Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ECU: 12 Avnıpa Topluloğu ülkesinin yeni ve ortak parası ECU/Avrupara'dır... Cumhuriyet ECU/Avrupara Döviz Hesabı sadece Pamukbank'tadır. ftt PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 68. Yü; Sayı: 24070 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL aa>v a**» 27 Ağustos 1991 Sah şeııligi haşlıyor) SHP Q DYP ~ I ^ ^ M T E C İ M TAKVİMİ Başbakan Yılmaz'ın, büyük mitingler t Q rrt*] A m (±V v a P m a k yerine bütün U0Z.C1C111CIV Türkiye'yi dolaşarak İ Qt î V O r küçük toplantılar loLiyL/1 yapmayı düşündüğü belirlendi. Kampanya süresince televizyona yüklenecek olan ANAP, sloganlar için Fransız reklamcı Seguela'yı bekliyor. ANAP'ınbelirlediği bazı sloganlar şöyle: "Yılmaz ve ANAP kadrosu Türkiye'yi 2000'li yıllara götürecek ekiptir." "Güven tazelemek istiyoruz. Yeniden ve tartışmasız iktidar olarak transformasyona devam edeceğiz.' Bakırköy'de 1 eylülde ilkmiting SHP seçim kampanyası süresince 20 bölgede miting yapmak eğiliminde. Seçilen illere, çevre üler deçağnlacak.SHP, 1 eylülde Bakırköy'de 'Dünya Barış Günü' nedeniyle düzenlenecek olan mitingle seçim kampanyasını başlatacak. İkinci miting 9 eylülde İzmir'de. SHP'nin anlaştığı Yorum Ajans yetkililerinin 'teievizyonşuz olmaz' yaklaşımlan üzerine SHP yöneticileri, belediyeleri devreye sokarak yerel yayınlar yapılmasını planhyorlar. \fcnî c p p i m Seçim dönemi IClll ScÇini Istanbul'dayarın Genel Başkan Demirel'in katıldığı toplantılarla başlatılacak. Seçim kampanyası sırasında yolsuzluk, rüşvet, iltimas ve partizanlık üzerinde duracak olan DYP'de, genel başkan yardımcısı Topçu, iktidardan hesap soracaklarım taahhüt edeceklerini söyledi. DYP, iki uçak, iki helikopter, üç seçim otobüsü ve iki seçim minibüsü ile Türkiye'yi tarayacak. DYP'nin yeni otobüsünün adı 'Babaî 15. Sayfada 20 ekimde yapılacak milletvekilliği seçimlerine 9 parti katılıyor. Partiler 450 milletvekilliği için 8 5 7 . ş e r a d a y gösterecek. YSK'nın belirlediği seçim takvimi şöyle: 31 ağustos: Kamu görevlilerinin istifası için son gün, 15 eylül: Onseçim günü, 24 eylül: Bağımsız adaylar için son başvuru, 3 ekim: Kesin aday listeleri ilan edilecek, 10 ekim: Seçim yasakları başlıyor, 13 ekim: Partiler, radyo ve TV'den propagandaya başlayacaklar. 5. Sayfada 450 koltuk için 7713 var Nadir Nadi / 3. Sayfada Leyla Uşaklıgil agabeyini anlatıyor Şükran Ketenci Sinema / 7. Sayfada k Çıplak Silah' bukez gösterimde Futbol / Sporda Yeni kurallar Metin Tükenmez Moda / Arka Sayfada Piknik- defile Muharrem Aydın Gorbi'den itiraf Darbedehatam varÖDÜN YOK Sovyet lideri, reformlar konusunda izlediği kararsız tutumu nedeniyle kendisinin de sorumluluğu bulunduğunu itiraf ederek bundan böyle reform politikasından kesinlikle ödün verilmeyeceğini söyledi. SEÇİME HAZIRLIK SSCB Başkanı "Birlik Anlaşması imzalanır imzalanmaz başkanlık dahil, bütün üst düzey organları için seçim hazırlıklarına başlanmalı" diye konuştu. YİME İNTİHAR Eski îçişleri Bakam Boris Pugo ile eski Genelkurmay Başkanı Mareşal ** Akromeyev'den sonra Sovyet Komünist Partisi İdari İşler Müdürü de intihar etti. MOSKOVA(Ajans- lar)— Sovyetler Birli- ği Devlet Başkanı Mi- hail Gorbaçov geçen hafta gerçekleştirilen darbede, reformlar konusunda izlediği kararsız politika ne- deniyle, kendisinin de sorumluluğu bulun- duğunu söyledi ve Birlik Anlaşması- nın ımzalanmasından sonra başkanlık ve parlamento seçimle- rinin yapılmasını iste- di. Eski Îçişleri Baka- nı Boris Pugo ile es- ki Genelkurmay Baş- kanı Mareşal Sergey Ahromeyev'den son- ra Sovyet Komünist Partisi İdari İşler Müdürü Nikolay Krucina da intihar et- tı. Mihail Gorbaçov dün toplanan Sovyet Parlamentosu'nda (Yüksek Sovyet)yaptığı konuşmada, geçen hafta bir darbe yapı- labilmesinde, reformlar konusunda izlediği kararsız tutumu ne- deniyle kendisinin de sorumluluğu olduğunu itiraf ederek bun- c o böyle reform politikasından kesinlikle ödun verilmeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi Boris Yeltsin önceki gece Rusya Federasyonu- nun televizyonunda yayımlanan söyleşisinde Gorbaçov'un dar- benin sorumluluğunu paylaşması gerektiğdni belirtmişti. Gorbaçov, Stalinist devlet yapılarını yıkmakta geciktikleri ve bu yapılann yerini alacak yeni kurumların oluşturulmasında ka- rarsız davrandıklan için "Aslında bek- (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) MOSKOVA NOTLABI Sovyet halkı Lenin'i soıguluyor Vlademir Ilyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nde gerçekten bir tabu. Insanlar Lenin'in adıru ağzına almadan önce şöyle bir düşünüyorlar. Gözlerde Lenin'e duyulan saygıyı görmek mümkün. Ancak özellikle son birkaç gün içinde insanlann bilinçlerinin zorlandığı ve Lenin'in sorgulandığı gözleniyor. FATİH M. YILMAZ'ın yazısı 9. Sayfada YELTSÎN KÎEV'DE SEVİNÇ GÖSTERİSİ— Ukrajna Cumhuriyetinin başkenti Kiev'de Komünisl Partisi Merkezi'nin yerel yönetirae devredilmesinin ardından haJk sevinç gosterileri yaptı. (REUTER) Darbenin başansı KGB'ye bağhydı DARBECİUR KARARU Yeltsin, Batı basınında çıkan yorumlann aksine, darbecilerin uzun sure önceden aynntıb bir plan hazırladıklannı ve kararlı olduklannı söyledi. KGB REDOETTİ Y'eltsin'e göre ilk aşamada Rusya Parlamento binası alınacak ve kaçmaya çalışanlar vurulacaktı. Ancak binayı almakla görevlendirilen özel KGB birliğinin son anda emre uymayı reddetmesi uzerine plan bozuldu. 9. Sayfada Başkan Lukyanov istifa etti MOSKOVA (AA)— Sovyet Parlamentosu (Yüksek Sovyet) Başkanlığı'ndan dün istifa eden Anatoli Lukyanov, "geleceğinin trajik olabilecegini'" söyledi. Lukyanov, parlamento bina- sının koridorlarında gazetecile- re yaptığı açıklamada, "Son gunlerde göstericilerin hakkım- daki taleplerini gozonıinde bu- luDdnrursak geleceğimin trajik (Arkası Sa. 15, Su. l'de) Yeltsin'den aynlıkçılara uyarıSINIR SORUNU Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, "Cumhuriyetler, SSCB'den ayrılma kararı aldığı takdirde Rusya Federasyonu bu cumhuriyetlerle sımr sorununu gündeme getirebilir" dedi. Baltık cumhuriyetleri bunun dışında bırakıldı. Yeltsin'in bu açıklamasının, yeni Birlik Anlaşması'nın imzalanabilmesi için Gorbi'ye önemli bir destek olduğu belirtiliyor. BAĞIMSIZLIK GÛRÜŞMELERİ BAŞLASIN Sovyet BALTIK'A BATI DESTEÖİ Birliğe bağlı lideri, Yüksek Sovyet'te dün yaptığı konuşmada, şimdiye dek bağımsızlık ilanlarını tanımadığı ayrılıkçı cumhuriyetler konusundaki tutumunu yumuşatarak bağımsızlık görüşmelerine bir an önce başlanmasını istedi. Gorbaçov, bağımsızlık görüşmeleri için herhangi bir koşul veya tarih önesürmedi. cumhuriyetlerden 6'sının bugüne dek bağımsızlık ilan etmelerine karşın yalnızca üç Baltık cumhuriyeti Batı'dan büyük destek görüyor. Polonya, Finlandiya, Çekoslovakya, Romanya, Almanya, Fransa, Arjantin, Avusturya, Yeni Zelanda ve Japonya, ilişki kurmaya hazırlanıyor. AT ise bugün karar verecek. 9. Sayfada GUMULCİNE Camide patlamaHALILAR YANDI, CAMLAR KIRILDI Batı Trakya'da İskeçe olaylarıyla başlayan gerginliğe Gümülcine'de yeni bir halka daha eklendi. Verilen bilgiye göre önceki gece saat 00.30'da camiden büyük bir patlama sesi duyuldu. Çıkan yangın, yetkilüere zamanında haber verilmesi sonucu yayılmadan söndürüldü. Bu arada halılar yandı.camlar kırıldı. GÜMÜLCtNE (AA) — Yu nanistan'ın Batı Trakya kesı- mindeki gerginlik giderek ar- tıyor. Yunan hukumetinin İs- keçe Müftusü'nü görevden al- masını protesto etmek amacıy- la gösteri duzenleyen Türklerin geçen cumartesi saldınya uğ- ramasının ardından, Gümülci- ne'de Kırmahalle Camisi'ne dün sabaha karşı kimliği bilin- meyen kişüerce patlayıcı mad- de atıldı. Kırmahalle sakinlerinin ifa- delerine göre önceki gece saat 03.00 civannda camiden bu- yuk bır patlama duyuldu. Kır- mahalle sakinlennin derhal yetkilüere haber vermeleri uze- rine camide çıkan yangın ya- yılmadan söndürüldü. Patla- ma sonucu, camideki halılar yandı, ayrıca camlar kınldı. Kırmahalle sakinleri, cami- deki patlamayı duymalarına karşın son gunlerdeki saldırı- lar nedeniyle yangını hemen söndurmek için evlerinden çık- maya korktuklannı söylediler. Iskece'de geçen cumartesi sabahı Turklere karşı yapılan toplu saldınlar ve önceki gün beş Türkün yine sokak orta- sında dövülmesinden sonra Gümülcine'de Kırmahalle Ca- misi'ndekı yangın Batı Trakya Türk azmhğındaki endişe ve (Arkası Sa. 15, Su. 7'de) FENER RUM PATRİKHAIVESİ Protesto sürüyor GERGİNLİK DORUKTA Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce, İskeçe Müftülüğü'ne yapılan atamayı kınama amacıyla Fener Rum Patrikhanesi önünde başlatılan oturma grevi Atina ile Ankara arasmda gerginliğe yol açtı. Sinikoğlu'nun atanmasına karşı çıkan imamlar kentteki tüm camileri kapatma kararı aldılar. Dış Haberier Servisi — İske- çe Müftülüğü'ne yapılan ata- mayı protesto etmek için Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce Fener Rum Patrik- hanesi önünde önceki sabah başlatılan oturma eylemi suru- yor. Dışişleri Bakanlığı Sozcu- su Murat Sungar, Turk ve Yu- nan hukümetleri arasında te- masların surdüğünu belirtti, ancak Yunanistan'a verümiş ve reddedilmiş bir nota bulunma- dığını söyledi. Yunanistan Dı- şişleri Bakam Andonis Sama- ras'ın, uluslararası kuruluşlara mektup gondererek "patrikha- nedeki kuşatmaya son verilmesi için müdahale etmderini" iste- diği bildirildi. AA'run haberine göre Batı Trakya TürkJeri Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Sali- hoglu, dun Patrik 1. Dimitri- os'a bir mektup daha göndere- rek önceki gün verdikleri soru- ların yanıtlanmn açıklanması- nı istedi. Mektupta eylemlerinin, Tur- (Arkası Sa. 15, Sü. 3'de) KIBRIS ZIRVESİ, DE CUELLAR'IN KARARINA KALDI STELYO BERBERAKİS'in haberi 8. Sayfada CAMILLION, ZÎRVE İÇİN TEMKİNLİ SEMİH İDİZ'ln haberi 8. Sayfada Batman KanatbVla karantina BATMAN (Cumhuriyet)— r> -ıiryol köyü Kanatlı mezra- sınua ölümle sonuçlanan kole- ra olayı üzerine köyde içme su- yunun içilmesi yasaklandı. Ka- natlı mezrasında da yurttaşlar ka- rantinaya ahndı. Demiryol köyüne bağlı Ka- natlı mezrasında oturan 100'e yakın yurttaşın koleraya yaka- lanması ve 9 yaşındaki Hilal Tenha'nın ölümüyle sonuçlanan gelişmeler üzerine çok sayıda ki- şi hastaneye kaldınldı. Halen aynı mezradan Ramazan Tenha (90) ile Hüsnu Soysal'a (90) ko- lera tanısı konulduğu ve durum- lannın ciddi olduğu bildirildi. Yine aynı mezrada oturan Ay- sel Atay (8), ömer Ekinci (16), Adem Ünal (4), Mehmet Inal (5), Gülşen lnal (5), M.Şirin Soysal (6), Mekiye Soysal (2), Bahar Soysal (4), Zeynep Ten- ha (4), Nurcan Tenha (2), Ab- dullah tnal (4), Hanifı Soysal (2), Behiye Bektaş (35) ve Sali- ha Tenha (25) adındaki kişilerde kolera belirtileri görülunce Bat- man Devlet Hastanesi'ne kaldı- rılarak tedavi altına alındılar. Durumu daha da kötüleşen Ay- sel Tenha ile Nimet Tenha'nın ise Diyarbakır Dicle Üniversitesı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kal- dırıldıkları bildirildi. Sağlıksız içme suyundan kay- naklanan kolera salgını üzerine içinde kurbağalann da bulundu- ğu dereden içme suyu alınması yasaklandı. • Beylik öğeler bir arada Başrollerini Hiilya A vşar, Salih Güney ve Fikret Hakan'ın oynadığı Haram adlı 1983 yapımı fılm TV-5'te saat 20.25'te ekrana gelecek. 6. Sayfada • Hoca, senin oğlan put yapıyor' Ünlü heykettıraş Zithtu Muridoğlu'nun babası Kasımpaşa Camii'nin imamıydı. 7. Sayfada • SEIA, bir yıl daha uzatılıyor Ankara, ABD ile imzalanmış olan anlaşmada hiçbır değişiklığe gitmeme kararı aldı. 8. Sayfada • Uri Gordon'un Cumhuriyet'e demeci Israil'in Ankara Maslahatgüzan, ekim ayındaki Ortadoğu Konferansı'mn çözüm için 'adım' olduğunu söyledi. 8. Sayfada • Zam kampanyaları Elektromk ve beyaz eşya ureticileri eylülden itıbaren fiyatları yuzde 5 ile 70arasında arttıracak. Ekonomide • Stabilizasyon şart TÜSİAD Başkanı Bulent Eczacıbası seçim sonrası ekonomik dengelerin bozulabileceğmi söyledi. Ekonomide • Izmir Fuan açıldı 60'ıncı kez açılan Fuara Sanayı Bakam ve Inonu katıldı. Ekonomide • Fenerbartçe'de ideal 11' sancısı Kadro zengini Sarı-Lacivertlı takımda sadece 6-7 futbolcunun yeri garanü. Sporda • Faizi ödeyin Şuker'i alın halyan Udınesse, Yugoslav golcü için G.Saray'a "ılginç" bır teklifte bulundu. Sporda • Sıra şimdi 8.90'da Carl Lewis'ın amacı, 100 metreden sonra uzun atlamada da dünya rekorunu kırmak. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Neden ve Sonuç.•• Seçim yasaları halkın sesını ne ölçüde yansıtıyor? Kuru- lu düzen, birbirlerine benzer partiler aracılığı ile parlamen- tolan bu tür seçim yasaları ile nasıl kısırdöngüler içme so- kuyor? Demokrası adma halkın önüne örülen bu utanç du- varları ile halk nasıl dışlanıyor? 1859-1928 yılları arasında yaşayan Fransız siyasal bilim- (Arkası Sa. 15, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog