Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

, Bık24 Migros Kart ile ark, alışverişte de işm tamam! I PMUKBANK Cumhuriyet Artık, alışverişte de işlem tamam! Bank24 Migros Kart, Atrium Migros ve Pamukbank'ta. BANK2A İŞLEM T A M A M 1 68. Yıl; Sayı: 24063 Kurucusu: Yunus Nadı 1500 TL 20 A&ustos 1991 Salı rMOSKOVA TANK ÎESİYLE UYANDI GORBFYE DARBE&du, KGB ve Komünist Parti'deki muhafazakârlar Kınm'daki yazlık evinde tutuklu olduğu iddia bir darbe düzenleyerek Sovyet liderini ^fitkt, edilen Gorbaçov'un yerine yardımcısı 1 görevinden uzaklaştırdı. " ~ „Jfc - Yanayev getirildi. > Darbeciler, Gorbaçov'un m* ' ' ^ ^ ^ Ülkede yönetimin 8 kişilik 'sağlık nedeniyle ^ ^ 0 j P ^ O l a ğ a n ü s t ü Hal Devlet g«revini yürütemez hale geldiğini' bildirdiler. Komitesi tarafından yürütüleceği açıklandı. hs Haberier Servisi — SSCB Devlet Baskanı Miha- D Scgeyeviç Gorbaçov, or- duJKGB ve Komünist Par- ti'cki muhafazakârların düznlediği bır darbe ile gö- revnden uzaklaşürüdı. Corbaçov'un yerine yar- dımnsı Gennady Yanayev'- in grtirildiği açıklandı. Ül- ked- yönetimin 8 kişilik "Oaganustu Hal Devlet Konitesi" adlı bir organ ta- rafudan yürütulecegı belir- tilinen bazı bölgelerde ola- ğanistü hal ilan edildi. Moıkova ve Leningrad'da olajanüstü hal, dün öğle sa- atleinden itibaren uygulan- maja baslandı. Gorbaçov'- un jorevden uzaklaştınlma- sınagerekçe olarak, "saghk DARBENİN GEREKÇELERİ 1 Ülkede ne pahasına olursa olsun 3 Ülkede dengenin kurulması için iktidarı ele geçirmek, devleti gerekli önlemler alınmasaydı açlık çökertmek ve SovyetlerBirliği'ni vefelaket kaçımlmaz hale gelecekti. tasfıyeye girişmek için bazı güçler A . . , , . , . ortayaçıktı Komite bu nedenlerle 4 'f"»f du i ulen k n z d e n t0 P lumu ülkeningeleceğininsorumluluğunu ve devleti bır an once üstlenmıştir. kurtarabılmek amacıyla gerekli 9 ' önlemler almacaktır. £ Gerçek demokrasisürecinden ve ülkemizi modern hale getirmeye OOlağanüstü önlemlergeçici yarayacak sağlam siyasi nitelikîedir ve ekonomiyi çöküşten, reformlardan, sosyal ve ekonomik ülkeyi açlıktan kurtarmayı refahın sağlanmasından yanayız. amaçlamaktadır. DARBECİLERİN YETKİLERİ 1 Basına sansür uygulanabüecek OkHalkm elinde bulunan yasadışı ve gerekirse sokağa çıkmayasağı silahlar teslim edilecek, edilmezse konabilecek. zorla alınacak. 4mGüvenlikKonseyi'nin 5KGB ve tçişleriBakanlığı, faaliyetleri askıya alınacak. kardeş kavgası ve iç o c . . ,., • , savaşıönlemekiçintam 3Sıyasıpartılerınkamu yetkiyesahipolacak. örgütlermınvekıtlehareketlerının, J J * durumun normale dönüşünü Höıda dağıtımı sıkı biçimde engelleyicifaaliyetleri askıya denetlenecek ve bazı gıda alınacak; gösteri, yürüyüş ve maddelehninfiyatları grevlere izin verilmeyecek. düşürülecek. netaiyte görevini yiirütemez hale geMigi' gösterildi. Yanayev, dün duzenledigi ba- sın .oplantısmda, "Gorbaçov, su an Kı- nm'd» Utilde. Yıllann yorgunlugunu üze- rinden atmaya çalışıyor. tyileşir iyilesmez, kısa süre içinde görevine dönebilecegini umuyorum" dedi. Bu arada Yanayev'in, Gorbaçov'un tehdit altında olmadığına üişkm Almanya Başbakanı Hetanut Kohl'e guvence verdiği kaydedildi. Moskova'nın önemli meıkezleri, dun tanklar tarafından denetim altına ahndı. Rusya Federasyonu Parlamento binası da tanklar tarafından kuşatıldı. Kızü Meydan'a ginşler durdu- rulurken Balük Cumhunyetleri'nde ordu birlikleri harekete geçtiler. Litvanya, Le- tonya ve Estonya'da televizyon binaları- nın ordu birliklcrinin denetiminde olduğu haber verildi. Sovyetler Birliği resmi haber ajansı TASS, Gorbaçov'un devrilmesiyle ügili olarak şu haberi verdi: "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov, saghk ne- deniyle görevini yurutemez hale gelmistir. Bu nedenie SSCB Anajasası'mn 127. mad- desi uyannca yardımcısı Gennad) Yana- yev, devlet başkank&ı görevini devralmış- ür." TASS'ın haberinden kısa süre sonra da Moskova radyosundan "SSCB lizerinde hayati bir tehlike dolaşmaktadır. Ülke yö- neülemez olmuştur" denilerek birlik çağ- rısı yapıldı. Bu çağrı, Moskova televizyo- nu tarafından da birçok kez yinelendi. Daha sonra TASS ajansı tarafından Devlet Başkanı Gennady Yanayev, Başba- Moskova'nın önemli merkezleri tanklar IL tarafından denetim altına alındı. Moskova ve Leningrad'da .olağanüstü hal ilan edildi. Baltık Cumhuriyetleri'nde ordu birliklerinin harekete geçtiği gözlendi. lann isimlerini açıkladı. Ko- mitede bulunanlann adlan ve görevleri şöyle: 1. Oieg Bakbmov (Savun- ma Konseyi Birinci Başkan Yardıması), 2. Ylademir Knıçkov (KGB Başkanı), 3. Valentin Pavlov (Başba- kan), 4. Boris Pugo (Içisle- ri Bakanı). 5. V.A.Staro- dnbuev (Çiftçiler Birliği Baskanı), 6. Aleksander Tizyakov (lletişim, UlaşOr- ma, Sanayi Kunıluşlan ve Işletmeleri Birhgı Başkam), 7. Dünitri Yazov (Savunma Başkanı), 8. Gennady Yana- yev (Devlet Başkanı). Ajanslar, komitede bulu- nan 8 kişinin de ordu, KGB ve Komünist Partı içindeki muhafazakârlar grubundan olduğuna dikkat çektiler. Yanayev, SSCB Devlet Başkan Yardımcüığı görevine seçil- mesi sırasında muhafazakârlar tarafından desteklenmiş ve Gorbaçov'un da isteği üze- rine bu göreve getirilmişti. SSCB Devlet Başkanlığı görevini "devralan" Gennady Yanayev yabancı devlet başkanlanna bir mesaj göndererek "SSCB'nin uluslararası (Arkaa Sa. 17, Su. l'de) kan Valentin Pavlov ve Savunma Konse- yi Başkan Yardımcısı Oleg Baklanov im- zalı yayımlanan büdiride şöyle denıldi: "Sovyetler Büiiği'nin butıin yönetimi Olajanüstü Hal Devlet Komitesi tarafın- dan yurutülecektir. Ülkenin bazı bölgele- rinde 6 ay sureyle sıkıyönetim ilan edibniş- tir." TASS ajansı, bildirinin ardından Ola- ğanüstu Hal Devlet Komitesi'nde bulunan- YELTSIN DJRENIYORRusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın çağrısı üzerine madenciler genel greve başladı HALKA GENEL GREV ÇAĞRISI Faşizme geçit y«k: Boris Yeltsin, Rusya Parlamentosu Önünde toplanan ve "Faşizme geçit yok" diye bağıran, göstericilere hitap ederken darbe için, "Sağcı, gerici ve anayasaya aykın bir eylem" dedi. Yeltsin, Rus askerlerinin, darbenin dışındakalmasını istedi. Yeltsin'e destek Gorbaçov'un iki yakın arkadaşı Yakovlev ve eski Dışişleri Bakanı Şevardnadze, Batılı ülkelerde Sovyetler'deki demokrasiye Almanya ve îngiltere uzlaştı Sovyetler'e şarth yardım Îngiltere Başbakanı Major ve Almanya Başbakanı Kohl, Sovyetler Birliği'ne yapılacak Batı yardımını, insan haklarına saygı gösterilmesi, uluslararası anlaşmalara bağlı kalınması ve silahsızlanmanın sürdürülmesi koşullarına bağladı. Bush, Moskova'ya yardım yapma niyetinde olmadığını söyledi. 10. Sayfatfa destek verecek komiteler kurulması talebinde bulundular ve Yeltsin'e destek verdiler. Dtş Habeıier Servisi — Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Moskova'da dün gerçek- leştirilen darbeyi sert bı- çimde kınayarak genel grev çağrısında bulundu ve Sovyet ordusundakı Rus askerlerinin darbenin dışında kalmasını istedı Yeltsin'in çağrısı uzerine madenciler genel gTeve başladılar. AFP'nin Moskova kav- naklı haberine göre ma- dencilerin bölgesi Vorku- ta kentinden gelen bir mıl- letvekili; "Rusya, Ukray- na ve Beyaz Rusya cum- huriyetlerinde tüm nu- (Arkası Sa. 17, Su. 4'de) halk, Kızü Mey- aldı. Özel birlik- lerden bir asker meydanda bulunan balka hopariörle yaptıgı konusmada'Ordu halkla beraberdir. Bizi gonderenler reform yanlılandır" dedi. (Fotoğraf: AFP) f cınlrlcır> z *r h İ 1 l U l l K I U I dan'd . oluşan bir ordu birliği Rusya Federasyonu Parlamentosu'nu kuşatüktan sonra toplanmaya başladı. tçişleri Bakanlıgı'na baglı özel birlikler meydan girişlerini ablukaya : Piyasalar altüst Dolar fırlacü, borsa düştüEkonomi Servisi — Sovyet lideri Mifeafl Gorbaçov'un gö- revinden uzaklaştırılması, tüm dünya borsalanm tepe- taklak etti. Hisse senedi yatı- runcılanrun yoğun olarak sa- üsa gecmeleriyle dunya borsa- lannda belirgin bir panik ya- şandı. Pek çok borsada en- deksler büyük oranlarda geri- ledi. Borsalarda yaşanan bu pa- niğe karşıhk tüm dünyada ya- tırımalar dotara ve altma koş- tu. Dolardaki hızlı artış, baş- (Arkast Sa. 17, Sû. 4'de) SOVYET CUMHURİYETLERİ RAHATSIZ 11. Sayfada MUHAFAZAKÂRLAR 'DUR' DEDİ 11. Sayfada GORBAÇOV, KRUŞÇEV İLE AYNI KADERÎ PAYLAŞTI 11. Sayfada ANKARA: GELIŞMELER İZLENİYOR 14 Sayfada ISTANBUL'DAKİ RUS TURİSTLER ŞAŞKIN 14. Sayfada Suikast / 3. Sayfada İngiliz işadamı öldürüldü Politika / 4. Saytada Seçim sisteminde anlaşmayok İS0/12. Sayfada Özel sektör kamuyu solladı Spor/16. Sayfada 1 Futbol seyirciliğine merhaba Vedat Günyol Şimdi Ne Olacak?. vreçen mart ayı içinde Cumhurbaşkanı Özal'la birlikte Moskova'dayken bır Rus ay- dınından şunları dinlemiştik: "Halkın birbölümü, yaşanmakta olan kar- gaşadan ötûrü böyls demokrasi olmaz olsun diyor. Bu yüzden de Gorbaçov'a kızıyor. Bir bölümü de reformlar konusunda yavaş dav- randığı için Gorbaçov'a öfkeleniyor. Böylece rahatsızlık gitgide büyüyor." Bir başka Rus aydını da şuna dikkatimızi çekmişti: "Biliyorsunuz bürokratlar var, yerterini, ay- ncalıklarını yitirmek ıstemeyen. Bunlar rahat- sız. Komünist Partısı etkisızleştıkçe daha da rahatsız oluyorlar Sonra Doğu Avrupa 'dan, Doğu Almanya'dan dönen, dönecekolan on- binlerce asker var. Burada onlar için ev yok, sağlık hizmeti yok. Üstelık bunlann arasında çok genç generaller var. Doğu Avrupa'day- (Arkası Su. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Arabesk müzik İngiliz TVsinde Channel 4 TV'de önceki gün Türkiye'dekı arabesk muzik konusunu işleyen 50 dakikalık belgesel gösterildi. 6. Sayfada • Depremde yaşam savaşı TV 3'te saat 20.00'de Los Angeles depremınde ınsanlann kurtulma mucadelesı anlatılacak. 6. Sayfada • Sabah'tan deneme yayını özel TV kurduğunu açıklayan Sabah Gazetesi test yaymlarına bu hafta başlıyor. 6. Sayfada • Hooligan'lardan sonra 'Hamam' Unlu Italyan oyuncu ve yönetmenı Ugo Tognazzi'nin oğlu Rıky Tognazzi Turkıye'de film çekecek. Filmin adı 'Hamam'. 7. Sayfada • Sözleşmeli hukuki değil Anayasa yargıçları karşı oy yazılarında, sözleşmeliyı anayasaya aykın buldular. Ekonomide • İşverenler yanıltıyor Petrol-lş Sendıkası 'nın araştırmasına göre, bu yıl içinde 200 bın ışçı ışten atıldı. Ekonomide • Denizli: G.Sarayda herkes golcü Sarı-Kırmızılı takımın teknık dıreklöru Denizli, bundan sonra hiç umulmadık futbolcuların gol atacağım ıddıa ettı. Sporda • Milyarlık arıtma tesisleri çalışmıyor tstanbul'dakı 2200 ışletmenm 450'sınde arıtma tesist bulunuyor. Bunlann sadece 50'sı tam anlamıyla kullamlıyor. Arka Sayfada • 4 milyarlık Ödül Kültur Bakanlığı edebıyat, plastık sanaüar, ses ve sahne alanlartnda ödül dağıtacak. Arka Sayfada Çevre / Arka Sayfada Kastrtfnun denizi hasta etti Hürriyet Uymaz GOZLEM UGUR MUMCU Teori ve Pratik... Sovyetler Birliğı'nde yaşanan kargaşa 'darbef ile sonuç- landı Bu 'darbe' hıç kuşku yok Doğu-Batı ilişkilerini büyük Öl- çüde etkileyecek, belki de Malta Konferansı ile kapandığı sanılan 'soğuk savaş' surecını yenıden başlatacaktır. Toplumsal kargaşalann ıhtılal, devrım ya da darbe ile so- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog