Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

=^£A CUMHURİYET/6 HABERLER 20 EYLÜL 1991 SEOM '91 Moğultay'dan Ecevh'e • ANKARA (UBA) — Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Moğultay, Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit ve partisinin Anavatan Partisi'nden doğan boşluğu doldurmaya çalıştığını öne sûrdü. Moğultay, şişirilmiş Doğru Yol Partisi balonunun 20 ekim seçimlerinde patlayacağını söyledi. Mehmet Moğultay yaptığı açıklamada, DSP'nin Istanbul'da belediyelerin bazı hatalanna halkın duyduğu tepki nedeniyle yerel seçimlerde biraz oy aldığını, ancak bunun 20 ekimde yapılacak seçimlere yansımayacagını iddia etti. tstanbul seçmeninin bilinçli bir seçmen olduğunu kaydeden Moğultay, Istanbul'un sol seçmeninin Ecevit'e oy vermesinin mürakün olmadığıoı öne sürdü. Hizmet broştirleri • ANKARA (ANKA) — ANAP, hazırlatacağı "hizmet broşürleri"nde 1983 yılından bu yana yapılan hizmetlerı sıralayacak. Milletvekili adayları propaganda çalışmalannı bu broşürler Ozerine kuracak. Fransız reklamcı Sequela'nın ana hatlanyla açıkladığı ANAP'ın seçim propagandasının aynntılarına ilişkin çalışmalar başlatıldı. - ANAP araştırma, pianJama ve politika tespiti başkanı Halil Şıvgın, ANKA'ya 1983 yılından bu yana yaptıklan hizmetleri il il belirleyerek "hizmet broşurü" hazırlatuklarıru bildirdi. Her il için ayn broşür hazn-landığını ve köylere kadar yapılan tüm yatınmlann dökümünün çıkartılacağını belirten Halil Şıvgın, milletvekili adaylarının propagandalannı bu broşürler üzerine kuracaklarını söyledi. Şıvgın, "Bu broşürleri tüm teşküata ve adaylara dağıtacağız"dedi. DYP tiye rekortmeni • ANKARA (ANKA) — DYP, uye kaydında rekortmenliğini koruyor. DYP-DMP birleşmesi sonucunda, DYP'nin üye sayısı bir anda 2 milyonu aştı. Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na haziran 1991 sonu ulaşan rakamlar itibariyle "1 milyon 973 bin 689 üyeyle en fazla üyeye sahip parti" unvanını taşıyan DYP, birleşme sonucu rekor kırdı. DYP, birleşme protokolünün imzalanmasıyla bir anda DMP'nin 100 bin üyesinin de sahibi oldu. Ankara'da korkunç cinayet • ANKARA (AA) — Anka- ra'da Natoyolu'nda Mustafa Dilmen adlı bir kişi, karısını ve iki çocuğunu öldürdü. Şi- rintepe Mahallesi 16. Sokak 15 numaralı evde Mustafa Dilmen, kansı Belma Dilmen (25), çocuklan Belma (4) ve Bilge (2)'yi kesti. Dün akşam ortaya çıkarılan olayın önce- ki gün meydana geldiği öğre- nildi. Çorum nüfusuna kayıth Mustafa Dilmen'in aranmak- ta oldugu biidirildi. Komşula- rı Mustafa Dilmen'in marangozluk yaptığını ve sa- ra hastası olduğunu, psikolo- jik bir rahatsızlık sonucu bu cinayeti işlemiş olabileceğini söylediler. 'Ebedi Risalet' Senıpozyuıııu • İsUnbul Haber Senisi — Hz. Muhammed'in doğumunun 1465. yüı nedeniyle düzenlenen "Ebedi Risalet" konulu sempozyum, Istanbul'da dün başladı. Zaman gazetesinin organize ettiği sempozyum, Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda mehter takımının gösterisi, Kuran ve Istiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Sempozyuma mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Turgut özal, bilim ve teknoloji alanındaki birçok buluşun Müslüman alimlerin eseri sayılabileceğini söyledi. Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler ve bazı milletvekilleri de katıldı. 4 gün sürecek sempozyumda çok sayıda Türk ve yabancı bilim adamı, Hz. Muhammed'i anlatan tebligler sunacaklar. DSP lideri Ecevit; ANAP, SHP ve DYP'yi eleştirdi Ecevit bu kez Yılmaz'ı da hedef aldıANAP'a: "Daha yapacak çok iş varsa, Sayın Yılmaz neden işleri yüzüstü bırakıp sandığa koşuyor? DYP'ye: "Demirel'in elindeki sihirli anahtar sanki her kapıyı açan bir maymuncuk.'' SHP'ye: "Yerel yönetimlerdeki iktidarını yüzüne gözüne bulaştırmışken merkezde iktidar olma hayali kuruyor." SEMİH İDİZ BALA — DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit, ANAP'ın "Türkçesi bir hayli bozuk" ve "ithal mah" diye niteledigi yeni seçün sloga- nını anunsatarak, "Daha yapacak çok iş var- sa, Sayın Yılmaz neden işleri yüzüstü bırakıp purtelaş sandığa koşuyor. Çunkü, ANAP'ın daha birkaç ay bile iktidarda kalmaya gıicıi ve soluğu >etmiyor" dedi. SHP'nin televizyon için nereden kaynak bulduğunu soran Ecevit, HEP'İ PKK'run destekledigini söyledi. • DSP lideri, dün Ankara'nın Bâla ve Kırşe- hir'in Kaman ilçelerini dolaştı. DYP'nin "her- kese iki anahtar" sloganını da eleştiren Ece- vit, "Demirerin elindeki sihirli anahtar san- ki her kapıyı açan bir maymuncuk. Her şeyi vaat ediyor, ama hiçbir şeyi nasıl yapacagını söylemiyor" dedi. Ecevit, DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller'in uyanlan üzerine, "iki anahtar" vaadi konusunda düzeltmeye gi- dip "Bu bedeflenen duzeydir" dediğini de anımsattı. Ecevit, Çiller'in, yine uyanlan üze- rine ekonomik programının kaynaklanyla il- gili açıkJamasına da işaret ederek bunu olumlu bir gelişme olarak niteledi ve "Bunun DSP acısından olumlu yönii, bizim daha önce acık- ladıgunu bazı çozumleri, DYP uzmanının da benimsemiş görünmesi ve bazı uyardanmızı dikkate almış olmasıdır" dedi. SHP'yi de eleştiren Ecevit, "SHP yerel yö- oetimlerdeki iktidarını yüzüne gözüne bulaş- ûrauşken merkezde iktidar olma hayali kuru- yor. Müiet, SHP'ye oy vermenin HEP'e o> vermek olacağını biliyor" dedi. Seçim kampanyasını sürdüren Ecevit, An- kara'mn Bâla ilçesine bağiı Avşar beldesine ve Kırşehir'in Kaman ilçesine giderken yolda ga- zetecilerin sorularını yanıtladı. Ecevit, SHP'nin partisine "önseçiın" konusunda yö- nelttiği eleştirilere ilişkin bir soruyu yanıtlar- ken çok geniş ve çok katıhmlı bir önseçim mo- deli öngördüklerini söyledi. Fakat bu kadar geniş katıhmlı bir önseçimin, aceleye getiri- len bir seçime yetiştirilmesinin mümkün ol- madığını belirtti. Ecevit, merkez yoklaması ya- parken örgutleriyle görüşeceklerini, bunun da bir tür "gayriresmi önseçim olacagınT belirtti. Ecevil, Kaman'da yaptığı konuşmada da Demirel'in 12 Eylül'den önce CHP ile koalis- yondan kaçarak demokrasinin çıkmaza girme- sine yol açtığmı savundu. Ecevit, şunlan söy- ledi: "Şimdi diyor ki 'Tank kapıma dayandı ne vapayım?'. Mesele, işi o noktaya getinnemek deilik. İktidarda olanlar için hüner, tankı ka- pıya dayatmamaktır. Sayın Demirel 12 Mart 1971'den önce işi o noktaya getirdi. Üsteük de kendisini hükümetten indirenlerin kurdugu hukumete bakan verdi. Ben ne yaptım? AI- lah rahmet eylesin, benim partimin çok say- dıgım lideri, askerin kurdurduğu hükümete bakan verince buna isyan ettim. Genel sekre- terlikten istifa ettim. O zaman tıalk bizi bağ- nna bastı: 12 Eylül'de ne oldu? 12 EytiU'den önce 9 ay, her gün, her Allah'ın günü Sayın Demi- rel'e, 'Gel koalisyon yapalım, ordu muhtıra verdi. Memleket iki cepheye ayrılmış, hiçbiri- miz bu durumu ne CHP, ne AP kendi başı- mıza düzeltemeyiz. Gel, iki büyük parti el ele verip memleketi kurtaralım' dedim. Sayın Demirel'in cevabı 'Hayır' oMıı. 'Ben, CHP ile sadece savaş zamanı işbirliği yapabüirim' dedL Oysa o strada Türkive'de sa- vaştan beter bir dunım vardı." Ecevit, bu seçim sisteminin mazeretinin ko- alisyonJan önlemek olduğunu da sözlerine ek- leyerek "Ama koalisyon hukümetini onleye- meyecegi ortaya çduyor. Ayn partileri de kendi içierinde koalisyon olnuya zoriuyor" diye ko- nuştu. Ecevit, bir soru üzerine, Kürt kökenli yurt- taşlara sahip çıkmakla HEP'e sahip cıkmanın farklı şeyler olduğunu belirtti. DSP lideri, "HEP'e hiçbir zaman sahip çıkmadım" dedi. Ecevit, "Kendi soydaşlanna soykırun uygula- yan terör örgütü PKK'nın da HEP'i destek- ledigini açıkça ilan ettiğini" söyledi. Kıbns'a ilişkin son gelişmeleri de değerlen- diren Ecevit, Cumhurbaşkanı özal'ın dörtlü toplantı önermesinin yanlış olduğunu söyle- di. Ecevit, bu konuda "Çünkü Rumlar ve Yn- nanistan öteden beri Kıbns konusunda Turkiye'yi muhatap almak istiyor. Oysa Kıbrıslı Rumların gerçek muhatabı, Kıbns Türkleridir" dedi. Herhangi bir ülkede seçi- me gidilirken böylesine önemli bir uluslara- rası konuda eğer çok büyük bir zorunluluk yoksa kesin adımlann atılrnasınm beklenilme- yeceğini de kaydeden Ecevit, "O bakımdan ben Sayın Ydmaz'ın bu konodaki darranışını yerinde buluyorum" dedi. SHP'nin "Demokrasi Kanalı"na ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ecevit, burada yeni bir çelişkinin ortaya çıktığını belirterek "Bir yuı- dan Starl'in anayasaya aykırı olduğunu id- dia ediyordu, bir yandan da şuıdi kendûj böy- le bir yayın yapmaya hazırlanryor. Yani baş- kalan yaparsa kötü, keadi yaparsa iyi" dedi. Ecevit, bu konuda şöyle devam etti: "Bir soru zihnime talulıyor. Uydu araab- gıyta yapdan TV y^ınaiıgı çok pahalıdır. Çok bnyuk kayaak ister. Buaun kaynagını nere- den buluyor SHP? Bnnıı ögreunek milletin hakladır. öyie tahmin ediyomm ki bir parti- ye bagh olarak yayın yapacak bir tetevizyonu reklam almas da koUy degüdir" SHP GenelBaşkanı Erdal Inönü'den kadınlara: Asüsız vaatlere inanmayınÇankaya Kadın Komisyonu toplantısında konuşan İnönü, "SHP iktidarında kadının hak ettiği yere kavuşması için bütün önlemlerin alınacağı'' sözü verdi. İnönü, "Bütün iş alanlannda cinsler arası tüm eşitsizlikler önlenecektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP Genel Başkanı Er- dal İnönü, kadınların kendileri- ne "asılsu vaatlerde bulunan de- mokrasi havarikrine" inanma- masını istedi. İnönü, 20 Ekim erken genel seçimleriyle 12 Ey- lül mudahalesi ile gırılen ara dö- nemler düzeninin de ortadan kalkacağmı belirterek Ankara- nın Çankaya ilçesinde seçimleri 6-0 kazanacaklarmı söyledi. Inöuü, dün partisinin Çanka- ya Kadın Komisyonu'nca düzen- lenen toplantıda konuştu. Harb^ İş Sendikası'nda yapılan toplan- tıya Çankaya ilçesinden birçok SHP'li kadın da katıldı. Inönu konuşmasının başında kadınla- ra bu seçimlerde öncülük göre- vi düştüğünü kaydederek "De- mokrasilerde önculük başka türlü oluyor. Bir kere calışma gerektiriyor. Her zaman ödülü- •ü alamadığımz çalışmalar ge- rektiriyor. Demokrasilerde ön- cülük bazen öne çıkarak, bazen de adı bilinmeyen bir eleman olarak kalmakla oluyor, ama her ikisi de oluyor" dedi. Çan- kaya ilçesinin 20 Ekim seçimle- Genel Başkan İnönü, SHP Çankaya Kadın Komisyonu loplaııiiMUj kalıldı. dotograf: Rl/A E/LK) rinde parlak bir başan elde ede- ceğine inandığını da bildiren İnönü, "Uzun boylu konuşma- ya gerek yok. Çankaya'da 6-0 kazanacağız. 6-0 olunca da her- kes saygı göstermekten başka bir şey yapamayacak" diye konuş- tu. SHP seçim bildirgesinde ka- dın haklanna ve sorunlanna özenle eğildiklerini belirten Inö- nü, bildirgeden kadın haklanna ilişkin bazı bîlgiler de verdi. Inö- nu'nün kadın haklan konusun- da verdiği bilgiler özetle şöyle: "— Turkiye kadınlan cumhu- riyet tarihi boyunca 1980'li yıl- lardaki kadar aşagıianmamıştır. Turkiye'yi 20001i vıllara taşıya- cağız diyenler, kadınlan pasif kılmaya >önelik politikalan teş- vik etmektedirler. — Kadın sorunlannı çözme- yi ve aşmayı hedeflemek yerine karikaturize ederek, küçük gö- rerek, alay ederek, kadımn gele- neksel rolünü devam ettirmesi doğrultusunda politikalar be- nimseyen ANAP hükümeti her alanda takmdığı ikiyuzlülüğu bu alanda da takınmakta ve kadın öğesini adeta bir vitrin malze- mesi olarak kullanmak suretiy- le kendisine sahte, yapay bir çağ- daş göriintü kazandırmaya çaüş- maktadır. — SHP iktidarında kadının toplum içinde hak ettiği yere ka- vuşması doğrultusunda bütün önlemler alınacaktır. Kadının egitimini gereksiz gören anlayı- şın değiştirilmesi yolunda özel teşvik programlan uygulanacak. — Bütun ış alanlannda cins- ler arası tüm eşitsizlikler önlene- cektir. İnönü İstanbul'da Basın Konseyi Yuksek Kuru- lu'nca parti liderlerinin çeşitli konulardaki görüşlerini almak amacıyla düzenlenen toplantıla- nn üçuncüsüne, SHP Genel Başkanı Erdal tnönü konuk ol- du. İnönü, Divan Oteli'ndeki toplantı öncesi gazetecilerin çe- şitli sorulannı yanıtladı. TRT ve Magic Box'uı, "Demokrasi Ka- nalı"nm yayına başlamasıyla il- gili bilgi vermemesini eleştiren inönü, "DSP, o kanalda yer alacak mı?" sorusunu, "De- mokrasi kanaiı tabü kimseye kapalı olmayacak. Bu televiz- yon SHP'nin televizyonu değil. Partinin orada bir yeri olacak, ama öbür partiler de orada gö- rünebilir" diye yamtladı. SHP, HEP'ten sonra SBP'ye de listesindeyer verecek Sol, seçim sandığında birleşiyor ÜMİT ASLANBAY ANKARA — SHP'de 44 kontenjan adaylığı için 81 baş- vunı oldu. Başvuranlar arasın- da önseçimi kaybeden milletvekilleri ile Parti Meclisi üyeleri ve armatör Erol Sohto- rik'in de adı dikkat çekti. SHP, HEP ve SBP ile birleşme çalış- malanna da hız verirken dün iki parti temsilcileriyle yapılan gö- rüşmelerde SBP'ye üç milletve- killiği kontenjanı verme eğilimi güç kazandı. SHP Genel Başka- nı Erdal İnönü, DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit'in TÜSİAD yöneticileriyle görüşmesine, ön- ce sendika ve işçi temsilcileriy- le, daha sonra TÜSİAD yöneticileriyle görüşerek yamt verecek. Dün TBMM'de Fikri Sağlar, Abdülkadir Ateş ve Mehmet Mogultay'dan oluşan SHP tara- fı, HEP'lilerle görüşerek'Doğu ve Güneydoğu'da ortak liste oluşturma çalışmalanm sürdür- düler. Aynı saatlerde yine MYK üyesi Ercan Karakaş, SBP'den Kemal Anadol, Kamil Ateşo- gullan ve Nedim Tarhan ile bir araya gelerek, "birlik-ittifak" görtişmelerini sürdürdü. Sağla- nan bilgilere göre SBP Genel Başkanı Sadun Aren milletvekili adaylığı istemedi. Ancak bunun yerine Kemal Anadol, Kamil Ateşoğullan ve Hnsnü Okçuog- lu'nun SHP listelerinden aday gösterilmesi istemi yer aldı. SHP tarafımn ilk aşamada olumlu baktığı bu öneri için MYK'dan onay çıkması halin- de SBP'nin konuyu hafta sonu Izmir'de yapılacak bölge top- lantısına götürerek kendi taba- nına anlatması beklenivor. SHP'üler, gerek HEP, gerek SBP ile olan görüşmelere, "uzun solukhı ve işbirliginden öte birleşmeye yöneük" bir an- layışla bakıyorlar. Öte yandan kontenjan aday- lığı için SHP'ye yapılan başvu- rularda yoğunluk dikkat çekiyor. önseçimlere giren, an- cak kaybeden Turhan Hirfa- noğlu (Hatay), Etem Cankurtaran (lçel), Turan Ba- yaat (tzmir) ile Parti Meclisi üyesi Üstün Küsefoglu'nun kontenjan adaylığı için başvur- duklan görülürken, yine aday- lar arasmda tnönü'nün akrabası armatör Erol Sohtorik adı da dikkat çekti. Parti Meclisi'nin 23 eylülde- ki toplantısında kesinleşecek olan 44 kişilik kontenjan aday- lığı için başvuran 81 kişi arasın- da Giindüz Pamuk, Rahmi Kumaş, Metin Üstünel gibi es- ki milletvekillerinin de adlan yer alırken, Doğu ve Güneydoğu'- da yoğun biçimde uygulanacak merkez yoklaması konusunda örgütün çıkardığı adaylar, mil- letvekilleri ve HEP'in önerileri arasmda orta yol bulunmaya ça- lışılıyor. Bu arada Ankara Çan- kaya, Izmir 2. bölge, Istanbul'un bazı bölgeleri, Ga- ziantep ve Içel'in yoğunlukta ol- duğu kontenjan adaylıklan için de iç mücadele sürüyor. Kon- tenjan adaylığı için dün de par- ti genel merkezi, çeşitli illerden gelen partililerin "kulisine" yo- ğun bir biçimde sahne olurken, Kontenjan adaylığı için başvuranlar 81 ismi, înönü ve PM belirleyecek Prof. Dr. Naci Kepkep (Gaziantep 1. bolge), Necdet Uğur (Idareci, İstanbul), NUüfer Yegi- nalUy (Eczacı, Van), Nusret Yıldız (Ekonomist-Çiftci, Tokat), Nafiz Yıldırun (Dr., Diyarbakır 1. bölge), İzzet Polat Ararat (Yö- netici, Ankara 2. bölge), Prof. Dr. Aydın Gü- ven Gürkan (Ankara 1. bölge), Türkan Çoban (Mak. Müh., Istanbul-Pendik), tlker Hasan Duman (Avukat-Yazar, İstanbul 3. bölge), Ha- san Orhan Uğur (Hukukçu-Tüccar, Antalya 1. bölge), Şeref Bakşık (Ekonomist-Gazeteci, Iz- mir), Muzaffer Saraç (Sendikaa-Ekonomist, Zonguldak 1. bölge), İbrahim Kaymaz (Tüc- car, Tokat), Türkan Ankan (İstanbul 5. böl- ge), Nilgün Süer (Eczacı, ili belli değil), Gü- lay Gün (Gazeteci-Halkla tlişkiler), Atila Sav (Avukat, Ankara 1. bölge), Erol Tnncer (Inş. Yük. Müh), tbrabim Yetkin (Tür. Zir. Der. Bşk.), Metin Somuncu (Avukat, Tokat), Hü- samettin Altındag (îşletmeci, tzmir 1. bölge), Yaşar Altmışık (Serb., Ankara-Altmdağ), La- tif Mutlu (Serb., İstanbul 1 bölge), Ayşe Köy- liicn (Ev kadını, Ankara 4. bölge), Mustafa Özkan Kökçeii (Avukat, İstanbul 1. bölge), Ja- le Günay Candan, Türkan Akyol (Dr.), Onur Kumbaracıbaşı (Ekonomist, Kocaeii 1. bölge), Mahmut Hamitogullan (Sendikacı, lstanbul- tzmir), Yervant Özüuzun (Ticaret, İstanbul), Mehmet Kahraman, Ziya Kına (Sendikaa), Ya- şar Yılmaz Derairbulak (Em. Subay), R. Em- re Kongar (Em. Öğr. Üyesi), Yiğit Gülöksüz (Y. Müh.), Lütfi Dogan, Özkal Yid (Sendikaeı- Danışman, İstanbul 5. bölge), Mahmut Ekin- ci (Serbest, Ankara 4. bölge), Kamil Karayeli- oğlu (Eski Senatör), Korel Göymen (Eski Öğ- retim Üyesi), Hasan Meün (Vet. Hekim), Ha- lis Uluç Gürkan (Gazeteci), Cezmi Kartay (Em. Vali), Züheyir Emir (Avukat, Hatay), Re- cep Karaahmetli (Zir. Yük. Müh., Hatay), Etem Cankurtaran (Milletvekili), M. Turan Ba- y«zıt (Milletvekili), Ömer Can (Yozgat), Me- tin Üstünel (Eski Mv., Adana), Turhan Hirfa- noğlu (Mv.), Fehmi Dinçer (Hatay 1. bölge), Kenan Sancar (Hatay), Erol Sohtorik (Av., Inö- nü'nün akrabası), Rahmi Kumaş (Eski Mv., Trabzon), Yılmaz Oktay (Ankara 3. bölge), Ve- dat Özpaksoy, Rasim Aydınlı, Muzaffer Kur- tulmu^oglu (Ankara 3. bölge), Üstün Küsefoğ- ID (Bölge belli değil), Ali Koç, Celal Erdogan, Gündüz Pamuk (Eski Mv), Hasan Doğan (MYK üyesi, önseçimi kaybetti), Ciban Ham- ski (Ordu), Mazhar Şimşek (Ankara 2. bölge, önseçimi kaybetti), Mehmet Yeşilyurt (Ordu), Mustafa Mecit (Ankara 3. bolge), Sadık Da- varcı (Ankara 3. bölge), Mehmet Sncu (Gazi- antep 1. bölge), Sıına Tural (Önseçimi kaybet- ti), Nilüfer Atay (Van), Mehmet Inci (Malat- ya), Perihan Ergun (İstanbul 2. bölge, önseçi- mi kaybetti), Enver Özen (Hatay 1. bölge) Ha- san Ozkan, Serpil Akyol (Adana 1. bölge) İh- san Türkoğlu (Adana), Memduh Ekşi (Istan- ı bul, önseçimi kaybetti), Handan Bostan, Ömer Fethi Güler, Muhsin Karaali. I MYK üyelerinin calışabilmek için Meclis'e "kaçüklan" dik- kat çekti. Parti yöneticüerinden Ercan Karakaş, Yiğit Gülöksüz ve Ertuğrul Günay seçim bildir- gesine son biçimini vermek üze- re TBMM'de calışırken, MYK da, önceki gün olduğu gibi dün de genel merkez btnasındaki yo- ğun trafık nedeniyle TBMM'de toplandı. DSP ile savaş ~ Bu arada özellikle büyük il- lerde DSP'ye karşı "oylann bölünmemesi" biçiminde bir propagandayla yaklaşacak olan SHP, bu partinin lideri Bülent Ecevit'in TÜStAD toplantısına katılarak programını açıkla- masından sonra dikkat çekici bir biçimde Erdul Inonu'nün TÜSİAD yöneticüerine yapaca- ğı konuşma öncesinde sendika ve mesleki kuruluş temsilcileriy- le bir araya gelmeye karar ver- di. İnonü, SHP'nin ekonomik programını önce sendikalar ve meslek kuruluşlannm temsilci- leriyle "çay toplanüsı" adı al- tında düzenlenecek bir toplantıda anlatacak. Özellikle calışma yaşamı ve sosyal politi- kalar üzerinde duracak. 22 ey- İUİ günü saat 11.00'de Ankara'da gercekleşecek olan bu toplantıdan sonra 23 eylül günü istanbul'da İnönü, TÜSİ- AD üyelerine SHP'nin aynı ko- nudaki görüşlerini sanayi ve kalkınma politikalanyla birlik- te aktaracak. Aynı gün akşam Parti Meclisi toplantısına katı- lacak. önseçim nedeniyle açılan se- çim bürolanran kapatılmaması- nı ıvto>en SHP yonetimının, özellikle İstanbul'da DSP'ye karşı propagandayı seçmenle yüz yüze ilişki kurarak yukselt- mesi bekleniyor. Dalanla Yılmaz'ın Snegalomarf savaşı Dalan, ANAP'ın seçim kampanyasını eleştirirken 'Yılmaz bana, megalomanyak, demişti, bugünkü reklam kampanyasını görünce kendisi ne oluyor, çok şaştım' dedi. GÜNDÜZ İMŞİR Başbakan Mesvt Yılmaz'ın eski DMP Genel Başkanı Bed- rettin Dalan'a yaptığı "mega- loman" suçlamasıyla başlayan "söz düellosn" dün de sürdü. Bedrettin Dalan, ANAP'm ye- ni seçim kampanyasını eleşti- rirken "Kendisi bana megalo- manyak demişti. Şimdi kendi reklam kampanyasını görünce kendisi ne ohıyor, çok saştım" dedi. Partisini feshederek DYP'ye geçen Bedrettin Dalan, 21 ekim sabahından itibaren İs- tanbul'da 'duran projelere* ka- undığı yerden devam edileceği- ni söyledi. tstanbul için yeni- den kollannı sıvadığıru, yanm kalan işler ve yapılması gere- ken işlerle ilgili geniş bir calış- ma içine girdiğini belirten Da- lan, önUmüzdeki günler için- de DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel'le birlikte şehri gezerek sorunlan hakkında kendisine geniş bir brifing ve- receğini açıkladı. Dalan, DYP'ye katılmala- nyla birlikte Istanbul'dan alı- nacak oylarda "bir patlama" beklediklerini ifade ederek şunlan söyledi: "Çünkü bizim temd düşün- celerimiz laik, çağdaş, hukuk devletinin üstünhigünü benim- seyen düşüncelerimiz DYP içinde ciddi bir şekilde agıriık kazandı. Özellikle büyük şe- hirierde entekktüd kesimin nzerinde durdugu bu ciddi ko- nular partide vazgeçilmez an- suriar haline gddi. Yine par- tiye bizte beraber şehirierin ya- sam standardının düzeltilebil- mesi ve büyük şehirlerdeki şe- hirsd yaşamın kolaylaştınlma- sı konusunda büyük agıriık geldi. Yeni ohıştunılacak bü- yük metropoilenlen sorumlu devlet bakanhgı bu somnlann halli için son derece öoemli bir adımdır. Başına ben gelmez- sem bile önemli degil. Çünkü bu kadar önemli ahniyctin partide uyanması hepimiz için çok önemli." Geçen günler içinde açıkla- nan ANAP'm yeni kampanya- sıyla ilgili olarak da görüşleri- ni acıklayan Bedrettin Dalan şöyle konuştu: "Biliyorsunuz Türkçede çok kafiyeü bir söz de var. Herfaal- de yapacaklan çok iş bunlar olacak. Kendisi bana 'mega- lomanyak' demişti. Bugünkü reklam kampanyasını göıünce kendisi ne oluyor, çok şaştım. Tek başına bir insan. Eli ceae- sine konmuş, uzaklara bak«- rak düşünen bir insan. Yani dünyanın orta merkezi olarak kendini gören yalnız bir insan. Rodin'in düşüne» beyfceiinde hiç degilse bir sanat, bir güzd- Uk var. Oysa Yümaz'ın eüni çe- nesine konmuş göriinrüsü hay- liboş." Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın ABD Büyükelçisi Hu- peJ a yazdığı ileri surülen şük- ran mektubunun bugüne ka- dar kamuoyu önünde cereyan eden olaylar karşısında son de- rece sönük kaldığına dikkati çeken Dalan, "Herkesin gözıi- nün içine bakarak cumhur- başkanhguıdan bazen haftada bir, bazen iki günde bir çeşitli anonslar yapıldı. Ve Tnridye le ABD Cumhurbaşkanı'nın ko- nuşmalan büyük bir gurur ve- silesi olarak tanıoldı. Şimdi bn tutum ülkemizde alenen sergi- lenmişken Özal'ın bu görüş- meierde çocuklar gibi sevuKÜti ortadayken, yazıldıgı ileri si- rülen mektup hafıf kalır. Edi- len laflar ise boş laflardır. Dev- letin başına gerçek devlet adamlan gelmeli. Tnrkiye'yc, devteti anlamış, Türk dcvleti- ni anlamış, tarihini, kültöni- nü, dünyadald yerini ve gek- cegini anlamış devlet adamla- n gelmezse, bu mektuplann ardı arkası kesilmez. Daha benzer birçok mektup gelir ge- çer." DYP lideri üe birlikte "Bir- leşik Demokratlar" adı altın- da seçim çalışmalanna ağırlık vereceklerini vurgulayan Bed- rettin Dalan, dün de gerekli kampanyanın hazırlıklan için AX Ajans yöneticileriyle gö- ruştu. Eylemci madencîler SP'den aday oldular ANKARA (Cumhariyet Bflrosu) — Sendika kurma is- teklerinin işveren tarafından olumsuz karşılanması üzerine dağa çıkarak eylem yapan Zonguldak Bayat Karakaya maden iscilerinden ikisi Sosya- list Parti'den milletvekili ada- yı oldu. Işçiler, mücadeleleri- ni sürdürebilmek ve Türkiye^ deki isçilere destek vermek amacıyla milletvekili olmak is- tediklerini söylediler. SP Genel Merkezi'nde dün yapılan toplantıda, SP'den milletvekili adayı olan işçi Mehmet Atlı ve Mehmet To- puzogln başına tamtüdı. 31 yıl- lık maden işcisi ve 8 çocuk sa- hibi Mehmet Atlı, 13 temmuz- dan beri eylemlerini dağda sür- dürdüklerini belirterek eylem- lerinin başanya ulaşması ve iş- çilerin Meclis'te temsil edilme- lerini sağlamak amacıyla milletvekili olmak istediğini söyledi. Atlı, şu an dağda yak- laşık 200 iscinin çok zor koşul- larda ve güçlük içerisinde ey- lemlerini sürdürdüklerini ifade ederek tüm kesimlerden yar- dım istedi. Eylemlerinin çevre halkı tarafından destekJendiği- ni ve kendilerine bölgedeki tüm işçilerin destek verecekle- rini savunan Atlı, "MBIetvekfli seçilme konusunda ümMryim. Seçilirsek, Türkiye'deki işçfle- re ve sendikal mücadelelert destek verecegiz" dedi. Milletvekili adaylarından Mehmet Topuzoglu, düzenin karşısına çıkmak için milletve- kili olmak istediğini söyledi. Türkiye'de işçilerin ve yoksul- lann ezildiğini savunan Topu- zoğlu, "Üreten biz oldugumn- za göre yöneten de biz olmalı- yız. Dagda hayatımızı soguk- ta, çamurda sünlürüyoruz. İt- teklerimiz gerçekleşmezse ey- lemimiz son bulmayacaktır. Milletvekili oİHp bu sorunlan çözmek istiyorum. MücadeJem bu yönde olacak" dedi. Harem 89(RastgelebırteknedegıL) Şirketler, gruplar... Vaz tadakış... Boğaun eşsiz almosferinde, oğle \e akşam temeklerinizi unutulma7 anılara donuşturun... Muhleşem Boğaziçi'nde su/ulerek_ Tel: 151 8897-1510415
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog