Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bank24 Mıgros Kart ile artık, alışverışte de işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Pamukbank, otomatık alışverış çagını Atrıum Mıgros'ta başlattı. BANK24İ Ş L E M T A M A M 1 68. Yü; Sayı: 24051 Kurucusu: Yunus Nadi 1500TL 8 Agustos 1991 Perşembe Bugün / Kitap Sevgililer hayal treninde Mıne G Saulnıer Stari / 6. Sayiada 'Ağaçkakan Woody' ekranda Sanat / 7. Sayfada Yeraltına gizlenen bellek Aslı Kayaba! Yugoslavva 11. Sayfada Yine ateşkes Sağlık / Arfca Sayfada Cehenneme vize: Uyuşturucu Esat Pala Suriye, Dışişleri Bakanı Şara'yla '5 kilometrelik tampon bölge* içinrahatsızlığınıbildirdi PKK-ya sürekli operasyonG k l k G l k 20 bİ kyp Sınır ötesi harekâtın GenelkUrmay Sınınn 8-10 km. ötesinde Durji başarı ile devam ettiğini belirten Başbakan Yılmaz, bölgesinde yuvalandıkları ve anılan bölgede Bakanlar Kurulu toplantısından sonra "Harekât 600-700 teröristin bulunduğu hava keşfi ile teyit çok kısa süre içinde amacına ulaşacaktır. Bundan edildi. Topçu ve hava kuvvetleri desteğinde böyle bölgenin eşkıyadan temizlenmesi için ne komando timleri temizlik harekâtına devam gerekiyorsa hükümetimizce yapılacaktır" dedi. etmektedir. Bölgeye 92 sorti yapıldı. p2 0 bİfi aSker Kuzey Irak'ta 20 bin asker, 1500 özel tim, 2 bin korucu ile jandarma komandosunun katıldığı hava destekli operasyon sürüyor. Keşif uçuşu yapan bir helikopterin, Irak'ın Eruşti dağlık kesiminrîe teröristlerce düşürüldügü öne sürüldü. Bölgede yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi. ANKARA (Cumhunyet Bu- rosu) — Bakanlar Kurulu'nun dun 5.5 saat suren toplantısın- dan sonra bır açıklama yapan Başbakan Mesut Yılmaz, Irak topraklanndakı PKK kamplan- na yapılan operasyonu doğrula- varak "Çok kısa surede amacı- na ulaşacaktır" dedı Yılmaz, harekâtın Genelkurmay Baş- kanlığı'nca yurutulduğunu, amacın bölgede yerleşen "eşkı- yanın temizlenmesi" olduğunu söyledı Genelkurmay Başkanlı- ğı Genel Sekreterlığı'nden yapı- lan açıklamada da Irak ıçıne 8-10 kılometre gınldığı \e tero- rıstlere buyuk zayıat verdırıldı- ğı kaydedıldı Açıklamada ope- rasyon sırasında F-4 ve F-104 uçaklarınca 92 sortı >apıldığı bıldırıldı 1KO toplantısı nede- nıyle Istanbul'da bulunan Surı- ye Dışişleri Bakanı Fanık el Şa- ra'nın, Turk larafına ozellıkle '5 kilometrelik tampon bolge' ko- nusundakı rahatsızlığını ılettığı behnıldı Şara, aynca "PKK'nın sınır dışında değil, Turkiye sınır- ları içinde e>lemlerde bulunduğu' yonunde bır ıfade de kullandı Cışışlerı, Şara'nın bu ıddıasını 'soğuk' bır bıçım- de reddettı Bu arada Başbakan Mesut Yılmaz, Bakanlar Kurulu'nda Kurt lıderlerı Celal Talabani ve Mesut Berzani'nın Turk huku- metı ile goruşmeler vapmak uze- re Turkıye'ye çağrıldığını açıkla dı Yılmaz, göruşmede, Kuzev Irak'takı otonte boşluğu ve gu venhk sorununun göruşuleceğı- nı bıldırdı Yılmaz, avrıca ko- nuyla ılgılı olarak kamuoyuna çelışkılı bılgıler verıldığını soy- ledı ve bakanlan uyardı DYP teror olayları konusunda TBMM'de genel goruşme açıl- masını ıstedı Bakanlar Kurulu, dun Başba- kan Mesut Yılmaz başkanlığın- da toplanarak 4 saatı aşkın bır sure, Turk askerı bırlıklerırun Kuzey Irak'ta uslenen PKK kamplarına karşı gınşılen aske- rı operasyonu ve bolgedekı ge- nel guvenhk onlemlennı goruş- tu Toplantı iirasında, harekât- la ılgılı olarak bakanlara bılgı verıldı Toplantıdan sonra, Hu- kumet Sözcusu Devlet Bakanı İmren Aykut ile bırlıkte basın toplantısı duzenleyen Başbakan Yılmaz, gınşılen operasyonla ıl- gılı olarak şunları dıle getırdı. "Bildiginiz gibı bolucu eşkı- yanın, halkımızın guvenligine, ulkemizin buzur ve istikranna yonelik teror eylemlerinde son aylarda belirii bir tınnanma gozlenmekte>di. Hakkâri Uimiz- dekı bır sınır karakolumuzan, (4rkası Sa. 14, Su. l'de) TAMPON BOLGE HAZIRLIĞI SEMİH İDİZ ve FATİH M. YILMAZ'ın haberi 17. Sayfada Kürt lideri PKK'ya oidiyor Almanlann gözü Talabani'deGenscher'm telefonu Irak Kürdistan Yurtsever Birliği lideri, Alman Dışişleri Bakanı Genscher'in kendisine telefon ederek rehinelerin serbest bırakılması için etkısini kullanmasını istediğini soyledi. Rehinelerin olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde tutulduklarına inandığını soyleyen Talabani, PKK liderleri ile bugun goruşeceğini anlattı. ROMA (AA) — Irak Kurdıstan Yurtse\er Bırlığı (KYB) lı- derı Celal Talabani, bölucu teror orgutu PKK tarafından kaçı- rılan 10 Alman turıstın serbest bırakılması ıçın çalıştığını belır terek "Bugun \a da >ann" serbest bırakılmalarını bekledığını söyledı Talabani a>rıca, Turk ordusunun "Irak'a duzenlediği sınır otesi harekâtı" protesto ettığını söyleyerek bu konu\u go- Kredi kartlarma çifte frenBANKALAR ZARAR EDİYOR Geçen yıl yoğun bir reklam kampanyasıyla kıyasıya bir yarış içine giren ve bol keseden kredi kartı dağıtan bankalar, bu yılbaşından itibaren buyuk çaplı bir kuçülme operasyonu başlattı. Yetkililer, "Bankalar, başta turistik yörelerden olmak üzere kredi kartları yüzünden uğradıkları büyük zararların ardmdan kendilerine çekidüzen vermek istiyor" diyorlar. TÜKETİCİLER PAHALI BULLYOR Geçen yılın toplamında kredi kartıyla yapılan 1.8 trilyon liralık alışverişe karşılık bu yılın ilk yarısındaki alışveriş miktarı 565 milyarda kaldı. Bankaların kredi kart ödemelerinde gecikme faizleri ve nakit komisyonlarım aylık yuzde 6'dan yuzde 10'lara çıkartmasının, kart sahiplerini caydırdığı bildiriliyor. BÜLENT KIZANLIK'ın haberi Ekonom.de ruşmek uzere Turkı- ye'ye geleceğını bıl- dırdı Celal Talabani, dun Roma'da duzen- lediği basın toplantı- sında, bolucu teror orgutunun lıderlerı ile temas halınde ol- duğunu belırterek "Rehin alınan tum Alman dostlarımızın koşulsuz olarak ser- best bırakılması için elimızden gelenin en iyisinı >aptık. Alman turistlerin bugun >a da >ann serbest bıra- kılmalarını bekli- yorum" dedı Tala- bani, Alman Dı- şişleri Bakanı Hans- Dietrich Genscher'in dun kendisine telefon ederek, rehinelerin serbest bırakılması ıçın etkısini kullanmasını istediğini de belırttı "Turistlenn re- hin alınması gerçekten kotu bir şey diyen" Talabani, rehinele- rin olayın gerçekleştiği yere yakın bır yerde tutulduklarına inan- dığını da kaydettı Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bır sozcusu ise Talabam'nın Genscher'e, bolucu teror orgutunun lıderlerı ile (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) Kurtulanlara sorgulama Haber Merkezi — Bıtlıs'ın Tatvan ılçesıne bağlı Nemrut Dağı krater go- lu yakınlarında meydana gelen Al- man turistlerin kaçınlması olayından sonra sılahlı kişılerın elınden kurtul- mayı başaran 5 Alman dun 13 saat sure ile sorgulandı Içışlerı Bakanlı- ğı'nca görevlendırılen uç mufettış ta- rafından yenıden alınan ıfadelenn es- kı ıfadelen ile çelıştığı belırtildi. Tat- van'dan Ergun Aksoy'un bildırdığı- ne gore, Bıtlıs tl Jandarma Alay Ko- mutanlığı bınasında geTçekleştırılen sorgulamada Almanlann PKK orgu- tuyle ılgılerının bulunup bulunmadı- ğı ve Turkıye'ye gırdıklennden bu ya- (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) Dükkânlar açıldı İdil, 40 saat sonra sokakta İdil'de güvenlik kuvvetleriyle 18.5 saat süren çatışma sonrasında PKK militanlarının yakalanmaşı için geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçede cok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ADANA (Cumhuriyet Guney fileri Burosu) — PKK mılıtan- larının Şırnak'ın Idıl üçe merke- zıne duzenlediği saldından son- ra guvenhk guçlerının SHP ılçe bınasını tahrıp ettığı bıldırıldı SHP ılçe örgutu başkanı Hu- seyin Demir, saldından sonra binayı yaylım ateşıne tutan gu- venhk guçlennın ıçerı gırerek evrakları da kullanılmaz duru- ma getırdığını one surerek "Gu- neydoğu'daki SHP yoneticileri yetkililer tarafından PKK yone- ticileri olarak gonıluyorlar" dedı. Idıl'de dun duzenlenen ope- rasyonlarda çok sayıda kışının gözaltına alınarak komando taburuna goturulduklen oğre- nıidı (Arkası Sa. 17, Su. S'de) Burası Samsun. Denizin "yasak bolge" ilan edil- digi kent. Son yıllarda artan kirlilik \e oranı yukselen kolibasili Karadeniz'ın lacivert sularını bakılacak, ancak giribneyecek hale getirdi. Samsun Belediyesi kıyı boyunca her yere "denıze gırilmez" lohaları astırdı. Aşırı sıcaktan buna- lan Samsunlu gençlerin birçoğu, "Biz Karadenizliyiz, kolibasili bize bir şe> vapamaz" diyerek kendüerıni senn sulara bırakrveriyorlar. Samsun beledive zabıtası da boş durmuyor, denize giren delikanlıları kirlilik konusunda uyarı- yor. Samsunlu gençler ise zabıta ile koşe kapmaca oynayarak yuzmeyi surdu- ruyorlar. (Totograf: A A) Büyükelçüer kararnamesinin en erken eylülde imzalanması bekleniyor Dısîsleri'nde düzenlemeDışişleri Bakanlığı'nda Doğu Avrupa'dan sorumlu dairenin kapatılması ve ABD Dairesi'nin bu ulke ile ongorulen 'stratejik ilişki'ye yonelik olarak yeni birimlerle genişletilmesi, sözcülük düzeyinin yukseltilmesi gundemde bulunuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Buyukelçıler kararna- mesının en erken eylul ayında imzalanması bekleniyor. Dışiş- leri Bakanlığı'nda nobet değı- şımıni belırleyecek kararname taslağı konusunda Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal'dan onay alındı Soz konusu atamalarla ılgüı "agreman'Mar önumuzdekı gunlerde ıstenecek. Agremanla- rın alınması sonrasında karar- name kesınleşerek Cumhurbaş- karu Ozal'ın ımzasına sunula- cak ve yururluğe gırecek Dışişleri çevrelerı, kararna- melerın ımzalandığı yolundakı haberlerı doğrulamazken, ka- rarnameye ılışkin ön çalışmanın tamamlandığını ve Ozal'ın ona- yını alan hstenın kesınleştığını bıldırdıler Dışışlen Bakanhğı yenı done- me yoğun bır ıç düzenleme ça- lışmasıyla hazırlanıyor Bu çer- çevede Doğu Avrupa'dan so- rumlu dairenin kapatılması, ABD Daıresı'nm bu ulke ile on- gorulen "stratejik işbirliği"ne yönelık olarak yenı birimlerle genişletilmesi, sozculuğun tek- rar musteşar yardımcısı duzeyı- ne yukseltilmesi ve artan dış ılışkılere yonelik olarak kadro genişletilmesi gundemde bulu- nuyor Bu hazırhkların Perso- nel Daıresı tarafından "tasan" aşamasında "gizli" olarak yu- rutulduğu ve henuz onaya su- nulmadığı belırtılıyor Cumhurbaşkanı Ozal'ın onayına sunulan "taslak" ata- malar lıstesınde yer alan ısım- ler ve yenı atandıkları yerler şoyle. Irak Buyukelçısı Necati Ut- kan (Tokyo), Iran Buyukelçısı Omer Akbei (Roma), Musteşar Yardımcısı Filiz Dinçmen (Stockholm), Ikıh Sıyası Işler Genel Muduru Korkmaz Hak- tanır (Şam), Sozcu Murat Sun- gar (Yenı Delhı), Muşterek Sa- vunma Işlen Genel Muduru Tahsin Tarlan (Rabat), Başba- kanhk Danışmanı Mehrnet Ali İrtemçelik (Amman), Londra Buyukelçısı Nurver Nureş (Me- \ıco City), Kanada Buyukelçı- sı AJ1 Tuygan (Riyad), Ulusla- rarası Sıvil Havacılık Örşutu nezdindekı daımi temsılcı Umit Pamir (Cezayır), Protokol Ge- nel Mudur Yardımcısı Mehmet Ezen (Kuveyt), Kahıre Buyukel- ÇISJ Candemir Onhon (Londra), Şam Buyukelçısı Erhan Tuncel (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Ekonomik paket Fonlar tasfiye edîliyor Bakanlar Kurulu'nda goruşulen ekonomik paket, bugun Ozal'ın onayına çıkıyor. Paket, kamu yatırımlarında kısıntı, vergı onlemlerı, fonJarın tasfiyesı, ozelleştırmede blok satış, ıhracat ve yatırımlardaki parasal teşviklerın kaldırılmasını ıçeriyor. 17. Sayfada ORMAN BA.KANLIĞI KURÜLMASI KARARLAŞTIRILDI 17. Sayfada HAZİNE, BORÇLANMA YERÎNE PARA BASTIRMAYI SEÇTt Ekonomlde • Istanbullda mimarlar zirvesi Eczacıbaşı Topluluğu ış merkezı projelerınin yapımı ıçın gelen mimarlar arasında BM binalannı >apan unlu Kevın Roche ile SOM grubu ve Ove Arup Associates yer alıyor. tstanbul Haber Servisi — Nevv York'takı Bırleşmış Millet- Ier binalannı yapan ABD'li un- lu mımar Kevin Roche, ekıbıy- le bırlıkte dun İstanbul'a geldi. Eczacıbaşı Topluluğu iş merker zi projelerinın yapımı için du- zenlenen yarışmaya Kevın Roc- he'un yanı sıra ABD'den SOM (Skıdmore Owmgs and Merrıll) ve Ingıltere'den de Ove Arup Associates mımarhk kuruluşla- n da proje tasanmcısı olarak çağnldılar tş merkezi Levent, (Arkası Sa. 17, Su. l'de) OLATLAREV ARDEMDAKI GERÇEK Sınır ve ÖtesL. tstanbul'a atanan Olağanustu Hat Böige Valısı Hayn Kozak- çıoğlu, 19 Ağustos 1990 gunlu Gunaydın gazetesınde "sıcak takip" konusu ustune sorulan bır soruya şu yanıtı vermıştv "Sıcak takip olayı sıkıyonetım zamanında oldu. Bizim zamanı- mızda anlaşma zaten bitmışti. Turk Silahlı Kuvvetleri'nın boy- le bir operasyon yapması daha ust seviyelerde verilecek bir ka- rar. Ne derece yaran olur? Bu- nu daha değisık duşunmek la- zım." Olağanustu Hal Bolge Valısı- nın "Ne derece yaran olur?" so- rusunun altmı çızmek gerekıyor Bu soruya yanıt verebtlecek du- rumda değılız. Ancak bu gıbı sı- nır otesı çıkışlar, yalnız bır ıçsel tepkıyı eyleme donuşturmek va da kamuoyunu yatıştırmak. amacına donukse, hıç vapma- mak daha ıvıdır De\letler hukuku kuraliarını tartıp olçmek ayrı bır ıştır, bı- zım soylemek ıstedığımız şudur Eğer askerı açıdan bu tur hare- kât, kesın sonuç almaya donuk- se, gerçekleştınımesı gerekır, PKK'nın kanlı bır evlemıne her an vanıt \ ermek ıçın değıl, bellı bır zamanlama içinde saatı vaktı geldığınde yururluğe konur • • * (Arkası Sa. 17, Su. l'de) • Kayıtlar kilitlendi Ozel okullar ve Anadolu lıselerı ıkmcı yedek lıste kavıtlan ıçın son gun 3. Sayfada • Beyaz Dış gosterımde Kurt kokenlı Beyaz Dış'ın msanlar arasında yaşamaya | başladıktan sonrakı seruvenlermı anlatan fılm gosterımde 7. Sayfada • Denktaş, ikna formulu'ne karşı KKTC Cumhurbaşkanı 'Sıyası eşıtlık kabul gonnedıkçe 4'lu zırie ıçın masa\a oturmavacağını açıkladı 10. Sayfada • Hükumette Kıbrıs operasyonu Yunanıstan hukumetı ıktıdardakı ılk yılını tamamlarken Başbakan Mıtsotakıs kabınede bır dızı koklu değışıklık yaptı. 10. Sayfada • Irak'tan korkunç itiraf Saddam'ın bıyolojık sılah uretmek ıçın yapılan denevlerde uretmeve çahştığı maddeler, bılıren en korkunç \ırusler den 11. Sayfada • Radyasyon korkusu Bul^anstan 'dakı nukleer sızmtılardan sonra Batı Trakya'da radyasyon oranı çok yukseldı. 11. Sayfada • Teİif hakkı bizim de hakkımız' Bılgısavar yazılım sektoru, programlann artık fıkır eserı olarak kabul edılmesını ve telıf hakkını ısınor Fkonomide • Bıra ve çımento keyifli Borsada satış kârlılığt en vuksek şırkeilerın çımento ve bıra olduğu belırlendı tkonomide • Trabzonspor huzursuz Guçlu kadro oluşturarak yenı sezona hazırlanan Bordo- Mavılılerde vonetım bunalımı suruyor Sporda GOZLEM UGUR MUMCU Harekât... Sılahlı Kuvvetlerımızın Irak toprakiarında başlattığı "PKK harekâtı" suruyor Bu son harekât sınır otesı harekâtların dorduncüsudür Sınır otesı ılk hareKât 1983 yılı mayıs ayında yapıldı Ikın- cı harekât, 1986 yılı ağustosunda, ucuncusu de 1987 yılı şubat ayında yapıldı (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog