Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bank24 Migros Kart ile artık, alışverişte de işlem tamam! PAMUKBANKt Cumhuriyet Alışverişi Migros Kart'la yapın. Hem Bank24 guvencesinden yararlamn, hem otomatik faiz kazanın. BANK24 İ Ş L E M T A M A M 1 68. Yil: Sayı: 24053 Kurucusu: Yunus Nadi 1500TIWXDK *,*,/; 10Ağnstos 1991 Cumartesi Başbakan Yılmaz, înönü ve Demirel ile prensipte anlaştı. Meclis 20 ağustosta olağanüstü toplantıya çağnlacak Kasııııda seçime îlk adımYILMAZ: ÖNCE ANATASA DEĞİŞİKLİĞİ En geç kasım 1991'de erken seçime gitme düşüncesinde olduklarını belirten Başbakan Yılmaz, SHP Genel Başkanı İnönü ve DYP lideri Demirel ile görüştü. Yılmaz, milletvekili sayısını 600'e çıkarmayı, yüzde 25 oranında Türkiye milletvekili sistemi getirmeyi düşündüklerini söyledi. Yılmaz, "Dar bölge sistemini getireceğiz. Partiler her bölgeden çıkacak milletvekili sayısımn iki katı kadar aday gösterebilecek" dedi. İNÖNÜ: 2.5 YILDIR SEÇİM İSTİYORUZ SHP lideri İnönü, Yılmaz ile yaptığı görüşmeden sonra; "Seçmen yaşının düşürülmesi, milletvekili sayısının ]ı arttırılması için anayasa değişikliği yapmak mümkün. Başbakan'ın teklifine yetkili kurullanmızda §örüştükten sonra yanıt vereceğiz. Biz ir an önce seçim istiyoruz; yanlış anlaşılmasın, 2.5 yıldır seçim istiyoruz" dedi. SHP lideri, bir komisyon kurularak seçim yasasının uzlaşma ile çıkarılmasını istedi. DEMİREL: SEÇİM BİR LİİTUF DEĞİL DYP lideri Demirel; Yılmaz ile prensip itibarıyla anayasa ve seçim yasalarında değişiklik için mutabakat sağladıklarım belirterek "Madem ki seçim, seçmen yaşmın indirilmesi, milletvekili sayısımn 600'e 'çıkarılmasıyla olacaktır, hay hay... Yalnız şu bilinmelidir ki seçim bize bir lütuf değildir. Seçimi millet istiyor. Bu bir erken seçim değil, gecikmiş bir seçimdir. Anayasa değişikliği fazla genişletilmemelidir" dedi. 5. Sayfada Yılmaz,Talabani ile görüşmedi Talabani Ankana'da soğuk karşılandı Yümaz'ın Inönü'ye TKK opemsyonu 2-3 gün daha sürebüir 9 dediği öğrenM ANKAKA (Cumhuriyet Burosu) — Irak Kürdistan Yurtsever Birliği (IKYB) Lideri Celal Talabani, Turkıye'nin Irak- taki operasyonla ilgili açıklamaları yü- zünden Ankara'da "soğuk" karşılandı. Başbakan Mesut Yılmaz, bir önceki n- yaretinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kabul edılen ve ust duzeyli yetkililerle kapsamlı göruşmelerde bulu- nan Talabani ile buluşmayı reddettı. Dı- şişleri Bakanı Safa Giray'ın da göruşme- yi kabul etmediğı Talabani, sonunda sa- dece Cumhurbaşkanhğı Sözcusu Buyu- kelçi Ka>-a Toperi ile bir araya gelebiidi. Irak Kürdistan Demoİcrat Partisi (IKDP) Lideri Mesut Barzani'nin özel temsilcisı Muhsin Dızai ise sınır ötesi operasyon sırasmda sıv illerin öldüğıinu söyleyerek bu operasyonun durdurulma- sını istediklerini belirtti. Amman uzerinden dün öğleden son- ra Turkiye*ye gelen KYB lideri Talaba- ni, Esenboğa Havaalanı'nda gazetecıle- rin sınır ötesı operasyon konusundaki so- rulannı yanıtsız bıraktı. Bu konudaki go- ruşlerini Turk yetkilileri ile yapacağı gö- ruşmelerden sonra açıklayacağını belir- ten Talabani, PKK tarafından kaçınlan Alman turistlerle ilgili bir soruyu yanıt- larken adam kaçırma gibi terörist eylem- lere karşı olduklarını söyledi. Alman turistlerin serbest bıraküması konusunda PKK lıderlenne dolaylı yol- lardan mesaj gönderdığinı de kaydeden Talabani, Turk askerlerinin kaçınlması konusundaki göruşlennin sorulması uze- rine, "Bu tur ola>larda ajnm yapmno- ruz. Her turiu kaçırma olayına karşıyız" diye konuştu. Başbakanlıga yakın kaynaklardan edi- nilen bilgıye göre Talabani, Ankara zi- yareti sırasmda Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşme talebinde bulundu. Ancak Başbakan Yılmaz, gerek son açıklama- ları, gerekse daha oncekı benzerı göruş- melerden sonra yaptığı "olçüsüz" beyan- lan nedeniyle Talabani ile gönışmeyı ka- bul etmedi. Dışışleri Bakanı Safa Giray da benzeri bir yaklaşım sergileyerek Ta- labani'nin göruşme istemini reddetti. Bu durumda sadece Cumhurbaşkan- (Arkası Sa. 15, Su. 4'de) YILMAZ, KADDUMİ İLE GÖRÜŞTÜ 15. Sayfada Dış basın ALMANYA Kürt halkına yönelik saldırı DILEK ZAPTÇIOĞLU İNGİLTERE 'Sınırlı' harekâta tepki y o k EBİP EMİL ÖYMEN FRANSA Le Monde: Neden, karakol baskını M .SAULNIER ABD Hükümet soruları geçıştırdi ŞEBNEM CTIYAS NATO Brüksel sessiz SABETAYVAROL 5. Sayfada İSVİÇRE Türkiye'yi ağır dİlle SUÇİadl 15. Sayfada 8 gün boyunca çesitli evlerde kaldıklarraı söykyen Alman turistler, "Bizi dağük bolgede bıraktılar. So>ledikleri \onde giderek karayoluna çıktık" dediler. Alman turistler salıverildiNemrut Dağı zirvesindeki krater gölünde kamp yaparken PKK militanları tarafından kaçınlan 10 Alman turist 9 gün sonra Muş- Bitlis arasındaki dağlık kesimde salıverildiler. Alman turistler, silahlı dört kişi tarafından kaçırüdıklarım, daha sonra silahlı PKK militanı sayısımn 10 olduğunu, götürüldükleri yerlerde 30 kadar silahlı kişi gördüklerini söylediler. Almanlar, 8 gün boyunca sürekli yer değiştirdiklerini anlattılar. Haber Merkezi — PKK'lı teröristler tarafın- dan dokuz gun once kaçınlan 10 Alman turist, dun sabaha karşı salıverildi. Bırakıldıklan dağ- lık kesimde bir sure yurudukten sonra saat 05.00 sıralannda Bıtlıs-Muş karayoluna inen tu- rıstler, durdurduklan yolcu otobusune binerek Tatvan'a geldiler. Kaçınldıkları sürece kendile- rine ıyi davTanıldığmı belirten Almanlar, sekiz gundur değişik yerlerde tutulduklarını anlata- rak "Anladığımız kadanyla çeşMi Alman ce- zaevlerinde tutulan Pkk'h arkadaşlanun ser-, (Arkası Sa. 15, Sü. 2'de) Seçim paketi açıldı Elektrik ve TekePe gecezammı Tekel ürunlori Yüzde 7-50 arasında zam, bugün uygulamaya konacak. Kısa filtreli Samsun ve Maltepe sigaraları 1700'den 2500 liraya çıkarıldı. Yabancı sigaralar da 7000 lira oldu. 35'lik Yeni Rakı 13.500, 70'lik ise 24.500 lira oldu. Elektrik Yüzde 12 oranında zam 1 ağustostan itibaren geçerli olacak. ANKAKA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Tekel urünleri ve elek- triğe zam yapıldı. Zamlara gerekçe olarak Tekel ve TEK'te yapılan toplusözleşmeler- de artan ışçi uc- retlen gösterildı. Tekel ürunlerıne yuzde 7-50 oran- ları arasında ya- pılan zam, bugun uygulamaya ko- nulacak. Yuzde 12 oranında yapı- lan elektrik zam- mı da 1 ağustos- tan itibaren ge- çerh olacak. Ma- liye ve Gümruk Bakanı Adnan Kahveci, Tekel ürünlerinin bu- gunden itibaren etiket fiyatı uze- rinden satılacağını belirtirken, yabancı urunler yeni fiyatlarından satılacak. Maliye ve Gümruk Bakanlığı'ndan yapılan açık- lamaya göre en çok tuketilen kısa filtreli Samsun ve Maltepe sigaralannm Fıyatlan 1700 liradan 2500 liraya çıkartılırken, yabancı sigaralara ise 500 lira zam yapıldı. 35'lik Yeni Rakı 13.500 lira olurken, 70'lik Yeni Rakı 24.500 lira oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muzaffer An- cı, dün akşam elektrik zamlanyla ilgili yaptığı açık- lamada, zam yapılmasına gerekçe olarak TEK'te imzalanan toplusözleşmeyi gösterdi. Ancı, toplu- sözleşme ile TEK'e ılave 2 trilyon 300 mılyon lira- (Arkası Sa. 15, Sü. 3'de) BAŞKENTTEN AHMETTAN 'Seçim Paketi' ANKARA — Dun Anka- ra'da siyasetin ısısı, birden- bire ağustosun sıcagını göl- gede bıraktı. Bunda, Mar- maris'ten ka>naklanan yuk- sek basıncın etkisi bu>uk. Önceki gun Okluk koyu- na, Cumhurbaşkanı Özal'a "ekonomik pakef'i göster- mek için giden Başbakan Mesut Yümaz'ın, bu paketi orada bırakıp elinde "seçim paketi" ile donduğu ortaya çıktı. Başbakan Yılmaz, bn "se- çim paketi"ni dun once SHP lideri İnonu'ye, sonra da Sıi- (Arkası Sa. 15, Sü. 5'de) Özal onay verdi Paketten seçim ekonomisi çıktı Marmaris'te yapılan değerlendirme toplantısından sonra Cumhurbaşkam Özal'ın hükümetin erken seçim ekonomisi uygulamasma onay verdiği belirtildi. Önlemler paketi ile önemli atama kararnameleri askıya alındı. Bilim Teknik / Bugün Katil göktaşı bulundu Kitap / 7. Sayfada Sevişmeye adanan bir övgü Celal Ûster Sığınma / 8. Sayfada halya, Amavutlara kapıyı kapattı Futbol / Sporda 1. ligde fisktür çekildi Sinema / Arfca Sayfada Abdi İpekçi filmine 'Uzlaşma Galası' OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK Ölçüye DikkatL Turkiye Cumhurıyetı, dev- rimle kuruldu. Tarihsel gerçek budur. Devrim konusunda herkesın kendme gore bir duşuncesı ola- bılir; olumlu ya da olumsuz fı- kirler ilen sürulebilır; bu tartış- malar, gerçeğı değıştıremez. Uzun suren savaşlarla mayalan- mış bir devrim, var oluşumuzu sağlamıştır. Silahlı Kuvvetler'ın bu sureç- tekı rolu de bıliniyor. Kurtuluş- Savaşımız, edebıyatımızın en değerlı şaırlerine esın kaynağı olan bir destandır. Bu bakımdan Turk ordusu- nun ülke yaşamında ve halkın gözundeki yerı başkadır. Yaklaşık yetmış yıldan berı barış ıçinde yaşıyoruz. "Yurtta sulh, cihanda sulh" ılkesi, dev- letın dış politıkasında geçerlidir. Kıbrıs harekâtı da bir savaş sa- yılamaz: 1974'te uluslararası antlaşmalardan doğan bir yu- kumluluğUmuzu yerıne getırdık; Silahlı Kuvvetlenmiz, bu alan- da kendısme verılen görevı ba- şanyla gerçekleştırdı. Şimdi Irak'ın kuzeyınde sure- gelen harekât da bir savaş değil- dir. Sınır ıçinde yurttaşın gıiven- lığinı sağlamak amacıyla, sınır otesınde yururluğe konan bu harekâtın karşısında ne bir dev- * • • (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) • Anne Frank'ın Günlüğü Ünlu fılmin ıkmci versiyonu Starl'de. 6. Sayfada • İKÖ'de Türkiye ye sert muhalefet Istanbul deklarasyonu, 'bağnazlık tarıhe karışıyor' şeklinde bir ıfadeye yer verdığı ıçın genel kuruldan geçmedi. S. Sayfada • 'McCharthy bayramı' tngıliz gazetecımn 1942 gun sonra özgurluğune kavuşması basında geniş yankı uyandırdı. 9. Sayfada • VVashington'un görüşü: 'Irak, 1-2 yılda atom bombası yapabılecekti.' 9. Sayfada • Lübnan: Fransız doktor Beyrut'ta kaçırıldı. 9. Sayfada • Gelirler İdaresi etkin değll Gehrler Genel Mudur Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez ığneyı başkasına, çuvaldızı kendisine batırdı. 10. Sayfada • Telefona konuşmama zamtnı PTT, bu ayın başından itibaren her telefon abonesmden konuşma yapsın yapmasın 25 bin lira alacak Ekonomide • SPK-borsa kavgası SPK-borsa arası bu kez bılgısayarlaşmadan dolayı açık. Ekonomide • Faize de para kalmadı Butçede tç ve dış borç faiz odemesi için kullanılabilecek 6.8 trilyon lira kaldı, ancak ödenmesı gereken faiz en az U-2 trilyon lira. Ekonomide • Sıra Tekfur Sarayı'nda' Bu gece Açıkhava'da adına gece duzenlenen Çelık Gulersoy'un yeni projelerı var. Arka Sayfada GOZL™ UGUR MUMCU . . .Seçim Göründü Genel seçimin bu yıl kasım ayında yapılacağı anlaşılıyor. TBMM bu ayın sonunda olağanüstü toplantıya çağnlacak! Seçim tarıhi bu olağanüstü toplantıdan sonra saptanacak. TBMM, anayasa değışiklıklerını de yaparak görevını ta- mamlayacak. ANAP için en elverişlı ortam bu sonbahardır (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog