Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

18 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 G.Doğulda kanlı bîr gün dalıa Haber Merkezi — Güneydo- ğu Anadolu Bölgesi dün yine olaylarla dolu bir gün yasadı. Şırnak'ın Cizre ilçesıne bağlı Hi- sar Karakolu'nu basan PKK'lı teröristler, üç eri şehit etti, iki eri de ağır yaraladı. Bitlis'in Mutki ilçesi Çaygeçit köyü ya- kınlannda bir minibüsün yolu- nu kesen teröristler, araçta bu- lunan bir astsubayla üç korucu- yu kaçırdılar. Kahramanma- raş'ın Pazarcık ilçesinde yola haarlanan bubi tuzağına çarpan otomobiide bulunan dört kişi yaralandı. Bu arada Bingöl'ün Karlıova ilçesi Elmalı köyü ya- kınlannda 20 gün önce kaçın- lan 5 turisti bulmak için sürdü- rülen operasyonlardan sonuç alınamadı. Yetkililerden alınan bilgiye göre önceki gün 18.30'da Şır- nak'ın Cizre ilçesine bağlı Hisar köyündeki jandarma karakolu- na PKK'ü teröristlerce roket sal- dırısı düzenlendi. Daha sonra 3 er şehit, 2 er yaralı Şırnak'ın Cizre ilçesine bağh Hisar Köyü'ndeki jandarma karakoluna roketatarlarla saldıran PKK militanJarı daha sonra otomatik silahlarla karakolu tarayarak üç askerin ölümüne neden oldular. Saldırıda iki er de yaralandı. Astenbay ve komcnlar kaçuikb Bitlis'in Mutki ilçesinden Meydan ilçesine giden bir yolcu minibüsü PKK militanlan tarafından durduruldu. Araçta bulunan astsubay ile korucular silah zoruyla kaçırıldı. Mutki •V»BİTLIS SIİRT 1 astsubay ve 3 kttvat fcaçınMı »ŞIRNAK e Hisarkiyû karakoluna baskın HAKKÂRI tflAK karakolu otomatik silahlarla ta- rayan militanlar, henüz kimlik- leri belirlenemeyen üç eri şehit ettiler, iki eri de yaraladılar. Sal- dından sonra teröristlerin gece karanlığından yararlanarak kaçtıklan bildirildi Bitlis'in Mutki ilçesinden Meydan kasabasına giden pla- kası henüz belirlenemeyen bir yolcu minibüsü, önceki gün sa- at 15.00 sıralarında Çaygeçit köyü yakınlarında PKK'h terö- ristler tarafından durduruldu. Minibüste kimlik kontrolü ya- pan militanlar araçta bulunan Ömer Doğan adlı astsubay ile Muzaffer Soyugüzel, Cevat Al- kış ve Hüsamettin Dcmir adlı koruculan silah zoruyla kaçır- dılar. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ba|lı Ufacıklı köyü ya- kınlannda meydana gelen olay- da özel bir oto yola hazırlanan bubi tuzağına çarptı. 27 CE 041 plakah özel otonun hasar gör- mesine neden olan olayda, sii- rücü Siiieyman Giindem ve oto- mobiide bulunan üç kişi yara- landı. Bingöl'den arkadaşımız Er- giin Aksoy'un bildirdiğine gore kaçırılan turistlerle ilgili olarak 20 gündür sürdürülen operas- yonlardan bir sonuç alınama- ması üzerine arama tarama fa- aliyetleri nokta operasyonuna dönüştürüldü. Adının açıklan- masını istemeyen iist düzey bir yetkili, yürütülen çalışmalar ko- nusunda şu bilgileri verdi: "Operasyon eskisi gibi yogun bir şekilde surdüralmüyor. Böl- geyi karış-kanş taradık, ancak kimsenin izine rastlayamadık. Sürekli operasyon yerine artık nokta operasyonu gercekleştiri- yonız. Bunu da alınan istihba- ratlara göre değerlendiriyoruz. Zateıt bu saatten sonra bekk- mekten başka da çaremiz yok. Bölge dışma çıkanldıkları ola- sılığı gıiçiendi." Kaçırılan 5 turistin araların- da bulunan ABD'li Ronald El- don Wyatt, Marvin T.WUson ve Richard M.Rives'ten kuşku du- yuluyor. Türkiye'ye 'Nuh'un gemisi'yle ilgili araştırma yap- mak üzere geldiklerı bildirilen 3 ABD'Iinin ayrıntılı kimlikleri, geçmişteki faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ABD Büyükelçiliği'nden rapor istendi. Amerikan hükümetinin ise büyükelçilikleri kanalıyla Türk hukümetine, "vatandaşla- nmız hakkında bügi toplayama- yız. Bu nedenle sizlere yardım- cı olamayacağız" yanıtını gön- derdikleri öğrenildi. Üst düzey bir yetkili 3 ABD'- Iinin PKK ile işbirliği içinde ola- bilecekleri iddiasında bulundu. Knrdistani Cephe yetkilileri, 'Batı'da muhatap bulmak için' Özal'ın destegini istediler. (Fotograf: AA) Kürdistani Cephe Çankaya'daANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Irak'taki muhalif Kürt ör- gütlerini bir araya getiren Kürdistani Cephe'nin beş temsilcisi Cumhurbaskanı Turgul OzaJ'dan "Batı'da muhatap bulmak için yardım" istedi. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, Irak Kûrdistan Demokrat Partisi yöneticilerinden Huşyar Zebani, Irak Sosyalist Partisi'nden Sami Abdurrahman, Halkın Partisi'nden Resul Mutaammed ve Komünist Parti'den Fabri Kerim dün saat 12.00'de Çankaya Köşku'nde özal tarafından kabul edildiier. özal ve CıunhurbaşkanJıgı Sözcüsu Kaya Toperi'den başka Türk yetkilisinüı katılmadığı bir saatlik görüşmede, Kuzey Irak'taki son durum ve Türkiye'deki gelişmeler ele alındı. Turkiye'deki siyasi refonnlan destekledikJerini bildiren ve Kürt halkına yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Özal'a teşekkür edenKürdistaniCephe yetkilileri, Baü ülkelerine yapacakları ge- zide "muhatap bulabilmeleri" için OzaJ'dan "iyi niyetli destek" beklediklerini ifade ettiler. KDP adına görüşmeye katılan Huşyar Zebaru, Cumhuriyet'e bu isteğin baa Batılı yetkililerle görüşmeler sağlanmasını içer- diğini belirtti. KYB lideri Talabani ise heyetlerinin Ankara'dan sonra Washington'a giderek AJBD bükümeti, Kongresi ve Dısis- leri Bakanlığı yetküileriyle görtişeceklerini açıkladı. Talabani, bu görüşmede çokuluslu gücün süresinin arttınlmasını isteyecekle- rini de biidirdi. T.C. BAŞBAKANLIK KAMU ORTAKLIĞI IDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYÜRÜ T.C. Başbakanlık Kamu Ortakiıgı İdaresi Başkanhğı (KOİ), özelleştirme kapsamında gıda, ambalaj ve diğer alanlarda faaliyet göstcren aşağıda isimleri ve satışa konu olan hisse oranları verilcn şirketterdeki hissclerin tamamını veya bir kısmını satışa sunmaktadır. HİSSELERİ SATIŞA SUMJLAN ŞİRKETLER ANKARA HALK EKMEK VE US FABRİKASI A.Ş. AROMA BURSA MEYVE SULARI SANAYİ A Ş. ÇAMSAN AĞAÇ SANAYIİ T A.Ş. ÇESTAŞ - ÇUKUROVA ELEKTRİK SAN VE TİC. A.Ş FRÜKO - TAMEK MEYVA SULARI SANAYIİ A.Ş. GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERI T A.Ş. KONYA ŞEKER FABRİKASI A Ş MEKTA TİCARET A.Ş. METAL KAPAK SANAYIİ T.A Ş. POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAMEK GIDA SANAYİİ A.Ş. TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. TOHUM ISLAH VE ÜRETME A.Ş. TOROS GÜBRE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş TOROS ZIRAİ İLAÇ VE PAZARLAMA A.Ş. SATIŞA SÜNÜLAN HİSSE ORAJVI (%) 3, 7 9 43,68 26,83 2,29 36.00 50,53 24,00 28,00 18,66 30,00 31,00 17,27 43,92 P,74 25,00 TEMINAT TUTARI (Milyon TX) 10 1.000 400 15 1.500 800 2.500 50 100 1.500 50 2.000 100 3 000 150 1. Sözkonusu şirketler hakkında hazırlanan bilgi dokümanları KOI'den 23 Eylül 1991 tarihinden ıtibaren temin edılebilir. 2. Hisselerin satışi; teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, pazarhk usuJu ile gerçekleştirileceknr. 3- Isteklilerin, talep ettiklerı her bir şirket için yukarıda gosterilen tutarda en az 6 ay süreli kayıtsız şartsız, gayrikabıli rücu geçıci banka teminat mektubu veya geçerli teminat akçesinı KOİ veznesine yatırarak alınacak makbuz ile birlikte, tekliflerini en geç 11 Ekim 1991 Cuma gunu saat 18.00'e kadar KOİ'ye teslim etmeleri gerekmektedir. 4. Yapılacak tekliflerde, talep edilen hisse oranı ile bu oran için ongorülen fiyat belinilecektir. 5. Teklifler, uzerinde teklif verilen şirketin adı yazılı ve "GİZLİ" ibaresi bulunan kapalı bir zarf içinde, her bir şirket için ayrı ayrı verilecektir 6. Teklifleri KOİ tarafından uygun gorulen isteklıler ile yapılacak satış göruşmeleri sonrasında tercih edilecek istekliden, mutabık kalınan fıyatın % 6'sı oranında kesin banka teminat mektubu veya geçerli teminat akçest ile birlikte fiyat ve satış şartlannı ihtiva eden yazılı bir niyet mektubu talep edilecektir. Niyet mektubu verilmemesi "eya niyet mektubunun verilip, KOİ tarafından belırlenecek bir sure içinde sozleşmenin imzalanmaması ve / veya kesin teminatın verilmemesi durumunda, geçici teminat irat kaydedilecektir. 7. T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satışı yapıp yapmamakta, gerektiğinde teklif verme süresini uzatmakta veya dilediği oranda satmakta serbesttir. T.C. BAŞBAKANLIK • KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No: 163, Bakanlıklar 06680, ANKARA Tel.: (4) 125 21 70 - 117 60 70 Faks: (4) 125 51 95 Cumhuriyet, Barzjani'ylekonuştu: Rtirtlere barışçı mücadele çağrı YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Irak Kûrdistan Demokrat Partisi (KDP), Tür- kiye Kürtlerine, mücadelelerini "banşçı, demokratik, siyasi" çizgide yürutme çağrısında bu- lundu. KDP'nin politbüro üye- si, kurucu lider Molla Mustafa Barzani'nın torunu ve şu anki li- der Mesut Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani, "Yıizyılın ba- şından beri siiablı mücadele ve- ren bir Kürt örgıitii olarak, raü- cadelenin en iyi yolunun de- mokrasiden geçügini ve çahşma- dan kaçınmak gerektiğini soyle- diğimizde sozJerimizin dinlene- ceğini umuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın KDP lideri Mesut Bar- zani'ye yaptığı ozel davet çerçe- vesinde, bu ziyaretten önce Türkiye'ye gelen KDP'nin üç yetkilisi Kuzey Irak'taki son du- rum ve Kürt örgütleriyle Anka- ra arasındaki ilişkilerin geldiği aşamayı Cumhuriyet'e anlattı. Cumhurbaşkanı Özal'ın lur- kiye'ye davetini "yogun işleri ne- deniyle daha sonraki bir tarihte gerçekleştirmek üzere kabul eden" Mesut Barzani adına ön- ceki gün Özal'la görüşen Neçir- van Barzani, sorularımızı şöyle yanıtladı: — PKK'nın Türkiye'deki ey- lemleri yoğun biçimde sürüyor. Sizin PKK'ya karşı resmi tutu- munuz nedir? BARZANİ — Biz PKK'nın kullandığı yöntemleri kesinlikle benimsemiyoruz. Onların yön- temleri, Kürt direniş hareketinin geleneklerine, külturüne ve tari- hine aykırıdır. Dahası, Türkiye^ deki demokrasi sürecinin çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu süreç giderek kökleşiyor. Türkiye'nin banşçı gelişme ve refahı da bu demokratikleşme surecinden kaynaklanacaktır. Umuyorum ki Türkiye'deki Kürt halkı bu fırsatı ve şansı iyi değerlendirerek, mücadelelerini siyasi, demokratik ve banşçı bir çizgide surdürürler. Insan hak- larının bir toplumun sosyal, ekonomik ve siyasi alandaki her türlü gelişme hamlesinin teme- lini oluşturması gerektiğini unutmamalıyız. Yuzyılın başın- dan beri silahlı mücadele veren bir Kürt örgütü olarak, mücade- lenin en iyi yolunun demokra- siden ve banşçı yollardan geçti- ğini ve çatışmadan her ne paha- sına olursa olsun kaçınmak ge- rektiğini söylediğimizde, sözle- rimizin dinleneceğini umuyo- rum. Çünku biz Irak'ta son 70 yıl boyunca çatışmalann acısı- nı yaşamış bir örgütüz. — Türkiye ve Irak'taki Kiirt- lerin ortak bir geleceği olması gerektigine inanıyor musunuz? Bölge ülkelerindeki Kürtlerin birleşerek bağımsız bir devlet kurması, hedefleriniz arasında yer alıyor mu? BARZANİ — Biz tarihsel sü- recin bir sonucu olarak bölün- müş bir halkız. Ortak bir tari- himiz ve ortak bir yazgımız var- dır. Biz halkımızın kendi yazgı- sını belirleme hakkına inanıyo- ruz. Biz, bayrakları Birleşmiş Milletler'de temsil edilen birçok devletten daha aşağı kalan bir halk değiliz. Eğer bir gun gelir de komşu devletlerin desteği ve onayıyla tek bir Kürdistan devleti kuru- lursa ne mutlu. Tabii, bunun için uluslararası ve bölgesel du- rumun, Kürdistan'ın barışçı yol- lardan kuruluşuna elvermesi de gerekli. Ama eğer bu olmazsa, biz çevresine düşman, kendisine soğuk bakan ülkelerle çevrili bir Kürt devleti düşüncesine inan- mıyoruz, bunu istemiyoruz. — Türk Silahlı Kuvvetleri bir süre önce sizin denetiminizdeki Kuze> Irak topraklanna operas- yon düzenleyerek, PKK karap- İarını vurdu. Topraklarınızdaki PKK etkinliği Cumhurbaşkanı Özal'la goriişmenizde gundeme geldi mi? Karşılıklı istem ve gü- venceleriniz oldu mu? BARZANİ — Biz özal ile gö- rüşmemizde PKK sorunundan ve operasyondan, genel hatlany- la bahsettik. Biz sorunun Tür- kiye için hangı boyutlarda oldu- ğunun farkındayız, bunu anlıyo- ruz. Köşk'teki görüşmede ayrın- tıya girmedik, genel konuştuk. Bununla birlikte, biz uzun süre- den beri kendi denetimimizde- ki topraklardan Türkiye'ye yö- nelik hiçbir düşmanca girişime izin vermeme kararlılığındayız. Buna engel oluruz. Eğer bilgi- miz dahilindeyse, kesinlikle izin vermeyiz. Türkiye'ye bizim top- rağımızdan saldırıldığını gör- mek istemiyoruz. Önemli olan ikinci nokta da şudur: 1981'den sonra 1988'e dek Türkiye-Irak sının tümüyle bi- zim denetimimizdeydi. Ancak 1988'de bölgedeki Kürtlerin bü- yük bölümü öldürüldü ya da sı- nırdışı edildi. O zaman Saddam Hıiseyin yönetimi bir dizi PKK üssüne izin verdi. Şu anda sınır- daki denetimimiz yüzde 100 dti- zeyinde değildir. — Bu sözleriniz, gerekirse PKK'yı engellemek için çaüşma- ya gireceginiz anlamına gdiyor mu? BARZANİ — Tekrar ediyo- rum. Biz kendi sınırlanmız için- de, Türkiye'ye karşı saldınya as- la izin vermemek için elimizden geleni yapacağız. BUGUN ALİSİRMEN Barzani Devlet Başkanı mı? ANKARA — Seçimler yaklaştıkça ilginç gelişmeler, tüyler ürpertici açıklamalar birbirini izliyor. Turgut Özal'ın 1983 se- çimlerinden hemen sonra ABD Büyükelçisi Hupe'a yazdığı ileri sürülen mektup dün başkent kulislerini bir anda karıştı- rıyordu. Turgut Bey, dayı büyük bir sahtekârlık olarak nite- lerken mektubun düzmece, imzanın sahte olduğunu ileri sü- rüyordu. Amerikalılar ise böyle bir mektubun olmadıgını açık- ladılar. Bu satıhar yazılırken Köşk'ün konuyla ilgili basın toplantı- sı henüz baslamamıştı. Seçim yaklaştıkça, belirli odaklarda bir çaba seziliypr. Tur- gut Bey ile ANAP bağlantısını keserek Anavatan'ın Ozal ile zedelenen görüntüsünü, Mesut Bey ile güçlendirmek. Tur- gut Bey'in görüntüsü bozulurken "Ama bu başka ve genç bir lider bununla ANAP bambaşka bir güç kazanacak" düşün- cesini yerleştirmek için iç ve dış politika konulannda Mesut Yılmaz'ın kendi başına karartar verdiği izlenimi pekiştirilmek isteniyor. Bir zamanların Köşk yazarı gazeteciler, kimi Çankaya, ki- mi Başbakanlık konutu kapısında "danışman" gibi çalışıyoıiar. Bu arada gazetelerde yer alan haberler, Mesut Yılmaz'ın Kıbrıs için dörtlü New York doruğuna karşı çıkması bu gö- rüntüyü güçlendiren öğeler olarak görülüyor. Acaba gerçek bu yönde mi? Mesut Bey gerçekten, "Mesut görüntü"nün ötesinde ANAP'ın patronu ve iç ve dış politika konulannda gerçek ka- rar odağı mı? Gazeteleri biraz daha dıkkatle incelediğinizde, başkentte- ki diplomatik trafiği ızlediğinızde bu görüntüyle hiç bağdaş- mayan gelişmeleri görebiliyorsunuz. Orneğin, Mesut Barzani'nin temsilcisi Irak Kürdistan De- mokratik Partisi üyesi üç kişi Turgut Bey'i Çankaya'da ziya- ret ettiler pazartesi günü. Bilindiği gibi, Turgut Bey daha önce Talabani ve Barzani- nin örgütlerine yiyecek ve tıbbi malzeme yardımı yapmayı vaat etmişti. Kuzey Irak'taki örgütlerie doğrudan ılişkiye girerek bunla- ra yardım yapmanın ne derece yaraıiı veya zararlı olduğu ko- nusunu burada tartısacak değiliz. Asıl uzerinde durulması gereken sorun, böyle yaşamsal bir konuda hükümet dururken Turgut Bey'in kendi başına ka- rar vermiş olmasıdır. Hele hele, Turgut Bey'in Çankaya'ya Bar- zani'nin üç temsilcisini kabul etmesini anlamak oldukça güçtûr. Nasıl oluyor da bir örgütün üç temsilcisi Çankaya'da ka- bul edilebiliyor? Nasıl oluyor da Barzani Türkiye'ye gelme isteğini Özal'a iletebiliyor? Yarın öbür gün, istemi kabul edilmiş olan Barzani, Türki- ye'ye gelirse acaba Özal tarafından mı kabul edilecek? Barzani devlet başkanı mı? Bütün bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı duran, Me- sut Bey'in gerçek karar odağı olduğuna kamuoyunu inandır- mak nasıl mümkün olacak? Daha önce, Talabani gazetemize yaptığı açıklamada, Me- sut Bey'in sözlerinin kendilerini ilgilendirmediğini, yalnızca Turgut Bey'in sözlerini kaale aldıklarını söylemiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuru ile oynamıştı. Şimdi benzer bir davranış da, Barzani'den geliyor. İlginç bir durum ile karşı karşıyayız. Kendileri tanınmayan (Zaten devlet olmadıklarına ve gelişmelere bakılırsa, hiç de- gilse küçümsenmeyecek bir süre olamayacaklanna göre ta- nınmaları da mümkün değildir) Kuzey Irak'taki Kürt örgütle- rinin liderleri, Türkiye'nin Başbakanı'mtammazdan gelebili- yorlar. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının, iki ör- gütün lideri karşısında tanınmaları sorunu yaratılıyor. Talabani ile Barzani ye bu cesareti kimlerin ya da kimi.n verdiği sorusunu sormaya gerek yok gibi görünüyorsa da ÖĞ- rum sanıldıgından biraz daha nazik. . .v , Genel kanının tersine onlara bu cesareti veren yalnızca tur- gut Özal değil. Evet gerçi Turgut Bey etkin biçimde bu cesareti verenle- rin başında geliyor. Ama ya Mesut Bey'in edilginliğine ne demeli? Demek ki Türkıye'de Başbakanlık makamını yok saydıran davranışı yüreklendirenler aktif olarak Çankaya, pasif olarak da Başbakanlık konutudur. Şimdi gidin Talabani veya Barzani'ye "Türkiye'de dış poli- tika konulannda karar odağı başbakan ve hükümettir" de- yin de bakalım ne yanıt alacaksınız? Herhalde diplomatik dille size şunu söyleyeceklerdir: —Onu sen benim külahıma anlat. Zaten Talabani'nin demeci de bundan başka bir anlam ta- şımıyordu. Şimdi, Kuzey Irak Kürtlerinin liderlerine yutturulamayanı Türk halkına yurturma çabalan yoğunlaşmış bulunuyor. KlSA KISA • Kadıköy Selamiçeşme'de Göktepe Sokak 3 numarada bulunan Bosh yetkili servisine saat 13.40 sıralarında gelen bir kişi içeridekileri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları almak istedi, ancak yazarkasada bozuk para çıkınca şaşıran soyguncu, olay yerinden kaçtı. • Şehirlerdeki Dar Gelirlilerin Konut Problemi konulu bilimsel sempozyum dün başladı. bil-merkT.C. MILLIEGITIM BAKANLIĞI ÖZEL BİL-MERK BILGISAYAR EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL M Ekım 1991 tanhmde başisyacak olan 1991 1982 oğreüm yıhnda Bitgisayar programctsı olarak yetiştirH- me* uzere en az lise veya dengi okul mezunları ile universHe ogrenost ya da mezunlanndan sjnırlı sayıda oyencı alınacakbr. Kursa katılanlar 8 ayiık bir eğıtıme tab' tutulacak ve mezun otanlar M E.B 'dan tasdiklı sertıfıka alacaklar&r * i B M « e B M jyurnlu g * Istanbui un en seçkın semlınûe 1000 m' Kapalı eğıttm alanı • 25 yıllık Bnçısayar lecrubes. » € snıf. 5 laboratuar ve rtğer sosyal tesıslerr * Yurt ıçı ve yurt »şı t>ıgısayar eğıtımlı guçıu kadrosu • Her oğrencıye bir bılgısayar bajında ycğun uygvlama ortamı # Guçlu Soliware lya^Mım) kadro ve kutuphanesı • Mezunları payasada kaptşılar kalıtelı eğıtırpı ile çağımızın mesleğı C"/ CİCpUpü Türkiye nin an büyüt ve güçKi Mgi*ay'r egitim kurukıfu olan bil-merk BİLGİSAYAR EĞİTİM MERKEZİ Rumelı Caddesi, Vüla Han 4-6 A Blok Kat 2 Nışanlaşı' İSTANBUL Tel 141 03 37-141 13 17-146 »5 17 (Nı^antaşı Mc DonakJ ıkarsısı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog