Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacüık ve Gazetecüik Türk Anonim Şırketi adına Berin Nadi • Murahhas Uye: Emiae Ujakhgil 0 Genel Yayın Müdüni: Hısaa Cemal, Yazı tşleri Müdürü: Okay Gonensin # Haber Merkezi Müdürü: Y«lqB Bayer, Sayfa Duzeni Yönetmeni: AB Ac«r 0 Ttmsıldler ANKARA: Ahmet Tan, İZM1R: Hikmet Çctinkay», ADANA: Çetin Yigenoglu lç Polıtıka. Cefad B^famgıç, Utanbul Haberlen: Şeoay Ka&aa, Ekonomi- Meral Tamer, Dış Haberier Ergan Balo, İş-Sendıka. Şdkraıı Kctend, KültOr: Cclal Uster, Eğıüm: Gtactj Şaylu, Yurt Haberlen. Nccdcl Doja», Spor Danışmanı: AMalkadb- Yucdmuı, Dızi Yazılar Kcrem ÇaJışkan, Araştırma: Şakin Alp»), Düzeltrae Abdullall Yancı 0 Koordınalör Ahıaet Korubaı 0 Mall tşler Erol E/kul 0 Muhasebe: Balent fener # Bütçe-Planlama: Scvp Osnunbcfeotta 0 Reklam. Ayje Tonın 0 tdare: Hueyin Gnrer 0 lşletme: Önder Çdik 0 Bılgı-lşlem \ul loaJ 0 Pcrsonel: Srvfj BosUnaoJla Yayın Kurulu Başkan: tlkan Selçuk. Oktıy Akbal, Yalçın Bıyer, Huaa Onul, Hikmct Çctiakıyı, Ok«y Contasin, L|«r Mgmcı, Alı Sinnen, Akmet T»o Baso/ı ve Krww Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecüik T.A.Ş. TOrkocagı Cad. 39/41 Cajalojlu 34334 İst. PK: 246 - Utanbul. Tel: 512 05 05 (20 haı), TOex: 22246, Fax: (1) 526 60 72 0 Burolar Ankart; Zıya Gökalp Blv. tnkılap S. No: 19/4, Tel: 133 11 41-47, Tdex: 42344, Fax: (4) 133 0S 65 0 tzmtr. H. Ziys Blv. 1352 S 2/3, Tel 13 12 30, Tdex 52359, Fa.x: (51) 19 53 60 0 Adua: lnönû Cad. 119 S. No: 1 Kal 1, Tel: 19 37 52 (4 haı), Telo: 62155, Fax: (71) 19 25 78 TAKVÎM: 18 EYLÜL 1991 Imsak: 5.13 Güneş: 6.40 öğle: 13.03 lkindi: 16.32 Akşam: 19.16 Yatsı: 20.37 Türkiye'ye Musevi turist dopingi GÜNSELİ ÖNAL ANKARA — Körfez savaşı nedeniyle bu yaz kötü bir sezon geçiren turizm sektörünün yü- zünü, Museviler güldürecek. 2. Bevazıl'ın, 1492 yılında en- gizisyondan kaçan Musevileri Osmanlı împaratorluğu'na ka- bul etmesinin 500. yıldönurau nedeniyle Türkiye'nin, Musevi turist akınına uğraması bekle- niyor. "Dünyada Musevilerin öldüıülmediği tek ülke" olan Türkiye'yi "insanlıga ornek" göstererek çeşitli etkinlikler ger- çekleştirecek olan "500. Yıl Vakfı", Amerikan Foundation Tours ile anlaştı. Türkiye'ye "Jewish Heritage Tours" (Mu- sevi Mirası Turları) adı altında paket turlar düzenleyecek olan şirket, 10 yıl sürecek olan kut- lama programı kapsamında, dünyadaki 16.5 milyon Musevi- yi Türkiye'ye getirmeye çalışa- cak. Dünyadaki tum Musevilere tur paketlerini satmayı "yetki- li temsilcilik" unvanı ile ustle- nen Amerikan Foundation To- urs ile Fransız Pasha Tours'un Türkiye temsilciliklerini Dor Turizm ve Akdeniz Turizm aJ- dı. Dor Turizm, Fransa dışında- ki tüm ülkelere yönelik çalışır- ken Akdeniz Turizm paket tur- lan Fransa'daki Musevilere sa- tacak. Dor ve Akdeniz Tlırizm, 1992 turizm sezonu için rezer- vasyon yapmaya başladı. Foun- dation Tours'un hazırladığı, "Türkiye, The Civilized Adventure" (Türkiye, Uygar Macera" başlıklı broşur henuz dağıtılmadan, Türkiye'ye böy- le bir turun gerçekleştirileceği- ni duyan ABD'den 8 bin Mu- f sevi, 1992 yılı için rezervasyon- larını şimdıden yaptırdı. Dün- yarun her tarafından, mumkün olduğu kadar çok sayıda kişi- nin Türkiye'yi ziyaret etmesini istediklerini bildiren 500. Yıl Vakfı Yönetim Kurulu Başkan- vekili Naim Güleryıiz, Türk tu- rizmine katkıda bulunmak is- tediklerini söyledi. Türkiye'yi ziyaret edecek Musevilerin sa- yısı konusunda bir tahmin yap- manın falcılık olacağını vurgu- layan Guleryuz, hedeflerini açıklarken "Umanm ki Türki- ye'deki yatak sayısı yetecektir" dedi. Türkiye'de halen yatırım belgeli 550 bin yatak bulunu- yor. Bu sayı, belediyelerden bel- geli yataklarla 1 milyona ulaşı- yor. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından Musevi akınına uğrayacağına kesin gözüyle ba- kan vakıf adına Cumhuriyet'e bilgi veren Güleryüz, "Dünya- nın her tarafından miimkün ol- duğu kadar çok sayıda kişinin Türkiye'yi ziyaret etmesini, olaylan yerinde, Tiırkiye'de görmesini istiyoruz. Bu, netice- de yurdumuz için döviz kayna- ğı olacaktır" diye konuştu. Güleryüz, "Jewish Heritage Tours"un Türkiye'nin turizm potansiyeline ne kadar katkıda bulunabileceğine ve bu konu- daki hedeflerinin ne olduğuna ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Rakam vermek f akuık olur. Fakat Körfez savaşı gibi kont- rolümüz dışında bir olay ol- mazsa temennimiz, gonlümüz- den geçen 'Türkiye'deki yatak sayısının yetmesi'. Daha bu se- nenin turizm sezonu kapanma- dan, Türkiye'deki acentelerden yainızca Dor Turizm, gelecek yılki turist mevsimi için ABD- de 8 bin rezervasyon vapü. Bu, sevindirici bir haber. Daha bro- şürii ABD'de çıkmadan, 'Böy- İe bir şey olacak' deyip 8 bin re- zervasyon kaydetmişlerse, sayı çok büyük boyutlarda olabiür. ınşallah, sonuç temennimiz dogrultusunda olur. Herkes, farklı motivasyonlaria gelecek. Kimisi köklerini aramaya gele- cek. Kimisi, bu vesileyle Türk- iye'ye gelip, düzenleyeceğimiz etkinlikleri gormek isteyecek." Amaç, turist ve döviz Güler>-üz, turizmde bu yıl da sağlanamayan "patlama"nın Musevi turistlerin gelmesiyle sağlanıp sağlanamayacağının sorulması üzerine de "Patlama keünıesini kullanmak istemiyo- rum. Fakat herhalde turizm sektörüne kuçümsenmeyecek bir katkı sağlanacaktır. Zaten etkinJiklerimizin amacı bu. Kutlama, bu işin aracı, amacı degil. Amaç, bu etkinlikler ile Türkiye'nin dış ülkelerde, ulus- lararası platformlarda tanıtıl- ması ve turizm akımının geliş- tirilip döviz getirilmesi" dedi. Fransa dışında tüm dunyada yetkili temsilci olan Foundati- on Tours'un Türkiye temsilcisi olan Dor Turizm'in sahibi Ay- şegül Dora, ABD'de 6 milyon, Kanada'da 600 bin, Latin Arae- rika'da 1.5 milyon olmak üze- re tüm Amerika kıtasında top- lam 8 milyon kadar Musevi ya- şadığını, Israil'de yasayan 3.5 milyon Musevi ile birlikte tüm dünyadaki Musevilerin sayısı- nın 16.5 milyon dolayında ol- duğunu söyledi. Dora, hazırla- nan broşurlerin Fransa dışında- ki ülkelerce seyahat acenteleri- ne dağıtıldığıru bildirdi. Muse- vilerin topluluklar halinde ya- şadıklarına ve çok organize ol- duklarına dikkat çeken Dora, üyelerine aktarılmak üzere bu topluluklara bilgı verildiğini de kaydetti. 500. yıl etkinliklerinin 10 yıl sureceğini vurguladı. Fransız Pasha Tour'un Tür- kiye Temsilcisi olan Akdeniz Turizm'in Genel Müdürü Ah- met Edipoglu, turlarını satan acentelerin, Şef Zubin Mehta yönetimindeki Israil Senfonı Orkestrası'nın, 500. yıl etkinlik- leri kapsamında 1992 yuı ağus- tos ayında lstanbul ve Efes An- tik Tiyatro'da vereceği uç kon- seri izlemek uzere de turist ge- tireceklerini söyledi Yaşam içinde kendine biçilen rollere "teslim" olan kadınlara kurtuluşşansı doğdu 'Esir kaclına terapiSERPİL GÜNDÜZ Yasamınızı "otomatik pilot" tan çıkarıp "dümene" kendiniz geçebilirsiniz. Yaşama şeklinizi seçmek ve yaşamayı böyle öğrenmek... Ancak bu hiç kolay değil. Aile- mizden getirdiğimiz alışılagel- miş davranışlarımız, bunun ya- nı sıra toplumsal ve kültürel davranış biçimleri var. Butün bunların farkına varıp hangilerini değiştirmek istediği- nizi seçmek hıç kolay değil. Ya- şamda değişiklikler yaratarak yol aldıracak, "yelkeni üfürecek bir rttzgâr" gerekiyor belki de... GUnden gune gelişen ve artan kişisel gelişme ve psikolojik da- nışmanlık merkezleri, yaşama- sını bilmeyenler, ya da "yaşam hastası" kişiler için bir anlam- da "secilmiş bir aile" sayılıyor. Psikolojik danışman Leyla Navaro, yaşam içinde eş, anne, abla, gelin gibi rolleri benimseyip "teslim" olan kadınların gerçek kimliklerini yitirdiklerini söylüyor. Damşma merkezinde bu kadınlarm kendilerini bulmalarına, içlerindeki benliklerini keşfetmelerine yardımcı olunuyor. Kadınlar için düzenlenen grup çahşmalarından bazıları şu adlan taşıyor: İçimizdeki Tanrıça, Etkin Davramş, Yakm İlişkilerde Ben, Yaratıcı Kızgınlık. Bu gruplara katılan kadınlar zaman içinde kendi kişiliklerinin yansımasını görerek yeni davranışlar geliştiriyorlar. ~~ I zorluklar içerîrT)ysa farl Bu merkezlerde yapılan bireysel ve grup çahşmaları ile kişi ya- şama dönmeyi ve keyifli yaşa- masını öğreniyor. Işte böyle bir merkezin yöne- ticisi olan psikolojik danışman Leyla Navaro, bireysel danış- manlığın yanı sıra aile içi ve ya- km ilişkiler iletişim grupları ile kişisel gelişim grup çalışmalan yaptınyor. Yaşamını değiştirmek isteyen kişilerin kendilerine başvurdu- ğunu söyleyen Leyla Navaro'ya göre; doyumsuzluk, yetersizlik, kızgınlıklar nedeniyle yakın iliş- kilerinde çatışmalar, kaygılar, yıpranmalar yaşayan kişi; çalış- malar sonucunda kendi davra- nış biçiminin bilincine vanyor. Yapılan grup çahşmasında, grup "ayna" görevi görüyor. Kişisel gelişme ve psikolojik danışmanhk bekleyenlerin ço- ğunluğu da kadınlar... Leyla Navaro, "Çağdaş teorilere gö- re kadın ve erkek, gelişme, öğ- renme ve ilişki kurma süreçle- rinde önemli farklılıklar yaşar. Bu farklılıklar nedeniyle kadın- erkek ilişkilerinde iletişim, cin- SeJUk, hagıınhhlt-hagımaThL, gjiçg g g kullanma gibi konular sorun ve enıninrJııauj UIIUU deki rolüyle iine erişen Amerikalı oyuncu Jodie Foster, Boston Film Festivali'n- de bugune kadar oyunculukta gosterdigi başan ve "Küçük Adam Tate" nimindeki ilk yönetmenliginden dolayı Piper Haisieck Ödulü'nü aldı. Foster'ın ilk kez yo- netmenliğe soyıınduğu "Küçük Adam Tate" adlı film önümüzdeki gunlerde ABD- de birçok sinemada gösterilmeye başianacak. Son olarak "Sanık" adlı filmdeki "Tak- başanlı yorumuyla En lyi Kadın Oyuncu Oscan'na da değer görülen Jodie Fos- Şoförii" adlı film- ter'ın başrollerden birini üstiendiği "Kuzulann Sessizliği" adlı film ise önümüz- deki gunlerde Türkiye'de de gösterime girecek. Tbomas Harris'in romanından beyazperdeye uyarlanan "Kuzulann Sessizliği" şu sıralar lngiltere'de gişe rekor- lan kırmaya devam ediyor. Yirmi dokuz yaşındaki Jodie Foster, Boston Film Fes- tivali'nde aldığı ödül dobıyısıyla katıldığı basın toplantısında bundan sonra oyunculukla yönetmenligi bir arada sürdürecegini söyledi. (Fotoğraf: AP) AbııaııyaVlaıı Türkiye'ye yeşil destek Almanya'da Yeşil Parti'nin danışmanlarından Ozan Ceyhun, Türkiye'deki Yeşil Parti'nin eski başkanı Bilge Contepe'yi onaylamadığını belirterek "Aydın Ayaz'ın parti sözcüsü seçilmesinden sonra Türkiye'deki Yeşiller'e parasal ve başka açılardan destek verebiliriz" dedi. DtLEK ZAPTÇIOCLU BERLİN — Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin eski yönetim kurulu üyesi Ozan Ceyhun, partisinin Türkiye'de Ye- şiller'e 'gerek parasal, gerekse başka açı- lardan destek verebilecegini' söyledi. Türkiye'deki Yeşil Parti'nin eski Ge- nel Başkanı Bilge Contepe'yi onaylama- dığını belirten Ozan Ceyhun, "Aydın Ayaz'ın parti sözcüsü seçitaıesinden son- ra Yeşiller'e Almanya'dan destek için elimden geleni yapacagım" dedi. Ozan Ceyhun, Türkiye'deki Yeşil Parti hakkında düşünduklerini şöyle açıkladı: "Türkiye'de Yeşiller baştan beri parti olup olmama karannı vermekte ve par- ti olunca parlamenter demokrasiye ka- tılıp kaülmama karan almakta çok zor- luk çektiler. Bir ara bu karan verdikle- rini sanıyordum. Sonradan Bodnım'da sectikleri kadm başkanla veremediklermi kanıtladılar. O kadm başkan seçilince ilişkimiz kalmamıştı. Çok sevdigim bir insan olan Doktor Aydın Ayaz'ın söz- cü seçilmesiyk ümidim tekrar artü. Ben şimdUd yönetimin desteklenmesi için Ba- tı Almanya'dan elimden geleni yapaca- gım. Dilegim, Yeşiller'in bir an önce ge- reken illerde teşkilatlanıp seçimlere ka- Ulmamak gibi politik bir hatayı tekrar- lamamalan." Federal Almanya'da siyasi iltica hakkı elde ederek mülteci olarak yaşamını sür- düren Ozan Ceyhun, Yeşil Parti'de kı- sa bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra şimdi partisinin meclis grubuna 'Göç ve Sığınma Danışmam' olarak hizmet ediyor. Geçen hafta sonu Berlin yakınlann- daki Potsdam kentinde toplanan Yeşil- ler'in eyalet konseyi, Almanya'yı 'göç ülkesi' olarak tarif eden bir yasa tasarı- sını onayladı. Tasan, Alman Yeşilleri'nin 'Sımriar ekonomik mültecUere de açık kalma- lıdır" şeklinde özetlenebilecek eski gö- rüşünü revize ediyor. Alman Yeşiller'i içinde 'reel politik' kanadın temsilcileri 'ekonomik neden- lerie gelenler, siyasi sığınma hakkını is- tismar ediyor' biçimindeki hâkim görüşü benimseyerek, Almanya'ya göç etmek isteyenlerin ABD veya Kanada örneğin- deki gibi bulunduklan ülkelerdeki büro- lara 'göç dilekcesi' vermesini istiyorlar. Buna göre kimin Almanya'ya kabul edileceğine meclis karar verecek. Sapta- nan yıllık kontenjanlarla Almanya, se- çeceği ülkelerden belli nitelikteki insan- lan ülkesine 'göçmen' kabul edecek. Ta- sarı Yeşiller'in iki yöneticisi durumun- daki parti sözcüleri Christiane VV'eiske ve Ludger Volmer tarafından içerdiği sa- kıncalara dikkat çekilerek reddedildi. 'Göç Yasası' tasansının hazırlanma- sına katkıda bulunan Ozan Ceyhun, Ba- tı Alman Yeşilleri'nin son genel seçim- lerde yüzde 5 barajını aşamayaşını par- tinin 'tabandan yoksun hale gelmesine' bağhyor. "Yeşil Parti'yi ekoloji alanında hedef belirlemiş insanların götürmesi gerektiğine" inanan Ceyhun, partiyi terk eden sol ya da 'köktenci' kanat için şöyle düşünüyor: "Yeşil Partideki solculann gönıille- rinde hep bir tur sosyalizm yatıyordu. Bizim ise böyle bir sonınumuz yok. Ser- best pazar ekonomisi sosyalizme karşı savaşı kazandı. Biz yıkmak degil, restore etmek istiyoruz. Sanayideki kapitalist- ler aptal değil; ekolojik bir sonun ken- dilerinin de sonu olacağını biliyortar. İKİ ANAHTAR — İKİ KİLİT Tiırisdere tecavüzTatillerini geçirmek üzere iki gün önce Bursa'ya gelen İngiliz çifte, Uludağ'agötürerek tecavüz eden üç kişi yakalandı. Turist çift, olaydan sonra adli tıbba başvurarak saldırıya uğradıklarına ilişkin doktor raporu aldı. Halen gözaltında bulunan üç gencin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. lannı öne sürdüler. Turist çiftin polise verdiği ifadeye göre olay şöyle gelişti: İki gün önce Bursa'ya gelen VVilson ve Mann, Santral Garaj semtinde bir birahanede Erol Marangoz (24), Selçuk Kolay (23) ve Burhanettin Garip (24) adlı gençlerle taruştılar. Gençler turist çifte Uludağ gezisi öner- diler. Turistlerin öneriyi kabul etmeleri üzerine gençlere ait 16 DS 992 plakalı otomobille grup halinde dün Uludağ'a yola çıkıl- dı. Turist çift, üç gencin kendi- ADNAN BAŞTOPÇU BURSA — Bursa'ya tatilleri- ni geçirmeye gelen bir turist çift, üç Türk gencinin kendilerine te- cavüz ettiğini öne sürdüler. Şi- kâyet üzerine üç genç gözaltma alınırken, turist çiftin "tecavü- ze uğradıklan"na ilişkin adli tıp raporu aldıkları bildirildi. Ingüiz Christoper VVilson (25) ile ABD'li kız arkadaşı Barba- ra Mann (24) dün Bursa Emni- yet Müdürlüğü'ne başvurarak uç gencin tecavüzüne uğradık- farklüık- laria çahşmak, birliktetik içinde- ki dügüm ve açmazlan çözüp, iUşkilere yeni boyutlar kazandır- mak gerekir" diyor. Navaro'ya göre kadınlar iliş- ki içinde benliklerini "teslim" ediyorlar. Benliğini ilişki içinde ödün olarak veren kadın, ben- liksiz ve kimliksiz bir rol alarak yaşama giriyor. Anne oluyor, eş oluyor, abla oluyor, gelin olu- yor, komşu oluyor, kaynana oluyor ama "kendisi" olmuyor. Leyla Navaro, bir süre sonra isteksız, kızgın, kırgın, küskün ve kına görünen kadının bu ra- hatsızlıklarını dile getiremezse, deri hastalıkları, başağnsı gibi psikosomatik hastahklar geçir- diğini söylüyor. Kadının bilinçlenmesi, kendi- ni tanıması, var olan ancak kul- lanmadığı iç-gücü potansiyelini tanımlaması ve geliştirmesine yönelik, "tçimdeki Tannça" adıyla grup çalışması yaptıkla- nnı söyleyen Navaro, "Bu ça- lışmalarda, kadına, toplumsal olarak yuklendiği roller içinde kimliğini teslim ettiğini anlatı- yor ve bilincini vükselliyonız. Kadının gerçek kimligi ile yaşa- masına ortam saglıyonız" di- yor. Bir tiir dans Peki, ilişkilerdeki denge bo- zulunca ne oluyor? Leyla Navaro, "Elbette iliş- kilerde denge bozuluyor" diyor ve devam ediyor: "Siirekli düzeltmelerle yeni dengeler sağlanıyor. Çiftlerin bir dans yaptıgını duşunün. Ka- dın yeni bir adım karan alıyor ve uygulamaya geçince karşı ta- raf onu eski adıma dognı çeki- yor ve çatışma başlıyor. Soz ko- nusu çift ya yeni bir adım bulu- yor ya da kadının yeni adımla- nyla yeni bir dans oluşuyor. Ka- dın kendi yaşamında yeni dav- ranış biçimleri geliştiriyor. Bu dans içinde kadın artık bir rol degil, bir kişilik ve bir kimlik. Bu erkek için de daha doyumlu .bir ilişki oluyor. Erkek bir rol ile birlikte olacağına, gerçek bir kişi ile ilişkiye giriyor ve ilişki rollerden çıkıyor." Geleneksel birliktelikler için- de erkeklerin "yogun bakımda" olduğunu anlatan Leyla Nava- ro, "Kocasına rağmen seansla- nmıza gelen kadınlar var. Kimi- lerini artık kocalan getiriyor. Kadın kendisine zaman ayınn- ca denge degiştigi halde anne ro- lıinden çıkıp kadın oluyor" diyor. "tçimizdeld Tannça" seans- larına şu anda 10'ar kişilik 5 grup katılıyor. Bireysel olarak gelenlerin sayısı da 40. Grup ça- lışmalan 12 hafta sürüyor. Kişisel gelişme ve psikolojik danışmanhk merkezinde aynca, "Etkin Davranış", "Yakın tliş- kilerimde 'Ben' ", "Yaratıcı Kızgınlık" seminerleri de du- zenleniyor. Yaratıcı kızgınlık Etkin Davranış Semineri; En- gelleyici davranışların değişüril- mesini sağiıyor. Duşündüğünü söyleyememek, konuşurken he- yecanlanmak, düşüncesini savu- namamak, ayıp olmasın diye yapmak istemediği şeyleri yap- mak, "hayır" diyememek, ca- tışmalarda sürekli "lunlan" ta- raf olmak. Yakın tlişküerimde 'Ben'; Burada da kadın-erkek ilişkisin- de cinsel rollerin, öğrenilmiş davramşlann bilincine varma, beden ve cinselliğini tanımlaya- rak önem verdiği ilişkilerini ge- liştirmeye yönelik grup çalışma- sı yapılıyor. Yaratıcı Kızgınlık Semineri: Doğal bir duygu olan kızgınlı- ğın yanlış ifadesi ve hiç ifade edilmemesinin kişide bedensel ve ruhsal bozukluklara neden olduğundan yola çıkarak kız- gınlığın bilincine vanhnası ve bu enerjiyi belirli yöntemlerle kul- lanma konusunda çalışıhyor. \arın Mevlit Kandili • ANKARA (ANKA) — FIz. Muhammed'in doğum günü olan "Mevüt Kandili" yann akşam kutlanacak. Diyanet Işleri Başkanı Sait Yaacıoğlu, Mevlit Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, bu yılki Mevlit Kandili'nin öğretim yüının başladığı döneme rastlaması nedeniyle Kuran-ı Kerim'in Müslümanlan öğrenmeye teşvik ettiğinin öğrencilere anlatılmasım istedi. \az saati bitiyor • ANKARA (AA) — Yaz saati uygulaması, 29 eylül pazar gecesi sona erecek. Uygulama, Bakanlar Kurulu karan ile çalışma saatlerini günün güneşli bölümüne getirmek, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak amacıyla 31 martta, saatlerin gece 01.00'de bir saat ileriye alınmasıyla başlatılmıştı. Karadeniz'de cansız yaşam • İSTANBUL (AA) — SHP Genel Başkanı Erdal lnönü, AKM'deki Karadeniz Sempozyumu'nda Karadeniz'in korunması için, bu denizin çevresinde yer alan ülkelerin bir yasal düzenleme yapmalan gerektiğini söyledi. Sovyet bilim adamlan SSCB Bilimler Akademisi P.P. Shirshov Okyanus BUimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. R.D. Kos'yan, son 10 yılda Karadeniz'deki kirlilik oranının artarak canlı yaşamına imkân vermeyecek hale geldiğini ifade etti. Karadeniz'in sanayi, ziraat ve belediyelerin çöplüğü haline geldiğini belirten Kos'yan, bunun da doğal dengeyi yok ettiğini bildirdi. Tom Jones'a sevgi • SELÇUK (Cumhuriyet) — "Gal Kaplanı" adıyla arulan üalü tngiliz pop şarkıçısı Tom Jones, Türkiye'deki son konserini dün gece Efes Antik Tiyatro'da verdi. Kendisini üne kavuşturan "1*11 never fall in love again", "Green . green gras off home", "Delilah", "I who have nothing" adh şarkılann : yanı sıra 1990 ve 1991 yılı -'. albümlerinden de şarkılar okuyan Tom Jones'un tarihî mekândaki konserini 12 bin kişi izledi. Tom Jones bugün Türkiye"den aynlacak. 1. Çevre Şûrası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Çevre Bakanlığı'nın duzenlediği "1. Çevre Şûrası" dün başladı. Şûranın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, "Kirletmeden kalkınma, Türkiye için en akılcı ve en ekonomik yol olacaktır" dedi. Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir de bakanlığına yönelik eleştiriler konusunda, "Eksiklikler olabilir, ancak Meclis Çevre Araştırma Komisyonu'nun 3 yıllık çahşmasının oluşturduğu altyapı göz ardı edilmemeli" dedi. Şûraya katılarak bir konuşma yapan Almanya Çevre Bakanı Klauss Toffer de en önemli çevre sorunlarının başında "sera etkisi"nin geldiğini vurgulayarak BM çerçevesinde buna karşı önlem almak için birlik oluşturulmasının öngörülduğünü kaydetti. lerini Uludağ yolundaki Yiğitali köyü yakınlarında arabadan zorla indirerek sıra ile tecavüz ettiklerini ve sonra otomobüle- riyle kaçtıklannı öne sürdüler. Turistlerin şikâyeti üzerine Erol Marangoz, Selçuk Kolay ve Burhan Garip adlı gençler Bursa'da yakalanarak gözaltma aündılar. Bir otomobil fabrika- sında işçi olduklan belirlenen gençlerin otomobilinde de turist çiftten gasp edildiği belirtilen bir kol saati, iki uçak bileti ve 400 bin lira para ele geçirildi. Adli Tıp Kurumu'na gönde- rilen turistler için "tecavüze nğ- ramışlardır" şeklinde rapor ve- rildıği öğrenildi. Polis tarafından yakalanan üç sanık, olayın meydana geldi- ği yer jandarma bölgesi olduğu için jandarmaya teslim edildi. Sanıklann bugün Bursa Adliye- si'ne sevk edilecekleri büdirildi. "Acilbir ödeme yapmamız gerekiyordu. Kredi için başvurduk. H a f t a I a r g e ç t i , yanıtyok. Üstelik piyasoda da oldukca itibarlı bir şirketiz." DEMİRBANK TÜRK ÜRASI VE DÖVİZ KREDİSİ TALEPLERİNİ MİİMKÜN OLDUĞUNCA ^ 8 ( / / f KARSILAMAY1 KENDİSİNE İLKE EDİNMİŞTİR. DEMİRBANK "İyi günler diler"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog