Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Yatınmcılar ECU/Avrupara Döviz Hesabı'ndan ^sg yararlanıyorlar. ^^- Cumhuriyet ECU/Avrupara birikimlerinizi para piyasasındalci dalgalanmalardan lcorur. ^ "İyi faiz" kazandırır. PAMUKBANK iyi bankadır 68.YIL / SAYI 24091 /1800 TL (KDVdahılj KURUCUSÜ YUHUS NADİ (1924-1945) BASYAZMI NADİR NADİ (1945-19911 17 EYLOL 19t1 SMJ Kaalisyonlu seçim2 SOLDA BÎR tntFAKDÂHÂ 2 DMP DYP'YE KATILDİ I 3 RP-MCPEDF1 SOLDA BÎR İTrÎFAKDAHA ŞHP-ŞBP işbirüğiWASHEVGTON Türkîye, ABD büyütecînde UFUK GÜLDEMtR ~ WASHINGTON — Seçimle- re doğru ABD'nin Türkıye'ye bakışında ıki soru ön plana çık- mış durumda: Bunlardan ilkini, "Seçim nasıl bir bökumel geti- rir", ikincısini ıse "Özal işbaşın- da kalmaya devam edebilir mi" soruları oluşturuyor. Ikinci soruya özellikle üst dü- zey duyarlı. Bu da büyük ölçu- de Türgut Özal'ın Çankaya'da kalmaya devam etmesi eğüimin- de olmalanndan kaynaklanıyor. Ancak özal'ın gitmesının çok (Arkası Sa. 15, Su. l'de) 20 ekim seçımlerine katılmayan Sosyalist Bırlik Partisi, SHP'yi destekleme kararı aldı. Iki parti arasında SBP'lilerin SHP listesındenıaday gosterilmesi konusunda ilke anlaşmasına varıldığı bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Yasalarda belir- tilen gerekli koşullan yerine getırmediğı için 20 ekimde yapılacak genel seçimlere katılamayan SBP, SHP'yi destekleme kararı aldı. Ka- rar önumuzdeki gılnlerde iki partinin yönetıcilerı tarafın- dan açıklanacak. SBP Genel Başkanı Prof. Sadun Aren, parti genel yö- netim kurulunun daha önce almış olduğu, "oluşturula- (Arkası Sa. 19, Su. 5'de) DMP, DYP'YE KAJTLDI Demirel- Dalan elele DMP'nin DYP'ye katılma protokolu Demirel ve Dalan tarafından törenle itnzalandı. Törende sözlerine 'Sayın Başbakanım' diye başlayan Dalan, "Turkiye'nin şartları bizi birleşme noktasına getirdi" dedi. Terör olaylarının 12 Eylul oncesine oranla arttığını belirten Dalan, "Keşke 12 Eylül oncesine dönebilsek" şeklinde konuştu. Devletin yeni baştan restorasyona ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demirel, DMP ile birleşme konusunda "Bu olayı bir siyasi olay, bir parti olayı olarak görmek yerine Turkiye'ye siyasi istikrar getirme olayı olarak görmek gerekir" dedi. 5. Sayfada DALAN ARTIK DYP'Lt— DMP'nin DYP'ye katılma torenine Demirei ik Dalan d de geldi. tki partinin birteştigini ilan eden De- mirel, "Bu altın fırsatı DMP uyeleri çok i>i anlamışlar ve bunun gerektirdiği sonımlulugu yerine getirmişlerdir" dedi. 3 RP-MÇP-IDP Radikal sağda tek liste RP seçime katılacağı 45 bolgeden 15'inde MÇP'li, 3'unde IDP'li adaylara yer verecek. MÇP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş ve IDP lideri Aykut Edibali de Refah listesinde seçime girecekler. 1989 belediye seçimlerine göre RP-MÇP oylarımn toplamı Erzurum, Sıvas, Yozgat ve Elazığ'da RP'yi birinci parti yapıyor. 5. Sayfada INÖNÜ: ECEVİT HALKA HAVALE 4. Sayfada SEÇİM VE REKLAM: SHP KAYBETTİĞİ TABANIN PEŞİNDE 4. Sayfada DELEGELER MİLLETVEKÎLLERÎNİ VURDU 7. Sayfada ANAP'ta 4 Özal susmazsa' kaygısıGENEL BAŞKAN YARDIMCISISERT: Özal'ın propagandaya girmesi ANAP'ı ikinci plana iter. Cumhurbaşkanı'nın geride durmasmda fayda var. TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI GEDİK: Seçmen, Yılmaz'a ve ANAP'a oy verecek, cumhurbaşkanınadeğil. Muhalefet, Yılmaz'a bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Cumhurbaşkanına yüklenerek politika yapmaya çalışıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Başbakan Mesut Yü- maz'ın, Cumhurbaşkanı Ibrgut Özal'ın propaganda çalışmala- nna katılmaması yönundeki sözlerine ANAP yöneticileri destek verdi. ANAP Genel Sek- reteri ve Devlet Bakanı Musta- fa Taşar, "Genel başkan ne soy- lerse dogrtı söyier" diyerek özal'ın, propaganda faaliyetle- rinin dışında kalması gerektiği- ni belirtirken, ANAP Genel Başkan Yardımcılanndan Saffet Sert, "Özal'ın propagandaya girmemesinde partimiz açısın- dan yarar var. Ozal propaganda- ya girerse ANAP ikinci plana itilir" dedi. Saffet Sert, DYP Genel Baş- kanı SüJeyman Demiıd'ın Cum- hurbaşkanı özal'ı hedef aldığı- nı belirterek "Cumhurbaşkanı bu soz duellosunun içine girer- se hem Cumhurbaşkanlıgı ma- kamı hem de kendlsi yıpranır" diye konuştu. Sert, sözlerine şöyle devam ettı: "Cumhurbaşkanı ile parti li- derierinin boyle söz duellosuna girmeleri durumunda biz ANAP olarak ikioci pianda ka- lacagız. ANAP kendi propagan- dasını yapmalıdır. ANAP ola- rak milletin huzuruna çıkmalı- dır. Cumhurbaşkanı'nın elbette Cumhurbaşkanı olarak yapaca- ğı hizmetterle millete buyuk kat- kısı olacaktır, ama bunu seçim propagandasına kadar indirmek yanlış olur. Bizim hedefimiz ANAP'ı ön plana çıkarmak ve botun propagandada vatandaşa ANAP'ı takdim etmek." Sert, "Özal'sız bir ANAP dü- şünulebilir mi?" biçimındeki bir soru üzenne de "Ozal ANAP- la özdesJeşmişü'r mutlaka. Fakat direkt olarak propagandada Özal'ın işin içine girmesi birta- kım süuntüar doğurur" dedi. Propagandada özal'ın ön plana çıkmasının, ANAP'ın ikinci plana itilmesi sonucunu doğuracağını ifade eden Sert, "O zaman vatandaşın önunde ANAP gizienmiş olur. O zaman biz ANAP'ı ve Mesut Yümaz'ı ileriye süreme>eceğiz. O neden- le Cumhurbaşkanı'nın biraz geri durmasında fa>da var" diye ko- nuştu. Sert, Cumhurbaşkanı'nın (Arkası Sa. IS, Sü. 6'da) 3 banka da arttırdı Faizde 'büyük' yarışı Akbank'ın başlattığı faiz arttırımı yarışına öteki büyükler de katıldı ve yıllık mevduatta 10 puana varan artışlar yaptılar. Büyüklerin yıllık faizi %69-72 arasında toplandı. ABDURRAHMAN YILOIRIM'ın haberl Ekonomide DPT MÜSTEŞARI Tigrel istifaettiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — DPT Müsteşa- n Ali Tigrel, gorevinden is- tifa etti. Tig- rel'in DPT'nin organizasyon yapısında ka- nun hükmunde kararnamelerle gerçekleştirilen son düzenleme- len protesto etmek için istifa et- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) Ali Tigrel MtNt MİNt l'LER— Yeni başlayao ders yılında 1 milyondan fazla ogrenci okulla tanıştı. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) 11 milyon öğrenci ders başı yaptı DersgeçmeyılıbaşladıHaber Merkezi — Yeni öğretim yılın- da 11 milyon öğrenci ders başı yaptı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal oğVencüer- den, iyi yetışmelen için gayret etmele- rini isterken Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'nin 20. yüzyıla "hasta adam" olarak girdiğini, 21. yüzyıla ise ileri, güç- lu ve itibarlı bir Turkiye olarak girmek istedığinı belirtti. tstanbul Haber Servisimizin bildirdi- ğine gore 1991-92 öğretim yılı, Başbakan Mesut Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafmdan Istanbul Lisesi'n- de duzenlenen torenle açıldı. 1965-1966 öğretim yılında Istanbul Lisesi'nden mezun olan Başbakan Me- sut Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Bir toplumun ilerlemesinin, bir mille- tin gelişmesinin, ancak kuşaklann bir- birlerini aşmasıyla mumkun olabilece- ğini" söyledi. Başbakan Yılmaz oğren- cilere hitaben şöyle konuştu: "Sizin için en onemli hedef, bizleri aş- mak olmalı. Bunun için iki onemli avan- tajınız var. Birincisi, 100 yılı aşkın bir geleneği olan böyle bir okulda öğrenim gormeniz. Eğitim eşitliğini saglayama- (Arkası Sa. 15, Su. 2'de) Azerbaycan Ermeniler köy bastıErmeni milisleri 6 tank desteğinde üç köyü ele geçirirken çıkan çatışmalarda dört Azeri ile 2 Ermeni öldu. Ermeni müislerin Bak Kiç- lak ve Gurzalar adJı 2 Azeri koyunü daha ele geçirmeye çalıştığı, ancak çatışmalann sürdü- ğü bildiriliyor. Yukan Karabağ sınınndaki bir Ermerû köyundeki kanlı olaylarda 14 Azeri ile 2 Ermeni öldu. Azerbaycan Içişleri Bakan- lığı yetkililerı çatışmalarda 20'den fazJa Er- meni milisin öldüğünü açıkladı. Hış Haberler Servisi — Sovyetler Birliği'nin Kaf- kasya cumhuriyetlerinden Azerbaycan ile Erme- nistan arasında üç yıldır suren gerginlık son çatış- malarla yenıden tırmanışa geçtı. Ermeni mılisle- rin dün tank desteğinde Azerbaycan'da üç köyü ele geçırdığı, çıkan çatışmalarda 4 Azeri ile 2 Er- meni'nin ölduğu bildirildi Yukan Karabağ sını- nndaki bir Ermeni köyunde meydana gelen çatış- malarda da 14 Azeri ile 2 Ermeni'nin öldüğü ha- ber verildi. AFP'nin haberine gore 50 otobus dolusu Ermeni milisi 6 tankın desteğinde harekete gecerek üç Aze- (Arkası Sa. 15, Su. 2'de) ORTA ASYA'YA TÜRKIYE MODELtYLE GİDILECEK YASEMİH ÇONGAR ve SEMİH İDİTin haberi 15. Sayfada Balkanlar'da . yangın büyüyor Yugoslavya'da Hırvatlarla federal birükler arasındaki çatışmalar Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne de sıçradı. Belgrad, Macaristan'ın bir Yugoslav savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Dıs Haberler Servisi — Yugoslavya'nın Hırva- tistan Cumhuriyeti'nde federal bırliklerle Hırvat- lar arasında tum şiddeti ile suren çatışmalann Bos- na Hersek Cımhuriyeti'ne de sıçradığı bildirildi. Bu arada Macaristan'ın iki Yugoslav savaş ucağı- nı duşurduğu yolundakı iddialar bunalıma yeni bo- yut getirdi. Tanjug Ajansı'nın haberine göre Hırvat güçle- ri, iki cumhuriyet sınınndaki Hırvat kenti Nova Gradişka yakınlarından Bosna Hersek kenti Bo- sanska Gradiska'ya havan topu ile dün şiddetli bir saldırıya geçtiler. Kent halkının guney kesımlere ve çevredeki köylere kaçtığını belirten ajans, karşı saldınya geçen ordu bırliklerinin de Pi- vara ve Mackovac köylerındekı Hırvat mit- (Arkası Sa. 15, Su. 2'de) ALMANYA 'BAĞIMSIZLIK' KULİSİNDE ZAPTÇIOĞUI'ımn haberi 15. Sayfada Sol kaybetti, sağkazanamadı îsveç seçimleri hükümeti kitledi BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ îsveç'te 349 sandalyeli Meclis için pazar günü yapılan genel seçimler, Sosyal Demokrat Parti'nin yenilgisiyle sonuçlandı. önceki seçime oranla yuzde 5.4 gerileyen parti, 1929'dan bu yana en kötü seçim sonucunu elde ederek 9 yıllık iktidarı terk etti. POPÜLİSTLERİN BASARISI Yönetime aday olduklarını açıklayan dort partili sağ blok 170 sandalyede, sosyal demokratlar ve sosyalistlerden oluşan sol blok 154 milletvekilliğinde kaldı. YAVUZ BAYDAR STOCKHOLM — Isveç artık sosyal demokrat- lar tarafmdan yönetilmiyor. Önceki gun yapılan parlamento seçimleri, 1982'den beri ıktidarda olan Sosyal Demokrat Işçı Partisi'nin (SAP) yenilgi- siyle sonuçlandı. Önceki seçimlere kıyasla yuzde 5.4 oramnda gerileyerek meclisın toplam 349 san- dalyesinin ancak 138'inı elde edebüen SAP, hü- (Arkaa Sa. 19, Su. 4 aej işi ZOR- Muhafaz3kâr Parti'nin genç Men Cari Bildt'ın ışı zor Eğitim / 3. Sayfada Uğur şimdi şiir yazıyor Figen Atalay Tele müzik / 8. Sayfada Yaz mevsiminde parçalar Burak Eldem Sergi / 9. Sayfada Modern resmin ustaları Denız Şengel Fabrika/12. Sayfada Yap-satçılık başladı Bülent Kızanlık Bestseller/Arka Sayfada Renan'ın çayı demli Refik Durbaş Scsyal Demokraside İsveç Modeli... Îsveç'te sosyal demokrasinın sonu mu? demokrat parti değil. Ya da sosyal demokraside "teveç mode- İsveç Sosyal Demokratları son 60 yılın li"n\n Ditış düduğü mü çalındı? 53'ünu sıyasal iktıdarda geçırdiler. Bunun Bu soruların ortaya atılması bir bakıma do- 1932 ile 1976 arasındaki bölümü kesıntısız- ğal. Isveç'ın yanm yüzyıllık modernleşme ta- dı. 1976-1982 donemını muhalefette yaşa- rihıneen büyük damgayı vurmuş olan İsveç dılar. Son dokuz yıl yine ıktıda-daydılar. Sosyal Demokrat İşçı Partisi'nin geçen pa- Bu yarım yüzyıl içınde İsveç, dünyanın en zargünü uğradığı seçim yenılgısı, ıster ıste- gelişmış, en zengın ülkelerınden bırı haline mez çok değışik açılardan tartışma konusu geldı. Aynı zamanda sosyal adaletın en yay- 0130311 Çünkü bu parti herhangi bir sosyal (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Öğretmenler rotasyon yorgunu 1991 • Türk çocukları okula gitmedi yılı içınde 20 444 oğretmen yer değıştırdı. Bulgarıstan 'da yeni eğitim yılı dun Rotasyon uygulaması beş bolgede gorev başlamasına rağmen Turkçe dersınm yapma zorunlutuğu getırıyor. 3. Sayfada olmaması protesto edıldı. 10. Sayfada • 2. Cadde Mahkûmu TV'3'te • Yeni nüfuz kavgası ATortakları Unutulmayanlar serısınde 1975 ABD yapımı arasında Almanya, Hırvatıstan'a "açık çek" fılm saal 20 30 'da ekranda. 8. Sayfada verıp atağa kaikarken Ingiltere ve Fransa • Star'ın yerlileri ekranda 24 saatlık temkınh bir tutum ıçındeler. 10. Sayfada yayın atağına geçen Starl ılk kez ekranlannı • Trabzonspor kupa sınavında UEFA Turk fılm ve dızıterıne açıyor. 8. Sayfada Kupası'ndakı temsılcımız Trabzonspor ^ ^ 1 * % • Ruhi Su anılıyor Halk tarafsız sahada Gradjanski ıte oynuyor. TRT • |ı sanatçısı Ruhı Su olumunun ve Starl naklen yaymdan vazgeçtı Sporda — ^fl» 6. yılında çeşıtlı etkınltklerle • Yanarsan, söndüremem Turkıye'de î ^"~""«flJ^P anılacak. 21 eylul cumartesı ıtfaıye orgutlerı ve guvenlik yonetmenlıklerı ' ^ ^ ^ ' S unu Ztncırlıkuyu 'dakı çağdaş duzeyın çok gerısınde. Londra 'da ^^^tv "* ^ h mezarı başında tören yangın onleme gorevlı sayısı bın cıvarında •^hVL^Vfeı^lH vapüacak. 9. Sayfada tstanbul'da ıse bu sayı 26. Arka Sayfada GÖZLEM UĞURMUMCU İddia... M. Ah Bırand, TRT Teftış Kurulu'nun 32. Gün program harcamaları ile ılgılı soruşturma sonucunun haber olarak yayımlanması üzenne, "Sayın Uğur Mumcu'nun (...) ıddia- ları İle ılgılı olarak" diye başladığı açıklamasında, "TRTkuru- munun kararını" beklendığını, bu karar verılınceye kadar "in- cetemey/ etkılememek ıçın" açıklama yapmayacağını bildirdi. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de) t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog