Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 21 EYLÜL 1991 HAVA DURUMU TURKIYEDE BUGÜN Devlet Meteoroloji İşleri 6e- nel Müuüriüğü'nden alınan biigiye göre Ooğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu sağanak yağışlı, öteki yerier açk geçecek. HA- VA SICAKLIĞİ: Doğu bölgele- rinde değişmeyecek, bat böt- gelerinde artacak. RÛZGÂR: Kuzey ve batı yönterden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde, günbatısı ve kara- yelden 3-5 kuvyetinde saatte 10-21 deniz mifi hızla esecek. Van Gölü'nde sağanak yağışlı geçecek. Rüzgâr ku- zey ve baü yönlerden orta kuvvette esecek. Göl hafif çalkantlı olup, görüş uzaklığı 10 km. dolayında bu- lunacak. Balrtesr Bdeak Bıngöl Bıtfe Bofc Bursa Çaıaloale Çorum Oenzt 30° 18° Oyartator 24° 14° Ettırne 30P 17° Erancan 25° 10° E™HHT> 20° 7°Estoşelv 24° 8°Gaaanep 30= 22° &'esun 29° 20° GüraCştıane Y 19° 9°Haı*4n Y 28° 13° Ispata A 25° 14° lstanbul B 25° 14° torar A 2 2 ° 1 4 ° K J I S Y 22° 14° Kasamonu B 23° 8°Kays«ri B 24° 14° Kırklareli B 25° 13° Konya B 24° 10° KStahya A 28° 14° Maütra B 28°14°Ma»sa 25° 13° K Maras 23° 11° Metsın 16° 6°Mujia 24° 9°Mu* 28° 16° Nıflde 20° 17° Ordu 20° 10° Rl2B 23° 12° Samsun 27° 8°Sirt 22°15°Sinop 27°15°Sıvas 18° 7°1«ortaC 23° 9-Tfaüzon Z7° 10° "Sjnee* 25°13°Uşak 28° 9°Van 24° 9°Ymgat 2S° M° ZonfluJdak A 28° 14° A 29° 19° A 28° 22° A 27° 13° Y 22° 10° B 26° 8° B 24° 15° Y 20° 17° B 24° 13° A 27° 20° B 22°14° Y 23° 9° B 23° 14° Y 20» 17° B 24° V f A 26° 10° Y 23° 13° B 22° 7° B 22° M° yapnufkı /?* * * * B-tHdutlıı G-Bûneşi K-tor» KahireV^ 1 AflBtanta tamn Mka BaOd* Bttif srBoreı BriUo* Camm Oddt Outa Fımkfufî S r a HebMd Kıhıre Kopanhag KHn UHoaı DUNYA'DA BUGUN n B A A A A Y Y A 6 B A Y A A A A A B A B B A 17° 38» 27» 35° 29° 25° 23" 20» 20° 17» 22» 25» 38° 37» 39» 21° 29° 15° 28° 18° 20» 29° Ljnngnd Londn M a M Mi»» Manhnl MoshM Uûnfı Oslo Paris Png ftr*J Pona So(ya $ « U u VjfJOM VbnİKük Vfyana WtasNn0tG Zürih B 18° B 17° A 32» Y 28° Y « » A 21» Y 17» B 19° A 20° A 38° A 27° A 25° A 30° _. A 20° Y 26° Y 24» | Y 25° BUIMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ Çin'i Batı'ya bağ- layan eski ticaret yo- lu. 2/ Kaçak ve ya- sak şeylerin saklan- dığı yer... Taş dibek. 3/ Bir nota... Türk j-esim sanatında önemli bir grubun jad olarak benimse- diği harfın okunu- şu... Bir asitteki tıid- rojenin yerini bir ba- zm almasıyla oluşan bileşim. 4/ Aralann- daki akrabalık ilişki- lcri nedeniyle yasalar ya da gelenekler tarafından evlenme- leri yasaklanan kişiler arasmdaki cin- sel ilişki... Lütesyum elementinin simgesi. 5/ Eski tran inanışında ka- ranük ve kötülük tannsı. 6/ Üç ay- larda medrese öğrencilerinin köyleri [ dolaşarak imamlık edip para ve er- ' zak toplamaları... Kendisine inanılan kimse. 7/ Yiğit... Korunmalc için bi- rine ya da bir yere bırakılan eşya. 8/ Sürülmeden bırakılmış tarla. 9/ Vo- leybol ve teniste oyunun her bir bölümüne vehlen ad... Büyük pulluk. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/Program. 2/ Kumaş üzerindeki benek... Enerji. 3/ Bir organıınız... Limonluk... Bir gıda rnad- desi. 4/ "Içlenip buzlu bir — gibi / Buğulaıup buğulanıp durmasam" (Attilâ llhan)... Yabancı. 5/ Kendinden geçmek, sar- hoş olmak. 6/ Osmiyum elementinin simgesi... Tropikal Ame- rika'da yaşayan, tavuğa benzer bir kuş. 7/ Borsada belli mik- tardaki hisse senedini belirtmekte kullanılan işlem birimi... Iz- lenimcilerin öncüsü olarak kabul edilen ünlü Fransız ressamı. 8/Hawai kökenli dört telji çalgı. 9/ "— ince bir yoldayım / Gi- diyorum gündüz gece" (Âşık Veysel)... Ruh. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Atina'da konser FEVKALÂDE RAkl BOMONTi Bahçe AL RAK\ HEFASET. LEZZET m, SAFlTET 21 EYLÜL 1931 Başvekil İsmet Paşa Hz.nin Atina'da bulundukları esnada bir konser vermek üzere Türkiye'nin meşhur ve mümtaz musikişinaslanndan tamburî Refik Bey'in riyasetinde bulunan bir musiki heyeti Atina'ya gidecektir. Turkiye Ses Kraliçesi Hudadat Şakir H. da vaki olan davet ve rica üzerine Atina'da teganiye muvafakat ettiğinden heyetle beraber Atina'ya gidecektir. Refik B. heyetine bundan maada mümtaz musikişinaslarımızdan san'atkârın refikası Fahire Hanımla Cennet H., Vamık ve Hafız Kemal Beyler de iştirak edeceklerdir. Atina'da verilecek konser için zengin bir program ihzar edilmiştir. Bu programa nazaran konserde klâsik eserler, halk türküleri, san'atkâr Refik Bey'in bestelediği peşrev, semai ve sirto gibi parçalar çalınacaktır. Erkekler tenor, bariton, kadınlar sojrano ve kontraldo seslere aynlmış ve her sese göre eserler hazırlanmıştır. 30 YBL ONCE Cumhuriyel Cemal Gürsel Gürserin mesajı 21 EYLÜL 1961 Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in bu akşam saat 19'da Ankara Radyosu vasıtasiyle ve kendi sesi ile Tilrk milletine şu mesajı yayınlanmıştır: "Aziz Türk milleti, Hâdiseler bizi zor gecitlerden aşmak mecburiyeti karsısında bulunduruyor. Şunu iyi biliniz ki her fırsattan istifade ederek içimizi kanştırmak, bizi birbirimize düşürmek isteyen çok zâlim eller vardır. Bunlar, bir taraftan yapılanlan över gözükürken, bir taraftan da durmadan aramıza düşmanuk sokacak tahrik ve tezvirler yapmakta ve bunları kulaklarımıza fısıldamaktadırlar. Her zaman ve bugün olduğu gibi vakur ve sakin olmaya devam ediniz. Vatanınızı ve onun menfaatlerini her şeyin üstünde görmesini biliniz. Asla tahriklere kapılmayınız. Vicdanımızın baş düşmanı olanlar memlekette karışıklıklar yaratarak bizi en büyük emelimiz ve hedefimiz olan seçimlerden uzaklaştırmak istiyorlar. Bazı intikamet unsurlar da düşmanlarımızın bu gayretlerine bilmiyerek de olsa katılmak temayülündedirler. Aziz vatandaşlarım. Şunu iyi bilmeliyiz ki seçimleri yapamaz ve asıl olan bu hedefîmize ulaşamazsak, milli felaket işte o vakit olacaktır. Sizleri tekrar azim ve vekara davet ediyor, kulaklarmızı kötü söylentilere kapamanızı, seçimi tehlikeye düşürecek her şey için uyanık ve dikkatli olmanızı istiyorum. Cümlenize en derin saygılarımı sunanm!' ILAN PÜLÜMÜR KADASTRO HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1991/îl Oavacı Pülumür Orman İşletme Şefliği tarafından davalı ilçemiz Şampaşa köyünden Emine Koşan ve arkadaşları aleyhine açmış ol- duğu 111 nolu parsele itiraz davasımn yapılan duruşması sırasında. Verilen ara karan uyarınca ilçemiz Şampaşa Köyü'nden Eraine Ko- şan, Mustafa Koşan, Ali Rıza Koşan, İ.Hakkı Koşan ve Leyla Ko- şanlara yapılan adres tesbiti neticesiz kaldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememizde duruşmanın atılı bulunduğu 21.10.1991 günü sa- at 09.00'da bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya bir vekille ken- dinia temsil «tirmeniz aksi takdirde dunışmaya yoktuğunuzda devam edileceği ve karar verileceğinden dava dilekçesi yerıne kaim olmak üzere işbu ilan tarafınıza tebliğ olunur. Basın: 49368 Ikitelli köyünde 2 parsel arsa satılıktır. Gece 22.00'den sonra Tel: 9-51- 77 22 21 Ehliyetimi ve Gümriık Muayene Memuru kimlik kartımı kaybettim Hükümsüzdur. ALİ HACIBEKTAŞOĞLU TAETISMA Zekâ ya da Yetenek 26 Temmuz 1991 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan, "Üstün zekâlılar Yakacık'a" başhklı yazı benim ılgililerden öğrendiklerimin bazıları ile çelişiyordu. Yazıda sadece normal üstü zekâya sahip olanların bu okula kabul edileceği belirtiliyordu. . Ben, üstün zekâlı olduğu bir üniversite hastanesinde belirlenmiş bir çocuğun annesi olarak üstün zekâlılar için bir avuç kesime değil de (acaba onlara bile çözüm olabile- cek mi?) genele çözüm getirebilecek bir eği- tim sisteminin devletin öncülüğü ile getiril- mesi beklentisi içinde olanlardan biriyim. Oğlum, İsküdar Selimiye tlkokulu 3. sı- nıfa geçti. Okulca, müdürümüz, öğretmen- lerimiz ve velilerimiz tüm iyi niyetlerine ve uzmanlann önerilerine göre kurmaya çalış- tığımız yaklaşıma rağmen, normal öğrenci- lerin bile sıkıldığı mevcut eğitim sistemi ve düzen nedeni ile iki yıldır okulda neler çek- tiğimizi anlatsam bir roman olusabilir. Çözum üstune çözum arayışında iken bir- denbire gazetede bir ilan: "Normal üstü ze- kâ ve yetenekleri çocukiar kabul edilir." İl- gimi çekti. Birçok kez ilanı veren okulun yetkilileri ile konuştum. Okula üstün zekâ- lı ve Ustün yetenekli ya da Ustün zekâlı ol- mayan üstün yetenekli (geri zekâlı ve ustün yetenekli insanlar da olabilir!) çocukların önce testten geçirildikten (test ücreti 150.000 TL) sonra belirlenip kabul edildiklerini öğ- rendim. Bir çocuk için yillık gider şimdilik 30.000.000 TL. 26 Temmuz 1991 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan, "Üstün zekâlılar Yakacık'a" başlıklı yazı benim ılgililerden öğrendiklerimin bazıları ile çelişiyordu. Ya- zıda sadece normal üstü zekâya sahip olan- ların bu okula kabul edileceği belirtiliyordu. Halbuki üstün yetenekli her kişi üstün ze- kâlı olmayabilir! Gazeteden, haberleri çar- pıcı bir biçimde vermesinden de önemli, bil- gileri doğru olarak yansıtması, bilmeyenle- ri aydınlatması ve kavram kargaşası yarat- maması beklenir. Gerçekten üstün zekâ ve yetenekleri be- lirlenmiş çocuklara ailelerin bütçelerinden bağımsız olarak el uzatılması ve deferlen- dirilmesi gerektiğini kimse yadsıyamaz. Ak- si durumda toplumda var olana paralel bir konu oluşması kaçınılmaz değil midir? • Ustün bütçeliler üstün zekâlıdır! • Orta bütçeliler orta zekâlıdır! • Zayıf bütçeliler geri zekâlıdır! Aynca zekâ ve/ya da yetenekleri aynm unsuru sayılmaksızın iyi bir eğitim/öğretim tüm çocukların insanlık hakkıdır. Silahlan- maya, reklamlara.. tonlarca paranın yatırıl- dığı günümüzde çocuklanmız için yapılan- lar utanılacak kadar azdır. öncelikle sağlık, onu izleyen eğitim/öğ- retim problemleri insancıl yaklasımları bek- lemektedir. ŞÜKRAN DEMİRALP Sistem Analizi Yüksek Mühendisi/lsUnbul AMTİK İNGİLIZCE DİL KURSLARI banbulCad Kırmızış€«)û/So^ N01O BAKIRKÖY 572 18 44 572 18 60 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemize bağlı eğilim fakukesinin Resim-lş Eğitimi Bölümü'ne aşağıda belinilen esaslar çerçevesinde 1991-1992 öğretim yılında seç- me sınavı ile 5 lisans tamanılama öğrencisi alınacaktır. 1) Bu programa üç yıllık yukseköğretim kurumlannın Resim-lş prog- ramlarından mezun olanlar katılacaktır. 2) Eğitim-öğretim, çalışma saatleri içinde mevcuı öğrenciler ve öğ- relim elemanlanyla birlikıe uygulanacakiır. 3) Bu programa devam zorunluluğu bulunmaktadır. Mevcut yönet- meliklerde belirlenen devam oranlan aynen geçerli olacaktır. 4) Başvuranlann sayısı beşi geçtiği takıirde seçme sınavı II Ekim 1991 cuma günü. saat 9.00'da Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim- tş Eğitimi BOIümü tarafından yapılacaktır. 5) Müracaatlar 1-8 Ekim 1991 taritıleri içerisinde Inönü Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na şahsen veya posta ile yapılacaklır. Postadaki vaki gecikmeler ile eksik belge ile yapılacak müracaatlar dikkaıe ahnmayacaktır. 6) Müracaat için ıstenecek belgeler: a) Dilekçe b) 4.5 x 6 ebadında 5 adet fotoğraf c) Mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureli d) Not transkrîpıi e) Nüfus cüzdan sureti 7) Bu programa daha önce resim ve grafik anasanat dallannda öğ- renim görenler katılabilir. MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞFNDAN STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GtRİŞ SINAVI Maüye ve Gümrük Bakanlıgı Muhasebat Genel MüdOrlüJü'nce, 12-13 Ekim 1991 Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat: 09.00'da, Oğ- leden sonra saat: 14.00'te Ankara, tstanbul ve tnnir illeîinde Stajyer Muhasebat Kontrolörlü|ü Giris Sınavı acılacakür. SINAVA KATELABtLMEK İÇÎN a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde bdirtflen özel- likleri tasımak, b) Sınavın yapüacajı yılın ocak ayı başında 30 ya$uu doldurma- mıs olmak, c) Cnivershelerin en az dört yıDık ögrenim veren siyasal bügüer, bukuk, iktisat, isletme ve iktisadi ve idari büimler fakultelerini veya bunlara eşitliği Milli Eğitim BakanlığVnca kabul edilen yerli ve ya- bancı öğretim kurumlanndan birini biürmi^ olmak, d) Askerlik hizmetini yapmi}, enetetmis olmak veya muaf bulun- mak gerekmektedir. SINAV KONULARI •yâzılı ve sözlü anavlar: EKONOMİ, MALtYE, HUKUK, MUHA- SEBE VE YABANCI DÎL konulanndan yapüacakür. Smav konula- nnı, sınav giriş sartlannı ve unav değerlendirme yontemJerini aynn- Olanyla göstcren kitapçtk ve başvuru formu aşağıda belirtüen adrc*- lerden temin edilebüir. lstcklilerin gerekli belgelerle birlikte en geç 27.9.1991 Cuma gOnfl çahşma saati bitimine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğû Denetim Birimi Ba$kanlı|ı'na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmekte- dir. Postadaki gecikmeler dikkate ahnmayacaktır. ADRESLER: — Muhasebat Genel Müdürlüğtl Denetim Birimi Baskanlığı S5JC 1$ Hanı. A-2 Blok, Kat: 9, Kızüay/ANKARA lel: 134 04 06, 134 37 18 — Muhasebat Kontrolörleri lstanbul Grup BjjVmıiıgı, Yaüköjkil Caddesi, Yalıköşkü Iş Hanı, Kaf 4 No: 414-421, Eminönû/İSTAN- BUL Tel: 528 31 26, 526 13 92 — Muhasebat Kontıolörieri lzmir Grup Başkanlıgı, SSJC. ts Ha- nı, A-3 Blok, Kat: 1, Konak /tZMİR lel: 14 04 41 — Ankara, lstanbul ve lzmir dışindaki vilayetlerde, fi Defterdar- hk Penonel Müdürlûkleri. KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARIMÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ALMANYA'DAN 314 TON, AVUSTURYA'DAN 2886 TON REFRAKTER MALZEME KARABÜK'E TAŞITTIRILACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşagıdaki adreslerden alınabilir. 1 — KARABÜK'te Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve Ikmal Müdürlüğümüz. 2 — ANKARA'da: Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KURTULUŞ'taki Genel Müdürlüğümüz. 3 — ISTANBUL'da: Uluslararası Nakliyeciler Dernegi'nden. ISTEKLl'lenn şartnamemiz esaslanna göre haarlayacaklan kapalı teklif mekiuplannı. geçici teminatlarıyta birlikte en geç 2 Ekim 1991 günü saat: 14.00'e kadar Karabük'te Muessesemiz Haberleşme ve Arsiv Müdürluğü'nde bulundurmalan ilan olunur. İLAN İÇİŞLERİ BAKANLIGFNDAN 1- Bakanlığımız Arastırma, Plankma ve Koordinasyon Kurulu Baş- kanlıgı Merkez kuruluşunda Genel ldare Hizmetleri Sımfından 9. de- receli 10 adet APK. Uzman Yardımcılıgı ile Illerdeki Planiama ve Ko- ordinasyon Müdürlüklerinde çalıştınlmak üzere 45 adet ll Planiama Uzman Yardımcılığı kadrolanna, yazılı ve mülakat imühanı ile ele- man alınacaktır. 2- Atanacaklara 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun esaslan dahilinde maaş ve diğer ödemeler yapüacakür. 3- Imtihana katılma şartları; a) 657 Sayüı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belir- tilen genel şartları taşımak, b) Hukuk, Maliye, Ekonomi, İdari Bilimler, İşletme ve Istatistik dallannda ögrenim yapan en az dört yıllık Fakulte, Akademi veya Yük- sek Okul Mezunu olmak, c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapnuş olmak, d) Yazılı imrihan günü iübanyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (24.11.1961 ve sonraki tarihte doğanlar) c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl has- talığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamaktır. (Sağlık Kurulu raporu ile belgelenecektir.) 4- Müracaatçılann; — Ögrenim belgesi aslı veya noterce tasdik edilndş sureti, — Tasdikli nüfus cttzdanı örneği, — İki adet vesikalık fotoğraf, — Üzerine yazışma adresi yazılmış ve 2.500 TL.'lik posta pulu ya- pıştırılmış bir mektup zarfı. ile birlikte Bakanlığımız Personel Genel Müdurlüğü'ne 18 Ekim 1991 günü mesai saati sonuna kadar bizzat müracaat etmeleri ve sınav bü- rosunca verilecek iş talep formunu doldurmalan gerekmektedir. (Ger- çeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sa- yılarak atamalan yapılmaz ve ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.) Giriş sartlannı taşıdığı anlapianiar öğrenci Seçme ve Yerlestinne Merkezi'nin (ÖSYM) Turkiye Halk Bankası Kucttkesat (Ankara) Şu- besi'odeki 1003 nolu hesabına 80.000 TL. smav ücreünı yaurarak de- kontlannı sınav bürosuna teslim edecek ve aday kimlik belgesi ala- caklardu*. 5- Yazüı smav 24 Kasım 1991 tarihinde saat 14.00'te ÖSYM tarafın- dan tespit edilecek salonlarda yapılacaktır. Sınavın yapılacağı bina, saJon ve oda numaralan, adaylann adreslerine önceden postalana- cak ÖSYM sınav giriş belgesinde bdirtilecektir. 6- Yazüı imtıhan; — Ekonomi, Maliye, Istatistik, Hukuk, İdari Bilimler, Türkce ve Inkılap Tarihi konulannda yapılacaktır. Ekonomi ve Maliye smavında, Makro ve Mik.ro Ekonomi, Genel Planiama ve Turkiye'deki Uygulaması, Kamu Gelirleri, Kamu Har- camalan ve Maliye Politikası, Bütçe ve Bfltçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi ve Istatistik Konulan, Hukuk ve İdari Bilimler Sınavı'nda ise Anayasa Hukuku, ldare Hu- kuku ve Yönetim Bilüni konulanna yer verilecektir. 7- Yazüı sınava girişte Bakanlıkça verilen Aday Kimlik Belgesi ve ÖSYM Sınav Giriş Belgesi ile adayın timKgini gösteren resimli diğer bir belge bulundunılacaktır. Adaylar beraberlerinde yumuşak kur- şun kalem ve silgi getireceklerdir. 8- Yazüı sınav değerlendirmesi 100 puan uzerinden yapılacak ve de- ğerlendirme sonucunda: 70 ve daha yüksek puan alanlar yazüı sınavı IfgTanmı.; sayüacaklardır. 9- Yazüı sınavı kazanaıüar, Bakanhk Merfcezinde ilan olunacak bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar ve sınavı kazananlar daha son- ra Bakanlıkça yukanda belirtüen kadrolara atanacaklardır. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Basın: 35521 DALAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Merkez Mahallesi 4. tnonü Sokak Dalaman adresinde otu- ran Recep Arıhan vekili Av. Yuksel Sarı tarafından hasımsız olarak Dalaman ilçesi Merkez Mahallesi 36 kutük sıra numarada kayıtlı Sait ve Zeynep'ten olma 1.2.1926 doğumlu Saime Arıhan'ın gaipliğine ka- rar verilmesi istemi ile aoılan davanın yapılan duruşması sırasında; Muğla ile Dalaman ilçesi Merkez Mahallesi 003/01 cilt: 57 sahife ve 36 kutük sıra numarada nüfusa kayıtlı Sait ve Zeynep'ten olma Saime Arıhan'ı bilen, gören ve tanıyanın ve en son görüldüğu yeri bilenin, mahkememızin 1990/165 esas sayılı dosyasına müracaat et- meleri ya da bilgi vermeleri ilan olunur. 6.9.1991 Basın: 36092 ELDİVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/33 Davacı tsmail Yılmaz tarafından davalı Zeliha Yılmaz (Kuru) aley- hine açılmtş bulunan bosanma davasında: Taraflar Çankırı ili Eldivan İlçesi Hisarcıkkayı köyü nüfusuna ka- yıtlı olup, davalı adresinde bulunmadığından, tebligata yarar açık adresi de tesbit edilemediğinden, kendisine ilanen bir gazete ile yenileme dava dilekçesinin ilanına, duruşmanın 15.10.1991 günü saat 9.20'ye bıra- kılmış olduğundan, yazılı gün ve saatte mahkeraede hazır bulunma- nızı veya sızi temsil edecek bir vekil göndermeniz yenileme dava di- lekçesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Ra<ın- 49411 POLİTİKA VE OTESI MEHMED KEMAL Reklamcının Ettikleri... İkisinin de adı Jacques, ikisi de işlerinin doruğurtda, ikisi- nin adlannı bizim alfabede okumak için birinde yedi, birin- de sekiz harfi hecelemek gerekiyor. Jacques Seguela, Jac- ques Cousteau'ya bir gün soruyor. "Evinde yangın çıksa ilkin neyi kurtanrdın?" "Ateşi..." Bir gerçeğe parmağını basıyor, insanoğlu ateşi bulmak için ne kadar yıl uğraştı? Cousteau, bir yangından sadece ateşi kurtarırken, bir yandan denizlerin altında ne var, ne yoksa hepsini dışarı çıkardı. Bugün dünyanın belki en büyük eyral- tı denizlerinin zenginidir. Reklamcı Seguela ise, Genelevde piyanist olduğumu an- neme söylemeyin1 diyerek yola çıktı, şimdi siyasetçilere rek- lamla iktidar kazandırıyor. Seçim kazandırdıkları arasında Fransa'nın ünlü başkanı Mitrerrand geliyor. Bizim ANAP li- derini de seçim kahramanı yapma çabasında... Ama nedense yanına Bay Özal'ı almıyoı. Turkiye ile Yılmaz'ın bir bütün ol- duğunu söylüyor. Hesaplamış, krtaplamış bizdeki nüfusun üç- te birinin gençlerden oluştuğunu görmüş. Öyleyse ona genç bir aday gerekmış. Bay Yılmaz'ı bulmuş. Unuttuğu bir şey olsa gerek, Yılmaz gökten inmedi ki, o da ANAP'lıların ara- sından çıktı. Yılmaz'ı, Özal'dan, Özal'ı, Yılmaz'dan nasıl ayı- rabilir ki? Reklamcı teorik olarak ayırsa bile halkımız kimin nereden çıktığını, nereye geldiğini unutur mu? Hadi reklam- la unutturduk diyelmı, bu bir hilebazlık olırıaz mı? Dikkati çeken bir nokta daha var. Seguela, kampanya bo- yunca ele sadece Yılmaz'ı almış, Özal'dan hiç söz etmemiş, gazeteciler soruyorlar: Tanıtım boyunca Cumhurbaşkanı Özal'dan söz edilmiyor. Özal, kampanyanın sonunde ele alınacak mı?" "Kampanya Sayın Özal'ı değil. Başbakan Mesut Yılmaz1 ın. Bu yûzden çalışmalarımda Ozal'a yer vermedim. Verme- yi de düşünmüyorum." Dilimizde et tırnaktan aynlmaz denir. Görüyoruz ki eti tır- nağından ayırıyorlar. Le Monde Diplomatique'in genel rnüdürü, televizyon üs- tüne söz ederken artık bu aletin kuşku verici olduğunu söy- lüyor: "Körfez savaşında televizyon peşpese olmadık yalanlar ya- yınladı. Amatörce monte edilmiş filmler gösterdi. Örnek mi istiyorsunuz? Denize yayılan petrol için yüzyılın kirlenmesi, dedi. Petrole bulanmış karabatakları gösterdi. Oysa karaba- tığın fotoğrafı on yıl önce Fransa'da oluşan başka bir kaza- dan alınmıştı. Irak için dünyanın dördüncü büyük ordusu de- mişti, bu da yalandı." Televizyonun yalan için nasıl kullanıldığını, yalana nasıl alet edildiğini Batılı çok iyi biüyor, uyguluyorda... Bizegelen, ge- nelevde piyano çaldığının annesine söyienmesini istemeyen reklamcının da elbette teknik yalanları olacaktı. Sovyet Devrimi'nden sonra rejimin oturması için yazarlar- dan, şairlerden, sanatçılardan yararlanılması isteniyor. Bu yol- da en parlak örnekleri de ünlü şair Mayakovvski verıyor. Bir şiirinde, "ilanların dıliyle verem mikroplarını yaladım" der. Devrimin itk yıllannda açlıktan verem almış yürümüştü. Kendi bulgusu reklamın çarpıcılığından kendi hezmiş olacak ki, bir- kaç yıl sonra Mayakovvski kendi canına kendi kıymak zorun- da kalmıştı. Anladık, reklamın, afişin, ilanın, her türlü gösterinin alım satımda büyük payı olabilir. Ama günü gelir insanoğlu bun- dan da bıkar. "Durmadan yalan söyleyin sonunda izi kalır" derler. İzi kalır ama tozu ne olur? Tozu da çok kişinin genzi- ni yakar, midesini bulandınr. Fransız reklamcı Müslüman mahallesinde salyongoz sat- maya gelmiş. Ne kadar satar, kazancı ne kadar olur? Bunla- rı göreceğız. Bir de akıl, fikir. sağduyu, izan var; peki onlar ne olacak? Bir sepete doldurup köy kahvesine mi asacak- lar? Her şey ne, ama bu kadarı fazla değil mi? ÇAUŞANLARIN SORULARJ/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL tt Kıdem aylık göstergem nedir?" SORU: 1972 yılında emekli olmtış astsubayım. Emekli San- dı^ı'na baglı 20 yıl 7 ay fiili, 5 yıl da itibari hizme- timle birlikte Astsubay Sınıf okulunda gecen ve fiili hizmetime eklenen 6 aylık kurs sünsi toplamı ile 26 yıl 3 ay sandı|a tabi hizmetim bnlunmakudır. Emekli memurlaria birlikte, emekli askeri perso- nele verilmekte olan kıdem aylıgının tesbitinde, 15 Teınmaz 1991'den itibaren, ber bizmet yılı için 15 pu- an, 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için de 375 gösterge rakamı uygulanması esası getirilmiştir. Benlm kıdem aylıgımın hesabında 20 yıl 7 ay fiili hizmetim dikkate alınarak, 300 gösterge rakamının uyguiandığını sanıyonım. Bu durumda kıdem aylıgı göstergesinin tesbitinde, benim ve benim durumum- da olan emekli personelin nili hizmetlerinin yanısı- ra itibari hizmetlerin de gözönüne alınıp alınmayacagının açıklanmasını bekliyonım. Kısaca, kıdenı aylık göstergem nedir? CA. YANITi 30 Haziran 1989 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 375 sayılı yasa hükmünde kararname ile 1 Temmuz 1989'dan geçerli olarak emeklilere de kıdem aylığı ödenmesi öngörülmüs- tür. Kararnamede, 1 Temmuz 1989'dan, 15 Temmuz 1991'e ka- dar kıdemi 6-10 yıl arasında olanlara S0 gösterge, kıdemi 11-15 yıl arasında olanlara 100 gösterge, kıdemi 16-20 olanlara 150 gösterge ve kıdemi 21 yıl ve daha fazla olanlara 200 gösterge belirlenmiştir. 8 Temmuz 1991 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 433 sa- yılı yasa hükmünde kararnamenin 11. maddesi ile kıdem gös- tergelerinde değişiklik yapılmış ve "Her bir hizmet yılını dolduranlar için kıdem aylık göstergesinin 375 olacağı belirtil- miştir. Yine, 433 sayılı kararnamenin 11. maddesinde kıdem göster- gelerinin, "5434 sayıh TC Emekli Sandığı Kanunu'nun 41. mad- desinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklannın; ek 20. maddesine göre de emekli ikra- miyelerinin hesaplanmasına dahil edilmesi" de öngörülmüstür. TC Emekli Sandığı Yasası'nın 33. maddesine göre "Fiili hiz- met müddeti zamları emeklilik muamelelerinde nili hizmet sa- yıbrî' Kararnamenin açık anlatımından kıdem aylık göstergeleri- nin fiili hizmet zamları da gözönüne alınarak emekli aylıklan- na aynen yansıtılacağı anlaşılmakladır. Fiili hizmet zamları ile birlikte toplam hizmeti 25 yıl ve da- ha fazla olanların emekli aylıklarına uygulanması gereken kı- dem aylık göstergesi 15 Temmuz 1991'den sonra 375 gösterge sayısıdır. Emekli aylığınıza uygulanması gereken kıdem göstergesi 375 olmahdır. İLAN BOZCAADA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1988/7 Karar No: 1991/11 Davacı Esat Ali Nur Türetken tarafından davalılar Maliye adına Bozcaada Mal Müdürlüğü, Belediye Baskanlığı, Gönül KUçükçavuş, tsıiraıi Kalfamitro, Mihal Kalfamitro ve Nikola Kalfamitro aleyhine mahkememizde açılarTtescil davasımn yapılan açık yargılaması so- nucunda 3.4.1991 tarih ve 1988/7 esas, 1991/11 sayılı karan ile dava- nın reddine karar verildiği, aynca mahkememizce 30.7.1991 tarih ve 1988/7 esas, 1991/11 sayılı devir ve tevdii karan verildiği ve davacı anılan 3.4.1991 tarih 1988/7 esas, 1991/11 sayılı karan temyiz etmiş, ancak her iki karann ve temyiz dilekçesinin adresleriraeçhulolan da- valılar lstirati Kalfamitro, Mihal Kalfamitro ve Nikola Kalfamitro ya tebliğ edilemediğinden, bu nedenle mahkememizde adı geçen davalı- lara ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, mahkememizden verilen yukanda tarih ve sayıları belinilen kararlanmtzın ve davacı tarafından verilen temyiz dilekçesinin adı geçen davalılara 7201 sayılı kanunun 29. maddesi geregince ilanen tebliğine, neşrinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Basın: 49341
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog