Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

20 EYLÜL 1991 CUMHURtYET/17 INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN G Ö R Ü Ş Omuz Binne yalnız omuzunuza çıkması için izin verinız, hemen tepenize çıkar. JUman atasözü MEZHEP VE ETNİK DEĞİL SİYASAL BİRLİK GEREKLİ İnönü'nün HEP'e bakışı SHP Genel Başkanı Erdal Inönu, Izmır gezisinde Fbça'- da partililerle sohbet ederken bir kadın dinleyici söz alarak Halkın Eznek Partisi konusun- daki görüşlerıni sordu. Kendi- sinin HEP ilçe başkanı oldu- ğunu da belirten bu hanımın sorusunu yanıtlarken tnönu, bir süredir Ecevit tarafından SHP'ye yönehilen "bölücülerle işbirliği yaptıklan" konusun- daki iddialara da kapsamlı bir yanıt getirmiş oldu. tnönü şöyle anlattı: "Amaamız ülkenin bütün- luğü içinde, ülkenin butunlu- ğünu koruyarak sınırlanmızı koruyarak Misak-ı Milli sınır- lan içinde bütun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlannı huzur içinde rahat yaşatmak- tır. Demokrasınin gereği bu- dur. Herkese bütün demokra- tik haklan eşit olarak vermek. Kimseyi ana dili faıklıdır diye horlamamak, küçük görme- mek... Kimseyi uzakta doğdu diye ya da annesi babası vak- tiyle bir siyasi partide çalıştı di- ye hor görmemek, herkesi in- san diye görmek. Bizim yaklaşımımız budur. Biz bu şekılde Guneydoğu'da- ki huzursuzluklan da ortadan kaldıracağımızı hep soyledik. Hatta bır Güneydoğu raporu yayımladık, hem ülkenin için- de hem ülkenin dışında büyük ilgi uyandırdı. Çünkü demok- rasi içinde Kürtçe konuşan Türkçe konuşan bütün vatan- daşlanmızın beraber yaşama yollanru gösterdik. Derken bır talihsizlik oldu. Bir disiplin olayı oldu. Bazı ar- kadaşlanmız bizim yapmayın dediğimiz şeyi yaptılar, mecbu- ÇORLU MİTİNGİNDE BİR KADIN Demireli dinliyor Demirel'in 100 tane kadın aday ıstedığini duymuş da mı gelmış bellı değil. Çorlu mitıngınde buyuk bir dıkkatle "baba"yı dinliyor. Şımdiye dek kaç kez "reyini verirken muhuru kırata vurmuş" kendı bilır Çeltıkte işler ıyi gıtmeyınce, ayçiçeği ucuza gittikçe, kö>lünun gubre fıyatı arttıkça, ürünunun fıyatı duştukçe "An bizi fena soktu" diye duşunuyor. Acaba kırat bu sefer ışıne yarayacak mı? Baba dediğını vapacak mı? Pur dıkkat anlamaya çahşıyor. O da bir şeylere ınanmak, reyını ona gore kullanmak zorunda. Yaşı ılerlemiş olsa da "hayat gailesi" ıçın oy kullanacak. Oyun değıl o> bu. Kesesıni ılgılendırıyor. (Fotoğraf: SERDAR AKİNAN) DALAN-SÖZEN MAÇI Ikinci rauntBEDRETTİV Dalan, 1989 >e- rel seçımlerınde tstanbul bele- diye başkanlığını ıkinci kez, üstelık de ANAP'ın genel or- talamasından çok daha yuk- sek puanda oy alarak kazana- cağını umarken sandalyesını Nurettın Sözen'e kaptırmıştı Böylece Dalan-Sözen maçı 1-0 Sözen'ın galibiyeti üe sonuç- lanmıştı. Şimdilerde Sozen'in karde- şi Ali Sözen de pohtikaya atıl- dı. Nurettin Sozen'in de des- teğı ile yaptığı önseçım çalış- ması sonucu İstanbul'da 2. bolge SHP adayı olarak bınn- cı sıraya yerleştı. F»tih - Beşik- taş - Beyoglu bölgesınden SHP'nin adayı olan Ali Sö- zen'in rakibi kim dersiniz? Bedrettin Dalan DYP adayı olarak Bedrettin Dalan. Boylece İstanbul'da bu kez Sözen ıle Dalan arasındakı maçın ıkinci rauntu başlıyor. Bu kez Dalan'ın partısı ANAP de&ıl DYP. Sozen'in Ali Sozen karşısındakı aday Nurettin de- ğıl Ali Sozen, ama kozlar yi- ne Dalan ıle Sözen arasında paylaşılacak. Bakalım ıkmci rauntta so- nuç ne olacak? ren disipline verildi ve sonun- da partiden aynldılar. Onun üzerine başkalan da aynldılar. Ve bir müddet sonra gördük ki hiç istemedigimiz bir şekılde, sanki etnik farklılığı olan, Kürtçe konuşan vatandaşlan- mız kendi siyasi davalannı baş- ka bir partide, ancak savuna- bilirler, bir buyük partide, ül- kenin bir ulusal büyük parti- sinde kendi davalannı savuna- mazlar gibi bir izlenim doğdu. Bu çok yanlış bır şey. Çün- kü biz ülkenin bütünlüğünü korurken ana dılı farklı olsun hiç farketmez diyoruz, mezhe- bi farklı olsun farketmez diyo- nız. Hepimiz btiyük partiler- de bir araya gelmeliyiz, siyasi anlayışınuza göre bir araya gel- meliyiz. Etnik durumumuza göre değil. Mezhebimize göre değil. Çünkü, mezhep ve etnik farkı, siyasi görüşü etkilemez. Hep beraber yaşamanın yolu, siyasi görüşlerde bir araya gel- mek, onları savunmaktır. Ama bu ortaya çıkan du- rum, Halkın Emek Partisi'nin sanki Kürtçe konuşan insanla- nn partisi gibi görünmesi çok yanlış bir görünüm ortaya çı- kardı. Biz bundan çok rahat- sızdık. Bunun ortadan kalk- masını istiyorduk, ama bizim elımizde değildi. Çünkü başka partideki insanlardı. Aynldı- lar, başka parti kurdular. Ama şimdi bir fırsat çıktı. Bu seçim karşımıza gelince, o partideki arkadaşlarımız kendiliklerinden bize geldiler, 'Biz sizin partide seçime gireceğiz' dediler. 'E, seçimden sonra?' dedik. 'Seçimden son- ra da sizin partide kalacağız. Biz artık ayn partide olmak is- temiyoruz, yuvaya dönüyoruz. Geçmişte olduğu gibi beraber davalanmızı savunacağız' de- diler. Biz, buna *evet' derken siya- setimizi değiştirmedik. Bizim Güneydoğu raporumuz oldu- ğu gıbı duruyor, yine aynı şeyi yapacağız. Yine ülkenin bü- tünlüğü. içinde herkesi mutlu yapacak, herkesi huzur içinde yaşatacak bir yaklaşunı sürdü- receğiz. Onun için bu birleşme, bü- tünleşmenin ilk adımıdır. Ve bcnce seçimden daha büyük bir değer taşıyor, seçim bugün var, işte 20 ekimde bitecek. Ama bir aynlığı biz bu suretle ortadan kaldırmış oluyonız. Ben bunun için çok mutlu- yurn... Seçimde bize oy mu ge- tirir, oy mu kaybettirir? Bilmi- yorum" Ecevit, meydanlarda bir gnıp insanı "böliicıi" diye suç- layarak Kürt kökenlilere karşı Türk milliyetçiliği gibi ırkçı bir eğilimi kaşımaya çalışırken SHP Genel Başkam konuya çok daha hoşgörülü ve bütun- leştirici yaklaşıyor. İşte SHP ile DSP arasında- ki temel bir aynm da bu bakış açısında yatıyor. KENDİN YAP'laharikalar yaratabilirsiniz.» • Evınıze en guzel urünler.. • En faydalı tamırat biigıkn, • Bos zamanlannızda aost bobiler, • Tum plan ve aakiamalanyla, KENDİN YAPfa EYIÖI SAYISI ~ BAYİLERK KENDİN YAPI'ı izleyîn Erem Tanıtım Ltd. Şakayık Sok. 40/8 Teşvikiye-tstanbul Tel: 0) 132 25 83 • Fax: (1) 132 79 63 T.C. KIZILTEPE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ESAS NO 1991/664 Satümasma karar venlen Kızıltepe Koçhısar mahallesinde kaira cilt: 1, sahıfe- 17, no 28'de kayıtlı kat-1 ve kat-2 bölum 3 ve 7'de kayıtlı meskenler açık arttırma suretıyle satışa arz edılmıştır. Beher gayrımenkul % mJ olup, ıki daıredır. < . Gayrımenkulün muhammen bedeli her daıre içın yanı 2. kat • no- lu daıreye 48 000 000.- TL, 3. kat 7 nolu daıreye ıse 43 200.000 - TL ucret takdır edılmıştır. thaleye iştirak temınaü ıse 18 240.000.- TL.'dır. SATIŞ ŞARTLARI 1- Satış 11.10.1991 cuma gunü saat 10.00-10.30'da Kızıltepe tcra Mudurluğu'ne açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah- roın edılen kı>metın % 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafiannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudü baki kalmak şartı ıle 21.10.1991 pazartesı günu saat 10.00-10.30'da ıkinci arttır- maya çıkarılacaktır Bu arttırmada da rüçhanlı alacakhlann alaca- ğmı ve satış masraflannı geçmesı ve tahmin edilen kıymetın 1* 40'ını aşması şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmin edilen kıymetın "h 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temı- nat mektubunu vermelerı gerekmektedır Saııs pesın para ıledır. Alıcı istediğınde 20 gunu geçmemek üzere mehil venlebılınır Katma De- ğer Vergısı, lellalıye, resmı ıhale pulu, tapu harç ve masrafları alıcı- ya aıttır. Binkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Satışa ıştırak edeceklerın sartnameyı görmuş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bılgı almak ıste>enlerın 1991/664 esas sayılı dos>a numarası ıle mudurluğumuze başvurmaları ılan olu- nur. 28.8.1991 Basın: 49338 T.C. FATİH 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sd>ı >WI 274 EsasNo 991/274, Karar No 991/548, CSa\ No. 991 1620, C Hakımı Neı.atı Aşgoğlu, C Savcısı Mchnıcl KIIK 17839, katıp: Isıl Yurur, Da\acı kH Sanık TEVFİK SEKIZKARDEŞ Kemal ve Beşıre oğlu 01 05 1955 Dlu Mardın. Merkez Ulu^amı Mah K 120 C 012/04 S. 43'te nutusa ka>ıtlı olup, halen Kerter, Lalebahçe Sok Be>azkoşk Ap No 24/H'de mukım Evlı, 2 (.otuklu, okur>azar, sabıkasız, Turk-lslam, konfekbiyoncu. Suç: Vergı usul kanununa muhalefel Suç Tarıtn 1990 Yılı Karar Tarıhı 21.6.1991 Yukarıdaaçık kımlığı yazılı sanık hakkında Faııh C.Sav^ıhğı'nm, 14 3 1991 larıh vc991 '620c<>ai si\\\\ ııldıanamm ıledavaavilmı* ıc mahkcmcmı- zin 991/274 esasına kaydı yapılmış olmakla, mahkcmcmızde yapılan aı,ık durusma sonunda, GEREĞt DLŞUNLLDU: Olay tarıhmde sanığın I yıl içinde iki defa cıhazını çalıştırmavarak \ergı zıyamna sebebıycı verdıgı ıddıa olunmuşıur. Sanık savunmasmda, esnaf olduğunu, olay tanhınde dukkânda bulunmadığı sırada ışçılerın ı.ıhazı v'alıştırmadığı, gorevlılerce tcspıt edılcrck tuta- nak duzenlendığını, tutanağın doğru olduğunu, verılecek cezava nza gosıerdığını bıldıren suı,unu ıkrar ccmıstır Suç tarıhı ıtıbanyle sanayıı sektörundekı asgarı ucreıın 416 000 hra olduğu bdırlenmıştır Şu duruma göre, sanık bır hesap donemı içinde ıkı kere cıhazını çalıştırmavarak tanımın 213 sayılı kanunun 360 maddesınde bulunan suı,u ı^ledığı anla^ılmış bulunmakla, sanığın tanınan >asa>a gore, teczıyesıne karar verılme^ı gerekını^ıır. HIKUM: Yukarıda açıklanan gerekçelere gore Sanığın eylemıne uyan 213 sayılı kanunun 360 maddesı uyarmca \e olavdd tcsdıt scbcptcn dc bulunmadığından. lakdırcn 1 ay müddeılc. dukkânı- nın^sanat ve meslek ıcrasından mahkûmıyctıne, Sanık hakkında yasal ındınu neden bulunmadığına, Ayrıca keyfiyetın hukumluden sonradan tahsıl cdılmek uzere Isıanbul'da muııhe>ır gazeıclcrdcn bırındc ılan cdılmcsınc, Sanık hakkında 647 sayılı kanunun 4 1 maddesının taıbıkı ıle su<, [arıhınde vıırurluktc bulunan sanayı sektöru ıçın belirlcncn asgarı uı.rcıın 416 00 lıra olduğu bılındığınden, bır gun asgarı ucrelın >arısı olan 208 000 lırava kar^ılık luıan sureıı>le I a> hapıs ı.ezasının 6 240 000 lıra ağır para (.czasına çevrılmesme, Avukatlık ucretı tarıfesıne gore, kaıılma larıhıne gore, belırlcnen 250.000 lıra maktu ucreıı vekaletın samktan alınıp, davaya katılana vcrılmcMne, Yargı gıden "7000" lıranın sanıktan lahsılıne. Yargıtay yolu açık olmak uzere, sanık ve mudahıl vekılının yuzune C Saıulığının ısteğınc uygun olarak venlen karar a<,ıkt,a okunup anlatıldı 21 6 1991 HAYVANLAR İSMAtL GÜLCEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK GAZETECİ NECDET $fîv AtCŞAM MEVUA- POLA5*N &\Kl PAâARClŞlM> MASIL AĞAÇ YAŞKEN EĞÜİR KEMAL GÖKHAN GVRSES GARFIELD JBî DAVis C RJVLARIND4NJ V BU. l...—.miMlfflHff EPILEECİN \ BİRl'DE J 0 0 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAIS 20 Eylül MerMez Sankast STERLİN KARŞISINOA URA YÛKSELDIf 1949 'M Sl/SÜA/, 8ANKASI, ItJGtlTEgE'NİM Sffi/iıV 4eOtNOfN, BU f &!SfWA/ reui PEĞ£ ONBlR LttSA OTZJZDÖ&T KZjSaş OLAN STERUM, Pf LIRA SEKSENDÖRr KuRüŞA /t/M/ŞTf.A64&4/Ç, İ / A DEVALUE E7THE- YE PEV/ILU£ ETMESlNtH ÇOK PKO SAt/AÇf Y/LL<AfîMM ALACAK P ' İLAN KARADENtZ EREĞLİSİ SULH CEZA HAKİMLİCt Esas: 1990-132 Karar: 1991-1025 Hâkım: Adnan Bektaş 23051 Katıp. Rafet Kulaklı Sanık: Ercan Özcan, Şukru oğ. 1960 doğ Ayancık ilçesı Doğanh köyu. nüf. kay Suç' Sağlığa aykırı suçu imal etmek. Suç tarıhı 4 1.1990 Karar Tanhı: 18.6 1991 Samğm uzenne atılı suçtan dolayı TCK.396, TCK, 398, TCK.398, 467 s y.4 m, TCK. 72 md leri uyarınca sonuç olarak 1 470.000 TL ağır para cezası, TCK'nun 402 md ce her bir eylem içın 3 ay olmak ûzere toplam 9 ay süre ıle curme vasıta kıldığı meslek ve sanatının latilıne daır karar özetı Ankara, lstanbul ve tzmır'de yayınlanan tı- rajı yuzbımn üzerınde bulunan bır veya ıkı gazetede ılan edılmesıne, ilan rnasraflarının sanıktan alınmasına karar venldığı ılan olunur Basın: 36107 ELAZIĞ 2. ASLİYE CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1989/480 Karar 1991/275 Davacı: K H. SANIK: NURCAN YEŞİL - Dursun ve Kumru'dan olma, 1977 D.lu, Tuncelı Hozat ilçesı Balkaynar köyu nüfusuna kayıtlı olup Elazığ Fevzj Çakmak Mah. Kok Sokak No. 3'te oturur, bekâr, cahıl, sabıkasız, TC vaıandası SUÇ 2935 sayılı yasaya muhalefe» SUÇ TARIHI. 23.7.1989 2935 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Nurcan Yeşil'ın aynı kanunun 25/b-l, 2253 sayılı kanunun 12/2, 647 sayılı yasanın 4 ve 6 maddderi uyarınca 15 gün hapıs cezası ıle eezalandırılmasına, ce- zasının 75 000 TL ağır para cezasına çevrılerek Yargıtay yolu açık olmak uzere ertelenmesıne karar verılmış olan 5.6 1991 tanhlı gıyabi hukum sanığa teblığ edılemedığınden, 7201 sayılı Tebhgat Kanunu- nun 28 ve 29. maddelen uyarınca ılanen teblığıne, aynı yasanın 31. maddesi uyarınca ılanın yapıldığı tarıhten ıtıbaren 15 gun ıçerısinde teblıgalın yapılmış sayılmasma karar verildı İlan olunur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog