Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 6 TEMMUZ 1991 SBKP çalkalanıyor • Dış Haberier Servisi Sovyetler Birliği Komünist Partisi içerisinde yaşanan kanşıkhk durulmuyor. SSCB Dışişleri eski Bakanı Eduard Şevardnadze'nin önceki gün SBKP'den istifa etmesinin ardından dün de Moskova'da Rusya Komünist Partisi Genel Sekreteri Ivan Polozkov'un görevinden istifa ettiği söylentileri dolaştı. TASS Ajansı dün öğle saatlerinde Rusya Komünist Partisi Genel Sekreteri Ivan Polozkov'un görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ajansın SBKP Rusya milletvekili ve muhafazakâr Rusya Grubu üyesi Sergey Baburin'e dayandırdığı haber daha sonra Polozkov'un yardımcısı tarafından yalanlandı. Lyubliyana, sınırlarıfederal güçlere devretmeye hazır; savunma birlikleri dağıtılıyor, savaş esirleri serbest Slovenya ültimatomu uyguluyor kenti Lyubliyana'da, Yugoslav ordusunun yeni bir saldınya geçeceği yolundaki kaygılar büyüyor. Kente giden yollar ve kent içindeki önemli noktalarda Sloven asker sayısı arttınlırken tanklara karşı yeni barikatlann kurulmasına hız verildi. Diğer yandan, federal orduyla Slovenler arasında varılan ateşkesin Sloven birlikleri tarafından ihlal edildiği ileri sürülüyor. Slovenya ve Hırvatistan'da üsleri bulunan beşinci ordu tarafından yayırnlanan açıklamada, Slovenya'daki üç birliğin Slovenya birliklerinin saJdırılanna uğradığı kaydedildr Rusya'dan birlik taslağına onay • MOSKOVA SSCB'nin en buyük cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun parlamentosu yeni birlik sözleşmesi taslağını destekledi. Rusya parlamentosunda dun yapılan yeni birlik sözleşmesine ilişkin görüşmeler sırasmda söz alan Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ulkedeki muhafazakâr güçlerin reform sürecini daha fazla sabote etmelerine olanak tanınmaması için yeni sözleşmenin bir an once imzalanmasının gerekli" olduğunu vurguladı. Yeltsin, bununla birlikte yeni sözleşmedeki vergilendirme ve mülkiyet paylaşımı gibi konulardaki görüşlerini koruduklarını ve bu görüşlerin kabul ettirilmesini sağlamak için çaba göstereceklerini bildirdi. dirdi. Slovenya başkanlığı bu konunun Av lirterek, krize barışçı bir çözüm bulmanın rupa Topluluğu'nun yardımı ile görüşülme mümkün olduunu belirtti. si gerektiğini belirtti. Slovenya'nın 68.000 kiMesiç, Alman Bild gazetesine yaptığı açıkşilik bölgesel savunma birliklerinin dağıtıl lamada, Sloven ve federal yetkililerin Slovenması, Yugoslavya Federal Başkanhğı'nın dün ya'nın sınırlarının yerel kuvvetler tarafından Slovenya'dan uymasını istediği 7 maddelik kontrol edilmesi konusunda bir uzlaşmaya planın en önemli unsuruydu. varabileceklerini kaydetti. Kacin, e'lerinde bulunan savaş esirlerini de Federal ordunun kışlalarında oturduğuriu serbest bıraktıklarını da açıkladı. Açıklama ve bundan sonra kan dökülmeyeceğini belirDış Haberier Servisi Yugoslavya'da fe "barış mümkün" diye konuştu. deral hükümetin, askeri birliklerini geri çekAncak bu gelişrnelere karşın Slovenya'nın ya göre federal orduya bağlı savaş esirleri ten Hırvat asıllı Devlet Başkanı Mesiç, Slomesi ve sınır karakollarını terk etmesi için ön başkenti Lyubliyana'da yeni bir çatışma ola dün öğle saatlerinde bir trene bindirilerek venlerin sınır kontrol noktalannda kontrolceki gün verdiği ültimatomu reddettiğini sılığına karşı barikatlar kurulurken bazı böl Hırvatistan sınırına götürüldüler. Ulkedeki lerini sürdürerek egemenliklerini koruyabiaçıklayan Slovenya yönetimi, dün bu istek gelerde ateşkesin ihlal edildiği ve yer yer ça çatışmalann başlamasından bu yana yakla leceklerini söyledi. şık iki bin federal ordu askeri, Slovenya birlerin bazılarını uygulamaya başladı. tışmalar meydana geldiği bildiriliyor. Ordudan başbakana suçlama Slovenya'nın dün elindeki savaş esirlerini Slovenya Enformasyon Bakanı Jelko Ka likleri tarafından esir alınmıştı. Enfermasyon Bakanı Kacin, Ultimatom serbest bırakması, federal orduya ait üsler cin, dün düzenlediği basın toplantısında, son Yugoslav ordusu, Ulkede çıkan krizden ve deki kuşatmayı kaldırması ve yerel savunma 48 saat içinde savunma birliklerinden 10 bin uyannca cumhuriyetteki federal ordu üsleri iç savaştan dolayı Başbakan Ante Markoviç'i çevresindeki kuşatmanın da kaldırıldığını bil sert biçimde suçlayarak, üstü örtülü biçimbirliklerini dağıtmaya başlaması üzerine, bu kişiyi terhis ettiklerini açıklarken, Slovenya nahma barışçı bir çözum bulma olasıhğı art Devlet Başkanlığı yaptığı açıklamada, Yu dirdi. de başbakanın istifasını istedi. maya başladı. goslavya federal başkanlığının bazı diğer isYugoslav ordusu üst yönetüninden geneMesiç: Banş mümkün Yugoslavya'nın Hırvat Devlet Başkanı Sti teklerini de yerine getirdiğini açıkladı. ral Marko Negovanovic, bugün düzenlediği pe Mesiç de dün bir açıklama yaparak kuSlovenya Devlet Başkanlığı ayrıca, fedeYugoslavya Devlet Başkanı Stipe Mesiç, basın toplantısında, "Slovenya'daki olaylara zey sınırında denetimi sağlamak için asker ral başkanlıkla sınırların federal güçlere devri kuzey sınırının kontrolünü ele geçirmek için federal hükiimet neden oldu" dedi. kullanmaya gerek duymadıklarım belirtti ve konusunda göruşmelere hazır olduklarını bil asker kullanmaya gerek duymadıklarım beAFP'nin haberine göre cumhuriyetin baş Sloven yönetiminin önceki gün reddettiği ültimatomda yer alan istekleri dün yerine getirmeye başlaması üzerine, bunahma barışçı bir çözüm bulma olasıhğı arttı. Yugoslavya Devlet Başkanı Mesiç, sınır karakollarını ele geçirmek için asker kullanmaya gerek duymadıklarım, denetimin yerel güçlerle yapılması konusunda uzlaşabileceklerini belirterek "Barış mümkün" dedi. Gözlemci heyeti AGlK'in Prag'daki toplantısında, ateşkes uygulamasını denetlemek üzere Yugoslavya'ya bir gözlemci heyeti gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Yugoslavya'da ilan edilen ateşkesin uygulanmasını kontrol etmek amaayla gönderilecek heyete, Yugoslav hükümetinin isteği üzerine 'göziemci' sıfatının verildiği belirtildi. AVRUPALI BANKACILAR: Ekonomik kriz kapıda Yugoslav ekonomisinin bağımlı olduğu iki önemli kaynak, yurtdışındaki işçilerin gönderdiği dövizler ile turizm gelirleri önemli ölçüde düşüş kaydediyor. olan Peter Danylov da iç savaşın uzun sürmesinin bu ülkeye akacak turist sayısında büyük düşüşlere neden olacağına, işçi dövizlerinin de iyice azalmasıyla Yugoslavya'nın uluslararası piyasalarda borç almasının daha da zorlaşacağına dikkat çekti. Hırvatistan'ın sahil kesimlerindeki turistik tesislerden yılda 2.7 milyar dolar, yurtdışındaki işçilerin gönderdiği dövizlerden de yılda 1 milyar dolar gelir elde edildiği belirtilirken, Slovenya ve Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan bağımsızlık kazanmalan durumunda uluslararası piyasalarda ilk kez borçlu bir ülkenin parçalanmasına şahit olunacağı da vurgulandı. Yugoslavya'nın 600 milyon dolarlık ek kredi almak amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı görüşmenin sürdüğü görüşme sonuçlarının diğer kredi kuruluşlanmn bu ülkeye karşı tutumunu da önemli ölçüde etkileyeceği belirtildi. Yugoslavya'daki iç savaş, Macaristan ve Çekoslovakya'nın petrol ihtiyacının karşılanmasında da büyük sorunlar yaratıyor. Sovyetler Birliği'nden sağlanan petrolün son yıllarda azalmasıyla bu iki ülke, gereksinimlerini Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısı açıklarında bulunan Krk adasındaki Omisalj limanından karşılamaya başlamışlardı. Frankfurter AUgemeine gazetesinde yayımlanan bir habere göre iç savaş Slovenya'da her gün 20 milyon dolarlık mali zarara neden olurken cumhuriyetin yeraltı yapılanndaki zarar da "facia" boyutlarına uğraşıyor. DlŞ BASIN STAMPA Avrupa'nın kalbi önümüzdeki saatler ve haftaların ne göstereceği bilinmiyor. Ama benim bildiğim bir şey varsa, o da o küçük, o güzel Ülkenin bizim bütün dayanışmamıza hakkı ve ihtiyacı olduğudur. Batı'nın Slovenya karşısında takındığı kayıtsızlık cahillikten kaynaklanmaktadır.. Slovenya'dan söz ederken 'Balkan tehlikesinden' bahis açmak abestir. Çünkü Italya'mn yanı başında bir Batı ülkesi olan Slovenya'nın Balkanlar'Ia bir ilgisi yoktur. Gerçek şu ki Trieste'nin yansı Slovendir. Bunu (oraJarda bir süre yaşayıp yazan) James Joyce gayet iyi bilir. Uzun yıllar AvusturyaMacaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş olan Katolik Slovenya, Rus ve Balkan dünyalarımn sınırında, Orta Avrupa'nın kalbinin attığı yerdedir. Slovenlerin ulusal kahramanı bir asker ya da bir papaz değil, XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir romantik şair France Presern'dir. Sloven milliyetçiliği bir askeri ordu ya da siyasi partiye değil, bir kültüre Orta Avrupa kültürüne ve özellikle edebiyata dayanmaktadır. tşte bütün bu nedenler, Sloven milliyetçiliğinin beni yakından ve şahsen ilgilendirmesine yol açmaktadır. Slovenlerin bağımsızlığı anlamsız bir yerelciliğe değil, yetişkin bir millet olarak Avrupa'nın bir parçası olmak arzusuna dayanmaktadır. Vaktiyle Münih Konferansı'nda Chamberlain teslimiyetini mazur göstermek için Çekoslovakya'dan 'o bilinmeyen, uzak ülke' diye söz etmiştir. Bu hakir görücü sözler, Çeklerin kalbinde hiç kapanmayan bir yara açmıştır. Çek halkımn (II. Dünya Savaşı sonrasındaki) Sovyet sempatizanlığı; kısmen Batı'nın yarattığı bu kırgınlıkla açıklanabilir. Bu tip kendini beğenmişliklerin ardında cehalet vardır. Avrupalı olmak, savunmasız ve küçük olsalar da diğer Avrupa ülkelerini saymak ve korumaktan geçer. Slovenya'yı kurtarmak i j ^ , r elinizden gelen her şeyi yapın. (4 temmuz) MILAN KLNDERA Saddamdan BM heyetine izin • BtRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, BM'ye Irak'taki nükleer maddelerle ilgili listeyi verecekleri ve BM heyetinin nükleer yerlere girmesinin engellenmeyeceği sözü verdi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin bu karannı dün BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar'a gönderdiği yazıda bildirdi. Saddam Hüseyin, "Heyetin hakkında bilgi almak istediği maddelerle ilgili bir listenin hazırlandığını ve Güvenlik Konseyi'nin 687 sayılı kararı gereğince incelenmesi gereken yerler ve maddelere heyetin derhal ve engellemesiz ulaşmasının sağlanacağının garanti edildiğini" belirtti. BM heyeti daha once nükleer madde olduğundan şüphelenilen bazı Irak tesislerinde inceleme yapamamıştı. Gandi'nin katili • YENİ DELHİ (AA) Hindistan'ın eski Başbakanı Rajiv Gandi'yi öldüren genç kadının, Elan Tamil Kurtuluş Kaplanları Örgütü militanı olduğu açıklandı. Huıdistan haber ajansı PTİ, resmi kaynaklann, yürütülen soruşturma süresince gözaltına alınan kişilerin ifadelerine dayanarak Dhanu adlı kadının örgüt militanı olduğunu saptadıklarını bildirdi. Genç kadının suikast görevini inançları nedeniyle üstlendiği belirtildi. Dış Haberier Servisi Yugoslavya'da yaşanan iç savaşın ülkenin en önemli gelir kaynaklarını oluşturan turizm ile işçi dövizi girdilerini baltalaması nedeniyle ekonomik krizin de kapıda beklediği dile getiriliyor. Internationai Herald Tribune gazetesinde yer alan bir habere göre çarşamba günü Frankfurt'ta bir araya gelen Avrupalı banka ve hükumet yetkilileri, Yugoslavya'nın kısa bir süre içerisinde borç ödeyemez duruma düşeceğine dikkat çektiler. Yugoslavya'nın 16 milyar dolarlık dış borcunun ödenmesinde büyük kolayhk sağlayan turizm ve işçi dövizi gelirleri iç savaş nedeniyle düşerken bu durumun ülkenin ticaret ve borç ödeme kapasitesini baltalayacağı ileri sürülüyor. Yugoslavya ekonomisinin oldukça bağımlı olduğu bu iki gelir kaynağı, daha çok Hırvatistan ve Slovenya cumhuriyetlerinden Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine giden işçilerin gönderdikleri dövizlerden ve Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısındaki turistik tesislerinden elde ediliyordu. Başta Alman tur acenteleri olmak üzere pek çok turizm şirketi müşterilerinin Yugoslavya'yı terk etmesi için uğraşırken yurtdışındaki Yugoslav işçiler paralannı artık Ülkelerine göndermedikleri gibi Yugoslav bankalarındaki paralannı da çekmeye çahşıyorlar. Avusturya Ekonomi Bakanuğı yetkililerinden Peter Feith, iç savaşın tam turizm sezonunun başladığı döneme denk geldiğine işaret etti. Almanya Sanayi Bakanlığı yetkililerinden ve ayıu zamanda Yugoslavya üzerinde uzman Can çekişen Lübnan "Lübnan için anlaşılan ölümden sonra da bir hayat var. On beş yıldan uzun bir zamandır iç savaşın pençelerinde can çekişen Lübnan, ulusal egemenliğini yeniden tesis etmeye çalışıyor. Bunun ilk şartı, 1988'de Suudi Arabistan'ın Taif kentinde kararlaştmldığı gibi milislerin silahsızlandınlmasıdır. Milisler, Lübnan'a ve insanlanna büyük zarar vermiştir. l ^ d a Kahire'de yapılan gizli bir anlaşmaya göre Filistin Kurtuluş örgütü'ne de Lübnan'da askeri örgütlenmeye gitme hakkı tamnmıştı. Şimdi sıra FKÖ'nün bu hakkmın da kısıtlanmasına geliyor. Filistinlilerin Lübnan'da kurduğu devlet içinde devlet, 1975 yılında iç savaşın patlak vermesinde belirleyici rol oynadı. Bu örgütlenme şimdi dağıtılarak ülkede barışın yolu açılmak isteniyor. FKÖ böylece vatanı dışındaki son askeri mevzisini de kaybedecektir. tsraillilerin 1982'de Lübnan seferiyle ulaşmak istedikleri hedef şimdi, Lübnan ordusu tarafından Suriye desteğiyle tamamlanıyor. Bu, FKÖ'nün askeri örgütünün parçalanmasıdır. Israil kuşkusuz sevinçten ellerini ovuştunıyor. Ama Beyrut hükümeti ikinci iş olarak ülkenin güneyinde, îsrail sımnnın bekçiliğini yapan Güney Lübnan Ordusu ile hesaplaşmak isteyebilir. Israil'den maaş alan General Lahad'ın birlikleri henüz Cezzin adlı Hıristiyan bölgesinde Suriye tarafından desteklenen Beyrutlu birliklerle yan yana bulunuyor. Ama ortak düşman FKÖ silahları teslim ettiği anda bu sessiz ittifak çözülecek. (5 temmuz) Frankfurter Rundschou EVE DÖNÜŞ MUTLLLUĞL Hınatıstan ile Slo\enya"nın bağımsızlıklannı ilan etmelerinin ardından, Yugoslav federal ordusunda yer alan Hırvat ve Sloven askerlere derhal 'eve dön' çagrısı yapıldı. Orduyu terkederek cumhuriyetlerine geri dönen Hırvat ve Slovenler ailelerine kavuşmanın mutluluğtınu yasarken, federal ordunun bu boşlugu nasıl dolduracağı merak konusu. Bu iki cumhuriyetten katüan askerier, ordunun yanya yakınını oluşturuyorlardı. (Reuter) Maribofda mahsur kalan Türk TIR şoförlerine bölğe halkı yakın ilgi gösteriyor Türk şoförlere Slovenler sahip çıktı MARIBORLVUBLİYANA (AA) Slovenya'nın büyük şehirlerinden Maribor'un girişinde mahsur kalan Türk TIR şoförlerine bölge halkı sahip çıktı. Türk şoförlerin morali, bölge halkı ile kurduklan ilişki sayesinde biraz olsun düzelmiş bulunuyor. Maribor Kızılhaç Örgütü, günde bir defa sıcak yemek dağıtıyor. Bu arada daha önemlisi, bölge halkının giderek yoğunlaşan ilgisi. Bölge sakinleri, Türk şoförlere yakın ilgi gösteriyorlar. Türk şoförler, "Halk ik bir sorunumuz yok. Bize iyi ve yakın davranıyorlar" şeklinde konuşuyorlar. Bazılan halk ile öylesine yakın ilişki kurmuş ki onlarm evinde yıkanıp temizleniyorlar. Tek korkulan ise bir hava akını sırasında ne yapacaklan. "Kamyonlarunız hasar görür, biz de niahvoluruz" dıye endişelerini dile getiriyorlar. Bazılan Slovenceyi sökmeye başlamış bile. Kimi, "Biz daha önce de buradan sefer yaptıgımız için bir parça biliyorduk" diyor; kimi ise "Ne yapalım ağabey, mecbur kaldık tek tiik öğrenmeye" diyor. Ama bölge halkı da Türk şoförlerden daha az yetenekli değil. Kahve getiren yaşlı kadın, Türk şoförlerden öğrendiği gibirgülümseyerek "güzel... güzel..." derken yemek dağıtan Kızılhaç görevlisi genç ise yemekleri kastederek "az nu, çok mu" diye soruyor. Türk şoförlerinin en büyük eğlenceleri civardaki bir kahvede televizyon seyretmek ve Türkiye'deki yakınları ile telefonla konuşmak. Aileleriyle görüşenler, yakınlannın iyi haberlerini alanlar biraz rahathyor. Konvoya gelen Türk gazetecilerin de hemen etraflannı sanyorlar. Ardından soru yağmuru başhyor: "Ne oluyor? Ne zaman kurtuluyoruz, devletimiz bizi unutmadı değfl mi?" Sorular sorulan takip ediyor. makamlan nezdindeki girişimler sürdürülüyor. Romanya'da giriş fışi uygulaması kaldınlırken işlemlerin çabuklaştırüması için sınır kapılanndaki memur sayısımn arttırıldığı, bunun sonucunda bir otomobilin işleminin iki dakikada bitirildiği belirtildi. Buna karşın yakıt temininde güçlüklerle karşılaşıldığı ifade edildi. Yolcıüara uyan Dışişleri Bakanlığı, Batı AvrupaTürkiye yolculuğu yapacak vatandaşlardan hava yolunu veya Izmir ile Antalyadan Venedik'e yapılan feribot seferlerini tercih etmelerini istedi. Dışişleri Bakanhğı'nca yapılan açıklamaya göre Yugoslavya'daki olaylar nedeniyle MacaristanRomanyaBulgaristan güzergâhını kullanmaya başlayan Türk vatandaşlarının transit geçişlerinin hızlandınlması amacıyla Macar ve Rumen Schwarzkopf aday olmuyor • WASHINGTON (AA) Körfez savaşı Müttefik Komutam General Norman Schwarzkopf, gelecek yılki senato seçimlerinde aday olmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi. Savaş sırasında kazandığı popülariteyi siyasal yatırıma dönüştüreceği yolunda yaygın spekülasyonlar yapılan General, bir magazin dergisinin yaptığı mülakatta senatoya girmek için "şu anda" kesinlikle istekli olmadığını belirtti. Cenazaler geldi Yugoslavya'daki olaylar sırasında ölen 3 Türk şoförünün cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Yugoslavya Havayolları'na ait özel bir uçakla saat 23.55'te tstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazelerin TIR şoförleri Kenan Çetin, Hüsamettin Özbek ve Muzaffer Yıldırım'a ait olduğu bildirildi. Topluh4kdışşknbakanlan,Hirvatistm ve Slovenya'nın bağunsızhğını bu aşamada tanımadı ÂFden Yugoslavya'ya son şaııs SABETAY VAROL BRÜKSEL Avrupa Topluluğu, Yugoslav krizini barışçı yoldan çözmesi için Belgrad hükümetine "son bir şans" tanımaya karar verdi. Yugoslavya krizine çözüm aramak üzere dün olağanüstü toplanan Avrupa Topluluğu Dışişleri Bakanları, Hirvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık ilanını tanıma isteklerini bu aşamada onaylamadı. Ancak çatışmalann devam etmesi halinde 12'lerin bağımsızlık ilan eden iki cumhuriyeti tanıyabilecekleri, açıkça ifade edilmemekle beraber, dünku toplantı sonunda belirginleşti. Bu toplantı AT ülkeleri için, kendi dış politikaları arasında uyum sağlama açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyordu. Başta Almanya olmak üzere bir grup ülke, Slovenya ve Hırvatistan'ın tanınması yönünde ağırlık koyuyor. Şimdiye kadar ayrılmaya şiddetle karşı olan Fransa bile tavrını yumuşattı. Dışişleri bakanları toplantısı sürerken bir basın toplantısı yapan ve şimdiye kadar "birlik" yanlısı olarak bilinen Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dumas AT'li ortaklanm "sukunetle hareket etmeye" davet ettiğini belirtti. Dumas, "Avrupalılar, azınlıklan ayrılmaya itmemeli ancak hak ve hukukun üstiinliigiinü savunmalıdır" dedi. Bu yatıştırıcı üsluba rağmen Dumas'mn bile,'Belgrad hükümeti iki cumhuriyeti federasyon içinde yaşamaya ikna edemezse hiç kimse bunların aynlmasına engel olamaz' şeklindeki sözleri, Avrupa Topluluğu'nun Belgrad'a bir son şans tanımaktan öteye taviz vermeye hazır olmadığını ortaya koydu. AT Dışişleri Bakanları, Hollanda, Lüksemburg ve Portekiz Dışişleri Bakanları'ndan oluşan bir üçlü (Troika) delegasyonu yeniden Yugoslavya'ya göndermeyi kararlaştırdı. Troika'nın bugün Yugoslavya'ya gitmesi bekleniyor. Dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van den Broek, bizzat Yugoslav Dışişleri Bakanı'mn, kendisinden, üç bakandan oluşan Trpika'yı pazar gününden önce ülkesine göndermesini talep ettiğini Lahey'de açıkladı. Yugoslavya'nm sorunun çözümü için AT'den destek istediği de vurgulandı. Topluluk, Yugoslavya'ya silah ambargosu koyma kararı alırken, tüm ekonomik yardımları da askıya aldı. AT bakanları, Yugoslavya'ya asker ve sivillerden oluşan bir "denetleme heyeti" de gönderme konusunda görüş birliğine vardı. Bu heyet geçen günlerde 12'lerin arabuluculuğuyla kabul edilen ve birkaç kez ihlal edilen "ateş kes" anlaşmasına uyulup uyulmadığını kontrol edecek.Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 6 K.İrlanda'da çözüm yok • LONDRA (AA) Kuzey İrlanda konusunda bölge siyasi parti temsilcileri Ue Ingiltere ve İrlanda Cumhuriyeti yetkilileri arasında yapılmakta olan siyasi görüşmelerin dün kesilmesinden sonra Ingiliz yönetimini destekleyen "Loyalist Milisler" uymakta olduklan ateşkesin bu gece yansından itibaren sona erdiğini ilan ettiler. Yugoslavya'ya gönderilmesi karar altına alınan ve üç bakandan oluşan "Troika", federal yönetim ile bu "denetçiler"in Yugoslavya'ya gidişiyle ilgili temaslarda da bulunacak. Asker ve sivillerden oluşan bu denetçilerin sayısımn 3040 arasında olacağı açıklandı. Denetçiler 12 topluluk üyesi ülkenin vatandaşı olacaklar ve silah taşımayacaklar. Ancak AT'li bakanların esas amacı, Yugoslav yönetimine, "Bu işi barışçı yoldan ve en kısa zamanda çözemezsiniz, Yugoslavya'nın toprak bütünlüğünii ne pahasına olursa olsun savunmaktan vazgeçip iki cumhuriyeti tanıyabiliriz" demek olacak. Tokar'a madalyasım Bavyera Başbakan'ı Max Streibl takü. Tokafa Bavyera madalyası MÜNİH (Cumhuriyet) Bosfor Şirketler Grubu Başkam ve yazar Feyyaz Tokar, önceki gün Bavyera Başbakanlık Rezidenz'in tarihi Antiquarüım Salonu'nda yapılan bir törenle Başbakan Max Streibl'den Bavyera madalyasını aldı. Bavyera madalyası bu yıl 78 kişiye verildi. Bunlar arasında Çevre Bakanı Dr. Gauwelier, eski Milli Savunma Bakanı Prof. Scholz, ünlü heykeltıraş ve ressamlar ile her mesleğin en seçkinleri yer aldı. Törene eşi Berna Tokar, kızı Esre Tokar ve grubunun Avrupa Teşkilatı Müdürü Gürsoy ile birlikte katılan Tokar'a madalyayı, Başbakan Streibl taktı. Streibl, "Bu madalyayı alan birkaç yabancıdan biri ve ilk Türk vatandaşı oluyorsunuz. Ancak ülkelerimiz arasındaki dostluğa büyük katkılannız olduğunu biliyor ve sizi yürekten kutluyorum" dedi. Törenden sonra 300'e yakın konuk bir büfede ağırladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog