Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu Zehirii lahmacunlar Başkentin eviere şenlik şehirlerarası otobüs terminali pislikten geçilmiyor. Yenimahalle Belediye zabıta ekiplerinin verdiği mücadele, terminalin koşullannın düzeltilmesine yetmiyor. Zabıtalar son olarak terminalde satılan lahmacunlann pek ağızlara layık olmadığını saptadılar. "Bunları ancak hayvan yıyebılir" deyip, topladıkları lahmacunları Hayvanat Bahçesi'ne götürdüler. Bu durum birkaç kere tekrarlandı. Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri, lahmacunları kabul etmemeye başladı. Nedeni açıktı. Lahmacunlardan hayvanlar da zehirlenmişti. Belediyeye toplanan lahmacunları imha etmekten başka çare kalmamıştı. KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK Herjey £ b\ rrwrıfef An oLutsf\ ? Memekn SAVUNMA Doğu'dan övgfi yağmuru Herhalde sayın bakanın olur. Bunun üzerine başlar Doğu'ya çevrildi. Doğu ne söyleyeceğini bilemiyordu: İzniniz olursa Sayın Genelkurmay Başkam'nın görüşlerinı öğrenmeden, varsa talımatlarını almadan bir açıklamarn bahis konusu değildir. Gazeteciler şaşırdılar. Savunma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı'ndan 'talimat beklemesi' alışıldık bir şey değildı. Doğu, daha sonra Mehmet Yazar'dan görevi devralmaya gıtti. Devir teslım sırasında da Yazar'a övgü yağdırdı: Sizden görev almak biraz şanssızlıktır. Sizin performansınızda bir bakanın verilerine yetişebilmek benim bütün imkanlarımı olağanüstü zorlamaktadır. Şimdi herkes Doğu'nun kendine güvenini ne zaman kazanacağını bekliyor. P İ K N İ K PtYALE MADILA \4SZBE Savunma Bakanı Barlas Doğu geçen hafta, görevi devralmadan önce Genelkurmay Başkanı Orgenaral Güreş'i ziyaret etti. Gazeteciler önce Güreş'e sordular: Bir açıklamanız olacak mı? Güreş yanıtladı: GÜNÜN FOTOĞRAFI TEDRISAT Fikir ile zikir dışarıdan Erzurum'da EDEM COCUrC Ml A C A B A ? / ÇIP BEHİMLE.ASZ KAEfcŞ OLUR OLDUK BİUE.f Bir Marmaris, bir Ankara çok yonıçu oluyor. (Fotograf: Hakan Kara) MARMARİSTEN Turizmin umudu müzik Körfez savaşının olumsuz etkileri hâlâ sürüyor. Özellikle turizmde. Aylar öncesınden ıptal edilen rezervasyonlar yüzünden turist sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Durumu en kötü olanlar, turistlik mağaza sahiplerı. Turistlere halı ya da derı satmak için denemedıklerı yol yok gıbı. Marmaris'teki satıcılarm son buldukları yöntem şu: 'Müzikli satış' Yöntemın özünü, mağazaya giren turistin milliyetine göre seçilen müzığın çalınması oluşturuyor. İngilızler klasik müzik, Finlandiyalılar disco, Almanlar heavymetal, Araplar arabesk, zenciler cazla 'tavlanmaya' çalışılıyor. Seçilen müzik alıcının yaşına göre de degışebilıyor. Uyruğuna bakılmadan yaşlılar ıçin daha zarif parçalar, gençler için gürültülü parçalar çalınıyor. Pekı bu yöntem işe yarıyor mu? Satıcılarm verdiği yanıt ıse 'müzikal' oluyor: 'Slow' ortaokul ve lise bitirme sınavları hayti renkli geçti. Sınavlarda öğrencilere yöneltilen bazı sorular ve yanıtları şöyle: S Hacim nedir? Y Kurban Bayramı'ndan önce Mekkei Mükerreme'ye giderek orayı tavaf edip, Arafafta şeytanı taşteyan kişilere hacim denir. S Hücre nedir? Y Hapishanelerde arsız mahkumların kapatıldığı tek kişilik, penceresi dahi olmayan küçük oda. S Fatih kimdir? Y (Fatih Kısaparmak kastedilerek) Özgün müziğin Türkiye'deki en büyük icracısıdır. S Tröst nedir, yazınız. Y Askere, polise, savunmasız kişilere ateş ederek öldüren vatan ve millet hainlerine denir. S Alem nedir? Kaça ayrılır? Y Alem, kadınlı tçkili eylemdir. İkiye ayrılır. Bir rakı âlemi, iki kadın âlemi. S Dil nedir? Y Ağzın içerisinde bulunan küçük et parçasıdır. S Fay nedir? Y (Kâğıda bir deterjan resmi çizip üzerine 'fay' yazarak) Çok iyi temizleyici bir deterjandır. HIZLI GAZETECİ VECDET ŞES AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES pfiRAtl YoR • BEYAZ EYLEM Rötarlı adalet Yargı organları haksız bir işlemi ne ölçüde düzeltebilir? Ankara Valiliğı tam iki yıl önce hekimlerin düzenlediğı "Büyük Beyaz Miting"i, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı bularak yasakladı. Bunun üzerine TTB yöneticileri mahkemeye başvurdu. Amaç, yasaklama kararının kaldırılmasıydı. Ankara 4. İdare Mahkemesi geçen günlerde kararını açıkladı: "Valilik haksız, miting yapılabiir" Mahkeme söz konusu mitingi "kamu düzenini bozucu nitelikte görmemişti. Doktorlar artık mitinglerinı yapmaya hak kazandılar. Davayı açanlar şimdi bu duruma gülüyor ve şöyle diyorlar: Biz bu mitingi yapsak ne olur yapmasak ne olur? Umanz Ankara Valiliği mahkemenin bu kararından bir ders çıkarmıştır. Bundan böyle bu tür engellemelere gitme7." Akbulut: "Mesut Yılmaz, Meclis kürrsüsünden 'Cumhurbaşkanını parti işlerine karıştırmayacağım' demeliydi." Bunun için yürek ister!.. • Kenan Evren: "Özal, devletin ticarethane olmadığını düşünemiyor." Başka ışı yoktu da, bunu mu duşünecekti!.. * Yazar Yavuz Donat: "Mesut Yılmaz, devraldığı mirası övemiyor, milletten çekiniyor, eleştiremiyor, Özal'dan çekiniyor." Çekıngen başbakan!.. ŞUANRAN İTl'BARB4; ) Şinasi Nahit Berker HAVA ASTSUBAY ADAY ADAYI ÖĞRENCİLERE DUYURU 1. Hava Astsubay sııuf okullanna ginnek üzere 17 Aralık 1990 22 Şubat 1991 tarihleri arasında başvuruda bulunan ve başvurulan geçerli sayüan öğrencilerden 7 Nisan 1991 tarihinde yapüan ÖSS'ye katümış lise, teknik lise, öğretmen lisesi, ticaret lisesi, motor meslek lisesi ve endüstri meslek liselerinin aşağıda belirtilen öğrenim kollan için belinüen TABAN ve üstünde PUAN ALAN öğrenciler MÜLAKAT (GÖRÜŞME) sınavlanna katüma hakkını elde etmişlerdir. ögrenim koiu Fen Edebiyat Ticaret Elektronik Elektrik Taban puan 133.000 130.000 122.000 105.000 133.000 Taban pnan Ögreniın kola 117.000 Makine 129.000 Motor 105.000 tş makineleri 122.000 Makine ressamhğı A. Yapı/lnşaat/Yapı/Yapıcıhk 122.000 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Malıye ve Gumrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanhgı'nca 20.08.1991 Salı gunu başlamak üzere Ankara ve tstanbul'da Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Smavı yapılacaktır. I SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI: 1. Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinde yazıh nitelikleri taşımak, 2. 01.01.1991 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 3. Üniversitelerin fktisat, Maliye, tşletme veya Kamu Yönetimi konulannda en az 4 yıllık eğıtim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, tktisat, İşletme, Iktısadi ve 1dan Bihmler Fakultelen v.b. gıbı dallanndan ya da aynı konularda oğretım yapıp bu fakültelere denkhğı Yüksek öğremm Kurumu'nca kabul edilmiş yerli ve yabancı yüksek öğrenim kurumlarının birinden en az lisans diploması almış olmak, 4. Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullanna ve her türlü taşıt araçlanyla yolculuk yapmaya elverişli olmak, 5. Askerliğinı yapmış veya erteletnüş olmak, 6. Maliye Mufettişliği karakter ve niteliklerini taşımak, 7. Daha önce bir defadan fazla Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Smavı'na katılmamış olmak. II SINAV KONULARI: Yazıh sınavlar, Matematik, tktisat, Muhasebe, Maliye, Hukuk ve Yabancı Dil (Ingilizce, Fransızca, Almanca ve Italyanca dillerinde biri) olmak uzere 6 grupta yapılacaktır. Yazıh smavı kazananlar ayrıca Ankara'da sözlu sınava tabı tutulacaklardır. Istekliler sınavlarla ilgili aynntılı bilgi içeren broşür ve müracaat formlanru Maliye ve Gümruk Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanhğından ve Ankara, Istanbul ve lzmır'deki Maliye Müfettişliklerinden temin edebilirler. III SON BAŞVURU TARİHİ: Sınavlara kaülabılmek ıçin isteklilerin gerekh' belgelerle birlikte en geç 02 08.1991 günü mesai saati bitimine kadar Maliye ve Gumrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanhğı'na bizzat veya bu tarihte Teftiş Kurulu Başkanhğı'na uiaşacak şekilde posta ile başvurmalan gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler nedeniyle bu tarihten sonra Teftiş Kurulu Başkanhğı'na ulaşan muracaatlar dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. Ra«;ın 29280 TARİHTE BUGÜN MİMTAZ AMKAU 6 Temmuz EN BÜYÜK TONEL KAZASIL İS+3'TE BUGUN, TUUEL'PE SUYÜK 8İR. KA2A OLDU. 18fS'TE HIZMETt GİRSN, ISTAAIgUl'UM YARIM KlLOtABTKELİK MiNYAVjR *M£nOSU TUUBL, GALATA BEYO6LU ARAStNM SEFER. YAPMAlcmYDI. VA6ONLARIN 6lOÎÇ6£ LlŞtM SAGLAYAN KAYlÇlN KOPMASIYLA gAŞlAYAM OLAY, YOKÜŞ YUtcAdl ÇlKAN KATARDAKi GAEDIFR£NIN,gUHAZ FKBNİ ÇBKM€S.IYL£,DAHA FA2LA gurCJ ANCAK,A$AĞI IH£N KATAZlN FREUİ, puZUAAU ANLAMAMIŞri. VAGONLAR TÛM HI2IVLA TUUELIN YÖNSTIM ODASlNA ÇARPMIS.OflAİI PARÇAUYAGAK SOKAĞA FIRLAMISTILBU BÛYÛK. ICAZA, i ÖUİ, 2O YAdAUYLA ATLATILABİLMlÇTt! 2. Başvurulan geçerli sayılan ÖN LİSANS (Meslek Yüksek) okul öğrencilerinden 613 Mayıs 1991 tarihleri arasında Kayıt Kabul ve Sınıflandınna Kunıl Başkanhğı'nca gönderilen bilgi isteme fonnunu zamanında ve istenen tüm bilgileri gönderenlerden; meslek liselerinde okuduklah öğrenim kollannı bitirdikten sonra meslek yüksek okullarının aynı öğrenim koluna devam edenlere MÜLAKAT (GÖRÜŞME) sınavma kaulma çağnsı yapılacaktır. 3. Görüşme sınavları 8 Temmuz 1991 ile 19 Temmuz 1991 tarihleri arasında HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI (GAZÎEMİR / İZMİR) sınav merkezinde, yapılacaktır. 4. Bu sınavlara katüma hakkı kazanan öğrencilere GÖRÜŞME SINAV TARlHLERt İLE KİMLİK KARTLARI, bıldirdikleri adreslerine, Haziran 1991 ayı içinde gönderilecektir. 5. Belirtilen TABAN PUANLARIN altmda puan alan ve ikinci maddedeki koşullan taşımayan ÖN LtSANS (MESLEK YÜKSEK) okulu öğrencilerine KAZANAMADINIZ duyurusu yapümayacaktır. Bu duyuru aynı zamanda KAZANAMADINIZ duyurusu yerine geçecektir. 6. Gönişme sınavlannda başanlı olan öğrenciler "ASKERİ ö ö RENCÎ OLUR" kararh Sağlık Kurulu Raporu almak üzere ASKERİ HASTANELERE gönderilecektir. 7. Kayıt ve kabul konulannda ayrıntılı bilgi, görüşme sınavını kazanan öğrencilere, Askeri Hastanelere gönderiürken verilecektir. İLGİLİLERE VE KAMUYA DUYURULUR. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI GAZİEMİR İZMİR Basm: 28942 İLAN T.C. BUCAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1986/43 Yargıç: Doğan Demirsoy 27570 Yazman: Sema Aygül Davacı BağKur Genel Müdürlüğü tarafmdan davalüar Gülşen Sağlam ve Murat Yunusoğlu aleyhine mahkememize açılan rücuan tazminat davasmın yapüan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince, Davalüardan Antalya ili Alanya ilçesinde oturan kendisine asaleten çocuklan Süleyman ve MeUke Sağlam'a velayeten GÜLŞEN SAĞLAM adına cıkanlan davetiyenin yarüış kışiye tebliğ edildiği ve tüm aramalara rağmen davahnın açık adresinin tespit edilemediğinden davalının duruşmanm bırakıldığı 17.9.1991 gunü saat 10.15'te duruşma ıçin Bucak Ashye Hukuk Mahkemesi'nde hazır bulunması veya kendini vekilie temsil ettirmedığı takdırde yokluğunda duruşmanın yapılacağının, karar verileceğinin HUMK'nın 3156 sayüı yasa Ue değişik 213 ve 377. maddesi gereğince tebligat yenne kaim olmak uzere Uanen tebhğ olunur. 20.12.1990 Basın: 47993 İLAN DATÇA ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1990/34 Mahkememize davacı Hazine vekih' tarafmdan Datca Iskele Mahallesi 190 Ada 25 nolu parsel iken 190 Ada 108 ve 109 nolu parsel olup Behçet Gürbuz ve A. Nami Öner adına tapuya tescil edümiş ve bu tescilin iptal davası açümış, açüan davamn dava dilekçesi davalılardan A. Nami öner'e tebhğ edilemediğinden gazete kanah ile tebliğine karar verilmiş olmakla; Hazine vekilince davahlar Behçet Gürbüz ve A. Nami öner aleyhine 1.3.1990 tarihli dilekçe ile tapu iptali davasına ait dava dilekçesi davalı A. Nami öner'e tebliğ edüemediğınden işbu dava dilekçesının özetinin davalı A. Nami öner'e tebligat yenne geçmek üzere ilanen tebliğine, davalı A. Nami öner'in delillerini yukandaki esasa dunışmanın atılı bulunduğu 24.9.1991 gün ve ilan süresi içerisinde mahkememize bildirilmesine, bildirmediği takdirde davamn gıyabında yürütuleceğinin, keza ilanen tebliğine... 14.3.1991 Basın: 47988
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog