Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

1 E1V11V1 142'den 15 yazara beraat • ANKARA (AA) Toplumsal Kurtuluş dergisinde yayımlanan yazılannda komünizm propagandası yaptıkları ve halkı suç işlemeye teşvik ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan dergi yönetici ve yazarlanndan oluşan 15 sanık TCK 142'den beraat etti. DGM, TCK 311'den ise görevsizlik kararı aldı. Ankara DGM'deki dünkü duruşmada Mahkeme Başkanı, yeni yasaya göre TCK 142. maddesinin suç oluştunnadığmı belirterek sanıklann bu suçtan beraatine karar verdi. DGM aynca TCK'nın 311. maddesinin de görev alanına girmediğini belirterek görevsizlik kararı verdi ve dosyarun Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Davanın sanıklan şunlar: Hüsnü öndül, Bilgesu Erenus, llhan Akalın, Orhan Gökdemir, Remzi Küçükertan, Kenan Güngör, Hasan Selim Açan, Yalçın Küçük, Muzaffer Ataya, Mustafa Karasu, Fuat Kav, Şamil Tuncay Baştoy, Haluk Yurtseven, Mehmet Tanboğa ve Idris Güzel. "Yenilikçller w e göre, en güçlü oldukları İstanbul kaybedilmiş halde ve bunda genel merkezin de payı var. Yenilikçiler, Ankara kongresinden sonra kendilerine yakm il başkanlan ile durum değerlendirmesi yapacaklar. Yeni Sol, Baykal adaylığmı koymazsa, ittifak halinde *yeni vitrin ile' parti meclisine ağırlık koymaya çalışacaklar. ÜMİT ASLANBAY SHP'de yeni denge arayışlam izlediğini iddia ediyor. Yönetimde yer alanlar dışında Ercan Karakaş, Yaknp Kepenek, Ahmet İsvan, Reşat Kadayıfçılar, Tevfik Çavdar, Metin Şahin, Erzan Erzunımluoğlu, Altan Tuna, Ziya Yergök, Turan Karakaş'ın başını çektiği Yenilikçiler, Ankara kongresinden sonra yapacaklan değerlendirme toplantısında "genel merkezden daha bağımsız bir pokesim Baykal'm aday olmaması halinde "vit Btika iztenip izlenmemesi"ni tarüşacaklar. Bu rin değişikliği ve kapsayıcı, birleştirici liste" kesimde oluşan düşünceler şöyle: görüntüsüyle parti meclisine ağırhk koyma"• tsUnbul U kongresi kaybedilmiştir. Genel yı düşünüyor. Alınan bilgilere göre SHP'de Baykal ve ar merkezden bazı yöneticüerin iddiasının terkadaşlannm Erdal Inönü ile birlikte yönetim sine delege agıriığı Baykal yanulan ile ber an de yer aldığı dönemde "Sol Kanat" "Yeni karar degiştirebileceklerden oluşmuştur. Bunlikçiler" achyla parti içi muhalefeti oluşturan da 'Ben Ercan Karakaş'a karşı kim aday olurkesim, İstanbul kongresinden yenügiyle çıkın sa olsun desteklerim' diyen Belediye Başkaca yeni bir durum değerlendirmesi yapma ih nı Nurettin Sözen ile ona 'dur' diyemeyen ya da demeyen genel merkezin de payı vardır. tiyacı duydu. • Parti yönetiminde vitrin değişikliği olumludur. Ancak bunu Baykal'dan beklemek yanlıştır. 'Vitrin değişikUği, kapsayıcı ve birleştirici yönetim' mesajı veren Baykal, İstanbul kongresinde Ercan Karakaş, Seyfettin Gürsel, Asaf Savaş Akat gibi adlara karşı Ali Topoz, Aydın Giiven Görkan, Nurettin Sözen gibi adlarla ittifak kurarak ortaya çıkmıştır. Bu mesajmda samimi olsaydı böyle bir ittifaka girmezdi. leri ardından kurultay hesaplanna son biçimini verecek. Baykal'm adaylığmı koyarak kaybetmesi halinde ortaya çıkabilecek pozisyonun hesaplarını yapan bu kesimde oluşan düşünceler ise şöyle: Vitrin değisikliği gereklidir. Baykal aday olmasa bile parti yönetiminin kapsayıa ve bogünkünden degişik olması zorunludur. • 'Yeni Sol', bir kişinin hareketi değil, taban hareketidir. Bu nedenle kurultaya yönelik uzlaşmalara hazırdır." tsmail Cem, Aydın Giiven Gürkan gibi adlarla "kapsayıa" bir görünüm vermeyi amaçlayan "Yeni Sol"un bu görüşleri bazı genel merkez yöneticileriyle Yenilikçi adlar tarafından samimi bulunmuyor. Bu görüşlere göre "Bu, tnönü'yü yalnız bırakarak partinin başından uzaklaşmaya zorlama taktiği. Banun son örneğini de tnönü cumhurbaşkanı, Baykal başbakan formülünü ortaya atarak bir kez daha ortaya koydular." Istanbul'da kendi içinde üçdört parça bir yönetim oluşmuştur. Bu yönetim, Baykal'm söyiedigi 'değişim' hareketini nasü yüriitecektir. • Şu aşamada Inönü'nün dışında bir genel başkan adayı düşünülemez. Ancak 'Yenilikçi' ya da 'Sol Kanat' hareketi bağımsız bir harekettir. Bundan böyle 'Yenilikçi' hareketin genel merkezden bağımsızlığını daha sık vurgulamak gerekir." Bazı Yenilikçi adlann "Inönü, Karakaş'a destek olmadı" görüşüne karşın bazılan "İDÖnü'nün Karakaş'a açıktan destek olduğunu ve secflmesi için çaba gösterdigini" özellikle vurguladıklan da dikkat çekiyor. "Yeni Sol" ise Ankara ve Adana kongre "Yenilikçiler" bağımsız hareket etme eğiliminde; "Yeni Sol" BaykaVın gücünü tartıyor ANKARA SHP'de İstanbul kongresi ardından du!t\rumlannı gözden geçiren pariçi kanatlar, yeni denge ve strateji arayışlanna girdiler. Eski İstanbul II Başkanı Ercan Karakaş'ın içinde bulunduğu "Sol Kanat" ya da "Yenilikçiler" olarak tanınan grup, Ankara kongresinden sonra kendilerine yakın il başkanlanyla bir araya gelecek. "Yeni Sol" Kendilerini 15 dolayında il başkanı ve 200 olarak bilinen ve eski Genel Sekreter Deniz delegenin desteklediğini öne süren "YenilikBaykal'm yer aldığı hareket ise "Baykal'm ge çiler"den bazılan genel merkez yönetiminin nel başkan adaytıgı için gücünü" tartıyor. Bu İstanbul il kongresinde "ikircikli bir tutum" Muhalefet adil btseçim yasası ve barajın kalkmasını istiyor Gazetecilerin sakal eylemi • TARSUS (AA) lcel'in Tarsus ilçesinde gazeteciler, Kaymakam Yıldınm Kartal'ın basına karşı olumsuz tutumunu kınamak amacıyla sakal bırakma eylemine başladılar. Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kır, düzenlediği basın toplantısında Kaymakam Kartal'ın yaklaşık 10 aydan bu yana Tarsus'taki basına ve basın mensuplarına karşı hasmane bir tavır içerisine girdiğini, kaymakamlık basın bürosunu kaldırıldığını ve haber alma özgürlüğunün kısıtlandığını söyledi. Kır, Kaymakam Kartal'ın bu tutumunu protesto amaayla 35 gazetecinin sakal bırakma eylemine başladığmı bildirdi. Sakal bırakma eyleminin Kaymakam'ın basına olan tutumunu değiştirinceye kadar sürdürüleceğini kaydeden Kır, "Kaymakam bir aya 'kadar haber ambargosunu kaldırmazsa, bu kez Ankara'ya yürüyüş eylemini düzenleyeceğiz" dedi. Nüfusa göre mîlletvekîlî Yeni seçim yasasmda öncelikle milletvekillerinin illere göre dağıhmının düzenlenmesi istendi. îstanbul'da 80 bin kişiye bir milletvekili düşerken, Bitlis'te 20 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Yüzde 10'luk ülke barajının çok yüksek olduğu, bunun düşürülmesi gerektiği belirtildi. SBF öğretim üyesi Doç. Yavuz Sabuncu "1987'de baraj yüzde 5 olsaydı DSP 23 milletvekili çıkarabilirdi" dedi. ve her ile en az bir milletvekili düşecek şekilde bölünme yapılırdı. Ama bugün her ile bir milletvekili dağıtılıyor sonra kalan milletvekili il sayısına bölünüyor. Böyle olunca Istanbul'da 80 bin kişiye bir milletvekili Hakkâride, Bitlis'te ve pek çok küçük ilde 20 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Bunu 12 Eylül sonrasında sola oy verdiği bilinen İstanbul ve büyük illeri kırmak için yaptılar. Ancak bugün değiştirilmesini ANAP da isteyebilir. Çünkü kırsal kesimde DYP daha güçlü. Milletvekili sayısı: 600'e çıkanlması gereklidir. 1960'ta senatörlerle birlikte 630 parlamenter vardı. Komisyon çalışmalan da yüklü. Secmeseçilme yaşı: Oy kullanma yaşı 18'e indirilmesi gerekli. Şimdiki manasız bir şey; 19.5. Seçilme yaşı da 25 olmalı. Seçilme çevreleri: Bugünkü bölünme azaltılmalı. Mevcut sistemle bir çevre en çok 6 milletvekili çıkanyor. Ancak bu konuda yapılması gereken en önemli değişiklik milletvekillerinin illere göre dağılımı olmalı. Gök, 60 saat sonra ü başkanı Erean Karakaş yanlılanyla birlikte kongrenin iptali için yapılan 8 başvuruyu Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Dinçok reddetti. Gök, hukuka ve partililerin kararlarına saygıh olduğunu söyledi. Karakaş yanlıları mahkemeye başvuracaklannı bildirdi. Iç Politika Servisi SHP İstanbul il kongresinin iptali için yapılan başvurular, dün Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi. Eski İl Başkanı Ercan Karakaş'ı destekleyen 4 ilçe başkanı, 2 yönetim kurulu üye adayı ile birlikte toplam 8 partilinin yaptığı başvurulan inceleyen Seçim Kurulu Başkanı Hasan Dinçok, "bireysel adaylık" hakkının kısıtlandığı şeklindeki savlan, parti tüzüğünün 58. maddesi uyarınca redderken diğer gerekçeleri de geçersiz saydı. Karakaş'ı destekleyen Kâğıthane İlçe Başkanı Zeynel Oztürk, Eyüp İlçe Başkanı Fevzi Sağıroğlu, Kartal İlçe Başkanı Nurettin Sanbal, Zeytinburnu İlçe Başkanı İbrahim Yiğit ile aynı listede yönetim kurulu üyesi adayı olan Mustafa Ataş ve Yılmaz Yaralı da kongrenin iptali istemiyle seçim kuruluna başvurdular. Beyoğlu Seçim Kurulu Başkam Hâkim Hasan Dinçok dün sabah tutanaklar, itiraz dilekçeleri, oy torbaları, zabıtlar ve diğer belgeleri alarak incelemeye başladı. Seçim kurulunun çalıştığı Beyoğlu Tevfik Sağlam llkokulu'nun önü dün sabah erken saatlerde partililer tarafından dolduruldu. özellikle "Bireysel adaylık hakkının engellenmesiyle anayasa ve yasaların ihlali" savları nedeniyle iptal kararı çıkabileceğini beürten Karakaş yanlısı partililerle "Ne olur, ne olmaz" diye bekleyen Gök yanlılarını görevliler zaman zaman uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Hâkim Hasan Dinçok saat 17.30 sıralarında itirazların reddedildiğine ilişkin kararı bina kapısına astı. Kamer Gök'un il başkanlığı yaklaşık 60 saat sonra resmileşirken, Karakaş yanlıları mahkemeye başvuracaklarını bildirdiler. Gök, kararla ilgili olarak "Hukuka saygım vardır. Seçim partililerin istekleri doğrultusunda sonuçlanmıştır. Arkadaşlanmla ve Sayın Karakaş'la göriişmemizden sonra devir teslim törenini gerçekleştireceğiz" dedi. Karakaş'ı destekleyen ve itirazcılar arasında bulunan Kâğıthane İlçe Başkanı Zeynel Oztürk kararla ilgili olarak "Hâkim bireysel adaylık başvuru hakkını SHP tüzüğünün 58. maddesine göre reddetti." diye konuştu. İstanbul Kongresi ANKARA (Cumhuriyet BüADALET BAKANI: DYP'NİN ÇALIŞMASI rosu) Muhalefet partilerinin tümü "adil bir seçim yasası" çıkarıbnası gerektiği görüşünde birleşirken yeni yasada öncelikle illere göre milletvekili dağılımınm yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. ANKARA (AA) Adalet Bakanı Şakir ANKARA (AA) DYP, olası bir erken Siyasal Bilgiler Fakültesi öğŞeker, Başbakan Mesut Yılmaz'ın genel seçim için sandık kurulu üyeleri ve retim üyelerinden Doç. Dr. Yadirektifleri doğrultusunda hareket müşahitleri için, 'sandık rehberi' bastırdı. vuz Sabuncu, yürürlükteki seedilerek, anayasa ve seçim kanununda Sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri ile çim sisteminin sadece bazı pardeğişiklik konusunda ağustos ayı başında il, ilçe ve belde başkanlıklarına tileri Meclis dışında tutmakla yoğun bir çalışma başlatılacağım bildirdi. gönderilmek üzere 200 bin adet bastınlan kalmadığını, barajı geçen partiŞeker, anayasa ve seçim kanununda sandık rehberinin ilk sayfasında, DYP ler arasında da büyük dengesizdeğişiklik yapılacağı konusuna yeni lideri Süleyman Demirel'in 'parolamrz liklere neden olduğunu vurgulahükümetin programında da yer refahta buluşmak' sözü yer alıyor. dı. Doç. Sabuncu mevcut yasaverildiğini hatırlattı. Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci'nin nın çarpıklıklan ve yapılması geBaşbakan Mesut Yılmaz tarafından takdim yazısında şu görüşlere yer verildi: reken değişiklikler konusunda TBMM'de okunan hükümet "Seçim günü yapacağmız işler ve şunları söyledi: programında, 'hazırlık tahkikatı göstereceğiniz gayret tam anlamıyla bir Baraj: Ulke barajının düşüsırasında avukat bulundurulması için memleket hizmetidir. lnanıLmalıdır ki, rülmesi gerekli. Yüzde 10 çok yasal duzenleme yapılmasımn' seçim günü hiçbir iş sandık başınızdaki yükse rakam. Ancak sadece ülöngöruldUğunU belirten Adalet Bakanı görevinizden daha önemli değildir. ke barajını duşünnek yeterli deŞeker, "Bunun için Ceza Muhakemeleri Gözünüzü dört açmız ve işlemleri ğil. Asıl dengesizliğe il barajı neUsulü Kanunu'nun değiştirilmesi lazım. dikkatle izleyiniz. Sandık başı den oluyor. Örneğin, baraj ytizBu konuda da hazırlığımızı yapıp, işlemlerinde partiniz aleyhinde de 10 değil, yüzde 5 olsaydı TBMM açıldığı zaman bu yasal kanunsuzluklar cereyan ediyorsa ilgilileri 1987'de DSP iki, en çok üç mildeğisikliği teklif edeceğiz" dedi. uyarınız ve itiraz ediniz. letvekili çıkarabilirdi. Çevre barajı nedeniyle ANAP ÇanakkaEylül'den sonra bilerek yaptılar. le'de bin oy farkıyla iki millet ANAP yüzde 24 oyla 5 millet olumludur. MilletvekiU oranı: Mecliste Daha önceki düzenlemede milvekili daha fazla çıkardı. 22 vekili çıkardı. Çevre barajınm olacakken 40 oldu. Van'da da tttmüyle kaldırılması daha kırsal kesim hâkimdir. Bunu 12 letvekili sayısı nüfusa bölünür ve Çalışmalar ağustos ayında Sandık rehberi bastınldı Tutuklu avukatlar • ANKARA (AA) Sosyalist Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerif Felekoğlu, yasadışı örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara DGM'ce tutuklanan ve halen Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan Avukat Murat Demir ve arkadaşlarma işkence yapıldığını iddia ederek Adalet Bakanı Şakir Şeker'e duruma el koyma çağnsında bulundu. Felekoğlu yaptığı yazıh açıklamada, Murat Demir'in ellerini, kollarını ve bacaklarını kullanamaz durumda olduğunu belirterek "Murat Demir'in nerede gözaltına alındığı ve sorgulamayı yapan görevliler bellidir. Hafıf de olsa işkence sonucu alınan ifadelerle tutuklanan gazeteci Deniz Teztel de var. Sayın Adalet Bakanı'na ilk örnekler ve işkenceciler hakkında gerekli soruşturmayı yapacak ilk fırsat" dedi. Davul sizcle tokmak kimde? ANKARA (Cumhuriyet Börosu) DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TBMM'de hükümet programını eleştirirken Başbakan Mesut Yıhnaz'ı anayasa ihlali ile suçladı ve "Çankaya, partiyi ve hükiimeti yönetmeye devam edecek mi" diye sordu. ANAP iktidar gemisinin battığını da bildiren Demirel, hükümete, gemiyi yüzdürmek için halka gitme çağnsında bulunarak "Ama siz, 'benim yaptıfım doğnı, babam ne yaptıysa ben de onu yapacagım' diyecekseniz, mUlet size bir ders verecektir. Yüzde 10'u aşamayacaksınız" dedi. mak gerektiğini belirten Demirel, daha önce verilen sözlerin tutulmadığını anlattı. Türkiye'nin tesadüfen yaşamr bir ülke haline geldiğini, TMO'nun çiftçinin malını almayarak bereketi burnunun ucuyla ittiğini bildiren Demirel'e ANAP sıralarından "şov yapma" diye laf atıldı. Demirel, bunun üzerine "Ne şovu kardeşim. Sen bugday parasımn ödenmemesini şov sayıyorsan, senin hakkından geliriz" dedi. 10 bin kelimelik hükümet programımn yahıızca bir yerin"Çankaya'da oturan kişi side Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın hükümete ve ANAP'a zin partinizi değil, hangi partimüdahalelerine değinen Demi yi olursa olsun yönetmesi anarel, cumhurbaşkanı seçilen bir yasa ihlalidir. Soruyorum, Çankişinin parti yönetemeyeceğini kaya partinizi ve hükumeti yönetmeye devam edecek mi? Ona beürtti. "Böyle anlıyor musunuz sa göre muhatap arayacağız biz de yın hükümet? Buna cevap isti •şunu yapacagım, bunu yapayoruz. Cumhurbaşkanının bir cagım' diyorsunuz. Ama bunu partiyi yönetmeye devam etmesi Çankaya 'dan kumandalı yapaUrafsızlığını ihlal ediyor mu et caksamz bize boşuna nefes tümiyor mu? Siz T.C. Anayasa kettirmeyin." DYP lideri daha sonra Mesut sı'nı icra ile korumaya mükelYılmaz'ın ANAP kongresinde lefsiniz." Bu sözleri ANAP'lılann tep genel başkan seçildikten sonra kilerine yol açan Demirel'e yaptığı konuşmada Özal'dan hükümet prvgnmunı ekştirirken Öztu'a yüklendk nu belirterek "Bunu AGİK şartiyla nasıl bağdaştınyorsunuz? Bu kopukluğu giderecek bir şey düşünüyor musunuz" diye sordu. Hükümetin, ANAP'ı yine iktidar yapmaktan söz ettiğini de anımsatan DYP lideri, "Bu hükümet ANAP hükumeti mi, Türkiye'nin hükumeti mi? Pahalıhğı, işsizUği, yoksulluğu önleyeceğiz demiyorsnnuz da 'tlk işimiz ANAP'ı iktidara getirmek olacaktır' diyorsunuz. Ne kadar partizanlık yapacagınızı gösteriyorsunuz" diye konuştu. 7 avukat yargılanıyor • ANKARA (AA) DGM'de girdikleri bir davanın KutluSargm davasıyla birleştirilmek istenmesi üzerine verdikleri bir dilekçede DGM savcüarı Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun'a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında 3 yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açılan 7 avukatın yargılanmasına devam edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada söz alan sanık avukatı İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, dilekcenin tamamen savunma hakkmı kullanmaya yönelik olduğunu belirterek "Eğer söz konusu dilekçedeki hakaret unsuru taşıdığı iddia edilen sözler suçsa burada aynen tekrar ediyorum ve o halde bir baro başkanı olarak suç işliyorum" dedi. Davada yargılanan avukatlar şunlar: Bahri Bayram Belen, Ergin Cinmen, Hasan Urel, Ayşe Oğuzer, Salih Gökhan Düren, Uğur Söylemezoğlu ve Reşat Kadayıfçüar. Kısa bir süre önce yapılan bazı yerel seçimlerde, partizanlıkla ise adam ahnmasına ılişkin Hükümet programı üzerindebir belgeyi de okuyan Demirel, ki göruşmelerde ilk konuşmayı belgeyi kürsüde bırakarak buna yapan Demirel, DYP'liler tarayanıt istediğirıi söyledi. Demirel fından ayakta alkışlandı. Gösözlerini şöyle tamamladı: rüşmelere başlanırken ilk tartış"ANAP iktidar gemisi batma, SHP Tunceli Milletvekili nuştir. Bu bir iflas masasıdır. Kamer Genç'in ilk önce başvurSadece direginin ucu görünümasına karşın kendisine kişisel yor. Direğin ucundan yüzdürolarak söz hakkı verümemesine mek mümküo değildir. Bırakın itirazı ile çıktı. Tartışmalar sümillet yiizdürsün. Gemiyi yüzrerken Yıldınm Akbulnt ve ardürmek için millete gidecek mikadaşları topluca genel kunıl siniz? Yoksa, 'Bizim yaptığımız salonuna girerek Demirel'in kodoğrudur. Babam ne yaptıysa nuşmasından önce yerlerini aldılar. ben de onu yapacagım' mı diyeceksiniz. Böyle yaptiğmızda mflÇok sayıda dosya ile kürsület size bir ders verecektir. Yüzye çıkan Demirel, sözlerine başde 10'u bile aşamayacaksınız." larken TV'den naklen yayım izleyen vatandaşlan da selamlaDYP'liler tarafından ayakta ymca ANAP sıralanndan itiraz alkışlanan Demirel'i Başbakan edildi. Demirel, buna, "İtiraz Mesut Yılmaz'ın da alkışlamaeğer vatandaşlan selamlamaya sı dikkati çekti. DYP siyasi işise çok ayıp bir şey" karşılığını lerden sorumlu genel başkan verdi. yardımcısı Hüsamettin Cindoruk da dinleyici locasmdan DeHükümetin 1983'ten bu yana Başbakan Mesut Yılmaz Demirel'in konnşmasuu dikkatle izledi. mirel'in konuşmasmı izledi. Deolan ANAP icraatını savunmakla taşıyamayacağı bir yük de enflasyondan söz edildiğini ANAP sıralanndan "Kurtar "doğal ve daimi liderimiz" di mirel'in konuşması sırasında aldıgını belirten Demirel, bu du belirten Demirel, pahahlık nede kendini baba" diye bağmldı. ye söz ettiğini anımsattı ve Yıl muhalefet sıralannın dolu olrumun kendilerini de bir hesap niyle çayın veresiye içildiği, si Demirel, buna "Seni de maz'a dönerek "Doğnı mu" di masma karşın ANAP sıralannın laşma ile karşı karşıya bıraktı midin veresiye yenildiği bir or kurtaracağım" diye yanıt verin ye sordu. Yılmaz da bunu başı büyük bölümünün boş olması ğım söyledi. Hükümetin gıpta tama geündiğini söyledi. Hükü ce DYP'lilerin alkışlarıyla kar nı sallayarak onaylayınca, De da dikkati çekti. Demirel, konuedilecek bir tarafı olmadığını mete dönerek "Enflasyonu ön şılandı. Demirel hafîften güle mirel, "Siz de anayasa ihlali şurken ANAP'h muhaüflerden bildiren Demirel, "Geçmişe bir lemeyi düşünüyor musunuz?" rek konuşmasmı sürdürürken içindesiniz. Cumhurbaşkanı bir Abdülkadir Aksu da Talat Yılşey dese Çankaya ile karşı kar diye soran Demirel, sözlerini "Davul sizin sırtımzda, ben tok partinin nasıl doğal lideri maz ile kongre sonrası partiden istifa eden Hasan Celal Güzel'şıya gelecekür. Demese halk ile "Gerçi 'vaktimiz olmayacak' magı anyorum, tokmak kimin olur?" dedi. in yanına giderek sohbet ettiler. karşı karşıya gelecekür" dedi. diyeceksiniz. Ben de öyle düşü elinde?" diye sordu. Mehmet Keçeciler ile yan yaDemirel, dün hükümet progDemirel, halkın feryat içinde nüyonım, ama hiç degilse niyeDemirel, daha sonra Yıldınm na oturan Yıldınm Akbulut bu olduğunu anlatarak "Bugünkü tiniz olsun" diye sürdürdü. Bu Akbulut'un, özal'ın hükümete sözler üzerine gülümsemeye ramı görüşmelerinden önce tophükümetin zorlugu, bitmiş, tii sözleri alkışlarla karşılanan De ve ANAP'a müdahalelerini eleş başlarken ba/ı ANAP milletve lanan DYP grubunda yaptığı kenmiş, damarlannda kan kal mirel, Türkiye'nin bugün önem tiren sözlerini anımsatarak killeri de "olur, olur" diye ba konuşmada, Başbakan Mesut mamış bir gövdeyi taşımaktır. li meselesinin halkın içinde bu "Bunlann ne zaman dendiği ğırdılar. Demirel bunlara da Yılmaz'ın ANAP'hlara yönelik, Bu zor bir iştir. Ama durnmn lunduğu durumdan kurtanlması önemli değil. Ne dendiği önem "Öyleyse mübarek olsun size. "Berabertiğimizi sağlayamazsak zaman içinde göreceğiz. Baka olduğunu bildirdi. millet önünde barajın alüna düşeriz, sağlarsak li. Biz bir anayasa ihlalini belir Sizinle um her şeye rağmen bu gövdeTürkiye'nin son 7 yılda 32 tiyonız. 15 gün önceye kadar besaplaşacağız" karşılığını yeniden iktidar olabiliriz" sözyi taşımaya devam mı edecek milyar dolar borçlandığını belir başbakan olan kişi bunu şimdi verdi. lerini değerlendirdi. Demirel, ler? Yoksa bir siyasi çare mi ge ten Demirel, Türkiye'nin dış po söytüyor diye bunlar geçersiz saKonuşmasımn sonunda "Barajı gecemeyiz korkusu Yıltirecekler?" diye konuştu. litikasım rehine koyacak bir dış yüamaz. Gec söylenmesi kusur TV'de, cumhurbaşkanına hü maz'ı bile sannışsa yangın var tktidann vaatlerine inanmak borç kıskacına girildiğini olur. O başka şey" diye konuş kümetten bile daha çok yer ve demektir. Yapacaklan şey en tu. Demirel daha sonra şöyle rilmesini eleştiren Demirel, yakm göle atiamakür" diye koiçin daha önceki vaatlerini ye anlattı. rine getirip getirmediğine bakKonuşmasımn son bölumün dedi: halkla parlamentonun koptuğu nuştu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) SHP'de İstanbul İl Kongresi'nin tamamlanmasınm ardından gözler Ankara II Korsgresi'ne çevrildi. Başkentte il başkanlığı için Adnan Dinçer, Halil Vural, Metin Şahin, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Erzan Erzurumluoğlu'nun adı geçiyor. İl Başkanı Vecihi Mutiu'nun da yeniden adaylığını koyacağı öğrenildi. SHP'nin 2728 temmuzda yapılacak olağan büyük kurultayı öncesinde il kongrelerinin büyük bölümü tamamlandı. Büyük illerden sadece Ankara ve Adana kongreleri kaldı. Ankara'da Baykal ekibi, İstanbul'dakine benzer bir ittifakın zeminini ararken, genel merkezciler rahat görünüyor. Baykal ekibi ittifak peşinde İlçe başkanlan dün sabah saatlerinde toplanarak ortak bir aday üzerinde birleşilmesi için çalıştılar. Çankaya, Keçiören, Altındağ, Yenimahalle, Mamak ilçe örgütleri "geniş ve birieştirici bir yönetim için ortak hareket etme" kararı aldılar. Kulislerde Metropol AŞ Genel Müdürü, Ankara eski Belediye Başkanı Ali Dinçer'in kardeşi Adnan Dinçer, Altındağ İlçe Başkanı Halil Vural, Mülkiyeliler Birligi Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, SODEP kurucularından Metin Şahin, eski Ankara Baro Başkanı Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu'nun adı geçiyor. Bu hafta sonu yapılacak Ankara İl Kongresi'ne 500 delege katılacak. Ankara Kongresi Adana Kongresi Öıgütle belediye yanş halinde ADANA (Cumhuriyet Güney Dleri Bürosu) SHP Adana il örgütünün 6 temmuzda yapılacak kongresinde il başkanlığına belediyelerin desteklediği DİSK eski bölge temsilcisi Yusuf Yürekli ile ilçe örgütlerinin desteğini alan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Avukat Behçet Ünsalan aday oldular. Yürekli, "parti içi demokrasi" ve "dışa dönük mücadele için" aday olduğunu belirtirken Ünsalan, "sosyal demokratlan birieştinnek" ve "parti tabanını büyütmek" amaayla aday olduğunu söyledi. Geçen yılın kasım ayından itibaren "InönücüBaykalcı" çekişmesini yaşayan Adana SHP'de önümüzdeki cumartesi günü yapılacak il kongresinde bir anlamda örgütlerle belediyeler yanşacak. SHP Adana Milletvekili Mahmut KeceB'nin de bulunduğu bir basın toplantısıyla adayhğmı açıklayan eski DİSK bölge temsilcisi Yusuf Yürekli, "Baykakı İnönücü" biçimindeki aynmlara son vermek istediğini belirterek "Knrultayunıza parti içi banş, parti içi demokrasi ve dışa dönük mücadele için biriiktetik mesajları götürmeliyiz^' ^edi. CHP'de 1980 öncesinde gençlik kollan başkanlığı yapan Avukat Behçet Ünsalan da Adana'daki 17 ilçeden 13 ilçe başkammn katıldıgı bir basın toplantısıyla il başkanhğına aday olduğunu acıkladı. Adana Milletvekili Sedat Dogan ve İl Başkanı Tümer Mavi'nin de katıldıgı toplantıda Ünsalan, SHP'de lider tartışmasma bir an önce son vermek gerektiğini vurgularken "Hangi partiden olursa olsun herkesin 'namuslu' dediği istisnai poiitikacı Erdal Inönü etrafmda birieşmek gerekir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog