Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK funi ogrencı vc öğretmenlerimize başanlar diler. Cumhuriyet68.YIL / SAY1 24090 /1800 TL (KDVdahıl) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAfV NADİR NADİ (1945-1991) İlköğretim Haftası kutiu olsun. PAMUKBANK i y i b a ıf lc SHP ve DYP'nin önseçim yaptığı bölgelerde birçok milletvekili listelere giremedi Ada\ laruı îlk sıııavı SHPveDYP'de önseçim KİM, KAÇINCI SIRADAf Tam liste 7. Sayfada SHP 81, DYP 29 seçim çevresinde önseçim yaptı. Demirel, İnönü ve Baykal bölgelerinde liste başı. SHP'de İsmail Cem, Erdal Kalkan, Enis Tütüncü, Cevdet Selvi, Mehmet Moğultay, Hasan Fehmi Güneş, Kenan Sönmez ilk sıralarında yer aldılar. Aytekin Kotil, Özer Gürbüz, Etem Cankurtaran, Erol Köse, Turan Beyazıt, Birgen Keleş, Erol Ağagil'in listeye giremedikleri görüldü. Ankara Çankaya listesinde Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay 3. sırada yer alırken Istanbul Kartal'da Ercan Karakaş 2'nci, Kamer Gök 3. sıraya yerleşti. SHP'de, Trabzon 1. bölge, Bursa, Aydın ve Kayseri'de liste başına kadınlar geldi. DYP'nin liste başındaki tek kadın adayı ise Edirne'den. Yıldınm Avcı, Denizli'den listeye giremedi. lç Politika Servisi — SHP'nin 81, DYP'nin 29 seçim çevresinde yaptıklan önseçim sonun- da, birçok milletvekili listelere giremezken, bir- çoğu da seçılemeyecek sıralarda yer aldılar SHP Genel Başkaru Erdal İnonu. fzmir 2. bölgeden 3.707 (ıkıncı aday 2.277) oyla, DYP Genel Baş- kanı Suleyman Demirel de Ispana'dan 11.604 (ikinci aday 6.990) oyla liste başı oldular. De- niz Baykal, Antalya 1. bölgeden yeniden aday seçildi. Ankara 1. bölgede Ibrahün Tez, tstan- bul 1. bölgede İsmail Cem liste başı oldular. SHP Gene! Sekreter Yardımcısı Fikri Saglar'ın Içel 1. bölgede 2 ya da 3. sıralarda yer alabıle- ceği belirtıliyor. DYP'nin ılk Genel Başkanı Yıl- dınm Avcı, Denizlı'de listenin gerilerinde kaldı. SHP'de listelere giremeyen milletvekillen şun- lar: Tevfik Kocak (Ankara 1. bölge), Beşer Bay- dar (Ankara 1. bölge), Özer Gurbnz (Sinop), Or- han Veli Yıldınm (Tunceli), Erol Köse (Kocaelı (Arkası Sa. 15, Su. 4'de) Inönü-Ecevit kıran kıraııaSHP Genel Başkanı İnönü ile DSP Genel Başkanı Ecevit, üç günden beri söz düellosuna girdiler. İnönü 'nün, Ecevit 'e yönelik eleşürilerini DSP lideri anında yanıtlıyor. İnönü de Ecevit'in kendisine yönelik eleşürilerini yanıtsız bırakmadı. İNÖNÜ DSP'ye oy vermek ANAP'a oy vermek demektir. Ecevit'in sözlerine kanmayın. Ecevit, demokratik sol, sosyal demokrat falan hiç değil. ECEVtT DSP'ye verilecek oyların ANAP'a neden yarayacağı bilinmez, ama SHP'ye verilecek oyların HEP'e verilmiş olacağı ortada. İNÖNÜ Ben denenmedim, denenmemişe oy verin. Halkımız eskiden denediklerini bir daha denerse ne yapacaklanm biliyor. ECEVİT Memleket deneme tahtası değildir. Millet Inönü'yü de SHP'yi de yıllardır ne denli pısırık muhalefet yaptığını ve belediyeleri nasıl yüzüne gözüne bulaştırdığını görerek denedi. Bu kadar deneme yetmez mi? 5. Sayfada tNÖNÜ — DSP'yi önseçim yapmamakla suçluyor. ECEVtT — SHP-HEP isbirligini eleştiriyor. •tanbul % a•! ri y e ?Yılm Özal , susmalıBAŞBAKAN'DAN MESAJLAR ÖZAÜA Muhalefete tepki göstermese ANAP için iyi olur. Bunu kendisine de söyledim. SEMRA ÖZALA Görüyorsunuz ya, derdimiz bir değil. ECEVfrLE DOLAYLIİŞBİRÜĞİ Ben Sayın Inönü'yü Ecevit'e havale ettim. DALAN'A Megalomani hastalığı var; nereye gitse problem olur. MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI LİSTELERİ Özal görmek isterse, neden göndermeyelim? DEMİREL'E Doğru Yol'Ia kafa kafaya bir yarış içindeyiz; üç dört puan önde bitiririz. MERKEZ SAĞ OYLAR ANAP'la DYP'nin toplam yüzde 50-52 oyu var; yüzde 30-32'yi alan iktidar olur. 6. Sayfada YILMAZ: MEYDAN OKUDULAR, RİZE'DEN ADAY OLDUM 6. Sayfada YILMAZ'I RİZE'DEN DEMİREL ADAY GÖSTERDİ CELAL BASLANGIÇ'ın notlan 6. Sayfada Özalyine konuştuCumhurbaşkam Turgut Özal, Söğüt köyü meydanında yaptığı konuşmada "Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de böyle istikrar içinde ülkemiz gider. 1970-80 arasında olduğu gibi bir nevi birbiriyle çarpışan koalisyonlara düşmez" dedi. 4. Sayfada Demirel / 4. Sayfada 'ÇankayaUa millet oturmalı' Günseli önal Seçim/12. Sayfada Pakdemirli vaat dağıtıyor Ömer Yurtseven TV / 8. Sayfada 'Yaşadığımız Günler 3 Star-1'de Spor /18. Sayfada F.Bahçe 4-2 galip Sergi/Arka Sayfada Komefin ultra-modern arabeski Refık Durbaş 11 milyon öğrenci ders başı yapıyor Okul telaşı baslaclıHaber Merked — tlkokullar ve ortaöğretim kummlarında yeni öğretım yüı bugun başlıyor. 1991-92 öğretim yüı ve llköğre- tim Haftası bugün lstanbul Er- kek Lisesi'nde düzenlenecek tö- renle Başbakan Mesut Yıimaz ve Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafın- dan açılacak. Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, eğitim sisteminin yapı ve süreçlerini temelden de- ğiştirdiklerini belirterek "De- mokratik egi- tim, demokre- tik Tnrkiye'nin, demokrat, mil- li, çagdaş, laik davranışlı insa- nını yetiştire- cektir" dedi. Yeni öğretim yüında 1 mil- yon 342 bin öğ- renci okulla ta- 10 milyon 803 bin öğrenci bugün ders başı yapıyor. 1 milyon 342 bin öğrenci okulla tanışacak. Milli Eğitim Bakanlığı ders geçme kredi sistemine geçiş nedeniyle 1991-92 eğitim yüı çalışma takvimini belirleyemedi. îstanbul'da sımflarm 40'ar kişiye indirilmesi için 4500 yeni dersliğe ihtiyaç olduğu belirlendi. 483 öğretmen görev alacak. özel öğretim kurumlarında da top- lam 159 bin öğrenci öğrenım gö- recek. Ankara Buromuzun ha- berine göre Milli Eğitim Baka- m Avni Akyol, yeni öğretim yılı nedeniyle ya- yımladığı me- sajda, aile eği- timinin çağdaş ve demokratik olması gerekti- ğini, demokra- tik eğitimin te- mellerinin aile- de atılacağını ifade etti. Baş- bakan Mesut Yümaz'ın sağ- ladığı 75 mil- yarlık kaynakla bu yıl köy ilko- kullarındaki öğrencilerin ta- mamıyla kent ve kasaba ılko- kullarındaki yaklaşık 4 mil- yon fakir ve muhtaç öğren- cıye parasız olarak ödünç mşacak. Bu dönemde toplam 10 ders kitabı dağmlacağim, 7 ilde milyon 803 bin öğrenci eğitim de ödunç kitap verme projesi görecek. Turkıye genelındekı 51 yurütüleceğim kaydeden Akyol, bini ilkokul olmak uzere 63 bin şunları söyiedi: "Laiklik, Tttrk 428 okulda yeni ders yılmda 234 Milli Egitiminin temel ilkesi, bini ilkokul olmak üzere 397 bin (Arkaa Sa. 15, Sü. l 'de) Hır\atLstaıula kaıılı çarpışmalar Yugoslavya'da federal ordu, Hırvatistan'daki kuşatma altındaki birlikleri kurtarmak için büyük bir saldırı başlattı. Federal uçaklar Hırvatistan'ın Adriyatik'teki Ploce Limanı'nı bombaladı. Hırvatistan'a Makedonya'dan da birlikler sevk ediliyor. Hırvatistan'da, federal orduya bağlı üç garnizonun teslim olduğu bildirildi. İtalyave Almanya, federal ordunun Hırvatistan'dan 'derhal çekilmesi' için çağrıda bulundu. 11. Sayfada • Zagrep _ HIRVATİSTAN vukovar s # Yugoslav ordnsu, Vukovar ve Osiyek'te Hırvat knşatmaa altın- daki federal birlikleri kurtarmak için şiddetiî bir saldın başlattı. YARALILAR — Hırvatistan'ın dogu kesiminde federal askerterle Hırvat milisler arasındaki catışmalarda, iki tarafta da çok sayı- Bu arada bir Yugoslav birliği de Hırvatistan'ın Adriyatik'teki Za- da yaralı bulunuyor. Federal orduya baglı bir asker Borova Neselye kentindeki catışmalarda yaralanan arkadaşına yardım ediyor. dar Limanı'na doğru Uerliyor. Başbakan Yılmaz'la SoyleşL. R i Z E — Trabzon'dan Rıze'ye giderken, Karadeniz'e dımdik yamaçlarda set set yük- selen çay bahçelerının, fındıklıkların güzel- liği... Çiseleyen yağmur altında yeşilin bu denlı hüzün verici bir renge bürünebildığine de belki ilk kez tanık oluyorum. Az ötede hyidere. İki ilin birleştiği yerde Uzunköprü var. Başbakan Yıimaz anlatıyor: "196O'lı yılların ortalanna kadar yol çlft şe- ritli olarak gelir, ancak bu köprûde tek şeri- de düşerdi. Köprvnün tam ortasında ıse bir çizgi vardı. Hangı araba bu çızgiye önce ge- lirse, ötekisı durup ona yol vermek durumun- daydı. Çok kaza oldu burada. Her iki taraf da çizgiye önce ulaşabilmek için gaza basardı. Böylece çarptşıp bırlıkte uçarlardı köprûden aşağıya...." Yüz hatlarını gevşeten bir gülüşle, ağızlık- (Arkosı Sa. 15, Sü. l'de) HASAN CEMAL • içme suyuna atık serbest Çatalca'da 'serbest bölge'de kurulacak tiretim alanımn su toplama havzasını ve baraj gölurni doğrudan etkileyeceğı belırtilıyor. 3. Sayfada • Bakanlığı var, teşkilatı yok Çevre Bakanlığı'nm kurulmasından hemen sonra şûranın yapılacak olması eleştınldi. 3. Sayfada • Herbert Ross imzalı Starl 'ın yeni yayın döneminde pazartesi günuntin ilkfilmı 'Baykuş ve Kedicik'le başlıyor. Başrolde Barbara Streisand; var. 8. Sayfada • Nadir'in evi satılıyor Asıl Nadir'm 1990 yılmda satın aldığı malikânesı satışa çıkarılıyor. Ekonomide • Bankalar şeffaf değil Bağımsız denetim raporlanna göre 42 bankanm kamuoyuna açıklanmış bılançolannda 197 mılyarhk makyaj belirlendi. Ekonomide • Hazine'den karamsar rapor Hazıne ve Dış Ticaret Musteşarlığı'nın sunduğu raporda karamsar bir tablo çizildi. Ekonomide • PKK, Kars'ta 11 köylü kaçırdı PKK milıtanlarınca kaçınlan 5 turıst için surdürülen operasyondan sonuç çıkmadı. Dün de 11 köylü genç kaçınldı. 15. Sayfada • Davud'a vahşl saldın Floransa'dakı Accademıa Muzesi'nde Michalangelo'nun unlu heykeli saldınya uğradı. Arka Sayfada • Kazıklı yola tepkiler Mımorlar Odası tzmir şubesi, Kordonboyu'na kazıklı yol yapılmasına karşı çıkıyor. Arka Sayfada Sosyal demokratlarseçimi kaybetti îsveç modelf yenildi İsveç parlamento seçimleri iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin yenilgisi ile sonuçlandı. Sosyal demokratların oy oranının % 38 dolayında olduğu bildirildi. Carlsson, hükümetin bugün istifasını vereceğini söyiedi. 15. Sayfada BATI'DA GEÇEN HAFTA 10. Sayfada ~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog