAFER AKNAR) TUZCU'NUN FORMULU *Sen de sigara içmeyebilirsin' Mesut Yılmaz'ın Rize gezisine katılan mılletvekilleri ve gazeteciler içın özel uçak tutuldu. Boeing-727 tipi uçakta çok sayıda milletvekili ve partilinin karşısına "küçük" bir sorun çıktı. Uçak, Trabzon Havaalanı'ndan havalanır havalanmaz ANAP'hların büyûk çoğunluğu sigaralannı yaktılar. Ancak, THY uçaklarında sigara içmek yasaktı. Hoteslerden bırı, uçağın içindeki kesif duman karşısında anons yapmak zorunda kaldı ve "THY'nin ıç hat selerlennde sigara içmenin, yasak oiduğunu" anımsattı. Ama uçağı kiralayan ANAP'ın genel saymanı ve Rize Milletvekili Şadan Tuzcu hemen duruma müdahale etti. Koyu bir sigara tıryakisi olarak bilinen Tuzcu, elinde a, ofurtluğu fetdğrT* hostese bağırdr "Bu uçak, ıç hat seferi yapmıyor kı, Trabzon- Ankara sefen yapıyor. Hem bu uçağın parasını ben vermişim..." Tuzcu'nun sözleri sigara tiryakilerini rahatlattı, ama bir gazeteci, sigara içmeyenlerin durumunu anımsatmaya kalkıştı. Tuzcu, ANAP tıpi demokratik bır yaklaşım ile p soruna da çözüm buldu: ''Sana da ızın verdim. Sert de serbestsin, sigara içmeyebilirsin..." Uçakta kahkahalar yükselirken, uyarılarının etkisi olmadığını ve durumun çaresizliğini gören hostesler, "Sigara içilmez" uyarılarının ışıklarını söndürmek zorunda kaldılar. Sigara içmeyenler de, 1 saatlik uçuş sırasında, "Ozgürlüklerinin" tadını çiKardıTar. AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAJS GÜRSES GAYRİMENKULÜN AÇIKARTIRMA ÎLANI ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No 1991/198 Satılmasına karar verılen gayrımenkulun cınsı, kıymetı, adedı, ev- safı: Ankara Çankaya tlçesi REsat Murat mahallesı Gezegen sokakta kâın ımarın 5214 ada 16 parselını teşkil eden 640 M2 mıktarında ar- sası bulunan kargır apartmanın 44/640 arsa payına tekabul eden 4. bodrum kat 1 nolu daıre bir borçtan dolayı Ankara Beledıyesı mezat salonunda açık artırma suretıyle satılacaktır. Genış evsafı dosyada mevcut şartnameye ılışkın bıürkışı raporunda açıklanmıştır. TAKDİR EDİLEN DEĞERİ: 200.000.000^ TL. dır. Satış şartltn: 1- Satış. 1.11.1991 gunü saat 14.45'den 15 00'e kadar yukanda ya- zılı yerde açıkarttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada lahmın edilen kıymetin V«75'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- rauunu ve satış masraflannı geçmek şarıı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şar- tiyle 11.11.1991 günu aynı yer ve aynı saatte ıkıncı antırmaya çıkarı- lacaktır. Bu arttırmada da ruçhanlı alacaklılann alacağını \e satış masraflannı geçmesı sartıyle ^»40 arttırana ıhale olunur 2- Arttırmaya iştırak edeceklenn, tahmın edilen kıymetın Vo20'sı nısbetınde pey akçesi veya bu mıktar kadar millı bir bankanın temi- nat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış peşın para ıledır, alıcı ısle- diğınde 20 günu geçmemek uzere mehil verılebılır. Dellalıye resmı ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aıtlır. Birıkmış vergiler sa- tış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgililerin (+) bu gayrımenkul uzerindekı haklannı hususıyle faız ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ıle on beş gün içınde daıremıze bıldırmelen lazım- dır; aksı lakdırde hakları tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hanç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen veya verilen muhlet ıçinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesı gereğınce ıhale feshedıhr. İkı ıha- le arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefillerı mesul tutula- cak ve hiçbir hilkme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname, ılan tarihınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın da- irede açık olup masrafı verildiği takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gönderilebilir. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmuş ve munderecatım ka- bul etmış sayüacaklan, başkaca bılgı almak isteyenlenn 1991 '198 sayılı dosya numarasıyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 11.9.1991 ( + ) llgililer tabinne irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 36186 İLAN PÜLÜMÜR KADASTRO HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1991/23 Davacı Pulümür Orman Işletme Şeflığı tarafından davalı ılçemız Şampaşa köyunden Avnı Koşan aleyhıne açmış olduğu 5 nolu parse- le ıtiraz davasımn yapılan duruşması sırasında. Venlen ara karan uyannca ilçemiz Şampaşa Köyu'nden Avni Ko- şan'ın yapılan adres araştırması yetersız kaldığından ilanen teblıgat yapılmasına karar yerilmiştir. Mahkememizde dunışmanın atılı bulunduğu 21 10.1991 günü sa- at 09.00'da bızzat duruşmada hazır bulunmanız veya bır vekılle ken- dinizi temsıl ettırmenız aksı takdırde duruşmaya yokluğunuzda devam edıleceği ve karar verileceğınden dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere işbu ilan tarafınıza tebliğ olunur. Basın: 49375 ÎLAN PÜLÜMÜR KADASTRO HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1991/15 Davacı Pttlumür Orman Işletme Şeflığı tarafından davalı ilçemiz Şampaşa köyunden Avnı Koşan aleyhıne açmış olduğu 106 nolu par- sele itiraz davasımn yapılan duruşması sırasında. Verilen ara karan uyannca ilçemiz Şampaşa Köyu'nden Avnı Ko- şan'ın yapılan adres araştırması yetersiz kaldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştır. Mahkememizde durusmamn atılı bulunduğu 21.10.1991 gunü sa- at 09.00'da bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya bır vekılle ken- dıruzi temsil ettırmeniz aksı takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar venleceğinden dava dilekçesı yenne kaım olmak üzere işbu ilan tarafınıza tebliğ olunur. Basın: 49380 MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ANTALYA 2'NÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOSYA NO: 1991/625 Bir borçtan dolayı dosyamıza hacizlı ve muhafaza altında bu- lunan aşağıda cıns ebat ve mıktarlan yazılı bulunan menkul mal- ların açık arttırma suretıyle paraya çevrılmesıne karar verilmış- tır Menkullerın bırıncı arttırması 2/10/1991 gunu Sedır Mahal- lesı Zanbak Caddesı Erol Apartmanı altındakı GÖKÖZ deposunda yapılacağı, arttırmanın saat 9-9.15 arasında bulunduğu aynı gun menkullerin *!t> 75 ve salış masraflannı geçmedığı taktırde ıkıncı arttırmanın 3/10/1991 gunü av.m yer ve aynı saatte ıkıncı arttır- ması yapılacağı bu arttırmada da menkulun en az °To 40'ını ve sa- lış masraflannı geçmesı şartıyla en çok armrana ıhale edileceği arttırmaya iştırak edeceklerden *?o 20 nıspetınde temınat alınaca- ğı satış halinde alıcının talebı ve ıcra mudurunun de taktırı ıle 7 gunu geçmemek uzere satış bedelını yatırmak uzere mehıl verile- bıleceğı KDV damga resmı ve beledıye resmınin alıcıya ait olaca- ğı başka bılgı almak ıstıyenlerın mudurluğumuzun 1991/625 dos- yasına müracaatları ilan olunur 11/9/1991. Menkulun Kıymeti Adedi 21.000.000- 7 3.500.000- I 2.500.000r I ll.000.000r 4 6.000.000, 1 4.750 000r 1 5.550 000r 1 4 800 000r 1 2.5O0.O0O, 1 4.000.000, 1 2.500.000, 2 6.500.000, 1 3.15O.OOO, 5.000.000, 3 800.000, 7 500.000, 3.800.000, 4 000.000, 6.000.000, 11.000.000, 4.500.000, 2.250.000, 4.250.000, 7 000.000, 1.000.000, 4 500.000, 4.500.000- 8 75O.OOOr 4.950.000, 2.25O.OOOr 4.800.000, 2.500.000, 2.500.000- 3.250.000- 6.250000- 4.000.000, 30.000.000- 20.000.000- 12.000 000- 9.000.000- 148.000.000, 25 GARFIELD jm DAVIS Cinsi Saccede tipi eskı döşeme altı halı Eskı ıpek çözgulu Buhara halısı Buhara yun halı Eskı Kırşehır halısı Kars Terekeme Kozak halı Eskı yirvan halı Yun Kurt halı Konya yatak halı Denızlı Halısı Kars Kazak halısı Kayserı floş halı Cıhanbeylı Kurt halı Malatya eskı yolluk Eskı Kula halı Eskı Ege halı Eskı Konya halı Eskı Konya halı Eskı Dazkın halı Eskı Kurt halı Eskı Sire halı Malatya yolluk Maden eski halı Konya eskı halı Konya eskı halı Eskı Isparta halı Antep Kürdu eski halı Eskı Sıne halı Eskı Sıvas halı Eskı Sıvas halı Eski Kars halı Eskı Yahyah halı Eski Buhara halı Eski Konya Ladık halı Konya Kavas eski halı Antep Kürdu eskı halı Eski Kars terekeme Keşan Taban eskı halı Tebrız taban eskı halı Eski Kars taban halısı Taşpınar eski taban halısı Çok eskı antika kilım Basın 49348 ( ZA\AOJ \ DÛMJft... 'JTM PAVf<? 1-2& TARİHTE BUGÜN MUMTAZ 21 Eylül BEDRİRAUMİ EYÜBOĞLJU.. 1975'TB BUGUH.UNLU RES&AM VE O2AN SEOKİ OAHMi BYUBOĞUI 64 YA$INOA OLOU. GUZEL SAÇATLAH AKApEMİSlNl gmüC'iKTENSOHIiA 19J1'O£ M&S'E6!TUI$,ANM>İLHOTZ ATELYE- SINDE2 YIL ÇALlÇMlŞri.DONDUKTtN SCNM, SUBâ 8ATIU U£rAlARtNETXt£IHPE&e£lU y&MN EYÜBÖĞU1, liSO'LERDB ANAOOLU HALK &AHA- TIHOAN ESıNLEUME YE 8AÇLADI YAZMA, NAKI$, KMM I/E HATSANATININ URÜNLEglNİ' yAPITLA- RlHDA KLIUAN*AAYA,yOllUIMAMA>* KOYULOU. AY&CA,MO2AYIK,SEGl68Af:ı VEYA2MA SASKl TEKNIKLEÜIN! D€ KUUANAHAK, SUSLEMECl. USe AĞIIZUK VEfiEN YAfmAG oejAYA ÇI&BU. &UNLAKIN YANlSW,HAU<$lllll VEP£Y/$l£e/ DE $HGL£RlNI ÇDKETKİLEMIŞTİ.. KONYA EREĞLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1985/164 Karar No: 1991/314 Davacı Zeynep Hasoğlu ve arkadaşları vekili avukat Suat Yeniturk tarafından davalı Adem Kaplan ve arkadaşları aleyhıne açılan ortak- lığın giderılmesi davasımn mahkememizde yapılan yargılaması sonun- da, Konya Ereğlı Servılı köyu Bozyer mevkıınde kain pafta 10, parsel 633 de kayıtlı taşınmazın satış suretıyle ortaklığının gidenlmesıne karar verilmış olup, kendılenne tebligat vapılamayan davalılar Şamıl Ön cel, Musa kızı Havva, Musa kızı Hatıce, Halıl kızı Nunye Ayhan, Meh- met Şevket oğlu Orhan Tunç ve Hüseyın oğlu Omer Avcı'ya gazele ile tebligat yapılmasına karar verılmiş olmakla hukum ılan olunur Rasın- 494f)6 İLAN KOCAELİ BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO- 1991/242 Davacı Karayolları Genel Mudurluğu vekili Av İbrahım Akkıriş tarafından davalılar Sin. p Boyabat ılçesi Cemalettın koyunde ika- met eden Satılmış Cengız ıle Sınop ılı Turkelı ılçesi Kayabaşı köyun- den Hamdı Yılmaz aleyhıne açmış olduğu 751.787 TL'lık tazmınat davasımn yapılan duruşması sırasında, davalıların adresıne tebligat yapılamadığı ve zabıtaca yapılan lahkıkat ıle de adreslerı tespıt edı- lemedığınden, adı geçen davalılar Satılmış Cengız ve Hamdı Yılmaz'ın duruşma gunu olan 12.11.1991 gunu saat 9'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerını bır vekıl ıle temsıl ettırmelerı, duruş- maya gelmedıklerı veya kendilerını bır vekıl ıle lemsıl ettırmedıklerı takdırde duruşmalannın H.U.M.K 'nunun 509-510. maddelen uya- nnca yokluklarında yapılacağı ve karar venleceğı. duruşma gunu teb- Iığı yerıne kaım olmak uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 36068 İLAN KOCAELİ BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1991/467 Davacı Karayolları Genel Mudurluğu vekili Av. lbrahim Akkiriş ta- rafından davalılar, Tahsın Ballı ve Ismet Gudük aleyhıne açılan 1.102.054 TLMık tazmınat davasımn yapılan duruşması sırasında: Davalılar'dan Konya Akşehır Kılercı Mahallesı Atlas Sokak No: 15'te ıkamet eden ISMET GÜDUK'e, tebligat yapılamadığı vezabıta araştırması sonucu da adresinın tespıt edilemedığınden, adı geçen da- valının duruşma gunu olan 12.11.1991 gunu saaı 9'da mahkememiz- de hazır bulunması veya kendisıni bır vekılle temsıl ettırmesi, duruş- maya gelmedığı ve kendisıni bır vekıl ıle temsıl ettırmedığı takdırde duruşmanın yokluğunda yapılacağı ve karar venleceğı, duruşma gü- nü teblıği yerine kaim olmak uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 36069
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog