Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

20 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURtYET/7 ILIL SEÇIM '91 ADANA IÇEL HATAY Güneyde soloylar fark atıyor dana'da ikinci bölgeye bağlı Karaisalı ve Aladağ ile üçüncü bölgeye bağlı Pozantı ilçeleri birinci bölgeye kaydırıldı. Bu değişimle DYP'nin birinci bölgede gücü arttı. Ancak bu kaydırmalarla DYP'nin gücü hayli zayıfladı. Içel'de sağ oylar ANAP'tan DYP'ye kayıyor. Kentin birinci seçim bölgesinde sol, ikinci seçim bölgesinde de sağ oylar ağırlıklı. Birinci bölgede DYP ile ANAP'ın bütün umudu, sol oyların SHP ile DSP arasında bölünmesi. II atay sosyal demokratlann kalelerinden biri. Kentin milletvekili sayısı dokuzdan sekize düşürülmüş. Bölgelerde oynama yapmış ANAP. Yine de SHP'liler, ANAP-DYP kapışması sonucu, bölgeden beş-sıfırlık bir sonuç umuyor. ÇETÎN YİĞENOĞLU ADANA/MERStN/ANTAKYA — SHP'de önseçim, DYP'de "teşkilat yoklaması" coşkusu henüz duruldu. Baş- ta ANAP olmak üzere, öbür partilerde bü- tün dikkatler Ankara'ya dönük. Etnik, si- yasi ve ekonomik yönden bakıldığında, je- opolitik yapılanndaki benzerliğiyle dikkati çeken tçel-Adana-Hatay üçgeninde, parti- ler henüz kitlelere yönelik çaba içinde gö- rünmüyorlar. Seçim havası henüz kendini göstermese de özgün politik koşulları olan Adana'da, eriyen ANAP dışında bu seçimde sonucu temdden etkileyecek bir değişimden söz edilemiyor. Adana'da 1989'da yapılan yerel seçimler- de il genel meclisi için kullanılan oylar, bu seçimde uygulanacak çevre barajıyla kıyas- landığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Buna göre, ikinci bölge Seyhan ile üçüncü bölge Yüreğir'de teorik açıdan gercekleşe- bilecek beş-sıfır ve üç-sıfırhk sonuçların öbür partilerin çevre barajını aşamamala- n durumundan SHP lehinde olduğu görü- lüyor. Birinci bölgede ise sonuçun dört-iki DYP lehine gerçekleşeceği sanılıyor. Teorik olarak bu tür varsayımlann ya- pılmasına karşın, köprülerin altından o denli su geçmiş ki( son günkrin yaygın yo- rumuyla bu, İahmini giiç bir seçimdir" ve "Idmi vuracagı belli olmayan Rus rule- tidir". Seçim bölgelerinde yapılan değişıklikler- le, 17 ilçesi bulunan Adana'da, ikinci böl- geye bağlı Karaisalı ile Aladağ ve üçüncü bölgeye bağlı Pozantı ilçeleri, birinci böi- geye kaydınldı. Böylelikle birinci bölgedeki ilçe sayısı 13'e çıkrnıştı. Bu üç ilçenin kay- dınlmasıyla bu değişim birinci bölgede DYP'nin gücünü perçinlerken ikinci ve üçüncü bölgelerde DYP'nin gücü zayıfladı. Orman köylüsünün ağırlıkta olduğu 1. bölgede, IDP, RP ve MÇP'den olujan kut- sal ittifak, sağ oy potansiyelinden yararlan mak için MÇP Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'yi aday olarak gösterdi. An- cak, ittifakın, çevre barajını aşacağı sa- nılıyor. Birinci bölgede DYP'nin aday sıralama- sında sancılı olduğundan söz ediliyor. Ge- nel Başkan Yardımcısı Selahattin Kıhç, Be- kir Sami Dece, Halit Dağu ile İl Başkaru Ahmet Şanal arasında yapılacak yanlış sı- ralamanm kuskünlüklere yol açabileceği vurgularuyor. Örneğin, Halit Daglı'nın yanlış yerde aday gösterilmesi sonucu DYP'nin Kozan ve yöresinde oy yitirebile- ceği ileri sürülüyor. ANAP için de benzer yorumlar yapılı- yor. Milletvekilleri Mehmet Ali Bilki, Meh- met Perçin ile İbrsbim Öziürk ve İl Baş- karu Adem Eroglu'nun aynı bölgeden aday olmak istemelerinin ANAP'ta huzursuzluk kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor. ANAP'ın dengeleri korumak amaayla bir "süper aday"ı listenin ön sırasına koyma- sının da huzursuzluğu önlemek bir yana daha da artıracağı sanılıyor. İkinci bölgede ise iktidarın son kabine- sinde görevli iki bakanı Ersin Koçak ve Ak- gttn Albayrak ile Meclis Başkanvekıli Yd- maz Hocaoğlu'nun listedeki sıralamasının da ANAP'da huzursuzluğa yol açabilece- ği düşünuluyor. Bunun da DYP'den çok SHP'nin işine yarayacağından söz ediliyor. Her şey bir yana, genelde yapılan yorum- lara göre, birinci bölgede seçimin DYP üç, SHP iki ve ANAP bir dağılımıyla sonuç- lanacağı görülüyor. DSP unsurunun etkin olmadığı bölgede ANAP'm çevre barajını aşamaması sonucu DYP'nin dört, SHP'nin ise iki milletvekili çıkaracağı görüşü hâkim. Çevre barajı, yüzde otuz üçten, yüzde yinni beşe düşürülen üçüncü bölgede DYP, SHP ve ANAP'ın birer milletvekili çıkar- malan akla gelen ilk olasıhk. Ancak ANAP'ın çevre barajını aşamaması duru- munda SHP'nin iki, DYP'nin ise bir mil- letvekiliyle seçimden çıkacağı sanılıyor. Adana ikinci bölge Seyhan'da, 1987 se- çimleri kontenjanla birlikte ANAP üç, SHP iki olarak sonuçlanmıştı. Şimdi birin- ci parti olarak SHP görülüyor. Buna, ANAP'ın gerilemesi, Karaisalı, Aladağ ve Pozantı gibi kırsal yapıdaki ilçelerin birinci bölgeye geçmesi, dolayısıyla DYP etkisinin azalması ve SHP'nin HEP'le güçbirliğine gitmesi gerekçe gösteriliyor. Bu gerekçelerle, oylar 1989 yerel seçim- lerindeki il genel meclisi oyları gibi dağı- lırsa sonucun beş-sıfır SHP Jehine gerçek- leşebileceği görüşü öne sürülüyor. Veri Araştırma Merkezi'nin Adana geneli için saptaması ise şöyle: "Sonnç olarak Ada- na'da seçim yanşı SHP ile DYP arasında Yanş SHP ile DYP arasında 1989 İL GENEL ADANA 1 ADANA 2 ADANA 3 ADANA GENEL ANAP 20.4 27.2 225 22.9 MECLİSİ SEÇİMLERİNİN DSP 6.4 7.5 14.9 7.3 DYP 31.8 20.5 22.2 263 RM» 0.9 0.5 0.7 0.7 HÇP 10.2 1.6 3.3 6.1 OY RP 5.1 4.6 4.6 4.9 DAĞILIMI SHP BAfi. 25.2 - 38.0 37.5 31.7 Geçerli oy oranının 1991 seçimlerinde toplam kayıtlı seçmenlerin daha büyük kesimin eğilimini yansıtacağından özellikle SHP'nin geçerli oyiardan alacağı payın düşmesi sürpriz olmayacaktır. ANAP, 1989'da sandık başından kaçırdığı seçmenlerinin en azından bir kısmının oyunu geri alamazsa, 1. ve 3. seçim çevresinde baraja takılma durumunda kalabilir. özeUikle 1984-1989 seçimleri baz alındığında DYP'nin Adana'da oyunu artırabilecek tek parti olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Adana'da seçim yanşı SHP ile DYP arasında olacak, ANAP ise baraj aşma savaşımı verecek gibi görünmektedir. 3 seçim çevresinde 14 milletvekili çıkaracak olan Adana ılinde seçim sonuçlannı 1989 da sandık başına gitmeyen secmenler etkileyecek. 1977'den günümüze kadar yapılan seçimlerdeki toplam kayıtlı seçmenlerin davranışlanndan hareketle elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1) 1977'de yüzde 32.9 olan geçersiz oy kullanma ya da sandık başına gitmeme oranı, oy kullanma zorunluluğuyla birlikte hızla düşerken bu oylann sağ partilere gittiği gözlenmektedir. 2) 1977'de yüzde 31.2 olan CHP oylan, 1983'te HP'ye yüzde 31.8 olarak, 1984'te HP + SODEP'e aynı oranla, 1987'de SHP + DSP'ye yüzde 33.6 olarak geçerken 1989'da yüzde 29.5'e düşmüstür. Bu düşüş sandık başına gitmeyen seçmenlerden kaynaklanmıştır denilebiür. Dolayısıyla SHP + DSP'nin, yeniden sandık başına gidecek seçmenlerden yüzde 4.1 düzeyinde oy beklentisi olabilir: 3)1977'de toplam kayıth seçmenlerin yüzde 21.5'inin oylarını alabilen AP'nin devamı olarak DYP, 1989 seçimlerinde yüzde 19.9'a ulaşmıştır. 4) Dinci + milliyetçi sağ koalisyon 1977'de toplam seçmen kitlesinin yüzde 11.8'ine ulaşırken 1989'da 1977'nin 4'te 3'üne kadar bir oy düzeyine ulaşmış görünmektedir. DYP, 77? nin APsinden geride 1989 İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNİN OY DAĞILIMI IÇEL 1 IÇEL 2 IÇEL GENEL ANAP 24.2 26.7 25.2 DSP 7.9 2.3 5.8 DYP 20.2 30.7 24.2 IDP 0.5 0.6 0.5 MÇP 2.5 8.3 4.7 RP 5.2 4.1 4.7 SHP 39.5 27.4 34.9 BAt — — — Birincisi 6, ikincisi 3 milletvekili çıkaracak 2 seçim çevresinden oluşan Içel ilinden 1 kontenjan milletvekili çıkacak. 1977-1989 döneminin 5 genel seçim eğilimlerini inceleyecek olursak, toplam kayıth secmenler açısından aşağıdaki özeUikler saptanabilir: 1) Oy kullanma zorunluluğunun olduğu seçimlerde, geçerli oy oranı toplam kayıtlı seçmenlerüı yüzde doksanma ve hatta onun üzerindeki bir orana ulaşıyor. 2) Içel'de sol oylar 1977 düzeyinin de üzerine çıkmış durumda. Ancak 1989'da 1987'ye göre sol oylarda yüzde 9'luk bir gerileme gözleniyor. Bu kesim 1989'da sandık başına gitmeyenler arasında yer alabilir. DSP, Içel'de önemli bir oy potansiyeüne sahip gibi görünmuyor. 3) DYP, halen 1977'nin AP'si düzeyine ulaşamamış fakat düzenli olarak oyunu artıran bir parti görünümünde. Birinci seçim çevresinde SHP, ikinci seçim çevresinde DYP birinci parti olmayı bemen hemen garantilemiş görünüyorlar. Bu seçim çevrelerinde diğer partiler barajı aşma savaşmı vermek durumunda. Çünkü 1991 erken genel milletvekili seçiminde katıümın yüksekliği dolayısıyla kayıth seçmenler bazında, 1989'da tüm partilerin aldıklan oy oranı geçerli oylar içerisinde daha düşük yansımalar ortaya koyacak. Sonuç olarak Içel'in 1989 seçimlerinde Sandık başına gitmeyen seçmenlerin 1991 seçimindeki tercihleri seçim sonucuna çok önemli oranda etki edecektir. Ancak bu etki, birinci bölgede SHP'nin, ikinci bölgede de DYP'nin konumunu önemli oranda etkilemeyecek fakat kazanacakları milletvekili sayısını etkileyebilecektir. HATAY Sağın barajı aşması güç 1989 İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNİN OY DAĞILIMI HATAY 1 HAIAY2 HATAY GENEL ANAP 24.1 21.8 23.2 DSP 8.9 9.2 9.0 DYP 22.2 24.5 23.1 IDP 0.4 0.5 0.4 MÇP 4.0 4.8 4.3 RP 6.8 7.1 6.9 SHP 33.6 32.1 33.1 BAĞ. — — — 2 seçim çevresinde toplam 8 milletvekili çıkaracak olan Hatay'da milletvekilliği dağıhmı açısından önemli bir çekişme gündeme gelecek. 1977-1989 dönemi seçimlerinde toplam kayıth seçmenlerin sergilediği seçmen eğUimleri 3 noktada özetlenebilir: 1) 1983 seçimlerinde 2 eylül partilerine oy veren her 9 seçmenden 7'si Hatay'da 1989 seçimlerinde bu partilere sırt çevirmiş durumdalar, ama 12 Eylül dışı partilere verilen oylar halen 1977 seçimleri düzeyine ulaşamamış. 2) 1989 seçımJennde sandık başına gitmeyen seçmenler en büyuk oranda ANAP'ı etküemesine karşın hem SHP'yi hem de DYP'yi etkilemiş durumdalar. Dolayısıyla 1991 seçimlerindeki seçime katılma zorunluluğunun en çok hangi partiye yarayabileceğini söylemek oldukça zor. 3) 1989 seçimlerinde sandık başına gitmeyen seçmenlerden etkilenmeyen ve hatta oy kazanan partiler başta DSP olmak üzere RP ve MÇP'dir. Ancak bu partilerin seçim çevresi barajını aşabilecek düzeyde oy toplayabilmeleri için patlama yapmalan gerekir. Eğilimler de bu yönde ipucu vermiyor. Hatay'da SHP için tehlike 1987'den 1989'a uzanan oy kaybının sürmesi. Ancak her şeye karşın Hatay'da SHP birinci parti görünümünü her iki seçim çevresinde de konıyor. DSP'nin oy kazanım süreci, seçim çevresi barajım aşabilecek noktaya çok zor ulaşabilir. Aynı biçimde dinci + milliyetçi sağ koalisyonun da Hatay'da seçim çevresi barajını aşma şansı görünmuyor. SEÇİMKULÎSI lolacak. ANAP ise barajı aşma savaşımı ye- Irecek denebilir." tki seçim bölgesi olan Içel'de seçmen ya- pısı farklılık gosteriyor. Altı milletvekilinin seçileceği birinci bölge, sosyal demokrat- larm kalesi görünümünde. Üç milletveki- linin seçileceği ikinci bölgede ise sağ oylar çoğunlukta. Geçen seçimlerde birinci böl- gede SHP altı milletvekilliğinden dördünü alırken, ikinci bölgede üç sıfır kazanan parti ANAP ohnuştu. Şimdi ise ikinci böl- gedeki sağ oylann ANAP'tan DYP'ye kay- dığı gözleniyor. "Oy sürükleyici" nitelik- lerine dikkat çekilen eski ANAP milletve- killeri Feyzi Ancı ile Nazım Baş'ın "teşki- lat yoklaması" sonucu Içel ikinci bölgede listenin ilk iki sırasına oturmaları ANAP'uı handikapı olarak gösteriliyor. Bu .viızdeıi, ANAPIı Bakan Ruştü Kazım Yücelen'in kendi seçim bölgesi yerine birinci bölgeden aday dacagına" kesin gözuyle baküıyor. Sosyal demokrat oylann ağırlıklı bulun- duğu birinci bölgede dengeyi lehine çevir- mek için ANAP'm 'belediye unsuru'ndan yararlanmaya îuızırlandığı bildiriliyor. Bu- rada Yücelen'in yanı sıra eski Belediye Baş- kam Okan Merzed'nin adaybğından da söz ediliyor. Bu ikflinin ANAP'ta liste başı ol- masının yaratacağı sempatiden yararlan- manın amaçlandığı sanılıyor. Seçmen eğiliminde etnik yapımn rol oy- nadığı birinci bölgeden DYP ile ANAP'ın butün yaklaşımlan SHP'nin parçalanma- sı ve oy yitinnesi üzerine oturuyor. Buna karşın öbür partilerin yöneticileri bile altı milletvekiUiğinden üçünü SHP'nin alaca- ğı, öbür üçünün de iki-bir DYP ve ANAP arasında paylaşılacağı yorumunu yapı- yorlar. Mersin'de ANAP ve DYP'deki beklen- tinin aksine SHP oylannın DSP'ye gide- ceğine jlişkin dikkati çekecek bir hareket- lilik gözlenmiyor. Ancak, güneylilerin de- yimiyle "kadinı" Ecevit sevgisinin seçim so- nuçlannda ibreyi DSP lehine ne denli de- ğiştireceğini önceden kestirmek de güç. Örneğin, ANAP il binasının karşısında tablasının başında kuru ekmek yerken ko- nuştuğumuz gezgin meyve satıası Yusuf Taşar, oyunu hangi partiye vereceğini sor- duğumuzda eündeki ekmeğe bakarak, "ek- mek partisine" demiş ve eklemişti: — Malum öyle bir parti yok. Şimdiye kadar hep sosyal demokratlara verdbn oyu- mu. Yine öyle yapacafun." — Hangisine vereceksin? — Bu kez Ecevit'in partisine verecegim. — Tercihinin nedenini acıklar mısın? — O adam meclise gerekli. Halk arasında bu tür yaklaşımlar olrna- sına karşın, çevre barajı DSP'nin önünde Çin seddi gibi görünüyor. SHP Genel Sekreter Yardıması Flkri Saglar Mersin'de iddialı. Sonucun bes SHP, bir DYP olacağını belirtiyor. ANAP'ın çevre barajını aşması halinde ise seçimin 198Tdeki gibi dört SHP, bir ANAP, bir DYP olarak sonuçlanacağmı söylüyor. Veri Araştırma Merkezi'nin saptamala- n Sağlar'ı haklı çıkanyor: "İçel birinci seçim çevresinde DYP, 1989'da sandık başına gitmeyenlerden ay kazanamaz ise seçim çevresi barajına ta- kılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabflir, Aynı seçim çevresinde ANAP'm oy kaybı- nın 1983-1989 döneminde oldngn gibi sir- mesi halinde bu parti de seçim çevreıi ba- rajına takılabilir. tkinci seçim çevreaMe çevre barajına takılma tehükesi ANAP we SHP için söz konusu olabilir." öngörüldüğü gibi partilerin baraja ta- kılması durumunda seçimler Içel'de altı- sıfır SHP, üç-sıfır DYP lehine sonuçla- nabilir. Hatay, SHP'nin kalesi ml? Hatay, sosyal demokratlann kalelerin- den biri. ANAP'm ulke genelınde birinci parti olduğu geçen seçimlerde, dokuz mil- letvekilliğinden beşini SHP kazanmıştı. "lyi ama bu seçimde ne olur?" Bu sonı- nun yanıtı genelde yine SHP'den yana. Az olmasına karşın, yine de "ama"laı SHP'nin olası zaferine gölge düşürüyor gibi. örneğin, milletvekili sayısı dokuzdan se- kize indirilmiş. Bölgelerin numaralan de- ğiştirilmiş. Eskiden birinci bölge, şimdi ikinci; ikinci bölge ise bazı ilçelerin yer de- ğiştirmesiyle birinci bölge olmuş. "Banda ANAP parmagı var" diyor SHP'üler. İkin- ci bölgenin "merkez itssii" konumundaki tskenderun'da, Belediye Başkaru Hasan tb- san, "ANAP kendi kazdıgı knynya düşecek" diyor. tkinci bölgede SHP'nm üç- rfır kazanabfleceğini düşunüyor Hasan th- san. SHP tl Başkanı Suphi Akar da "crr- re barajı ve ANAP-DYP kapışması n nı ör- nek göstererek Antakya ve Arnik ovasın- daki ilçelerin bulunduğu birinci bölgede "icabmda bes-sıfıriık" bir sonuç ön- görüyor. Akar, ön secimden sonra sorulannuzı yanıtlarken de "Çok ideal bir liste dlye- mem, ama olurasuz da değil. Liste birind bölgede kontenjanla ideal hale gelir" di- yerek, ön sıralardaki adaylann Hatay'm merkez ilçesi Antakya ve Samandağ kö- kenli olmalannın "Topboğazı'ndan asafh- daki ova ilçelerinin tutamuna etkileyebilecegine" işaret edip 'ovah birft nin kontenjan adayı gösterilerek "Birind bölgede listenin ideal hale getirflebilecegini" anlatıyor. Değişik siyasi görüşlerdeki seçmenler de SHP'nin Hatay'da önde olduğunu kabul ediyor. örneğin, DYP'nin etkin olduğu Be- len beldesindeki DYP'li lokantaa Cabbar Kurtoglu bunlardan biri. Daha önce oyu- nu ANAP'a vaen Atilla Arslan adlı çiftçi de oyunu yine ANAP'a vereceğini söyleme- sine karşın Hatay'daki iki bölgede, sonu- cun sekiz-sıfır SHP lehine sonuçlanabile- ceğinin sürpriz olmayacağını söylüyor. Eski DYP Hatay 11 Başkanı ve birind bölge adayı eski milletvekili Halil AkgAİ de ezilen ciftçilerden söz ederken şöyle di- yor: "ANAP barajı zor aşar. DYP'nn işi de kolay değil. Sag partilerin bir şanssızhgı var; bu partiler start çizgisine dizildikleri zaman SHP'nin yetmiş bin oy önde basla- masıdır." "Ama" diyor Akgdl, "DYP ülke geııe- linde birinci parti olduğu için SHP'den ve ANAP'tan DYP'ye kaymalar olacakür. DSP de sos>al demokrat oylan bölene DYP birinci parti olacaktır." ' Hatay'da DSP olgusuyla ilgüi olarak Ye- ri Araştırma Merkezi'nin saptamalan şöy- le: "DSP, 1989'da SHP'den oy kazaımif olabOecegi gibi 1991'de yeniden sandık ba- şına gelecek seçmenlerden oy kazaama şansına sahip gibi görüniirken, seçim çev- resi barajını aşma açısından sonınuna çft- zebilecek gibi görünmuyor." Veri Araştırma Merkezi, ANAP'a oy ve- ren seçmen tabanının kaydığmı belirtirken DYP'nin durumuyla ilgüi şu saptamayı ya- pıyor: "1991 seçimlerindeki olası katılım yök- sekliği nedeniyle DYP yeni seçmen kaza- nımını sağlaj-amazsa her iki seçim çevre- sinde de baraja takılma tehlikesiyle karşı karşıya görünmektedir." Otokontrollü aday adayı...ANAP Bursa I. bölge aday adaylanndan eski tl Başkanı Feridun Pehlivan kahvehane konuşmalannda ses alıcı küçük teybini yanından ayırmıyor, kendi konuşmalarını teybe alıyor. Pehlivan yakın çevresine göre bunu, kendi konuşmalarını daha sonra dinleyip, hatalanm düzeltmek için yapıyor. Kahve toplpntılannda, "morali iyi olduğunda Türkiye'nin en iyi hatiplerinden biri" diye anons edilen Pehlivan'ın bir diğer özelliği de toplantılara geç gelmesi. Pehlivan geç gelerek hem dikkatleri üzerinde topluyor hem de daha fazla alkışlamyor. Bu özelliklerini bilenler Feridun Pehlivan 'ın seçildiğinde sadece milletvekilliği ile yetinmeyip, daha üst mevkilere de aday olacağını söylüyorlar. Önseçim bitti sıra kontenjanda DYP sloganda birinci SHP'li aday adaylan arasında 15 eylül pazar günü noktalanan önseçim yanşmın henüz bitmediği gözleniyor. Adana'daki 3 seçim çevresinde yürütülen yarışta geride kalan bazı adaylar, "henüz bitmedi" diyerek bu kez kontenjandan aday olmaya çalışıyor. Adana SHP, A 'dan Z'ye "kontenjan kim olacak" sorusuyla çalkalanıyor. Bu konuda adı en çok duyulan kişi MYK üyesi ve Adana Milletvekili Sedat Doğan. Milletvekili seçildıği Seyhan 2. seçim çevresinde ancak 3. sıraya gelebilen Doğan 'ın 2 temel taktiği var; birincisi SHP'nin çok büyük olasılıkla birinci parti olacağı Seyhan'da kontenjan aday olmak. Bu konuda elinden geleni, hem bizzat hem de SHP Adana il ve ilçe örgütlerindeki etkili yöneticiler eliyle yapmaya çalışıyor. Doğan'ın, "Kontenjan olamadık, bari tercihli olalım" yaklaşumyla düşündüğü 2. ve son taktiği ise ekibi aracılığıyla tercihli oya yönelmek. 2. bölgede kontenjan adaylığı isteyen bir başka önemli ad ise Ziya Yergök. Son kurultayda Baykalcı ekiple de yakın ilışkiye geçen ve PM'ye seçilmeyi başaran Yergök'ün Adana kamuoyunda ağırlığı söz konusu. örgütteki birçok kişi de "Yergök kontenjan olsa tepki almaz, tersine oy alır" görüşünde. SHP'nin 2. bölgedeki şansının çok kuvvetli olduğunu bilen ve bu amaçla kontenjan isteyen bir başka kisi ise HEP'in bir dönem DSP ve SHP'de yer alan il başkanı Kemal Okutan. Ancak Okutan'ın da kontenjanına pek sıcak bakılmıyor. Zira Okutan'ın SHP için "düzen partisi" dediğini bilmeyen, "Beni kontenjan yapmazlarsa SHP'ye oy verdirmem" diye konuştuğunu duymayan kalmadı Adana'da. Erken genel seçim karannın alınması ve tarihinin belirlenmesiyle birlikte yoğun olarak aday belirleme ve propaganda çalışmalanna başlayan partileri belki de en fazla uğraştıran konu "slogan üretmek". Bu konuda en espirili ve hicvedici sloganlan bulmada DYP'in önde olduğu görülüyor. Partililer, akıllarma gelen sloganlan yazarak genel merkeze ulaştırıyorlar. Ankara'da oturan bir partilinin genel merkeze ilettiği slogan listesinde şunlar yer alıyor: "htismar değil tmar, kurtar bizi koca mimar", "Hamam taşı gümüşten, Mesut Yılmaz ne anlar bu işten", "Fakfr fitkara dediler, sermayeyi ytdüer", "Yar saçlarm lûle Itile, ANAP sana güle gttle". "DP, AP, DYP, Hedef gerçek 100 metre", "Hanım tuz bitti diyor, çocuklar et derdinde, Yetiş baba batıyoruz, çare senin elinde", DYP tçel'den avukat Hasan Ahın'ın yolladığı sloganlar ise şöyle: "Davulcusu zumacıst döndû köşeyi, kendi malıymış gibi sattı her şeyi", "Türkiye petek, bal dolacak dediler, olan eski ballan da sülalecek yedUer", "Ortada dur diyecek babayiğit kalmadı, bitsin artık bu hasret, kurtar bizi baba Demirel."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog