Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ECU/Avrupara Döviz Hesabı birikimlerinizi korur...kazandırır. PAMUKBANK iyi ba n k a d ı r CumhuriyetLYIL/SAYI KUMCUSU- YÜMÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MADİR NAOİ (1945-1991) 12 EYLİL 1991 PEBŞEMBE Her güıtbîr vaat Atina ile anlaşması' MEMUKA-SÖZLEŞMELİYE ÜRETİCİYE 1979 yılından sonra işe giren memurlar bir üst dereceye yükseltildi. 400 bin memurun maaşı 4 bin 150 lira ile 150 bin lira arasında artacak, 2 sayılı cetveldeki sözleşmeliye zam yapılacak. Karadeniz'de 2 yıl arka arkaya zarar eden balıkçının banka borçlan ertelendi. Mısır taban fiyatına kilo başına 60, arpaya 40 lira zam yapıldı. Mısır taban fiyatı 724, arpa 644 lira oldu. SOYDAŞA 78 bin soydaş daha Türk vatandaşlığına alındı. Vatandaşhğa geçen soydaş sayısı 243 bin oldu. Bakan tnan, "İki gün içinde başvururlarsa oy kullanabüirler" dedi. SANATÇTCA Sahne sanatçıları artık sahneye çıkmak için polisten izin almayacaklar. Yorum Sanatçılan Meslek Birliği kurulacak. Sanatçılar sahneye çıkmadan bu birlikten belge alacaklar 15. Sayfada Başbakan Yılmaz, yüzde 36'nın altında, ülkede istikran sağlamanın güç olduğunu söyledi: Ifeniden seçimolabilirKMİREL H45İN ALTINDA ALIRSA Başbakan Yılmaz 'Demirel kendi telaffuz ettiği rakamın bir puan altında kalırsa istifa etmelidir. Yüzde 45'in altında oy alırsa hemen seçime gitmesi lazım. Tabii eğer seçimi kazanırsa' dedi. 94TE DE SEÇİM 0UBİÜR Yüzde 26 ile 226 milletvekiJı tutturmanın mümkün olduğunu ancak istikrar için yüzde 30'un altına düşmemek gerektiğini söyleyen Yılmaz, "1994'te yeniden bir seçim yapılabilir" dedi. PARtS (Cumhuriyet) — Başbakan ve ANAP Genel Baş- kanı Mesııt Yılmaz, erken genel seçimlerde >uzde 36'nın altına düşen bir partinin ülkede istık- rarı sağlamasının çok zor oldu- ğunu belirterek "1994'te yeni- den bir seçim yapılabilir" dedi. Yılmaz, "Demirel'in yüzde 45'in altında oy alması halinde istifa etmesi gerektiğini" söyle- di. Yılmaz, "Seçim sonucu ne olur, koalisyona razı mısınız" sorusuna, "Ben Basın Konseyi Yuksek Kunılu ile yapnğım top- lantıda 'koalisyona razıyım' de- medim. 'Hıçbir parti iktıdar ol- (Arkaa Sa. 17, Sü. 3'te) PAKDEMIRLİ'DEN DYP'YE: BfZ ÇILİNGİR DEĞILİZ Ekonomide PARİSTEN AHMET1AN Yılmaz'la Kahve Sohbeti PARİS — Mesul Yılmaz da Özal gelenegini surdurüyor. Ya- pılacak önemli açıkJamalan misak-ı milli suurian dışına sak- lıyor. Pmris Büyükelçfliği'ndeki ye- mekten sonra orta sekerli kah- ve seansında soylediklerine ba- kınır "1993'te degil de 1994'te ye- niden bir seçim yapılabilir... Bu seçimlerde yıizde 36'BIM altuıa (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) DYFye adaylık için başvuranların îam listesi 14. Sayfada STARl: ÖZAL'A DOKUNMAK YASAK 4. Sayfada SEMRA ÖZAL'A PROPAGANDA ÇADIRI 4. Sayfada TV'YE KARŞI LAZER 5. Sayfada SHP'DE ÖNSEÇÎM HEYECANI 5. Sayfada Demirel il sözü dağıtıyorFethiye 76. il olacak.Iktidara soyundum,iktidara.Biz sizlerin,ezilmişliğin avukatıyız.Mahkemeyi kurduk, halkın vicdanı hâkimdir. Tesadüfen iktidan ele geçirenlerin zamaru dolmuştur. Bunlar milletin içinde urdur. Görün bunlann hesabını. Ödü kopan 40 gün yaşar, bunlann 38 günü kaldı. Ne zaman arkamıza düştün de pişman ettik seni! Şu neşteri benim elime ver. Geldiler, gittiler, 'Fethiye il' dediler. Seçime giderken Fethiye'yi il yapmayan yalancıdır. NÜVİT TOKDEMtR ZAFER AKNAR FETHİYE — DYP Genel Başkanı Snleyman Demirel se- çim gezisinin ikinci durağı olan Fethiye'de yaptığı konuşmada, ANAİ* iktidannı eleştirirken, "lîJeri göçferi 1980 öncesini kö- tiilemek. Sen neden bahsediyor- snn? Bugünden bahset" dedi. Partisinin düzenlediği "DYP tktidara Dognı Mittetle El Ele" mitinginde Iskele Alanı'nda ka- labalık bir topluluğa seslenen DYP lideri Süleyman Demirel, 21 ekim sabahında yeni bir gü- neş doğacağını, bu güneşin DYP iktidan olacağını yineleye- rek Bafra'dan sonra Fethiye'yi 76. il yapacaklannı söyledi. Halkın mutluluğu için bugün- kü yönetimden davacı oldukla- nnı vurgulayan Demirel şunla- n söyledi: "Bugün Fethiye'de olmamı- zm bir sebebi var. Ne anyoıuz? Neden Fethiye'deyiz, neden Gebze'deyiz, neden Rize'deyiz. Bir şey anyonız. Kendimiz için bir şey aranuyonız. Sizin iyîli- ğiniz için, sizm mutluluğunuz için, bu ülkenin iyi idare edflme- a içİB aydınbrfma görevhnizi ya- pacagız. 12 senc sonra bir çift söz söyiemek için geMim, koşa- rak gddim. Biztan davamız sizin davanızdır. Biz sizin davanuın davaasyız. tktidara soyundmm, iktidara. Bu ölkenin insanlan- nın hakkmı her devrede savun- du|umuza ABah da şahittir. Bü- tiio ratandaştaru mutlalaganu istiyoruz. Herkesin hayaündan memnun olmasuu istiyornz. Yanhş bir şey mi istiyoruz?" Konuşması sırasında toplu- lukla soru-yanıt diyaloğuna gi- ren DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, bugünkü iktida- n sorgulayacak mahkemenin halk olduğunu belirterek, "Biz sizierin, erilnıişli^ıı ayukatıyu. Mahkemeyi knrdok. Haikın Ticdanı hâkimdir. Davacı, avn- kat. bâkim bazır. Davalı Idm? Dava edilen de olacak. Bu klke- nin esnafuu, şoförünü yoksul- luga iten, gençieri işsizHkten so- kakta bırakan ve 50 milyar do- (Arkast Sa. 15, Sü. 7'de) LOKMAN HEKİM NEŞTERİNİ ARIYOR HİKMET ÇETtmMYA'nın yaznı 4 Sayfada Kıbns zirvesi tehlîkedeANLAŞMA SAĞLANAMADlParıs te dün gerçekleşen Yılmaz-Mitsotakis görüşmesinde, Kıbns zirvesi üzerinde anlaşma sağlanamadı. ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın, iki başbakana gönderdiği "Zirve tarihini belirleyin" ifadesini içeren mektuba karşın, her iki lider, bu ay yapılması beklenen dörtlü zirve için umutsuz konuştular. Mitsotakis, "Anlaşmazlıklar çözümlenmezse, zirve gerçekleşemeyecek" dedi. Yılmaz da seçimlerden önce, zirvenin "çok zor" olduğunu kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasında "iyi niyet, banş ve dostluk" anlaşması imzalanması kararlaştınldı. MİNE SAULNIER PARİS — Başbakan Mesut Yılmaz ile Yunanistan Başbaka- oı Konstantin Mitsotakis'in dun Paris'te yaptıklan 2 saatlik gö- ruşme, "eylulde Kıbns için dörtlü zirve" umutlannı orta- dan kaldırdı. ABD Dışişleri Ba- kanı James Baker'ın göruşme öncesinde iki başbakana gön- derdiği ve "Çözıim için zaman uygun. Anlaşın ve tarih belirleyin" ifadelerine yer veren mektuba rağmen, Yılmaz ve Mitsotakis sorunun çözumu ko- nusunda ılerleme sağlayamadı- lar. Başbakan Yılmaz, ortak noktalarda anlaşma olmadığını belirterek "Seçimden önce zir- ve ihtimalinin çok duşuk oldu- ğunu kabul ediyorum" dedi. (Arkaa Sa. 15, Sü. î'dt) PKK'ya sınır ötesi önlem Operasyon yîne gündemde GEREKİRSE GENE YAPARC Dışişleri Bakanl.ğı . Sözcüsü Murat Sungar "Operasyon söz konusu olamazdemeyeceğim. Daha önce yapıldı. Gerekirse gene yapılabilir. Bunu ihtimal dışı bırakmama imkân yok" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey bir askeri yetkili "Böyle bir olay, bir talimat gerektiriyor. Hükümet karar alır, talimat verirse gidilir" dedi. Haber Merkezi— PKK'nın Guneydoğu Anadolu'da silahlı eylemlerini tırmandırması, Turk Silahlı Kuvvetleri'nin, bolgede- ki operasyonlarını yeniden sınır ötesine taşımasını gundeme ge- tirdi. Genelkurmay Başkanhğı'n- dan bir yetkili, hukumetin ta- limat vermesi halinde operasvo- nu gerçekleştirebileceklerini be- lırtti. Dışişleri Bakanhğı Sozcu- su Murat Sungar da "Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon soz konusu mu" şeklindeki bir so- ruya, "Operasyon söz konusu olamaz demeyecegim" yanıtını verdı. Bu arada Içışleri Bakanı Sabahattin Çakmakoglu'nun in- celemelerde bulunmak uzere bolgeye gideceği bildirildi. Dev- let Bakanı Kamran tnan, bir so- ru uzerine "herhangi bir sınır otesi harekâtın söz konusu olmadığını" söyledi. Ote yandan PKK teröristleri- nın sınır kesımindeki jandarma karakollanna yönelik saldınla- (Arkan Sa. 15, Sü. l'de) ENDEKS YUZDE 5.5 YUKSELDİ Borsa sıçradı DESTEK GELECEK Mİ? Pakdemirli'nin bugün aracı kurumların ust düzey yetkilileriyle bir toplantı yapacağı haberi dün İMKB'de endeksin yüzde 5.5 oranmda prim yapmasına yol açtı. Pakdemirli'nin seçim öncesine rastlayan bu ziyaretini "Borsaya destek gelecek" biçiminde yorumlayanlar dün özellikle kamu kâğıtlarına koştu. Bu hisselerin tavandan işlem gördüğü gözlendi. Ekonomide KİT'LER İÇİN PAKET HAZIRLANIYÖR~ Hızh özelleştirme SERMAYE TABANA YAYILACAK Başbakan Mesut Yılmaz'ın ekonomi danışmanı Bülent Gultekin, hazırladığı paketi şoyle açıkladı: "Ozelleştirilecek KİT'ler 9-10 ticari şirket çatısı altında toplanır. Bu şirketlerin hisseleri, Tasarrufları Teşvik Fonu'nda hesaplan birikenlere; borsada işlem görüyorsa o fiyattan, halka açılıyorsa halka açılma fiyatından verilebilir. Böylece 3-5 milyon insan 9 kârlı grubun ortaklan olur. Ekonomide KULE, KÖPRÜ, ÖPÜCÜK— Yeni GalaU Köprüsü'nnn birbirine kavuşmuş hali en gtizel Galata Kulesi'nden göriinür. Ama köprünun ne zaman bitecegi ile fazla ilgilenmeyen tnrist çiftler, kulenin başdönduriicü manzarasmda dudaklann kavuşmasımn beyecanını da yaşayabiUrkr. (Fotograf: ÖMER ORHUN) 29 Ekim 'de açılması tehlikeye girdi Galata Koprusu yagmur • • • • 1 * • ozurlu REMZİ GÖKDAĞ ~ 29 Ekim tarihine yetiştinlmesi için çalışmaların aralıksız surdu- ğu yeni Galata Koprüsu'nde so- runlar bitmiyor. Açılışı daha önce iki kez ertelenen köprunun 29 Ekim'e yetiştırilmesi şimdi de ha\a durumuna bağlı. Geçen hafta Istanbul'da etkili olan ya- ğışlı havanın koprudeki asfalt- lama çalışmalarını buyuk olçü- de etkilediğini belirten Karayol- ları yetkililerı, "Bugunlerde ya- ğacak yağmur açılışın tekrar er- telenmesine neden olabilir" de- diler. (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) Bugün / Kitap Garip şiiri insamn nasınnabastı TV/ 6. Sayfada Capra'nın sosyal içerikli ilkfilmi Festival / 7. Sayfada Aşk herşeye kadir mi? Batı Avrupa / 9. Sayfada Aynlıkçılık Italya'ya sıçradı Futfaol / Spofda Galatasaray Kosecki'yi satmaya hazır Bakan Akyot Çağdaş insanı hedefliyoruz Seçme ders sîstemi 11 DERS ZORUNLU Liseli öğrenciler için 11 ders zorunlu. Ancak 40 kadar dersi de 'seçmeli' olarak alabilecekler. Başarısız derslerde 'yaz okulu' sistemi uygulanacak. Smıfta kalmak kalkacak. NOJYERİNEHARFBaşan değerlendirmesinde notların yerine harf geliyor. Böylece 5 notu yerine A, 1 yerine E verilecek. Sınavlar bir hafta önce bildirilecek, Arka Sayfada • Düşünmüş olmak halâ suç Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleri kalktı, ama yasakçı anlayış hâlâ stiruyor. 3. Sayfada • 12 Eylül darbesi 12 yaşında Askeri mudahalenin yarattığı sonuçlar sempozyum ve toplantılarda tartışılacak. 3. Sayfada • Edwars güldürüsü Başrollerini Julie Andrevvs ve Ömer Şerif'in oynadığı 'Ateşle Oynayan' adlı fılm Starl 'de. 6. Sayfada • İsveç seçimlerl Başbakan Ingvar Carlsson 'a Seguela makyajı. 8. Sayfada • Tiran-Belgrad gerginllği Amavutluk, sınır polislerinin öldürülmesı uzerine Yugosiavya'ya protesto notası gönderdi. 9. Sayfada • Dünya beyinlerl ortak platformda ABD'de yayımlanan New Perspectıves Quanterly'nin Türkçe basımı da yayımlandı. 7. Sayfada • Altına Sovyet tehdidi Sovyet altınımn yüzde 10'u kaçak satılıyor. Ekonomide • Nadir yine mahkemede Kıbrıslı isadamı Asil Nadır, Polly Peck'e ait 25 milyon sterlini zimmetine geçırmekle suçlanıyor. Ekonomide • Denizbank'ı sattırmayız Deniz Tıcaret Odası, yazılı açıklama yaparak Demzcihk Bankası 'mn satışma karşı çıktı. Ekonomide • Okla yay benim her şeyim Bayan sporcu Zehrc öktem 32 yaşında dünya üçüncüsü oldu. öktem'in yeni hedefı Barcelona Olimpiyatları. Sporda • Hormona karşı biyolojik tarım Avrupalı uretıciler veABD, elbırlığıyle toprağın aşırı kirlen mesine karşı yollar anyorlar. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Mayonez... Malıye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'den bir mek- tup daha geldı. Kahveci, bu mektubunda, patent almasının "s/r"olmadı- ğını, 2 Ocak 1991 günü Ankara Bıra Fabnkası'nda 30'a ya- kın gazetecıye patent aldığını açıkladığını, 3 Ocak 1991 günü Milliyet gazetesınde Zülfıkâr Doğan ımzasıyla "Kahveci ver- gi kaçağınm onlenmesını sağlayacak yeni bir ödeme kayde- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog