Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

=^&g CUMHURİYET/4 HABERLER 78 EYLÜL 1991 ŞEOM'91 ANAP'tan istifa • AYDINTEPE (AA) — Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin ANAP'lı belediye başkanı ile ANAP ilçe yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ettiler. Aydıntepe Belediye Başkanı Süleyman Zengin, yaptığı açıklamada, dün akşam parti yönetimi ve il genel meclisi üyeleriyle kendisinin de katıldığı bir toplantıda istifa kararı aldıklarını belirterek, dün sabah bu karan parti genel merkezine faksla bildirdiklerini soyledi. Belediye Başkanı Süleyman Zengin'in verdiği bilgiye göre, istifa eden 13 yöneticinin adları şöyle: İl genel meclisi üyesi Nurettin Durukan, ANAP Aydıntepe İlçe Başkanı Kamil Birgül ile yöneticiler tsmail Altuntaş, Behlül Zengin, Hurşit Eraslan, Hamit Yazıcı, Hasan Çelik, Tahsin Bilgin, Kadir Eraslan, lbrahim Şentürk, Şeref Şimşek ve Ali Alben. Beşikçi'ye hapis istemi • ANKARA (ANKA) — tsmail Beşikçi'nin bolücülük yaptığı gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandınlması istendi. 'Ortadoğu'da Devlet Terörü' isimli kitabında bölücülük yaptığı iddiasıyla 1 ağustos gününden bu yana tutuklu bulunan yazar İsmail Beşikçi'nin yargılanmasına Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 3 ekim perşembe günü başlanacak, Ankara DGM Savcısı Talat Salk iddianamesinde Beşikçi'nin Terörle Mücadele Yasası'nın 8'inci maddesi uyannca yargılanmasını istedi. Bu madde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 100 milyon liraya kadar da para cezasını ongöruyor. Ayrıca iddianamede kitabı yayımlayan Yurt Kitapçılık sahibi Ünsal Öztürk'ün de 10 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezasına çarptırılması isteniyor. Insaıı haklan sempozyumu « ANKARA (AA) — TBMM Başkanhğı, 4-5 Ekim 1991 tarihlerinde 'tnsan Haklannın Uluslararası Korunması ve TBMM 1 konulu uluslararası bir sempozyum düzenledi. TBMM'nin insan haklanna verdiği önemi vurgulamak amacıyla, insan haklan teması üzerine yoğunlaştırdığı faaliyetler çerçevesinde Antalya'da yapılacak sempozyumun açıhşına Cumhurbaşkanı Turgut Özal da katılacak. Sempozyumun ana bildirileri, insan haklannın korunmasını amaçlayan uluslararası kuruluşların başkanlan veya temsilcileri ile Tiirk siyaset ve bilim adamları tarafından sunulacak. Sempozyuma konuşmacı olarak Türkiye ile birlikte Almanya, Danimarka, îngiltere, lsveç, ttalya, İzlanda ve Peru'dan da konuşmacılar katılacak. DYP'de sıralama değişiküği • EDİRNE (Cumhuriyet) — DYP'nin Edirne'den göstereceği milletvekili adaylannı saptamak amacıyla pazar günü yaptığı ön seçimde üçüncü sıraya yerleşen Şerif Ercan, ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz sonucunda Evren Bulut'un yerine ikinci sıraya yükseldi. Yapılan itiraz sonucunda daha önce geçersiz sayılan 27 oy geçerli sayıldı. İkinci sırada bulunan Bulut'un 1173 olan oyu 1179'a, Bulut'un yerine oyların yeniden sayılmasından sonra ikinci sıraya yükselen Ercan'ın oyu ise 1169'dan 1190'a yükseldi. DSP marşı tartısnıası • ANKARA (AA) — Sosyalist Parti, halk ozanı Emekçi'nin 'Özgürlük Mahkûmlan' türkusunun müziğinin Demokratik Sol Parti tarafından izinsiz olarak kullanıldığını iddia etti. SP'den yapılan yazılı açıklamada, ozan Emekçi'nin kendi el yazısı ile gönderdiği mektupla 'özgürlük Mahkûmları' türküsünün müziğinin propaganda amacıyla SP tarafından kullanılmasına izin verdiği bildirilerek, DSP'nin 'Özgurluk Mahkûmlan'nı kullanmaması istendi. liderler imaj yarışındaSiyaset psikolojisi uzmanlan, parti liderlerinin siyasi altyapı, geçmiş performans ve somut hedefler yerine, dış görünüşleri ve siyaset dışı özellikleriyle "imaj" yaratma çabasına girmesini eleştiriyor. Uzmanlara göre Demirel ve Ecevit'in 'somut vatandaşı' veri alarak 'baba' ve 'dürüst lider' imajına yönelmesi; Yılmaz ve Inönü'nün seçtiği 'soyut kategorilerle' imaj oluşturma yönteminden daha başarılı... YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Yaklaşan erken genel seçimler için, tnönü'nün "giileryiizü", "babası", "dti- rüstlüğii", Demirel'in "şapka- sı", "baba"lık vasfı, Ecevit'in "mavi gömleği", "kasketi" ve "halkçılıgı" ile Yılmaz'ın "gençliği" yanşıyor. Siyasi par- ti liderleri, seçim kampanyasın- da en çok oy toplayacak "imajlan" yaratmak için ko- nuşma usluplanndan, giyimleri- ne, ozgeçmişlerinden kişilik özelliklerine kadar birçok unsu- ru ön plana çıkanyorlar. Siya- set psikolojisi uzmanları, bu imaj yarışında "şu ana kadar en başarılı lider' olarak Demirel'i görüyorlar. Demirel ve Ecevit'in "kafalannda yarattıklan somut vatandas tipine yönelen imaj ya- ratma çabası" uzmanlarca "başanh" görunürken, İnonü ve Yılmaz'ın "enflasyon, demokrasi" gibi "soyut" kate- goriler çerçevesinde seçmenlere ulaşmaya çalışması eleştiriliyor. Profesyonel gelişim ve ileti- şım uzmanı Canan Onural "imaj" deyince, ulaşılmak iste- nen kişilerin duygu ve düşünce- lerini yönlendiren unsurların tu- munün akla gelmesi gerektiğini söylüyor. Bir siyasi parti lideri- ne "konuşma leknikleri ve iletişim" konusunda danışman- lık yapan Onural, giderek bi- LİDERLERİN İMAJLARI — tnönü giiler yüzlülüğü ve dürüstlüğü ile olumlu puan alırken Demirel'in 'baba ve şapka' imajlan başarılı bulunuyor. Ecevit'in kasketi 'hata' olarak deger- lendiriliyor. Mesut Yılmaz ise gençliğini ön plana çıkarmasıyla puan topluyor. linçlenen seçmenin artık liderle- rin "altyapısı" ve "geçmiş per- formansı"na bakarak, karar verdiğini anlatıyor. Onural'a göre, siyasetçilerin "seçmen her zaman haklıdır ve asıl patron onlardır" düşüncesini benimse- yerek hareket etmeleri, "imaj" yaratma sürecindeki bazı temel yanılgılarını da ortadan kaldıra- bilecek. Liderlerin "erişilmez kişiler değil, telefon hattının ucunda, kapısı açık, halktan bi- ri, seçmenin gerçek vekili" ol- duklarını gösterecek "imaj" un- surlannı "başanlı" bulan Onu- ral, ister iktidarda, ister muha- lefette Bugüne kadar ne yaptınız" sorusunun yanıünı "tatminkâr" düzeyde veren li- derlerin "şansının fazla" oldu- ğunu sayunuyor. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik Bölü- mü Başkanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ise "Siyasal liderlerin şapkası, gömleği ile öne çıkma- sı anlamsızdır. Onlardan bekle- nen nesnelerin arkasına saklan- mak değil, düşunceleriyle ön plana çıkmalandır" diyor. Siya- si parti liderlerinin giyimı, ko- nuşma biçımi ve davranışlarının özellikle tercihlerin partilerin ideolojilerine göre yapılmadığı ver ve donemlerde onem kazan- dığına da dikkat çeken Alem- dar, "dış gorunümün önem ka- zanmasını", "Türkiye, aslında seçime gitmiyor. Çünkü seçim, farklı olanlar arasında yapılır. O yüzden reklamcılara, imaj ya- ratanlara çok iş düşecek. Malı, kalitesi değil. ambalajı satacak gibi göriınüyor"diye açıklıyor. ODTÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Raşit Kaya, siyasi pro- paganda ile yaratılan "imajla- rın", partilerin uygulamalarıy- la seçmende yarattığı izlenimleri doğruladığı zaman "başarıya katkı" yaptığını söylüyor. Ka- ya'ya göre "Günlük pratikteki verilerle desteklenmeyen pınltılı bir kampanyanın geri tepme olasılığı çok yiiksek." Seçmen tercihlerinin belirlenmesinde li- derlerin yarattığı "imajdan" fazla "rnedet umulmaması" ge- rektiğini savunan Kaya, "Seç- men bilinci küçümsenmemeli" diyor. Siyasetbilim uzmanlarının, dört siyasi parti liderlerinin kul- landıklan "imaj" unsurları ko- nusundaki ortak görüş ve değer- lendirmeleri şöyle özetlenebilir. "İNONÜ—Babasının adım öne çıkarması 'yılların muhale- fet lideri olarak kendisini gölge- de bırakıyor' olumsuz etki ya- pıyor... Soğukkanlı halktan uzak imajı da "eksi" puan. An- cak güleryüzü, sakin ve sevecen tavırları, güvenilir, dürüst, de- mokrat havası ve devlet adamı kişiliği imajını olumlu etkiliyor. DEMİREL—"Baba" kimli- ğı, şapka'sı, "iki anahtar" va- adi eleştırilse de, yerini ve hede- fini buluyor. Çok bağırması, kavgacı kimliği ve geçmiş per- formansı olumsuz etki yapıyor. İmaj yaratmada, bu aşamada "en başanlı" lider. ECEVtT—"Mavi gömlegi" onunla özdeş ve hedefi tutuyor. Ancak "değistim" derken "es- ki günleri, Doğu Bloku'nu çag- rıştıran bir kaskette diretmesi" hata... Son dönemde "bölücü- lüğe karşı, aşın milliyetçi" bir imaj yaratıyor ve bu seçmende "Acaba içten mi" sorusuyla inançsızlık doğuruyor. En olumlu yönu, "halka yakınlık" imajı... YILMAZ—Diğer liderlerin 'oglu' yaşında, ama onlardan daha "agır". "Genç" gibi dav- ranmaması "gençlik" imajını gölgeliyor. Kullandığı gözlük çerçevesi "eski, çagdtşı ve yaşlı" imajı yaratıyor. Eşi Berna Yıl- maz'ı çok öne çıkarmaması "olumlu" puan olarak değer- lendiriliyor. ANAP'ın 8yıllık per- formansı imajını yıpratıyor." 100 kişilik seçim borsasıtç Politika Servisi— Konda Araştırma Şirketi, "Seçim So- nuçlannı Piyasa Yöntemine Gö- re Tahmin Etme Konsedesi" adıyla bir çeşit "seçim borsası" oluşturuyor. ABD, IOWA Üni- versitesi İktisat ve Siyasal Bilim- ler bölümlerüıden bir grup öğ- retim üyesinin geliştirdiği ve his- se senedi piyasasınm işlemesin- den esinlenen yöntemi Türkiye- de uygulayacak olan Prof. Dr. tlter Turan, konsedenin seçim sonuçlannı doğru olarak tahmin etmek için başvurulan yöntem- lerden biri olduğunu belirtiyor. Daha önce ABD, Danimarka, Hollanda ve Almanya'da uygu- lanan ve bu ülkelerde seçim so- nuçlannı tahmin etnıede başarı sağlayan yöntemin, uygulanması için 500 kişiye davetiye yolladı- ğını açıklayan Prof. Dr. Turan bu deneyi bir çeşit oyun olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Soz konusu oyun için 100 ki- şilik bir katdım beklediklerini belirten Turan "Cumhuriyet"in sorulanna şu yarutlan verdi: — Konsedede katılacak kişi ya da sayının bir önemi var mı? — Bu 100 kişinin kim oldu- ğu önemli değil. Herhangi bir geniş kitleye hitap edip edeme- yeceği de önemli değil. Çünkü deneyin teorisinde insanlann ik- tisadi bir insan olarak hareket edip kendilerini duygusal bağla- rından arındırarak tahmin yap- maya çalışmalan esastır. O açı- dan temsil kabiliyeti veya sayı Seçmen eğilimlerini iyi gözleyen, hangi partinin, yüzde kaç oy alacağını doğru tahmin eden kazanacak. Projeyi uygulayacak olan Prof. İlker Turan "Seçim sonuçlannı doğru tahmin etmek için başvurulan yöntemlerden biri" dedi. önem taşımıyor. — O halde niçin 100'le sınır- lıyorsunuz? — Aslında uzun dönemde bu işi yürütebilirsek, kamuoyuna açık olacak. Oldukça önemli bir bilgisayar kapasitesi ve yine ol- dukça önemli bir düzen gereki- yor. Şu andaki kapasitemiz 100 kişiden fazlasını kaldırmaz. 10 megabite'lık bir disk belleği, ge- rekli ki böyle bir bilgisayar da son derece pahalı. Şu anda iki telefon hattımız var. Bu oyun her gun oynanmaz. Günde 10-40 işlem yapılabılir ancak. — Nası) oynanacak? — Telefon açınca karşınıza bir operatör çıkacak. Parola- nızı söyleyeceksiniz. O sizin portföyünüzü ekrana getirecek. Ya da operatörden bilgi isteye- ceksiniz. Hisse senedi değeri so- rabileceksiniz, kaç hisse, ne ka- dar nakit gibi bilgiler edinebilir- siniz. Buna göre karar verecek- siniz. 5 turden işlem talep ede- bileceksiniz. — Uzun vadeyle neyi kastedi- yorsunuz. seçimlerden sonra oy- nanabilir mi? — Bu oyunun devam edebil- mesi için seçimlerin olması şart. SEÇİMKULISI SEÇİM BORSA NASIL OYNANACAK En az 200 bin lira ile katılabilirsiniz 1) Iştirakçiler seçim borsaya en az 200 bin en fazla 2 milyon lira odeyerek katılabiliyor. 2) Seçim borsada oynamak isteyen iştirakçiye yatırdığı tutarın en az 100 bin liralık bölümu karşılığında değeri on bin lira olan 10 adet se- net cüzdam veriliyor. Her cuzdanın içinde SHP, ANAP, DYP, DSP, RP ve diğer parti- ler olmak üzere 6 tane boş senet var. Iştirakçi seçimlerin nasıl sonuçlanacağını tahmin ederek hisselerinin fiyatını kendi belirliyor iştirakçiler istedikleri kadar senet cüzdanı alabiliyor. 3) Ömeğin; DYP'nin yüzde 23 oranında oy ala- cağını tahmin eden iştirakçi DYP hissesinin fi- yatını 2300 lira olarak belirleyecek (10 bin li- ranın yuzde 23'ü) DSP'yi yüzde 12 oranında oy alacağını tahmin eden DSP hissesini 1200 lira olarak yapacak. 4) Bir başka iştirakçi DYP hisse senedini 1600, 1700 lira olarak belirleyebilir. Bu durumda bi- rinci iştirakçi diğer ıştirakçilerin elindeki du- şuk fiyatlı DYP hisselerinı toplamaya, elinde- ki diğer partilere ilişkin hisseleri çıkarmaya ça- lışacaktır. 5) Seçim borsası seçim arifesine kadar surüyor. Alım satımlar sonucu iştirakçinin portfoyun- de kalan nakit hemen odeniyor. Hisse senetle- rinin değeri ise seçimlerde partilerin ald.ğı oy oranına göre belirleniyor. Orneğin DYP yuz- de 23 oranında oy almışsa, DYP senetleri 2300 liradan odeniyor. DYP hisselerinin bu fiyatın üzerindeki alanlar zarar, altında alanlar kâr ediyor. 6) Seçim borsada önemli olan hangi partinin birinci olacağını bilmek değil, hangi partinin yüzde kaç oy alacağını ıyi tahmin etmek. Bor- sanın diğer özelliği ise seçmen eğilimlerini iyi izleyerek partilerin senetlerini en kârlı şekilde almak veya satmak. Dolayısıyla bir sonraki seçimde devam edecek. Seçim olmadan insanlann bu işle ilgilenmeleri mümkun değil. — Bu oyunun sonuçlan nasıl değerlendirilecek. Salt bir oyun mu? Yoksa sonuçta bir araştır- ma konusu olacak mı? — îki ayn duzeyde duşünmek gerekli. Başka ülkelerde denen- di. Seçim sonuçlannı kamuoyu yoklamaları kadar hatta ondan daha fazla tahmin edebilmek mümkün bu yöntemle. Türkiye daha değişik bir ülke. Türkiye gibi, daha önce denendiği ülke- lerden daha değişik olan bir or- tamda da denendikten sonra olumlu sonuç verdiği takdirde yeni bir ölçüm aracı olarak yay- gınlaşabilir. Bir de akademik bir merak denebilir. Oyun öncesi ve sonrası anket yollayacağız dene- ye katılanlara. Ankette siyasal tercihlerine göre sorular buluna- cak. Bir siyasal tercihe bir güç- le sanlanlar, acaba daha fazla mı yanılıyorlar, doğru tercih ya- panlarla yanılanlann nitelikleri farklı mı? — Sanınm, 'doğnı tatmin'de, piyasa ekonomisinin kurallan- nın daha fazla motive edici olup olmadığı da araştırılıyor — Olay şu aslında, eğer kişi- lere yapacaklan tercih mali bir külfet getirmiyorsa, duygusal ya da keyfe daha fazla yer verile- cektir. Kişilerin gerçek kayıp ve kazançlarla karşı karşıya olma- ları daha doğru tahmin yapma- lannı sağlar. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİNKAYA RP, MÇP, IDP Uyuşması, ANAP'ın Sancısı... SHP önseçimden çıkınca şöyle bir derin soluk aldı... Mesut Yılmaz'ın DSP'ye havale ettiği SHP, gecikmiş er- ken seçim için, kontenjanlan önümüzdekt günlerde belirle- yecek ve kampanyayı açacak. DYP lideri Demirel, yaklaşık on gün önce başlattığı se- çim kampanyasını, Karadeniz'den Ege'ye, oradan Trakya1 ya taşıdı. Dün Çorlu'da konuşan Demirel, ilgiden hoşnuttu. ANAP hâtâ il başkanlarının nabzını tutuyor, milletvekili adaylannı nereye yerteştireceğinin hesabını yapıyor. ANAP örgütleri ise oldukça huzursuz. — Yahu biz ne zaman milletvekili adayı olacağız, bize sı- ra hiç gelmeyecek mi? Hani haklan da yok değil. Uğraşıp didiniyorlar ama yine de il başkanlığı koltuğundan milletvekili kottuğuna bir türtü atlayamıyorlar. ANAP'ta sıkıntılı, bir başka deyişle sancılı bekleyiş göz- leniyor... ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz, Rize^ de çay üreticilerınin ağzına bir parmak ANAP balı sürdü ama Giresun ve Ordu'daki fındık üreticileri "Yandım Allah" diye çığlık atıyor: Trakya'da ayçiçeği üreticileri tefeci kıskacında inliyor; Çukurcva'da, Ege'de pamuk, tütün, üzüm, incir üre- ticileri ANAP'ın bu kandırmacaları karşısında 20 ekim gü- nü kurulacak seçim sandıklarını bekliyor... Tüm bunların dışında bir başka önemli gelişme de ANAP kurmaylarının canını sıkıyor... Üçlü uyuşma, RP, MÇP ve IDP birleşmesi, ANAP içinde- ki muhafazakârian da düşündürüyor. Şu günlerde Hasan Ce- lal Güzel, Burhan Özfatura gibi ANAP'ın bir dönem önde gelen adları bu birleşmeden sonra belki de aday olacaklar. Retah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde se- çim bürolarını açıp çalışmaya başladı bile. Özellikle İstan- bul, Ankara ve İzmir'in pek çok ilçesinde, semtinde açılan seçim bürolannda yoğun bir çalışma gözlenıyor. ANAP'ın muhafazakâr kanadından önümüzdeki günler- de kopmalar olacağı söylentileri hızla yayılırken RP, MÇP ve IDP uyuşmasının 20 ekimde sandığa nasıl yansıyacagı he- sabı yapılıyor. RP, MÇP ve IDP birleşmesinin DYP'yi değil, ANAP'ı etki- leyeceği kesin. Bu etki, özellikle Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzin- can, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Konya, Ma- latya, K. Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sıvas, Trabzon, Yozgat gibi illerde gözlenecek. 1989 II Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre RP'nin 2 milyon 165 bin oy (yüzde 9.78), MÇP'nin 914 bin oy {yüzde 4.14), IDP'nin 205 bin oy (yüzde 0.95) aldıkları düşünülür- se, oy yüzdeleri Türkiye genelinde yüzde 14'ü buluyor. Üç- lü uyuşma böylece kimi yörelerde milletvekili çıkarabiliyor. Evet 21 ekim sabahı Türkiye sürpriz bir sonuca tanık ola- bilir... Meşut Yılmaz ne diyordu: — İstanbul'u 50-0 kazanabiliriz... Aynı sözleri SHP ve DYP liderleri de söylüyor: — İstanbul 50-0 olabilir... Ankara Çankaya ve İzmir Konak... İki seçim bölgesinde de SHP 6-0 kazanabilir. SHP hiç um- madığı bir sonucu alabilir. Biz baştan bert yazıyoruz 1 . — ANAP gittikçe eriyor, yok oluyor. DSP ise atakta, yüz- de 14'lere doğru çıkıyor... „ Ancak, DSP'nin İstanbul'da bir iki yer dışında çevre ba- rajlarını geçmesı olanaksız. Bir de Ordu ve Zonguldak'ta ba- rajı geçebilir. DSP'nin Ankara, izmir, Adana gibi kentlerde çevre barajına takılması ise kaçınılmaz bir sonuçtur. Ya kararsız seçmenler? Bu seçimlerdeki sürpriz sonuçlarda onların etkisi olacaktır. Daha önceleri ANAP'a, SHP'ye oy veren kesimdir bekleme- de olanlar. SHP ile DYP önseçimden çıktı. Aday listeleri hiç de fena değil. SHP'nin en önemli engeli yerel yönetimler. Sıkıntı ora- da başlıyor. Bir SHP'li yetkili diyor ki: — Biz yerel yönetimlerde iktidar olduk, şimdi sıra genel seçimlerde. Hele bir iktidar olalım, belediyeler nasıl çalışa- cak, sorunlar nasıl çözülecek göreceksiniz... Ya beledıyelerden atılan işçiler? Bir uzlaşma, bir barış sağlanamaz mı, işçiler geriye dön- dürülemez mı? Emek en yüce değerdir... DYP ADAYI MENTER 'Dışta kısasa kısas" lç Politika Servisi — Türkiye' nin Paris Başkon- solosluğu göre- vinden istifa edip DYP'den milletvekili adayı olan Menter Şahinler, ik- tidara gelmeleri halinde, Eston- ya, Litvanya ve Letonya'yı ta- nıyan ulkelerin KKTC'yi tanı- yana kadar, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeleri askıya alacak- larını bildirdi. Şahinler, Batı Trakya'daki baskılann sürmesi halinde de İstanbul'daki Rum Ortodoks Kilisesi'ne başka bir patrik atayacaklarını ifade et- ti. DYP'nin, dış Türkler ve Kıbrıs sorunu ile ilgili politika- lar üretmekle görevli eski Pa- ris Başkonsolosu Menter Şa- hinler, Kıbrıs sorunu ve Batı Trakya'daki Turklerle ilgili ye- ni parti politikalannı anlattı. Kıbrıs sorununun çozumüne ilişkin hazırlanan politikalan- nı 1979'dan itibaren başbakan- lık yapan Bülent Ecevit, Süley- man Demirel, Turgut Özal ve son olarak Mesut Yümaz'a ilet- tiklerini ifade eden Menter Şa- hinler, "Ancak, herhangi bir sonuç alamadık" dedi. Türkiye'nin Yunanistan po- litikasında da değişiklikler ya- pacaklarını belirten Menter Şa- hinler, "Kısasa kısas" stratejisi ile Batı Trakya'daki Türklere yapılan baskılann karşılıksız bırakılmayacağını anlattı. Şa- hinler bu konuda da şunları soyledi: "Bu konuda, karşılıklılık il- kesi uygulanacaktır. Yunanis- tan'a 21 ekim gününe kadar sü- re veriyoruz. Eger DYP iktidan gerçekleşirse ve o giine kadar Batı Trakya'ya atadıklan 'kuk- la imam'ı geri çekmezlerse, biz de İstanbul'daki Rum Orto- doks Kilisesi'ne Lübnanlı bir din görevlisini atayacağız. Bu- nunla ilgili hukuki prosedürü de saptadık." Darısı ANAP'hlann başına Adaylan merkez yoklamasıvla belirlenen ANAP'hlar yıllardır "onseçim görmeye" hasret... Kongrelerde, parti içi tüm platformlarda "önseçim isteriz" diye kazan kaldıran ANAP eski tl Başkanı Fevzi Kahraman ile ekibine bu seçimlerde de önseçim görmek kısmet olmadı... }5 eylül günü SHP'nin önseçimlerinin yaptldığı Atatürk Lisesi'nin bahçesinde Fevzi Kahraman ile arkadaşlarım gördük. Broşür dağıtan, kendisi için delegeden oy isteyen aday adaylanna imrenerek bakıyorlardı. Gece geç Çağrı cihazının desteği ANAP Osmangazı İlçe Başkanı Bcner Özcan, Bursa'mn Kuplupınar Mahallesı'nde bir kahvehanede konuşuyor. Lafı dondurUp dolaştırıp 80 öncesi yıllara getıren Özcan, bir gunlüğüne bıle olsa ulkenın yeniden o gunlere donmesini ısiedı. Çunku halk o 'karanhk' gunleri görerek gerçeği daha iyi kavrayacak ve ANAP'ı tek başına iktidara getirecekti. Bununla da yetinmeyerek uzun uzun TV'nin siyah- beyaz oluşundan, sıgara, tüpgaz, margarin ve benzin kuyruklanndan soz eden Özcan'm aklma ANAP'ın Toroslahn külfet ve nimeti saaüere dek de sonuçlan beklediler. tl başkanlığından istifa ederek merkez yoklaması ile "uygun bir sırada" aday gösterilmeyi bekleyen Fevzi Kahraman bir yandan seçimlerdeki rakiplerinin öncelikle parti içinde yürüttuğu yarışı yakından izliyor, diğer yandan "biz bu günleri ne zafnan göreceğiz" diye soruyordu... Kahraman Ataturk Lisesi'nin bahçesindeki partililere içini çekerek baktı ve "Demokrasi güzel şey, darısı başımıza" dedL. Toroslar'm eteğınde kurulu b'lukışla ilçesinde PTT binasının temel atma törenınde 26 yıllık milletvekili Haydar Ağa (Haydar Özalp) konuşmasının bir bölümunde Toros dazianna dönerek "Ey ulu Toroslar, her yere nımet verdıniz, bize de (ilçeyi kastederek) külfet verdıniz" şeklindeki sözleri hâlâ ılçede eleştiri konusu oluyor. Nüfusu hiç artmayan ye Niğde'nin en geri kalmış ilçesi durumunda olan Ulukışla'da 26 Mart yerel seçimlerine kadar sağ partilere hiç oy çıkmamış, bu yüzden olacak ki uzun yıllar iktidarda kalan sağ partilerden ilçeye hizmet de gelmemiş. Bir de sağ oy verelim diyen ilçeliler, son gelişmişlik düzeyini daha da iyi anlatabilmek amacıyla ilginç bir fikir getdi ve kahvehanedekı vatandaşlardan 80 öncesi evinde telefonu olanların el kaldırmalanm ıstedı. Hiç k'ımse el kaldırmadı. Özcan, bu duruma karşılık "Şimdi evinde telefonu olanlar el verel seçimlerde belediye başkanmı ANAP'tan seçmiş. Buna rağmen yine hizmet gelmemiş. İlçenin bu geri kalmışhğını Toros dağlarma bağlayan Haydar Özalp için ilçeliler, "Haydar Ağa çocuk kandırır gibi konuştu, ilçeye külfet Toroslar'dan değil, yıllardır ülkeyi yoneten sağ hükümetterden geldi" diyorlar. kaldırsın" deyince bu kez 15-20 el birden havalandı. Özcan, tam bu görüntüyu, 'ışte ANAP farkı' diye nitelendirmeye hazırlanırken birden 'bip bıp bip' diye metalık sesler duyulmaya başlandı. Bu sesler ANAP Osmangazi İlçe Başkanı Bener Özcan 'm çağrı cıhazından geliyordu. Genç yaşına karşın deneyimli bir politıkacı olan Bener Özcan, hemen bu fırsatı da değerlendırip kayışmdaki cihazı havaya kaldırdı ve 'İşte bir ANAP farkı daha' dıyerek konuşmasını lamamladı. Gerçi dar gelirli vatandaşların oturduğu, Kuplupınar Mahallesi 'nde kımsenin çağrı cihazı yoktu, ama 'bıp bip' sesleri en az Bener Özcan kadar alkış almıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog