Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

20 EYLÜL 1991 Hızlı tramvay • tSTANBUL (ANKA) — tstanbul'da yapınu sûrdürtllen Ferhatpaşa Otogan'nı Yeşilköy Atatürk HavaJimanı'na bağlayacak hızlı tramvay battının yapım kredi anJaşması imzalanarak Hazine Genel Müdttrü tarafından onaylandı. Istanbul Bflyükçehir Beledıyesi'nden yapılan açıklamada yaklaşık 140 milyar lira tutanndaki kredi anlaşması Ankara'da imzalandı. Anlaşma, Hazine Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. Tmfik kazalan • Lrtanbul Haber Servisi — Istanbul'da meydana gelen trafık kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti. Kasımpaşa, Bayrampaşa ve Boğaziçi Köprüsü ginşindeki üç kazada Engin Karakaya (16), Mustafa Kızıltepe (49), JsmaiJ Karadağ (32) ve Aziz Kama öldü. KENT-YAŞAM CUMHURİYET/15 Istanbııl sağanak a esırtstanbul H»ber Servisi — Is- tan bul'da gün boyu aralıklarla yağan yağmur çukur semtlerde su baskınlanna neden olurken, kara trafiğjnde yoğun aksama- lar yaşandj. Sabaha karşı 02.00 sıralann- da başlayan sağanak, özellikle Alibeyköy, Kâgıthane, Merter, Dolapdere ve Kumkapı gibi çu- kur semtlerde su baskınlanna neden oldu. Trafık kazalannda çok sayıda araç hasar görürken, yollarda kalan araçları kaldır- mada çekicilerin yetersiz kaJdı- ğ) görüJdü. Bellı semtiere ise enerji nakil hatlanndaki anza- lar yüzünden bir süre elektrik verilemedi. Bu arada tıkanan mazgallar yüzünden yaya trafığinin de ak- sadığı göruidü. Karşıdan karşı- ya geçişlerde tamamen suyla kaplanan yoüarda kimi vatan- daşlar ayakkabılarını çıkanp paçalannı sıvayarak biraz olsun ısianmaktan kurtulurken, kimi- lerinin de suya aJdırmadan yü- rüdukleri gdrOldu. Sağanak, öğ- leden sonra da etkili oldu. kaı>ı saal 02.00'de ba>la\an ve oğleden sonra »iddellenen saganak >agı>, su ba<>kınlarına >ol açlı. trafigi kilifledi. Kazan: 'Alo Avukat' servisi soygun tsUnbal Habcr Servisi — Istanbul Barosu Başkanı Tur- gııt Kazaıı, PTT Ue bir şirket arasında yapılan anlaşma so- nucu uygulamaya sokulan 'Alo Avukat' servisinin "soygun olduğunu" belirterek yurttaş- lan uyardı. "Alo Avukat" uy- gulamasının yasalara aykın ol- duğunu savunan Kazan, söz konusu servisle ilgili basında yer alan ilanlarda adı geçen ve kasetten konuşan avukat hak- kında da sorujturma açtıkla- rını duyurdu. Geçen ay uygulamaya soku- lan 'Alo Avukat' uygulaması- nın insanlann pahalı telefon konuşması yapmalan için baş- vurulan yeni bir soygun yolu olduğunu anlatan Turgut Ka- zan, "PTT anla$nu$ oldugu şirkette birlikte, eiini yurttaşın cebine sokmuş, yoUbitdigi ka- dar yoimaya çalışmakUdır" dedi. mrEREKLİ TELEFONLAR • PMf İMM:0S5 • ittatrr 000 • İMtoM 056 • ZaMı MHMIil: 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • İHd »oa:068 NosAcfc077 511 89 18 pn » 588 48 00 Çapa T * 534 00 00 (100 hat) N m n T * 340 01 00 •!><•»!» • — m 345 46 80 0 0 R M 131 22 09 Tatofcı tky**B: «2 43 00 588 44 00 121 77 77 SSK Sfcttj*: 358 67 60 • TMrtt Tnflk * * • m.: 176 24 14 (fer), 356 04 85-86 (Kadtköy) M%ı Traflk: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şerıınçi} 314 36 (B Cekmece) • THT: Iç mar. 573 13 31, fcf Mtar 574 73 00 (25 hat), Sartnl: 574 73 00 HfnMfM: 574 82 00 (45nat) • OBY: Skktd R M i f r 527 00 50, ILFaf* D H p t 336 20 63 ILFaf* Saatraf 348 80 20 *Mr lUtert 526 40 20, 144 42 33. BMb Ttton (Acaato): 145 53 66, Sinema • Tiyatro • Gösteri "Ben deli değilim... İlgi alanım özgüriük. M6 97 38 • 132 64 26 jim Morrison (1943-19 ATEŞÜ"Mîıziklen yalın fakat sıtrsel. kızgn v j m ı şuh ve çekıcı ıdı. Şovtan dramatik hanka bir gorsel sarat olayı ıdı " "lütfen yerterinizi akn, seremoni başlıy DOLir fTCftKO VI TÜRKÇI OLAftAK StNSMALARDA! Insanı BaşUn Çıkaran Tango Dansının Öyküsû. Bir murik ve gorsellik solenL.. MATHPLD» «A> ınııTutku İcin Verilen Erotik Bir Savas... VÖM LEONARO SCHKAOEK VINCENT D NOFRIOESM MOKALES S « E W 4 j , i , 2 0CH4 T56 3 ü S 4 MOO» IJ3-O138. - 3 C "3 30- İ5 00-1r 00 • S 00 ?' 30 ŞAF«K3 5'6265flı !i 00-1330 1600-1630-2100 . DSCtfl 150- J9 69ı t'00-13 30-T5 00-roOîSOÜ-.'lOO Bütûn insanlann nihği ifin. w h\r kadımn osfeı i(iM feanun/an çiğneyerek tijıdrı müiüdelesıne giristı... KEVIN COSTN1-R ROBIN HOOD HIRS1ZLAR PRENS1 Sızıntının Esran NİNJA KAPLUMBA6A1AR 2Yön. MICHAEL PRESSMAN • Nınıa çıkanmalan J I gışelerden ısteyın • rmçan Beyothı p 6 « «KTTl Q36 KTMu HS1SOI 1Î0M» Ö-I6J>191»Î1 15 U(UWMSUH> (125 S3 B «MUM «Bn B»« l» ™ » * ııi5ti) esKQEWMaj(Muı n ı a ss •ROSV HOOO msa Yönelmen: KFVIN RFVNOLDS STANDARD FİLMCİLİK SUNAR Para nrn?.. Seks mi?.. Aşk mı?.. -TUTKU Yön: MidıcMİ lindtoy-Hogg ANDIEMACDOVVELL^JOHNMALKOVICH "Danlelle Teyze" Yön: ETIENHE CHATILIEZ Sızı tanımıyor ama şımdıden nefret edıyor' Son yjların en güzel komedisi (1<7 »3 1» 1200-1» 15-1830-18<S-21 30 !IMU»I 1200 M«-U » 21'5 1 45 İ Z I * (973MM) 7030 :3 15-J600 t«45-2I X (»•>M) ' Î 0 0 15 0CMB00 21 00 (127?» 54) 12 00-14 « - U J 0 Jl T5 (MOti) 12 1İ-1430 1S45-I900-21 15 ("• »I Z)»fM<H KUDİrt (»1 M| »tLOIZ (43 S17) U M 1 KlUÇOfilU (120 U l 2. HAFTA Utangaç. Duyariı. TaJaJora uyan. lûbor. Saygılı. - Hı ( sanmlyerum ! (141 K 03) t!30 1330 153O-J7 3CM93O-?) 30 |1«t1||) liOO H 15- 16 3 0 - 1 6 < * / ! - (S43 11 T») H0O 13 00 15 0C ı? 00-19ÛO-21 Ö0 (33i M 71) T1 00-1330 18 00 1900-2' 30 (11* «3 23) '2 iS-14 30->6 4S-1S 00-21 5 n«49t1i '? 00- !•< 30-16 4S-ifl00-r '' Yapimcı SABAHATTİN ÇETİN Yonctmen OĞUZHAN TERCAN HALİL ERGÜN • BERHAN ŞtMŞEK NUR SÜRER Muz.k ZÜLFÜ LtVANELI Bir tiyasi cinayetln perde arfcas/ 27 EyliH'dan ıtibarsn: a4>yoi)u OUNTA - - AnUra BAT1 Simmalannda S T E P H E N K I N G ' ı n GRAVEYARD SHIFT AÇILIŞ CÖSTERİSİ PHILADANCO" 21. Yüzyıfen Modem Dans Topluluğu " HAYVAN MEZARLlĞl'ndan Sonra... "MEZARLIK DEVRİYESİ' OnnonOey SAZ1. Boyoğlu LAIi. Ratırtfty BtNK 30 Eylül Pazartesi Saat 19.00 1 Eklm salı Saat 19.00 Müzlk: Bach Roberta Fiack oavıd van Tıegnam Prınce and Earrti Wınd & fire *Wod»fctdurtrto»Co." v» Amarlkan •osm v» KÛMr Marlnd kttktanyto • ttlcticr satn» Sunulmuftvr > 15 ktjlnhı OstundMI grupura X 25 ındlrlm uyguMınr > Oftrcncl, o^ntmtn v« cnwKM Indlrimf tum yerienM % so'dlr •Utt satif vcrıcn Komer salonu i « 55 92 Callerta ûantma eurosu 559 95 60 vakkorama Takslm 1S1 15 ?ı Vıkkorama Suadye 560 oo 90 SON 10 OYUN 18-29 Eylül İSMET KÜNTAY TİYATRO ÖDÜLÜ STAMDAPD FHMCİLIK Pretty Womın"ın unutulmc yridızı ylne ıç* oldu... JULIA ROBERTS Yön: Donald Petrie 5. HAFTA Kod*oy YILOIZ (346 5) 24) 11.15-13 1S-1S.15 17.15-19.1S-21.M STANDARD FJLMCİLİK "Sevgjnin ve Ozvcnnuı Övküsü" BETTEMJDLER 27 EYLÜLOE SİNEMALAROA NOVA BARAN SİNEMASI 14O39 88 A1.EC BALOVVIN KIM BAUNCER 120O-I4J0-170O-193O 21 <5 REKtAM FİUMİDAĞIT1MINDA 149 5O33 PENDIK OKMEN SİNEMASI • 354 13 88 KIAUS MARI» 8RAHOAUER ETHAN HAWKE II M-13.30-16 00-1«.30-21 00 Yazan: M Abayhan-Y Erdoğan MüxUc: Gundoğarken - Koreograf: Sait Sokmcn Çarş - Perj - Cuma - C tesı 21 00 Pazar 15 50 YEJYfKAPI HÜRRJYET GÖSTERİ MERKE2İ Bllct Satıj: Gosterı Mcrkezi 517 05 13 Vakkorama Taksım 151 28 88 Vakkorama Suadıvc ?50 87 42 - 360 90 90 Yeni Müzikal 10 Ekım 1991 den ıtibaren HANGİ YÜZLE fiOSIMtı 20 Eylül'den itibaren Saat: 20.30'da Gışeler Bostanct Gosterı Merkezı Tel 384 72 10 Vakkorama Taksım Tel 151 28 88 Vakkorama Suadıye Tei 350 87 42 K3IT PROOUCTKN A N TR A K T 7 EKİM'DE BAYİLERDE, SİNEMALARDA Sinemo • Tiyatro Gösteri DUTURULARINIZ İÇİN 146 97 3« • 132 «4 M I İ S T A N B U L 9 E L E D I Y E S İ -İS E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1991-1992 TİYATRO SEZONUNU 1 EKİM'DE BAŞLATIYOR • Harbiye MErtuğrul • Uskudar Müsahipzade Celal • Fatıh Reşat Nurl • Kadıkoy Haldun Taner ve cep Tlyatrosu AYUK BtLET SATIŞLABI 23 EYLUL ÛUNÜ ŞEHIR TİYATROLARI OİŞELERİ ILE VAKKORAMA TAKSIM VE KADIKÖY MERKEZ GİŞEDE BAŞLAYACAK ISTA^fflUL OEVLET TİYATROSU AKM Bişe: 151 56 00/254 flKM ODA TiyfiTROSU S;a' 19( MMUt Baydur DÜDÜKLÜOE KIYMAU BAMYA Tön. Cın Gûrzap ı Z3.«.iBa9,!0.nı?i3 Ekım flKM B U r U K SALON Ctes ? 30 Pa Aziz Nttln YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ rin. Ktıun Ifik i.s\l\3(kim flKM KONSER SflLONUCesı '930 Puv UDO Willlım Slbun SAUNCAKTA İKİ KİŞİ YJn: Alev Stzer Çev. Sevgl S M I I 5.6.12.13 a i a TtTjrmouuo DEVLET TİYATROSU Perdeleri 1 Ekim'de açıyoruz 1991-92 Sezonu ilk Tur Oyunlan Memet Baydur DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA Yönelen: Can Gürnp AKV ODA VV4TRCSU Jean Genet HİZMETÇİLER YAneten: Reha Erdem TAKSIK* SAHNESI T5EKIM Shakespeare F I R T I N A Yöneten: Baçar Sabuncu AKM B'JYüA SA.G,\ Haldun Taner SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yöneten: Semlh Sergen YILDIZ SARAYI T <YATROSU,23 EKIM Nezihe Araz A F İ F E J A L E Yöneten: Kenan lyık TAKSIM SAHNESI' 29 EKIM Aynca, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yuzyûze Salıncatcta tkı Kışı, Dantonun Olümu, Hapşırık Dun Gece Yolda Gıderken Çok Komık Bir Şey Oldu ve Masal Bahçesı nı bu sezon da ızleyebılırsınız İLAN Dosya No: 10/3378(83) Bakjrköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Esas: 1985/36. Karar: 1990/27 sayılı, 17.5.1991 günlu kararı uyarınca, 1918 Sayılı Yasaya aykınlıkıan sanık Turgut Doğan'da yakalanarak zaptedılen kaçak eşyanın aynı yasanın 22/B maddesı ve Gumruk Mevzuaü daıresınde sahibıne iadesı hükme bağlanraışıır. Mezkür karar gereŞince Turk Parası Kıyraetıni Koruma Hakkın- daki 32 sayılı karara ilişkin 89-32/1 sayılı teblıginın 32. maddesı ne gOre Ba$bakanlık Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarJığı'ndan alınacak ithaJ müsaadesinin ı$ bu ılanın yayınlanmasından itibaren 4 aylık am- bar bekieme suresi ıçerısınde başmüdürluğumüze ibrazj, aksi takdır- de gümrük yönetmeligının 187. raaddesi hükümlerinın (tasfiyeye ilişkin) uygulanacağının bilinmesi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerıne ıstmaden tebligat yerine kaım olmak \izere tebliğ olunur. ISTANBUL GUMRÜKLER BAŞMUDÜRU Basın: 36119 İLAN T.C. KARTAL İKİNCİ İŞ MAHKEMESİ 1990/11 Esas Davacı Karayollan Genel Mudurluğu vekıli avukat A Rıfkı Eşıı larafından davalı Mehmel Sertesen aleyhıne açıian davada, davalı Mehmet Sertesen'ın 5 9.1985 tarıhınde sevk ve ıdaresındekı 34 AEC 48 plakalı damperlı kamyonu Gelıbolu - Eceabat istıkametınde ı>ey- rederken ligındere cıvarında devırmesi nedenıyle vakı kurum zararı olan 795 966 - TL.'nın tahsili zımmında açıian alacak davasında da- \alı Mehmet Sertesen'ın adresı meçbul kalmıs olup. ılanen tebiıgat yapılmasına karar verılmış olmakla, davalı Mehmet Sertesen'ın du- ruşma gunu olan 28 10 1991 gunu saat 10 00'da Kartal 2 Iş Mahke- mesi salonunda duruşmada hazır bulunması veya kendisını bir vekılle temsıl eıtırmesı, gelmedığı takdırde, yokluğunda yargılamaya devam edıleceği, tebligat yerine kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur 11 9.1991 „ , , n . , Basın: 36066 İLAN T.C. ÜSKÜDAR 2. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Esas No 1991' 304 Davacı Hazine vekıli Av Seyhan Gunen tarafından davalı Umran Kuçukaras (Çakar) aleyhine açıian verasetın ıptalı davasında. Adına çıkartılan teblıgata ve yaptırılan zabıta tahkıkatına nazaran Uskudar Umraniye Alemdağ Caddesı No: 100, Daıre 3'tekı adresın- de bulunamayan ve başka adresı de lespıı edılme>en davalı Umran Kuçukaras (Çakar)'ın ılan tanhınden itibaren bir ay ıçınde dava ıle ılgılı belgelerını ıbraz ıle 8.10 1991 gunu saat 10 00'da mahkememiz de hazır bulunması veya avukat vekılle kendisını temsıl ettırmesı aksı takdırde HUMK.nun 509 ve 511 maddden delaletı ıle 213 ve377 mad- delen hukmü uyarınca gıyabında karar venleceğı hususlan, dava dı- lekçesı yerine geçerlı olmak uzere ılanen tebliğ olunur. Basın 36045 İLAN Zeytinburnu 1 Asliye Ceza Mahkemesı'nın Esas 990/402, sayılı 16.8 1990 tanhlı kararı uyarınca idaremıze 1.232.090 TL. para cezası odemeye yukumlu kılınan FEYYAZ SEZER kararda belırtılen adre- sınde bulunamadığından mezkur para cezası lahsıl edılememekıedır. Teblıgata esas olacak başkaca bir adresı bılınemedığınden 7201 sa- yılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerıne göre İLANEN teblı- ğine karar verıldı. Tebligat yerine kaim olmak uzere tebliğ olunur. MEHMET ÖNAL İSTANBUL GUMRÜKLERJ BAŞMÜDÜRÜ Basın: 36055 ÇOK KAPHJ ODA AsımBezirci 3. bası 10.000 lira (KDV ipnde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog