Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 KENT-YAŞAM 21 EYLÜL 1991 Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu'na yeni atanıa beklenîyor KultHr Servisi — Istanbul Belediyesı Şehır Tiyatroları Repertuar Kurulu'ndan beş uyenin ıstifasıyla ılgılı olarak İstanbul Buyukşehir Belediye Başkanı Prof. Dr Nurettin Sozen, "Tiyatro sezonu başla- mıştır. Oyuncular seçilmiştir. Bıı yuzden Repertuar KunılıT- nun çalışmalannı ivedilikle surdurmesini gerektirecek bir dıınım soz konusu degildir" dedı. İstanbul Belediyesı Kuhur İşleri Daire Başkanı ve Reper- tuar Kurulu Başkanı Hilmi Yavnz da oyunların seçıldığı- nı, sezonun açıldığını vurgula- yarak Repertuar Kurulu'nun şımdilik ivedilikle toplanması- nı gerektirecek bır durumun söz konusu olmadığınt belirt- ti. Hılmı Yavuz, Repertuar Kurulu uyelerının ıstıfalannın kabul edılip edılmemesının "Sayın Nureltin Sozen'in yetkisinde" olduğunu belırte- rek "Eğtr istifalar kabul olu- nursa yeni bir Repertuar Ku- rulu oluşturma çabası içine girilecektir" dedı Bu arada Şehır Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenı Gen- cay Gunın, istıfalarla ılgılı bır açıklama yapmaktan kaçındı. İstanbul Belediyesı Şehır Ti- yatroları Basın Danışmanı Tayfun Turkili, Gencay Gu- run'un tstanbul Buyukşehir Belediye Başkanlığı'ndan Re- pertuar Ktırulu'na yeni atama- lar yapılmasını bekledığinı be- lırttı. Repertuar Kurulu'nun beş uyesı (Sabahattin Kudrel Ak- sal, Recep Bitginer, Ahmet Le- vendoflu, Zihni Kuçumen ve Pınar Kur) ıstıfa etmıştı Istanbul'da iki gündiiryağan sağanak yağmur, yaşamı etküiyor Itağmur ulaşımı kiliüediIsunbnl Hmber Servisi — Is- tanbul'da önceki gece başlayan sağanak, dün de etkisini sürdür- du. Bütfcn gün bazen artarak sü- ren yağış, trafiğin büyük ölçü- de aksamasına neden oldu. Ken- tin önemlı kavşaklannda yaşa- nan sıkışıkhk, yağmurla bırlik- te daha da artarken, araç tra.fi- ği yer yer "kilittendi." ttfaiye Müdüriı Abdufndunan Kıbç'um alınan bilgiye göre yağış, kentte su baskınına neden olmadı. Bu- nu, yağışın genelhkle yavaş ol- masına bağlayan Küıç, daha ön- cekı yağışlann Ukalı kanallan te- mızlediğini, bu nedenle yollar- da su birikintilerinin azaldığını kaydetti. "Koca kent birucık yağmar yagsa felç oluyor, su baskınlan evleri, tıkanan yollar da araba- ian etkiliyor. Bu hep boyie, han- gi belediye bu sorunu tamamen çözecek merak ediyoruz. Trafik sorunu olmayan, cadde ve so- kaklannda kuçuk goiler oluş- mayan, su baskınlanna uğnuna- yan bir tstanbol istiyoruz" diye dile getirdıler. Trankten şıkâyetçi bir yurttaş ıse şunları söyledr "Kent trafı- gini rahatlatmak için yapılan ça- lışmalar çok iyi duşunulmeli. Altyapı ile birlikte bir program yapılmalı. Bu olmazsa ulaşım kunı havada iyi işleyebilir, ancak İstanbul'u 2 gündür etkisi altına alan yağmur, yaşamı büyük olçude aksatıyor. Yağmurla birlikte zaten ağır işleyen trafik, büyük ölçüde duruyor. İtfaiye, su baskınlanna karşı önlem alıyor. Son 24 saatte 1 metre kareye 6.2 m3 yağmur düştü. Yagraur, ozellikle işe gidiş ve donuşlerde vatandaşları zor durumda bırakıyor. Sağanak yağmur, zaten ağır işleyen ulaşımı büsbütün ağırlaş- tirdı. Çevre yollan ve ana mer- kezlerde büyük bır trafik krizi yaşanırken vatandaşlar ise za- manın büyük bir kısmını yolda harcamaktan yakınıyorlardı. Yağmur, trafiğin yam sıra Is- tanbululan da zor durumda bı- rakıyor. özelhkle akşam saatle- rınde işten çıkıp evine gitmek is- teyen vatandaşlar, ya sınlsıklam oluyorlar ya da ıslanmamak ıçin bir saçak altında uzun süre bek- lemek zorunda kalıyorlar. Istanbullular kentin yağmura esir düşmemesi için önlem alın- mamasım da eleştınyorlar. Ba- zı vatandaşlar, bu tepkilerinı yağmur yagdığı zaman yıne yol- lar tıkanırsa bu duzenlemenin hıçbir anlamı olmaz." Istanbul'da iki gündür aralık- larla devam eden yağmurun bir hafta daha etkilı olacağı bildi- rildi. Atatürk Havalimanı Meteo- roloji tstasyon Müdurluğu'nden alınan bilgıye göre Balkanlar'- dan gelen soğuk hava kıtlesinin sonucu 1 metrekareye 6.2 m' yağış düşerken hava sıcaklıkla- rı da gece 15, gündüz ise 20 de-. receye kadar indi. Yetkililer, ya- ğışın 24 eylül'e kadar etkili ola- rak süreceğini, 27 eylülden son- rada Mannara Böîgesi'ni terk edeceğini belirttiler. İSTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ *ggjîŞENLİĞİNETÜM ÇOCUKLARIMIZ1DAVET EDİYOR... Ç0CUKLARIMIZ1N DA BİR BEYOĞLU ANISIOLSUN... BEYOĞLU'NU BİRLİKTE YAŞAYALIM... PROGRAM: 21-22 Eylül Cumartesi - Pazar gönleri Saat 10.00'da Beyoğlu-Beyoğlu Sınemasfnda Ninja Kaplumbağaiar II ûcretsizfilm .gösterimi, Saat 12.00'de TüneTden başlayacak "HOLIDAY SİRKİ" gösterisi, Müzik, Tiyatro, Pandomim, Kukla Tiyatrosu, Hacivat-Karagöz, lllûzyon, Happe- ning, Jonglör, Akrobasi, Palyaço gösterileri ve sürprizler gün boyunca sürecek. Ayrıca istiklal Caddesi'ni ressamlarımız ve karikatürcülerimizle birlikte, dev tuvaller üzerine resim ve karikatür çizimleri ile renklendireceğiz. ÇOCUKLAR! Sürpriz arrnağanlarımız sizlerl bekliyor! Şenliğe katılmak isteyenler için Bostancı Gösteri Merkezi ûnünden, Bakırköy Otobüs Terminali'nden saat 9:00 ve 10:00'da ücretsiz otobüs seferleri düzenlenmiştir. Cumhuriyet Kitap Kulübü Migros Şişli Golden Plaza'da İmza ve Söyleşi Günleri Lj BUGÜN 21 Eylul Cumartesi 16.00-20.00 İLVAS SALMAN MNIRH NHGROS Cumhuriyet kitap kulübü > Hergun 9 00-22 00 Pazar 10 00-20 00 tLMHLRİVtT KİTAP KU1 UBU )>İ!>U OOLDtN PLA/A l« M«yıs lıd No: I B c > ' k o z Belediyesi'nde çalışan 450 işçinin uç kişinin işten çıkartılması uzerine başlattık- ları direniş 10. gununu doldurdu. İşten çıkartılan isçiler işyeri temsilcilığinde açlık grevi surdururken diğer işciler de işbaşı yap- "mıyortar. Eylem nedeniyle Beykoz sokaklan çop dağlanyia dol- du. Belediye-İş Sendikası Anadolu Yakası Şube Başkanı Or- han Ozhan, disiplin kurulu karamla işten çıkartılan işçilere be- lediyenin uygulamasının yasadışı olduğunu savundu. Ozhan, loplusozleşmeye gore soz konusu işçilere yovmiye kesme ceza- sı verilmesi gerektiğini, 36 gun rapor aldıgı için işten çıkartılan bir işçinin ise hiçbir suçu olmadığını savundu. Orhan Ozhan, işten çıkartılan işçilerin geri alınmasını, eyleme kalılan işçilere ceza \erilmemesini islediklerini soyledi. Beykoz Belediye Baş- kanı Şe\ket Ankan, iki işçinin toplusozleşmeye gore oluşturu- lan disiplin kurulu karanyla işten çıkartıldığını, raporlu işçi- nin ise sozieşme suresi biltiöi ve \enilenmediei icin isten çıkar- lıldığını soyledi. (Foloğraf: DENİZ TOPALOGLU) MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜCÜ'NDEN Ünıversıtemız Rektörlüğü ve baglı bırimlennde münhal bulunan aşa- ğıda unvanı ve adedı belırtılen kadrolara açıktan eleman alınacaktır ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: 1) 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'ıncı maddesmde be- lırtılen genel ve özel şanlara haız olmak, 2) Erkek adaylann askerhkle ıhşkısı bulunmaması, 3) Açıköğretım Fakültesı hariç öğrencı olmaması, 4) 18 yaşını tamamlamış olması, İSTENİLEN BELGELER: öğrenım belgesı suretı ile 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf ve Personel Daıresi Başkanlığı'ndan temin edlceklerı form dılekçeyı doldurarak 23 Eylül 1991 Pazartesı gününden, 7 Ekım 1991 Pazanesi gunü saat 15.30'a kadar şahsen başvurmaları gerekmektedır (Posta ile müra- caat kabul edılmeyecektır) Yazılı ve sözlü sınav tarıhlen adaylara aynca bildinlecektir. , tlan olunur. UNVANI Mernur Memur Daktılograf Daktılograf Hızmetli S1NIFI G.l.H. Gt.H. G.İ.H. G.İ.H. Y.H. Y.H Y.H. Y.H. Y.H. Y.H. Hızmetli Hızmetli Hızmetli Aşçı Aşçı DERECESİ to II II 12 11 12 13 14 10 12 ADET 2 3 3 2 1 2 3 4 2 1 Basın 35842 K A D I K O Y SÜRKUR PRACTICAL ENGLISH • Huzurtu v* uca* t* oruvnda • Uygun M*na kofulanyla İNGİLİZCE ÖĞRENİN D«vr*l*r: Hata Içt 23 EyUl - HataSonu KUXKÖY (SAJOIut^m* Cani ym» T«t M9 18 2M36 021» - 336 02 79 Fox34918 25 Tel K A D I K O Y SURKUR SÜRÜCÜ KURSU D«vr«l«r: Hafta Sonu 21 EyU Hafta k? 23-Eyö (Sabah-Akşam) KAOIKÖY Camn yanı) a2Q Fax: 349 18 25 KAYIP ARANIYOR KAİL ELBASAN'ı tanıyanların, 526 12 00 / 383 Hafzı Elbasan'a bıldirmelerı Maslak gazeteciler ko- peratifındeki kurası çekil- miş olan 127 m 2 daire hak- lumı devrediyorum. Tel: 556 45 37 - 575 55 97 Native Speaker private ınstruction Call BRIAN 346 87 29 Galeri • Atölye CIZGI iTtS ic M M SBfalf 146 97 38 • 132 64 26 Mimarlık ve Güzel Sanatlara HAZIRLIYORUZ İCMÎMAR-GRAFİKER SmîST-MODELÎST YETİŞTİRİYORUZ Hafta içi ve hafta sonu kayıtlanmız başlamıştır 346 97 75 - 348 65 30 - 349 18 67 Altıyol - KADIKÖY 1 EKİM'DEN İTİBAREN NEVİN ÇOKAY Y Ö N E T İ M İ N D E DESEN • YAĞtlBOYA Ç A L I Ş M A L A R I 1 EKİM'DEN İTİBAREN MAHİR GOVEN Y Ö N E T İ M İ N D E DESEN • YAĞUBOYA Ç A L I Ş M A L A R I TEL: 1 3 2 2 2 22 TEL: 3 6 0 6 9 1 0 II. SOVYET RESİMLERİ SERGİSt 26 Eylül - 20 Ekim 1991 RAMKO SANAT MERKEZİ Atiye Sok. 8 Teşvikiye Telefon 136 İS 38 • 136 15 23 - 4 Fax 136 18 82 SAHNE SANATLARI EĞİTİM KÜLTÜR MERKEZİ TC MİLÜ EĞİTİM BAKANLIĞI SHılrt Pabuçlar Balı Kur»u • BALE • DANS *ŞAN • TİYATRO • MUZIK Pıano Org Citar Koro • RESİM * JİMNASTİK Aietiı zayıflama Hanımlar ve çocukiar • SİNEMA SekırkAy Mahmut Morak Sok Denfcr Apt. No: 9 TM: 571 47 61 - 942 5a oo • MAKYAJ • MANKENÜK • FOTOĞRAFÇIUK Eranköy Şarafottln Sok No- 8/2 Toh 3«O 74 11 ıç mımarO L M A K İ S T r Y L N L t R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A 1 T A S O N U Dünya standartlannda Özel bir OKUL Temel eğitim, proje, maket perspektiv mobilya tasarımı ve vıtrin düzenleme PROFESYONEL MİMARLAR İÇİN hafta sonu proje, perspektiv, mobilya, sanat tarihi. istasyon sanat evi s 1111 s tO L M A K İ S T h Y L N L I R İ Ç İ N H \ 1 T A İ Ç İ - H A 1 T A S O N U Düııya standartlannda bir okul MOST stılistlik, temel eğitim, sanat tarihi, modelıstlik - kalıpçüık, tekstıl batık PROFESYONEL DEFİLE ile me- zumyet iki yıl süren uygulanıalı eğitim. istasyon sanat evi TEŞVIKIYE ERENKÖY 141) 56 50-1 }tl 66 l7 3X54131-32-13 TEŞVİKİYE ERENKÖY I4d >6 50-130 66 17 3X54131-32-33 fAARMARA ÜNİVERSİTESİ Guzel Sanotbr Foküllesı Ream Bolumu Oğrencplerı GENÇLER SERGÎSt 6 Eylül-31 Ekım 1991 DERİMOD K O L T Û R MERKEZİ İSTANBUL salı hanç tıergun JÇI^Z TURK KÜLTURÜNE HİZMET VAKFININ CAFERAĞA MEDRESESINDE EL SANATLARI KURS KAYTTLARI BAŞLAMIŞTIR Hat • Teztııp - Mınyatoz - Ebru • Kalem tşlerı Porselen SOsleme - Geleneksel Turk Motıflen ile Teksül Tasanmı ve UyçuJamalan - Vıtray - Den Elışlen Seramık - Halı - Kthm - Kumaş Desenleme Osmanbca • Resım - Modelıstlik ve StıLsthk 513 18 43 • 527 31 44 Vitray & Seramik Uygulamalı vıtray ve seramığı bızımle oğrenın. KAOIKÜY 336 90 49 galeri atölye YAZ SONU KARMA RESİM SERGİSİ 2 Eyiul-15 Ekım Nltpatly* Aytsr Od. NH ApL 24/6 Ln*m T«l- 18» M 14 EMIEL HOORNE Galeri Nev Maçka C.33/B 1316763 VİTRAY Cam susleme sanatıdır öğrenmek ıster mısınız' TASARIM SANAT ATOLYESI BAKIRKÖY 543 10 41
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog