Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

48 EYLÜL 1991 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 Süt ürünleri ve çimentoya zam • ANKARA (AA) — Atatürk Orman Çiftliği, bazı ürünlerin fiyatına dünden geçerli olmak üzere ortalama yüzde 9 ile 15 arasında zam yaptı. Ankara Çimento Fabrikası da fiyatiannı yüzde 7.6 oranında arttırdı. Ankara bölgesindeki kamu ve özel sektöre ait diğer çimento fabrikalannın da satış nyatlarını bu hafta içerisinde yeniden belirlemeleri bekleniyor. Dünya Bankası'ndan Türkjyefye kredi • ANKARA (AA) — Dünya Bankası'ndan, özel sektör yatınmlannda kullandınlmak üzere 200 tnilyon dolar tutarında yatırım kredisi sağlandı. Anlaşmaya göre kredi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Sınai Yatırım ve Kredi Bankası (SYKB) aracılığıyla kullandınlacak. Su faturaları Pamukbank'a • Ekonomi Servisi — İstanbul Su ve Kanalizasyon ldaresi (İSKİ) ile Pamukbank su bedellerinin elektronik bankacılık yoluyla ödenmesi konusunda bir anlaşma imzaladılar. Anlaşma ile İSKİ aboneleri su bedellerini her istedikleri gün ve saatte Pamukbank'ın Bank 24, Alo 24 veya on-line sistemleri aracılığıyla ödeyebilecekler. SEKA'nın zaran 100 milyar • İZMİT (Cumhuriyet) — SEKA Genel Müdürü lsmet Genç, gazete kâğıdının tonunda bir milyon lira zarafettiklerini söyledi. Genç, 1990 yılında 48 milyar lira zarar eden SEKA'da 1991 yılı için 385 milyar lira zararın öngörüldüğünü belirterek "Biz bu zaran minimun seviyede tutmak istiyoruz. Bu yılın ilk altı ayında zararımız 100 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi. Ifeni şirketlere destek fonu • Ekonomi Servisi — Türkiye'de ilk kez, Türkpetrol Holding ve Bankers Trust'un işbirliğiyle 35 milyon dolarlık bir "Girişim sermayesi yatınm fonu" kunıldu. önümüzdeki 1.5-2 yılda kunılacak Türk şirketlerine öz sermaye yatınmı yapmayı planlayan fona ABD'li ve Ingiliz yatınmcılann da katıldığı bildirildi. Tekdüzen hesap planı • ANKARA (AA) — Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketler için tekdüzen hesap planı ve muhasebe standardı getiriyor. KISA III • ITT Corpora- Ition geçen yılı 20 I milyar 604 milyon dolar ciro elde ederek, net 958 milyon dolar kârla kapattı. • THE MARMARA tstanbul'da Italyan yemeklerinin tanıtılacağı "Italyan Günleri" başladı. Italyan Günleri 29 eylüle kadar sürect „ „ „ „ , • EGE-Baltıca Sigorta 10 milyar lira olan ödenmiş sermayesini yüzde 100 artürarak 20 milyar liraya çıkardı. • CITIBANK Türkiye Bankalar Birliği'yle imzala- dığı sözleşmeyle, 1986'dan beri sürdürdüğü Uluslararası Banka- cılık Eğüim ve Araştırma Mer- kezi'nin (CIBS) yönetimini 2 yü daha üstlendi. • ÇINAR Yayınlan, kitapla- rında ürün bilgilerinin arüamlı çizgilerle kodlanması şeklinde- ki "barcode" uyguiamasını baş- lattı. • APPLE'ın Av- rupa Genel Müdü- rü Gilles Mouc- honnet bir | '»basın toplantısı dü- zenleyerek bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Apple World" toplantısıyla ilgili bilgi verdi. îş Bankası, Osmanlı} Garanti> Dışbankfaiz oranlarını yükselttiler Faiz ateşi alevleniyorFaiz yarışında geride kalan büyük bankalann atağı sektörde gittikçe yayılıyor. Dün de bazı büyük bankalar faiz düzeltmesi yaparken, faiz artırımı orta ve küçük ölçekli bankalara yayıldı. Sanayici, mevduat faizindeki artışın kredi faizine yansımasından endişe ediyor. Ekonomi Servisi — Büyuk bankalann başlattığı faiz atağı gittikçe yayılıyor. Dün de büyük mevduat bankaları, aralarında- ki faiz farkını ortadan kaldıncı şekilde birkaç puan daha faiz arttırımına giderken orta ve ku- çük ölçekli bankalar da yarışa katıldılar. Bu arada bir kamu bankası olan TÖBANK'm 10 milyar lıranın üzerindeki mev- duata yüzde 80 faiz uygulayaca- ğı bildirildi. Dün İş Baakası, Osmanlı Bankası, Garanü Bankası, Dış- bank, TÖBANK ve TYT Bank değişik vadelerde mevduat faiz- lerini artnrdılar. Akbank'ın ar- dından faiz oranlarını arttıran İş Bankası ve Osmanlı Bankası altı ay ve bir yıl vadeli mevduat fa- izlerini, 200 milyon liranın ustü için yüzde 69 ve yuzde 72'ye çı- kardılar. Bu iki banka altı ay va- delide bir puan, bir yıl vadelide Bankalar ne faiz İş Bankası Akbank Yapı Kredi Osmanlı Bankası Garanti Bankası Ziraat Bankası Emlak Bankası Haikbank Şekerbank Sûmerbank Vakıfbank Etibank Pamukbank Tûrkbank TEB Denizbank TYT Bank Dışbank 1 ay v s M 56-59 56-59 56-59 56-59 56 51-58 51-56 58 56 58 56-59 58 57 57.5 57-58 56 58.5-60 55-55 veriyor I 3ayraMİ 65^8 65-68 65-68 65-68 65 60-67 60-67 69 66 70 67-68 70 68 67.5 67-68 66 71.5-73 65-68 [%) lay vatt 66-69 66-69 66-69 66-69 67 61-68 57 69 68 71 68-70 68-70 70 68.5 69-70 68 72-74 65-68 lytfnMİ 69-72 69-72 69-72 69-72 70 61-68 61 70 69 73 61-70 68-70 72 70.5 72-73 61 73-75 70-70 3 puan faiz arttırımına gitmiş ol- dular. Böylece 200 milyon lira- nın ustü için bir yıllık faiz taba- nı yüzde 72'ye yükseldi. Son faiz düzeltmeleriyle birlikte özel bü- yük mevduat bankalannın ara- sındaki faiz eşitliği yeniden sağ- landı. Garanti Bankası ise faiz art- tınmını bir ve üç aylıklarda yap- tı. Bir ay vadeli faizini 5 puan arttırarak yüzde 56'ya, üç ay va- deli faizini de 3 puan arttırarak yüzde 65'e çıkaran banka altı ay ve bir yıl vadeli mevduat faizle- rini değiştirmedi. Banka, altı ay vadeli mevduata yüzde 67, bir yıllık mevduata yüzde 70 faiz uyguluyor. Dışbank ise üç aylık faizini 4 puan arttırarak 200 milyon TL'nin altındaki mevduatlar için yuzde 65, 200 milyonun üstü için yüzde 68'e çıkardı. Altı ay vadeli faizini de arttıran ve üç aylık faiz oranına getiren Dış- bank yıllık faizini ise 7 puan yükseltti. Banka, mevduat limiti aramaksızın bir yıllık mevdua- ta yuzde 70 faiz uyguluyor. TYT Bank da bugünden iti- baren geçerli olmak üzere faiz oranlarını 1.5 puan arttırdı. Banka 50 milyon liranın altında- ki mevduatlar için faiz oranla- rını 1 aylıkta yüzde 57'den yüz- de 58.5'e, 3 ayhkta yüzde 70*den yuzde 71.5'e ve altı aylıkta yüz- de 71'den yüzde 72'ye yükseltti. Banka 50 milyon liranın üstun- deki mevduata ise bir ayda yüz- de 60, üç ay da yüzde 73, altı ay- da yüzde 74 ve bir yılda yüzde 75 faiz veriyor. Mevduatın büyük bir çoğun- luğunu ellerinde bulunduran lş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Vakıflar Bankası faiz arttırımı- na karşfiık kamu bankalanndan Ziraat Bankası, Haikbank he- nüz bir karar almadı. Kredi faizleri Mevduat faizlerinin arttınl- masının ardından kredi maliyet- lerinin de yükseleceğine dikkat çekiliyor. Çoğu banka tarafın- dan yüzde 72-75 arasında uygu- lanan iyi müşteriye kredi faizi- nin birkaç puan artabileceği be- lirtiliyor. Artışın ancak krediye talebin bulunması halinde ger- çekleşebileceği de kaydediliyor. Sanayici endişeli Mevduat faizlerindeki bu tır- maruş sanayicileri telaşlandırdı. Türkiye lşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Knbilay Atasayar, fa- izlerin yükselmesinin ekonomi- nin istikrarsızlığının göstergesi olduğunu öne sürdü. Atasayar, "Ekonomi raydan çıkabilir" de- di. Mevduat faizlerindeki artışın tehlike sinyalleri verdiğini belir- ten Atasayar, "Mevduat faizle- rinin yükselmesi her şeyde yük- sekligi getirir. Kredi faizleri de yükselir, bankalar mevduala bir verdiler mi, bizden 2 isterier, ar- tüc banka kredisiyle yatınm yap- mak devri de bitmiştir. Banka kredisiyle yatınm yapmaya kal- kan batar" dedi. Özal'ın güvendiği isimler teker teker aynlıyor Bürokraside yaprak dökümüANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Seçim dönemine giril- mesiyle birlikte ekonomi kur- mayları başta olmak üzere bü- rokraside de yaprak dökümü başladı. Bazı üst düzey bürok- ratlar adaylık için görevlerinden istifa ederken Mesut Ydmaz hü- kümeti ile uyum sağlayamayan bürokratlar da istifa edip özel sektöre geçmeye başladı. Üst düzey bürokraside bir sü- re önce başlayan istifa ya da dış tayin talepleri önceki gün DPT Müsteşan Ali Tigrel'in istifası ile yeni bir boyut kazandı. Tig- rel, istifasından sonra düzenle- diği basın toplantısında hükü- metin bazı uygulamalarını ve planlamaya yaklaşımını eleştir- di. Tigrel'in bir süreden beri Baş- bakan Yardımcısı Pakdemirli ile uyumlu çalışamadığı yakın çev- resinde dile getirilirken önceki hafta yapılan para ve kredi ku- rulunda da Pakdemirli - Tigrel arasında sert bir tartışma geçti- ği öne sürüldü. Verilen bilgiye göre Tigrel, bu toplantıda Pak- demirli'ye 1992 yılı programının temel hedeflerinin hangi politi- kalar doğrultusunda belirlene- ceğini, programın seçim sonra- sına ertelenip ertelenmeyeceği- ni sordu. Bunun üzerine Pakde- mirli'nin de "Zaten hedef diye tsmail Emen- TKB yazdıklarınız ne zaman tuttu ki" biçiminde sert bir karşılık verdiği ifade edildi. Bir süreden beri görevden ay- rıhp özel sektöre geçmeyi plan- layan Ali Tigrel, seçimlerden önce mi yoksa sonra mı istifa et- menin daha doğru bir davranış olacağını düşünüyordu. Pakde- mirli'nin DPT'ye karşı tavırla- rının sertleşmesi üzerine istifa kararını uygulamaya koydu. Tigrel'den önce de Hazine Ahmet Özgüneş- TMO Müsteşar Yardımcısı Mahfi Eğilmez, hükümetin uyguladığı seçim ekonomisi uygulamalan yüzünden artan bütçe açıklan ve Hazine nakit sıkışıklığından bunalmış ve yurt dışına tayini- ni istemişti. Eğilmez'in isteğini uygun bulan Pakdemirli, açık bulunan Washington ekonomi ve maliye başmüşavirliğine atanmasını sağladı. Pakdemirli, hükümetin göre- ve başladığı gunlerde planladı- ğı bürokrasi operasyonu çerçe- vesinde Hazine ve Dış Ticaret Musteşarı Namık Kemal Kılıç ile Kalkınma Bankası Genel Müdürü tsmail Emen başta ol- mak üzere bazı üst bürokratla- n görevlerinden almak istedi. Ancak Cumhurbaşkanı Turgut Özal bu operasyonu engelledi. Daha sonra ise Namık Kemal Kılıç ANAP'tan aday olmak is- tedi. Kılıç'ın kendisine önerilen seçim çevresinde seçilme olası- lığı zayıf olduğu için son anda istifa ve adaylıktan vazgeçtiği öne sürüldü. Kalkınma Banka- sı Genel Müdürü tsmail Emen ise geçen ay istifasını vererek görevden aynldı. Türkiye'nin en sorunlu KİT'i niteliğindeki Toprak Mahsulle- ri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Özgüneş de yeni Bakan llker Tuncay'la anlaşmazlığa düştü. Tuncay, Özgüneş'i gö- revden almak için girişimlerini sürdürurken özgüneş de geçen hafta görevli olarak yurtdışında bulunduğu bir sırada faksla is- tifasını gönderdi. Öte yandan çeşitü kademeler- deki bazı bürokratlann da isti- fa aşamasına geldiği ve seçim öncesi veya seçimden hemen sonra bunların da görevden ay- nlacaklan kaydedildi. Başbakan, toplusözJeşmefarklannın ödeneceğini söyledi YümazYlan işçflere müjdeANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Mesut Yıl- maz, işçilere 3.3 trilyon lira tu- tanndaki toplusözleşme farkla- rını seçimden önce ödeneceğini açıkladı. Turk-lş seçim öncesi siyasi parti liderleriyle tüm sen- dikacıların bir araya gelmesini planlıyor. Türk-lş, 8 ekim tari- hine kadar 4 siyasi parti lideri- nin katılacağı toplantılar düzen- leyecek. Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Türk-lş'in "işçi köken- li adaylan desteklemeyi" hedef- lediğini ifade ederek uygun gö- rulürse seçim öncesi başkanlar kurulunu toplantıya çağıracak- larını açıkladı. Türk-lş Başkanı, partilerden "hiir sendikacılık' ile "temel hak ve özgurluklerle" il- gili isteklerde bulunacaklannı da kaydederek işçi kesimine ve- rilecek bir mesaj oluştuğunda bunun bir basın toplantısı ya da yurt çapında dağıtılacak bir bil- diri ile örgute duyurulacağını belirtti. Başbakan Yılmaz, dün Türk- lş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yılmaz, kamu kesimi işçilerinin toplu iş sözleşme farklarının "Belli bir zaman planı, içerisin- de ve seçimden önce başlamak kaydıyla" ödeneceğini açıkladı. Yılmaz, ANAP'ın ortadireği ve işçi kesimini güçlendirmeyi amaçladıklannı savunarak şöy- le konuştu: "Hükümet programında ifa- de ettiğimiz, gerekirse daha son- GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NE İHRACAT YAPAN FİRMALARA DUYURU Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik kotalı ihracatlarla ilgili olarak 4. ser- best kota dağıtımı 20 Eylül 1991 Cuma günü yapılacak ve başvurular mesai saatleri (9.00-18.00) içerisinde kabul edilecektir. 1) Kota dağıtımına başvurular her mal grubu (Güney Afrika Cumhuriye- ti Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu *G.T.İ.P.*j için ayrı ayrı dilekçe- lerle yapılacaktır. 2) Kotaya hak kazanan firmalar 7 Ekim 1991 tarihine kadar kazandıkla- rı kotalarını belgeye bağlatmak ve ihracatlarını 31.12.1991'e kadar ger- çekleştirmek durumundadırlar. NOT: 1) Başvurular İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır. (Altan Erbulak Sok. Maya Han No: 10 Gayrettepe/İSTANBUL) 2) Aşağıdaki mal gruplarında (G.T.İ.P.) dağıtım yapılmayacaktır. 34.01.11.10-42.03.10.00-58.10.00.00-60.02.43.05 60.02.43.60-63.01.40.30-85.09.10.00-85.27.31.00 85.27.39.00 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERÜĞİ ra toplu iş sözleşmeleri görüş- melerinde de acıkça ortaya koy- duğumuz gibi hukumet, ortadi- rek ve ortadirek içinde önemli bir yer tutan işçi kesimini guç- lendirme\i amaçla^n bir hükü- mettir. tş başında kaldığımız gö- reve devam ettiğimiz sürece, iş- çi kesiminin dostu olacağız. İş- çi kesiminin desteklenmesi için bu kesimin enflasyon baskısı al- tında ezilmemesi için gerekli her tıirlu karan almakta karaıiıyız." Yılmaz, işçi kesimini koruyu- cu politikalann "tutarlı, samimi ve sürekli" bir biçimde izlenmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, hükümetin Turk-İş ile "sağlam" bir diyaloğu olduğuna da dikkat çekerek "Her konuda göriışleri- miz bağdaşmasa da hükümet programında ifadesini bulan prensiplere uygun düşen bütün haklı talepleri karşılamak için her tıirlu çabayı göstereceğiz" dedi. Yılmaz, Türk-lş'in siyasi partilerden beklentilerinin, parti beyannamesi hazırlanırken dik- kate alınacağını da kaydederek vergi iadesi ile ilgili kararname- nin yeniden değerledirilerek de- ğiştirileceğini söyledi. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz da başbakana çalışma hayatının sorunlanna ilişkin bir dosya iıe görüşme davetini içe- ren mektubu verdi. Turk-İş lide- ri siyasi partılere de bu daveti gönderdiklerini kaydederek 20 gün içinde yanıt beklediklerini söyledi. Şevket Yılmaz, başba- kandan 3.3 trilyon lira tutarın- daki toplusözleşme farklarının olağanüstü hal bölgesinde çalı- şan işçilerin 16 milyar lira tuta- rındakı lazminat farklarının, be- lediye işçilerinin 250 milyar lira tutarındaki alacaklarının öden- mesini de istedi. Şevket Yılmaz, işçi çıkarmalann "zalimce" sür- düğüne işaret ederek işçi çıkar- malan hâkim teminatına bağla- yacak yasal onlemler alınması- nı da onerdi. T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Firma iflas etti bahanesiİthal malı mı daha iyi, yerli malı mı? Kimine göre kesinlikle ithal malı ürünler da- ha iyi. Bu otomobil için de böyle, buzdolabı, için de. müzik seti için de... Ama ya bozulursa? Bu görüşü savunanların cevabı hazır: işte işin püf noktası burada... Çünkü bozul- muyorlar! Bozulma oranları yerlilerine göre son derecede az. Riski düşük. Ben kendi hesabıma bu "düşük rlski" bi- le hiçbir zaman göze almak istememişimdir. Yerli maldan şaşmam. Çünkü karşımdaki mu- hatabım bellkJir. Yerli mal alırken de adı sanı duyulmamış yeni firmalara pek yaklaşmam. Piyasada yıllardır var olan, adını kanıtlamış markalara yönelirim. Doğrusu otomobilde BMW, Mercedes da- yanıklı tüketim malla- nnda Bosch gibi dün- yaca tanınmış marka- lara kimsenin diyece- ği yok, ama Türkiye'- de özellikle beyaz es- yada faturasız satılan, garanti belgesi olma- yan "ünlü marka- lar"la ilgili şıkâyetlere de rastlıyoruz. Unlü markaların dı- şında ve özellikle de daha küçük eşyaJarda ise ben "yerli malın- dan şaşmayın" ve fi- yatı biraz daha yüksek olsa da "Piyasada adını duyurmuş mar- kalara, servisi yaygın olan firmaya yöne- lin" diyorum. Aksi halde hepimiz biliyo- ruz, "astarı yüzün- den pahalıya" gelebi- liyor. Kalitesiz çıkan ya da kullanım sırasında sorun çıkaran mal, elinizde kalabiliyor. Bu hafta bu konuyu gündeme getirmemi- zin nedeni, 2 okurumuzdan aidığımız 2 mek- tup. Biri çelik tencere seti almış, tencerelerin dibi çıkmış. Karşısında muhatap bulamamak- tan yakınıyor. Diğeri tüy giderici bir aygrt al- mış, aynı şekilde kullanım sırasında bozul- muş. İkisine de verilen yanıt: "Firma rflas et- ti..." Pekiyi ne oiacak? Cevap aynr. "Firma rflas ettiğine göre yapacak bir şey yok" De- mek ki paramız çöpe gidecek... Önce İstanbullu okurumuz Fatma Gündo- gan'ın mektubundan bir özet sunalım: "Sa- bah Pazarlama'dan 1.5 yıl önce çelik tencere seti almıştım. Fakat 1990'nın Kurban Bayra- mı'na kadar tencereleri açıp da kullanmadım. Kullandıktan sonra ilk 2 ay içinde 18X10 eba- dındaki tencerenin, nisan 1991'de de 20Xi2'lik tencerenin alt tabanlan düştü. Normal bir ısı- ya göre ayarlanmış bu tencerelerin altlarının çıkmasına çok üzüldüm. Sabah Pazarlama'yı aradım, bana yardımcı olamayacaklarını söy- lediler. Tencerelerin ithal edildiği MET Pazar- lama'nın telefonunu onlardan akjım. Karşıma ev telefonu çıktı. Bir gazetenin pazarlama şir- ketinden ilk kez böyle bir alışveriş yapmıştım. Şimdi sağlam kalan diğer tencere ve tavala- rın altı ne zaman çıkacak diye bekliyorum." Arkadaşlarımız konuyu araştırdıklarında Alarko firmasının bir süre önce kapanan ALPAZ Pazarlama şirketi karşılarına çıktı. ALPAZ kapandığı için sadece muhasebe iş- lerini yürütmek üzere bu bölümde çalışma- lar olduğu belirtildi ve bu bölümden Cemil Çal, arkadaşlarımıza "ALPAZ çoktan ka- pandı, bu tencereleri nereden aldıklanm da bilemiyorum. Yapa- bileceğimiz bir şey yok" dedi. Yine İstanbul'dan yazan Azime Gele- gen'in mektubu ise şöyle: "Mart sonunda İs- tanbul dışında yaşa- yan ablam için EL- BERK firmasından 85 bin liraya aldığım Epl Japonist marka tüy alıcı makineyi Akşe- hir'e yolladım. Abla- mın 2. kullanışında çalışmaz hale geldiği C7\ için tekrar İstanbul'a = ] W ^_ getirip garanti belge- y j - = - siyle birlikte aW»ğım l^£s\ müesseseye gittim. İlk gidişimde "yenl- siyle deglştlrelim" vaadiyle beni 1.5 ay oyaladılar. Benim işin peşini bırakmamam üzerine bu kez 'Firma If- las etti, bizim de zararımız var. Böyle ufak tefek şeyin hesabını yapmayın" diyerek aleti ne tamir ettirmeye ne de yenisiyle de- ğiştirmeye yanaştılar. Bu durumda garanti belgesinin de bir anlamı kalmıyor. Müesse- selerin, garanti belgesi verdikleri mallar üze- rinde bir yükümlülükleri yok mu?" Sayın Azime Gelegen, siz de görüyorsu- nuz ki Türkiye'de maalesef garanti belgesinin de zaman zaman bir anlamı olmayabilir. Si- zin mektubunuz üzerine bizim arkadaşlanmız da ELBERK mağazasını aradılar ve sahibi Sertaç Anlı ile görüştüler. Anlı, bize de "Fir- ma iflas etti, tamirdeki mallarımız blle ora- da kaldı. Biz de zarardayız " dedi. Bir dahaki sefere, garanti belgesinin arka- sında durabilecek, adı-sanı olan firmalara yo- nelmenizde yarar var sanırız. T Ü K E T İ C I N İ N S E S İ Dikkat! Coca Cola şişesi Coca Cola sevdiğim halde kapaklannız elimi kestiği için litrelik Pepsi alıyorum. Bilem yalnısoe l»n«ıı .11«1 ke.tiğl ijl» litr«Iil[ p«p«i «lıjoru» bllaea ilgilenir misiniz? Söz konusu Coca Cola'lar litrelik cam şi- şelerdekilerdir. Esat C. Basak V/oca Cola satış servisi elemanı Sonay Gül ile görûştük. Kendisi, "Bu konuda çok şikiyet var. Şirketimiz buna bir çözüm bulacak. Teneke kapaklar kaldınlarak yerine plastik kapaklar konacak. Avrupa'dan yanıt bekliyoruz" dedi. Pasaportta zoraki bağış Türkiye'deki kamu kuruluş- larında rüşvetsız iş yaptınlma- dığı yaygın bir görüstür. Bir tür- lü önü alınamayan bu rüşvet furyasının vanı sıra bir de "bağış" adı altında "ha- raç" söz konusu. Pasaport al- mak için Ankara Emniyeti'ne giden bir yurtaş, "Ankara Em- niyeti Bina ve Araç Yaptırma ve Onanm Derneği'ne en az 5 bin lira ödemek zorunda. Gi- şedekı görevli polis memuru size sormadan makbuzu ke- ser ve bağış adı altında para- nızı alır. Siz bunun zoraki bir bağış olduğunu ancak evinize geldiğinizde anlarsınız. Böyle masum bir yardım olayını ben de yaşadım. ilişikte fotokopisi- ni gönderdiğim "Alındı" bel- gesinde yasal zorunluluk olan dernek mührü olmadığı gibi, parayı alanın adı, dernekteki görevi ve yetki belgesinin tarih-numarası da bulunmu- yor. Böyle bir şeyi başka bir dernek yapsa cumhuriyet sav- cılığı derhal olaya el koyar. A. Karadeniz • Ankara ionuya ilişkin olarak Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Kürsat llgın'la görûştük. Kendisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde böyle bir derneğin var olduğunu, makbuzlarının da Maliye tarafından verilen kaşeli makbuzlar olduğunu, ancak pasaport almaya gelenlere "mutlaka bağış vereceksiniz" şeklinde bir yaptınm uygulanmadığını söyledi. İndirim armağanı mı? Pabetland Maslak mağaza- sından aldığım ayakkabının ilk giydiğim gün arka dikişleri açıldı. Geri götürdüm, tamir ettiler. Ancak bu defa da bir hafta içinde deforme oldu ve arka lastiği koparak, topukla- rı açıldı. Yeniden götürdü- ğümde, "Size yeni bir ayakka- bı verelim" dediler. Ben baş- ka bir model beğenmeyin- ce de iade fişi verdiler. Bura- ya kadar her şey iyi ama ben ayakkabıyı 135 bin liraya al- dım, onlar bana 115 bin lira- lık fiş verdiler. Neden olarak da şu anda ucuzluk yaptıkları için ayakkabının indirimli fiya- tından fiş kesebildiklerini söy- ledi. Demek ki, Pabetland'dan ucuzluk öncesi alışveriş yapıl- dığı takdirde bu mağazaya ce- bimizden indirim hediyesi ödemek zorunda kalabiliriz. Gülsüm İslamoğlu - İstanbul rirkadaşlanmız Pabetland Genel Müdürü Atilla Argün ile görüştüler. Argün, "Bir yanlış anlama olmuş. İade alırken f/se normal fiyatını yazjyoruz. Ancak bu durumda müşteri ucuzluk yapılan reyonlardan alışveriş yapamıyor. Müşterimiz gelsln, yardımcı olalım" dedi. URETICIYE TEŞEKKÜR Şahinkaya sevindirdi ŞAHİNKAYA SPOR'- dan oğullanma mayıs ayın- da aldığım 2 çift Knetix marka spor ayakkabı, 3-4 hafta gibi kısa bir süre son- ra yanlarından açıldılar. Bunca para verip de bu ka- dar sürede bozulması bizi üzdü ve ayakkabılan aldı- ğımız yere götürdük. Ma- ğaza sahibi bizi ilgiyle kar- şıladı, ayakkabılan incele- meye aldı ve bir hafta son- ra ikisini de yenisiyle de- ğiştirdi. ERSOY KAYA, İstanbul NET Kundura üzmedi Ankara'dan aldığım yaz- lık TİMBERLAND ayakka- bı, çok kısa bir süre içinde tabanlarından yanlarak gi- yilemez hale geldi. Satın al- dığım mağazaya başvurdu- ğumda olumsuz tavırla kar- şılaştım. Yoğun ısrarım üzerine zar zor, üretici fir- ma olan NET Kundura'nın telefonunu verdiler. Firma- nın sahibi Ali Bey, telefo- num üzerine benimle ya- kından ilgilendi ve ayakka- bıyı İstanbul'a postaladık- tan kısa bir süre sonra ye- nisi Gaziantep'e gönderildi. Ertuğrul Vural-Gaziantep Bisaıfa teşekkür Kızıma Bisan firmasının ürettiği 'Rambo' tipi bisik- let almıştım. Üstelik marka- ya güvendiğimiz için de şehrimizdeki satıcının bu bisikleti getirmesini iki ay kadar beklemiştik. Ancak eve getirdiğimizde bisikle- tin ayar mili kırıldı. Durumu firmaya telefonla bildirdim. Birkaç gün sonra Parça Satış Şefi Uh/i Ağaran'ın nazık kartıyla kırılan parça yedeği ile birlikte adresimi- ze gönderildi. Güvenimizi boşa çıkarmayan firmanın duyarlılığına teşekkürler. NİHAT TAMAY Teklrdağ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog