Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

^^%£ 20 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 SEÇIM '91 Demirel Türk-İVte • ANKARA (AA) — Türk-lş'in, erken seçim öncesinde, çalışma hayatımn sorunlarını hatırlatmak ve bu konudaki görüşlerini almak uzere siyasi parti liderlerine yaptığı çağnya ilk cevap DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'den geJdi. Demirel, dun gönderdiği cevap yazısında, 23 eylül pazartesi günu saat 11.00'de Türk-lş Genel Merkezi'ne gelerek düzenlenecek toplantıya katılacağını bildirdı. Türk- lş'in, ANAP, DYP, SHP ve DSP liderleriyle ayn ayn düzenlenmesini planladjğı bu toplanülara, konfederasyon yöneütn kurulu ile Türk-lş Başkanlar Kurulu ve bağlı sendikalann merkez yönetim kurulu üycleri katılacak. İki affedildi • ANKARA (AA) — tki mahkûmun cezalan sürekli hastalık ve sakatlıklan sebebiyle kaldınldı. Doğan Akdeniz ve Ali Memduh Dönmez'in cezalannın kaldınlması konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Kaya Erdem'in imzasını taşıyor. 3 yü hapis ve 94 bin 340 lira ağır para cezasına hükümlü 56 yaşındaki Doğan Akdeniz ile 3 yü 1 ay 15 gün ağır hapis cezasına hükümlü 64 yaşındaki Ali Memduh Dönmez'in bu cezalan, Adli Tıp Kurumu'nun mütalaasına göre tespit edilen sürekli hastalık ve sakathk sebebiyle kaldınlmış bulunuyor. îşçiye seçim avansı • SIVAS (UBA) — Seçim dönemins girilmesi Sıvas'la belediye işçisine yaradı. Sıvas Belediyesi düne kadar işçi maaşlarını ödemede zorlanırken seçim öncesinde belediye işçilerine 500 bin lira avans vermeyi kararlaştırdı. 20 ekim seçimleri yaklaşırken hUkOmetin izlediği "toplumun her kesimine bir şeyler venne" politikasına, Sıvas Belediyesi de katıldı. Belediye Başkan Vekili Adem Yıldız, maaş ödemeleri öncesinde işçilerin sıkıntılannı gidermek amaciyla belediye bûnyesinde çalışan tüm işçilere 500 bin lira avans vereceklerini açıkladı. Yıldız, belediye olarak bu konuda çalışma başlattıklarını ve avanslann maaş ödemelerinden önce verileceğini söyledi. Karayalçın'dan çagrı • ANKARA (UBA) — Ankara Büyûkşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, 20 ekimde yapdacak olan seçimlerin önemine değinirken Ankaralılan seçimde doğru karar vermeye çağırdı. Karayalçın, tüketici haklannın korunmasının çıkanlacak bir yasayla değil, yeni iktıdarın ekonomik politikalanna bağh olduğunu söyledi. Ankara Büyûkşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Ankara Tüketici Rehberi'nde, gunümüzde artık seçimlerin, küçük mahalle mitinglerinde yapılan konuşmalarla yönlendirilmediğini, propagandanın biçimi ve boyutunun değiştiğini ifade ederek "Belki de Türkiye'de ilk kez televizyonun büyük ölçüde egemen olacağı bir seçime tanık olacağız. Tabii bu anlamda hepimizin kafası kanşacak. Neyin yanlış neyin doğru olduğunu unuttuğumuz, düşünmediğimiz anlar olacak" dedi. TDKP dosyası DGJVTde • İZMİR (Cumhuriyet Ege BMrosn) — TDKP/Genç Komünistler Birliği operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi ile ilgili soruşturma dosyası DGM savcıhğmca incelemeye alındı. Siyasi polisin 31 ağustos tarihinde başlattığı ve arahksız sürdürdüğü TDKP/Genç Komünistler Birliği operasyonunda bugüne kadar 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı büdirildi. Gözaltına alınanlann büyük bölümu emniyet sorgulanndan sonra salıverildi. Alınan bilgiye göre 10 kişi DGM'ye gönderilmiş, 9'u tutuklanmıştı. DYP lideriAkhisar'a da 79. ilsözü verdi Demirel: Abbas yolcudurAkhisar'da coşkulu bir kalabalığa konuşan Demirel, "Mutlaka adınırı Abbas olması şart değil. Adı Özal da olur, Mesut da olur. Allah böyle Abbas'tan milleti korusun" dedi. TÜREY KÖSE ~ AKHİSAR — DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün binlerce kişıye seslenirken "Ab- bas yolcudur, adı Turgut da ol- sa Mesut da olsa 20 ekimde gi- deceklerdir" dedi. DYP lideri canlı ve görkemli bir topluluğa seslenirken tütün üreticilerine "Piyasayı bugün açıyorum. Bunlar tütün piyasasını açsa ne olacak. 20 ekimden sonra yok- lar. Gelsinler açsınlar tütün pi- yasasını, verdikleri fiyata 5 bin lira ilave edecegiz" ifadesini verdi. Demirel Aynca Akhisar'ı 79. il yapacaklannı söyledi. DYP Genel Başkanı Sfiley- man Demirel Akhisar'da Bele- diye Alanı'nda elinde parti bay- rakları taşıyan binlerce yurttaş tarafından "Başbakan Demi- rel", "Vur vur inlesin, Çanka- ya dinlesin" sloganlarıyla kar- şılandı. Miting alanında kır at- lar üzerinde partililer dolaştı, davul, zurna eşliğinde oyunlar oynandı. Demirel Suvari Oto- büsünun üzerinden şapkasıyla yurttaşları selamladıktan sonra yaptığı konuşmada 21 ekim sa- bahı güneş doğarken o güneşle birlikte yepyeni bir Turkiye do- ğacağını söyledi. Haksızlığa uğ- ramış herkesin avukatı oldukla- nnı bir kez daha yineleyen De- mirel, kendi bıraktıklan Turki- ye ile bugünkü Turkiye'yi ceşitli örneklerle kıyasladı. Demirel bugün ülkeyi yönetenlerin köy- lü düşmanı, halk duşmanı oldu- ğunu belirterek şunlan söyledi: "Biz bep Ferbat vur kazma- t CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR DVP lideri, Akhisar Belediye Alanı'nda "Başbakan Demirel" slogaımla karşılandı. (Fotoğraf: A A) yı daga, çoğu gitti azı kaldı de- dik. Bu tünel açılacak. Tünelin ucunda ışık göriindü. Tünelin ucunda 20 Ekim 1991 yazıyor. Çoğu da gitti, azı da gitti. Şim- di iş size düşüyor, baydi baka- lım. Buyrun sandıgı onünuze getirdik. Alın sandığı. Canınız zam istiyor mu? Zam istiyorsa- nız onu yapacaklar. Hazır. Bı- çaklannı bilemişler, şu ahaliyi bir daha kandırsak da bassak zammı diye beklryorlar. Sekiz scne sonra insamn yüzü olur millete gelip bize o> \erin deme- ye. Bu, yuzsuzluğun daniskası- dır. Bu adamlara 8 sene vermiş- siniz, sizi bu hale getirmişler. E> ülkeyi idare edenler, ey acemi- ler, ey çöpii kaldıramayacak olanlar. Ey tesadüfen geleoler, ne yaptınız benim halkıma. Ge- lip size sizi zengin ettik derlerse yaiancılar diyeceksiniz." Demjrel, yurttaşlara "Gelin, kötöleri defetmek sizin elinizde. Bu zam şampiyonlanna git de- meyecek misiniz? Gelin kaderi- nize el koyun. Bu ülkenin misa- firi degilsiniz. Sahibisiniz" dıye seslendı. Konuşması sık sık "Başbakan Demirel" sloganla- rıyla kesilen DYP lideri, 30 gım sonra bu devrin kapanacağını belirterek "Bugunkü yonetim ölüdür. Ta Fransa'dan adam geüriyorlar. Sizi kandırmak için hileli tuzaklar aramaktadırlar. Gelin tesadüflerin iktidan olan bu hükumete bir şamar vunın" diye konuştu. Yurttaşlara "Vn- racak mısınız" diye soran De- mirel, sozlerini şöyle surdürdü: "Abbas yolcudur. Mutlaka adının Abbas olması şart degil. Adı Özal da olur, Mesut da olur. Ama Abbas yolcudur, yol- culugunu kimse engelleyemez. Allah böyle bir Abbas'tan mil- leti korusun. Peki bunlar gide- cek, kim gelecek? DYP gelecek. Kır at hırslı almış başını gidi- yor." Demirel, konuşmasının so- nunda Akhisarlılara şu mujde- leri verdi: "Bu Abbaslar giderayak size vaatlerde bulunacak. Tütün pi- yasasını açacaklar. Ben onlar- dan evvel tütün piyasasını açı- yorum. Bunlar tutun piyasasını açsa ne olacak? 20 ekimden sonra yoklar. Getsinler açsınlar tütün piyasasını. Verdikleri fi- yata 5 bin lira il*»e verecegiz. 30 bin lira mı veriyorlar, 35 bin li- ra verecegiz. 35 bin lira mı ve- riyorlar, 40 bin lira verecegiz. Bu yalancüarın hiçbir söylediği çıkmadı. Her seçim zûmanı Ak- hisar'ı il yapacağız derler. Bun- lara geçti Bor'un pazan sür eşe- gini Nigde'ye diyeceksiniz. DYP iktidan, 21 ekimden sonra ge- çen 1 ay içinde Akhisar'ı Tür- kiye'nin 79. ili yapacaktır." DYP'nin hedefi 101 ile ulaşmakANKARA (Cumhuriyet Biıro- su)— DYP seçim kampanyasında, ANAP'ın il yapma kozunu elinden alıyor. DYP Ge- nel Başkanı Süleyman Demirel 17 ilçeyi il yapmayı kararlaştır- dı. Demirel hedefini, DYP ikti- dannda il sayısını 101'e çıkar- mak olarak belirledı. Ancak DYP'nin daha önce ANAP'ı eleştırdiği konuyu seçim kozu olarak kullanması, parti içinde sıkıntı yarattı. Bazı üst duzey yö- neticiler, bu vaatlerin ileride kendilerini sıkıntıya sokacağını soylediler. DYP seçim kampanyası ha- zırlıkları sırasında, Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal'ın geçmışte uy- guladığı ve etkili olan "il vaadi" taktiğini inceledi. Son Bartın be- lediye başkanhğı seçimlerinde de ANAP'ın bu yoldan oy topladı- ğını dikkate alan DYP kurmay- ları, genel seçim kampanyasın- da ANAP'ı aynı taktikle vurma- yı kararlaştırdılar. Geçmişte özal'ın il vaadı tak- tiğini zaman zaman sert bıçim- de eleştiren ve seçime "şantaj" kanştınldığını öne süren Demi- rel ve DYP kurmayları, 17 ileay- nı vaatte bulunulmasını benim- sedı. DYP'de yapılan araştırma- lar sonunda DYP iktıdarında ıl yapılması kararlaştınlan ilçele- rin isimleri şunlar: "Bafra, Fethiye, Çorlu, Geb- ze, Akhisar, Bandırma, Edremit, Duzce, Karabuk, Merzifon, Alanya, Osmaniye, Akşehir, Mustafa Kemal Paşa, Nazilli, Luleburgaz, Şebinkarahisar" Demirel kampanyanın ilk mı- tinglerini duzenlediğı Bafra, Fet- hiye, Gebze, Çprlu ve Akhisar'- da vaatlerini vâtandaşlara açık- ladı. II yapma vaatlerinde ANAP'ın onune geçmeyı amaç- layan Demirel, öteki 12 yerleşim birimıne de önümuzdeki gunler- de ve > ine AN AP'tan önce gide- rek vaatlerini açıklayacak. Bu arada DYP'nin sert biçim- de eleştirdiği ANAP'ın bu tak- tiğini benimsemesi ve Demırel- in il vaatlerini art arda yapma- Politikacı Tathses ŞANLIURFA (Cumhuriyet) — Bagımsız milletvekili •dayı Ibrahira Tathses, seçim çalışmalanna başlamak için geldigi Şanlıurfa'da davul çaldı ateş etti, agladı, nutuk attı. KenrJn 20 kilometre uzağmda 200 araçlık konvoyla karşılanan Tatlıses'in kent turunda trafık iki saat süreyle altüst oldn, Şanlıurfaiılar sevm gösterilerinde bulnndu. îki bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada Tatlıses, "Güzel gjyinirim, iyi yaşanm, en kral saati takarım. Ama bunn Urfah nasıl giyinir diye gostermek için yapıyonım. ANAPIUar bana yalvardı. Beni kimse veto edemez. Benim rozete, sandalyeye ihtiyacım yok" dedi. (Fotoğraf: AA) sı, partinin bazı ust duzey yöne- ticileri tarafından hoşnutsuzluk- la karşılandı. Hangi illerin il ya- pılması gerektiği konusunda partinin ciddi bir hazırlık yap- madığını belirten yöneticiler, bu konunun seçimlerden sonra ele alınması ve devlet ciddiyetiyle karar verilmesi gerektiğini söy- lediler. DYP yoneticileri, Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çil- ler'in "iki anahtar" vaadinden sonra il vaatlerinın de partiyi ile- ride sıkıntıya sokacağını, bu yondeki eleştirilenni fırsat bul- dukça Demirel'e ilettiklerini kaydettiler. Ote yandan il yapma vaadini savunan DYP'liler ise gerekçele- rinı şöyle dıle getiriyorlar: Kendi silahıyla vurma "ANAP bugune kadar hiç bir ölçu gözetmeden çeşitli yerlerde il yapma vaatlerinde bulundu. Bu da birçok >erde vatandaşla- n beklentiye soktu. Ama ANAP iktidan bu konudaki uygulama- \ı partizanca ve o> kaygılanyla yuruttuğü için il olma hakkını gerçekten kazanmış olan yerler bırakıldı. Bizim vaatte bulundu- ğumuz yerler zaten il olma hak- kını kazanmış olan yerler. Va- tandaştaki beklentiyi ortadan kaldırmak için bu yerlerin il ya- pılması gerekiyor. Biz böylece ANAP'ı kendi silahıyla da vur- ma olanagını elde ettik. A.NAP'tan önce davranarak se- çim yanşında bir adım öne geç- lik." Bu uygulamayı başlatan Ozai ise ANAP yönetimini DYP'nin gerisir.de kalması nedeniyle eleş- tiriyor. Yılmaz Seguela'ya karşı çıkanlara 'Beğenmeyen çalışmaz' dedi ANAP'ta Seguela rahatsızlığıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Mesut Yılmaz'ın seçim çalış- maJannda ANAP yönetimini dışlaması genel merkezde kopukluğa yol açarken, Fransız reklamcı Seguela'nın hazırladı- ğı kampanya Yılmaz ile ANAP yoneti- cileri arasında kırgınlık yarattı. ANAP Genel Başkan Damşmanı Yaşar Okuyan, Başkanlık Divam'nın Seguela'nın ka- mpanyasını "yetersiz" bulduklannı Baş- bakan Mesut Yılmaz'a anlattı. Yılmaz- ın, "Begenmiyorsanız, Seguela ile ilgili çalışmalara katılmazsınız" biçimindekı yanıtı da ANAP yönetimındeki rahatsız- lığı daha da arttırdı. Başbakan Yılmaz'ın isteği üzerine ANAP yönetiminin propaganda calış- malannı başlatmakta diğer partılere gore ağır hareket etmesiyle başlayan gergin- Uk, Seguela'nın hazırladığı kampanyanın açıklanması ve Özal'ın bazı genel başkan yardımcılarını eleştirisiyle tırmandı. Me- sut Yılmaz'ın düzenlediği propaganda ta- mtım toplantısına butun genel başkan yardımcılannın katılması kararlaştırıldığı halde, toplantıya sadece genel başkan yardımcıları Ersin Taranoglu ile Abmet Karaevli katıldılar. ANAP yönetiminde kopukluğa yol açan gelişmeler şöyle sıralanıyor: — Yılmaz'ın, parti yöneticilerini, al- dığı karariardan haberdar etmemesi: Yıl- maz, genel merkez yönetiminin organi- ze etmesi gereken parti ile ilgili çalışma- lar ve temaslan konusunda ilgili genel başkan yardımcılarını bilgilendirmediği için çalımalar aksıyor. Trabzon ve Rize mitinglerinin organizasyonu, ANAP yö- netimine son anda duyurulduğundan güçlukle yapılabildi. Yılmaz, Seguela'nın hazırladığı kampanyanın açıklanacağı tarihi de ANAP yönetiminden sakladı. Toplantının Istanbul'da yapılacağı son anda az sayıda ANAP yöneticisine du- yuruldu. Bu nedenle kampanyanın bü- tun genel başkan yardımcılannın katılı- mıyla açıklanması önceden kararlaştınl- dığı halde, tstanbul'daki toplantıya Ah- met Karaevli ile Ersin Taranoglu ka- tıldılar. Yılmaz, daha önceden duşunülen Baf- ra, Adana, Çorum. Çanakkale ve Koca- eli gezilerı için de ANAP yönetimine program vermedi. Bu kopukluklar nede- niyle gezilerde aksamalar olduğu, miting öncesi hazırlıkların yetersiz kaldığı bil- dirildi. — Propaganda malzemebrinin bası- mı ve dağıtımı: ANAP yonetimi, propa- ganda malzemelerinden pankart, bay- rak, afişte gecikme olduğundan yakını- yor. Hiçbir genel başkan yardımcısının sonımluluğu üstlenmemesi nedeniyle he- nüz hiçbir il teşkilatına bayrak gonderil- medıği büdirildi. Seguela'nın kampanyasına tepki: ANAP genel merkez yöneticilerinin Se- guela'nın hazırladığı kampanyayı beğen- medikleri öğrenildi. ANAP genel başkan danışmanlarından Yaşar Okuyan, Segu- ela'nın verdiği ilk brifingin ardından Baş- bakan Yılmaz'a ANAP yönetiminin olumsuz gorüşunü bildirdi. Yılmaz'ın "Beğenmiyorsanız Seguela ile ilgili çalış- malara katılmazsınız" dediği öğrenildi. ANAP'ın propagandadan sorumlu Ge- nel Başkan Yardımcısı Halil Şıvgın'ın da Seguela'nın çalışmalanna sempati ile bakmadığı öğrenildi. ANAP yoneticile- ri "Bu çalışmalan yapmak için Seguela1 ya ihtiyaç yoktu. Bu kadannı biz de yapabiu'rdik" değerlendirmesini yaptılar ve bu görüşlerini Başbakan Yılmaz'a da ilettiler. Şıvgın'ın, kampanya ile ilgili bil- gi aktarımındaki aksaklık nedeniyle ge- nel merkeze gelmedıjı one surülüyor. Şıvgın, partiye gelmeme nedeni olarak "grip olmasını" gösteriyor. — Miting organizasyonlan: Başbakan Yılmaz'ın, Okuyan'ın organize ettiği Rize ve Trabzon mitinglerinden de hoşnut ol- madığı bildirildi. Başbakan Yılmaz'ın bu nedenle Semra Özal aracıhğıyla yeniden Erkal Zenger ile anlaşmak istediği öğ- renildi. — Genel başkan yardımcılannın acık- lamalan: Cumhurbaşkanı özal'ın, pro- paganda çalışmalanna katılmaması yö- nünde demeçler veren genel başkan yar- dımcılarına tepki göstermesi ve bazı özel telefon görüşmelennin basına sızdınlma- sından yakınması uzerine Başbakan Yıl- maz'ın ANAP yöneticilerini uyardığı öğ- renildi. ANAP genel başkan yardımcı- larından Ahmet Karaevli, soru Uzerine özal ile parti arasında bir problem ol- madığım belirtirken "Haberi biraz faz- la abartılı buldum. Eskiden ilişkimizin iyi olması eleştiriliyordu, şimdi de tam tersi, bu senaryo haber" dedi. ANAP ge- nel başkan yardımcılarından Saffet Sert ise soru uzerine "Yonım yok" demekle yetindi. ' Ikinci Aile' İşbaşında... ANKARA — Turfanda lıder ile yakın çevresi, bu seçimi; TO'yü, SÖ'yu, debdebelı hanedanı halka unutturarak geçi- receklerını sanıyor, kuşkusuz buyük bir yanılgıya düşüyor- lar Padışahlara layık yaşamı halk asla unutmayacak! Çankaya konuğu aileden, ırili ufaklı bireylerin devlet yö- netiminde soz sahıbı olmasından yaka silkıyorduk. Fakat o da ne9 'Ikinci aıle' ışe koyulmuş bile. Afışlere gırecek res- mın seçımınde Yılmaz aılesının 'içtıma' eyledığını yakın çevre kıvançla duyuruyor. Mesut Bey'le eşi, kardeşı, kısacası ai- le, afışe girecek fotoğrafı mceleyıp onaylamışlar. ANAP'ın huyundan suyundan olacak, 'aıle egemenliği', nesılden ne- sıle miras! Henüz Berna Hanım bir iki demeç patlatmadı. Ama hayli zengınlenmızden bırader Turgut Yılmaz'ın açıklamalarından öğrenıyoruz kı Mesut Bey 'dura kalka konuşmayı' özellikle basınla goruşürken uyguluyormuş Asıl ilgınç olan bırader Turgut Yılmaz'ın dura kalka konuşma' açıklamalarına yap- tığı ek: "Bunu gidermek için hep birlikte çalışıyoruz. Yakın- da normale dönecek." Böylece efendim, Yılmaz ailesı bütünleşmiş, Seguela'nın yanı sıra Mesut Bey'i kimı saplantılarından arındırarak el- bırliğıyle iktidara hazırlıyor. Ne çare, Seguela'nın başka par- tıler adına ANAP'a sızdığı sanısına kapılıyor insan. iki gün once ıkinci gelecek partıden yuzde bir ıkı daha fazla oy ala- cağını savladığı ANAP, Millıyet'tekı dünkü ankete göre DYP'ye ıkı puan oy vermemış mi? Anketleri Mesut Bey önemsemıyor O, iktidan cepte gö- rüyor. Uykularını kaçıran tek şorun, TO'nun 'susmaması'. Konuşmadan duramayan TÖ ise Bükreş'e gıderken seçi- mi "80 öncesını isteyenlerie ıstemeyenier arasındaki mücadeleye" bağlamış. Oysa, "seni isteyenlerle ıstemeyen- ler arasındaki mücadele" bu seçımın sımgesi. Muhalefetin; hanedanla, oğullar, kızlar veeşlerle ilgili öykülerı meydan meydan anlatmasına gerek yok Her bir öykü halkın belle- ğıne kazınmış. 'Hesap soracağız' demek yeterlı oluyor Üstelık, geçen yılların o dırayetlı, kudretlı, dediği dedik TÖ- sü nerede9 Dolaylı yoldan bir ıtıraf TÖ'nün dramını sergili- yor. ANAP kulısınden sızan bılgiler doğruysa, Çankaya'da ıkı gun oncekı beş saatlık toplantıda Mesut Bey'e sesini yük- seltmış. Soyledıği şu "Muhalefet bana yükleniyor. Görülü- yor kı ANAP yonetimi de bana yükleniyor." Ah, ahh, TÖ bu durumlara duşecek mıydi? Kurduğu par- tinin yoneticılerince de 'istenmeyen adam' ılan edileceği gûn- lerı gorecek mıydı? • Ya okuduğunu anlayamamaktan ya da ışıne gelmeyen bil- gıyı saptırma huyundan olacak. Yenı parlamentoda DYP'nin her şeyden önce TÖ'yü düşürme planını ışleteceğine verdi- ği yamtta, "Hükümeti kurmadan iktidara nasıl gelecekmiş?" dıyor Başbakam o atayacak ya, bensiz olmaz demeye geti- rıyor. Oysa seçimden sonra Yılmaz hükümetinın görevi sürdür- mesını isteyerek önce TÖ'yü asağıya indirecek anayasa de- ğışıklığını yapmak, seçılecek yeni cumhurbaşkanmdan hü- kümet gorevı almak DYP'nin düşurme planları' arasında. Bu plamn önemlı oğesı, SHP ile birlikte hareket etmek. Demırel'in bir sözü bugunlerde ötekı partılerı de kapsıyor. Listelere son biçımlerın verıldığı şu sırada lıderlerın uğraşı- ları 'ıp cambazlığına benzıyor'. Ip cambazlığının gerıde kaldığı gün; TÖ hiç merak buyur- masın, ANAP da özellikle hanedan da hısselerine düşen pa- yı muhalefetten alacak. 'Uçlü ittifak\a Türkeş kriziANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Parlamento dışın- daki 3 sağ parti RP, MÇP ve IDP'nin kurmaya çalıştıkian "üçlü seçim ittifakı", anlaş- mazlıklar çözümlenemediği için dün de sonuçlanmadı. RP'nin özellikle Doğu - Gü- neydoğu örgütünden gelen baskılarla MÇP Genel Başka- nı Alpaslan Türkeş'in hazırla- nacak ortak liste dışı tutularak bagımsız olarak desteklenme- si önerisi, MÇP tarafmdan ka- bul edilmiyor. Daha önce RP liste- sinden adayhğını açıklayan es- ki bakanlardan Şerafetün El- çi, "Alpaslan TürkeşTe aynı Us- tede yer almayacagını' 1 belirte- rek dün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Üçlü ittifak listesin- den seçimlere katılacağını açıklayan eski ANAP'U Gazi- antep Milletvekili Hasan Cdal Güzel ise olusturulacak ortak listeden en az 70 kişinin TBMM'ye girebileceğini öne sürdü. RP, MÇP ve IDP'nin genel seçimlere ortak liste ile girme- si konusunda en büyük engel olarak MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in durumu görülüyor. önceleri bu konu- da herhangi bir tavır belirtme- yen RP yönetiminin, örgütten, özellikle de Doğu ve Güneydo- ğu illerindeki yönetici ve taba- nından gelen baskılarla bu ko- nuda bir karar veremediği ve anlaşmanın bu yüzden gecik- tiği belirlendi. Basküar uzeri- ne RP yöneticilerinin, MÇP'ye, Genel Başkan Alpas- lan Türkeş'in ortak listeden değil, bagımsız aday olarak cıkması ve bu yoldan destek- lenmesi önerisinin götürüldü- ğü, ancak bunun Türkeş ve parti yonetimi tarafından red- dedildiği öğrenildi. MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ ÖNERMİŞTt Kahveci, Mumcu'yla tarüşmayı kabul etmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, gaze- temiz yazan Ugur Mumcu'nun "Kahveci'nin patent ovıınu" başhkh yazısı ile basın meslek ükelerini çiğnediğini öne süre- rek Basın Konseyi'ne başvur- du. Kahveci, başvuru nedeniy- le, Mumcu'nun tartışma çağn- sını kabul etmediğini söyledi. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, dün yaptığı yazılı açık- lamada, patent olayını tartış- mak üzere yaptıklan çagınnın Uğur Mumcu tarafından ka- bul edildiğini söyledi. Kahve- ci'nin çağnya olumsuz yanıt verdiğinı belirten Işıklı, "Dü- zenleyecegimiz bu toplantının teknik ve huknksal yönleri do- layısiyla önem taşıyan bir ko- nuda kamuoyunu aydınlatma işlevinin yanı sıra, gerek Sayın Kahveci'nin gerekse Sayın Mumcu'nun arzulan dogrultu- snnda bir girişim olacagını düşünmüstük" dedi. Maliye ve Gümrük Bakanı Kahveci, "Kahveci'nin patent oy«nu" başlıkb haberleriyle Mumcu'nun, basın meslek il- kelerinin 6, 4 ve 3. maddeleri- ni çiğnediğini öne sürdü. Kah- veci, Basın Konseyi'ne başvu- rarak konunun incelenmesini istedi. Konsey'e başvurusundan sonra bir değerlendirme yapan Bakan Kahveci, "Patent ola- yında Uğur Mumcu'yu Basın Konseyi önünde dogruluk sı- navına çağırıyorum" dedi. Kahveci, daha sonra şunlan söyledi: "Uğur Mumcu, her neden- se yapügı yanlısı kabnl etmek istemiyor. Işte Basın Konseyi. En objektif müessese. tkimid de dinlesin. Kimin haU ympö- gjnı, kimiıı yanltş yaptıgını or- taya çıkarsın. Ben Basın Kon- seyi'ne mtiracaatımı yapnm. Basın Konseyi'nin vereceği ka- rara da saygım olacaktır. Ugur Mumcu, bütün kamu- oyunun bildigi ve pek çok ga- zetede yayımlanmış olan aldı- gım patenüerie ilgili haberieri görmeden beni itham etmiştif. Ne var ki bu sefer deHl olarak esld gazete kupurierini gdrfin- ce şaşırmış, hatasuu itiraf et- me olgunluğunu göstereme- mişür. Kimin doğru, kimin yanlış, kfanin hakh, Idmin hak- stz oldnguna objektif birisinin karar vermesi gerekir." Ote yandan Kahveci, gazete- ci Mumcu'nun Mülkiyeliler Birliği'nde tartışma çagnsı ko- nusunda da şunlan söyledi: "Konseye başvurumu yap- tıktan sonra Sayın Mumcu'dan böyle bir çagn geldi. Basın Konseyi'ne önceki gün raüra- caat etüm. Bu bakımdaa öne- rflen daveti kabul etmem söz konusu olamaz. Konsey'm saj- lıkh bir karar alabümesi İçin koydugu knndlar da bnnn ge- rektiriyor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog