Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET/12 DÖVİZ KURLARI Döviaı Cmsj 1 ABODotın 1 Alman Marta 1 Avustralya OoUn 1 Belçika Frangı 1 FransaFrıngı 1 Hotoıda Rorin 11svacKranu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan lireS 1 Japon Yeni 1 Stertm 1 S.AraDtstan H y * 6 TEMMUZ 1991 6 TEMMUZ 1991 EMctif Alış 4379.83 2392.05 3302.96 114.50 Efektif Satış ÇAMUZHM 440618 2406 44 3376 90 117 06 710.44 2138.92 665 59 2791.37 323 75 31.88 7113 78 1174 82 $ I $ İ $ $ $ £ 1.8309 AJman Marta 6.2019 Fr frangı 2 0600 Hol Rorinı 1 5785 (sv Frangı 1360.98 ta Lireti 138.22 Japon Yeni 3.7505 S Arab.Rryaii 1 6145 S 706.90 2128.25 662.27 2777.45 322.13 3172 7078 32 1168 97 04* A* 4384.21 2394 44 3360.07 116.48 Mviz Sa&s 4393.00 2399.24 3366.80 116.71 708.32 2132.52 663.60 2783.02 322.78 31.78 7092.50 1171.31 706.19 2126.12 oâo 65 2774.67 316.65 31.40 7071.24 1139.75 Belediye îşçîsi alacak derdînde milyar 876 milyon, Kızıltepe Belediyesi' Adıyaman'da 875 milyon hra tutuyor. nin 2 milyar 583 milyon lira işçi borcu Bölge belediyeleriyle çalışanlahnın yaİZMİR Türk Belediyecilik Derne bulunuyor. şadığı sorunlann yerinde saptanması ve ği yönetimi, Olağanüstü Hal Bölgesi'nbu sorunlara dikkat çekimıesi amacıyla Bölgedeki belediye işçilerinin olağadeki "sancüı" belediyelerin durumunu Türk Belediyecilik Derneği bölgeye bir nüstü hal bölge tazminat alacaklari topyerinde inceleyecek. Doğu ve Güneydolamının diğer alacaklar toplamından faz gezi düzenledi. Dernek yönetim ve değu Anadolu bölgelerine düzenlenecek la tuttuğuna da dikkat çekiliyor. ll ve il netim kurulu üyesi belediye başkanlanygeniş kapsamlı gezide yapılacak saptaçe belediye işçilerinin olağanüstü hal böl la bölge belediye başkanlannın katılacamalar, Bölge Valiliği ile hükümete rapor ge tazminatı alacaklari Diyarbakır'da 5 ğı gezinin "geniş kapsamlı" olacağı bilbiçiminde iletilecek. Bölge belediyelerimilyar 670 milyon, Siirt'te 1 milyar 529 dirildi. Türk Belediyecilik Derneği ve Iznin durumunu "vahim" diye niteleyen milyon, Mardin'de 4 milyar 742 milyon, mir Anakent Belediye Başkanı Yüksel Türk Belediyecilik Derneği Başkanı Yük Bingöl'de 1 milyar 600 milyon, Batman Çakmur, gerçekleştirecekleri geziyle ilsel Çakmur, bölge belediyeleri ile çalı da 980 milyon, Elazığ'da 4 milyar 550 gili olarak şunlan söyledi: şanlannın sorunlannın çözümünde di milyon, Van'da 2 milyar 828 milyon, "Doğu ve Güneydogu Anadola bölgeyaloğun yarar sağlayacağını söyledi. Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki belediyelerin büyük bölümü parasal açmazlar ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Günden güne azalan kaynaklarının yetersizliğinin yanında belediyeler, geçmiş dönem borçlanmalannın getirdiği yük altında eziliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çok sayıda belediye, iş yaptırdıklan müteahhitlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarına milyarlarca lira borcunu ödeyemiyor. Bileşik faiziyle katlanan borçlar nedeniyle gelirlerine, taşınmazlanna haciz konulan belediyeler, günlük hizmetleri bile yerine getiremez duruma geb'yor. Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntüardan en çok etkilenen de çalışanları oluyor. Belediyelş Sendikası'nın saptamasına göre bölgedeki belediyelerde çaüşan işçilerin 20 milyar 600 milyon lıra dolayında ücret, ikramiye, fazla çalışma, sosyal hak ve toplusözleşme farkı alacağı bulunuyor. Bölgede 3 ile 29 aydır maaşlarıru alamayan belediye işçileri bulunduğuna dikkat çekiliyor. Belediye işçilerini ekonomik yönden zor İstanbul'da doğalgaz projesinde durumda bırakan, bölgeye özgü bir baş İşSendika Servisi Ankara'da ka sıkıntı da 22 milyar 800 milyon lira Altındağ ve Keçiören belediyelerinde çalışan Anakent Belediyesi'ne bağlı 1GDAŞ işçileri toplu vizite düzeyini bulan olağanüstü hal bölge taz çalışan üç bin işçi alacaklarının eylemlerine devam ediyor. minatlannın ödenmemesi. ödenmesi amacıyla başlattıkları iş Toplusözleşme görüşmelerinin Olağanüstü Hal Bölgesi'nde Belediye bırakma eylemine devam ediyorlar. uyuşmazlıkla sonuçlanmasım protesto lş Sendikası'run örgütlü olduğu işyerle Izmit'te MannesmenSümerbank eden işçilerin eylemi nedeniyle rinden Idil Belediyesi'nde 29 aydır ücret fabrikasında çalışan 600 işçi işten ler ödenemiyor. Cizre Belediyesi işçileri çıkartmaları protesto etmek amacıyla doğalgaz çalışmalannda teknik denetleme faaliyeti durdu. 11 aydır, Derik ve Nusaybin belediyele dün de toplu viziteye çıktılar. rinin işçileri 7'şer aydır, Mazıdağı, Savur, Kazlıçeşme'de kurulu deri işyerlerinde Memur eylemleri Kızıltepe ve Mardin belediyelerinde ça çahşan bine yakın işçi deri îzmir Büromuzun haberine göre lışan işçiler 3'er aydır ücretlerini alamı işverenlerini toplusözleşme yor. Diyarbakır Belediyesi'nin 5 milyar görüşmelerini engellemekle suçlayarak Eşref Paşa Belediye Hastanesi bahçesinde toplanan Genel Sağlık!ş 152 milyon, Siirt Belediyesj'nin 4 milyar dün dört saatlik iş bırakma eylemi Sendikası'na üye memurlar dun öğlen 132 milyon, Nusaybin Belediyesi'nin 2 yaptılar. Olağanüstü Hal Bölgesi'ndeki belediyelerin sıkıntısı büyük Koskotas skandalı Avukatiar başkaldırdı STELYO BERBERAKİS ATtNA Yunanistandaki ekonomik skandallann davasım görüsen özel mahkemenin, avukatlann grevi nedeniyle kesilen duruşmalann sürdürülmesi için seferber ettiği dört avukat, alman bu karara uyamayacaklarmı açıkladılar. özel mahkeme, dava için yeni 4 avukatı seferber etti. Seferberlik ilamna hedef olan dört avukat, dunkü dunışmanın açılışında hazır bulundular. Ancak 13 yargıtay üyesinden oluşan özel mahkemenin aldığı bu kararı "avukatlık ilkelerine aykın" olduğu gerekçesiyle sanık olarak gösterilen iki eski bakanın davalannı üstlenemeyeceklerini duyurdular. Oysa Atina Barosu, seferberlik ilanı için celp alan dört avukatın özel mahkemedeki duruşmalara katılmalarına izin vermiş ancak "son karan" yine kendilerine bırakmıştı. Sanık iki bakan ise mahkemenin sürdürülmesinden yana olduklannı ve gereğinde asil meslekleri olan avukatlık görevini kendi hesaplarına yine kendilerinin üstlenebileceğini açıkladılar. Bu "bukuk oyununun" sonunda özel mahkeme, seferberlik ilanına uymayan dört avukat hakkında, "görevlerini yerine getirmedikleri için" dava açtı ve başka dört avukatı seferber etti. Seferber edilen dört avukat önümüzdeki çarşamba günü özel mahkemenin duruşmasma katılmak zorunda. Ancak bir önceki dört avukat gibi bu karara uymama hakları var. Bu arada Atina Barosu "iskan yasaa"m protesto etmek amacıyla ilan ettiği grevini 2 eylüle kadar uzatma karan aldı. HÜSEYİN ERCİYAS 1tt.i17J57.4OI MJM.712 374SJİ I M t (unCTta] Bi*ft «ndeta: 3613.63 Mü « K M B : 3154.10 Sınaı mdata: 3898.12 Bilgftj BOftSADA » T z n t i j ^ (OnceM) BHeyfc andete: 3599.48 Mal endete: 3130.09 Sınai endeks: 3889.21 Buguntt) myükttk AdmÇhı. (C) A(yon Çmnntu AMTıMI 890X 27500 3800 6000 5400 15500 88000 27000 7500 5300 1800 MM 3000 117* 31500 90000 280O0 6000 5500 1900 1OM 3050 1MM 33000 MM 3650 4050 7400 BugunU 89000 27500 6000 5400 1800 1KM 3050 117» 32000 3600 4000 6800 Eııcoksta. 6155 33050 28100 147850 21850 M4M1» 41200 MM 75582 27O60 36150 5600 441H 4700 4O50 16250 3700 1700 4700 3950 15000 3600 MM 1700 4700 4150 17250 3700 1750 4700 4000 15000 37O0 MM 1700 500 12400 1200 92280 1M* 51600 11M7* 89000 27500 5900 5400 119M 1850 1MM 3050 117» 32000 7M 3550 3900 7000 AOrtttt 88982 27414 5831 5393 İ1M4 1845 1MM 3034 117» 32110 7147 3575 3950 7018 lerindeki belediyelerin içinde bulunduğu durumla ilgill olarak söz konusu bölgeterde toptantılar yapacsgız. Bingöl'den başlayarak biitün o bölgeyi, çevreyi gezeceğiz. Bu geziye biitün belediye başkanlannı aynmsız davet ediyoruz." Türk Belediyecilik Demeği Başkanı Çakmur, bölge belediye başkanlarıyla yapılan görüşmeler, toplanülar sonucunda ortaya konulan durumlann, isteklerin, yakınmalann ve sorunlann bir rapor haline getirileceğini söyledi. Çakmur, saptanan durumlarla ilgili izleme görevinin yine Türk Belediyecilik Derneği'nin olacagını sözlerine ekledi. ımt 1850 MMİ 3060 3650 4050 7000 4500 7M 3500 3900 6800 4700 4000 17250 3650 1750 4«7» 4700 4006 16666 3647 Mit 1729 1*471 4150 Eoı Efldustrl EpGübn 1850 850 2000 «900 9000 Mi 3150 «300 5400 5600 5600 1050 21000 HMF Knkım 1750 650 1950 8500 9000 MM 3150 8300 »M 5100 5400 1050 20500 23M 1600 17» 9000 2250 117Sİ 1600 875 1950 6700 9000 a» 3150 6300 MM 5300 5500 HM 1600 650 1950 8700 9000 73400 37600 650 9700 1200 1000 2000 14900 6200 214300 14800 M14S 10800 247» 120333 71450 3150 8300 MM 5300 5500 1050 21000 24M 1650 RM 1600 650 1950 8500 9000 1796 851 1950 8569 9000 3150 8300 MM 5200 5500 tm tm 1850 9000 17M 9100 2300 1050 21000 »M 1650 1050 21000 MM 1650 5203 5481 1060 20901 2M* 1633 »471 17»7 9118 2294 un 3150 83O0 Işçiden memura eylem dizisi tatillerinde bordrolarını yakarak düşük ücret zamlannı protesto ettiler. Istanbul'da İSKİ Aksaray işyerinde toplanan belediye memurları dün sabah ikinci kat penceresine "Bu işyerinde grev var. BemSen" yazılı pankart asarak hep birlikte halay çektiler. Memurlar protesto gösterilerine İSKİ Genel Müdürü Frgun Göknel'in uyansıyla saat 10.45'te son verdiler. Bakırköy Belediyesi memurları dün sabah Özgürlük Meydanı'nda halaylı gösteri düzenledikten sonra işyerlerine döndüler. 1IM KMGatt 3200 2350 30000 117» 37500 3100 6500 2650 12000 3600 17M 103000 3500 1360 11M 36500 2960 6400 2550 11750 3800 100000 3450 1300 11fM 17» 575 1MM 1400 1550 HS 2000 12*M 1850 44BC 1350 41X 600 1500 UM 3500 3500 4Mt 2000 28500 ttM 7000 7500 MMİ 3150 1950 37500 3100 6600 2700 12000 3600 17M 105000 3500 1300 9100 2300 122* 77M S7H 37000 3100 6600 2600 11750 3600 17» 100000 3500 1300 600 17MI 1400 1550 9100 2300 1M1* 77M snnt bmTar 1Mİ 133875 104902 14400 93400 4300 200 21560 26750 1000 36500 3000 6400 2550 12000 3600 11Mİ 625 17M* 1IUU 1711 535600 36*00 76850 140 MH 6000 39500 87M7 118050 500 28325 16200 MM 1400 MM 5500 MM 3000 13900 IMHoMng MtlTırtm Oknukn I7J 15X 1550 830U 125000 2O50 1MM 2000 4*H 1450 4200 525 1550 İ1M 3700 ITDS 4Mİ 2100 28500 7000 7500 UTH 3200 2000 3250 MM 5500 410000 MM 2500 2800 24500 7300 m 1500 1600 2100 1BM 1950 StM 1450 4100 650 1550 MM 3500 MM 3500 47M 21X 29000 7000 7600 MZ» 3200 2000 m n» 100000 3500 1300 111» 17» 600 1*7» M8 1400 1550 36926 2982 6414 2598 11937 3600 1712 101306 3494 1300 599 1M47 1447 1554 M1İ Çitosan'ın satışma üişkin iptal karmmn kapscmu tartışdıyor Satışta iptal sıkıntısı olan YPK karandır" diyerek, farklı bir yorum getirdi. Uükümet ve Fransız şirketi temsilcilerinin kararın satış sözleşmesinin iptali anlamını taşımadığı yolundaki açıklamaları ile ortaya çıkan tartışmaya, karan alan Danıştay 10. Dairesi'nin Başkanı Galip Tannöver açıklık getirdi. Cumhuriyet'in sorusu üzerine, "Biz satış işlemini iptal ettik, bu kararla satış işlemi yok demektir" diyen Tanrıöver, bu durumun bazı hukuki sonuçlar da doğurabileceğini kaydederek, "Bizim kararımız satış işlemiyle ilgili. Bunun sonucunda doğacak hukuki sorunlann, taraflar arasında öıel hukuk kurallanna göre halledilmesi gerekir" diye konuştu. Bu konudaki kararın hükümet tarafından halen uygulanmadığının anımsatılması üzerine, "Bu idarenin bileceği bir iştir, uyar >a da u> maz. Ama yargı kararlan herkesi bağlar" diyen Tanrıöver, bir başka soru üzerine de "kolay degil yargı karannı bir kenara itmek" dedi. Set Çimento Genel Müdürü Iğnebekçili ise farklı bir yaklaşım ile Danıştay karanmn satış sözleşmesini iptal etmediği görüşünü savundu. Kendilerinin davaya taraf olmadıklannı, konunun Başbakanlığı ilgilendirdiğini de kaydeden Iğnebekçili, satış sözleşmesinin iptal edileceğini tahmin etmediklerini, bu yönde bir endişelerinin de bulunmadığını söyledi. Danıştay kararının "sıkınO" yarattığını da öne süren Iğnebekçili, sözleşmenin iptali halinde ise konunun özel hukuk kurallan çerçevesinde çözüleceğini belirtti. Bir süre MKEK Genel Müdürlüğü de yapan Iğnebekçili'nin adı, özelleştirme çalışmalannın "kunnaylan" arasında geçmişti. MİMAR SİNAN ÜNÎVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, 19911992 eğitimögretim yılında aşağida belirtilen lisanüstü programlannda yüksek lisans ve doktora ögretimi yapüacaktır. Adayların, belirtilen sürede öğrenci bürosuna başvururak giriş sınavlan için kayıtlannı yaptınnalan duyurulur. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 19911992 ÖĞRETİM YILI DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS öCRENCİ KONTENJANLARI ÖN KAYIT KOŞULLARI, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ KONTENJANLAR DOKTORA Anabilim Dalı Bilim Dalı Kontenjmn Adayın Kökeni 1 Yapı Muhendisliği Yapı Müh. Yapı Muhendisliği yüksek lisans (Ingilizce prog.) Mimarlık Yapı Bilgisi 3 Mimarlık yüksek lisans Mimarlık Yapı Fiziği 2 Mimarlık, Inş. Müh. yüksek lisans Mimarlık Bina Bilgisi 3 Mimarlık yüksek lisans Mimarlık tç Mimarlık 1 Mimarlık, tç Mimarlık yüksek lisans Mimar Mimarlık, yüksek lisans Mimarlık Tarihi 2 End.Ür.Tas. yüksek lisans End.Ür.Tas. End.Ür.Tas . 2 Mimarlık, Şehircilik yüksek lisans Şehir ve Bölge Şehircilik 3 Planlama Matematık 2 Matematik, yüksek lisans Matematik tstatistik tstatistik 3 tstatistik, Yöneylem, Ekonometri, yüksek lisans Toplam: 22 SANATTA YETERLtK Kontenjan Adayın Kökeni AnabUimdalı BUimDaU Yayh Çalg. yüksek lisans 2 Yayh Çalg. Müzik (keman, viyolonsel) Müzik Piyano 4 Piyano yüksek lisans 1 Nefesli Çalg. yüksek lisans Mttzik Nefesli Çalg. (Klarinet) Toplam: 7 YÜKSEK LİSANS Anabilim/ Kontenjan Adayın Kökeni Anasanat Dalı Bitim/Sanat Dah Yapı MUhendisliği Yapı Muhendisliği 5 tnsaat. Müh. lisans (Ingilizce prog.) Mimarlık Yapı Bilgisi 5 Mimarlık lisans Mimarlık Yapı Fiziği 3 Mimarlık, iç mimarlık lisans Mimarlık Bina Bilgisi 5 Mimarbk lisans Mimarlık Restorasyon 5 Mimarlık lisans (yenileme ve koruma) * 5 Mimarhk lisans Mimarlık Restorasyon (Tarihi çevre değerlendirilmesi) Mimarlık 5 Mimarlık, iç mimarhk lisans tç Mimarlık Mimarhk lisans 2 Mimarlık Mimarlık Tarihi 5 End.Ür. tasanm lisans Mimarlık End.Ür.Tasarımı Şehir ve bölge Kentsel Planlama 8 1 coğrafya, 1 sosyoloji, 1 hukuk, Planlama 5 mimrkent pl. lisans 5 Mimarhk lisans Şehir ve Bölge Kentsel Tasanm Planlama 5 Mimarhk, kent pl. lisans Şehir ve Bölge Kentsel Koruma Planlama 3 Matematik lisans Matematik Matematik 3 Matematik lisans Matemaük Geometri 5 Istatistik, matematik lisans tstatistik htatisük (Iktisat, tşletme, tktisadi, tdari Bil.Fk.ve Fen Ed. Fakflheleri) 1 Dev.Kon. ve Sah.San. Fk. lisans Müzikoloji Genel Müzikoloji 2 DevJCon. ile Müzik ve Sah.San.Fk. lisans Yayh Çalgüar Müzik (Keman, viyolonsel) Müzik Piyano 2 Dev.Kon. ile Müzik ve Sah.San.Fk. lisans 2 Dev.Kon. ile Müz. ve Sah.San.Fk. lisans mez. Kompozisyon Müzik Toplam: 76 YUKARIDA BELtRTİLEN KOŞULLARLA BtRLÎKTE ADAYLARDA ARANAN ÖN KOŞULLAR: 1 YÜKSEK LtSANS ADAYLAR tÇtN: Lisans öğrenimi not ortalaması 19911992 öğretim yılı için 60 olacaktır. 2 DOKTORA ADAYLARI İÇİN: Yüksek lisans diplomasının derecesi en az iyi, derece behrtilmiyorsa yüksek lisans not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olacaktır. 3 Yapı Muhendisliği Anabilim Dah adaylannın tngilizceyi yapabilecek duzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu adaylar için özel bir Ingüizce sınavı yapılacak, üniversitemizde hazırhk sınıfı için, bu sınavda başanlı olamayanlar, bilim smavma katüamayacaklardır. ÖN KAYITLAR 8 Temmuz 1991 Pazartesi gününden 12 Temmuz 1991 Cuma gününe kadar yapüacaktır. ÖN KAYIT IÇtN GEREKLİ BELGELER 1 İlgili dallardaki lisans/yüksek lisans diplomasının ya da çıkış belgesinin ash ve fotokopisi 2 Lisans/yüksek lisans not ortalaması 3 Nüfus öraeği 4 İki fotoğraf SINAV PROGRAMI Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı: 16 Temmuz 1991 Salı günü saat 10.00 Doktora/Sanatta YeterUk Yabana Dil Sınavı: 17 Temmuz 1991 Çarşamba günü saat 10.00 Yüksek Lisans Bilim/Sanat Sınavı: 18 Temmuz 1991 Persembe günü saat lO.OODoktora/Sanatta YeterBk Bilim/Sanat Sınavı: 19 Temmuz 1991 Cuma günü saat 10.00 Konservatuvar Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Bilim/sanat suıavlan: 56 Eylül 1991 Not: Matematik ve istatistik yabancı dil ve bilim sınavlan FenEdebiyat Fakültesinde, konservatuvar yabancı dil ve bilim/sanat sınavlan konservaıuvar binasında yapüacaktır. KEStN KAYITLAR YÜKSEK LtSANS İÇİN: 234 EYLÜL 1991 DOKTORA/SANATTA YETERLİK İÇİN: 56 EYLÜL 1991 KONSERVATUVAR İÇİN: 1112 EYLÜL 1991 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLt BELGELER, ÖN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARA DUYURULACAKTIR. Basın: 30136 2000 1ÜM 1900 1450 4100 600 1500 MM 3500 •Mt 2000 1MM 1900 1400 4100 625 1550 PmrSH PnvEnMgnEi PwrSu »M »M UM 3500 »M 3500 SıMi Vıyvral* SmMI HoMng 2100 26500 17» 7000 7500 141» 3200 1950 1MM 270D 3850 1MM 6000 1300 2000 28500 17» 7000 7500 MMİ 3200 2000 2033 12075 1896 MH 1394 4100 621 1546 MM 3500 HB 3500 4M* 2033 28560 «M* 7000 7542 MM* 3175 1975 Çitosanın satışma ilişkin iptal kararının kapsamı tartışma konusu oldu. İptal kararını onaylayan Danıştay 10. Dair.esi'nin Başkanı Tanrıöver, "Biz satış işlemini iptal ettik, bu kararla satış işlemi yok demektir" dedi. TURAN YTLMAZ ANKARA Çitosan'ın yabancılara satışını iptal eden Danıştay 10. Dairesi'nin Başkanı Galip Tannöver verdikleri karara açıklık getirirken, "Biz satış işlemini iptal ettik, bu kararla satış işlemi yok demektir" dedi. İptal davasım açan DYP Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün de yargı kararlarının herkesi bağladığını anımsatarak, "DHnıştayın karan ile satış işlemi iptal edilmiştir. Yiiriitmeye diişen öncelikle bu karan uygulayarak, gereken tedbirteri almakür" diye konuştu. Satışın yapıldığı Fransız şirketinin yönetimindeki Set Çimento Genel Müdürü Adnan Iğnebekçili ise "tptal edilen işlem, satış sözleşmesini degil, satışa konu Z1M 147M O1M >1Mt tiM 2300 23000 2600 24500 2600 24000 13400 266450 14111 MtM 2500 23500 117» MM 2453 23630 23S4 117*7 M14 2241 14399 1M* 11» 2800 4241 12699 1562 *7M 6000 IM* 1*77 1677 14250 5800 19M 11M 2800 4500 12500 1550 MM 14000 1İM 11M 2800 4150 12500 1550 6000 1SM 14750 11M 2800 4400 12750 1600 «Mt 6000 14250 11M 2800 4400 12500 1550 6000 1700 198174 »14M 87M 3000 753800 32100 92200 11M 2800 4200 12750 1550 6000 m 6000 MM 1700 MM 92100 24300 17» 1700 YAnRIM FONLARI Mfc.1*** işrtOnm1 tşYUmm2 ç \Urmv3 |ş \Unnv4 k \^nnv6 infcrtoo1 knrtn2 lmrtm3 inlBrton4 ln*rbn5 Bcfcatva1 HtEsatVit2 5 TEMMUZ 1991 Hi 10300 20X00 iaooo 10000 10X1» 10361 99S0 9959 11200 82X162 52130 21358 18239 15.401 62173 53535 27390 24368 12 211 52348 42820 20387 20596 15297 64304 26000 15473 10968 «737 64950 21540 15044 58690 45361 65.142 45609 39.111 4&520 19349 14768 14.290 46069 117710 21545 14484 18479 14X86 40379 55X150 15535 45548 12.763 165.179 20004 24550 20371 12950 13.760 24237 18J345 19009 17452 23B11 18JK3 24442 16504 20141 15790 18354 13.406 16787 18590 19.657 16.286 16913 15977 16300 14.074 13.781 13701 13187 82159 52304 21386 18.261 15.422 62246 53597 27.722 24397 12324 52421 42380 20416 20625 15408 64394 26.194 15494 11X168 10.752 65X09 21571 15057 58.769 45917 65331 4550 39.166 45599 19364 14.798 14.298 46122 117349 21569 14521 18548 M112 40416 55.134 15572 45603 12778 «5407 20X02 24586 20903 12982 13781 24369 18XC3 19X01 17473 23390 18131 24.493 16536 20.174 15316 16378 13.415 16308 18612 19681 16305 «951 15996 «330 14088 13799 U72O 13206 Ç**MI 140189 oaios9 170130 M.Û630 19İ&87 14.12S? 270239 (B01SO *<*) 013 033 013 012 QM 0.12 012 012 012 093 Q14 0.14 014 014 073 014 075 014 092 014 014 014 009 013 012 1.06 013 OW . 017 008 020 006 012 012 011 026 037 011 009 015 024 012 012 014 014 015 015 025 015 040 016 012 012 033 021 021 019 016 016 013 007 013 012 012 012 022 013 018 010 013 014 016 Memur sendikacılığına hukuki engel yok ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Erairoğlu'nun, memur sendikacıhğının önünde anayasal engeller bulunduğu yönündeki açıklaması, "bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış bir degerlendirme',' olarak nitelendi. Emiroğlu'nun konuya ilişkin görüşlerini değerlendiren Prof. Dr. Gülmez, "Memur sendikacdığının önünde hiçbir anayasal engel yoktur. Bir engelden söz edebümek için bu hakkın açıkça yasaklanmış olması gerekir. 1971 anayasa değişikliğinde olduğu gibi 'memurlar sendikalara üye olamaz' denilmiş olması gerekir" diye konuştu. Emıroğlu'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) ilişkin izlenimlerinin de yanlış olduğu ao&m mooo GntfVMnmi G n n l VkBfn^2 Gmn1>ttnm3 Gmnf VSümıU Garanl >»nm5 Est»*Fon 1 Eatar*Fon2 Estank Fon 3 YKBYUnmF YKBSeMurF. YKBHtaaF. YKBKamuF YKBUitF. YKBKamaF. YKBOMzF. YKBKaplttF YKBMdffF Y*rf Fbn1 V W Fon2 VMotFon3 \ttrf H b u vyof Dunya Fon VMof Foı>€ Dıştank M w Fon DçtankBepz uşunk Ptofnbc TuUnFon1 TMunFon2 MfeuFon1 Mflsuı Fon2 Fînans Fon2 Fhansfbn3 RnansFbM Fînans Fon5 ZnatFon1 Z r a l Fon2 Z r a t Baş* Fon ZnatFon4 HakFon1 H * Fon2 PanukFon PanukHbse EmtafcFon1 EnH* Fon2 lmpBFon1 I m o Fon2 TooankFon Sümer Fon Denc Fon Ege Fon Katanma Fon Denv Fon %ris Fon OMFon Turiıtank Fon Ntf Fon £t) Fon ikisat W3 tdatttM UmMtmfm 1Û02.89 060)239 2&02J9 11.1239 221OB7 1O0339 ttffiSO 3O0M0 290331 ÎHÛS9 11.0790 021137 0703188 07X088 070338 070338 07X088 02.0139 19.0630 19X690 09Xfi38 24X1439 1&1039 22X090 2603J0 UOâX 2E0688 100439 2aosso 04JF38 1&0738 2Q1039 200739 1dt239 20X090 0&11S0 09.1039 14JE50 UO290 200590 011139 oaoiso O2XMS0 28X690 22X«S0 1&O7S0 02D250 040590 28.0390 12.0250 1SO4S0 04X690 oaosâo 07X690 11X1690 270890 030990 0S.H90 01X1190 91H 9306 9.596 9390 mooo 9376 1731 1Û4T 9936 9.209 10319 10000 10477 9.786 9713 9795 9393 932S 9294 10X100 9542 48579 10444 9994 9374 mooo 10057 20558 «OTI 11XB1 10000 40000 9956 10428 9358 10000 10100 10000 mooo ioxeo 11397 10357 10724 10469 mooo mooo 10066 9962 mooo 10405 10308 10000 1O0O0 1O006 10000 mooo laooo raooo 100O0 mooo mooo mi2so Dış borçta TMO yarası ANKARA (ANKA) Toprak Mahsulleri Ofısi'nin destekleme alımlan konusunda içinde bulunduğu fînansman güçlükleri ve bu güçlükleri aşabilmek için dış borçlanma yoluna gidilmesi, Türkiye'nin uluslararası finansman çevrelerindeki durumunu sarsıyor. llk olarak geçen yıl destekleme alımlarının finansmanı için dış piyasalardan iki yıl vadeyle 600 milyon dolar borçlanan TMO, bu borcun 400 milyon dolara ulaşan bu yılki anapara ve faiz borçlanmn geri ödenmesinde karşılaşılan sıkıntılar ve Hazine ile uyumsuzluğu sonucu borçlanma arayışına girdi. Geçen yıl dış kredı aıayışında ABD'den Citibank ve Japonya'dan Sumitomo'ya aynı anda ayn ayn yetki veren TMO, bu durumun öğrenilmesi üzerine Sumitomo'nun aldığı yetkiyi iade etmesi nedeniyle uluslararası piyasalarda rahatsızlık konusu olmuştu. Bu rahatsızlık, bu yıl yeniden piyasalara çıkılınca etkisini gösterdi. TMO'nun bu yılki 150 milyon dolarlık ve bir yıl vadeli kredi arayışına Alman Commerzbank olumlu yaklaştı. Krediye şu ana kadar aralarında Fuji Bank, Mitsu Taiyo Kobne, Sanwa Bank ve Mitsubishi Trust and Banking gibi Japon finansman kuruluşlanyla Körfez'den Gulf International Bank'ın bulunduğu bir grup katkıda bulunmayı kabul ettiler. Ancak TMO'nun pıyasalarda geçen yıl yarattığı rahatsızlığın yanı sıra geri ödeme gücünün zayıflığı konusundaki dış basında yer alan bazı haberler, kredinin tamamlanmasım şu ana kadar engellemiş bulunuyor. Bu arada TMO'nun dış piyasalarda yarattığı olumsuz hava, öteki Türk kuruluşlannın kredi arayışlannı da etkiliyor. Halen uluslararası piyasalarda Eximbank ile Tüpraş kredi anyorlar. 150 milyon dolarlık Eximbank ve 100 milyon dolarlık Tüpraş kredileri konusunda uluslararası piyasalardaki yaygın kanı, bu kredilerin hazır olmasına karşın imza için TMO yüzünden bekletildikleri yonünde. nu savunan Gülmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Emiroğlu'nun ILO'nun yırtdışında Türkiye aleyhine çalışan bazı gruplarca etkilendiği yolundaki goriışü de tumüyle yanlış ve ILO için haksız bir suçlamadır. Tersine ILO son 10 vılda TC hiıkıimetlerinin gerçek dışı açıklama ve raporiann â Prof. Dr. Mesut Gülmez, memur sendikacıhğının önünde herhangi bir anayasal engel bulunmadığını söyledi. Gülmez, Emiroğlu'nun, ILO'nun çalışmalarını yurtdışındaki bazı grupların etkilediği yolundaki izlenimlerinin de tümüyle yanlış olduğunu savundu. dan etkilenmiş ve bunlara inandığı için de yaptınmlannı uygulamamıştır. Çalışma bakanlan ve hükümet temsilcilerince geçen yıllarda yazılı ve sözlü olarak verilen 'ILO normlarına tam uygunluk sağlama' sözleri yerine getirilmemiş, halta ülkemizin saygınlıgını zedeler biçimde yadsınmıştır." mooo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog