Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 20 EYLÜL 1991 Mücahitlere • MOSKOVA (AA) — SSCB hükümetinin Afganistan'daki Necibullah rejimine karşı savaşan mücahit gruplannın liderlerini görüşmeler için Moskova'ya davet ettiği bildirildi. SSCB Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzeydeki görevlilerinden Nikolay Kozyrev, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, mücahit gmplarına Pakistan'daki SSCB Büyukelçiliği aracılığıyla iletilen göruşme çağnsının Afgan sorununa bir çözüm gelirilmesi amacıyla somut adımların zaman geçirilmeden atılmasuu amaçladığını söyledi. Küba, BfflTde • NEW VORK (AA) — BM Genel Kurulu'nun Küba Büyükelçisi Richardo AJarcon de Quessada'nın isteği üzerine gündemine Küba'ya ABD tarafından uygulanan ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesini de aldığı bildirildi. Amerikalı temsilci Robert Rosenstock, Genel Kurul'da her türlü konunun ele alınabileceğini belirterek Küba'nın bu isteğine karşı çıkmadığını kaydetti. BM'ye yakın diplomatik kaynaklar, Genel Kunü'un bu konuda bir tartışma başlatabileceğini, ancak Kuba lehine bir karar alınmasının oldukça zor olduğunu ifade ettiler. Atina'da sevinç • ATtNA (AA) — Yunanistan hukümeti, ABD Kongresi Uzlaşma Komisyonu'nun "1992 yıL askeri yardımına Yunanistan ve Tttrkiye arasındaki 7'ye 10 oranının korunması" kararını memnuniyetle karşıladığuu açıkladı. Hukümet sözcüsü Viron Polidoras, düzenlediği basın toplantısında "Yunan dış politikasının zaferi" olarak nitelendirdiği kararın ABD ile giderek gelişen Uişkilerin ve Atina'nın uluslararası alanda daha fazla önem kazandığımn bir göstergesi olduğunu iddia etti. Paııkin'in ilk ziyareti • STOCKHOLM (AA) — SSCB Dışişleri Bakanı Boris Pankin, ilk ziyaretini Isveç'te yaptı. Isveç'te hükümet kurmakla görevlendirilen Muhafazakâr Parti lideri Karl Bildt ve diğer parti başkanlanyla görüşen Pankin, gazetecilere Isveç ile SSCB arasındaki Uişkilerin her zaman iyi olduğunu ve bu ilişkilerin Sovyetler Birliği'ndeki son değişikliklerle daha da gelişeceğini umduğunu söyledi. 185 Arnavut iade edildi • ATtNA (AA) — Yunanistan, Arnavutluk'tan bUyılk ümitlerle kaçarak ülkeye sığınan Arnavutlan geri göndermeye devam ediyor. Polis, önceki gün Selanik ve civannda oturan 185 Arnavut vatandaşını ülkelerine geri gönderdi. Yetkililer, bu kişilerin ülkeye yasadışı giriş yaptıklarının saptandığını belirttiler. Arnavut kaçaklar, kendileri için kurulan kamplarda da son derece elverişsiz koşullar altında yaşamlarıru sürdürmeye çalışıyorlar. Karabağ'da 2 ölti • Dış Haberler Servisi — Sovyetler Birliği'nin Kafkasya cumhuriyetlerinden Azerbaycan'da, Ermenilerin yoğun olarak yaşadıklan Dağlık Karabağ bölgesinde dün meydana gelen olaylarda iki kişi yasamuu yitirdi. Dağlık Mardakert bölgesinde devriye gezen içişleri bakanlığı askerlerine ateş açılması sonucu bir asker öldü, biri de yaralandı. Karin Tak adJı Ermeni yerlesim bölgesinde de dört kişinin saldınsı sonucu bir köylü yasamuu yitirdi. Uçak kaçırıldı • Dış Haberler Servisi — ttalyan Alitaila Havayollan uçağı, Roma-Tunus seferini yaparken bir hava korsanı tarafından kacınldı. Uçağı Tunus'a indirten hava korsanının, 130 yolcu ve 7 mürettebatın uçağı terk etmelerinden sonra yakalandığı bildirildi. Hava korsanırun tek başına ve Arap olduğu kaydedildi. FKO Roma temsilcisi Nemer Hammad'ın da uç&kta bulunduğu belirtildi. Federal Savunma Bakanı, çatışmaların sürmesinden Hırvatların sorumlu olduğunu söyledi Yugoslavyalda kargaşa durmuyorDış Haberler Servisi — Yugoslavya'nın Hırvatisıan Cumhunyeti'nde çatışmaiar ara- lıksız surerken, sorunun barışçı yollarla çö- zumlenmesi ve oncelikle ateşkes sağlanabıl- rnesi için yurutulen diplomatik çabalar da so- nuçsuz kaldı. Fransız ve Alman hukumetle- rinin, Yugoslavya'ya barış gucu gonderilmesi yolundaki onerilerıni goruşen AT dışişleri ba- kanları, başta Ingjltereolmak uzere bazı ul- kelerin muhalefetı nedeniyie, "AT gözlem- riterinin çalışmalarını kolaylaştırmak uzere askeri danışmanlar gonderme" kararı alabıl- diler. Bu arada Yugoslavya barış konferan- sı toplanabilmesi için yurutulen girişimler de. Hırvatistan ve Slovenya'nın konferanstan çekilmelerı uzerine çıkmaza girdi. Hırvatistan'da çarpışmalar sürüyor. Belg- rad televizyonu, Sırp milislertn Osijek'in gü- neybatısında bulunan Sarvas kentini ele ge- çirdiğini duyurdu. Askeri gözJemciIer, Sar- vas'ın ele geçirilmesinin Osijek'e saldın ola- süığım güçlendirdiğini belirtiyorlar. Yugos- lavya resmi haber ajansı TANJUG da Hır- vatistan ile Sırbistan sınırında bulunan Vu- kovar kentinde Hu-vat guçlerle Sırp milisler arasında çatışmaların surduğünü bıldirdı. TANJUG aynca dün akşam federal hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağımn Hırvatis- tan'm Petrinja kenti üzerinde düşürülduğu- nü duyurdu. Yugoslav donanmasına bağlı gemilerin Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısında üç gundur ablukaya alınan Split limanını bombaladığı bildirildi. Batılı diplomatlar Split açığında demirlemiş bir lngiliz gemisi kaptanının, ken- dilerine, Yugoslav savaş gemilerinin Split li- manını bombaladığını, karada ise Hırvat güçler ile federal ordu birlikleri arasında ça- tışmalar çıktığını bildirdiğini öne sürdüler. Zagreb radyosu, federal orduya bağh uçaklann dün sabaha karşı Sibenik'i bom- baladığını duyurdu. Bombalama sonucunda ölü ve yarah sayısına ilişkin açıklama yap- mayan radyo, bir otelin yandığını bildirdi. Hırvatistan Enformasyon Bakanı Branko Saloj da BBC'ye verdiği demeçte, Hırvatis- tan'ın güneyinde Vinkovci kasabasında ça- SİVİL-ASKER DAYAMŞMASI — Bir Hırvat sivil, Zagreb'de iki muhafızı yagmurdan koramaya çalışıjor. (Fotoğraf: RLLTER) tışmalann giderek tırmandığıru belirtti. Sa- laj, son ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak da "Yogun çatışmaJann gerçek sornmlusu or- du da ateşkes anlaşmasına imza koyanlar ara- sında" diyerek önceki gün yurürlüğe giren anlaşmadan öncekilere oranla daha umutlu olduğunu söyledi. Yugoslavya Federal Savunma Bakanı Ge- neral Veljko Kadijevic, ulkedeki çatışmala- nn ateşkesten sonra da sünnesindeki tüm so- rumluluğun Hırvat güçlerde olduğunu savun- du. Kadijevic, Lahey'deki Yugoslavya Banş Konferansı Başkanı Lord Carrington'a yol- Iadığı mektupta, saJı günü Igalo'da ateşkes anlaşması imza edilir edilmez, federal ordu- ya bağlı birliklere 'ateşi ilk acan taraf olmama' emri verdığini, oysa Hırvat silahlı güçlerinin ateşkes yurürlüğe girdikten son- ra ordu bırliklerine saldmlannı daha da art- tırdıklarını bildirdi. General Kadijevic, meıni Yugoslav TAN- JUG Ajansı tarafından da yayımlanan mek- tubunda, salı gününden bu yana Zagreb, Si- benik ve 6 Hırvat kentinde daha ordu bir- likleri ve tesislerine saldın düzenlediğini be- lirtti. Kadijevic, "Hırvat guçler giınlerden beri ablukaya aldıklan askeri kuruluşlardan hiçbirinin çevresinden aynlmadı" dedi. Igalo anlaşmasuıa uygun davranmaya ça- hştığını, Carrington'un barış çabalanm ko- şulsuz desteklediğini öne süren General Ka- dijevic, "Banş istemeyeo ve Yngoslavya'yı sonuçlan belü olmayan bk savaşa süriikle- yenier için aklın sesini dbüeme zamanı gddİ de geçiyor" diye konuştu. Hırvat radyosu ve Belgrad'daki yabancı kaynaklar, Federal Başbakan Ante Marko- viç'in önceki gün kabine toplantısı sırasın- da, çatışmaların sürmesinden Savunma Ba- kanı Kadijevic ve yardımcısını sorumlu tut- tuğunu ve 48 saat içinde istifa etmelerini is- tediğini bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitter- rand, Avrupa Topluluğu'nun Yugoslavya'- ya banş gücü göndermek için BM'den yetki alması gerektiğini söyledi. Resmi bir ziyaret için Berlin'de bulunan Mitterrand, Basın Derneği'nde yaptığı konuşmada, Hırvatistan ile Sırbistan cumhuriyetleri arasında ateşkes sağlanmaması durumunda ise banş gücü oluşturmak için BM'den yetki almaya gerek kalrnayacağını belirtti. Bruksel'den muhabirimiz Sabetay VaroT- un bıldirdiğine göre, Fransa Cumhurbaşka- nı Mitterrand ile Almanya Başbakanı Kohl'- un, Yugoslavya'ya barış gucu gonderilmesi konusunda anlaşmalarının ardından, öneri dun gece AT dışişleri bakanlarının toplantı- sında ele alındı. Fransız ve Alman hükumet- lerinin onerisine karşı çıkan îngiltere Dışiş- leri Bakanı Doglash Hurd. "Yapabilecegi- mizden fazlasını yapacağımız yonunden kim- seye umut vermemeliviz" diye konuştu. Top- lantının ardından yayımlanan ortak bildiri- de, AT'nin herhangi bir askeri müdahale niyeti taşımadığı, ateşkesi sağlamak uzere Yugoslavya'da bulunan gözlemcilerınin fa- aliyetlerini denetlemek için askeri danışman- lar gonderilmesi yönteminın araştırıldığı kay- dedildi. Daha sonra gerçekleşen Batı Avru- pa Bırliği toplantısında, askeri danışmanla- .rın gönderilme koşulları incelendi. Ote yandan, şimdiye kadar Yugoslavya konusunda geri planda kalan NATO'nun da bugunden itibaren devreye gireceği öğrenil- di. NATO daimi delegeleri, bugun Bruksel'- de toplanacaklar. Pürlamento toplantısına rahatsızJığını gerekçe göstererek katılmaması söylentilereyol açtı Dış Haberler Servisi — Sovyetler Bir- liği'nin en büyük cumhuriyeti olan Rus- ya Federasyonu'nun parlamentosu, eko- nomik reform ve cumhuriyetin gelece- ğine ilişkin önemli konulan görüşmek üzere yeni dönem çalışmalanna dün baş- ladı. Devlet Başkanı Boris Yehsin, kalp rahatsızlığı nedeniyie parlamentonun oturumuna katılmadı ve planlanan açış konuşmasını yapamadı. Yeltsin'in has- talığının parlamento açıhşının hemen öncesine rastlaması, son zamanlarda "diktatörce davranmakla" suçlanan Rus liderinin rahatsızhğının "siyasi" ol- duğu yönünde söylentilere yol açtı. Parlamentonun başkanvekili Rnslan Hasbulatov, milletvekillerine Yeltsin'in sağhk durumuyla ilgili bilgi verirken hastalığı4 siyasf mî?Rusya liderinin sağlık sorununun "cid- di olmamasına karşın doktorlann ken- disine birkaç gün dinlenmesiıü'' öğütle- diklerini söyledi. Yeltsin'in bu rahatsızJığı ile kendisi- ne son günlerde kısa bir süre öncesine kadar müttefiki olan çevrelerden yönel- tilen yoğun eleştiriler arasında bağlantı kurulmaya çahşılıyor. Yeltsin'in iktidara gelmesinde önem- li rol oynayan "Demokratik Rusya" ha- reketinin liderleri, son günlerde Yeltsin'i "diktatörce egilimlere sapmakla" suç- luyorlar. Yeltsin'in danışmanı Sergei Şahray ve Rusya Parlamentosu Anayasal Kontrol Komıtesi'nden Viklor Şeynis, Boris Yelt- sin'in darbe gırişiminin başlangıcından bu yana geçen sure içinde yayımladığı kararnamelerin buyuk bolumunun "ana- yasaya aykın" olduğunu kabul ettiler. Rusya Parlamentosu üyeleri, Yeltsin'- in son günlerde parlamentoyu devre dı- şı bu-akarak cumhuriyeti kişisel bir yö- netım şekline dönüşturmeye çalıştığım savunuyorlar. Yeltsin'in katılamadığı oturumda bir açış konuşması yapan Başkanvekili Has- bulatov, "SSCB'nin tıimüvle dağüma olasılıgının hâlâ gözardı edilmeraesi" ve "Rusya'nın bağımsız bir siyasi variık olarak yaşamını sürdürmeye hazır olması" gerektiğini bildirdi. Hasbulatov, Rusya'nın kendi içinde- ki sorunlaruu büyük ölçüde çözümlemiş olduğunu ve bünyesindeki tüm cumhu- riyetlerin Rusya Federasyonu'nun bö- lünmez bir bütün olarak kalması yönün- deki siyasi iradelerini ortaya -koydukla- rını belirtti. Yelisın'ın "aniden rahatsızlanarak" cumhurıyet parlamentosunun yeni dö- nem calışmalarının açılış oturumuna ka- tılmamas\, Rusya milletvekilleri arasın- da sert tepkıyle karşılandı. Rusya Mer- kezi Seçim Komıtesi Başkanı Vasily Ka- zakov ve parlamentonun "tnsan Haklan Komilesi" Başkanı Vladimir Lisin, TASS'a yaptıkları açıklamalarda, Yelt- sin'in son zamanlarda benimsediğı "keyfi" yonetim tarzına karşı ıleri suru- lecek eleştirileri yanıtlayamayacağı için parlamenterlerin karşısına çıkmaktan korktuğunu savundular. BALTJK CÎMHURİYETLERİ Elçilik mahkemedeBaltık cumhuriyetleri, 1940'taki işgalden sonra Sovyetler Birliği tarafından kullanılan Paris'teki büyükelçilik binalannı geri almak amacıyla dava açtılar. MİNE G. SAULNEER PARİS — 1940 yıhnda Sov- yetler tarafmdan işgal edilme- den önce Fransa'mn başkentin- de büyükelçilik binalan saün al- mış bulunan üç Baltık ulkesi, bugün Sovyet diplomatik mis- yonları tarafından kullanılan gaynmenkullerini geri istiyor. Letonya, Litvanya ve Eston- ya'nın, söz konusu büyükelçilik binalannı geri almak üzere Pa- ris Adliyeşi'nde açtıklan dava- mn birinci celsesi, 2 ekimde. Üç Baltık ülkesi, 1927 ik 1935 yülan arasında Paris'in en göz- de üç semti sayılan 17, 16 ve 8. bucaklarda bahçeli birer elçilik binası satın almıştı. 1944 yıhn- da Paris'in Alman işgalinden kurtuluşundan hemen sonra SSCB diplomatik misyonlan bu binalara el koydular ve Sovyet Büyükelçihği'nin çeşitli bürola- n olarak kullanmaya başladılar. Baitık ülkelerinin Stalin tara- fından SSCB'ye bağlanmasmı hiçbir zaman resmen tammama- sına karşın Fransa, bu işgale ses çıkarmadı. Hatta Sovyet misyo- nunun Estonya Büyükelçiliği- nde değışıklik inşaatı yapmasi; na ilişkin 1978 yıhndaki başvu- nısu, Fransız hükümetinin ona- yı ile Paris Belediyesi tarafmdan güçlük çıkarmadan verildi. Fransa, Baltık ülkelerinin sa- vaştan önce Fransız Merkez Bankası'na yatırdığı altın stok- lannı geçen hafta törenle sahip- lerine geri vermis bulunuyor. Ancak büyükelçilik binalanrun geri veribnesi kolay olmayacak. Halen Sovyet diplomatlan tara- fından "işgal" edilen yapılarm boşaltılması, "diplomatik" bir dizi zorluğu, "psikolojik" so- runları ve "hnkuksal" kanşık- lıklan birlikte getiriyor. Sovyet- ler'in dışan atılmasmın yarata- cağı durum bir yana, Fransa'da bir mekâru 35 yıl süreyle işgal et- miş ounak, hukuk boyutunda o mekâna değin bir "sahiplik" hakkı tanıyor. Dolayısıyla Paris Adüyesi'nin 2 ekimde, konuya ilişkin yetki- sizlik karan alması bekleniyor. Buna karşın Paris Belediye Baş- kanı ve Cumhuriyetçi Parti lide- ri Jacqaes Chirac, üç Baltık ül- kesine Cadet sokagmın 9 numa- rasmdaki görkemli bir köşkü, toplu delegasyon binası olarak önermiş bulunHyor. Ünlu "Fo- Bes Berğere" eğlence merkezinin yakınındaki köşk, eski eserler kapsarruna aunmış ve Cour- mont Markisi'ne ait olmuş ola- j^anüstü güzellikte bir tarihi ya- Fakat üç Baltık ülkesinin ken- di malları olan büyükelçüik bi- nalannı geri almak için gereken her şeyi yapacaklan, Parisli ünlu avukatları Jean Pierre Spitzer tarafından ısrarla belirtüiyor. Gorbaçov'un özeltemsilcisiPrimakov Ankam'da 4 Emrinîze amadeyiz' SSCB Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Yevgeni Primakov, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci ile görüştü. Primakov, Kahvçci'nin vaatleri üzerine "Emrinize amade olmaktan başka çarem kalmadı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bn- rosn) — SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un özel temsil- cisi Yevgeni Primakov, Irak'a karşı olası bir askeri müdahale- nin mevcut koşullarda gerektiğı- ne inanmak istemediğini söyle- di. Primakov, Ortadoğu gezisinin bir parçası olarak dün Türkiye 1 ye geldi. Özel bir uçakla Anka- ra'ya gele Primakov, Esenboğa Havalimanı'nda Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci tarafından karşılandı. Karşı- lamada, SSCB'nin Ankara Bü- yükelçisi Albert Çernişev de ha- zır bulundu. Kahveci, Primakov ile SSCB^ deki son gelişmeler sonrasında Türkiye"nin neler yapabileceği- nin ve dostluk ilişkilerinin nasıl geüştirilebileceğinin görüşulece- ğini belirterek, "Bu ziyaret iliş- Idlerimizde çok önemli deger- lendirmeleri yeniden yapma fır- satını vermektedir" dedi. Kah- veci, ziyaret sırasında belirsizlik- ler içinde bulunan birçok konu- ya da açıklık getirilebilecegini de kaydetti. Primakov ise, Kahve- ci'ye cevaben yaptığı konuşma- da, "Çok şeyler vaat eden söz- lerinizden soora emrinize ama- de olmaktan başka çarem kal- nadi" dedi. Ortadoğu bölgesi- ne yaptığı geziden edindiği izle- nimleri Türk yetkililerle değer- lendireceğini bildiren Primakov, kendisine gerek ekonomik ge- rekse politik açıdan önemli gö- revlerde bulunan kişilerin de eş- lik ettiğini ve Türkiye"de onlar için de temas olanağı bulabile- ceğini umduğunu söyledi. Kah- veci de Sovyet yetldlilere her tür- lü kolayüğın sağlanacağmı bil- dirdi. Primakov, Irak'a olası bir as- keri müdahaleye ilişkin soruya, "Irak, Birleşmiş Milletler Gü- venh'k Konseyi'nin kararlanna uymalıdır. Ben şu andaki mev- cut koşullann Irak'a bir askeri müdahale gerektirdiğine inan- mak istemiyorum" dedi. Prima- kov, görüşmeleri sırasında daha çok ekonomik konulann ele alı- nacağını, ancak Türk tarafının isteği üzerine Kıbns sorununun da gündeme gelebileceğıni söz- lerine ekledi. S l l t t l r i i n l l l İ T 1-vif^iYıllarcasurensuskunlueun ardından sesiniyukseltmeyiyenidenog- O U S K U I U U K I J t l l l rene nSovyelhalkıartıkçocuğuyla vaşlısıylasokaklarda. İştebu küçuk ögrenci kız da, L kray na'nın başkenti Kiev'de geçen gün yapılan gosterilere elinde "Komü- •ist Parti bmasııtı geri istiyonız" yazılı bir pankartla katıhpolan bilealeri ciddi bir ifadeyle izledi. BATITRAKYA Türk evleri yıkıldı DEDEAGAÇ (AA) — Yuna- nistan'ın Dedeağaç şehrinin Do- muz Çifthği mahallesinde bele- diye ekipleri dün sabah Batı Trakya Türklerine ait yedi evi, izinsiz inşa edildikleri gerekçe- siyle, içinde eşyalar olduğu hal- de yıktılar. Belediyenin yıkım ekipleri sa- at O8.3O'da beraberlerinde çok sayıda toplum polisı olduğu hal- de Domuz Çiftliği mahallesine geldiler. Polisler, evlerinin yıkıl- masını engellemek için dışan çıkmamakta direnen Türkleri zor kullanarak dışan çıkarttılar. Meydana gelen olaylar sıra- sında yıkım ekiplerine karşı di- renen bazı Türkler, polisler ta- rafından dövüldü. Evlerinde bulunan Türklerin dışan çıkar- tümasından sonra belediye ekip- len, içinde eşyalar bulunan ev- leri yıktılar. Evleri yıkılan Türklerin kim- ükleri şöyle: •Ali Eminoglu, Şerif Seniha, Hasan Tatar, Beytullah Keri- moğlu, Kerim Kerimoglu, Hü- seyin Mabmutogkı, Arif tsma- iloghı." Olayın duyulmasının ardın- dan fskeçe bağımsız milletveki- li Ahmet Faikoglu, Başbakan Konstantin Mitsotakis, Kamu Düzeni Bakanlığı ve Çevre Ba- kanlığYna birer telgraf çekerek duruma acilen müdahale etme- lerini ve bu tip olayların bir da- ha tekrarlanmamasını istedi. Yunan makamlan 1979,1984 yıllannda ve geçen yıl, izinsiz in- şa edildikleri gerekçesiyle Türfc- lere ait çok sayıda evi yıkmışlar- dı. OKTADOĞU Baker'dan Esad'a gtivence Dış Haberler Servisi — Or- tadoğu barışı için girişimlerde bulunmak üzere'bölgeye yaptı- ğı ziyareti sürdüren ABD Dışiş- leri Bakanı James Baker, önce- ki gece Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'la 6 saat süren bir göruşme yapu. Baker, Suriye'- den sonra Urdün'e gitti. Baker, Esad'a ABD'nin Or- tadoğu barışı konusundaki gü- vencelerini içeren bir mektup verdi. Mektupta ABD'nin Or- tadogu'da Israil'in 1967 sava- şında işgal ettigi topraklardan çekilmesini öneren Birleşmiş Milletler kararlanmn "bütün yönkriyie nygnlanması" isteği- nin yer aldığı belirtildi. Baker bunun tsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra Go- lan Tepeleri'nden de çekilmesi gerektiği anlamına geldiğini ve ülkesinin Suriye'nin bu bölge uzerindeki taleplerini destekle- diğini ifade etti. Bu arada Baker'ın gezisi sı- rasında Kudüs'te Filistinli li- derlere verdiSi güvence mektu- bunun FKÖ'nün konferansa ilişkin olarak istediği garantileri içermediği bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog