Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı: Cumhunyet Matbaacıhk ve Gazetecilik Turk Anonim Şırketi adına Berin N»di • Murahhas Üye: Emine Uşaklıgil 0 Genel Yayın Mudunr Hasan Cemal, Yaa lşleri MudünJ: Okay Göneuin 0 Haber Merkezı Mudüru: Yalpn Bayer, Sayfa Düzenı Yönetmenı: AH Acar 9 Temsılaler: ANKARA: Ahmel Tan, İZMİR: Hilunet Çetinkaya, ADANA: Çedn Yigenoglu Iç Pobııka Cttml B^Jmngıç, laanbul Haberlen: Şcuy Jtılkın, Ekonomı Mtnü üuncr, Dıs Haberler Ergmı Bakı, t;-Sendıka Şakıu Keicud, KultOr CtUI Uslcr, Ejıtım. Oncay Şıylan, Yurt Haberlen \ecdel Dojan, Spor Danı$manı: Abdilkuttr VuccfaBu, Dızı Yazılar t m a Çalifkııı, Araştırma Şakin Alp«). Duzelıme AbduHah Yaocı 0 Koordınaıör Atamel korultan 0 Malı tşler Erol Erkm 0 Muhasebe BuJmr Ytma 0 Butçe-Planlama Sevji Osnunbeşeoglu # Reklam Vî» Tonn 0 Idare: Hasoın Gnrtf O lşletme Onder Çttik 0 Bılgı-l$Ieıo \ul InaJ 0 Personel Sogi Bosuncıojl» Jiıym Kurulu Başkan tlbıa Selfuk, Oklâj Akbıl, YıJçuı Bajcr, H u y Cnnl, Hikmct Çtli«k«j», Okıy Gontnsin, Ljur Mmnca. Alı Sinnen, Ahmtl Tu Bossn ve Ktjun- Cumhun>w Matbaacılık ve Gazaecılik T_ıVŞ. TDrkocagı Cad. 39'41 Cağalojlu 34334 Ist. PK 246 - Istanbul Tel 512 05 05 (20 hat), Teten: 22246, FM (1) 526 60 72 • Bürolar Aalura: Zıya Gökalp Blv hkılap S. No: 19/4, Tel: 133 11 41-»7. Telet. 42344, Fax: (4) 133 05 65 # lzmir H Zıya Blv 1352 S 2/3, Tel 13 12 30, Teteu 52359, Fax: (51) 19 53 60 • Adına: tnönû Cıd. 119 S. No: 1 Kal 1, Tel- 19 37 52 (4 hat), Telex 62155, FM (71) 19 25 78 TAKVİM: 20 EYLÜL 1991 Imsak: 5.16 Güneş: 6.42 ögle: 13.02 llcindi: 16.29 Akşam: 19.13 Yatsı: 20.34 Kentin değişik bölgelerindeyükselen gökdelenlerin inşaat alanları 2 milyon metrekareyi buluyor IstaııbııTıuı oösn delindiOdakule, Sheraton, The Marmara, Harbiye Orduevi binalarının yapımıyla gökdelenlerle tanışan Istanbul, bugünlerde yapımı süren 40'a yakın 'dev' bina ile 2000'li yıllara 'gökdelenkent' olarak girmeye hazırlanıyor. REMZİ GÖKDAĞ Mısır piramitleri, Mezopo- tamya ve Orta Amerika zigurat- ları, Roma - Bizans haberleşme kulelerinin yeryuzunde yuksel- meye başladığı günlerde ınsan- oğlu daha önce görmediği bu yüksek yapıları sanat ve deha- nın urünü olarak göriiyordu. Çok katlı binaların yükselmeye başladığı 20. yuzyıhn başlann- da ise bu yapılarla ilgili iki fark- h görüş belirdi. Baa kişiler, gök- delenleri "cesaret ve atolgannguı simgesi" olarak görurken başka bir görüse göre bu tür yapılar "İnsan hayatını tehdit eden öliim tanrılan"ydı. 1880'li yıUarda ABD'nin Chi- cago kentinde yeryıizünün ilk gökdelenJennin yükselmeye baş- lamasından yaklaşık 100 yıl son- ra tstanbui kenti de gökdelerüere "merhaba" diyordu. Odakule, Sheraton, The Marmara, Ordu- evi bınalannın yapımından son- ra gökdelenlerle tanışan Istan- bul, bugünlerde yapımı devam eden 40'a yakın "dev" bina ile 2000'li yıllara "gokdelenkent" olarak girmeye hazırlanıyor tstanbui için yukselme kara- rının ahndığı 80'li yılların orta- lannda yapımına başlanan gök- delenler 2500 yıllık bir geçmişi olan kenti siluetinden tarihi do- kusuna, altyapısından trafiğe nasıl etkileyecek? Bir mahalle halkı kadar insa- nı barındıracak gökdelenlerin aüksulan, kentin eski kanalizas- yon şebekesine, 30-40 santim ça- pındaki borulara verilecek. Şu anda kentin atıksularını tasırken sık sık patlayan kanalizasyon şe- bekelerinin, gökdelenlerin faa- liyete geçmesiyle birlikte bu yu- kü taşıyamayacağını belirten uz- manlar, gökdelen bölgelerinde- ki borulann tamamen değiştiril- mesi gerektiğini belirtiyorlar. Sadece Barbaros Bulvan'n- dan Büyukdere Caddesi'nin bi- timine kadar olan 15 kılometre- lik yolda 15 gökdelen yuksele- cek. Sarayburnu'ndan Topkapı- rak karşı değilim. Bunlarm ya- pılması gereken yerlerin iyi sap- tanması gerekiyor. İstanbul'un eski yerleşim yerlerinde gökde- lenlere karşıyım. Çünkü bu yer- Ierde altyapı, tarih ve çevre çok katlı binaların yapımına izin vermiyor. Gökdelenlerin silueti etkilemeyecek yerlerde prestij olarak yapılması mümkün. ör- neğin Bakırköy tarafında veya havaalanını geçtikten sonraki alanlarda olabilir. Gökdelenle- rin Büyukdere Caddesi'nde yo- ğunlaşmasını da dogru bulmu- yorum. O istikametteki gelişme- nin önune geçilemiyor. Buna karşıyım, olmaması gerekiyor. Soyut olarak gökdelen- lere değil, halkın zararına ve uluslararası tekellerin yararına kentin kimliğini yok eden gök- delenlere karşı, Mimarlar Oda- sı Istanbul Büyukkent Şubesı1 nin yuriittüğü mucadele, mimar ve raühendis kesiminin dışında da geniş bir halk kesiminin sem- pati ve desteği ile karşılanmış- tır. tstanbui kenti, devasa gök- delenlerin gölgesinde sefalet ve her türden yozlaşmanın yasan- dığı Singapur, Hong Kong, Bey- rut gibi ticaret merkezleri hali- ne getirilmemelidir. tstanbui, doğa ve kültürel zenginliği ve binlerce yıllık tarihsel künliği ile •gökdelenkent' değil, 'kfiltür- kent' olmalıdır. Mimarlar Odası Istanbul Şu- besi'nin hazırladığı ve yakında çıkaracağı 'istanbul'un Gelece- gi ve Gökdeknler' adb kitapta bu tür yapılarla ilgili olarak çe- şitli kişilerin görüşleri de şöyle: CONRAD HOTKL TARTI*?MASI — Besiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan, \edilepe Olel ve İ> Merke/i olarak da bilinen Conrad Holelin kaba inşaatı lamamlandı. 75 metre > uksekliğindeki binanın loplam inşaal alanı 22.5 bin metrekare. Kimileri gökdelenlerin çevreyle bulunlesmedikleri, insan uzerinde olunv- suz psikolojik etkisi bulunduğunu one suruyor, kimileri de i)i tasarlanmış bir >apının çeşitli yararlar geCireceğini so>lu>or. (Fotograf: MUHARREM AYDIN) ya kadar uzanan tarihi yarıma- da dışında kalan butun bölgeler mantar gibi biten bu gökdelen- lerin yaklaşık 2 milyon metreka- re inşaat alanı bulunuyor. Gök- delenlerin Büy * dere Caddesi 1 ne getireceği trafik yoğunluğu da şehir planlamacılarını ve tra- fik uzmanlannı şimdiden kara kara duşünduruyor. tş saatlerin- de yaklaşık 1 milyon kişinin bu- lunacağı bu gökdelenler semtin- de aynı saatler içinde trafikteki araç sayısının da 95 bin olacağı tahmin ediliyor. Uçer şeritli Bü- yukdere Caddesi'nin bu yoğun- luktaki trafiği karşılayabilmesi için aynı genişlikte bir Büyukde- re Caddesi'nin daha hizmete gir- mesi gerektıği belirtiliyor. Trafiğe getireceği yükle, olma- yan altyapısıyla yükselmeye de- vam eden gökdelenlerin kentin siluetine etkisi de en çok tartı- şılan konular arasında yer alı- yor. özellikle Boğaz'ın Avrupa yakasında hızla yükselen gökde- lenler bu yakadaki siluetin de her geçen gün değişmesine ne- den oluyor. Yaklaşık 5 trilyon liraya mal olan gökdelenlerin 20 trilyon li- ralık spekülasyon yaratması ise gökdelenlerden sağlanacak rantı gösteriyor. Gökdelenlenn tstan- bullulara getırdikleri ve götür- dukleri konusunda yapılan tar- tışmalardan çıkan sonuç şu: Gökdelenlerin sakıncalanyla ilgili gonişler, • Ulaşım ve altyapı yetersiz- • Spekulatif artışlara neden olması, • Kentteki insan ve yapı yo- gunlugunu dengesizleştirmesi, • Çevreyle butunleşememesi, • Siluete getirdigi olumsm etkfler, • tnsan lizerindeki olumsuz psikolojik etkileri, • Bu tür binalano poütik ya- bnm aracı olarak görülmesi, Gökdelenlerin yararlan ile il- gili göruşler • Eskimiş imar kuralları ne- deniyle kentJerde ortaya çıkan monotoniuktan kurtulup ilgi çe- kici sembolik degerkrin yaratıl- ması, • Çesitli sosyal graplann bir araya getirilerek kaynaştınlma- sı. * Arsa ile üzerine yapılacak binaların degerieri arasında uy- gun oranlar kurularak maliyet- te arsa payının duşünilmesi ve böylece iyi kalitenin ucuza mal edilmesi. • Düzenli isletme, bakım, onanm hizmetlerinin sunulma- * Otopark ihtiyacının yeral- tında karşılanması, yer ustiınde geniş yeşil alanlar duzenlenerek binalardan derin ve giızel gorii- niısJer sağlanması, • İyi tasarlanmış çok katlı binaların, Tıirk şehirlerine pra- tik, ekonomik, sosyal ve estetik yararlar sağlaması. tstanbul'da yapunı suren gök- delenlerin kentle iüşkisi konu- sunda bazı uzmanlann ve Mi- marlar Odası'nın göruşleri ise şöyle: (Mimar Sınan Üniversıtesi): Gökdelenleri her şeyden önce insani bulmuyorum. Bu tip ya- pıları ekonomik gücü haksız öne çıkaran simgeler olarak gö- rüyorum. Bunlar bence reklam kuleleridir. İstanbul'un eşsiz topoğrafyası ile çelişkih', uyum- suz, ona saygısız bir şekillenme olarak düşünüyorum. Gökde- lenler kentliyi psikolojik olarak eziyor. özellikle tstanbui için bu çok katlı binaları hiçbir şekilde onaylamıyorum. (Mimar Sinan Üniversıtesi): Gökdelene teknik oluşum ola- §wvel Dogayı anla- mak, onunia uyum içinde yaşa- mak yerine onun üstunlüğUnü yenerek, hâkim olma çabası içindeyiz. Gökdelenler bu hâki- miyetin simgesi gibidir. Eğer bu- giınkü gökdelenleri bir uçağa benzetirsek, yarıniileri uzay ge- misi olarak tanımlamak olagan- dır. Eğer içimızdeki yukselme arzusunu yenemiyorsak kısa sü- re de olsa zirveye ulaşma zevki- mizi tatmin edebiliriz. Darak Paadr (Taksım Sü- zer Otel'ın proje müellifı) Çağ- daş gereksinmeler sık sık büyiık metrajh yapılar istemektedir. Is- tanbul'da ise bu tip yapılar yuk- selemediklerinden doğal olarak taban oturma alanlan şişirilmiş- tir. Bunun sonucunda da yapı- lar arasındaki yeşil ve açık kent alanları yavaş yavaş yok olmuş ve yeni tstanbul'un silueti gele- neksel dikey vurgulardan yok- sun, tıknaz ve hantal bloklar ha- line dönüşmüştür. 5 yılda 13 gökdelenSon beş yılda tstanbul'da yapımına baslanan gökdelenler şunlar: • Maya-Akar ts Merkezi: 34 ve 21 katlı iki binadan oluşacak iş merkezinin toplam 57 bin metrekare kapalı inşaat alanı bulunuyor. Zincirlikuyu kavşağının Esentepe kesiminde bulunan ve yüksekliği 100 metre olan inşaatın yapıraı sürüyor. • Zinciriikuyu tş Merkezi: Büyukdere Caddesi'nin Barbaros Bulvarı ile keşistiği noktada yer alan iş merkezi 41 kattan oluşacak. Toprak altında altı katı bulunan 143 metre yüksekiiğindeki binanın toplam inşaat alanı 106 bin metrekare. • Süzer Gökdeteni: Istanbul'da yapımı planlanan gökdelenler arasında en çok tartışma konusu olan Suzer İnşaatı ile ilgili plan yapma ve onaylama yetkisi a&ustos ayında Danıştay tarafından Imar ve ıskân Bakanlığı'ndan alınıp tstanbui Büyükşehir Belediyesi'ne geri verildi. 1987 yıhnda 133 metre yüksekliğinde yapımı planlanan inşaat 26 mart seçimlerinden sonra göreve gelen Sözen tarafından mühürlendi. • Yapı Kredi Plaza: Şubat ayında hizmete açılan iş merkezi Büyukdere Caddesi'nde birinci ve ikinci boğaz köprüsu çevre yollarının ortasında bulunuyor. 24 katlı uç bloktan oluşan binanın inşaat alanı 90 bin metrekare, yüksekliği 70 metre. • Sabancı Center: Yine Büyukdere Caddesi uzerinde bulunan 39 ve 34 katlı iki binanın yapımı devam ediyor. tkinci Boğaz Köprüsü'nün Büyukdere Caddesi'ne bağlanan köşesinde bulunan gökdelenin kapladığı toplam inşaat alanı 110 bin metrekare. tnşaatlar bittiğinde 118 metre yüksekliğinde olacak. • Şişe Cam Genel Mudurlüğü: Sabancı Center'ın tam karşısında yer alan Şişe Cam Genel Mudurlüğü binasının temel kazısı tamamlanmış durumda. 1992 yıhnda hizmete açılması planlanan yapının toplam inşaat alanı 112 bin metrekare. 44 ve 37 katlı iki binadan oluşacak binanın yüksekliği 160 metre olacak. • Ştsli Kültür ve Ticaret Merkezi: Cevahirler şırketinin Şışli Otobüs Garajı'na yapmayı duşünduğü proje Nurettin Sözen'in belediye başkanhğı döneminde yaklaşık 3 yıl gecikti. Revize edildikten sonra onaylanan projeye göre 7 blok insaatı yapılacak. • Taksim Park Otel: 11. kata gelen otel bittiğinde 123 metre yüksekliğe erişecek. 33 kattan oluşacak gökdelenin toplam inşaat alanı 82 bin metrekare. • Radison Otdi: Maslak'ta Alarko binalarının yanında yapımı tamamlanmak üzere olan bina 33 kattan oluşuyor. Yapımn toplam inşaat alanı 99 bin metrekare. • Conrad Hotel: Yeditepe Otel ve İş Merkezi olarak da bilinen inşaat 30 kattan oluşuyor. Besiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan yapının kaba inşaatı tamamlandı. 75 metre yuksekliğindeki binanın toplam inşaat alanı 22.5 bin metrekare. • UTı M (Uluslararası Ticaret ve Turizm Merkezi): Zeytinburnu'nda eski çimento fabrikasının yerine yapılmakta olan iş merkezi 22, 24 ve 25 katlı üç binadan oluşuyor. Yapının toplam inşaat alanı 230 bin metrekare. • Diinya Ticaret Merkezi: Ataköy'de yapımı süren inşaatın yüksekliği 105 metre, toplam inşaat alanı 34 bin 500 metrekare olacak. • Akmerkez: Akkök Şirketi ile Tekfen ve Doğu-Batı Şirketler Grubu ortaklığıyla Etiler'de yapılmakta olan ticaret ve ahşveriş merkezi 14, 17 ve 23 katlı uç bloktan oluşacak. 150 bin metrekare kullanım alanı olan iş merkezinde iki bin araç kapasiteli otopark bulunacak. Son 5 yılda yapımı başlayanlar ZincJrlikuytı ' İş Merkezi ZİNCİRLİKUYU tstanbul'da son 5 yılda yapımına baslanan gökdelenlerin çogu Büyukdere Caddesi uzerinde yer alıyor. Maçka'daki Suzer İnşaat \e Taksim Park Otel için açılan davalar sürüyor. Genel trafik kontrolti • Istanbul Haber Servisi — Trafık Denetleme Şube Mudürluğu'ne bağlı 103 ekip bugun saat 22.0(M)1.00 saatlerinde trafik poUsinin denetiminden uzak yerlerde "genel trafik kontrolü" yapacak. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla yapılacağı bildirilen kontrolde, araçlann, ışık donanımlar, sürucu ve yolcu emniyeti, gereksiz aksesuar, çalmtı ve sahte plakalı otolar gibi konulara dikkat edıleceğı behrtildi. Emniyet Müdür Yarduncısı Mehmet Çetin Alp, kontroller sırasında polisin halkla ilişkilerine de önem verileceğini bildirdi. w Kııtlu Doğum Haftası' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Hazreti Muhammed'in 1412. doğum yıldönümü nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı'nca duzenlenen 3. "Kutlu Doğum Haftası", dün başladı. Diyanet tşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yaacıoğlu, Kutlu Doğum Haftası programının ulke genelinde yaygınlaştığına dikkat çekerek bu hafta boyunca insanlara peygamberi her yönuyle tanıtıcı etkinlikler yapılacağıru söyledi. Öğrenciye bedava otobüs • MERZİFON (Cumhuriyet) — Turkiye'de ilk defa Amasya'nın Merzifon ilçesindeki ilk ve ortadereceli okul öğrencileri belediye otobuslerinden ucretsiz yararlanıyor. Belediye encümeni uç yıl önce başlattığı uygulamamn 1991/92 eğitim-öğretim yıhnda da devam etmesi için karar aldı. Belediye Başkanı Hüseyın Ünsal, "Bu hizmetimizle iki çocuğu öğrenci olan bir ailenin bütçesine ayda 200 bin lira civarında katkı sağlamış oluyoruz" dedi. AÖFnin mezunlan • ANKARA (UBA) — Açık Öğretım Fakültelerinde okuyan 300 bin oğrenci ile mezunlaruıı bir araya getinnek amacıyla Açık Öğretim Fakülteleri öğrencilerı ve Mezunları Kultur Dayanışma Derneği kuruldu. Derneğın başkan yardımalarından Muharrem Soğuksu çalışmalarım hukumet, akademi ve dernek üçgeninde surdureceklerini söylerken başkan yardımcılarından Gulag Öz, tuzelkişüik kazanır kazanmaz Devlet Bakanı Fahrettin Kurt ile Açık Öğretim Fakültesi'ni bunyesinde banndıran Anadolu Üniversitesi Rektöru Prof. Dr. Yılmaz Buyükerşen'den randevu ıstediklerini açıkladı. Kayıdar uzadı • ANKARA (ANKA) — Anadolu oğretmen liselerine 1991-1992 öğretim yıünda ahnacak öğrencilerin kayıtlan uzatıldı. Miili Eğjtim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1991 Anadolu oğretmen liseleri giriş sınavında asil veya yedek listeden kazanan öğrencilerin ön kayıtlannın 9-10 eylül tarihlerinde yapıldığı hatırlatılarak, ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra bazı okullarda göriılen kontenjan açıklarımn dolduruknası amacıyla kayıt suresinin uzatıldığı belirtildi. Jj Kanto ' 'â sever misiniz? / "Ben severlm. Fakat o 'Yanjpn var...' drye başlayanı yok mu, her seferlnde yüreğlmi hoplatir. Sonra Halk Slgorta'ya yaptırdığım slgortamı hatırlar, bırakınm kendimi kantonun havasına. Hey gldl Vlrjln hey!" Yangın Sigortası Bir çağdaşlık simgesi Kanser Sempozyumu 50 yaşından sonra prostat kanserine dikkat tstanbui Haber Servisi — Amerikan Bristol Hastanesi, Methodist Hastanesi ve Baylor Tip Koleji'nın işbirhğiyle ger- çekleştirilen 7. Geleneksel Tip Sempozyumu dün Sheraton Oteli'nde başladı. Prof. Carter Eu&ene Cariton sanayüeşmi} ulkelerdeki yetışkin erkeklerde sıkça görulen prostat kanserinin ortaya çıkmasında yüksek dıizeyde yağ içeren bes- lenmenin önemli bir rol oynadı- ğını belirtti. Prof. Carlton, er- ken teşhisle birlikte prostat kan- seri vakalarının 50 yaşın uzerin- dekı erkeklerde ortaya çıktığını hatırlatarak bu yaş grubundakı erkeklerin her yıl duzenli mua- yene olmaları gerektiğini belirtti. 'Saintii okul mezunları Paris'te dernek kurdu •_ MİNE G.SAULNIER PARtS — Fransa başkentin- de, Turkiye'deki Fransız okul- ları mezunlarının kurmuş olduğu dernek, yaz nedeniyle ara verdiği toplantılarına yeni- den başladı. Bugüne değin yapılan top- lantılara konuşmacı olarak ta- rihçı Michel Nicolas, OECD Daimı Temsilcisi Büyükelçi Te- mel tskit ve eski Türkiye Buyu- kelçisi tlter Turkmen katıldılar. Turkiye'de ilk eğitim verme- ye başlayan "Saint"li Fransız okulu 14. yuzyıldan beri etkin- lığini surduren Saint Benoıt. Notre Dame de Sion, Saint Jo- seph, Saint Pulcherie ise artla- rında en az birer yüzyıllık tarihleri olan Fransız liseleri. DEMİRBANK'TA B İ R İ K İ M LE R İ N İ Z ŞİMDİ DAHA DA İYİ DEĞERLENİYOR. İşte vadeli mevduaf faiz oranlan (TL.) Süre Faiz Birlesik faizle yıllık getirisi 3Ay % 69 6 Ay %71 / Yıl % 72 77.88 89.00 83.60 72.00 DEMIRBANK "iyi gumer dıler'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog