Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

•18 EYLÜL 1991 CUMHURİYET/17 INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN G Ö R Ü Ş Benzeriik üz Taylor da aslan burcundan, sadece yüzümüz değil, karakterlenmız de benzıyor. Ben doğal hahmle ona benziyorum, ona benzemek içm gayret göstermedım. Mettem Doğanay HAYVANLAR tSMAİL GULGEÇ ESBAMK'IN YILDONUMUNDE FAIZ KONUŞULDU Bankacılar Tansu'ya gülüyor ESBANK Genel Muduru Özer Gunev bankanın kârını katladıkça yaşgunu partileri- nin yerıni de terfi ettiri- yormuş. Önceki yıl Hidiv Kasn'nda yapılan kutlamada şöyle de- mişti: "Seneye saraylarda ağırla- ma yapacağız." Gerçekten de geçen yıl Bey- lerbeyi Sarayı'nda davet veril- di. Bu yıl neresini bulacaklar diye düşunürken 64. yaş gun- lerini Hilton Oteh'nde kutla- dılar. Hilton'un balo salonu ve bu salonun önundekı geniş bah- çe davetliler ve yemek masa- lan ıle dolmuş taşıyordu. Ma- saların ustundekı yemeklerle tstanbul'un yarısının doyabi- leceğı konuşuluyordu kı ye- mek servısıne geçildı ve davet- liler 1 saat kadar bir sure ıçın- de bu tstanbul'un bir ılçesini doyuracak kadar bol yemek ve tathları silip supurduler. Hamit Belli Esbank'ın davetinde konu- şulan temel konu banka faız oranlan idi. Akbank Genel Muduru Hamit Belli, faız oranlannı bırden bıre 6-7 pu- an daha artırmasının keyfi ile bu karara nasıl vardığını an- latıyordu. Fınansbank Yöne- tım Kurulu Başkanı Husnu Hüsnö Özyegin Özyegin de sorular sorarak bu kararın nedenıni anlamaya ça- lışıyordu. Bellı'nin anlattığına göre geçen cuma günu bakmış ki bankalar arasındakı faız fark- lılaşmalan 12 puana kadar yükselmiş kendi bankasının kân da 1,5 trilyona yaklaşmış, BERGAMALILARA BUYUK TEHDIT Altına karşılık siyanür İKİ yılı aşkm bir zamandır Bergama'nın Ovacık koyu yo- resınde Eurogold adlı bir şir- ket altın arama çalışmalannı yurütuyor. Bergama Belediye- si de iki yıldır arama çalışma- lanmn çevreye vereceği zarar- lar ile altının arıtma işlemin- de kullanılacak olan siyanü- rün yaratacağı tehlikelere kar- şı kamuoyu oluşturmaya ça- lışıyor. Bergama'ya 10 km uzakta guneyden kuzeye doğru fay hattı uzerinde yer alan Ova- cık, Çamköy ve Nariıca koy- lerinde yapılan araştırmalarda tonunda 30 grama yakın altın bulunan bir maden bölgesıne rastlandı. Madenın araştırma işine Avustralya-lngilız şırke- ti olan Eurogold ile Eczacıbaşı ortaklaşa başladı. Araştırma- lar sonucunda 8 yılda iki ıle uç ton altın uretılebıleceğı belır- tildi. Ancak Eczacıbaşı daha sonra aynlarak arama işinı sa- dece Eurogold'e bıraktı. Bergama Belediyesi'mn tep- kilerine yol açan şey ise arıt- ma ışleminde kullanılacak yöntemdı. Şöyle kı: Maden yatağındaki altın, dere yatak- larındakı gıbı partikuler yanı parça parça değil, kaya ıçinde molekuler halde dağılmış. Al- tını kayadan almak için once kaya öğutulup un halıne geti- rilecek. Daha sonra da sod- yum sıyanatla muamele edile- cek. Ve sıyanurun çozduğu ça- murun ıçınden altın alınacak. îşte Bergama Beledıve Baş- kanı Sefa Taşkın buna karşı çıkıyor ve şunları soyluyor. "Bir baraj yapacaklar ve suyla kanşmış siyanürde altın muamele gorecek. Tabii bu, çamur barajı olacak. Altını al- dıktan sonra da siyanürlu ça- muru doğaya bırakacaklar. Burada iki tehlike var. Birin- cisi, sivanurun yağmuria bera- ber yeraltı sularına gecmesi. tkincisi havaya geçmesi. Bu yerler Bergama su kaynakla- nna aşağı yukan 1-2 km uzak- lıkta, Bergama'ya ise 10 km uzaklıkta. Her iki yönden de zehirlenme sozkonusu. Aynca daha bircok eleştirilerimiz var. Teknik açıdaa, çevrenin bo- zulması açısından, insan sag- lığı açısından. Butun alünı alıp gitseler bile a> yuzeyine ben- zer bir dogayı bırakıp gidecek- ler. Bir de ekonomik yonu var. Altın bir olçu degeridir, çıkacak altın eriyik halinde dı- şarıya çıkanlacak, dolar ola- rak Turkiye'ye dönecek. Pay- laşımda ise yans devletin, ya- nsı şirketin olacak." Bolgede oldukça geniş bir maden yatağının bulunduğu- nu, şirketin de cevredeki köy- lulerden tarlalan satın almayı surdürduğunu belirten Taş- kın, Ovacık köyunun yerinin değıştirilmesinın bile sözkonu- su edildiğini, hatta mezarlığın firma tarafmdan başka yere taşındığını sözlerine ekledi. Firmanm, işi Çanakkale'ye kadar uzattığıru, halen Burfaa- niye ve Antakya'da da aynı şe- yi yaptıklannı söyleyen Taşkın tum itirazlarını Bergamahlar olarak dile getınp bir Çevre- sel Etki Değerlendirmesı (ÇED) raporu istediklerini, ancak bir yılda tamamlanan ÇED raporunun da firma ta- rafından parası verilerek 9 Ey- lul Universıtesı'ne özel olarak vaptınldığı ıçm yanlış sonuç çıkarıldığını ifade ettı. Rapor- da bir tane bik maden muhen- dısinin göruşünün bulunmadı- ğma dikkat çeken Taşkın şoyle dedı: MILLET HOMUR HOMUR Okuilan açüan çocuklar karşıiannda özel timler, M-16silahlarve polisordusu gördüler. Yinede ne- şelerini bozmadılar. (Fotoğraf: SUAT KOZLUKLU) Cağaloğlu'ndan başbakan geçti BAŞBAKAN Mesul Vılmaz pazartesi gunu Cağaloğlu'ndan geçti. Öyle bir geçti ki "koruyuculan" sayesınde pek çok kışıden gamatayı yedı. Cağaloğlu allak bullak oldu, araçlar birbirine gırdi, yollar tıkandı, insanlar homur homur söylendi. Istanbul Erkek Lisesi'nde yeni eğitim yılının açılışına katılan Mesul Yılmaz'ın arabası ve tüm beraberindekilenn ve de korumalarının arabalannın hepsı Istanbul Erkek Lısesi'nın bahcesine sığabiliyorken polis Turkocağı Caddesi'ni tumuyle kesti ve trafiğe tıkadı. Gelen geçenlerin görduğu manzara Istanbul Erkek Lısesı'nı kuşatmış yuzlerce polıs, trafiğe kapanmış cadde uzerinde sıralanmış 12-13 adet ustu mavı yanar dönerli polis arabası, aynca 6-7 tane de ıçinde sivil gorıllerin yer aldığı koruma arabalanydı. Ayrıca polıs çekicıleri vs. ile alınan guvenlık onlemlen kunılan barikatlar sanki bu caddede PKK ile savaşan bir polis timi izlenimi veriyordu. Nuruosmaniye dahil tum sokaklardakı araçlar, tıkanmış trafikte iki saat kadar yolların açılmasını beklediler. Neden sonra Başbakan gitti bir saat kadarlık uğraştan sonra da Cağaloğlu'ndaki karışık duğum çözülebildi. ACI KAYBIMIZ Samsun esrafından Dr Halet Onay ıle Ferhunde Ona/ın sevgılı evlatları. Can Ona/ın değerlı ağabeyı Zelıha Ona/ın kaymbıraderı, Ceylan ve Barıs'ın amcaları, Fatıh Dural'ın bacanağı, Sevıl Ozgur Dural'ın enıstelerı Nurten Baykara'nın damadı. Sevgı Ona/ın sevgılı esı Melıs'ın bırıcık babası Mimar ÜÜMİT ZİYA ONAY ıkaybettkık Acımız sonsuzdur Cenazesı 18 Eylul 1991 Çarsamba (Bugun) Teşvıkıye Camn'nde kılınacak oğle namazmı muteakıben Ortakoy Mezarlığı'na defnedılecektır Mevla rahmet eyleye AİLESİ bırden faızleri artırma kararı- na varıvermiş. — Ne olacak? Zaten bunca kâr etmişim. 1,5 trilyonun 200 milyannı faizle dağıtsam ne yazar diyordu. Hamit Belli kuşkusuz mev- duat sahıplerine iyilik olsun diye veya bankanın mevdua- tını artırmak için bu yola baş- vurmamış. Peki neden faizleri artırı- yor? Bu soruya şöyle yanıt ve- riyordu. — Piyasayı duzenlemek için. Akbank, bugunlerde para basmaktan başka bir şey dü- şünemez hale gelen Merkez Bankası'nın yerine duzenleyicı bir işlev kazanmaya soyundu anlaşılan. Bakalım diğer bu- yuk bankalar ne yapacaklar? Nasılsa "faizleri düşiiriin yoksa kanşmam" diye bağınp çağıran bir Güneş Taner yok artık. Bankaalann konuşmalann- dan çıkardığmuz bir başka so- nuç ise, DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çilkr'in ye- ni ekonomik programından pek hoşlanmamış oldukları. Bir bankanm genel müdurü UDlDEM projesindeki tablo- sunu Türkıye ekonomisinin iş- leyişini labirente benzetip kah- kahalarla gıilüyordu. Bu projenin bankaların sa- nayi kuruluşlarına açtığı kre- dılerin maliyetlerini duşürmeyi öngörmesi bankaalann pek hoşuna gitmemiş anlaşılan. Son yıllarda Turkiye'nin en çok kâr eden kuruluşlan ara- sında bulunan bankalar, yuk- sek kredi maliyetlerine daya- namayarak borçlannı ödeye- mez hale gelen sanayi kuruluş- lannın ve firmaların da üstü- ne oturarak daha da geliştik- leri için duzenin değişmesini pek istemiyorlar anlaşılan. Bankacılar seçimlerle ılgili olarak konuşmaktan ve tah- mın yurutmekten ise özenle kaçımr bir tavır ıçındeler. An- cak iktidann değişecek gibi gÖTunmesi pek çoğunu rahat- sız etmişe benzdyor. MERKEZ BANKASININ ASLANI Gal kaplanını dinliyor MERKEZ Bankası Başkanı Rıişdu Saracoğlu iki uç yıldır her gıttıği toplantıda aslanlar gi- bi kûkruvordu: — Merkez Bankası'nın para programına politikacdar, hüktt- met kanşmasjn. Para basmaya zorlarsanız enflasyon azar. Turkiye'de enflasyon lobisi var. Benim bankam bagımsız olmalı. Saracoğlu, Taksim toplantı- sında yaptığı bir konuşmada da bu toplantıya katılanların bü- yük bir bölumunün de enflas- yon lobisiae dahil olduğunu ileri sünnuştü Saracoğlu daha sonra Gıineş Taner'e karşı mucadelesini de aslanlar gıbi surdurdu ve Akbu- lut hukümetinin son gunlennde Sheraton Oteli'nde bir toplan- tıda para politikalannı anlatır- ken Merkez Bankası'na baskı yapmak isteyen ve faız politika- lannı istediği gibi belirleyen Gü- neş Taner'ı ustu kapalı bir bı- çımde eleştirdi durdu. Saracoğlu'nun bagımsız ta- vırları ve karşı çıkışları, doğru- su burokrasıden biraz da böy- lesine kişilikü bir çizgi bekleyen- leri memnun ediyordu. Bu kişılıkli çizgi son zaman- lara kadar surdü. Yılmaz hüku- meti işbaşına gelir gelmez para dağıtma politikasını başlattı ve erken seçim kararını aldı. Bu- gunlerde para politikalan ve programları tümuyle rayından çıkmış durumda. "Ben para basmam, kendi paranızı kendiniz bulun" diye tafra atan Saracoğlu'nun ban- kasımn matbaası gece gündüz harıl harıl çalışıyor. 5 trilyon para basıp yetiştir- mek için Merkez Bankası mat- baası harıl harıl çalışırken bir yandan da 100 bin liralık bank- notları hazırlıyor. Merkez Ban- kası Başkanı Ruşdu Saracoğlu ise sesını kesti, oturuyor. Artık ne para programı anla- tıyor ne de kimseyi enflasyon lo- bisine dahil olmakla suçluyor. Maksat ANAP'ın seçim alması olunca hukumete karşı direniş çizgısi kırılıveriyormuş anlaşı- lan. Rüşdu Saracoğlu geçen ak- şam Gal Kaplanı Tom Jones'u dinlemeye gelmıştı. Merkez Bankası'nın aslanının kuyruğu- nu ANAP çiğnediği için şımdi- lik kaplanlan dinleyerek oyala- nıyor. KİM KEV1E DUM DUMA BEHIÇ 4K PİKNİK PI\ 4LE MADK4 fflZLI GAZETECÎ KECDET $£ ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACl GARFIELD jnı DA VIS 6£8F\'£WJ ÖNÜMDE SADECE ıç ÇAMAŞ1E) 'LEDAMSEOECEdl'M İLAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞFNDAN 1- Bakanlığımız Araşürma, Planlama ve Koordınasyon Kurulu Baş- kanlığı Merkez kuruluşunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9. de- recelı 10 adet APK. Uzman Yardımahğı ile lllerdeki Planlama ve Ko ordinasyon Mudurlüklerinde çalıştmlmak uzere 45 adet ll Planlama Uzman Yardımcılığı kadrolanna, yazüı ve mülakat ımtihanı ile ele- man alınacaktır. 2- Atanacaklara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun esaslan dahilınde raaaş ve diğer ddemeler yapılacaktır. 3- Imtıhana katılma şartlan; a) b57 Sayılı Devlet Memurbn Kanunu'nun 48. maddesinde belir- tilen genel şartlan taşımak, b) Hukuk, Maliye, Ekonomi, Idari Bilimler, Işletme ve Istatisük dallannda öğrenım yapan en az dört yülık Fakülte, Akademi veya Yuk- sek Okul Mezunu olmak, c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, d) Yazılı ımtihan gunu ıübanyla 30 yaşınj doldurmamış olmak, (24.11.1961 ve sonrakı tarihte doğanlar) c) Görevini devamlı yapmasına engel olabılecek \ucut ve akıl has- talığı veya vucut sakatlığı ile özürlü bulunmamaktır (Sağlık Kurulu raporu ile belgelenecektır) 4- Muracaatçıların; — Oğremm belgesı aslı veya noterce tasdik edılnuş suretı, — Tasdıkh nufus cüzdanı örneğı, — İki adet vesikalık fotoğraf, — Üzerine yazışma adresı yazılmış ve 2.500 TL.'lık posta pulu ya- pıştınlmış bir mektup zarfı ıle bırlıkte Bakanlığımız Personel Genel Müdurlüğu'ne 18 Ekım 1991 gunu mesaı saatı sonuna kadar bızzat müracaat etmeleri ve sınav bü- rosunca venlecek iş talep formunu doldurmalan gerekmektedır (Ger- çeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sa- yılarak atamalan yapılmaz ve ataması yapılmış olsa dahi ıptal edılır.) Ginş şartlaruu taşıdığı anlaşılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Nferkea'nın (OSYM) Turkıye Halk Bankası Kuçukesat (Ankara) Şu- besı'ndekı 1003 nolu hesabına 80.000 TL smav ucretinı yatırarak de- kontlannı sınav burosuna teslım edecek ve aday kimlik belgesı ala- caklardır 5- Yazılı sınav 4 Kasım 1991 tanhınde saat I4.00'te ÖSYM tarafın- dan tespit edilecek salonlarda yapılacaktır Sınavın yapılacağı bina, salon ve oda numaralan, adaylann adreslerine önceden postalana- cak ÖSYM sınav gınş belgesınde belırtılecektır. 6- Yazılı ımtihan; — Ekononu, Maliye, Istatistık, Hukuk, Idarı Bihmler, Turkçe ve Inkılap Tarihi konularında yapılacaktır. Ekonomi ve Maliye sınavında, Makro ve Mikro Ekonomi, Genel Planlama ve TurkıyeVieki Uygulaması, Kamu Gelirleri, Kamu Har- camaları ve Maliye Polıiıkası, Butçe ve Bütçe Politikası, Türk Butçe Sistemi ve îstatistik Konuları, Hukuk ve 1dan Büımler Sınavı'nda ise Anayasa Hukuku, İdare Hu- kuku ve Yönetım Bılımi konularma yer venlecektır. 7- Yazılı sınava gırişte Bakanlıkça verılen Aday Kımlık Belgesi ve ÖSYM Sınav Gınş Belgesı ıle adayın kımlığını gösteren resımlı diğer bir belge bulundurulacaktır. Adaylar beraberlerınde yumuşak kur- şun kalem ve sılgı getireceklerdır. 8- Yazılı sınav değerlendirmesı 100 puan uzennden yapılacak ve de- ğerlendirme sonucunda; 70 ve daha yıiksek puan alanlar yazılı sınavı kazanmış sayılacaklardır. 9- Yazılı sınavı kazananlar, Bakanlık Merkezınde ılan olunacak bir 'anhte sözlu sınava tabı tutulacaklar ve sınavı kazananlar daha son- rr, Sakanlıkça yukarıda behrtılen kadrolara atanacaklardır. PERSONEL GENEL MÜDURLUĞU Basın. 35521
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog