Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 DIŞ HABERLER 21 EYLÜL 1991 gezigi • AIİNA (AA) — Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis, dört günlük resmi bir ziyaret için 13 ekimdc Almanya'ya gidecek. Cumhurbaşkanhğı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada Karâmanlis'in ziyaretini, Almanya Cumhurbaşkanı Richard Von VVeizsacker'in davetlisi olarak gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaretinc Berlin'den başlayacak olan Karamanlis daha sonra Bonn'a geçecek. Yunanistan Cumhurbaşkaru Almanya'daki temaslan sırasında Başbakan Helmut Kohl ve Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'i de kabul edecek. Papandreu yoğun bakımda • ATtNA (Cumhuriyet) — Yunanistan'da eski Başbakan Andreas Papandreu (72), dün gece acilen Atina Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Yoğun bakıma alınan Papandreu'da kalp yetersizliği ve nefes darbğmın görüldüğü açıklandı. Ancak başkanı olduğu PASOK'tan yapılan açıklamada, geçen hafta soğuk aJgınlığına yakalanan Papandreu'nun rahatsızlığınm sürmesi üzerine özel doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye Jcaldırıldığı belirtildi. 7 gazeteci serbest • ATtNA (Cumhariyet) — Teröre karşı çıkanlan yasanın, terör örgütlerinin bildirilerine koyduğu yayın yasağma uymayan 7 Yunan gazetesinin genel yayın müdürü, bir haftadan bu yana bulunduklan cezaevinden dün kefaletle serbest bırakıldılar. Söz konusu müdürler terör örgütlerinden gelecek bildirileri gazetelerinde yayımlamayı sürdüreceklerini açıkladılar. ABD ordusuna inıanı • VVASHINGTON (AA) — Bünyesmde 6.000 Müslüman askerin bulunduğu ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ilk defa imam alınacağj bildirildi. Amerikan Müslüman Konseyi, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ordusundaki Müslüman askerler için alınacak imamlarda, hac şartının aranmadığını, sadece akademik ve teolojik niteliklerin göz önünde bulundurulacağını belirtti. Bıılgaristan mahkemesi • ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — Bulgaristan'da Hak ve özgürlükler Partisi'nin seçimlere katılmasmı engelleyen Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulu karannın Bulgaristan Yüksek Mahkemesi tarafından kaldınlması, Ankara tarafından sevindirici bir gelişme olarak nitelendi. Dışisleri Bakanhği Sözcü VekUi Ferhat Ataman tarafından dün yazılı olarak yapılan açıklamada, "Bulgaristan'da 13 ekimde yapılacak seçimlere getirilen bir kısıtlamayı gideren bu karar, seçimlere aynm gözetilmeksizin katılma imkâm sağlaması ve Bulgaristan'daki demokrasi sürecine düşebilecek gölgeyi ortadan kaldırması bakımından memnuniyetle karşılanmıştır" denildi. Aeroflot IsraiTe uçacak • MOSKOVA (AA) — Sovyet Havayollan Aeroflot'un "Birkaç hafta, hatta birkaç gün" içinde Israil'in başkenti Tel Aviv'e doğrudan uçak seferlerine baslayacağı bildirildi. TASS ajansı, SSCB"yi ziyaret etmekte olan İsrail parlamento heyetinin yetkilerine dayanarak verdiği haberde, İsrail havayollan El Ai'ın da aynı süre içinde Moskova'ya seferler düzenlemeye başlayacağını belirtti. Yüderce tank ve zırhlı araçtan oluşanfedeml birliklery iki koldan sınırı geçtiler Hırvatistan'a büyük saldırıHırvatistan radyosu, dün öğleden sonra federal birliklerin, tankların desteğinde büyük saldınya geçtiklerini, kanlı çarpışmalann yapıldığını duyurdu. Radyo, 1 tankın Hırvat piyadeleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Dıs Haberier Servisi — Yugoslavya'da fe- deral ordu dun Hırvatıstan'a karşı büyük bir saldınya geçti. Hırvatistan radyosu yuzlerce tank ve zırhlı aracın desteğındeki bınlerce fe- deral askerin dun öğleden sonra sınırı geçe- rek iki koldan ılerlemeye başladığını, kanlı çarpışmalann yapıldığını duyurdu. Radyo, bir federal tankın imha edildiğini, Hırvat pi- yadelerinin saldınya karşı direndiklerini, Sırp-Hırvat sınınnın 20 kilometre içerisinde Niyemci köyü dolaylannda kanlı çatışmala- nn meydana geldiğını bildirdi. Dün sabah erken saatlerde gelen haberler- de 700 tank ve zırhlı araçtan oluşan federal ordu birliklerinin Hırvatistan sınınna dayan- dığı bildirilmişti. A TtNA Bu arada Yugoslav federal ordusuna bağlı takviye birliklerle malzeme taşıyan 50 kadar araçtan oluşan bir konvoyun Hırvatistan yö- nunde ilerlediği bildiriliyor. Belgrad'daki Batılı diplomatik kaynaklar, başka konvoyların da aynı yönde hareket et- melerinin beklendiğini, son konvoyda zırhlı araç bulunmadığını belirttiler. Kanada, BM Güvenlik Konseyi'ni Yugos- lavya krizini görüşmek için olağanüstü top- lantıya çagırdı. Hırvatistan ve Slovenya ateş- kes sağlanana dek banş konferansına katıl- mayacaklanm açıklarken Yugoslavya'ya as- keri banş gücü gönderilmesi olasılığı halen geçerli. Batı Avrupa Birliği (BAB) Genel Sekrete- ri WUIem van Eekelen Yugoslavya'ya askeri banş gucü göhdenne olasıüğımn hâJâ var ol- duğunu söyledi. Van Eekelen doğrudan as- keri müdahaiede bulunmama karan alınma- sının ateşkesi desteklemek amacıyla Hırva- tistan'a çok sayıda asker yerleştirme olasılı- ğını ortadan kaldu-madığım vurgulayarak gönderilecek AT banş gücünün ateşkes göz- lemcilerinin güvenliğüii sağlamak ve denetim- leri kolaylaştırmakla görevlendirilebıleceği- ni söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitter- rand, BM Güvenlik Konseyi'nin Yugoslavya 1 daki krizi görüşmek üzere toplanması gerek- tiğini söyledi. Mitterrand, Almanya ziyaretinin son gü- nünde Weimar'da duzenlediği basm toplan- tısında, "Güvenlik Konseyi otoritesini kulla- narak miidahale etmelidir. Aynca AT'ye bir şeyler yapması için görev de verebilir. Yugos- lav cumhuriyetlerinin daha fada bir arada ya- şamayı istemedikleri acıkür. Önemli olan bir- birierini öidünneye devam etmemeieri, sınır- lanoı beliriemeleri ve azınlıklan korumaya çaba gösterraeleridir" dedi. Mitterrand, Yugoslavya'da savaşan taraf- lara silah gönderilmesinin engellenmesi için sıkı kontroller yapılması gerektiğini vurgula- yarak ülkede incelemelerde bulunan AT göz- İemci heyetinin sırurlarda görevlendirilerek, silah sevkıyatının olup olmadığmı kontrol et- melerini de önerdi. Almanya Dışisleri Bakanı Hans Dietrich Genscher de dün BM Güvenlik Konseyi'nin acıl olarak toplanmasını istemişti. Suikast hazırlıgı Bosna-Hersek Devlet Başkanı Aliya Izzet- begoviç'i hedef alan bir suikast hazırlığının ortaya çıkanldığı bildirildi. Yerel gazete OsJobodjenje'nin guvenilir Balkaıı zirvesi fiyasko oldıı Yunanistan hükümetinin Yugoslavya bunalımını görüşmek için yaptığı toplantı çağrısı, Bulgaristan ve ItaJya tarafından reddedildi. STELYO BERBERAKİS ATİNA — Balkanlar'daki ge- lişmeleri ve Yugoslavya'daki iç savaşı "gözden geçinnek" ama- cıyla Yunan hükümetinin bugun Atina'da düzenlemek istediği dörtlfl zirve toplantısı gerçekle- şemiyor. Yunanistan, bu toplan- tıya Bulgaristan ve Romanya başbakanlannın yanı sıra Yu- goslavya'dan yalnız Sırbistan li- deri Slobodan MUoseviç'i davet etmişti. Yunanistan'ın asıl ama- cı, Makedonya Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili olarak Balkan- lar'da Yunan tezini savunacak bir "kamuoyu" oluşturmayı ön- görüyordu. Ancak Yunanistan 1 ın bu öncüluğune ilk önce Itai- ya tepki gösterdi. ttalya Dışisleri Bakanı Gianni De Michellis, Atina ve Sofya'ya protestoyu an- dıran birer mesaj ileterek böyle bir toplantırun >"apılmasını "j«r- siz ve zamansız" bulduğunu, Us- telik toplantıya Yugoslavya'dan yalnız Miloseviç'in davet edilme- sinin "dogru olmadıgına" dik- kat çekti ve toplantının ertelen- mesini istedi. Italya'nın göster- diği bu tepki Atina'da pek dik- kate alınmadı. Bu arada Atina L mn söz konusu toplantıya Ma- kedonya temsilcisini davet et- mekten kaçınması da Italya'nın yanı sıra Almanya ve Bulgaris- tan'ın da olumsuz tepkilerine yol açtı. Yunanistan'ın bu girişimi, Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık olasılığından duy- duğu endişeleri gösteriyor. Yu- nanistan, Yunan tarihi ile bağ- lantılı olduğunu belirttiği "Makedonya" adını taşıyacak hiçbir devleti resmen tanımaya- cağıru açıklamış bulunuyor. Yu- nanistan'ın bu tutumu, üyesi ol- duğu AT ülkeleri tarafından "anbşJması giiç bir sav" olarak algılanıyor. Bu nedenle Yunanis- tan, kendisine destek verecek ül- keleri bulmakta güçlük çekiyor. Bulgaristan ilk önce Yunanis- tan'ın bu tutumuyla ayru para- lelde olduğunu hissettirmişse de daha sonra Makedonya Cumhu- riyeti'nin bağımsızüğım tanıya- bileceğini açıklamış ve Atina'yı "tek başına" bırakmıştı. Bu ara- da Üskup hükümetinin "Make- donya Cumhuriyeti'nin Yunan topraklannda gözii olup olma- dıgj ve kendilerini Büyük tsken- der'in toruniarı olarak görmedikleri" yolundaki açıkla- malanna karşın Atina'mn kay- gılannın yatışmadığı gözleniyor. Yugoslav savaş uçaklannın aralıksız bombardımanları yüzunden Hırvatlar günu sığınaklarda geçiriyor. (Fotofraf: AP) Slovakya'nın başkentiBratislava'da30 bin kişi bağımsızlık için gösteri düzenledi Ayrılık rüzgârı Çekoslovakya'daDevlet Başkanı Vaclav Havel'in Bratislava'yı ziyaret etmesini protesto amacıyla düzenlenen gösteride "Prag'a hayır", "Havel'e hayır" şeklinde sloganlar atıldı. Dıs Haberier Servisi — Aynlıkçı akımlann, Yugoslavya'dan Orta Avrupa'ya sıçradığı gözle- niyor. Çekoslovakya'nın Slovakya bölgesinde ön- ceki gün yaklaşık 30 bin Slovak, bağımsızlık için gösteri yaptı. Çekoslovakya Devlet Başkanı Vac- lav Havel'in Slovakya başkenti Bratislava'ya yap- tığı ziyareti protesto için düzenlenen gösteride "Prag'a hayır", "Havel'e hayır" şeklinde sloganlar atıldı. Aynlıkçı Slovak Ulusal Partisi'nin düzen- iediği mitingde, Parti Genel Başkanı Jozef Pro- kes, kesin bağımsızlığı savundu. Reuter'e göre Prokes, alaycı bir dil kullanarak "Prag başkent olmaya layık bir şehir. Ama ajn bir Çek cum- huriyetinin başkenti" dedi. Slovak milliyetçileri, Çekoslovak>a'da komunist rejimin 1989 yılı so- nundaki çöküşünden beri bağımsızhk için bas- tınyor. Slovak yerel parlamentosunun, pazartesi gü- nü yapacağı toplantıda bağımsızlık konusunu gö- KİMLİK KARTI / ÇEKOSLOVAKYA SSCB Nufus: 15.695.000 Etnik bilesim: Cek yuzde 63.8, Slovak yüzde 31, Macar yuzde 3.8, diğer yüzde 1.4 Yüzölçumü: 127.903 km 1 Başkenl: Prag Resmi diller: Çekçe, Slovakça GSMH (kişi başına): 10.130 dolar (1988) Yönetim biçimi: İki meclisli federal cumhuriyet Devlet Başkanı: Vaclav Havel (1989) Okuma yazma oranı: Yuzde 99 rüşmesi bekleniyor. Slovakya Cumhuriyeti'nin başkenti Bratislava1 da bir açıkıama yapan Devlet Başkanı Vadav Ha- vel ise karann Slovak yerel parlamentosuna bağlı olduğunu, ancak göstermelik bir bağımsızlık ila- nınm hiçbir yenilik getirmeyeceğini, aksine bü- yük sorunlar yaratacağını belirtti. Havel, fede- rasyonun birliğinin korunup korunmaması ko- nusunda, halkoylaması çözümünü önerdi. Slo- vakya'mn federasyondan aynlmasının ciddi so- runlar yaratacağını ve büiiğın korunmasından ya- na olduğunu belirten Devlet Başkanı, her şeye rağmen referandumu savunarak "Bırakın halk goruşıintt belli etsin" dedi. Tarihi 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avusturya- Macaristan tmparatorluğu sınırlan içinde yer alan topraklar üzerinde 1918 yılında ilk kez ba- ğımsız bir Çekoslovakya Cumhuriyeti kuruldu. 1930'larda Avrupa'da etkinliğini arttıran Nazi Almanya'sı, Çekoslovakya'da da belirgin ölçüde ağırhğmı hissettirdi. Ülkeyi bölme niyetinde olan Almanya'nın bu siyaset 1939'da amacına ulaştı ve kunılan Slovakya Cumhuriyeti, 1939-1945 ara- sı Nazi hâkimiyeti altında sözde bir bağımsızlık dönemi yaşadı. II. Dünya Savaşı sonrası bölgeıün Sovyet etki alanı içinde kalması sonucu, Çekoslovakya'da komunist dönem başladı. Çekoslovakya'da komunist yönetim 1989'da Doğu Avrupa'yı bir baştan bir başa saran halk hareketleri sonunda iktidan terk etti. Komunist rejim zamanmda muhalefetin liderlerinden, pi- yes yazarı Vadav Havel, devlet başkanlığma se- çildi. Ancak demokrasi Çeklerle Slovaklar arasın- da eskiden beri var olan huzursuzluğu da gun- deme getirdi. Slovaklar yönetimin ve ayncahk- lann Çeklerde olduğunu öne sürerek daha fazla ozerkÛk istiyorlar. Giderek güç kazanan aynlıkçı akım ise Slovakya'mn bağımsızlığını savunuyor. Slovakya'da aynlıkçı akımın güçlenmesinin bir nedeni daha var. Komunist yönetim döneminde ağır sanayinin önemli bölümu Slovakya'da ku- ruldu. Prag hukümeti çoğu hantal olan ve geri teknoloji ile çalışan bu fabrikalann bazısını ka- patmak, bazüanm da özel girişimcilere satmak istiyor. kaynaklara dayanarak verdiği habere göre su- ikast, Bosna'daki Müslüman bir örgütün baş- kam ve yurtdışında üslenmiş olan muhafa- zakâr Sırplarca planlandı. Gazete, suikastı 10-15 gün sonra gercekleştirmesi için kiralık katile 500.000 mark ödendiğini yazdı. Haberde Içişleri BakanhğYmn da Izzetbe- goviç'i hedef alan suikast hazırhğını doğnı- ladığı belirtiliyor. Gazetenin yorumuna göre tzzetbegoviç"in ortadan kaldınlması, "Bosna-Hersek'teki iç savaş için bir bahane" olarak kullanılabile- cekti. Hırvatistan'daki gelişmeleri izlemek üzere bu ülkeye gelen Isviçre radyosu muhabiri Da- mien Ruedin'in kayıp olduğu bildirildi. Bern'deki resmi kaynaklar, Ruedin'in dün arabalarının mayına çarpması sonucu ölen Fransız gazeteci Pierre Blanchet ile ağır ya- ralanan Fsviçre radyosunun teknisyeni Patrick Rigantiile aynı arabadabulunduğunu belirtti. BRÜKSEL AT'nin Yugoslavya yenılgisi Avrupa Topluluğu, yanı başındaki büyük bunalım konusunda kararh tavır alamadı. SABETAY VAROL BRÜKSEL — Avrupa Toplu- luğu dışisleri bakanlarının, "Yu- goslavya için bir banş gücü" oluşturma konusunda herhangi bir ciddi karar alamaması, Av- rupa siyasal birliğinin geleceği açısından bir dizi olumsuz so- nuç doğurmaya aday görünü- yor. Şöyle ki: Toplantıdan hemen önce ortak bir deldarasyon ya- yınlayan Fransız ve Alman dışis- leri bakanlan, Yugoslavya'ya bir Avrupa banş gücü sevkini ge- rekli gördüklerinı bildirdiler. In- giltere, lspan>a, Portekiz ve Yu- nanistan gibı ülkelerin ise bu gj- rişime çeşitli nedenlerle karşı ol- duklan ifade edildi. Bu nedenler şöyle özetlenebi- lir: 1-Gönderilecek banş gücü- nün, Sırplar ve Yugoslav ordu- suyla karşı karşıya gelmesi, iş- galci ordu görüntüsü uyandır- ması tehlikesi, 2-Bu olası dış 'müdahele'nin birçok Batı Avru- pah ülkenin kendi azınlıklannı cesaretlendirmesi korkusu. So- nuçta Fransa ve Almanya, istek- lerini diğer üyelere kabul ettire- medi. Fransa'nın Batı Avnıpa Birli- ği'ni (BAB), NATO'dan bağım- sız olarak harekete geçirme '»rt niyed'yle Avrupa banş gücü fik- rini ortaya attığı, Almanya'nın Hırvat ve Slovenlere sempati du- yan kendi kamuoyunu yatıştır- mak için bu öneriye 'evet' dedi- ği, her iki ülkenin tezlerini net bir şekilde dile getirememelerin- den belli oldu. Aynı saatlerde, Hırvatistan ve Slovenya, Lahey'de faaliyet gös- teren, 'Bans Konferansı'ndan çekildiklerini duyurdu. Bu 'çekilme' karan iki cumhuriye- tin AT'den beklediği desteği bu- lamaması şeklinde yorumlandı. Başlangıçta Yugoslavya'da ca- tışan tüm taraflar gözünde 'saygın' bir görüntü veren AT, krizin büyumesiyle Doğu Avru- pa halklannm beklentilerine ya- nıt verecek nitelikleri bünyesin- de yeterince banndırmadığım ortaya koydu. Oysa büyük bir etnik ve ekonomik çalkantı için- de olan Doğu Avrupa ülkelerin- de AT, kıtadaki tek istikrar un- sunı olarak görülüyordu. Doğu Avrupa ülkeleri nezdinde, top- luluk, ekonomik refahın olduğu kadar siyasal olgunluğun da simgesi idi. Son gelişmelerle bir- likte bu simgenin, yerini çeşitli hayal kınklıklanna bıraktığı ka- nısı yaygınlaştı. Saraybosna Belediye Başkanı 'mn Cumhuriyet 'e demecü • Türkiye destek vermeli IRncna.UsrcAV rıımhıırivpti'nin ha^pnti vutlara ulaşması olası nn? den ve egemenliginden yana. D U Y U R U Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin başkenti Saraybosna Belediye Başkanı Mehmed Kreşevlyakoviç, "5 milyon Müslüman Türkiye'den siyasal ilgi bekliyor; Türkiye'den Yugoslavya'nın gevşek bir konfederasyon içinde kalmasım desteklemesini istiyor" dedi. Dış Haberier Servisi — Yu- goslavya'nın Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin başkenti Saray- bosna'nın Belediye Başkanı Mehmet Kreşevlyakoviç, Birin- ci Euro-Dialogue toplanüsına katılmak uzere geldiği Istanbul1 da, Cumhuriyet'in sonılannı ya- nıtladı. — Sırp, Hırvat ve Müslüman- larm biıiikte yaşadıgı Saraybos- na'da durum şu anda nasıl? KREŞEVLYAKOVİÇ — De- ğişik uluslardan topluluklar 500 yüdır Saraybosna'da birlikte ya- şıyor ve bugune kadar hiçbir so- run çıkmadı. Parlamentoda her grubun temsilcisi vardı. Ancak bugünlerde herkes tedirgin. Sa- vaş bölge sınırlannı her yandan sarmış durumda. özellikle Sa- va neriri kıyısmda karşılıklı ateş sürüyor. Söz konusu yörede hal- kın çoğunun Sırp ohnası Sırbis- tan'ı da tedirgin ediyor. Hava ulaşımımız kesilmiş durumda ve kara ulaşımı da zaman zaman kapanıyor. Ulaşım sadece Sır- bistan'la normal devam ediyor, çünku bu sınır bölgesinde Hır- vat azınlık olmadıgı için çatışma da yok. — Bölgenizdeki halklar ara- sında bir Hıristiyan-Müslüman kutuplaşması var nu? KREŞEVLYAKOVtÇ — Ge- nelde bu üç halk arasında bir ay- nm hissedildiği doğnı. Olup bi- tenler Müslümanlann kendi ara- larında yakınlaşma ye birleşme- lerine yol açıyor. Öte yandan hem Sırplarm hem de Hırvatla- nn, Muslumanlan sahiplenme ve kendi yanlarına çekme caba- ları var. — Sizce gerflimin kanlı bo- KREŞEVLYAKÖVtÇ - Evet. Bu sadece benim fikrim değil. Çarpışmalar Bosna-Hersek'e sıçrarsa o zaman gerçek bir ge- nel savaş olur. Bu da şu anki iç savaştan çok daha ciddi bir teh- like demek. Savaş ülke dışına bi- le sıçrayabilir. Nitekim Avnıpa da bundan korkuyor. Ancak sa- vaşın iki aydır sürdüğü düşunu- lürse Bosna-Hersek yine de ni- speten sakin. — Sizce de Sırplann kendi egemenliklerini kurma bırsı var mı? Bosna-Hersek nasıl bir çö- ziim istiyor? KREŞEVLYAKOVİÇ — Sırp- ların egemenlik hırsına dair dü- şünceler çok yaygın. Ancak 20. yüzyılda, ustelik tum dünya böylesine büyük bir hızla deği- şirken insan haklannın tanın- madığı, Yugoslavya'daki halkla- nn eşit kabul edilmediği bir çö- züm imkânsız. Cumhuriyetlerin eşitliği tanmmadan, yanan fiti- li söndürmeden hiçbir şey yapı- lamaz. Bosna-Hersek de temel- de cumhuriyetlerin bir konfede- rasyon çatısı altında özerkliğin- egemenliğinden yana. Ttirkiye — Durum böyleyken Bosna- Hersek Türkiye'den neler bekli- yor? KREŞEVLYAKOVtÇ — Turk- ler dostumuzdur. Bize karşı hep dostça bir tutum içerisinde ol- muşlardır. Şu anda da cumhu- riyette yaşayan 5 milyon Müslü- man, Türkiye'den siyasal ilgi bekliyor. Benim de üyesi buiun- duğum partinin üyelerinin çoğu Müslüman. Bu üyeler Turkiye- den, Yugoslavya'nm, gevşek bir konfederasyon içerisinde tek ul- ke olarak kalmasım destekleme- sini istiyor. Çunkü ancak bu şe- kilde Sırp hegemonyası tehlike- si uzaklaştırılabilir. iki cumhu- riyetin bağımsızlığı kabul edilir- se kalan nufusun içinde Sırplar çoğunluk olacak. Oysa şu anda halk nufusları arasında bir den- ge var. Hırvatistan ve Slovenya- nın bağımsızlığı durumunda Sırp egemenliğinden çekinen di- ğer cumhuriyetler de ardı ardı- na merkezden kopacaklardır. Bu da Yugoslavya'nm tumden parçalanması demek. Kuruluşumuzca. aşağıda dosya numarası, ansı «e mıktarı yazılı malzemeler fıyat ve teklıf ıste- me yöntemıyte satın alınacaktır 2. Bu alımlarla ılgılı şartnameler ASKİ SoğukKuyu/ANKARA adresındekı EleRtnk Mafcına ve Malze- me Ikmal Oaıresı Başkanlığı İç Ticaret Müdûrlüğünden dosya numarası ile ücrelsiz temın edıle- bılır 3 Ihaleye ışorak edeceklenn şartnameye göre hazırlayacak:a/ı leklıflerın en geç 30.09 1991 günû saat 14 00'e kadar aynı adreslekt Personel Daıresı Başkanlığı Genel Evrak Şeflığıne getırmelen veya anılan saatte ulaşacak şekilde göndermelerı şarttır. 4 Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değıldır. 5 Teklıf edtlen fiyatlar hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılacaktır 6. Ihaleye gırebılmek ıçın. a) Isteklılerın yasal ıkametgahını göstermesı (Idare dılerse yelkılı yerieföen orvaylı betge ısleye- bılır) b) Gerçek kışı olması halınde, ılgısıne göre, Tıcarel Sanayı Odası veya Esnaf ve Sanatkar sıalı- ne yılı içinde kayıdı olduğunu göstenr belge gerekmektedır c) Tûzel kışı olması halınde, tüzel kışılığın sıcılıne kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayı Odasından veya Idare merkezının bılındığı yer mahkemesınden veya benzen bir makamdan ıhalenın ya- pıldığı ytl ıçın alınmış, tûzel kışılığın sıcılıne kayıdı otd jguna daır belge, ç) Her dosya ıçın ayrı zarfa venlecekDr d) Idarı ve Teknık Şartnameler ımzalanacak teklıf mektuplarına mutiaka eklenecekor. e) Malzemeye aıt teknık özellıkler, marka ve menşeı teklıf mektubunda belırtılecektır. f) TSE veya eşdeğerlık belgesı olan malzemeler terah edılecektır. g) Fıyatlara KDV dahıl edılmeyecektr. h) TSE veya eşdeğerlık teklıf mektubuna eklenecektır D.NO. CİNSİ İHALEŞEKLİ İHALE GÜNÜ MİKTARI Kaplın ayar setı (lazerteknolojısııleçaışanj Fıyat Teklıf 30 09 1991 1 Adet Hıdrolık kaplın ve rulmart çek- tırme sec ve avadanlığı Fıyat Teklıf 30 091991 1 Adet ANKARA SU VE KANALİZASYONİDARESİ ' ~ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ v "Tfljr' ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog