Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bank24 Migros Kart ile artık, alışverişte de işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Karpuzu Bank24 Migros Kart'la alın. Hesabı, hesabınız odesin! BANK24 68. Yıl; Sayı: 24064 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDK <<•»/»/> 21 Ağustos 1991 Çarşamba Darbeye büytik direnişMOSKOVA'DA ÇATIŞMA Parlamento binasıjpnündeki göstericilere tanklar _ "'ateş açtı: 3 ölü. Darbeci tanklardan 10'u saf değiştirdi. Moskova'da jl50 bin, Leningrad'da 200 bin kişi gösteri düzenledi. Estonya, Litvanya veLetonya başkentlerine Sovyet birlikleri girdi. GORBAÇOV'A NE OLDU? ^Olağanüstü Hal Devlet Komitesi tarafından görevine son verilen Güyenlik Konseyi'nin Gorbaçov yanlısı iki üyesi Primakov ve Bakathin, "Devlet başkanları"nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ordunun geri çekilmesini istediğini açıkladı. BUSH GÖZDAĞIVERDİ D Başkanı yeni yönetimi "gayri meşru" olarak niteledi ve Gorbaçov'un devlet başkanlığı görevine iadesini istedi. "Anayasa dışı uygulamalar sürdükçe" yardım yapmayacaklannı yineleyen Bush, "Güç kullanılmasına karşıyız " dedi. 3. Sayfaria NADtR NADİ Nadir Nadi'yi kaybettik83 yaşında dün îstanbuTda göderini yaşama kapayan Başyazanmız yarın toprağa veriliyor Haber Merkezi— Gazetemizin sahibi ve Başyazarı Nadir Nadi (83) bir süredir tedavi görduğu Amiral Brıstol Hastanesi'nde dun sabah saat 08.10'da kalp yetmezliğinden yaşama gözlerini yumdu. ölümü büyuk ûzüntü yaratan Başyazanmız Nadir Nadi'nin cenazesi perşembe günü (yann) tstanbul'da kaldınlacak. Nadir Nadi için yarın sabah önce saat 10.00'da Gazeteciler Cemiyeti, sonra saat 10.30'da Cumhuriyet Gazetesi'nde birer tören düzenlenecek. Başyazanmızın cenazesi daha sonra Bebek Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanında toprağa verilecek. Nadir Nadi'nin ölümü dolayısıyla siyaset adamları başta olmak uzere çeşitli kurum ve kunıluşlar, Cumhuriyet'e ve Nadir Nadi'nin eşi Berin Nadi'ye başsağlıgı mesajları gönderdiler. Cumhurbaşkanı Tnrgut Özal ve eşi Semra Özal, tstanbul'daki basın müşaviri araalığıyla, Nadir Nadi'nin ölümünden duyduklan üzüntüyu gazetemize iletti. Cumhurbaşkanı Özal, Benn Nadi'ye de şu mesajı gönderdi: "Cumhuriyet Gazetemizin sahibi ve Başyazarı degerii eşiniz Nadir Nadi'nin vefatını derin bir uzuntüyle ögrendim. Basınımızın mumtaz siması, gazeteci ve politikacı olarak Nadir Nadi'nin başanyla ifa ettigi hizmetleri her zaman şükrania anacagız. Turk basınının unutulmaz degerti kaleminin aramızdan aynlısını bir kayıp olarak kabul ediyor, acmızı paylaşıyonım. Size, Cumhuriyet Gazetemiz mensuplanna, basınımıza ve yakınlaruuza en içten tazryetlerimi bildirir, merhuma Ailah'tan rahmet dikrim." TBMM Başkanı Kaya Erdem'in, Berin Nadi'ye gönderdiği başsaghğı mesajı şöyle: "Cumhuriyet Gazetesi sahibi, Tıirk basınının mumtaz gazeteci ve yazartanndan, eski İstanbul ve Muğla milletvekili ve eski Cumhuriyet Senatosu üyesi degerti eşiniz Sayın Nadir Nadi'nin vefatını uzflntuyte ögrendim. Gazeteci-yazar ve siyaset adamı olarak, tnm hayatınca Atatürk Uke ve inkılaplannın, cumhuriyet ve demokrasinin kökleşip, güçlenmesinde yazı ve eserieriyle çok degerli katkılar saglayan Nadir Nadi her zaman saygıyla anıiacaktır. Merhuma Tann'dan rahmet diler, size ve ailenize en derin taziyetlerimi sunanra." Başbakan Mesut Yılmaz, Berin Nadi'ye bir başsağlığı mesajı gönderdı. Yılmaz'ın mesajı şöyle: "Cumhuriyet Gazctesi'nin sahibi ve (Arkast Sa. 17, Sü. 5'te) NADİR NADİ HEP ARAMIZDA... OKTRY AKBAL 2. Sayfada AKŞAM OLMAYACAK KI... İLHAN SELpUK 2. Sayfada BİR ASIRLIK ÇINAR UĞUR MUMCU 3. Sayfada BAŞYAZARLIĞININ 50. YILINDA NADİR NADİ 4 Sayfada BİR DÖNEM KAPANDI ALİ SİRMEN 5. Sayfada NADİR NADİ HEP YAŞAYACAK... HİKMET ÇETİNKAYA 6. Sayfada Babıali son baş- yazannı da yitirdi: Cumhuriyet gaze- tesinin değerli var- lığı Nadir Nadi dün 83 yaşında ya- şama gözlerini yumdu. Gazete- miz ve düşün dün- OZGURLUGE ÇAGDAŞLIĞA A D A N A N BİR YAŞAM mıştı. Atatürk'ün büyük duyarlık ve titizlikle üzerinde durduğu bu gerici- lik olayında, Na- dir Nadi'in öneri- siyle Devrim Şehi- di Kubilay'ın Me- nemen'deki hey- yamız için kuşkusuz büyük kayıp. Bütün keli dikildi. Bu arada genç bir gazeteci ve ya- ömrünü Atatürkçü ilkeler doğrultusunda ge- zar olarak, çeşitli vesilelerle uluslararası top- !• _ 1 . i _ • • _ . • • : , 1_ _ L:ir i . ı j ı ı ı . -mio —A I L-- Düşünce adamı, usta yazar, sanat dostu. Fotoğraf: LÜTFI ÖZKÖK lişen, uygarlaşan, yol göstericisi yalnız bilim olan bir Türkiye yaratmaya, sanata, hoşgö- rüyle gönül vermiş olan, dilimizin usta ya- zarı Nadi'nin yaşamöyküsü, yapıtları: Na- dir Nadi 23 Haziran 1908'de Muğla'ya bağ- h Fethiye ilçesinin Kaya Köyü'nde doğdu. Yunus Nadi Abahoğlu'nun oğludur. Uko- kulu Istanbul'da, Nişanta$ı'ndaki Yeni Mek- tep'te okudu. Onaöğrenimine Galatasaray Lisesi'nin ilk kısrrunda başladı. Ancak birin- ci yılın sonunda babası Yunus Nadi'nin Kur- tulu| Savaşı'nda Ankara'da Mustafa Kemal- in yanında yer almasıyla Ankara Lisesi ilk kısmında öğrenimini süıdürdü. Sakarya Sa- vaşı'ndan sonra yine İstanbul'a döndü. Ikinci kez yazıldığı Galatasaray Lisesi'ni 1930'da bitirerek yüksek- öğrenim için Avusturya'ya gitti. Viyana'da Siyasal Bilgiler Fakültesi- ne girdi. Üç yıl okuduktan sonra o zamanki siyasal kargaşalıklar yü- zünden Isviçre'ye geçmek zorunda kaldı. Lozan Üni- versitesi Sosyal Bi- limler Bölümü'ne yazıldı ve 1935'te bitirdi. Gazeteci ve yazar bir babanın oğlu olarak gazete- cüik mesleğine kü- çük yaşlarda başla mış olan Nadir Nadi, Viyana'da öğrencili- ğine başladığı günlerde oradaki Yabana Mu- habirler Derncği'ne yazılmak suretiyle ga- zeteciliğe resmen başlamış oldu. Aslında da- ha lisedeyken küçük müzik kronikleri ya- zıyor, çeviriler yapıyor ve İstanbul'a gelen yabana yazarlarla, müzisyenlerle, sanatçılar- la yaptığı konuşmaları (mülakatları), baba- sının 7 Mayıs 1924'te kurduğu Cumhuriyet- te yayımlıyordu. Viyana'dan da Cumhuri- yet'e haberler, izlenimler, röportajlar yolla- yarak gazeteciliğinı sürdürdü. Yüksek öğre- nimini bitirerek 1935'te yurda dönünce Cumhuriyet'te yazı işleri yardımcılığı, ha- bercilik ve röportajcılık dallarında çalıştı, kö- şe yazarlığı yaptı. Giderek başyazarhğa yük- seldi. ilk başyazısını, Menemen'de Yedek Su- bay Öğretmen Kubilay'ın gericiler tarafın- dan öldürülmesi üzerine Viyana'dan yolla- Dk yazarlık ve gazetecilik yıllannda.» lantılara da katılıyordu. 1938 yılından baf- layarak daha önce okuduğu Galatasaray Li- sesi'nde üç yıl kadar Yurttaşlık Bilgisi ve Sos- yoloji dersleri öğretmenliği yaptı. Babası Yu- nus Nadi'nin 1945'te yaşama gözlerini yum- masmdan sonra Cumhuriyet gazetesinin yö- netimini bütünüyle üstlendi. Bu arada deneme türündeki yazılarından oluşan ilk kitabı "Sokakta Gürûltü Var"» 1943'te ya- yımlamıştı. Çok partili demokratik yaşama geçişin ilk iktidar değışikliği ydı olan 1950'de Demokrat Parti listesinden bağımsız Muğla Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1954'te de yine bağımsız olarak IstanbulMil- letvekili seçildi. Parlamentoya girişinden bir süre sonra Avrupa Konseyi'ne bağmsız Türk delegesı ola- rak seçilip 6 yıl bu görevde bulundu. Çeşitli yabancı radyo ve televiz- yonlarda konuş- maları yayımlan- dı. 1962 yılında ortaklanyla anlaş- mazlığa düşerek Cumhuriyet'teki yazılanna bir süre ara vermişti. 9 Ha- ziran 1964'te ise 27 Mayıs'ın lideri ve o günlerin Cum- hurbaşkanı Ce- mal Gürsel tara- fından Kontenjan Senatorlüğü'ne se- çildi. Böylece ikinci kez parlamentoya gir- miş oldu. Ancak senatörlük süresı daha dol- madan 3 Nisan 1970'te görevinden ayrıla- rak yine Cumhuriyet gazetesine döndü. 12 Mart müdahalesinden sonra, o günlerin si- yasal koşulları nedeniyle gazetenin yöneti- minden, bir kısım arkadaşlarıyla birlikte, 11 Temmuz 1971'de ikinci kez ayrıldı. Bu ara- da gazetenin durumu gittikçe kötüleşiyor, Nadir Nadi'siz Cumhuriyet'te aradıklarını bulamayan okuyucular büinçli bir direniş gösteriyor, gazeteyi almıyorlardı. Bu duru- mu gören bir kısım ortaklar kendisini yeni- den gazetenin yönetimine çağırdılar. Arka- daşlarıyla birlikte 12 Temmuz 1972'de yine yönetim görevine döndü ve son günlerine değin bu görevini sürdürdü. Ne acıdır ki, Nadir Nadi, Atatürk'ün kurduğu Türk Dil (Arkaa Sa. 4, Sü. Tde) NAZİME NADİ VE YUNUS NADİ İLE BİRLİKTE Arka Sayfada BAŞYAZARLIĞININ ELLİNCİ YILINDA EŞİ BERİN NADİ İLE Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog