Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/18 SPOR 20 EYLÜL 199 Eisenhüttenstadt önündealınan2-VlikgalibiyetSan-Kırmızılıları umutlandırdı DenizlirHedefîmîz tur değü,finalK u p a G a l İ p l e r İ ' n d e ş İ m d İ d e n final h e s a p l a n y a p a n GaJatasarayTetaıikDirektörüMustafaDenizli devam etti: "Galatasaray'ın özledigi başınla- Galatasaravll VÖnetİCİIer ve teknik a d a m l a r Sll i s e ş ö y l e k o n u $ t u " B u t t t r «naçJ«n»« heyecan nna ulasmasını istiyonız. Bunun en kısa yo- J 11 ı / Ü I I F l ^ " Ç 1 v c l C K ! " • ; «»UdlIlUII ı ?U „ üst dorukla oloyor. Bu beyecmn da futbol- In Arrupa'dan gecer. Bunun için Avnıpada andaılk olarak prımmıktannı 100 mıyonıra bul edilmedi. olarak düşünüyor. MUSTAFA ERSOY Galatasaray, Kupa Galipleri'nde 'final' di- yor. İlk turda deplasmanda AJman rakibini yenen San-Kırmızıhlar, şimdi final hesabı yap- maya başladılar. 100 milyon prim ı oluyor. Bu beyecan da culan olumsoz yönde etkiliyor. Yalnız oyna- dıgımız maçm kötö bir maç oldugunu söyle- yebUirim. Bu maçın bazı bölâmterinde raki- ticilerüı futbolculara vereceği prim miktan ise bimiz karşısında zor dunımlara düstük. tste- 100 milyon lira olarak belirlendi. digjmiz futbolu Ali Sami Ven'de sergileyece- Kupa Galipleri Kupası'ndaki rakiplerini giz. Rakibimizia kotü takım olması da bizi et- gözlcrine kestiren Galatasaraylı yöneticiler ay- nca kupada televizyon yayını, reklam paralan ve UEFA'dan alacaklan paraları da yaptıkla- n bu hesabın içine katıyorlar. Kupa Galipleri'nde final hesabı yapan Ga- latasaraylı yönetici ve teknik «<faT"far şu an- da ilk olarak prim miktarlannı düşünüyorlar. Futbolculan ligin dışmda kupaya da motive etmeye çalışan San-Kırmızıülann yöneticile- ri yüksek rakamlar düşünüyorlar. Kupada en az yan finali hesaplayan Galatasaraylı yöne- Denizli: Stahl köy takımı Galatasaraylı yöneticiler final umudu taşır- ken Eisenhüttenstadt maçında oynanan kötü futbol, San-Kırmızılı camiayı sevindirmedi. İlk maçtaki kötü oyunlarını Eisenhüttens- tadt takımının köy takımı olmasına bağlayan kiledi. Stahl adeta bir köy takımı. Onlar da- ha iyi oynasalardı biz de iyi oynayabilirdik. Galatasaray bence kupaya iyi başladı ve ben takımımın gerisini getirecegine inanıyonnn. Hedefimiz tur deffl, fınal." Karahasan: Geliyoruz Avrupa Galatasaray'm kötü oyununa rağmen sevi- nenlerin başında Futbol Şube Sorumlusu Yur- daşen Karahasan da vardı. Karahasan Avru- pa'da seslerini duyuracaklannı söylerken şöyle Arrupa'dan geçer. Bunun için Avnıpada Muhammet yogun bakimdfl başanlı olup taraftarlanmızın ytizünö gnldü- Galatasaray orta sahasımn yıldızı Muham- recegız. Ben ber zaman bn takımı (aiüp edi- met'te zatürre başlangıcı tespit edildi. Uzun yornm o yiizden Stahl macındald körti oyn- süredir grip şikâyetlerinde bulunan, halsiz na özölmüyonım. Ben takunımı tanıyonıra « olan, devamlı terleyen Muhammet'in doktor- Iarca kontrol edilip dinlenmesi gerektiği öğ- renildi. Mustafa Denizli'nin direktifi ile Mu- hammet'in 3 hafta yoğun bakıma ahnacağı Avmpa'da kafaya oynayacagına inaoıyoram. Avnıpa'nın dört bir yanındaki taraftannuz bi- zi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bunun en basit örnegini bir köy olan Eisenböttenstadt maçında gördük." Magic Box'tan 80 bin dolar Bu arada Magic Box'tan banttan yayımja- nan Eisenhuttenstadt maçında Gaiatasaray'a 80 bin dolar kaldığı ögreruldi. Bu haftakı Kon- yaspor maçının cumartesi günü oynanmasını isteyen ve bu konuda Galatasaraylı yönetici- lere baskı yapan Magic Box'ın bu isteği ka- yğ ğ beliıtildi. Muhammet, Konya maçı kadrosun- dan çıkarıldı. G.Sarayia gittiler, dönmediler Bu arada Galatasaray'm düzenlediği turla Eisenhüttenstadt maçına giden 50 kadar ta- raftarm geri dönmedigi açıklandı. Bu taraf- tarlann Almanya'ya iltica edeceği söyleniyor. Galatasaray bu turlardan 10 bin mark kazan- dı. Forma reklamı için dün bir şirketle görü- şüldü. Zeyer'e ağır ceza geliyorDaha önce kampı habersizce terk ettiği için 3 bin dolar para cezasına çarptırılan Polonyalı futbolcu, Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından bu kez, ya ülkesinegönderilecek veya 2. bir para cezasına çarptırılacak. ASENAÖZKAN Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk maçında önceki gun HoUanda'nm PSV Eindhoven takımı ile sahasında 1-1 berabe- re kalan Beşiktaş'ta Zeyer prob- lemi tekrar gundemde. Ligin ilk haftasında Gençler- birliği maçı öncesi ilk ll'de yer almadığım öğrenince kampı ha- bersizce terk eden ve bundan ötürü de yönetim kurulu tara- fından 3 bin dolar para cezası- na çarptırılan Zeyer, bu kez de PSV maçının devre arasında oyundan çıkarılmca futbol ayakkabılarım duvara attı. Beşiktaş'ın şimdi gündemin- de Zeyer var. Bu futbolcu önü- müzdeki günlerde Beşiktaş Yö- netim Kurulu tarafından ya üi- kesine geri gönderilecek ya da ikinci bir para cezasına çarptı- rılacak. PSV Eindhoven maçı- nın ilk yarısında oldukca kötü futbol oynayan Zeyer, devre ara- sında takım arkadaslannın ken- disine pas vermemesinden yakı- nırken Teknik Direktör MUne tarafından oyundan alındı. Ze- Bir konu, bir görüş Zeyer ve gerçekler HALtT DERİNGÖR Beşiktaş, Avrupa Kupalan ilk raundunda PSV Eindhoven'le berabere kaldı. Belki iyi bir so- nuç, ama Hollanda'daİci rövanş için sanınm bir umut değil. PSV Eindhoven ile Beşiktaş arasında gerek fizik gerek fut- bol anlayışı açısından bttyük farklıhklar gördük. Böyle ta- kımlar karşısmda bizim herhan- gi bir takımımızın başarıh olabilmesi çok zor. Mehter marşlan, ulusal mars söylemck, vatan- millet- Sakarya edebiya- tı yapmakla da bir yere gidebil- mek çok zor. öncelikle biz maç alacağımı- za inanmıyoruz. Batılılar karşı- sında bir aşağılık kompleksine kapılmışız. Bu komplekslerimiz daha oyunun başlannda elimi- zi kolumuzu, ayağımızı bağla- mak suretiyle yenik duruma düşürüyor; bunu ortadan kaJ- dırmak gerekir. Çok önemli konulardan biri de.. Türkiye'ye gelen yabancı antrenörler, bizim futbolda ge- ri ulke olduğumuzu duşünerek, bir türlü kişilikü futbol oynata- mıyorlar. Kamuoyunun tepki- sinden korkarak berabere kalmak yenilgiden daha iyidir düşüncesini tasıyorlar. Futbolculara verdikleri emir ve kumandanın sahada aynen uygulanmasını istiyorlar. Oysa futbolcular birer robot veya kurşun asker değildirler. Kafa- Ian vardır, yaraocı güçleri ol- malıdır. Bu gflç kullamlmadan futbolda başanya gitmek zor- dur. Yabancı antrenörler de bi- rer tann değildirler. Onlann da bircok yanlışlan vardır. Bunu iyice düşünmek gerekir. Futbol- cu nasıl emir-kumanda alırsa al- sın bunun dışında doğacak pozisyonlarda sorumluluğu üst- lenmelidir. Ne 3-5-2 ne de diğer sistemler, statik birer diziliş de- ğildir. Bu sistemlerin hepsi sa- hadaki durumlara göre değiş- kendir. Zeyer'i hep birlikte gör- dük. Adaîn kendisine verilen emir ve kutnandadan bir milim dışan çıkmadı. Çıktığı zaman- Iarda ise gelisi- güzel çalıra yap- mak suretiyle talimat aldığı aynı noktaya döndü. Bu yüzden Be- şiktas'ın sol koridonı felç oldu. Adam gollük toplara bile gitme- di. "Haydl bizimkSer böyle, ya Babfa fatboico olan Zeyer bnnn nasıl yapıyor" diye sorulabilir. O da bu emir-komuta zinciri içinde görevli. Herhalde bunun dışına çıktığı zaman ne olacağı- nı anlamış olmalı. yer oyundan çıkanidığını du- yunca da ayakkabılanru duvara atarak Besiktaş'taki 2. büyük hatasım yaptı. Beşiktaşlı futbol- cular, Zeyer olayına hiç de sıcak bakmıyorlar. Futbolcular, Zeyer için "Bu adam haddini bilraeli" demekle yetiniyorlar. Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Mil- ne ise Zeyer'in bu hareketi kar- şısında her zamanki soğukkan- lıhğım koruyarak bu olaya sim- dilik seyirci kalmayı yegledi. An- cak Milne'nin, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na önümüzdeki günler- de vereceği 2. Zeyer raporu bu futbolcunun Beşiktaş'taki gele- ceğini belirlevecek. Zeyer, PSV maçı sonrası kendisine soru yö- nelten gazetecilere, "Beoirn aiç- bû probiemim yok" diyerek ya- nıt vermekten kaçındı. Şimdi, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde Zeyer hakkında vereceği karar merak- la bekleniyor. Beşiktaş umutlu Beşiktaşlı yöneticiler, dün yaptıklan acıklamalarda PSV karşısmda 2. tur ümidinin okJu- ğunu söylediler. Futbol Şube So- rumlusu Ihsan Kalkavan, "Çıfc- mayan caadan umnt kesilmez" derken "Gözümüzıle çok büyit- tugumüz PSV Eindboven karsı- stnda gercek oyamunozn maçm 60. dakikasından sonra ortaya koydak. Son 30 dsldkanın rö- •usmı Hollanda'da alacağız. Üsteük şa ana kadar satılan 22 bin Mtetin 9 binioi Törkler sa- (m almış durnmda" dedi. UIvi 3 hafta yok Beşiktaş defansının emektar elemanı ülvi, PSV maçındaki sakatlığı nedeni ile 3 hafta takı- nundaki yerini alamayacak. Millifutbolcu, ameliyatton sonru ilk kez çift kale maçındayer aldı Rıdvan, yeniden topla buluştu Takımının dün yaptığı çift kale maça katılan yıldız futbolcu, ayaklarının iyi olduğunu, ancak omzunda acı hissettiğini söyledi. RIDVAN ÇİFT KALKDK — Fenerbahçe'nin \ ıldu luibok usu Rıdvan, dun lakımının >aplrgı çifı kale maçtayer alırken ikili mucadelelerden kaçındıgıgo/lendi. (Folograf: Necmi tiulumstt) Spor Senisi — Fenerbahçe bu hafta oynayacağı Ankaragü- cfl maçının hazırhklannı surdur- dü." Dereağzı'nda yağmur altın- da yaklaşık 1.5 saat süren çalış- mada futbolcular oldukca hırs- h göründü. Teknik direktör Venglos'un rahatsızlığı nedeniyie Ender Konca-ömer Kaner ikili- sinin yönetiminde yapılan çauş- mada, önce kültür fizik hareket- leri ve bol şut çalışması yapıldı. Daha sonra yapılan çift kale maça ise sakatuğı süren Levent ile izinli olan Müjdat katılmadı. Gol şov seklinde gecen çift kale maçta mavi takım, sarı takımı 8-4 yenerken, mavi takımın gol- lerini Tanju 2, Aykut 2, Ümit 2, Gökhan ve Gerson attı. San ta- kımın gollerini ise Hakan 2 ve Vokri 2 kaydetti. Rıdvan çift kaiede Fenerbahçe ve milli takımın yıldız futbokusu Rıdvan, omu- zundan geçirdiği ameliyattan sonra dün ilk kez çift kale ma- çında yer aldı. Kendi isteği ile çift kale ma- çına çıkan ve san takımda yer alan Rıdvan, sağ koridorda top alışverişi yaparken, ikili müca- delelere girmekten kaçındı. Milli futbolcu antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, çift kaiede ayaklarının iyi olduğunu ancak omuzunda acı hissettiğini söyle- dL Tek hedef galibiyet ~ Fenerbahçeli futbolcular, bu hafta oynayacaklan Ankaragü- cü maçında tek hedeflerinin ga- libiyet olduğunu söylediler. An- karagUcü maçının çok çetin ge- çeceğini belirten futbolcular, "Takım olarak her geçen giin daba iyiye gidiyoruz. Ankara- da taraftariarunız bizi yalnu bı- rakmayacak. Ankaragucii macı- nı da kazanarak yolumuza de- vam edecegiz" dediler. Ankaragücü maçında 10 nu- maralı formayı sarı kart cezalı- sı olan Gerson'un yerine Socz- ynski'nin giyeceği açıklandı. Bu arada binlerce taraftarm Ankara'ya gitmek için şimdiden otobüslerde yer ayırtüğı beliıtil- di. Birindye, erkeklerde 10, bayanlarda 5 bin dolar ödül verilecek Avrasya Maratonu'nda rekor ödülSpor Servisi — 13. Avrasya Marato- nu'nda erkeklerde birinci olana 10, ba- yanlarda birinci gelen sporcuya ise 5 bin dolar ödül verilecek. Istanbul Büyükşehir Belediye Başka- m Nurettin Sözen düzenJediğı basın top- lantısmda Avrasya Maratonu'na ilginin büyük olduğunu ve yerli ve yabancı yak- laşık 10 bin atletin katılacağını söyledi. Nurettin Sözen, 13 Ekim 1991 pazar günü kcsulacak 13. Avrasya Maratonu'nda toplam 225 milyon lira ödül dağıtacaklarını belirtti. Kadıköy Belediye Başkam Cengiz öz- yalçın ve organizasyon komitesi üyele- rinin de bulunduklan toplantıda Sözen, geçen yıllardan alınan tecrübe ile bu yıl maratonun kusursuz olması için büyük çaba harcayacaklannı söyledi. Nurettin Sözen, maratona aralannda Tknzanya, Kenya, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Italya ve Çekoslovakya gibi atletizmde söz sahi- bi olan 16 ülkeden 50'nin üzerinde elit atlet ile IOO"ön üzerinde klasman sahi- bi maratoncunun yanı sıra ülkemizden de ünlu sporculann katılacağını kaydet- ti. Maratona katılacak sporcular arasm- da dünya şampiyonluklan olan Tanzan- yalı Süleyman Nyambui ve Agapius Masong'un da bulunduğu hatırlatan Sözen, 13. Avrasya Maratonu'nda ya- bancı atletlere 1.5 milyon lira ile 45 mil- yon lira, Türk atletlere de 200 bin lira ile 5 milyon lira arasında ödül dağıtıla- cağım bildirdi. Maratonda birinci olan yabancı erkek atlete 10 bin dolar, yabancı bayan atle- te ise 5 bin dolar ödül verilirken yine ilk sıraları alacak TUrk erkek sporcuya 5 milyon, TUrk bayan atlete de 3 milyon lira para armağanı verilecek. Maraton birinciliğini Türk sporcu alırsa 5 milyon tira ile birlikte 10 bin do- larlık ödülü de almaya hak kazanacak. lstanbul Büyükşehir Belediye ile At- lrtizm Federasyonu'nca ortaklaşa orga- nlze edilen 13. Avrasya maratonu, her yıl olduğu gibi "tım maraton" ve "taalk kosaro n seklinde yapıiacak. Yanş, Birinci Boğaz Köprüsü'nün Al- tunizade sapağından başlanıp, Inönü Stadı önünde sona erecek. Kayıtlarda yerli sporculardan 5, ya- banalardan ise 10 dolar kayıt Ucreti alı- nacak. BASKET YORUM /AHMET KLRT Bir antrenörün iflası Tüm milli takımlar antrenörü Murat Dıdin, ıflas etti gali- ba. Bütün koltukları haraç mezat dağıtılmış! Bir ay öncesine kadar Türkiye"de ne kadar antrendrluk varsa hemen hepsine talip olup görev alan Didin'e son kararla yalnızca A milli ta- kım yardımcı antrenörlüp bırakılmış. İyi de olmuş! Nasıl ye- tişebilirdi bir kişi A milli takım ve umit milfi takımlar yar- dımcı antrenörlükleri, genç ve yıldız milli takımlar baş ant- renorlukleri, Kolej takımı lig antrenorluğune? Üstelik bir de Ankara'da pastanesi ve biifeleri varken... "Iflas masası" umit milli takım baş antrenörlüğünü Fener- bahçe'nin başarılı antrenoru Çetin Yılmaz'a, yardımcı antre- nörluğünü ise Dr. Selam Gokçe'ye vermiş. Genç milli takım başantrenoru Efes Pilsen altyapı antrenörü Aydın Ors olur- ken yardımcılıklanna Tofaş A takımı antrenoru Mete Baba- oğlu ve Galatasaray A takımı antrenoru Hakan Yavuz getı- rilmiş. Yıldız milli takımda Murat bir "koordinatorlıik" kap- mayı başarmış, ama antrenörlük koltukları Cem Akdağ ve Ajlan Kavasoğlu'nun olmuş... Eh, gordügumuz kadarıyla Mu- rat'ın görevleri gerçekten haraç mezat dağıtılmış. Herkes sus- sun diye! Federasyon eli değmisken Murat'm pastanesinin yo- netimini Aydan Siyavuş'a, büfelerini de Halil L'ner'e verseydi de dışarıda kimse kalmasaydı bari... ' Federasyonun bir antrenöre neden bu kadar çok guvendi- ğini, daha sonra da onu görevlerinden neden aldığını anla- mak olası değil. Üstelik gorev dağılımını yeniden yaptığı top- lantı tutanağında, "Basketbol miHi takımlarının katıldıkları turnnvalar ve sonuçlan hakkında Ba$kan üsman Solakoglu larafından verilen izahat dinlendi. Milli takımlarımızın ba- şarılı olduğunda goriış birliğine varıldı" maddesı varken. De- mek ki federasyon Didin'i çok başarılı bulmuş ve ödül ola- rak görevlerinden almış! Murat'm A milli takım yardımcı antrenörlüğunde kalabıl- mesi ise bugun o göreve gelmeyi kabul edebilecek bir başka ikili bulunamamasından olmalı. Kim kabul eder 1993 Avru- pa Basketbol Şampiyonası yan final müsabakaları öncesin- de milli takımda görev alrnayı? Hazırlanmadığı bir turnuva- da takımın başında sahaya çıkmayı? Siyavuş mı? Siyavuş- Yılmaz ikilisi mi? Kim giyer bu ateşten gömleği Turkiye'de oynanacak Çekoslovakya ve Hollanda maçlarında? Federas- yon bile takımdan ümidi kesmiş olmalı ki maçları lsianbul'- dan "kaçırmış." Çekoslovakya maçı Bursa'da, Hollanda ma- çı ise Içel'de oynanacakmış. Bursa'nm seyirci yönünden, İçel'in ise salonun küçüklüğü açısından iyi olacağı göruşlerine biz katılmıyoruz. fstanbul Lütfi Kırdar'dan daha değişik ve se- yirci avantajını daha fazla ön plana çıkaran bir başka salon olabileceğini sanmıyoruz. Eğer A milli takıma guvenilip ye- terli çağrı yapılırsa, tribunlerinden salkım saçak seyirci sar- kan Lütfi Kırdar, Çeklere de Hollandalılara da dar gelir... Neyse! Milli takımlar konusunda yanılmış olmayı diliyo- ruz. Belki de Bursa ve Içel'de maçları kazanıp yıllardan son- ra Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde et- me yolunda adım atarız. Belki de diğer milli takımlara ata- malar "sus payı" değildir, tum milli takımlarımızda iyi so- nuçlar peş pese gelir... Basketbolumuzun buna gereksinimi var... GİTTİM, GÖRDÜM. YAZDIM Maç biletî kaça acaba? TÜLİN ALTILAR Cumhuriyet gazetesinden ma- ça gitmemi istediler. Ve 16 ey- lül pazar. İlk defa maça gidece- ğim. Bir kız arkadaşımla Fener- bahçe-Baku-köy maçına gitmek üzere yola çıkıyorum. Nişanta- şı'ndan Kadıköy'e gitmek ge- rek. Maça giden diğer kişilerle aynı ruhu paylaşmak için mo- torla karşıya geçmeyi öneriyo- rum. Bütün aramalanmıza rağ- men Kabataş ve Dolmabahçe'- de motorlan bulamıyoruz. Maççılar sanki Mandrake usulüyle kendilerini karşıya ulaştırmışlar bile. Neyse o yol bu yol derken kendimizi koko- PORTRE TÜLİN ALTILAR tsıanbul'da dogdu Isıanbul Kız Lisesi'ni bitirdikCen sonra Almanya'da elektronik eğitimi gördü. Türkiye'ye döndü. Akademıde fotojraf alanında vafrşmaiarda bulundu. Şu an reklam fotoğrafçılığı ile ılgileniyor. reççi, köfteci kokulan ve araba- cılar arasından zorla geçirip ka- pah tribün kuynığunda buluyo- ruz. Bilet uğruna arkamızda önümüzde acaip entrikalar dö- nüyor. Uzun bir bekleyişten sonra kalabalığı yanp bir yere oturuyoruz. Numaralı diye aldı- ğımız biletler numarasız çıkıyor, sorduğumuzda daha numaralar basılmamış diyorlar, şaşınyo- ruz. Herkes heyecanh, coşkulu, bekientili... Tribünfcr hmcahmç dolu. Hep birlikte karşılıklı şar- kılar söyleniyor, atışmalar yapı- lıyor. Sol tribünde başlayan, ayağa kalkıp oturan senkronize bir dalgalanma sanyor stadyu- mu. Bu işin nasıl bu kadar mun- tazam yapıldığını merak ediyo- ToiUCULAR DtKKAT 1-Bakırköyspor-Adana O. Spor: Galibiyet yüzü görmeyen Bakırköyspor'da Araszkievvicz oynayacak. Ev sahibi takım maçın favorisi. 2-Ankaragücü-Fenerbahçe: Fenerbahçe'de kart cezalısı Gerson oynamayacak. Bu futbolcunun yerine B.Şenol takımdaki yerini alacak. Önce Fenerbahçe galibiyeti sonra beraberlik düşünülmeli. 3-Altay-Gençlerbirliğl: Puansız Artay, ligin formda takımı Gençlerbiriiği önünde galibiyet arayacak. Gençlerbiriiği'nde Metin kart cezalısı. Üç ihtimalli bir karşılaşma. 4-Sam8unspor-Sarfyer: Samsunspor'da libero Kalayiç ilk kez fbrma giyecek. Sarıyer'de sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk takım deplasmandan puan alacak güçte. 5-Gazlantepspor-Beşiktaş: Ev sahibi takım, Beşiktaş karşısına kart cezalılan Hamdi ve Kemal'den yoksun çıkacaklar. llkin Beşiktaş galibiyeti düşünülmeli. Beşiktaş'ta UIvi sakat. 6-Aydınspor-Boluspor: Boluspor'da Faruk oynayacak. Her iki takımın eksiği yok. Beraberlik vaat eden bir karşılaşma. 7-Bursaspor-Trabzonspor: Bursaspor, Avrupa'dan yorgun dönen Trabzonspor karşısına eksik kadro ile çıkacak. Once Trabzonspor galibiyeti sonra beraberlik düşünülmeli. 8-Galatasaray-Konyaspor: Konya'da Sedat kırmızı kart cezaUsı, Hayati, Ahmet ve Levent ise sakat. Galatasaray maçın mutlak favorisi. 9-Kasımpaşa-Eyüpspor: Galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa seyircisinin desteği ile 3 puan almak için mücadele edecek. Üç ihtimalli bir karşılaşma. 10-Bozüyükspor-Manlsaspor: Ligin yeni takımı Bozüyük, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyete yakın olan taraf. Her iki takımın da eksiği yok. 11-Muğlaspor-inegölspor: Antalyaspor'a yenilen Muğiaspor, İnegöl karşısmda maçın favorisi. Konuk takımın hedefi beraberlik. 12-Karşryaka-Göztepe: Karşıyaka'da Ziya oynayacak. Göztepe'de Mustafa ve Bülent sakat. İki izmir takımının mücadelesinde önce beraberlik düşünülmeli. 13-Şekerspor-Tarsus İ.Y.: Şekerspor sahastnda oynayacağı maça tam kadro ile çıkacak. Ev sahibi takım maçın favorisi. 14-Kars Köy. Hlz. S.-Ş.Urfa«por: Seyirci ve saha avantajına sahip Kars, konuk takım önünde maçı kazanacak güçte. Urfaspor'un alacağı puan sürpriz cHur. ruz. Yammızdakilerden öğrem- yoruz. Boş sahada seyircilere amigolar tarafından perşembe günleri antrenman yaptınlıyor- muş meğerse. Saha kenannda bez afişlerdeki duygulu lafları okurken Saym Fenerbahçeli amigonun adım da öğrenmiş oluyoruz... "Paşalı". Derken bir kadın şesi hakem ve oyun- cuların isimlerini anons ediyor. Hoş... Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Resimleri çekiliyor ve saygı du- ruşuna kalkıyonız. Tuhaf, kısa bir sessizlikten sonra maç baş- lıyor. Sahadaki Bakırköyspor- lu Hasan'a "girea çıkan Hasan'a" tezahüratları başh- yor. Yammızdakilere soruyo- ruz. Hasan önce Fenerbahçeli, sonra Galatasaraylı, şimdi de Bakırköysporlu ve bu maçta da Fener'e karşı ilk defa oynuyor- muş. Tanju kalenin önüne her yaklastığında çığhklar yükseli- yor, herkes gol istiyor. Maçm 16. dakikası hiçbir şey yok, çok sıkıcı... Seyirciler "hayret bir jey"diye bağınyorlar... Bakır- köy yan sahasını görmeye im- lcân yok. Fener'in her hücu- munda herkes ayakta. Ve de birbirlerine bağınyorlar: "Otnr- sana, çöksene ulan!" Dinleyen yok, gerilim had safhada. Biraz sonra herkes havalara fırlıyor. Bir bağınş, bir sevinç furyası. Tanju ilk golü atmış. Biraz ev- vel birbirlerine "çöksene nlao" diye bağıran insanlar sarmaş dolaş. Sahada koşu devam ediyor. Futbolculardan biri kendini ye- re atıyor. Ciddiye alınmayınca bir şey yokmuş gibi kalkıp ko- şuya devam ediyor. Bu arada hakemin faul düdüklerine ok- kalı küfürler gönderiliyor. Her- kes sık sık ayağa kalktığından sahayı göremiyoruz. Derken bi- (Arkosı 19. Sayfada) Güreşte seçmeler • Spor Senisi — Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen dünya şampiyonasuıa katılacak Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda seçmeler tamamlandı. San yer Mersinli Ahmet lesisleri'nde hazırhklannı başantrenör Sırrı Acar yönetiminde sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nda bugün yapılan 52 ve 68 kilo seçmeleri ile dünya şampiyonasına katılacak güreşçiler belirlendi. 27-29 eylül tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna kentinde yapıiacak dünya şampiyonasında ülkemizi şu güreşçiler temsil edecek: 48 kilo: ömer Elmas, 52 kilo: ömer Esmer, 57 kilo: Ergüder Bekişdamat, 62 kilo: Mehmet Akif Pirim, ' 68 kilo: Birol Bayraktar, 74 kilo: Erol Koyuncu, 82 kilo: Elvan Mert, 90 kilo: Hakkı Başer, 10' kilo: Tahir Yılmaz ve 130 kilo: Şaban Donat. Vücut geliştirene .1 • Spor Senisi — Gençler ve 40 yaş üstü Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na bu yıl ilk kez lisansu sporcular katılacak. Vücut Geliştirme Federasyonu Teknik Komite Başkam özer Baysaling ve lstanbul temsilcisi Cemal Güngör bugün ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında 21-22 eylül tarihlerinde Ankara'da yapıiacak şampiyonaya yaklaşık 100 lisanslı sporcunun katılacağım açıkladılar. Erdinç Doğan birinci • KONYA (Camhuriyet) — 3. Uluslararası Konya Bisiklet Turu'nun dün öğleden sonra yapılan 92 kilometrelik Ilgın-Konya etabını Bursa Belediyespor'dan Erdinç Doğan 1.50.32'hk derecesiyle birinci tamamladı. Konya Köy Hizmetlerispor'dan Kerim Demirdağ aynı derece tekerlek farkıyla ikinciliği, yine Köy Hizmetlerispor'dan Ayhan Aytekin aynı derece tekerlek farkıyla üçüncüluğü elde etti. Basketbolda tek maç var • Spor Servisi— Türkiye Erkekler 1. Basketbol Ligi 2. hafta karşılasmasında bugün tek maç var. Ilk hafta kendi sahaiannda yenilen Beşiktaş ile İTÜ Lütfi Kırdar Spor i Salonu'nda saat 18.00'de kar$r karşıya gelecekler. r Dısan Biricik topraga verildi • Spor Senisi — Geçirdiği' bir rahatsızlık sonucu ' önceki gün ölen Spor ^ Yazarlan Deraeği kuruculanndan ve Milliyet gazetesi spor yazan Ihsan ., Biricik'in cenazesi dün toprağa verildi. Gazeteciler - Cemiyeti önünde düzenlenen törende konuşan Cemiyet Başkam 3 Nezih Demirkent, Ihsan '* Biricik'in bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Babıâli'nin çahşkan '- gazetecilerinden biri •* olduğunu, onu kaybetmenm'' aasıru yaşadıklanm söyledi." Biricik'in cenazesi, ' Nuriosmaniye Camisi'nde J kılınan ikindi namazından sonra Feriköy Mezarlığı'nda ^ toprağa verildi. Törene " Biricik'in ailesi, yakınlan ve'f çaüşma arkadaşlan 't katıldılar. " 13+1'i 17 i kişi bildi • ANKARA (AA) — j Spor-Toto'nun 3. haftası 5 kesin değerlendirme 0 sonuçlan belli oldu. Spor- ?j Toto Teşkilat \ Müdiirlüğü'nden yapılan ı açıklamaya göre 13 artı 1 ı büen 17 iştirakçi 40 milyon > 15 bin 161'er lira, 13 bilen 2 , kişi ise 32 milyon 54 bin tt 30'ar lira ikramiye ı kazandılar. 3. haftada 12 ^ maçın sonucunu tahmin >, eden 664 iştirakçi de 917 ,, bin 208'er lira alacaklar. v Altılı 38 milyon^ 616 bin verdi ^ • Spor Servisi—18.9.1991 ', (Çarşamba) tstanbul at '.) yanşları neticesinde 6'h * ganyan: 5-3-11-3-4-7/10 kombinesini bilenler: 38 milyon 616 bin 345 TL. kazandılar. Dün koşulan Bursa ^ atvanşlarında altılı ganyan: " 12-3-7-5-7-3 jeklinde ^j sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog