Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

=^>ÛA CUMHURtYET/4 HABERLER 20 EYLÜL 1991 SECEVt '91 Orüç, Fas'a gidiyor _ _ • ANKARA (AA) — Bayındırhk ve tskân Bakanı Hüsamettin öriiç, Uluslararası Yollar Birliği Daimi Kongresi'nin (PIARC) 19. Kongresi'ne katılmak üzere cumartesi günü Fas'a gidecek. Bayındırhk ve tskân Bakanlığı Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Hüsamettin Örüç, Marakeş'te yapılacak toplanüda, Karayolları'ndan sorumlu bakanların katılacağı özel bir oturuma da katılacak. SHP'de itiraz • ORDU (AA) — SHP'nin, Ordu'da yaptığı önseçim sonucunda, 6. sıraya yerleşen Osman Yurt adJı aday, sayım sırasında yanlışlık yapıldığını öne sürerek U seçim kuruluna başvurdu. Edinilen bilgiye göre il seçim kurulu, Osman Yurt'un başvurusu üzerine yeniden sayım yapılmasını kararlaştırdı. Yeni sayıma göre 6. sırada bulunan Osman Yurt'a 1574, 5. sırada bulunan Ergüder Efıl'e de 1553 oy çıktı. İl seçim kumlunca yapılan sayım sonucu, 6. sırada bulunan Osman Yurt'un 5. sıraya yükselmesi, 5. sırada bulunan Ergüder Efîl'in de 6. sırada yer aJması kararlaştınldı. Demirel'e karşı Demirel • ANKARA (ANKA) — ANAP, DYP'nin kalesi olarak bilinen Isparta'da, Süleyman Demirerin karşısına avukat Mehmet Demirel'i çıkartacak. ANAP'tan aday olmak isteyenler ile ilgili olarak inceleme yapmak üzere Isparta'ya gönderilen parti müfettişleri özellikle Şarkikaraağaç ilçesinde etkin olan avukat Mehmet Demirerin listenin üst sıralarına yerleştirilmesi konusunda görüş bildirdiler. SHP'nin fcdavları • tç Politika Servisi — SHP Istanbuljitoeçiminde listelere girmeyi basaran adaylar, dün Yıldız Parkı Malta Köşkü'nde tstanbul tl Başkanı Bozkurt Nuhoğlu'nun onurlarına verdiği sabah kahvaltısında bir araya geldiler. Grup halinde fotoğraf çektiren adaylar, TBMM'ye girince ortak amaçlannın demokrasinin gerçek anlamda yerleştirilmesi olduğunu söylediler. \ayın yoluyla işlenen suç • ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) — Anayasa Mahkemesi, yaym yoluyla işlenen suçlarda mevkute (belirli arahklarla çıkan dergi) sahibinin sorumluluğunu düzenleyen Türk Ceza Yasası hükmünü iptal etti. Buna göre bu tür suçlarda fail cezalandırılmışsa, aynca mevkute sahibi ya da yayımlatanın cezai sorumluluğu olmayacak. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin, Basm Yasası'nın 16. maddesi son fıkrası ile Türk Ceza Yasası'nın 481. maddesi 8. fıkrasının iptali istemini görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu TCK hükmünü "cezaların şahsiliği" ilkesine aykın bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi, basın yoluyla işlenen hakaret suçlarında, suçun işlendiği basıh eserin sahibi veya yayımlatanın cezai sorumluluğunun doğması durumunda, sahip veya yayımlatan tüzel kişi ise sorumluluğun tüzel kişiliğe ait olmasını öngören Basın Yasası hükmünün iptal istemini ise reddetti. 'Adalete • ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — Adalet Bakanı Prof. Dr. Suat Bilge, mesleğe yeni başlayacak hâkimlerden, insan haklanna saygüı olmalarını istedi. Tüm insanların adalete muhtaç olduklarım belirten Bilge, "Adalet hizmetinin saygı telkin etmesi, güven duygusu yaratması gerekir" dedi. Staj sürelerini başarı ile bitirip Hâkiınler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen 59 adli yargı hâkimi, görev yerlerini belirlemek anıacı ile dün kura çektiler. Anketlerdeki eğilim değişmezse, ilk kez sağpartiler birinciliği ve ikinciliği alacak Partîlerîn 'duvar'ı yokSeçim araştırmalarına göre dünyadaki politik DYP, ANAP ve SHP ef kekler ve kadınlardan aynı gelişmeler Türkiye'yi de etkiledi ve partiler ölçüde ilgi görürken, DSP daha çok bir 'erkek arasındaki 'duvarlar' yıkıldı. partisi' gıbı görünüyor. tç Politika Servisi — 20 Ekim 1991 genel seçimlerine bir ay ka- la, yapılan kamuoyu yoklama- ları seçmen eğilimleri konusun- da ne gibi temel bulgular orta- ya koyuyor? Bu soruyu, Türki- ye çapmda seçim araştırması ya- pan iki kuruluşun sorumluları- na yönelttik. Sabah gazetesi adı- na seçim araştırmaları yapan Gallup-StAR şirketi sorumlusu Bülent Tanla'ya göre gerçekleş- tirdikleri araştırmalar şu genel eğilimleri ortaya koyuyor: • Eğer eğilimler bugünkü gi- bi devam ederse, Türk demok- rasi tarihinde ilk kez seçimlerin birincisi ve ikincisi merkez sağ partiler olacak. • 20 Ekim seçimlerinin sonu- cunda en çok rol oynamaya aday iki lider, DYP lideri Süley- man Demirel ile SHP lideri Er- dal înönü. Demirel, kararsız seç- menlerin oylannı partisine çek- meye çalışıyor. Erdal tnönü ise bir bölümü DSP'ye giden sosyal demokrat oylan partisine çekme uğraşı içinde. Demirel ve Inönü bu uğraşlannda başanlı olduk- Ian ölçüde seçmen eğilimleri son bir ay içinde degişme göste- rebilir. • Dünyadaki politik gelişme ve değismeler Türk politik sah- nesini hayli etkiledi. Partiler ara- sındaki "duvarlar yıkıldı"; "po- litik mesajlan" birbirlerine ya- kınlaştı. Aynı eğilim, seçmen davranışlannda da gözleniyor. Seçmen tercihleri merkez sağ partiler ile merkez sol partiler arasında yön değiştirebiliyor. • Yüzde 17 dolayında görü- nen kararsız seçmenlerin yakla- şık yarısı, iktidar partisi ANAP'a "kesinlikle oy venneyecegini" belirtiyor. Bu durum, ANAP'ın kararsızlar- dan alacağı payın az olacağını düşündürüyor. • Seçmenlerin özellikkri ince- lendiğinde, DYP kırsal kesimde, SHP kentsel kesimde Türkiye ortalamalannm üzerinde oy ala- cak gibi görünüyor. ANAP ve DSP'nin kırsal ve kentsel kesim- de farklı oranda oy almaları beklenmiyor. • DYP, ANAP ve SHP erkek- ler ve kadınlardan aynı ölçüde il- gi görürken, DSP daha çok bir "erkek partisi" gibi görünüyor. • Seçmenler yaş gnıplanna göre incelendiğnide DYP'nin 35 ve yukarı yaşlardaki, SHP'nin 25-35 yaş arasındaki, ANAP'ın 25 yaşın altındaki seçmenler ara- sında Türkiye ortalamasımn üzerinde oy alması beklenebilir. DYP'ye daha çok orta yaşın üze- rindeki, SHP'ye orta yaşlı, ANAP'a genç seçmenlerin itibar ettiği söylenebüir. • SHP seçmenlerini öteki tüm partilerin seçmenlerinden ayıran özellik, görece daha yüksek eği- timli olmalaıı. Milliyet gazetesi adına seçim araştırmaları yapan Konda şir- ketinin ağustos 1991'den bu ya- na yaptığı kamuoyu yoklamalan incelendiginde, eğilimler değiş- mediği takdirde 20 Ekim seçim- lerinin birinci ve ikincisinin mer- kez sağ partiler olacağını göste- riyor. Şirket sorumlusu Tarhan Erdem ise ahnan yanıtlardan, bütün partilerin oy oranlarında değişme olabileceğini söylüyor. Erdem'e göre"Bugünkü sıralama degişebilir. Deyim doğnı ise seç- men kanaati beniiz 'kırılabilir' haldedir." Konda'ya eore secmenlerin ozelliklen incelendiğinde şu eği- limleri eörulmektedir: • ANAP kadmların; DYP ve RP erkeklerin tercih ettiği par- tîdir. • Gençlerde DSP ve ANAP orta yaşlılarda SHP, 45 yaş ve ustü grupta ise DYP ve RP da- ha çok oy toplamaktadır. • Yuksekoğrenım görmüş seçmenler arasında SHP, orta- koğrenimliler arasında ANAP, ilkokul mezunları arasında DYP ve DSP Türkiye ortalîmalarının üzerinde oy almaktadır • Yerleşim birimleri açısından bakıldığında, büyük kentlerde DSP, kenılerde SHP, kırsal alan- larda (nul'usu 25.000'in attında olan yerleşimlerde) DYP ve ANAP Türkiye ortalamalann- dan daha çok almaktadır. Politîka değil, imaj yarışıANAP "Çünkü yapacak daha çok iş var" sloganı kampanyanın ana temasını oluşturacak. Kampanyada "sivilleşme ve demokrasi" konuları önemli bir yer tutacak. SHP Lazer şov ilk kez SHP tarafından kullanılacak. Parti sloganı ve müziğinin yer alacağı kasetler halka dağıtılacak. Mega 10 kanalı 20 ekime kadar seçim yayını yapacak. DYP Kampanya stratejisi ödünç oy üzerine kuruldu. Vitrine önemli adlar getirildi. Anayasa taslağı, demokratikleşme ve yeniden yapılanma konularına ağırlık verildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Erken genel seçimlere katılacak siyasi partiler, propa- ganda çalışmalannda kullana- caklan temel stratejilere son şek- lini verdiler. özellikle akılda ka- lıcı ve etkili slogan peşine düşen partiler, seçimlerde sorunların çözümü için getirecekleri öneri- ler kadar kamuoyunda yarata- cakları imajla da yarışacaklar. Bu imaj yarışına ANAP Tur- kiye'de ilk kez yabancı bir rek- lamcıyı seçim kampanyasına or- tak ederek ve Aleviler'e millet- vekilliği adaybğı konusunda ka- pılarını açarak katıldı. SHP ise sanat dünyasından aday adayla- nıjı vitrine çıkarmasının yanı sı- ra yayın bicimi nedeniyle eleştir- djği Magic Box tipi bir uygula- 'mayla tanıtımuu yurtdışından özel bir televizyon aracılığıyla yapacağım açıkladı. Sotda bir- lik imajı içinde HEP ve SHP'li- leri listesine almak için hazırhk- lara başladı. DYP ise imaj de- ğişikliğinin ilk büyuk "bomba"- sını, SHP'li Belediye Başkanı Yddırun Aktuna'yı transfer ede- rek patlattı. DYP'nin "yıktijı tabular" arasında partiyi bir yandan sosyal demokrat aday- larla renklendirirken diğer yan- dan da "UdaıTla suçladıgı Istan- bul'un eski Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ı par- tisi DMP'yle birlikte saflarına katması da yer ahyor. DemirePin diskoteğe gitmesi, kısa kollu günlük giysilerle gazetecileri ka- bul etmesi, Azize Gencebay ve Huri Sapan gibi sanatçüan aday göstermeye hazırlanması da DYP'de yeni imaj arayışının di- ğer halkalarım oluşturuyordu. Bunun bir sonucu olarak da De- mirel hem sağdan hem de sol- dan ödünç oy isteme taktiğim gündeme getiriyordu. Partiler arayışı duvarların yı- kılmasına en guzel örnek, Genel Maden-tş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer'e SHP ve DYP'nin ısrarla Zonguldak'tan adaylık tekhf etmesiydi. İlk kez seçim çahşmalanm bir reklam ajansıyla birlikte yürü- ten Bülent Ecevit, hem sağdan hem de soldan "emanet" oy is- tedi. Refah Partisi ise bir yandan Şersfettin EJçi, Hasan Ceişd Gtt- zel gibi kendi dışındaki isimlere yönelirken, diğer yandan da MÇP ve IDP gibi partilerle se- çim işbirliğinin yollannı arıyor. ANAP, "Çünkü daha ympa- c*k çok iş yvT, SHP "Sandıkta güüer acacak", DYP "21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye", DSP "Gözün Aydm Tnrkiye", RP de "Adfl dözca"i ana slogan olarak secti. ANAP'ın stratejisi Çok iş var ANAP'ın seçim kampanyasında Fransız reklam- cı Jacqnes Seguela'nın hazırla- dığı Başbakan Mesut Yılmaz'lı afîşler kullanılacak. "Çünkü da- ha yapacak çok iş var" sloganı, lecek. Böylece muhalefetin "özal ve hcsap sorraa" strateji- lerinin dışında, başkalannın kö- tulüğünü yindemek yerine, ken- disinin iyiliğini anlatan, pozitif bir kampanya yürütülecek. SHP'den ataklar Sandıkta güller açacak: SHP'nin ana reklam slogam "Sandıkta güller açacak". büyük afişlerde ve pankartlarda bu me- saj hâkim olacak. Partinin pro- paganda çalışmalannı yürüten Yorum Ajans, diğer sloganlan önümüzdeki günlerde kamuo- yuna duyuracak. ler yaymları vatandaşa ulaşur- mak için ön hazırhk yapıyorlar. DYP'nin seçim kozlan DYP'nin seçim kampanyasm- daki önemli kozlannı, enflasyo- nu düşürme ve hesap sorma oluşturuyor. Özal'ın daha önce- ki seçimlerde izlediği stratejinin etkili olduğunu gören DYP, bunlara bir de il yapma vaadini ekledi. Ödünç oy talebfc DYP, seçime giden yolda stratejisini ödünç oylar üzerine kurdu. Bu neden- le DYP, oy vereceği umulan SHP ve ANAP tabanlarını ra- DSP adına kampanyayı yürüten Cenajans Başkan Yardımcısı Avkut Taluğ, yurüttüklen kampanyayı şöyle anlattı. "Bütün Türkiye'de kampan- ya, 'Gözün Aydın Turkiye* kav- nmı içinde gidiyor. Biz, 'Göz- ün Aydın Türkiye' mesajıyla göz aydını veren, çok sıcak, aydın- lık ve yeni bir kampanya yapı- yonız. DSP ile SHP arasındaki politik çekişmeler bizim kam- panyamızı etkilemiyor. Biz yolu- muzda gidiyonız." DSP, tanıtım kampanyası için 2 ile 5 milyar lira arasında deği- GÖIUNAYDIN TÜRKİYE! e< ANAP'ın kampanyasının ana temasını oluşturacak. ANAP'm 8 yülık iktidarı bo- yunca yapılanlar savunulurken önümüzdeki dönemde ekono- mik alanda daha kararlı bir po- litika izleneceği vurgulanacak. Daha önceki seçim kampanya- larmdan farklı olarak ilk İcez ANAP'ın kampanyasında, "si- vfllcşme ve demokrasi" konusu önemli bir yer alacak. Afişler- de de "Banş ve hoşgörünün hâ- kim oldugu çagdaş demokratik bir Tnrkiye için desteğinizi istiyonız" denildi. Genç Mesut: ANAP kam- panyasının en önemli temala- nndan biri de Yılmaz'm gençli- ği, dinamizmi ve güvenüirliği te- zi olacak. ANAP'ın Yılmaz ile yenilendiği noktasının altı çizi- İirken Cumhurbaşkanı Turgut özal ile özdeşleşmemeye ve onu savunmamaya da özen gösteri- Lazer şov: Seçimlerde lazer şovlar, ilk kez SHP tarafından uygulanacak. Lazer ile slogan- lar yazdınlacak ve gökyüzünde ceşitli gösteriler düzenlenecek. Bilgisayarh telefon merkea: SHP Genel Başkanı Erdal tnö- nü'nün seçmenlerle görüşebil- mesi için bir bilgisayar merkezi oluşturulacak. SHP lideri, bil- gisayarlı telefon merkezinden aynı anda 100 telefon abonesi- ne seslenebüecek. . Miizik kasetleri: Parti slogan- larının ve seçilen şarkıların yer alacağı kasetler halka dağıtıla- cak. "Sandıkta güller açacak", bu sarkılardan bir tanesi. Özel televizyon: SHP, MEGA 10 adlı kanaldan 20 Ekim'e ka- dar seçime yönelik yayınlar ya- pacak. Başlangıçta günde iki sa- at olarak belirlenen yaym süre- si artünlabüecek. Yerel yönetim- hatsız edecek açıklama ve giri- şimlerden özellikle uzak duru- yor. Güçlü göriınme: Seçim kam- panyasını öteki partilerden önce başlatan DYP, bugüne ka- dar sağın iktidara en yakın güç- lü partisi imajını yaymaya çahş- tı. Sağ oylann daha fazla oldu- ğunu dikkate alan DYP, bu yolla sağ seçmenin bu kez iktidara en yakın parti olan DYP'yi tercih etmesini amaçhyor. Hesap sorma: DYP lideri De- mirel'in ilk dile getirdiği günden beri halk arasında büyük destek gören "hesap sorma" konusu da DYP'nin seçim kampanyasında ağırlıkla işledigi konulardan. DSP'den "Gözün Aydın Ttirkiye" DSP'nin seçim kampanyasmı yürüten Cenajans, "Gozün Ay- dın Türkiye" slogamnı işliyor. şen bir bütçe ayırdı. Ancak ajansın hazırladığı geniş bir öne- riler paketi Genel Başkan Bülent Ecevit tarafından kabul görme- di. RP, adil düzeni savunacak Videoln yayın: RP'nin seçim propagandaları, Genel Başkan Necmettin Erbakan tarafından ortaya atılan "adil düzen" prog- ramı eksenine oturtulacak. RP yönetimi, "adil düzen" progra- mım, hazırladıklan kitap ve bro- şürlerle seçmenlerine iletiyorlar. Erbakan'ın basın toplantıları, partinin miting ve kapalı salon toplantıları ile düzenlenen pa- neller de video bantlara ahnıyor. Bu bantlar, sayıları binlerle ifa- de edilen oranda çoğaltılarak düzenli olarak tüm teşkilata gönderiliyor. Reklam şirketleri, mületvekillerine danışmanlık hizmeti vermeye hazırlanıyorlar Reklamcının gözü, yeni Meclîs'teGÜNSELt ÖNAL ANKARA — Partüerin 'se- çim kampanyalan'nı ve tercihli sistemle seçmenin karşısına çıka- cak milletvekili adaylanmn 'bi- reysel tanıüm'ını yürüten rek- lamcılar, gözlerini yeni oluşacak Meclis'e diktilef. Seçimlerden sonra da 'danışmanlık' ve 'halk- la ilişkiler' hizmeti vererek po- litikacılarla ilişkilerini sürdür- mek isteyen reklamcdar, şimdi- den projelerini hazırlamaya baş- ladılar. Bu konuda çalışmalan- nı yaklaşık bir yıldır sürdüren Midas TV Limited, TBMM'ye ABD mecüs sistemini getirme- ye hazırlanıyor. Çalışmalannı bir partinin kampanyasmı yürütmekten mil- letvekili adaylanmn bireysel ta- mtım kampanyalannı yürütme ve politikacılara danışmanhk hizmeti verme konusunda yo- ğunlaştıran Midas TV Limited'- in Genel Müdürü Mehmet Sa- n, bu kararlannda Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci'nin bir süre önce 'TBMM'de Kahveci'nin TBMM'de ABD meclis sistemini kurma yolundaki çahşmalarından yola çıkan reklam şirketleri, seçimlerden sonra TBMM'nin yeni milletvekilerine danışmanlık hizmeti yapmaya hazırlanıyorlar. Verilecek hizmetler arasında, milletvekilinin, ilgilendirecek konularda bilgilendirilmesi, soru ve araştırma önergelerinin hazırlanması, yasa hazırlamada yardımcı olunması gibi maddeler de yer ahyor. ABD meclis sisteminin kurulması' yolundaki girişimle- rinin etkili olduğunu bildirdi. Kahveci'nin girişiminin, *her mOletvekiline bir danışman ve- rilmesi ve seçim bölgelerinde milletvekilleri ofisleri kurulma- sı'na yönelik olduğunu bildiren Sarı, maliyetinin yüksek olma- sı nedeniyle bunun gerçekleşti- rilemediğini anımsattı. San, bu- nun üzerine, bir ABD şirketiy- le görüşerek oradaki profesyo- nel danışmanlığın nasıl yapıldı- ğı konusunda bilgi desteği aldık- lanm söyledi. San, milletvekillerine profes- yonel danışmanhğın nasıl yapı- lacağını şöyle özetledi: "Öncelikle, milletvekilleri adına medyalar izlenecek. O millervekilinin yöresini Ugilendi- ren konularda bir tarama yapı- larak milletvekili her gün bilgi- lendirilecek. Belli gelişmeler çer- çevesinde sonı ve araşbnna önergeleri hazırlanacak. Yasa önerisi hazıriamalannda yar- dımcı olunacak." 20 Ekım'de seçilecek 450 mil- letvekiline danışmanhklannı üstlenmek ve halkla ilişkilerini gerçekleştirmek için bir öneri paketi hanrlayan Grafik Ser- vis'in Genel Yönetmeni Turgay Gürses, milletvekili adaylanmn seçim öncesinde yaptıkları bir iki aylık tamtun kampanyasımn yeterli ohnadığım görmeleri ne- deniyle bu işe ağırlık verdikle- rini söyledi. Gürses, yapacakları danış- manlık ve halkla ilişkiler hiz- metlerinin milletvekillerinin bayram kartı yollamalarından, milletvekilleri adına soru, gen- soru, yasa önerileri hazırlama- yı kapsa>acağını bildirdi. POLİTİKA GÜNLUGU HİKMETÇETİNKAYA Altı Milyon Oy Nereye Gidecek? 1989 II Genel Meclısi seçimlerinden, Türkiye genelinde 28 milyon 73 bin seçmenden 22 milyon 877 bini oy kullan- dı. Oy kullanma oranı ise yaklaşık yüzde 81.5 olarak ger- çekleşmişti. 1989 seçımlerınde 6 milyon kişı sandığa gitmeyip oy kul- lanmadı. Bu, bir bakıma ANAP iktidannı protesto anlamını taşıyordu. Ancak ANAP'ı beğenmeyen seçmen, bir başka partıye de sıcak bakmadığı için oy vermeye yanaşmamıştı. Bu yuzden 20 Ekim seçimleri tüm tahminleri altüst ede- cek bir doğrultuda gelişiyor... Ve şu soru sık sık gündeme geliyor: — 6 milyon seçmen 20 Ekim'de tercihini harvgi partiye ya- pacak? DYP hderi Demirel, dün Akhisar'da ANAP'ı bir kez daha yerden yere vurdu. ANAP'ın "il silahınf Bafra, Fethiye ve Çor- lu'dan sonra Akhisar'a çevirdi. Akhisar, tütün üretim merkeziydi. Yaşamını toprağa bağ- layan bu yöre insanı, dünyanın en iyi tütününü üretir. Türki- ye tütün rekoltesinin yüzde 50'sini çıkarırdı Akhisar'da, üre- tici dün kan ağlıyordu ve ANAP'ın 1987'de birinci parti ol- duğu Manisa 1. Bölgede DYP başa güreşiyor. Ekrem Pak- demirli'nin sırtını mindere yapıştırıyordu. Çünkü Bakan Pak- demirli, durumun ciddiyetini kavramıştı ve kasaba kasaba, köy köy dolaşıyordu. ANAP ne yaparsa yapsın Manisa 1. Böl- ge'de üçüncülükten kurtulamayacaktı. Tüm Manisa'da (1. ve 2. Bölge'de) 1989da 63 bin kişi sandığa gitmemişti. Bu tüm oylar ve yenileri de bu kez üç parti arasında paylaşılacaktı: DYP. SHP ve DSP... Demek kı "genç lider Mesut Yılmaz" ya da "Yapacak da- ha çok işimız var" sloganı tutmuyordu Ege'de. Halk, 20 Ekim öncesı bu yörede kararını çoktan vermişti: — ANAP'a oy yoki Gazetelerimizin hemen hemen tümü Mesut Yılmaz'ı öne çıkarıyor, belki de incıtmek istemiyordu. Biz Demirel'i dün ızlerken şöyle düşündük: — Acaba Mesut Yılmaz, Akhisar'a gelip aynı alanda ko- nuşabilir mi? Hıç sanmıyoruz. . O halde ANAP neye güveniyor? istanbul, Ankara ve İz- mır'den birinci parti olarak çıkıp buralardan 60-70, Anadc- lu'dan da 40-50 milletvekili kazanıp DYP ile ya da DSP ile koalisyon mu umut ediyor? Bu tür hesaplar hep yapılmıştır, yapılacak. Nasıl olsa, tek bir parti seçimı alıp götüremeyecek. DSP, SHP'yi bölecek -belki ikisi de uçuruma yuvarlanacak: ANAP kurmaylarının hesabı sanırız DYP ile ortaklığı şimdiden bir kenara yazıp seçimlerden sonra konuşmak istiyorlar... SHP ile DSP'ye gelince... Bir arkadaşımız şöyle dedi: — Oyumu DSP'ye verecegim... — Niçin? — Çünkü SHP'ye güvenemiyorum. Baksana Kürt köken- lı milletvekillerıni hem ihraç etti hem de şimdi listeye alıyor... Bir başka arkadaşımız da haklı olarak şu serzenişte bu- lundu: — SHP'de bölgecilik, mezhepçilik ayyuka çıktı. Önseçim- lerde Tuncelili Tunceliliye, Trabzonlu Trabzonluya, Sıvaslı Sı- vaslıya oy verdı. Bunun neresı parti içı demokrasi? Her ikisi de Kadıköy'de oturuyor. Seçimlerde orada oy kul- lanacaklar... 1989 İi Genel Meclısi seçimlerınde İstanbul 1. Bölge'de (Kadıköy, Adalar, Eminönü) oy kullanmayan seçmen sayısı »179 bindir. Seçmenlerin 154 bini Kadıköy, 8 bini Adalar ve 17 bini Eminönü'nde oy kullanmamıştır. Bu yörede oturan sosyal demokrat seçmenlerin, kararla- nnı "Oyumuz ANAP'a yaramasın" diyerek hangi partiye oy verip vermeyeceklerinı iyice oturup düşünmeleri gerekmek- tedir. ANAP'ın umudu İstanbul 1. Bölge'deki 1989'da sandı- ğa gitmeyen 179 bin oydur. Bu arada sosyal demokratlara küçük bir not. Kimi okurlarımız 1989 İl Genel Meclısi seçim sonuçların- dan yola çıkarak Kartal-Pendik (3. seçim çevresi) olası se- çim sonuçlarına ilişkın yazımıza tepki gösterdiler ve şöyle - dediler: — Siz, DSP'yi öcü gibi gösteriyorsunuz. Oysa Kartal ve Pendik'te SHP ve DSP, milletvekili çıkarır (4-2), ANAP 6-0 kazanamaz... Hemen belirtelım: Bizim irdelemeye çahştığımız örnekte vermeyı unuttuğumuz, Kartal ve Pendik'te 1989'da ANAP'a tepkı olarak sandığa yansımayan oy toplamı, yani oy kullan- mayan seçmen sayısı 146 bindir. (Kartal'da 109 bin, Pendik'te ise 31 bin seçmen oy kullanmadı). Bu nedenle Kartal'da oy kullanma oranı yüzde 64.8, Pendik'te yüzde 70.7 olarak ger- çekleşmıştir. O yıl Kartal'da yazılı seçmen sayısı 309 bin 882. Pendik 1 te ise 104 bin 253'tür. Duyarlı DSP'lı ve "potansiyel sosyal demokrat" okurları- mızın dikkatini çeker ve kendilerine şu soruyu sormalarını salık veririz: — 1989 yılında ANAP'a tepkiden dolayı sandığa gitme- miş, yani SHP'yi, DYP'yi, DSP'yi ya da RP'yi de tercih et- memiş 140 bin seçmen 20 Ekim'de Kartal ve Pendik'te ter- cihini hangi partiye yapacaktır? Bilmem derdimizi anlatabildik mi? 45'EHTPAKİKA NAKLEN YAYIN ÖNERDt Starl'den liderlere çağrıreklam filminin benzerini ANAP'a yapması dikkat çek- ti. Benzer görüntülerle daha sonra da yayına giren reklam, "Türkiye'de banş ve hoşgörü siyasete hâkim olacaksa... Ya- pılacak daha çok şey var». Me- sut Yılmaz" sözleriyle nokta- landı. Magic Box Yönetim Kuru- lu murahhas Uyesi Yekta Oknr, siyasi partilerin reklam ajans- lanyla görüşmelerinin surdü- ğünü belirterek "Yann (bugün) saat 17.00'ye kadar yapdan başvumlar dışında yapılan başvuralar kabul edilmeye- cek" dedi. Okur, yalnızca SHP'den siyasi reklam konu- sunda istek gelmediğme dikkat çekti. Okur'un verdiği bilgiye gö- re siyasi partiler, istedikfcri ya- yın tarihinden 5 gün önce rek- lam filmlerini Magic Box'a ve- recek. Reklamlarda kendi üke- leri ve yasalara aykın bir du- rum olup olmadığını belirle- mek amacıyla bu filmlere de- netim uygulanacak ve gerekir- se ajanslara yeniden gözden geçirilmesi için geri verilecek. Magic Box, partilerin rek- lamlanm, haber kuşaklan dı- şında istedikleri reklam kuşa- ğında yayımlayacak ve bu rek- lamlara yüzde 50 oramnda in- dirim uygulanacak. Magic Box'ın en pahalı rek- lam kuşağını, maç naklen ya- yınlan arasına ahnan reklam- lar oluşturuyor. ANKARA (Cumburiyet Bürosu) — Magic Box televiz- yonu, ANAP, SHP, DYP ve DSP liderlerini 13 ekim pazar günü Starl kanahndan canlı yayın olarak 45'er dakikalık programa çıkmaya davet etti. Bu arada Starl'de yayımlanan Uk "siyasi reklam", ANAP'ın propaganda filmi oldu. Magic Box televizyonunun Starl kanalında dün yapılan duyuruda, 4 siyasi parti lide- rinin ayn ayn yapılacak prog- ramlanmn aynı gece yayımlan- ması önerildi. Liderlere yöne- lik çağrıda şöyle denildi: "Programa da\et edecegi- miz siyasi liderlere bu çağn bu- gün (dün) södü yapılnuş oldu. Yann bu program için liderle- re yazüı bir başvnru yapacagız. Tiirkiye'nin en yüksek tirajlı beş gazete temsilcisini progra- ma davet edecegiz. Liderler 45 dakikalık sürede ayn ayn ga- zetecilerin sonüaruu yamtlaya- caklar. Program canlı olarak kamuoyuna sunulacak." ANAP'ın Uk reklamı Starl 19.30 ana haber bülteninin ar- dmdan saat 20.10'da yayımlan- dı. Reklam fılminde 1980 ön- cesi yaşanan terör olaylannın görüntüleri Ue birlikte DYP Genel Başkanı Süleyman De- mirel ve MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in fotoğrafla- n hızh bir akış içinde verildi. Seguela'nın daha önce Fran- sa'daki seçimlerde kullandığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog