Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makale



Katalog


«
»

CUMHURÎYET/16 18 EYLÜL 1991 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN Uevlet Meteorotoji Işleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bılgıye göre, yurdun kuzeybatı kesim- lerı parçalı bulutlu. Marmara1 nın kuzeyi ile Batı Karademz kı- yıları yağışlı, diğer yerler açık geçecek. HAVA ŞiCAKLIĞI De- ğişmeyecek. RÛZGÂR: Kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Denizler- de, Karademz ve Marmara'da gûnbatısı ve lodos, diğer deniz- lerimede günbats \e karaydden Adana Adapaon Adıyaman Myon A$n takaıa Anökya Antalya Artvın Aydın Balıle&r saatte 10-21 denız rnıllı hızla esecek. Van Göiû'nde hava açık geçecek. Rûzgâr kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Göl küçük dalgalı olup. görûş uzaklığı 10 km. dolayında olacak. Q Bıtfs Bokı Btifsa Çanakloie Çonım Oeraa 35° 24» Dıyarbafcu 26° 20° Edıme 34° 14° Erzıncan 27" 10° Erzurum 28° 10° Eskışefaf 28° 12° Gazanteg 31°26°&resun 37° 18° Gûmûşhane B 34°19°Maı»sa 26° 16° K Maraş 32» 18° Mersn A y A A A 30° 10° Muş A 26°19°OnJu 28° 9°fta 25°15°Halrtân A 28° 15° Samsun 33° 16° Isparta A 32° 12° Snrt 26= 15° (söıttul V 2<° 18" Smoo 27° 10° laınf A 30° 18° Sıvas 32° 14° Kare A 25° 6° Tetartaj 33° 16° Kastamonu 8 26° 9°Trataw 30° 10° Tuncdıı 27° 14° Kaysen I 28° 16° Kırttare* I 24° 17° Konya l 27° 8°Kûtahya ı 31° 12° Maiatya 28° 14° Van 28° 10° Yozgat 32° 14° ZonguMak A 32° 17° A 36° 20" A 30° 23° A 32° 15° A 31° 13° A 32° 13° B 26°20P B 25° 20° B 2<°16° A 34° 13° Y 23° 16° A 28° 8° Y 26° 18° B 25° 20° A 31° 14° A 30° 12° A 29° 12° A 23° 14° Y 23° 17° A-açft B-buluOu G-güneşi K-karlı S-sslı ¥-yaûmurlu DÜNYA'DA BU6ÜN BULMACA Y 18° B 20° A 30° B 26° lenmgrad Londra Madnd M,lanc Montreal Mostaa Münh New Yort Oslo Pats Prag RryaO Roma Sofya $im Tel Anv lunus Varşova Vened* Vıyana Washıngton ZüM B 25° Ceayır OMe Duba. frankiurt Gme Hetsınkı Katnre Kopenhag Kötn Leftaşa SOLDAN SAĞA: 1/ "Gene kavim- kardaş, can-cana düşman / Gene ye- diboğum akrep, san — ,' Almmızın aklı- ğında puşt işi zulüm" (Ahmed Arif)- 2/ Bir nota... Kayalık kıyılarda ya- şayan bir balık. 3/ Odün... Kuran'dabir sure, 4/ Birbirini al- datma ilkesine daya- lı bir oyun... Kurnaz, açıkgöz. 5/ Bir kim- senin emek verme- den sağladığı kazanç. 6/ Kötü bir du- rumla karşüaşma sanısı... 'Irlanda Cumhuriyet Ordusu! 7/ Nikelin sim- gesi... Sarkaç. 8/ Bir bağlaç... Uzak- lık anlatmakta kullanılan söz... Bir cetvel türü. 9/ Geceleri ışık çevresin- de dönen küçük kelebek. YUKARIDAN AŞAClYA: 1/Pasif. 2/ Parlaklığı birdenbire artan yüdız... Söyleyiş özelliği. 3/ Kutsal bir güce, bir dileği yerine getirmesi için yapı- lan vaat... Rütbesiz asker. 4/ Matbaacdıkta kullanılan bir çeşit ince harf. 5/ Eski Mısır'da güneş tannsı... Genellikle çiğ ot ya da sebzelerle hazırlanan yardımcı yemek. 6/ Eskrimde bir kar- şılaşma turii... Yaşamsal sıvı. 7/ Devinim olaylannı inceleyen bilim dalı. 8/ Bir şarkıda her kıtadan sonra yinelenen ve beste- si değişmeyen parça. 9/ Kabartma bir fıgür oluşturacak biçim- de yontulmuş değerli taş... Osmanhlar'da gece bekçisi. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Şoförler vazgeçmedi 18 EYLÜL 1931 Taksim ile Karaköy arasmda 10 kuruşa müşteri alarak işlemeğe başbyan otomobiller Belediyece seyrüseferden menolunmuşlardır. Otomobilciler çalışmalanna müsaade edilmesi için tekrar Belediyeye müracaat etmişlerse de bu müracaatler reddolunmuştur. Belediye taksimetreden ucuz fıatla yolcu taşınmasıru menetmemekte, yalnız otobüs şeklinde müteaddit kimseler ahnmasını münasip görmemektedir. Bundan başka bu ucuz otomobüler olduğu için Belediye sıkı bir fenni muayeneye tâbî tutulmalanna lüzum görmektedir. Bunlar muayene edildikten sonra otobüs şeklinde olmamak şartile taksilerden daha ucuz ücretle işlemelerine müsaade verilecektir. Diğer taraftan söylendiğine göre bu işin müteşebbisleri on güne kadar yeni bir teşkilâtla sefere başlamak için bir teşebbüste daha bulunacaklar ve tekrar mümanaata maruz kalırlarsa Dahiliye Vekâletine müracaat edeceklerdir. Otomobillerin 10 kuruşa adam taşımaları taksimetre ücretlerinin ucuzlatılmasının kabil olabileceğini meydana çıkarmıştır. Belediye bu hususta tetkikatta bulunmaktadır. Eski otomobiller için yeni bir taksi ihdas olunması mühtemeldir. Otomobillerin onar kuruşa müşteri taşımalan tramvaylar üzerinde derhal mahsüs bir tesir göstermiştir. Istihbaratımıza nazaran Tramvay kumpanyası bu vaziyet karşısında bazı tedbirler almak mecburiyetini hissetmiştir. Bu hususta Tramvay Kumpanyası Müdürü Mösyö GindorFun Avrupa'dan avdeti beklenmektedir. Şirket nezdinde salâhiyettar bir zat şunlan söylemektedir: "— Kumpanyanın bu vaziyet karşısında ne yapacağını bilmiyorum. Yalnız otobüsler değil, otomobillerin iki günlük faaliyeti bile tramvay münakalâtı üzerinde müessir oldu. Bunlara müsamaha edilecek olursa Kumpanyanın müşterisi hemen hemen pasolulardan ibaret kalacaktır!' 30 YBL ONCE Cumhuriyet Menderes'in hükmü infaz edildi 18 EYLÜL 1961 Milli Birlik Komitesi Irtibat Bürosunun 61 numaralı tebliğidir: 1- Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat, Amiral Bristol Hastanesi Dahiliye Servisi Şefi Dr. Nevzat Yeğinsu ve Yassıada Garnizon Hastanesi tabiplerinden Dr. Galip Bozalioğlu, Dr. Ahmet Karahaliloğlu, Dr. Zeki Kebapçıoğlu ve Dr. Sedat Yürütgen'den müteşekkil heyet tarafindan düşük Başvekil Adnan Menderes'in sıhhi muayenesi yapılmış ve sıhhi durumunun tamamen normale döndüğü raporla tesbit edümiştir. 2- Yüksek Adalet Divanınca verilen ve Milli Birlik Komitesince tasdik edilen idam cezası hükmü infaz edilmiştir. Tebliğ olunur!' Yassıada tahliye ediliyor Milli Birlik Komisyonu idamları tasdik edilen uç idam karanrun Imralı adasında infaz edilmesinden sonra Yüksek Adalet Divanı tarafindan çeşitli hapis cezasına çarptınlan mahkûmların en kısa zamanda, bir askeri üs olan Yassıada'dan tahliyesi cihetine gidilecektir. Menderes GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet Cenazeler anıt mezarda 18 EYLÜL 1990 Eski başbakanlardan Adnan Menderes ile eski dışişleri bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu ve eski maliye bakanlanndan Hasan Polatkan'm 29 yıl önce gömüldükleri Imralı'dan, feribotla tstanbul'a getirüen naaşları, devlet töreniyle Topkapı'daki anıtmezara nakledildi. Törene Cumhurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Başkanı Kaya Erdem, Başbakan Yıldınm Akbulut, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu ile çok sayıda bakan, parlamenterlerle birlikte Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yakınları, çalışma arkadaşlan katıldı. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve DYP milletvekilleri, devlet protokolüne katılmayarak halkla birlikte yürüdü. TABTISMA Saym İstanbul Valisâ*ne Mektnp Bu mektup, Sayın tstanbul Valisi'ne, aşağıda kendisine arz edilecek hususun, devlete, kurumlara ve şahıslara saygı için- de ve normal usulleT çerçevesi içinde yapı- lan başvurulara rağmen çözülememesi ne- deniyle yazıhruştır. Kadıköy, Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Caddesi'nde bulunan, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski ve saygın (?) kulüple- rinden biri olan Büyük Kulüp, tamamiyle bir iskân sahası içinde olmasına rağmen, pazartesi geceleri hariç her gece sabah 03'e, hatta bazı gecelerde 04'e kadar uzayan çok yüksek sesli canlı disko müziği ile çevreyi rahatsız etmektedir. İki buçuk ayı aşkın bir süredir devam eden bu durum hakkında çevre sakinlerinin yaptığı şikâyetlerin yanı sıra ben aşağıda sıralayacağım başvurulan yaptım. Normal bir vatandaş ve bir kom- şu gibi ilk başvurumu kulüp müdürü Saa- dettin Sükan'a yaparak yüksek sesteki mü- ziğin saat 01 'de durdurulmasını rica ettim. Kendisi kulüp diskosunun bir başka işlet- me tarafindan çahştınldığım bir uyarıda bu- lunacağını ve fazla birşey yapamayacağını açıkladı ve konuya fazla bir ilgi gösterme- di. Hemen hemen her gece Göztepe Polis Karakolu ve 055 numaralı nöbetçi polis ko- miserliğine telefon ile yaptığım uyanların yanı sıra, tstanbul Valiliği, Kadıköy Kay- makamlıgı, tstanbul Emniyet Müdürlügü, Kadıköy Emniyet Amirliği ve Göztepe Po- lis Karakolu'na yazılı başvurularda bulun- dum. Kulup Yönetim Kurulu Başkanı Ra- if Dinçkök ve kulüp müdürüne mektup ya- zarak çevre sağlığını bozan, toplumu hiçe sayan bu saygısız davranışm durdurulması için gerekli önlemlerin almmasını ve du- rumdan haberdar edilmemi istedim. Başvn- rumun havada kalmaması için yetki sahibi her kuruluşa yazdığım mektuba, diğerleri- ne yazdıklarımın fotokopilerini ekledim. Hiçbir sonuç alamadım. tstanbul Emniyet Müdürü Sayın Mebmet Ağar ile görüşerek konuyu kendisine şah- sen sözlü ve yazıh olarak iletmek istedim. Kendisi ABD'de olduğu için son derece ki- bar davrandılar ve beni kendisine vekâlet eden Emniyet Müdür Yardımcısı ile görüş- turdüler. Kendisi ilgileneceğini belirterek Kadıköy Emniyet Amiri ile gönişmemi sağ- ladı. Sayın Emniyet Amiri'nin ilgi dolu söz- lerine rağmen hiçbir ilerleme sağlanmadı. Saygın bir kulüp ve üyelerinin ve yöne- timinin seçkin kişiler olduğuna inandığımız Büyük Kulüp ancak beşinci sınıf bir duğun salonu tarafindan sergilenebilecek toplum bilincinden uzak bu davranışını halen sür- dürmektedir. Bir vatandaş olarak devletin ve toplumun koyduğu kurallar içinde çözmeye çalıştığı- mız sorun, esasında yaşadığımız çok daha önemli bir sorunlar ve sorular dizisini göz- ler önüne sermiştir. Işte bu nedenle Sayın Vali'ye yanlan bu açık mektup ile bu so- runları dile getirip bir cevap almaya çalışı- yorum. Devlet bu kadar acz içinde midir? Devletin, toplumun huzurunu ve sağlığını koruyuoı yasalan yok mudur? Var ise dev- letin bunlan uygulama ve uygulattırma gü- cü yok mudur? Bu kadar basit ve çözümü kesin ve su götürmez bir meselede devlet na- sıl acz içinde kalabilir? Toplum ve vatan- daş için var olan devlet, toplumun ve va- tandaşın bir derdi olduğunda onu nasıl yal- nız bırakır? Vatandaşm derdi ile kim ilgilenecektir, ciddiye alacaktır? Sayın Vali'den Istanbul'un en yüksek mülki amiri olarak şu soruların cevapları- nı da ahnak isterim. Büyük Kulüp'ün bu- lunduğu yer bir iskân sahasıdır. Böyle bir iskân sahasında bulunan bir eğlence işlet- mesine sabahın geç saatlerine kadar faali- yette bulunma izni nasıl verilebilir? Veril- se bile bu, çevreyi rahatsız etme iznini de beraberinde mi taşımaktadır? Biz çevre sa- kinlerini üç aya yakın bir süredir rahatsız eden bu dururnun gelecek yılları da kapsa- yacak bir şekilde engellemesi ümidi ile Sa- yın Vali'nin ilgisine şimdiden teşekkür ede- rim. KORKMAZ tLKOKUR Mitsui Bank Genel Müdür Yardımcısı / tstanbul « ^ EĞİTİ -A; Evl339 OS 63 M REHBERI ACIBADEM ÇOCUK EVİ • 3-6 yaş çocuklaı için genış bahçemizde açık hava etkinlıkleri • Eğlenceli oyun ve faaliyetler • Üginç ycrlere geziler YeşilobaSk No.11 Acıbadem, Kadıköy/İST (Çamlıca Kız Lısesı Karşısı) A I I I I | » ı ı e Tcl: 151 00 44 ÇANAJANb F a x : i5,4i55 ÇUNKU Bikmsel ESrtm YĞntembnmcje, 15 kşıBk TV, VİOEO-AUOİO Donanımlı sınrflanmıza ve İNGİLİ2CEV 1 YıWa «ğretebilme savımıza KATMANffl BEKLİYORUZ ANTİK İNGİLİZCE DİL KURSLARI IsanCulCad Kırmızışebboy Sck No1C BAKIRKÖY 572 18 44 572 18 60 OZEL HULYA ABLA ÇOCUK EVİ Uzman psıkotog ve pedagog denebminde "Eğitimde 16. yıl" Ye;üb*har Sok. 22 Goocpe - Çıfıduvuzlu 356 45 37 - 356 39 55 tNGİLTERE VE FRANSA'DA İngiHefe ve Amerika'da İNGİLİZCE 17-27 yaş arast bayanlar tçın BİLTUR YURTOŞIEĞÎTİU HtZUEVLERI Te«: 1498732-14657 67 1457511ta.1498028 ÇOCUK KULÜBÜ Çağdaş eğitimde mcak bir baktş açısı 2-6 yaş kayıtlarımız devam ediyor. Kcşjfdu WaiPajaSk.ho 24 339 02 32 EMEL fiBLfî ÇOCUKEVİ ETÜD MERKEZİ KREŞ 0-2 Yaş 3-6 Yaş 7-12 Yaş Kreş Anaokulu Etüd KREŞ:Moûa,BostanSk. No:14/1 Moda-KadıkAy ETÜD:SokulluSkNo38 Bahanye-Kadıköy 346 10 97 SURKUR • SURKUR SÜRÜCÜ KURSU Oevreier: HafiaSoau: 21 Eytti 23 Eylü! KADIKÛY 349 18 24 - 349 18 25 336 02 06 - 336 02 79 BENIM OYUM İBM'YE ! " "tşgarantilieğitim" tBM'dedir. •91-92 EĞtTtM PROGR.\MI : • Bilgisayar Programcılığı Sertifikası.(DOS4 01J 3 W.LO- TUS1.2.3..DBASEIII PLLS. PC TOOLS. BASIC. CLIPPER PASCAL.CI • Bilgîsa>arlşletmeniSertirıkası ( DOS4.0I.PW.LOTUS1 2.?., DBASEIII PLL'S. PC TOOLS. Gene! Muhaseb*. Bılgısayarda Mu- hasebe Uygulama]an.) • 8 ayda Milli Eğitim Bakanlığı tngiliıte Sertifıkası. (Yâbanc ı oğ- relmenlerjönetımuıde. "konujma a|ırlıklı lnsılızce olrenımı.) KAYITLAR SLRUYOR.. BLGÜN ARAYIN! T C Mıll F4«ımBaı,anlığıO?el İ S T A N B U L BigısayarveingfcccMerVezı PRACTICAL ENGLISH « aok b> ortamda y g y y KGİLkZCEÖĞRENİN Dtvrtkr: Hrfa ip: 23 EyU MaftıStnu E KADIKÛY C AU-PAIRLİK İNGİLTEREDE • 17-27 <fâ arasındakı bayanlar • Seçkin İNGlLtZASelerranın* A0-PWR» yaparak 6 ay.1^4 , 2 yıl kalarak İNGLİ2CE ögr»- netalif Hahada £30 • £35 pound kazanabilrsırtr • tSTANBUL ÜSAN MERKEZİ KUHSİYERLERİNİ Bu eğrtın hem«inden ÛCRETSİZ yarar- landmyor Gençlûri(_Cd.No 5ÛLALEÜ T»l : 520 81 99 Fax : 511 90 69 Td 3481824-336 02 06 33602 79 Fsx 3491825 =Anr »8OGSAV FBOGIÎ/V/LAMi Bahanyc Caddro (Rete Sıneması Karst» gı ı2 Ogreînerler ÖIEL AMAÇL1 İNGİLİZCE 's Ingıhzcesı (ısverınızde de} TOEFL & FCE Sınavbnna Hazırl.V lllk defa vetıskınlere Ozel) ENGLISH TASFİYE HALİNDE S.S. ŞEKER YAPI KOOPERATİFİ TASFtYE MEMURLARINDAN SON DUYURU 30.05.1990 tarihinde yapüan kooperatif kaparuş genel kurul toplanusında ortaklara tevriine karar verilen ortaklık payları ile kooperatif varlı&ndan hısselerıne düşen meblajlar (aşagıda isnnkri yazılı ortaklar hariç) diğer büıttn oı- taklara veya varıslenne ödenmış bulunmakladır. Ajağıda isimleri yazılı ortaklar muhtelif tebligiere rağmen müracaat etmediklenDden ve adres.tr) bilinemediğin- den alacaklan ödenemedi. t$bu Uan tarihuıden itibaren üç ay zarfında (En geç 20.12.1991) memurluğumuza müraca- at etmiyenlerin alacaklan T.C Merkez Bankası'na tevdi edilerek hesaplannın kapanacağı duyurulur. Müracaat adresi- Asmalımescit Sokak No. 40 Nilhan Kat 1M13 Beyoğlu- Telefon No. 144 06 77 - 333 12 06 Tasfiye halinde S.S.Şeker Yapı Koop. Tasfıye Memurlan Ş. Kaya Aktan Vecdı Arıner Ort. No. 6 24 26 40 6^ Sl 91 97 104 125 135 Adı soyadı Ali Akyol varislen Ha.ati Barbarasoğlu Var. Refka Ba>ro Safınaz Dunıiz Rafet ve Sabıha Hakol M. Guner Köknar Feriha Özlem Bn. Hikmet Sıpahioğlu Tülay Sökmen Hanefı Ulutekin Var. F. Setuha Duruız Var On. No. 19 25 28 65 70 85 94 103 114 126 138 Adı soyadı Mehmet Aydemir varislen Vedat Başaran Ester Delicocıc Fatma Gürsoy Nazmi llter Ekrem Olcay Alı Saraçoğlu Sait önen Vural Topkaya Semra Bocok (Umar) varis. M. Sıdıka Anker varis. GUVERCINLIK KOYU BODROI 21—27 EYLÜL 1991 Denıze sıfır olelde 6GECE7GUN YP Aç.k bate sabah kahvaltısı Bırer larr gun olobus ve yatla çevre ge^ısı ve Mavi Yolculuk (oğle yemeğı dahılı Bir gece BOORUM da dısco ve eğlence turu 0 10 yaş çocuk ındtnmı Ulaşım dahil Jlaşım haiç 480.000 TL 320.000 TL o POLİTİKA VE OTESİ MEHMED KEMAL . .Çalıp Çırpma Üstüne. Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiği betii otunca İçiş- leri Bakanlığı'nın kalorifer dairesinde ocak durmacasına bir hafta yanmıştı; yeni iktidara eskinin pisliklerini göstermek is- temiyoriardı. Eskiyi yakıyortardı. Görenler: "Bak yakıyorlar." "Neyi?" "Gizli evraklan." Hep hesap soracağız diye iktidara gelirler, sonra unutur- lar. Hesap soracağız kabarması hoşa gider. Hesap sorma- da karşısındakine bir üstünlük taslama vardır. Gelirler, ama sormazlar. Belediye seçimlehnden sonra da hesap soracağız diye gel- mediler mi? Neler neler söylediler ama hesabını sormadı- lar. Şimdi yolsuzluk söytentileri bu belediyeler için söylenmi- yor mu? Dahası var, hesap sorulacak olanı istanbul'da kazanmak için öne sürüyorlar. istanbul için, en gözde adaylardan biri- dir. Parti eleştirisini "hesap sorma" üstüne kurduğundan; "Mahkernece karara bağlanmamış hesaplar sorulmasın" diyor. Hangi mahkeme şimdiye değin önüne getirilen hesap- ları karara bağladı? Dendi de sonradan unutuldu. Hep duymuşumdur seçimlere gırilirken de, girildikten sonra da "hesap soracağız" derter, bir türiü de sormazlar. Yüce divanlar, Yassıada mahkemeleri kurulmuştur, "hesap soracağız" denmiştir, arkası fos çıkmıştır. Ulu yargıçlann önû- ne fasa fiso şeyter çıkanlmıştır. Dönemin başbakanı yargı- lanmıştır, konular hırsızlık değil, beoek, cımbız, külot olmuş- tur. ûrtülü odenek kasasından kadın külotu çıkmıştır. Muhalefet partisinin seçimlerde bütün ağıhığını hesap sor- ma üstüne kurduğu söyleniyor. İlk karşı koyma kendi içinden geliyor, "Aman mahkemece karara bağlanmamış konulan kanş- tırmayalım!.." Kim iktidara gelse hemen çalıp. çırpma gündeme gejir. Ma- kama oturanın gözü kasayı boşaitmadadır. Kasa da bir türlü boşalmaz, sadece boşaltıkjığı söylenir. Hangi çulsuz seçim- le bir makama gelmışse hakkında söylenen çalıp çırpma ol- muştur. Karalama hazırdır, "Ayağında donu yoktu, şimdi neleri var, neteriL" Menderes, "Her mahallede bir milyoner" derdi, bugün her sokak başında bir milyarder var. Rakamlar kabarıyor. Şimdt- nın vurgunlan karşısınoa eskiler devede kulaktır. Şair bugün- leri başında gormüş olacak ki soyle diyor: Milyonla çalan mesned-i izzette seretnaz Birkaç kuruşu mürtekibin cay-i kürektir. Demesi şöyle: Milyonla (bugün milyarla) çalarsan başın yükseklerde olur, saygı, değer görürsün; ancak az çalmış- san yerin hapisanelik de değil, küreklik olur. Çalarsan bü- yük çalacaksın ki senden hesap soracaklarla paytaşabilesin. Gel'ıp gizlkjen, "Çaldıkların nerede?" diye sorduklarında, "işte, burada, bölüşelim." Seçtm kampanyasına 'hesap soracağız' ağıritğı ile giren- ler 'hayali ihracat' mucidi değil miydi? Çalmak zordur; fakal çakjırmak çalmaktan da zordur. Devlet malının deniz, yeme- yenin de domuz olduğunu soyieyen atasözü neyin üstüne ku- rulmuştur? Bir kocaman gerçeğin üstüne... ÇAU^ANLARIN SORULAR1/SORU1NLAR1 . YILMAZŞtPAL "SSK'dan da Emeldi Olabilir miyraı?" SORV: Bir devlet bankasında 20 yıl hlzmetten sonra bir ka- dm iştirakçi otank, 3* y«şwdm miidür yantıması Iken 1981 yılı sonunda, TC EmekH Sudıgı'adu emeldi oldum. Halen 838 bin lira emekli maaşı shyornm. Maddi imk&psiTİı>tl»r neöeniyle ocak 1983'te, 506 sayıta Sosyal Sigortalar Yasan'aa ubi olarmk ve bü- tün sigorta koUansa ait prinlerimin ödenmesi ko- şulayla, özel sektörde çab^raaya başladun. Bu çabşmam halen de dcvuı etnektediT. 1) SSK'dan da emeldi olabOir miyim? Emeldi olur- sam emekli maaşj alabüir miyim? Alabilirsem hangi şartlarda tüabilirim? 2) Işimden aynlmam haliade sigortahhğiBi »teğc bafclı olarak devam edebilir mi? EJi YANTIİ1) Sosyal Sigortalar Yasası'nın 2. maddesınde "Bir hü- met akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafindan çalış- tınlanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar" denilmektedir. TC Emekli Sandığı gibi yasayla kunılu bir sosyal güvenlik kununundan emekli aylıgı alanlar, bir iş akdi ile çalışmaya baş- ladıklarında sigortalı sayılıp 506 sayıh Sosyal Sigortalar Yasa- sı'nca tanınan haklardan eksiksiz yararlanabüecek midir? 2167 sayıh yasa ile ve yasanın yürürlüğe girdiğı 11 Temmuz 1978'den, 3279 sayıh yasanın yürürlüğe girdiği 6 Mayıs 1986'ya kadar, "sigortah emekli ayhğı almakta olanlar hakkında ma- lullük, yaşlüık ve ölüm yardımlanna da müstahak bulunanlaı hakkında hastalık sigortası" hUkümlerinin de uygulanmaması öngörülmüştür. : 3279 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 6 Mayıs 1986'dan son- ra TC Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kunımu, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun geçici 20. maddesine göre ku- rulan emekli sandıklanndan "malullük veya emekli ayhğı al- makta iken", sigortalı bir işte çahşanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama bugün de geçerlidir. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş sürelerin, Sosyal Si- gortalar Yasası'na göre sigortalılık süresinden sayümayacağı ve sosyal güvenlik kurumlannda geçen çalışma süreleri ile de bir- leştirilmeyeceği kesinlikle belirtilmiştir. Kısaca, TC Emekli SandığYndan malullük ya da yaşlüık ay- lığı alanlann, ikinci kez ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yaş- lılık ayhğı almalan söz konusu değildir. 2) Isteğe bağlı sigortadan yararlanabilmek için de "herhan- gi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve buralardan kendi çahşmalanndan dolayı ayhk bağlanmamış olmak" koşuldur. Emekli Sandığı'ndan emekli ayhğı almanız, isteğe bağh si- gortadan yararlanmanıza engeldir. -*€«•••» m l ? • ••» m l t Kalp hastalıkları sadece kadınlarda, Çocuklarda, şişmanlarda görülmez. Şişli : 175 12 44 /45 - 166 02 78 :148 58 66-Fax: 166 47 12 TÜRK KALPVAKFI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog