Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 20 EYLÜL 1991 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGÜN Devlet Meteoroloji İşleri Genel MûdûriûğC'nden alınan bilgıye gö- re, yurdun kuzey kesımlen çok bu- lırdu, Marmara'nın doflusu, Iç Anadoiu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadoiu'nun kuzeyi ile Ka- radenız yağışh, diğer yerter az bu- iutiu ve açık geçecek. HAVA Si- CAKLIĞI: Yağış olan yerterde aza- lacak, diğer yerterde değişmeye- cek. RÜZGÂR: Kuzey ve batı yörv lerden hafif, ara sıra orta kuvvet- te esecek. Denızlerde, Doğu Ak- denızde günbatsı ve lodos, diğer denızlerde yıldız ve karayetöen saatte 10-21 deniz mıli hızla esecek. Van Gölü'nde hava açık geçecek Rüzgâr gûney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Gö4 küçük dalgalı olup gorû; uzaklığı 10 km. dolayında olacak. Mana Mapazan Aöıyaman Atyon Ajn Ankara AntaKya Antatya Artvın Aydın Balıkssir Bıleok Bınga Btcıs Botu Buısa Çarutoule Çonjm Oerazü A 31° 2î° Oıyvbakır Y 21° 12° E*ne A 33°20PErBKffli A 29° 9° Erzurum Y 20° 10" ESoşetıır Y 2f>11° Gaaanttp A 30°23o &nssun 33° 18° Mansa 22° 12° K.Maraş 22°12°M A 28° 18° Gümüşhane Y B ş Y 19°12°Hal*4n A 28° 19° teparta Y 22° 11° Manbul Y 21° 12° tmw Y 26°19"K»5 Y 27° 13° Kastamonu Y Y 18° 9°Kaysen Y 22° 11° Kırttart» B Z7" 13° Korça Y 22° 11° Kütahya A 27° 14° lUatya 19° 8°MuQö 20° 9°Mus 34° 19° N)de 2O°16°Orftı 22° 9°«ze 27° 16° Sarasun 26°10°Slrt 25°13°Sino<) 27M4°Sıws 19° 8°1İBtortaû 20° 9°Trataxi 22° 9°ÜJMei 23°10°Uşak 26° 10° Van 24° 9°Y&ZDit 28° 14° ZonguUak A 27° 21° A 28° 19° A 27° 21° A 28° 19° B 28=13° Y 21° 10° Y 20° «° Y 20°1fi° Y 20° 16° A 33° 19° Y 19» 14° Y 20° W B 20° 13° Y 20° 16° Y 25" 12° A 29° 9° Y 26° W° Y 22° 10° Y 19° 14° : ac* , buıulkı A-apk B-buMUu &güneşt K-kart S-sslı Y<ya$muf1u BULMACA 8 SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ Anonim şirketler- de ortaklara paylan oranında dağıtılan kâr payı. 2/ Yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri suyla incelt- mek... Notada durak isareti. 3/ Kent... Sünnet olan çocuğu tutan ve çocuk üze- rinde babaya yakın hak taşıyan kimse. 4/ Kedi ya da köpek yavrusu... Bir hedef tahtasına küçük ok- lann fırlatılmasıyla oynanan oyun. 5/ Maldiv Adalan- nın başkenti... tridyumun simgesi. 6/ Hayat arkadaşı... Bir nota... Sahip, malik. 7/ Bir tür küçük zurna. 8/ Bir gıda maddesi... Avukatlann bağlı ol- duğu meslek kuruluşu. 9/ Kavrul- muş ceviz ya da bademle yapılan se- kerleme... Kâğıtlan bir arada tutma- ya yarar madeni çeneel. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1/Halk hikâyelcrinin secili giriş bölümüne verilen ad... Hayvanlara vurulan damga. 2/ Anlama yeten«ği... Düz dam. 3/ Çalışan, işleyen ya da bakılan bir şeyin verdiği ürün. 4/ Parola... Kentten küçük, köyden bUyük yerleşim merkezi. 5/ Hile, düzen... Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek. 6/ Bir cins şeker... Seciye, karakter. II Eski Mısır'da güneş tanrısı... Halojenkr grubunun dördüncü ametali olan yalın cisim. 8/ Bir- den çok anlamı olan bir sözcüğün, yakın anlamının değil de uzak anlamının kuUanılması sanatı. 9/ Düz yakah ve önü ilikli bir tttr ceket... Meslek. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Graf Zeplin FLIT POSKGRTamiJ FLIT 20 EYLÜL 1931 Graf Zeplin balonu Cenubî Amerika'ya ikinci bir seyahat yapmak üzere saat 1.15'te Friedeichshafen limanından hareket etmistir. Zeplin balonu saat 6.49'da Saintes-Maries de lo mer üzerinde uçup dolaştıktan sonra Baleares adaları istikâmetinde yoluna devam etrniştir. - Graf Zeplin'in Brezilya'da icra etmiş olduğu ikinci seyahat münasebetile matbuata beyanatta bulunan kumandan Eckner, Cenubî Amerika'ya yapılan bu seyahatlerin Almanya posta idaresi ile Münakalât nezaretinin önayak olması ile girışilmiş bir takım teşebbüslerden ibaret olduğunu söylemistir. Mumaileyh dcmiştir ki: Bir kabili sevk balonu, Atlas Okyanusu'nu geçtiği zaman bu bir spor hâdisesidir. Fakat bu balon seferini rnuntazaman tekrar edecek olursa muntazam bir münakale yolu tesis etmiş demektir. Graf Zeplin, evvelce tesbit edilmiş bir tarife mucibince ve muntazam fasılalarla Cenubî Amerika'ya gidip gelme üç seyaat yapmış olduğundan amelî surette okyanus üzerinde bir nakliyat servisinin küşat resmini yapmıştır. Graf Zeplin, Avrupa-Brezilya postasına hareket ve muvasala'ta ail iltisak servislerine ve vapur ile icra edilen nakliyata nazaran 10 ilâ 16 gün kazandırmaktadır. 30 YIL ONCE Cumhuriyel Ne söylediler! Zorlu 20 EYLÜL 1961 tdama mahkûm edilenlerin ölüm cezalannın infazında hazır bulunan vazifeliler dün, Adnan Menderes, Fatih Rüşlü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın son dakikaları hakkında bazı açıklamalarda bulunmuşlardır. Bunlar bazı sabah gazetelerinde aynı konuda çıkan birtakım haber ve beyanları da ayrıca yalanlamışlardır. Heyet Imralı'ya varınca, MBK'nin kararları, ölüm cezası alan 15 düşüğe teker teker tefhim edilmiştir. Ölümün eşiğinden kurtulan 12 düşükten (Bayar hariç) bazıları sevinçten ağlamağa başlamışlar ve bunlardan gözlerinden yaşlan silerek Kavrakoğlu şöyle konuşmuştur: "— Karar çok âdildi. Zaten bütün suç Menderes'te idi. Celâl Bayar hakkmdaki karar da çok isabetlidir. Memnun oldum." Zorlu ve Polatkan, geçen cumartesi günü şafak sökerken asılmak suretiyle idam edilmişlerdir. Evvela Zorlu sehpaya götürülmüştür. Gayet soğukkanlı ve normal hareket eden Zorlu'nun son sözleri şunlar olmuştur: "— Annemin ellerinden öperim. Kızıma söyleyin evlensin ve mesut olsun. Bütün temennim budur" Cellâdın, boğazına ilmeği geçirmek için yaklaşırken telâş ve heyecandan bocalayıp ayağının takılması üzerine Zorlu, hafif ve titrek bir sesle, 'acele etme' demiştir. Zorlu'nun cesedinin kaldırılmasından sonra perişan haldeki Polatkan getirilmiştir. Polatkan tek kelime söYİememiştir. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet 'îstifaya hazırım' 20 EYLÜL 1990 Polonya Devlet Başkanı Wojciech Jamzelski, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez gerçekleştirilecek serbest seçimlere daha erken bir zamanda gidilebilmesi için yakın bir tarihte istifaya hazır olduğunu açıkladı. Jaruzelski'nin bu açıklaması, Dayanışma Sendikası lideri Lech VValesa'nın cumhurbaskanlığı için resmen adayhğını koyacağını ilan etmesinin bir gun sonrasına rastladı. Istifa etmesi yolunda günden güne artan baskıların altında bulunan Jaruzelski, kararını, deneyimli siyasetçilerle tam demokratik bir düzene geçiş takvimi üzerinde görüş alışverişinde bulundukları toplantı ertesinde belirledi. DÛNYADA BUGÛN Britaal Aonhntam A 21° Ammn A 34° Ataa A 26° BaOdat A 39° Bırcaiona A 29° B M I A 24° N g n d A 24° Bata A 20° B O M A 23° A 23° A 21° A 21° A 32° A 33° A 40° A 24» A30° A 12° Kahn A 33° KoiMntag A 18° KUn A 23° A 30° LenmgraJ Londn Madrid MUano Uorareal UûnTı Osto Psns Gddt DıM Frartrturt Gimı Y 14» A 21° A 3«" A 30° B 18° A 20° B 13° A 26° A 19° Hyâd A 40° ftana A 29° Sofya A 23° Şam A 38° M A m - - Y 13° A 27° A 23° ı A 24°Zûftı IABTISMA Bir Hapjshaneden tnsanlar pazar gunlerini dışanda nasıl ge- çirir; bunu uzak yıllarda kalmış anılarım- dan, bir de yazılı kâğıtiardan -gazeteler, der- giler, mektuplar..- biüyorum. Bildiğim, ha- lırladığım doğruysa eğer sessizlik ve dingin- lik aranır böylesi günlerde. Ama ailecek ka- panılan evin gürültüsü, ya da gidilen bir ge- zinti- eğteıui yerindeki taşkınlık, bu arayı- şın hüsranını akşama doğru bir iç sıkıntı- sıyla belli eder. Düşündüğüm gibiyse her şey ve siz bir tiirlü bulamadığınız sessizliği aramaktan bıktıysanız öneririm, bu pazannızı bir ha- pishanede geçirin -tercihen özel tip olsun... Yalnızhğınızı ve düşlerinizi de beraberiniz- de getirin ama. lhtiyacınız olur! Önerimi kabul ettiyseniz, gelin, örneğin bizim hapishaneye, girin içeri -bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum- ve hemen kuytu bir köseye çekilin. Aradığınız sessizliği hissede- ceksiniz: Mırıltılarla, sayıklamalarla, iç ko- nuşmalarla, sessiz haykınşlarla... Buradakiler, bir cüzam kolonisi gibi ora- dan oraya taşınıp durduklanndan, araları- na katılan insan sayısı aralanndan ayrılan- lardan az olduğundan, birbirlerine anlata- bilecekleri şeyler, yasayanın kim olduğu ar- tık bilinmeyen, nercdeyse anonimleşmiş bir geçmişten geldiğinden... Burada dönüp do- laşıp gidilebilecek tek yer herkesin kendi ranzasıdır, burada herkes sadece kendi içi- • • J ne yolculuk yapabilir. Cumartesileri, görüş günleri büyük bir ciddiyet ve özenle kurulu yaşantılann ara- sına beklenmedikleriyle girer (beklenmiştir oysa; gelenin geleceği en ince aynntılanna kadar düşlenmiş, konuşulacak her şey ka- fada binlerce kez dolandırılmış ve muhte- melen bu yüzden kimse bir türlü kendisi olamadan, şaşkınlık ve suskunlukla yaşan- mıştır görüş) ve geceleyin herkes kendisiy- le başbaşayken yasantı karşısında mesafe- li, arada kalmış, uykudaymış gibi varken, görüş anındaki her sözcük müthrş bir ağır- lıkla yinelenmeye başlar... Ve pazar sabah- lan geç kalır, cumartesi sarhoşluklan pazara sarkar. Pazar günleri pas geçilir burada, herkes yaşamına bir günlük sus işareti ko- yar: Mınltılar, sayıklamalar, iç konuşmalar, sessiz haykırışlar yoktur artık. Aradığınız, böyle cismi ve yoğunluğu olan bir sessizlik değil miydi? Bakın etrafı- nıza! Ortahkta dolasan kimse yoktur. Bu gUneşli, sıcak pazar gününde herkes ranza- sının en karanhk köşesine çekilmiştir, gü- neşi görmemek için ve lambasını yaknuştır, gün ışığını tamamen unutmak için. Orada ne yaptıklannı merak ederseniz, soyleyeyim, sevgilisini düşler herkes, burada sevgililer vardır, burada sevgililer yoktur, burada sev- gililer olsa da olmasa da hayalidir... llgini- zi çeker mi bilmem, insanlar sadece Paris- te başka aşklar yasamazlar. Hapishanede, Paris'teki başka aşklan düşleyerek başka aşklar yaşarlar pazarlan. Ve bu yaz günü, o ranzadakiler, havanın hep bulutlu ve vağmurlu geçmesi için - madem kendileri içeridedir- dua ederler iç- lerinden ve örneğin böyle güzcl bir günde Paris sokaklannda piyasa yapan mini etekli bir güzelin üzerine yağan yağmurdan... Ve ille de kendi sevgililerinin yaşadığı kentlere yağan yağmurdan sorumlu olmayı sevese- ve kabul ederler. Belki öncrim hoşunuza gitmedi ya da gitti de bu son yaz sıcaklarında o ranza kuytu- luklannda işim ne diye düşündünüz. Ola- bilir. Yine de aklınızın bir köşesinde kalsın... Az kaldı unutuyordum, eğer güzel bir genç kızsanız -bütün genç kızlar güzeldir- ve bu pazar günü evinizden çıkmak hiç içinizden gelmiyorsa, pencerenizden -sadece sizin pencerenizden- yağmur bulutları görünü- yorsa, bilin ki size âşık biri vardır, herhan- gi bir hapishanede muhtemelen bir özel tip- te... IŞIK ERGÜDEN Bartın Özel Tip Cezaevi Galeri • Atölye 146 97 3S • 13a 64 26 \*7/za/ t/fUsu YAZ SONU KARMA RESİM SERGİSİ 2Eylül-15Ekim Ntap^ly* Aytac Cad. NM Apt S4/tL««elH T« 1 ( 9 * 0 14 EMIEL HOORNE Galeri Nev MaçkaC.33/B 1316763 H. SOVYET RESİMLERİ SERGİSİ 26 Eylül - 20 Ekim 1991 RAMKO SANAT MERKEZİ Atiye Sok. 8 Teşvikiye Telefon: 138 15 38 - 136 15 23 - 4 Fax: 136 1» S2 Mimarlık ve Güzel Sanatlara HAZIRLIYORUZ ÎCMtMAR-GRAFÎKER STILİST-MODELlST YETİŞTİRİYORUZ Hafta içi ve hafta soou kayıtlanmız baslamıştır 346 97 75 - 348 65 30 - 349 18 67 Altıyol - KADIKÖY 1 EKİM'DEN İTİBAREN NEVİN ÇOKAY Y Ö N E T İ M İ N D E DESEN • YAĞLIBOYA ÇAL IŞMALAR I 1 EKİM'DEN İTİBAREN MAHİR GOVEN Y Ö N E T İ M İ N D E DESEN • YAĞLIBOYA Ç A L I Ş M A L A R I TEL: 1 32 22 22 TEL: 360 69 10 MARMARA ÜNİVERSİTESİ GûreJ Sonatlor fakuttesı Resm BoJumü öörencıîeri GENÇLER SERGÎSt 6 Eylül-31 Ekim 1991 D E R İ M O D K O L T O R M E R K E Z İ S s h ı l y o l u . B e t k ı r d t | l c r D u r a k . K a z l ı c e f m e I S I A N B U L satı hanç neraûn apğn TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFININ CAFERAĞA MEDRESESİNDE ELSANÜTLARI KÜRS KAYITIıARI BAŞlıAMIŞTIR Hat - Tethip - Minyatüı - Ebriı - Kaiem tfleri Poneler Süsleme - Geleneksel Tiiık Moüfteri üe TtksSl Tasannu n Uygulamaian - Vftny - Deri ESfkri Senmik - Hah - Kihm - Komajf Desenleme Osmanhcs - Resim - Modelıstlik va Sülisthk 513 18 43 • 527 31 44 VİTRAY Cam süsleme sanatıdır. öğrenmek ister misiniz? TASARIM SANAT ATÖLYESİ BAKIRKÖY 543 10 41 Vitray Seramik UygulamaL vitray ve seramiği bizimle öğrenin. KADIKÖY 336 90 49 s t i l i s tO L M A K İ S T E Y E N L K R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Dünya standardannda bir okul MOST stilistlik, temel eğitim, sanat tarihi, modelistlik - kalıpçılık, tekstil batik PROFESYONEL DEFİLE Üe nıe- zuniyet iki yıl süren uygulamalı eğitim. istasyon sanat evi TEŞVIKIYE ERENKÖY 3854131-32-33 ÇIZGI ıç mımarO L M A K İ S T E Y E N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Dünya standartlannda özel bir OKUL Temel eğitim, proje, maket perspektiv mobilya tasanmı ve vitrin düzenleme PROFESYONEL MİMARLAR İÇİN hafta sonu proje, perspektiv, mobilya, sanat tarihi. istasyon sanat evi I'EŞI'IKIYE IRİ\KÖY 140 ^6 y i-l3ı166 r 3S.U13I-3J-33 ANKARA...ANKA MUŞERREF HEKİMOGLU Kadın, Çevre, Politika İnanılır gtbi değil, beyaz kelebekler denize uçuyor kaç gürv dür. Birlikte yüzüyoruz. Kimi zaman kalbim çarpıyor, bu mut- luluk daha kaç yıl sürer diye düşünüyorum. Ben körfezi gü- zel yaşadım, yaşıyorum, ama yeter mi? Benden sonrakiler, gelecek kuşaklaf? Mavi kulaçlaria düşüncemi sürdürüyorum. Çevre Bakanlığı olumlu bir aşama, Ankara'daki çevre toplan- tısında yapılan konuşmalar, bakanın açıklamaları da olumlu ama kıyım sürüyor hâlâ, kirlenme de. Zeytinlikler parselleni- yor, beton yığınları oluşuyor. Yirmi yıl önce böyle bir gelişme beklenir miydi Ören kıyılarında! Ya öteki kıyılar, Ayvalık kör- fezi, Akdeniz kıyıları? Boğazı öfkelenmeden düşünebiiir mi- siniz? Sevda Tepesi'ni yakın bir geçmişte betonlaştıranlan nasıl unutabılirız? TV'de Ali Ftıyrazoğlu'nu izlerken gözlerim yaşardı geçen aksam. istanbul'a yazdığı mektubu okuyor, O mektubu ben de imzalarım doğrusu. Anılanmızdaki Istanbul'u daha çok sevıyoruz artık. Güzel bir dost, yitik bir sevgili gibi. Ali Poyrazoğlu "Kirli Sevgili" diyor! Bir kulaç daha, İstanbul adaylarını düşünüyorum. İstan- bul'un özûnü, sözünü, küttürünü, birikimini simgeleyen kaç kişi var milletvekili adayları arasında? En büyük kentimizin boyutlarına yaraşır kaç aday, hangi boyutlarda? Nüfus pat- lamaşı, çarpık kentleşme, siyasal tabloya da yansıyor elbet. Peki, istanbul'un kadınlara bakışına ne buyrulur? Kadın aday- ların sayısı bir yana, örneğin SHP'de ön seçime katılan bir kadına listede kaçıncı sırada yer veriliyor? Yine de kutluyo- rum kadın adayları. Ön seçime katılmaiarı yürekli bir olay. Bir görevi eşit koşullarda üstleniyorlar. Kontenjan yöntemi- ne başvurmadan siyasal güçlerini kanıtlamak istiyorlar. Ki- mi erkek arkadaşlarına güzel bir ders. Bir partinin kadrosu- na taze kan, seçkin beyinler katmak için kontenjan kullan- ması kaçınılmaz bir yöntem ama kimi kişilerin dogrudan bu yönteme başvurması bana hayli ters geliyor. SHP'nin bu yon- temi de inandıncı biçimde kullanmasını diliyorum. Ön seçirrv lerde liste başına gelen kadın adayları da beyaz kelebeklere benzetiyorum ben. Onlar da toplumda bir imbatı haber veri- yorlar. imbat, Ege'nin güzel esintisi. Denizin derinliklerinden, dipten bir çalkantıyla gelir, sular ısınır birden. Ortalık güneş- ler içinde! Demokratik yaşam da imbat türü bir esinti istiyor demek. Kadın devrimine, eşitlik ılkesine bağlı bir siyasal ku- ruluşun ön seçiminde eş düzeye ulaşabiliyor kadınlar. Dele- gelerden en yüksek oyu alabiliyorlar. Bu umutlu bir olay, ay- rıca bir uyarı değil mi? Toplumdaki kadın birikimini kanıthyor her şeyden önce. Merak ediyorum. 20 Ekim'de kadın oylan en çok hangi partide toplanacak? Kadın seçmenler siyasal sahneyi açmayan partılere destek verecekler mi? Kimi par- tiler sevgiyle seslenseler de o sevgi çok platonik doğrusu! Adayları ortada! * * * Kolumda beyaz kelebekler, karşıda İda, doruğunda mavi bulutlar, kalbimde çarpıntılar, bu güzel doğa parçasını koru- mak özlemiyle yüzüyorum. Doğasını korumak insanlar için de önemlı değil mi? Koruyabılenler giderek azalıyor çevre- mizde. Çünkü toplumda da yaşanıyor çevre kirlenmesi. Ant- ma teknolojisi bile önleyemiyor o kirienmeyi! Çıkarlar, pazar- lıklar, oyunlar, Bizans geride kalıyor kimi ilişkilerde! Siyasal bir kuruluşun doğası da çok önemii bence. Onu koruyamı- yor, doğal geiışme yerıne yapay güçlere başvuruyorsa sağ- lıklı sonuçlar alınamıyor. Çünkü toplumdaki beklentilere ters düşülüyof. Ancak biz yaşayarak öğreniyoruz gerçekleri. Yarv lışları da doğru'arı da. Kimi zaman çok acı faturalarla. Ön- yargılar, duygusal nedenler, belki de çevre kirlenmesi nede- niyte üretilen politikalann sonu çok düşündürücü kimi zaman. SHP'de partiden dışlanan bir grubun bu kez kontenjan ada- yı olması nasıl yorumlanabilır? HEP'i oluşturan grubun par- tkJen çıkarılması için acele edilmedi mi acaba? Bugün tepki yaratan gelişmeler yaşanmazdı en azından. Politika da yan- lışları affetmiyor hiç, geniş bir bakış, uzak bir görüş gereki- yor, dahast ileriye dönük umutları gerçeklestirecek bir uzlaş- ma. Bir de uzlaşmazlar var değil mi? • • * Sudiş Savcı ile Burhaniye çarşısına gittik dün akşam. Dük- kânlarda, kahvelerde herkes seçim konuşuyor, her kuşaktan satıcılar, emekliler, işçiler. Burhaniye'ye Küçük Malatya der- lerdi vaktiyle. Yine SHP yönünde konuşmalar. Nedeni Bü- yük Malatyalının oğlu. Erdal İnönü'ye güveniyorlar. Aptalca sordum: — Neden bu güven? İda dağına yaraşır güngörmüş bir yanrt: — Ooğal bir lider, diyoriar. Doğasına ters düşmüyor hiçl Bizim doğamıza da. Ulusal konularda beklentilerimize yanrt veriyor. Eylül günlerinde körfezliler çok duyarlı olur ulusal konu- larda. Halkımızın, topraklarımızın doğasına ters düşenleri de hoşgörmezler hiç! SHP lideri, seçim bölgesini dolaşırken Fb- ça'dan, Bergama'dan, Burhaniye'ye de uzanabilseydi keşke... Güzel sözler duyardı. Hele bir akşam saati, denizde bir gül bahçesi seyrederdi. Güneş kocaman bir gül her akşam, ufuk- ta açıyor, Ege'nin mavi bahçesinde, yaprak yaprak soluyor sonra. Ama bana htç hüzün vermiyor. Sabahı bekliyorum, ye- ' niden dogacağını biliyor, bezay kelebeklerle yüzmeyi düşlü-. yorum. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI SİNOP İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 1989/56 TkL Bir borçtan dolayı; Satılarak jjaraya çevrilmesine karar verilen Sinop ili Kaleyazısı ma- hallesi Batur sokak mevkiinde kain tapunun Kt.Sh.490, Pafta 3, Ada 71, Parsel 8'de kayıtlı, 617.37 m 1 ebadında arsanın açık artırma sure- tiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İMAR DURUMU: Sinop Belediye Başkanlığı Fen tsleri Müdurlü- ğü'nun 22.8.1991 gün ve 3/1010 sayılı imar durumu belgesinde söz ko- nusu parselin bir bölümünün yola tahsislı olduğu kalan kısmı ıseiıi- tişik nizam S kata tahsisli olduğu bıldırilmiştir. BEYANLAR: İmar durumu krokisinde B isareti ile gösterilen ma- hale 2 parsel sahipleri tarafından tecavüzen bina yapılraışlır. GAYRİMENKULÜN EVSAF VE KIYMETİ: Satılacak bahse konu gayrimenkul Sinop ili Kaleyazısı mahallesi Batur mevkiinde kain tapunun Kt.Sh. 490, Pafta 3. Ada 71, Parsel 8'de kayıtlı olduğu, mahallinde yapılan ve kesinleşen kıymet takdiri sırasında dinlenilen bilirkişilerce gayrimenkule metrekaresinin 300.000; TL!den tamamına 185.8U.OOOr TL. kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Birinci satı; 28 10.1991 günü saat 10.00-10.15 arasında Sinop tc- ra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme- tin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mectnuunu ve sa- (ış masraflarını da geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle aynı yer ve aynı saatte 7.11.1991 günü ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu art- tırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagım ve satış masraflarını geç- mesi şartı ile tahmin edilen kıymetin V* 40'ını geçmek şartı üe ihale olunacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ^ı201 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satı; peşin para iledir, alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere gerekli vergileri yatırdığında mehil venlebilir, dellaliye resmi ihale damga pulu, Katma Değer Vergisi, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmi; vergiler varsa alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irti- fak hakkı sahipleri de dahildir.) Bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı bulunan bel- geler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- dirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylajmadan hariç bıra- kılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen rnühlet içinde ödenmezse l.l.Kjıun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen rnesül- dürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme kalmaksızın Mü- dürlüğümüzce tahsil olunur. Bu fark varsa öncelikle teminat bede- linden tahsil edilir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açık olup 5.000r TL. posta pulu gönderildiğinde isteyen her alı- cıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin sartnameyi görmüs ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümü- zün 1989/56 Tal. sayılı dosya numarası ile bâşvurmalan ilan olunur. Basm: 36001
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog