Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6TEMMUZ 1991* • • • HABERLERIN DEVAMI (Baftarafi 1. Sayfada) CUMHURÎYET/17 Artık Her Şey Seçime Endeksli. (Baftarafi 1. Sayfada) vunarak seçime gidilmesini siyasal otoriteANAP'ta gelecek yılın mayıs ya da hazi ye öneriyorlar. ranında erken seçimi savunanların değişik • Çankaya Köşkü... Hanedan... İşin bu yagerekçeleri var. Birkaçı şöyle özetlenebilir: nı da ANAP'ın doruklarında hiç kuşkusuz se• Erken seçim kararının Meclis'ten daha çim hesaplanna katılıyor. Seçim tarihi ne karahat geçmesi için 1992 ilkbaharı daha uy dar gecikirse, ANAP açısından bu faktörün gun görülüyor. Orneğin deniliyor ki: "Nisan olumsuza çalışacağı öne sürülmekte. Bir ayı ortasında milletvekilleri de uç aylıkJarmı aJ başka deyişle kimileri, haklı olarak Çankamış oturiar..." ya'nın alışkanlıklarını kolay değiştiremeye• Ayrıca Mesut Yılmaz'ın estirecegi rüz ceğini, bunun da Mesut Yılmaz'ın ANAP'a gara umut bağlayanlar, bunun için belli bir getirebileceği artı puanları iş uzarsa, azalzamana ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Bu tacağını belirtiyorlar; o yüzden de "Gecikirbakış açısına göre, eğer hemen gelecek ka sek tren kaçar, aman kasımda erken seçim" sımda seçime gidiiirse bunun için doğru dü diyorlar. rüst vakit kalmayacaktı. Yeni bir lider olarak Peki, Başbakan Yılmaz hangi tarihte kaMesut Yılmaz'la birlikte ANAP'ın da kitlele rar kılacak? rin gözünde imajını pariatabilmek için yeterli Kasımda seçim olasılığı ortadan kalkmış zamana ancak 1992 ilkbananndaki bir erken değil; ama tercihini 1992 ilkbaharı için kulseçimle sahip olunabilirdi. Bu yaklaşımı sa lanacağını gosteren işaretlerin ağır bastığı vunan ANAP'lılar: "Yoksa büyük rüzgar es söylenebilir. mez; hafif hafif esintiyle de tekne yol alNeyin ne olacağını tam görebilmek için eymaz..." lül ayını beklemek gerekiyor. Meclis'in açılHemen erken seçimi, yani en geç kasırn masına kadar geçecek süre içinde iki gelişayını savunanlara gelince: meyi iyi izlemekten başka çare yok. • Ekonominin 1992 yılı mayıshaziranında Birincisi, ekonomik alanda atılacak adımyapılacak bir erken seçime tahammülü olma lar; yani memura, işçiye, çrftçiye seçimlik ardığının altı çiziliyor. 1011 ay sürecek seçim mağanlar... ekonomisinin dengeleri tümüyle altüst edip ikincisi de "Mesut Yılmaz rüzgan"nm kaç enflasyonu parlatmasından kaygı duyan kur kuvvetinde esebileceği... maylar, bir an önce seçim diyorlar. Ya da Erken seçim tarihi bu göstergelerden or"enflasyonla mücadeleyi" kamuoyunda sa taya çıkacak. AJuııet Özal'ın basın diğini, bunlar arasında Magic Box'taki Ahmet Özal, Cem Uzan ortakhğı çevresindeki önerinin kendileri tarafından kabul edildiğini doğruladılar. Buna göre ilk aşamada Geüşim Yayınlan'mn yüzde 15 dolayındaki bir hisse senedine karşıhk Magic Box reklam hizmeti verecek. Interpress adıyla oluşturulan, ancak hisse paylaşımı kesinleşmemiş olan yeni bir şirket çerçevesinde alışveriş tamamlanacak. Gelişim Yayınlan'mn satışı ve sonbaharda yüksek tirajlı bir gazete yayınlama girişimi ile ilgili olarak Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Ahmet Özal, "Herhangi bir açıklama yapmayı şu anda erken buldugunu, bir şey oluşacaksa, açıklamasını yapacağım" bildirdi. Özai, şöyle konuştu: "Medya bütün dünyada oldugu gibi Türkiye'de de bir entegrasyona gidiyor. Bu entegrasyon, gazetesi Ue mecmuası ile televizyonu ile oluşur. Benim şu anda detaylandınlmış herhangi bir projem yok. Ama bu olmayacak demek degildir. Bir gün olabilir. Zamanı, mekânı belirienmemiştir. Bu konu Ue ilgili tabii herkesin oldugu gibi benim de düşüncderün var. Turkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her türlü ticari faaliyete girmemin bir mahzuru yoktur. Babamın Cumhurbaşkanı olması da bir şey ifade etmez, bir engel degildir. Ama neniiz hiçbir karar vermiş degilim. Bu konular zamanla, çalışmalarla belli olacaktır. Aynca bana yönelik bazı tenkitler oluyor, basın a girmesin gibi. Şunu da unutmamak lazım; benim babam Cumhurbaskanı'dır, ama ben milletvekili bile degilim. Örneğin, Cumhuriyet gazetesini kurduğunda Sayın Yunus Nadi milletvekiliydi, bence Yunus Nadi'nin tavn doğnıdur, çünkü ticari bir faaliyettir." musunuz" sorusu üzenne de "Girmek başka, gjrmevi düşünraek başka" yanıtını verdi. Star1 televizyon yayınım yapan Magic Box şirketinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Özal, yazılı başına girme girişimlerine bir süre önce yine Asil Nadir'e ait Günaydın gazetesine talip olarak başladı. Ancak Londra'da Asil Nadir ile Ahmet Özal arasında yapılan pazarhk sonuçsuz kaldı. Bildirildiğine göre Ahmet özal, Günaydm'ı kiralama yöntemi ile almak istemiş, ancak taraflar, Günaydın, Tan ve haftalık Ekonomik Bülten'i yayımlayan Veb grubunun bugünkü ve iki yıl sonraki değeri konusunda anlaşamamıştı. Asil Nadir'e yakın çevreler, Ahmet özal'ın iki yıllık kiralama için 20 milyar lira önerdiğini, Asil Nadir'in de bu miktarı çok düşük buldugunu belirtiyor. Ahmet özal'a yakın çevreler ise, Gelişim grubuyla ilgili çalışmalann ardından bu yılın eylül ayında yüksek tirajlı bir gazeteyi yayunlamak için Ahmet Özal'ın çeşitli girişim ve görüşmeler yaptığmı doğruluyorlar. BASKENTTEN AHMET TAN (Baftarafi 1. Sayfada) Bu sorulann yanıtını, dıin onlar adına açıklama yapan, ama onlar gibi davranmayan eski Başbakan'ın sözlerinden çıkarmak olanaksız. Bu belki de "gerçek" sayının ne olduğunu ve bundan sonra ne yapacaklannı reddiyecilerin kendilerinin de bilmemesinden kaynaklanıyor. Çiinkii, "Yılmaz liderligindeki ANAP'a hayır" diye istifa mektubu verenler arasında Yılmaz'ın bakanlan da vardı, Akbulut'un sağ kolu olan ama diin Yümaz'a evet diyen eski bakanlar da... "Reddiyecilerin" vazılı açıklamalanndaki iddiaJan şöyle: Yılmaz'ın lider seçildiği kongre demokratik degildir. Parti organlarının oluşumu demokratik degildir. Tasfiye zihniyeti ile hareket edilmiştir. Bu ifadeler bir iktidar partisi için çok ciddi suçlaraalardır. Gerçi suçlamada bulunanların sayısı belli değil. Ama, bunlann tmşında partinin eski genel başnanı ve eski Başbakan ile bir zamanlar ikinci adam konumundaki kişi var. (Keçeciler) Yazılı açıklamada, "bükiimeti düşürme ısranndan vazgeçilnekle" beraber, bu ithamların >erçek olduğu vurgulanmakta re "miicadelenin partinin meşru platformlarında devam edeceği" ilan edilmektedir. Burada da bir başka unsur göze çarpıyor. Mücadele, "partinin" meşnı plalformlannda devam edecek. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi ölçeginde değil. "Reddiyecilerin" önde gelenleri, bize ve her gazeteciye günlerdir benzer sözleri sıralıyoriardı: "Elimizde milletvekili olarak sayısız silab var. Muhalefet partilerinin bir bakan için verdigi gensoruyu destekleyebiliriz. Meclis soruşturması veya araştırmalannda hükümeti teıietiriz. 'Kişisel görüş açıklayacağım' diyerek Meclis kürsüsunde hükümeti yerden yere vunıruz. Ayrıca elimizde daha da etkili bir silab var. Önumüzdeki biitçede ret oyu veririz." Ama diinkii açıklama ve giivenoyu sonucu ortaya koyuyor ki, "reddiyeciler" bu silahların tümünü terk edecek. Pekiyi, mücadeleyi parti platformunda surdurecekler mi? Güvenoylamasından 2 saat önce idi. Cuma namazına gitmek üzere Akbulut'un koluna girip Konut'tan aynlmak üzereyken Mehmel Keçeciler'i durdurduk ve sorduk: "Miicadelenin parti platformunda devam edecegini ve yapıian kongrenin demokratik olmadığını ilan ettiğinize göre olağanüstü kongre toplamayı diişünüyor platformun içinde o da var." Partinin en güçlü "teşkilatçısı" olan Keçeciler'in bu lafı üzerine, ANAP Tüzüğü'nü açıp olağanüstü büyük kongreyi düzenleyen 59. maddesine baktık: " Delegelerin en az beşte birinin (yani 240 delegenin) yazılı başvurusu gerekiyor." 500 küsur delegenin oyunu alan Akbulutçuların bu imzayı toplaması birkaç saatlik bir iş gibi... Ama maddenin son fıkrası, bu silahın kullanılmasını olanaksu lulıyor. Çünkü, genel başkanlık makamı boşalmadıkça olaganüstu kongre yapılamıyor. Mesut Beyin makamını boşaltması gerek. O buna razı olmadıkça, reddiyecilerin meşnı mücadele platformu ozon tabakası seviyesinde kalacak. Elbette, reddiyeci inilletvek.illerinin tüzugun bu maddesini de reddetmeleri ve Akbulut'un taşınacağı Fevzi Çakmak Köşkünde toplantılarını sürdürmeleri mümkün. Maksat; laf olsun, program dolsun ve parti kurtulsun... S a b a n c ) l a r n j k â h t ö n ^ .^ y9şfi?ua^ Zeynep Armutçuogluyla (24) birieştirdi. Nikâhta geünin şahitliğini Cumhurbaşkanı Turgut Özal, damadın sahitligini de eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren yapb. Özal ve Evren'in selamlaştıklan ancak tokalaşmadıklan görüldü. Genç çiftin nikâhlan kryılırken damadın annesi Özcan Sabancı ile Cumhurbaskanı'nın eşi Semra özal'ın bir sepetin içindeki altınlan masaya fırlatmalan ilgi çekti. tmzalar aülırken çok sayıda havai fisek atıldı. (Suat Kozluklu) ' d a 2 «*» Ahmet özal'ın, ortağı oldugu bir şirkete devri söz konusu olan Gelişim grubunun yönetimine geçen hafta "reorganizasyondan sorumlu tam yetkili danışman" göreviyle Hürriyet'in eski Genel Müdürü Özcan Ertuna getirilmişti. Geçen yıl 31 milyar TL. ciro yapmış olan Gelişim grubunun yayımlamakta olduğu dergiler ve tirajlan şöyle: Genç doktorlar: \eterli (Baftarafi 1. Sayfada) düzenlenen 1991 mezuniyet töreninde Çapa'daki törende olduğu gibi I.Ü. Rektörü Cem'i Demiroğlu'nun bulunmadığı görüldü. Cerrahpaşa marşının okunmasından sonra Dekan Prof. Dr. Hürol İnsel, kısa konuşmasında "büyük yanşı başanyla tamamlayan genç mezunlan" kutladı ve "öğrencilik bitse bile öğrenmenin hiç bitmeyeceğini, yaşam boyu devam edecegini" söyledi. Daha sonra 6. sınıflar adına kürsüye gelen Ali Şeker, büyük umutlarla girdikleri tıp fakültesinden en uzun ve yıpratıcı eğitimi almalanna karşın geleceklerinden endişeli, yeterli bilgi ve beceriyi alamadan buruk biçimde ayrıldıklarını açıkladı. Tıp fakültelerine "sözde" doktor açığını kapatmak için kapasitelerinin kat kat üzerinde öğrenci alındığını belirten Şeker, "Bu da yetmezmiş gibi 35 öğretim üyesi ve bir devlet hastanesiyle birçok tıp fakültesi açılarak tıp eğitiminin kalitesine yülarca onanlamayacak biçimde zarar verildi" dedi. Staj dönemlerinde kendilerine ücret verümesi gerekirken sene ortasında çıkarılan kararnamelerle harç ödemek zorunda bırakıldıklarını ifade eden Şeker, tıpta uzmanlaşma sorununun ise sınav sisteminin değiştirilmesiyle değil, uzmanlık kadrolanmn arttınlması, tıp öğrencisi ahmımn azaltılması ve pratisyen hekimlerin çalışma koşullanmn iyileştirilmesiyle çözüleceğine inandıklannı söyledi. Şeker, yeni mezunların coşkulu alkışlanyla desteklendiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaşadığınuz sorunlann, ülkemizin ekonomik \e sosyal gelişim düzeyiyle çok yakından ilgili olduğunu n farkındayız. Birçok gelişmiş ülkede sağlık hizmetlerine gend bütceden aynlan pay, yüzde 10'un üzerinde iken her yıl binJerce çocuğun öldüğü, parası olmayanın hastanelerden geri çevrildiği ülkemizde bu oran yüzde üçün altındadır. Durum boyle iken siyasi iktidarlarca sağlık alanındaki bütün sorunlann sorumlusu olarak doktorlar gösterilmekte. Büyük özveriyle ve çok düşük ücretlerle çalışan hekimlerimiz sağlık ve ekonomik sorunlann altında ezilmiş olan halkımızla karşı karşıya getirilmektedir." Nokta (haftalık haber, 25 bin), Panorama (haftalık ekonomi, 12 bin), Hıbır (haftalık mizah, 100 bin), Kadınca (aylık kadın, 32 bin), Bando (aylık çocuk, 20 bin), First (üç aylık toplumsosyete, 10 bin adet abone dağıtım), Arkitekt (aylık mimari, 2 bin), Jama (aylık tıp, 5 bin), Bella (aylık örgü, 15 bin), Ahmet özal, kamuoyunda Moda (altı aylık moda, 10 bin). kendisi hakkında çıkanlan dediGelişim grubu bünyesinde aykodulardan da yakınarak, "Türkiye'nin başına ne geldiyse, hep rıca Emlak, Vakıflar ve Sümerbu dedikodulardan geldi" dedi. bank'ın çocuklara ücretsiz daÖzal, "Sonuçta başına girijor ğıttığı dergiler de hazırlanıyor. Memura yüzde 40 zam (Baftarafi 1. Sayfada) pılması, devlet katkısının da yüzde 3'e düşürülmesi üzerinde duruluyor. Çahşmanın başlangıcında maaş zammına ilave 10 puanlık bir kaynak sağlayabilmek için ^asarruf kesintisinin tümüyle kaldınlması gündeme geldi. Ancak Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin buna karşı çıkması üzerine sadece bu yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere kesinti oranını yüzde 5'e düşürme biçiminde bir ara formül bulunduğu öğrenildi. Söz konusu düzenlemenin kesinlik kazanması halinde işçilerin net aylıklannda da yüzde 2'lik artış olacak. Maaş ve zorunlu tasarrufla ilgili düzenlemeler Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı özal'ın onayına sunulacak. laşması nedeniyle bu üründeki taban fiyatın önumüzdeki hafta içinde açıklanabileceği kaydedildi. Para Kredi Kurulu daha önce şeker paneannda 192,5202 lira arasında taban fiyat önerisinde bulunmuştu. Hükümet programındaki "enflasyonun üzerinde taban fiyat" vaadine göre pancar fiyatımn 220 lira civannda belirlenmesi gerekiyor. Diğer ürünlerdeki fiyat artışlarımn da yüzde 60'ı geçebileceği belirtildi. İCföLERİ BAKAMJĞrNDA ADVMALAR Güneydoğu'da her yıl aynı dert Baftarafi 1. Sayfada) Yetkililerden alınan bilgiye Batman ,öre ishal salgını konusunda entlerdeki son durum şöyle: tin Severaydın, ishalin önlenme ğünü öne sürdüJer. Emniyetin başına Erkan getirîliyor Ankara, Antalya, Bursa ve Edirne valilerini değiştiren bir kararnamenin hazırlandığı öğrenildi. Içişleri Bakanhğı Müsteşarlığı'na Sabahattin Çakmakoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğüne'de Ünal Erkan'ın getirilmesi bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Içişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Mudürlüğü ile Ankara, Antalya, Bursa ve Edirne valilerini değiştiren bir kararname hazırlandığı öğrenildi. İçişleri Bakanhğı Müsteşarlığı'na Sabahattin Çakmakoğlu'nun, Emniyet Genel Müdürluğu'ne de Ünal Erkan'ın getirilmesi bekleniyor. Hazırlanan kararnamenin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından da imzalandığı ve birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin birlikte çalışma önerisini kabul etmesi uzerine, Çakmakoğlu Başbakanlık Müsteşarlığı'ndan İçişleri Bakanhğı Müsteşarhğı'na kaydırılırken 'vali' unvanı da saklı tutuluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilecek olan eski tstanbul Emniyet Müdürü, Edirne Valisi Ünal Erkan'ın yerine halen Emniyet Genel Müdürü olan Necati Bilican atanıyor. Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, Antalya Valiliği'ne kaydırılırken bu iün Valisi Erol Tezcan merkeze alınıyor. Bursa Valisi Erdoğan Şahinoğlu ise Ankara Valiliği'ne getiriliyor. İçişleri Bakanhğı Personel Genel Müdürü Şinasi Kuş'un da Bursa Valiliği'ne getirilmesi bekleniyor. Adana'da tehlike yok Jiyarbakır Çeşitli hastanelerde 1500 hasa tedavi görüyor. Son bir ay çerisinde 8'i çocuk olmak üzee 15 kişi ishalden öldü. Yetkiiler, "Altyapı yetersizliği yüünden yaz aytanndatehaMearış oluyor. Hastalıgın öalenmei için her türiü önlemi alıyoruz. kncak bu konnda en büyük göev beJediyelere düşüyor" dedisr. litlis Kentteki sağük kuruluşlanna on bir ay içerisinde 400 kişi isıal yakınmasıyla başvurdu. lunlardan 9 çocuğun yaşamını itirdiği bildirildi. Yetkililer isal kontrol programının uyguındığını ve hastalara ücretsiz aç dağüımı yapıldığını söyledi:r. Resmi kayıtlarda ise ishalen ölüm olaylanna yer verilıediği öğrenildi. Geçen yıllarda ishalden ölüm sine yönelik seminerler verdik olaylannın sıkça yaşandığı Adalerini bildirdi. Günde 60 hasta na'da ise alınan önlemlerle hasmn ishal yakınmasıyla hastane talıgın önüne geçildiği bildirildi. lere başvurduğunu anlatan Se Adana Sağlık Müdürü Dr. veraydın, geçtı ay iki çocuğun Alper Pişkin, çalışmalar konusunda şöyle konuştu: yaşamım yitirdiğini söyledi. "Sulann klorlanması konuMüŞ sunda belediyeyle iyi bir diyalog İshal salgınının büyük boyut içindeyiz. Devamlı tahliller yalara vardığı kentlerden biri de parak belediyeyi uyanyonız. DMuş. Yetkilüer son bir ay içeri çe ve köyterden de sürekH su nusinde ishalden kaynaklanan munesi alıyoruz. Cici bici gibi ölüm sayısımn 11 olduğunu bil çocuklara hoş görünen renkli içeceklerin satümasına karşıyız. dirdiler. Bu konuda öğretmenlerle, anne babalara görev düşüyor. Bu seMardin ne geçmiş yıllara göre durum Çevre Sağlığı Müdürü Gür iyi. Karataş ve Yumurtalık sacan Civaner alınan önlemlerle hil kesimlerinde yaptıgımız bu yıl ishal olaylannda azalma araştınnalar bu sahillerin girilekaydedildiğini söylerken, devlet biür özellikte olduğunu gösterhastanesi yetkilileri, bugüne ka di. Ama önumüzdeki günler ne dar hastalıktan 11 kişinin öldü gösterir bilinmez." Bu arada bazı hocalann ilgisizliğinden de yakınan Şeker "bilimsel kariyerlerini, ticari mantığın egemen olduğu alanlarda kullanmayı amaç edinmeyen öğretim üyelerini, bilimsel özerk, demokratik ve ücretsiz üniversitelerin yeniden yapılandırılması ve meslek onurunu korumaya" çağırdı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı bir yerde adaletli bulduklanm da söyleyen Taban fiyatlar Şeker, uygulanması planlanan Memur maaşlarından sonra METES sistemine, suiistimale da taban fiyatlann hükümet yol açabileceği kuşkusuyla kar gündemine geleceği bildirildi. şı çıktıklannı bildirdi. Yetkililer, bu konudaki teknik öte yandan Antalya Akdeniz çalışmalann Akbulut hükümeÜniversitesi Tıp Fakültesi'nden ti döneminde büyük ölçüde tamezun olan 185 öğrenci, düzen mamlandığını belirterek, panlenen törenle diplomalannı al car, pamuk, ayçiçeği ve fındık taban fiyatlarının Para Kredi dılar. Antalya Valisi Erol Tezcan Kurulu'nun ilk toplantısında ele da yaptığı konuşmada genç he alınacağını bildirdiler. özellikle kimlere seslenerek "Hayat üni pancar söküm döneminin yakversitesine hosgeldiniz. Beyaz gömlekliler arasında sizi gören vatandaşlara iyi davranın" di(Baftarafi 1. Sayfada) ye konuştu. Teşvik sistemi Başbakan Yardımcısı Pakdemirli'nin teşvik ve dış ticaret sistemine ilişkin de yeni bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yeni teşvik kararnamesinin anahatlannın büyük ölçüde belirlendiği ifade edilerek yatınm teşviklerinin bölge, sektör ve teknolojik özelliklere göre yeniden farklılaştırıldığı, bazı sektörlerin teşvik kapsamından çıkanldığı kaydedildi. Parasal teşviklerin kaldırılmasını öngören yeni sisteme göre ihracata ödenen DEFİF (Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonu) primleri bu yılın sonunda sıfırlanacak. Ihracatta Kurumlar Vergisi istisnası oranı küçültülecek. Ihracat teşvikleri büyük ölçüde üretim aşamasma indirgenecek. Karaciğer naklinde yeni ilaç var. Çalıştığı VVisconsin hastanesinde geliştirüen bir solüsyonla vericiden alınan karaciğerin 24 saat süreyle muhafazasının mümkün hale geliyor; karaciğer nakillerinde başka bir sorunun daha aşılmış olduğunu anlatan Kalayoğlu'na göre bugün ABDi de temel sorun organ temin edilmesi. Ameliyat tekniğinin geliştirümesiyle 45 merkezde uygulanmakta olan karaciğer nakli ameliyatlanna talep, ABD hükümetinin hastalara gereken mali desteği saglamasıyla büyük ölçüde artmış durumda. Bu nedenle ABD hükümeti karaciğer nakli yapılacak hastalar arasında yapancılann oranını yüzde 10 ile sımrlamış bulunuyor. Başka bir ifadeyle yabancüann (bu arada Türk hastaların) ABD'de karaciğer nakli ameliyatı olma imkânlan gitgide sınırlamyor. Kalayoğlu'nun verdiği bilgilere göre ABD'de karaciğer nakli ameliyatlan halen ortalama 100 bin dolara mal oluyor. Ancak hastalıgın türüne göre hastane masraflan 40 ila 320 bin dolar arasında değişebilmekte. Karaciğer nakli ameliyatlanna talebin artması sonucu organ bekleme süreleri de uzamakta. Halen son devredeki hastalara bir hafta, ayakta tedavi edilen hastalara 45 ay içinde verici bulunabUiyor. Organ temininin en büyük sorun olduğunu vurgulayan Kalayoğlu'na göre son iki yıl içinde 45 hasta karaciğer temin edilemediği için öldü. ABD'deki hastanelerde deneyim edinen Türk doktorlann karaciğer nakli ameliyatlarını Türkiye'de başanyla uygulayabileceklerini belirten kalayoğlu, bu deneyimi edinen Türk cerrahlann sayısımn artmakta olduğunu söyledi. »ınıak Hastanelere başvuran hastaınn yüzde 40'ının ishalden yaındığını belirten yetkililer, buüne kadar iki ölüm olayınm aşandığını açıkladılar. ^ELİEFENDİ nPODROMlPM)AN İKRET DAĞLIOĞLU . KOŞU: F. Bakuy (1), P. Joble Star (2). . KOŞU: F. West Side Story >), P. Pamilly (4), S. Last Girl I). . KOŞU: F. Akmeşe (2), P. weet Girl (5), S. Kings Cote l). .KOŞU:F.Paçika(l),P.Eray (3), PP. Erdeniz (4), S. ll:r (5). . KOŞU: F. Aldırmagönül (1), . Çerkezkızı (2), PP. Mesuem (6), S. Pertevnial (7). . KOŞU: F. Ersanbey (8), P. rbey (7), PP. Tayga (3), S. ürkay (4). . KOŞU: F. Fantasia (12), P. eyhçoban (2), PP. Karayılan )), PP. Köroğludestanı (8), .Mimosa (17). . KOŞU: F. Omer (1), P. Seıp 25 (3), PP. Mücahit (9), S. irtaç (5). Tfl "URUN ARIIAIARI konusundadasiziyolnııbınkmoyız. Arçelik garanti belgesine sahip ürünlerinizden herhangi biri arızalandığında, Yetltili Servis sorununuzu çözemiyorise lütfen bağlı olduğu Bölge Şefliğine başvurunuz. Yine de olumlu sonuc alamazsanız derholbize bildiriniz. Ücretsiz aramamza tahsis edilen özel telefon hatlanmız: 900 1640 21 • 900 1640 22 • 900 1640 23 Mondokilelelon nmarokrmm, M/e'nin neresmde o/ursantz okn, kerhaıtgibirltodnmarası çevimeden doğmdon orayobilirsini:. 1 kendi başına 300'ü aşkın amehyat gerçekleştiren dünyaca ünlü cerrah Kalayoğlu, konuşmasında çahşmalannın genel bir değerlendirmesini sundu. Bugüne kadar son devre karaciğer hastası 210 yetişkin ve 90 çocuğa karaciğer naklettiğini, halen haftada iki ameliyat yaptığmı ve bu yıl içinde 100 ameliyat gerçekleştinniş olacağını anlatan Kalayoğlu'na göre ameliyatlarda yüksek bir başan oram sağlannuş bulunuyor. Ameliyat ettiği 300 hastanın izlendikleri 56 yılhk dönemde hayatta kalma oranımn yüzde 85 dolayında olduğunu belirten Kalayoğlu, bu oranın hastalıgın türüne göre yüzde 65 ile 100 arasında değişebildiğini belirttL Kalayoğlu'nun bildirdiğine göre ölümcül karaciğer hastalan ameliyattan 45 gün sonra ayağa kalkabüiyor. En az başan kanserli hastalarda sağlanıyor. Kanserli hastaların yaklaşık yansında hastalık iki yıl içinde tekrarlamakta. Bugüne kadar ameliyat ettiği hastaların en küçüğü 13 günlük bir bebek, en yaşhsı 74 yaşında. 1985'ten bu yana 10.000 dolayında karaciğer nakli ameliyatının gerçekleştirildiği ABD'de elde edilen deneyimlerle ameliyat tekniğinin mükemmelleştirildiğini bildiren Kalayoğlu'na göre 1979"da bir Isviçre fırmasının geliştirdiği "Cyclosporine A" adlı ilaçla vücudun nakledilen organı reddetmesi sorunu büyük ölçüde asılmış bulunuyor. Son yıllarda genetik mühendisliğinde sağlanan ilerlemelerle bulunan yeni ilaçlar, ret olayının tamamen aşılmasını mümkün hale getirdi. Çeşitli fırmalann denenmesini istedikleri en az 1015 7 İn fn Eâer yazı ile başvurmak isterseniz 'lüketici Danışma Semsi, Mürbasan Sokak Koza İs Merkezi C Blok Kat: 10,80700 Balmumtu I İstanbul" adresine mektupla ya da "174 95 96"numaraya faksla da başvurabilirsiniz. Tüm sonı ve sorvnlannız ya anında, ya da kısa süre içerisînde cevaplandırılacak ve çözümlenecektir. ARÇELİK id NI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog