Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Mimariar, Mühendisler ECU/Avrupara Döviz Hesabı'nın avantajlarından yararlanıyorlar. Cumhuriyet Birikimlerinize ECU/Avrupara güvencesi Pamukbank'ra. PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 68.YIL / SAYI 24084 /1800 TL (KDV dahil) MADİ (1924-1945) BAŞYAZARt N A O İ R NADİ (194&1991) 10 EYLÜL 1991 SAU Maliye Bakanı'na göre 'Kahvçci patentli' yazarkasalar ötekilerden 'daha akıllı' v Kahvecf ııiıı patent itirafıMALtYE VE GÜMRÜK BAKAN1ADNÂN KAHVECİ'NtN AÇIKLAMASI VAkıllıyazarkosa buldum, patentini aldım VPatent gelirini hayır için bağışlayacaktım 'VERGİ SİSTEMİNE BÜYÜK YENİÜK' "Maliye bakanı olmadan önce, mevcut yazarkasalann uçte biri fıyatına daha akıllı, her ay KDV beyannamesini karta çıkaracak bir yazarkasa yapabileceğimizi fark ettim. Bunun patentini aldım. Bu, bütün dünyada vergi sistemine büyük yenilik getirebilecek bir olay!' 'DYPTJLERİH DOLDURUŞU' "Acaba Uğur Mumcu, bilerek veya bilmeyerek çokuluslu şirketlerin âdeta avukatlığına soyunan Aykon Doğan'ın dolduruşuna mı geldi? Inşallah, bu olay Uğur Mumcu'ya ders olur da bir daha DYP'lilerin dolduruşuna gelmez." 'ÇAMUR ATIUYOR' "Benim kanuni hakkım olan Tarabya'nın kral dairesinde her hafta kalabilecekken, bunu miUete olan saygısından dolayı yapmayan bir kişiye siz ne hakla, hangi kustahlıkla çamur atarsıruz? Bu çamuru atmadan önce niçin beni aramadınız" 'HARAMAELUZATMAOIM' "Son 11 yıld.r müyarlar kazanacak mevkilerde bulunmama rağmen harama el uzatmadım, aç kalsam da uzatmam. 4 hafta once karın doyurmak için, buzdolabında altı ay kalmış mayonezle yaptığım sandviçle zehirlendim. Az kalsın ölecektim" 15. Sayfada T c SANAYİ v* TİCARET BMCANUCl İHTİRA BERATI Kahvecfnin patent oyımu Malıye Bakanlığı larafından esnata dagılılmaiı duşunulen mını >azark<isalann paıentı Bakan Adnan Kahn«cı'run Maliye Bakanı, patent olayını 'Açıklayacağım' dedı Gözler Kahveci'de HEMA: PATENT HAKKI BlZlM ŞİRKETlN 15. Sayfada Edebıyat/7. Sayfada Dergiler arasında Refik Durbaş Sınema / 7. Sayfada Terör insanlık sorunu İsrail / 8. Sayfada Şamirtlen barışa tehdit Epm/McaSaytaia 15 milyon minlk okullatamşacak Figen Atalay Ecevit'in kooperatif modeli TÜSİAD'da konuşan DSP lideri 'üretici, tüketici ve satıcıdan' oluşan *üçlü ve güçlü bir koopemtifçilik düzmi* içinde ekonomiyi toplum yaranna çalıştımcaklanru söyledi ABDURRAHMAN YILDIRIM DSP Genel Başkanı Bölent Ece\it, ekonomiyi "makul bir surede" darbo- ğazdan çıkaracaklannı söyledi. TÜSİ- AD'da konuşan BiUent Eccvit, gerçek bir pazar ekonomisi uygulayacakları- nı, bunun için de üretici, tüketici ve sa- tıcıdan oluşan "üçlü ve güçlü bir koo- peratif sistemini" pazar ekonomisi içinde, "toplum yaranna" sunacakla- nru açıkladı. Biknt Ecevit, 12 yıl önce iktidar- dayken sokak afişleriyle kendisini hal- ka şikâyet eden Türk Sanayici ve Işa- damlan Derneği'nin (TÜSİAD), "li- derler geçidi" toplantısında konuştu. Vehbi Koç ve Sakıp Sabana dışında ta- nınrruş sanayici ve işadamlannın da ka- tıldığı toplantıda, Ecevil, konuşması- nın sonunda ve sorulara cevap verir- ken uzun uzun alkışlandı. Demlrel'in ekonomik programını açıkladığı gibi olmasa da Ecevit, bu konuşmasında DSP'nin izleyeceği ekonomik politika- nın ana başlıklannı çizdi. "Gerçek bir pazar ekonomisi uygulayacağız" diyen Bulent Ecevit, bunun geçmişteki gibi uydurma olma- yacağını, devletin ekonomiye kanşma- yacağmı, tekel ve kartellerin ekonomi- den çıkanlacagmı bildirdi. Ecevit, üre- tici, tüketici ve satıcıdan oluşan "üçlü ve güçlü bir kooperatifçilik düzeni" içinde pazar ekonomisinı toplum ya- rarına çalıştıracaklarını kaydetti. "Halkın da birbiriai kazıklaınayacagı- na göre gistemin sdtt olarak işleyeceii- ni" kaydeden Ecevit, kooperatiflerin de özel bir girişim olduğunu, Ziraat Bankası'nın Tanm Satış Kooperatifle- ri'ne devretmeyi ve bu kooperatifleri güçleştirmeyi düşunduklerini açıkladı. Ciddi bir vergi reformu yapacakla- ruıı ve genelde vergi oranlarını yükselt- meyeceklerini, ama vergisiz alan da bı- rakmayacaklannı kaydeden Ecevit, altyapı yatınmlarında Uretime katkıda bulunma özelliği arayacaklarını, yatı- nmlan vergi bağışıkhklan yerine ucuz kredi, ucuz girdi ve ucuz arsa ile des- tekleyeceklerini anlattı. Bazı sanayi sektörlerini geçici bir su- re için koruma altına alacaklaruu kay- deden Ecevit, spekulatif kazanç kapı- larını da kapatacaklaruu vurguladı. Ecevit şöyle devam etti: "Yalnu girişimciieri degil, bütün toplumu tüketim yerine üretim ve ya- tırıraa yonlendirecegiz. Bu baglamda kredUerin de daha çok üretim ve yatı- (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) NOTLAR: 12 YIL SONRA GELEN DtYALOG 17. Sayfada SHP LİDERİ: CHP'Yİ AÇACAĞIZ tnönü: DSP demokrat değil DSP'nin demokrat bir parti olmadığının önseçim yapmamasıyla belli olduğunu söyleyen Inönü, "Böyle bir parti sosyal demokrat oyları almamah. Demokrat olmayan bir parti oyları almamah." dedi. 14. Sayfada ÖNSEÇİM KALBlMDE YARADIR AHMET TAM'ın yazisı 14. Sayfada Özal seçim kampanyasında'Ey benim sevgili milletim, hep beraber el ele, gönül gönüle 2000'li yıllara gidelim. 21. asır, Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacak' sözlerini vatandaşlara tekrarlatan Özal, 'Türkiye'yi 70 sente muhtaç edenlerin kim olduğunu biliyoruz.' dedi. 4. Sayfada DEMİREL: YİNE AYN1 NAKARAT 4. Sayfada ECEVİT — Üretici, tüketici ve satıcıdan oluşan üçlü ve güçlu bir kooperatifçilik duzeni. (Fotoğraf: UGLR GÜNYÜZ) Okııüarda şartsız kurul karmaşası Öğretmenler kurulu, Türkçe dersinden başansız olan öğrencilerin durumunu görüşmeyecek AYŞE SAY1N ANKARA — Müli Eğitim Bakanlı- ğı'nın "ani kararla" uygulamaya koy- duğu ve "ögrenci affı" niteliği taşıyan şartsız kurul hakkım, ortaokul ve lise müdürleri ile öğretmenler, "seçim yatınmı" olarak nitelediler. Cumhuri- yet'in çeşitli ortaokul ve liselerde yap- tığı araştırmaya göre uygulamanm amaa ve yöntemine ilişkin tereddütlen giderilemedi. Bakanlığın ilgili değişik- likle bütün okul müdürKiklerine gön- derdiği genelgede "tüm dersler" kav- ramında açıklık olmadığı belirtiliyor. Okul müdürleri ve öğretmenler, Sı- nav Geçme ve Başan Değerlendirme Yönetmeliği'nin yalnızca 50. maddesi- nin değiştirildiğini dikkate alarak, 51. madde kapsamında yer alan Türkçe dersinden başansız olan öğrencüeri, şartsız kurula almayacaklanm bildir- diler. MiUi Eğitim Bakanlığı'mn, öğ- renci velilerinin olumlu tepkilerini al- mak amacıyla "bütün dersler" deyişini kullandığını kaydeden öğretmenler, "ders geçme kredi sistemi"nde de "zo- rnnln dersler" kapsamına giren Türk- çeden başansız öğrencilerin durumu- nun öğretmenler Kurulu'nda görüşü- lemeyeceğini belirtiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ortaokul ve lise müdurluklerine gönderilen ge- nelgede de "Öğretmenler ve sınıf öğ- retmenleri toplanülannda butünleme sınavlan sonunda başansız bulunan ortaokul ve her türlü lise ve deogi okul- lann ara ve son sınıf ögrencilerinin (beldemeli, sorumlu ve okul dışı dahil) dunımlan degerlendirilirken, yıl sonu ortalamasuun en az 5 olması, başan- sız dersierin butünleme sınavlannda da en az 3 almaları koşullarının aranmaması" isteniyor. öğretmenler ve müdürlerin butün öğrencilere şartsız kurul hakkı tamn- masıyla ilgili eleştirileri şu noktalarda yoğunlaşıyor: "• Milli Eğitim Bakanlıgj, hiçbir ön (Arkası Sa. 17, Su. 8'de) Seçmen, bağımsızhktan yana oy kullandı Makedonya kopuyor YÜZDE 90: 'BAĞIMStZUK' Yugoslavya'mn Slovenya ve Hırvatistan cumhuriyetlerinin ardından Makedonya da bağımsızlık yolunda. £umhuriyette önceki gün yapılan referandumun ilk sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 90'ı bağımsızhktan yana oy kullandı. Başkent Üsküp'ün sokaklarında toplanan bağımsızlık yanlısı binlerce kişi şarkılar söyleyerek sonucu kutladı. 8.Sayfada AZERBAYCAN Karabağ kana bulanıyor 7 ölüErmeni militanların bir otobüsü taramaları sonucu 5 yolcu öldü Gadrut bölgesinde ise 2 çoban ölü bulundu. Azerbaycan'daki seçimi tek aday Muttalibov kazandı. Halk Cephesi seçimde hile yapıldığını öne sürüyor. Tacikistan da bağımsızlık ilan etti. 9. Sayfada LENİNGRAD ARTIK YOK FATİH M.YILMAZ'll •otlan 9. Sayfada 32. GÜN OLAYI Birand: İddialar çarpık yansıtıhyor Mehmet Ali Birand, 32. Gün programının yapımında 1 milyara varan bir evrak sahtekârlığının TRT tarafından incelendiğine ilişkin haber üzerine yaptığı açıklamada, muhasebe hatalarından doğan bazı karışıklıklar olabileceğini ve sonucu beklediğini söyledi. 6 yıldır TRT'nin faturaları denetlediğini ve hiçbir uyanda bulunmadığını kaydeden Birand, bu haberlerin 32. Gün ve "Demirkırat", "12 Mart" türü belgeselleri engellemek isteyenlerce çıkarıldığım savundu. Haber Merkezi — Gazeteci Mehmet Ali Birand, 32. Gun TV programının yapım mali- yetleri konusunda TRT tara- fından 'evrak sahteciliği' iddi- asıyla bir sofuşturma başlatıl- dığına ve 1 milyar liralık bir meblağın geri ödenmesinin is- tendiğine ilişkin dün gazete- mizde yayımlanan haber üze- rine bir açıklama yaptı. Birand, 6 yıldır bütün fatu- ralannın TRT denetim meka- nizması tarafından denetlendi- ğini, hiçbir faturanm reddedil- mediğini ve hiçbir uyan yapü- madığım belirterek bazı iddi- alann da gerçek boyutlan çar- pıtılarak yansıtıldığını söylü- yor. Bazı faturalann gecmişe dö- nük olarak TRT Hukuk Mü- şavirliği'nce incelendiğini be- (Arkası Sa. 15, Sü. 6'da) TÜSİAD'da Ecevit... Bülent Ecevit'i TÜSİAD çatısı altında din- lemek ilgınçti. insan ister istemez 1980 ön- cesini anımsıyor: TÜSİAD'ın 1979'da gaze- telere verdiği büyük boy ilanlarla Başbakan Ecevit'in CHP hükümetini ağır biçimde suç- laması... Sheraton Oteli'ndeki toplantıda belki de bu yüzden her ikı taraf birbirine karşı olağan- dışı bir nezaket havasındaydı. Ölçulü bıçilı sözcüklerle o olayın artık geçmişte kaldığı- na işaret eden bir üslup yeğlendi. Karşılıkh olarak denilmek istenen bir ba- kıma şuydu: Ne Ecevit ne de TÜSİAD artık 1979'un Ecevit ve TÜSİAD'ıydı; geçen on yıl her iki tarafı da şu ya da bu ölçüde değiştir- mışti. Doğru. Yıllar içinde meydana gelen değışımı yad- sımak olanaksız. (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Otopsi 3. kattan atıldığı öne sürulen Seher Şahin'e otopsi yapıldt. 3. Sayfada • ilgi çekici Amerikan filmi Tecavuze uğrayan bir kızın bu olay yüzünden başına gelmedik kalmaz. 'öfke' 20.30'da. 6. Sayfada • Bakanın görevden aldığı İlk müdür Kultur Bakanı Maraş, 'Turneler turistik değil' diyen CSO Muduru'nu görevden aldı. 7. Sayfada • Gözler Paris zirveslnde Türk ve Yunan başbakanlarımn bir araya geleceği zirve, önümuzdeki gıinlerde yapılacak. 8. Sayfada • DİSK: Nerede kalmıştık? Yürutme, Yönetim ve Başkanlar Kurulu 11 yıllık aradan sonra kendi binasında toplandı. Ekonomide • Borsada devlet zaran 824 milyar Kamu Ortaklığı Idaresi'nden hıssesenedi alan 200 bın tasarrufsahibi 824 milyar zarar etti. Ekonomide • Bedava blucin dağıtıtdı Reklam panolarma asılan 159 bin liralık blucinlerin altında 'Dayanabılecek misınız?' yazıyor. Ekonomide • F.Bahçe'de herkes golcü Bursaspor galibıyetı, Fenerbahçe 'de sorunları çozerken teknık direktor Venglos takımda artık herkesın golu düşunduğunü sovledi. Sporda • Beşlktaş'ta Esklşehir krizi Yarın oynanacak Eskişehır maçı için futbolcular isyan etti. Sporda • Hattada bir mahalle kuruluyor Antalya'da gecekondu sorunu onlenemıyor. Arka Sayfada • Tarih tüccarlan Tarihı eser kaçırdığı bıldırılen 4 kişi yakalandı. Arka Sayfada GÖZL™ UGUR MUMCU Kahveci ve Birand.... Hukukta "tevilll ikrar" dıye bilinen bir kavram vardır. Sa- nık, suçunu itiraf eder; ancak bu suçu örtmek için binbir dereden su getirir. Kahveci'nin açıklaması da böyledir. Sorun şudur: — Maliye ve Gümruk Bakanı olarak "mini yazarkasa" ve (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog