Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

J&EYLÜL 1991 KENT-YAŞAM HURİYET/15 lEKTUP Yollaronanlmalı • Topkapı Oto Teknık Şanayı Sıtesı'nden bır esnaf olarak çalıştığım >erden utanıyorum. Sıtenın gırış çıkışları rallı kros pıstı gıbı Senelerdır beledıye buralara doğru durust bır asfalt yapamadı Sağlam gelen oto bu gırış çıkışlarda bozuluyor Yetkılılerden bır an önce bu yolları onarmalarını ıstıyorum MESUT P\LA Hk kırka girmek • İstanbul Haber Servssi — Fen Bılımlerı Dersanesı'nın oğretmen ve çahşanları, OYS 1991 netıcesmde ılk kırk arasına 8 öğrencı sokmanın mutluluğunu kutladılar "Goz Değmesın Şenlığı" adı verılen toplantıda şampıyon oğrencılere ödullerı verıldı Bu arada Fen Bılımlerı Merkezf nde on beş seneden uzun sure çalışan öğretmenlere plaketler verıldı. Gece ıçın özel gazete çıkanldı. Avrupalı belediye başkanlannın birleştiği nokta: ^Sorunlanmız aynı'İslanbul Haber Servisi — İs- tanbul Buyukşehır Beledıyesı ta- rafından duzenlenen bırıncı Eu- rodıalogue Genel Asamblesı dun sona erdı Asamblenın son gununde 16 ulkeden 20 beledıye başkanı or- tak bır deklarasyon ımzaladılar Toplantıda bır konuşma yapan istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Nurettin Sozen amaç- larının demokrası, karşılıklı say- gı ve kamu refahı gıbı alanlar- da ortak göruşe sahıp yerel bır topluluk oluşturmak olduğunu belırttı Deklarasyonun ımzalanma- sından sonra bır resım sergısının açılışına katılan konuklar daha sonra yatla Boğaz turuna çıktı- lar 7 tepe şehır turu yapan, Ka pahçarşı'yı gezen konuk beledı- ye başkanlan bugun ulkemızden aynlıyorlar Asamble ıle ılgılı sorularımı- zı yanıtlayan beledıye başkanla- nnın birleştiği nokta, buyuk kentlerın aynı sorunlarla karşı karşıya olduğuydu Bazı beledı- ye başkanlannın kendı kentlerı ıle İstanbul hakkındakı duşun- celerı şöyle Bilbao Belediye Başkanı Jo- su Oruondo Larreu: Bilbao ıle İstanbul farklı kentler olsa da sorunları a>nı sayılır Sanırım tum buyuk kentler ortak dertler- le uğraşıyorlar. Eurodıalogue bu açıdan çok onemlı Çunku or- tak problemlere ortak çozum bulma şansımız ancak boyle toplantılarla sağlanabılır Lar- reu, Turkıye ıle ılgılı sorulanmı- za ıse "Turkiye, demokrasiye ge- çiş periyodunu yaşamaktadır. Biz bu donemi İspanya iç sava- şında yaşamıştık. Bilbao, BASK bolgesinin başkenüdir. Kendi dü ve kulturumuz var. Ancak siz bu geçışı henuz yaşıyorsunuz. Llke- nizdekı etnik sonınlar geçışiniz- de engelle\icı elmenlerdir sanırım" dıye yanıtladı Oxford Belediye Başkanı Alan Pope: lngılız basını Tur- kıye'nın sorunlan uzenne yeterlı derecede eğılmıyor Ancak bıl- dığım kadanyla AT'ye kaiılımı- nız uzun sureden berı gundemı- nızde. Turkıye'nın bu topluluğa katılmak ıçın ekonomık ve sos- >al alanlarda çaba ıçensıntle bu- lunduğunu bılıyorum Kıbrıs'ın geleceğı konusunda Turkıye ıle Yunanıstan'ın ıtılaf halınde ol- duklarını, ancak çozum konu- sunda ne yazık kı bır ıttıfak soz konusu olmadığını soyleyebılı- rım Eurodıalogue'ye gelınce, ye- rel otontelerın guçlerını kanıtla- masında onemlı bır aşama ola- rak goruyoruz Cordoba Belediye Başkanı Herminio Trigo Aguilar: istan- bul, Asya ıle Avrupa'yı bırleştı- ren bır noktada olduğu ıçın so- runlarının daha fazla olması olasıdır Yerel yonetımlerın eko- nomık sorunlan mevcut Eko- nomık sorunu bır organızasyon etrafında bırleşerek ortadan kal- dırıp şartlarını ıyıleştırmek mumkun Her şey ekonomı ıle başlar Umarım Turkıye bır ara- ya gelen dunya ıle butunleşır ve en onemlı gereksınımını karşıla mış olur Adnan Menderes anıldı İstanbul Haber Servisi — Adnan Menderes ve arkadaşları ıdam edıhşlennın 30'uncu yıldönumunde anıt mezarda okunan mevlıtle anıldı Başbakan Mesut Yılmaz mevlıt törenının başlamasına >arım saat kala anıt mezara gelerek çelenk koydu ve mevlıdı beklemeden a>nldı Yaklaşık 200 kışının katıldığı mevlıt torenıne, Adnan Menderes'ın oğlu Aydın Menderes, Fatın Ruştu Zorlu'nun kızı ve damadı Sevın - Hılmı Ozen ve eskı Demokrat Partılıler katıldılar Aydın Menderes gazetecılenn "Başbakan Mesut Yılmazla karşılaşmaınak için itina mı gosterdıniz" sorusunu şoyle yanıtladı "Başbakan'ın ziyaretinden memnun oldum. Başbakan'la karşılaşmama >a da karşılaşma konusunda bir ıtına gostermedim. Başbakan me\lıtten \arım saat once gelmiş, ziyarette bulunmuş ve gilmış." EREKLI TELEFONLAR m PaHt krtat: 055 • ttfatye:OO0 • Jwtoma:056 • Zafeıta MMiftt*«: 527 57 00 • Meoriıktar Mrturtûftğ 172 13 73 74 75 ve 088 • İSKİ anzı: 068 • SAĞUK: Hızır AcM: 077 Saihk mtuütt. 511 89 18 Ccm*»a$a T»: 588 48 00 Ç*a Iıp: 534 00 00 (100 hat) Maraura T*- 340 01 00 Hay«an»$a l a m e : 345 46 80 Stek Ettal- 131 22 09 Tafcsin Hkyaflha: 152 43 00 SSKSaaatya. 588 44 00 SSK Otaaeydam. 121 77 77 SSK Gfcttp*: 358 67 60 Tnflk Şafee Md.: 176 24 14 (Ist) 356 04 85-86 (Kadtkoy) tütt Trafifc 377 22 07 (E 5) 356 04 86 (Şettınçı) 314 36 (B Çekmece) • THY İç Hattar o73 13 31 On Hatlar 574 73 00 (25 hat) Saotnl -74 73 00 Rezervasyon: 574 82 00 (45hat) • DDT: Skktd Da«fm: 527 00 50 H.Paşa Dnrçma: 336 20 63 H.Pa$j Santnl 348 80 20 • VAMM. $«Wr Hattan: 526 40 20 144 42 33 teaiz YaHan (Acwrt»|: 145 53 66 144 25 02 149 18 96 HABERLERİN DEVAMI Denktaş'tan Kıbns için 5 yeni öneri(Baştarafı 1. Sayfada) siliu ik yuz yuze geUp konuşa- bilecegimiz, anlaşabileceğimız bır durum hasıl olmamışsa bızı New Vork'a goturup anlaşma imzalama oyununun ne kıyme- ti, ne hikmetı olabilir" dıye sor- du. Denktaş Kıbns'takı Turk ve Rum hukumetlennın bakanları, parlamentoları arasında ortak toplantılar yapılmasını, Vasılıu ıle ıkılı goruşmelere başlamala- rını, 1000 nufuslu Pıle koyun- de örnek bır federal yaşam oluş- turmalarını ve Kıbrıs tarıhı ko- nusunda karşılıklı TV ıstasyon- lannda tartışmalar duzenlenme- sını onerdı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Bırleşmış Mılletler (BM) yetkılılenyle yaptığı go ruşmelerı tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta gelınen aşamayı Cum- hurıyet'e anlattı Denktaş gaze- temızın sorularını şöyle yanıtla- dı — Kıbns konusunda dortlu bir toplantı >apılması hedefiyle Çerçeve anlaşması kapsamında- iü sekiz konu uzennde BM Ge- nel Sekreteri'nin yardımcılan Sayın Canullıon ve Feissel'le yu- nıtulen goruşmeler tamamlan- dı. Bu goruşmelerde Turk tara- fı ile Rum tarafı arasındaki go- ruş ayrılıkları ne olçude giden- lebıldi? Gelinen noktada sızce en onemlı anlaşmazlık konula- rı nelerdir? DENKTAŞ — Temaslar su- resınce Rum tarafının ne ıstedı- ğını öğrenmek mumkun olma- dı Hatırlayacaksınız, bız "Me- sele siyasıdır ve Kıbns Rumla- nnın ortakhk cumhuriyetinı si- lah zonıyla Rum cumhuri\etıne donuşturup Turklenn ortakhk statulennı azınlık yapmak eyle- minden kaynaklanmıştır, bu meseleyi anayasal formullerle halledemezsınız" derken BM Genel Sekreterlığı ve ılgılı dıp- lomatlara bunu anlatmaya çalı- şırken her merkezde "iki taraf arasındaki mesafe daralmıştır: Eylulde New York'a muhakkak gıdılecektir" gıbı açıklamalar yapılmaktaydı Bız buna rağ- men Rumların bıze hangı nok- talarda yaklaştıklarını anlama- ya yonelık temaslan surdurduk v e son ana kadar Rumların be- lırh konularda ne duşundukle- rını oğrenmeye çalıştık Kendı goruş ve duşuncelerımızı ıyı nı- yetle ve tıtızlıkle savunduk En son toplantıda Sayın Camıllıon >oğun bır çalışmanın urünu ol- duğunu teslım ettığı çalışmala- rımız ıçın bıze teşekkur ettı, fa- kat her ıkı tarafın da Nevv York'a goturebıleceğı bır muta- bakat olmadığını söyledı Bız belırlı konularda Vasılıu ıle gö- ruşmemız gerektığını de savun- duk Kıbrıs meselesı ıkı taraf arasında bır meseledır Karşılık- lı goruşme de halledılebıhr . V asıtalı goruşmeler bır noktaya kadar varariı olabilir Esas olan karşılıklı goruşmelerde ele alına- bılır Rum hderlıgı doğal olarak "Kıbrıs hukumeti" konusunda kımıldamaksızın bızden, aklımı- zın kenarından geçıremeyeceğı- mız tavızler ıstıyor Sılah zoru ıle çaldıkları 'Kıbrıs devletı'nın temelınde var olan ortakhk sta- tümüzün ıçerdığı sıyası eşıtlığı, topraktakı egemenhk hakkımı- zı, Türkun hukümetı olama>a- caklan ve olmadıklan esasını, Turkıye'nm garantısını ve top- lumsal eşıtlığı sulandınp yok et- mek oyununa devam edıyorlar Rum tarafının bu oyunda kay- bedecek bır şeyı yoktur Göruş- me olsa da olmasa da sahte Kıb- ns hukumeti unvanı altında Kıbrıs'ın tumüne sahıp çıkma oyununa devam edebılıyor Bu arada da 'hukumet' addedılme- nın nımetlerınden yararlanıyor ve "dini ve milli duşman" bıl- dıklerı Türkıye'y' suçlayıp zara- ra sokmak ıçın de elınden gele- nı yapıyor Bu şartlarda Turk- lerle yetkı paylaşma ıhtıyacı duyma>acakları aşıkârdır Bu- nu ABD anlamak ıstemıyor Uzlaşmazlığın kaynağını bız olarak göruyor — Anlaşmazlık konulannın başında 'sıjasi eşitlik' ilkesinin somutlanması, devlet başkanlı- ğının rotasyon ilkesiyle el degiş- tirmesi ve toprak konulannın çeldigi belırtılıyor. Bu somut so- runlarda Rum tarafının >akla- şımını nasıl değerlendiriyorsu- nuz? DENKTAŞ — Bız Rum tara- fı ıle yuz yuze gehp karşılıklı bır pozısyon tespıtı yapmış değılız Aracılar bıze bazı şeyler söylu- yorlar Ruma ne söyleyeceklen- nı, Rumların ne dedıklerını bıl- mıyoruz Farazıye ıle dava çö- zülemez. Halkımızın hak ve hürrıyetlerı onun bunun anlayı- şma veya yaptığını sandığı tespı- te göre heba edılemez Vasılıu benımle yuz yuze gelmekten ka- çınıyor. Nıye? Yuz yuze gelebı- leceğımız bır durum hasıl olma- mış da ondan O halde yüz yü- ze gehp konuşabıleceğımız, an- laşabileceğimız bır durum hasıl olmamışsa bızı New YoTk'a gö- turup anlaşma imzalama oyu- nunun ne kıymetı, ne hikmetı olabilir'' — Peki bu aşamada dortlu zirve verine sizin başka onerile- riniz var mı? DENKTAŞ — Ben onerıyo- rum Her ıkı tarafın bakanları Ledra Palas'ta bır araya gelsın- ler \e bugune kadar göruşuldu sanılan konulan ele alıp dostça tartışsınlar, problemler, düşun- celer ortaya çıksın Ve bu sıstem bellı konularda anlaşmava va- rıncaya kadar devam etsın Fa- kat bu arada Rum tarafı ulus- lararası saldırıdan vazgeçsın \e Kıbrıs meselesının konuşulaca- ğı her >erde Kıbrıs Turklerı de dınlensın Uygun bulurlarsa ıkı tarafın parlamentosu Ledra Palas'ta a>lık toplantılar yapsın Konu- lan goruşsunler Ortaya ne çı- kar gorelım V e ben teklıf edı- vorum Vasılıu ıle bır araya ge- lelım Camıllıon'un evınde ve- ya karşılıklı ıkametgâhlarımız- da. Ve Pıle köyunu örnek bır federal yaşam halıne getırelım Ikı tarafı dost yapalım, bırhkte karar alacak duruma sokalım Her ıkı taraf, kendı hızmetlerı- nı kendı ıdaresı tarafından te- mın eder olsun veya en ucuzu- nu, en ıyısını nereden alacakla- rını kendılerı kararlaştırsın Turklere uyguladıkları ınsanhk dışı ambargolar dursun Bın kı- şıhk Pıle'de Rumla Turkün nor- mal yaşam surdurmelerı mum- kun mu bır görelım Bu ara- da Rum gençlığıne 1963 olayla- rını kımın nıçın başlattığını, 'Akrıtas Plam'nı, Turklerın azınlık yapılmak ıstendığını an- latan yazılar yazılsın, bu konu- larda karşılıklı TV ıstasyonla- rında tartışmalar duzenlensın Belkı çıkış yolu aşılmış olur — KKTC halkının eşitlik ve ozgurluk hakkının çıgnenme>e- ceği bir federal çozume ulaşıl- ması için Rum-Yunan yonetım- leriyle ABD'nin sizce nasıl bir anlayışa ulaşması gerekli? DENKTAŞ — ABD Başkanı Savın Bush dunya ıçın yenı bır duzenden bahsettı Hukukun ustunluğune dayalı, demokratık bır duzen Insan haklarının çığnenmeyeceğı bır duzen Turkıye, Kıbrıs'ta haklı bır davayı mudafaa etmektedır Soykırımını önlemış, ıkı halk arasındakı kavgayı durdurmuş- tur Yunanıstan İ960'ta garan- tıledığı bağımsız Kıbns'ı ENO- StS'e dönuşturme sıyasetınde devam ettığı ıçındır kı Turkıye Kıbrıs'a gelmek zorunda kal- mıştır Kıbns'ı bır Rum cumhu- rıyetıne dönuştürup ENOSİS'- ın yollarını (gdrantılen sulandı- rarak) açmak tehdıdı ve oyunu devam edıyor Şımdı buna bır de maske buldular Kıbrıs'ın (Turkıye'den önce) AT'ye üye- lığı yanı Yunanlılar açısından katıksız bır şekılde halledılmış olması Bu son dönemdekı te- maslarda Rum-Yunan ikıhsının AT uyelığıne olağanustu onem verdıklerı ve ABD ıle lngıltere'- vı bu yönde etkıledıklerı ortaya çıktı Bu ıstek ve çaba herhalde AT uyelığı Kıbns'ta Turk var- lığını ve Turklerın ortaklığı ıle sıyası eşıtlığını perçınleyeceğı ıçın değıldır. Tam aksıne Turk- lerın verılmış görunen tum hak ve guvencelerın "AT prensiple- rine uyar mı uymaz mı" karga- şası ıçınde entılebıleceğı bır du- rum yaratılacaktır Hele ege- menlığımu kabul edılmeden ay- n sıyası bünyemız terah edılme- den ve Turkıye AT'ye gırmeden böyle bır adım atılırsa 32.Gün dosyası savcılığa gidiyor Gazetecı-yazar ve 32. Gun programının yapımcısı Birand'a yönelık ıddıaları ıçeren dosyanın önumuzdekı gunlerde savcılığa gonderıleceğı bıldırıldı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — TRT Hukuk Muşavırlığı, gazetecı-yazar ve "32. Gun" programımn yapımcısı Mehmet Ali Bi- rand'a vönelık, "sahte fatu- ra duzenleme", "havalı şırket gosterme" ıddıaJannı ıçeren dosyasını önumuzdekı gün- lerde Cumhuriyet Savcıhğı'- na gönderecek. TRT Teftış Kurulu'nun Hukuk Muşavırhğı'ne ılettı- ğı dosyanın ıncelenmesı su- ruyor TRT kaynaklan, ınce- lememn en kısa surede ta- mamlanarak Cumhuriyet Savcılığı'na göndenleceğmı bıldırdıler Sinema • Tiyatro • Göstori Bütün msanlann iviiiği ifin, ve bir kadtmn a$kı içm, „ kanunlan çiğneyerek ~^\ üdalet mücadelesine gıri$ti.. < KEVIN J COSTNER ROBIN 9 HOOD HIRS1ZL\R PRENSİ -K*N HÛOD fWNa OF THRtS- Yönetmen: KEVIN REYNOLDS ^gjjh? SUNAR NINJA KAPLUMBAGA1AR2 Slftttlt Yon MICHAEL PRESSMAN SITE 14 69»? 1 1 * 1 3 » 3 5- 7 15-IUO ; flH* 1 151(36 60 • » 3 X-IWB-17-0H9 ».- 0L sanpTY* 13360682lu 00-13 15-1530-1 30-19 5-•> «5 KrttLU i 32 4. c00-* 15-16 30-19 00-2 IKIM.I Şşl CenMfıU KackO) B€k koy rD»«ffiWl ZU H V* '375 1 ESK }EHIfl «ILIÇUlU 1 2C 5. Insanı Baştan Çıkaran Tango Dansının Öyküsu. Bir muzik ve {örsellik şolenL.. MATHILOA UAY Tutku İçin Verilen Erotik BirSavas.. YÖN LEONARD SCHRAOEK VINCENT D'NOFKIO ESAI MOKALES SITE i•:." -;.' J"ı i.itn,;_^i 45 seaıa B«yoğlu- SMEPIP 1143 70 71) 12:OD-14:15-1S:30-tl:45-21 00 Kadıköy- MODA (33701 28) 11 00-13 0D-150D-17 00-19 00-21 3C Cemberlıtas- 5*FftK3 ı516266011100-1330-1600-H30-2100 e 9*yo4»u EMEK K«0*6y REICS B«fcırt&y 74 Ç taf $AFAK a Anfcan AKÜH IzmtrİZMta Bltılflir ^AM Adap*Z*ı Y LOtZ G«toc«k lwft» EıUf 144 W M) J3M VI 12) S73 04 44) (516 M » I (127 71 SC) (21 42 f1) (11 «50) (42 517) 1200 10 30 0 30 12 00 2 JO 12 X *Mr KH.IÇOÛI.U Stn 4 4=- a 30 2 5 3 5-6 5-19 0O-21 45 3 £ 1600 21 30 00 »8 00 21 00 «4 8 X 21 15 «3C 18 4S-21 5 J ^ ^ _ 4 * BELEDİYE (12 1H) l u İ İ Y İ VHKI ™"*««wıı«. V «a e^nımei âMûrvcirda İİİM \ottumiainhDE\RDE\ 20EYLÜLDE Sl\EM\LARDA AÇILIŞ CÖSTERİSİ "PHILADANCO" 21. Yüzyılın Modern Darvs Topluluğu KaıllkSy KADIKOY (337 74 00) 11 00 13 30-18 00 18J0-21 30 OmunbvyGAZl (147 M «5) 1100 13 00 15 00 17 15-1930-2145 Bayogkı DÜNYA (14«»3I1) 12 00 14 15 1630-1845-21 00 "Danielle Teyze" Yön- ETIENNE *T S ) L L A C H E L T O N T on. c 1 ıcrNnc .CATHERINE JACOB CHATILIEZ • ISABELLE NANTY H»rbiy.AS2 (147 «3 15) 12 00 U 15 16 30 8 45 2130 Yonetmen Davıd Zucker Utangoç Duyoriı Yovjlara uyon Kıbor - H ı ç s o n m ı / o r u m ' LıslıeNıelsaı PnscıllaPresley 62 03ı 1 30-13 30- a 3D- 30-19 30-2145 300-14 ^ 6 3^ S4S-2 15 33 X. 82 0 O - 3 t t 5 J > t».»I-'13O (589613» 1 30-330-1'JD-"30-1930-2130 575459J) 1T0O-130D- S-B-iıOO- 915-21 15 125'4 7R 1215-1430-17-CD-19 5-2 X Pretty Woman ın unutulmaz yıldızı yıne aşık oldu JULIA ROBERTS 7EKİM'DE BAYİLERDE, SİNEMALARDA NOVABARAN SİNEMASI TEVFIKGELENBE TİYATROSU 9IEPHISTO UCRETSIZ TİYATRO ECITIM KURSUYon istvan szabo Kayıtlar 16 Eyiul 1991 den ıtitparen başlamıştır BatorkBy KARYA (542 11 72) 1200 15 00 1800 21 00 Baharlye Cad. 643/3 Kadıkoy-IST REKLAM NLMİDAĞIT1MINDA A Y L I K S İ N E M A D E R G İ S Yoır Donıld Petrıe 4 HAFTA Beyoglu FİTAS. CEP {149 01 M 13 00 141S-1630 1845 Jl 15 30 Eylül Pazartesi Saat 19.00 1 Ekim Salı Saat 19.00 Muzik Bach Roberta Rack Davıd van Tıegham Pnnce and Earth Wınd & Fıre Indurtrtat Co.' v* Aımrlkan lasın v* KOKk • llleticr satifa StHHilmuştur «15 klşlnln ustundctl grupiara X 25 Indlrtm uygutanır * Û^renci oğretmen ve «nekll Indlrlml tum yeDerde \ so dlr •Het u t ı ; vcnerl Konser Saıonu 148 55 92 Calleria Danışma Burosu 559 95 60 vakkorama Takam 151 15 71 vakkorama Suadiye 560 90 90 146 97 38 • 132 «4 26 ^ I.I1İ IIHI/İkakk'll (1IKC SON 10 OYUN 18-29 Eylül İSMET KÜNTAY TİYATRO ÖDÜLÜ Yazan: M Abavhan-Y Erdogan Müzik: Cundogarken - Korcograf: Saıt Sokmen Çars PCTŞ - Cuma C tesı 2100 Pazar 15 50 YENİKAPI HÜRRİYET CÖSTERİ MERKEZİ BilctSatı^: Gostcrı Mcrkczı 517 05 13 Vakkorama Taksım 151 28 88 \ akkorama Suadı\ e 350 87 42 360 10 90 Yenı Müzıkal 10 Ekım 1991 den ıtıbaren HANGİ YÜZLE STANDARD FİLMCİLİK SUNAR Para mı?.. Seks mi?.. Aşk mı?. -TUTKU Yon Mıchael ündsay-Hogg ANDIEMACDOVVELL^JOHNMALKOVICH A N TR A K T 7EKİM'DE BAYİLERDE, SİNEMALARDA İSTANBUL BELEDİYESİ ' Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1991-1992 TİYATRO SEZONUNLJ 1 EKİM DE BAŞLATIYOR • Harbıye M Ertuğrul • Uskudar Musahlpzade Celal • Fatıh Reşat Nurl • Kadıkoy Haldun Taner ve cep Tlyatrosu AYLIK BILET SAT1ŞLARI 23 EYLUL GUNU ŞEHİH TİYATROLARI GIŞELERI İLE VAKKORAMA TAKSİM VE KADIKÖY MERKEZ GIŞEDE BAŞLAYACAK flOSMı 20 Eylül'den itibaren Saat: 20.30'da Gışeler Bostancı Gosterı Merkezı Tel 384 72 10 Vakkorama Taksım Tel 151 28 88 Vakkorama Suadiye Tel 350 87 42 M9IT PROOUCTION Sinema • Tiyat Gösteri DUYURULARINIZ İÇİN M6 97 38 • 132 «4 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog