Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

t 1 XlilVt.lVM.KJ lı Il/UJLUUJIJ» KsKJLV111KJ1\1 1 JLİ 1 / J kuvvet memurlara dağılmalan uyarısında bulundu ve göstericilerin elindeki pankartları zorla aldı. Bu sırada kol kola girerek yürümek isteyen memurların, polis tarafından kuşatılarak tartaklandığı gözlendi. Topluluğun dağılmasını önlemeye çalışan polis, topluluğu SSK Işhanı'nın giriş kapısının önünde sıkıştırarak binanın avlusuna soktu. Bu sırada bazı kadın memurların polis tarafından tartaklandığı için aksayarak yürüdüğü görüldü. Polise, "Siz de memursunuz" diyen göstericiler, "tşçi memur el ele, genel greve", "Sendika hakkımız, soke söke alınz", "Mandal eylemi yapanlar aramızda" biçiminde sloganlar attılar. Bu sırada ola/ı izleyen aralannda Cumhuriyet muhabirinin de bulunduğu bazı gazeteciler tartaklandı. SSK İşhanı'nın diğer kapısından tekrar dışarı çıkan memur topluluğun, slogan atarak Atatürk Bulvan'na doğru yürümesi, polis ve çevik kuvvet barikatı tarafından engellendi. Memurlar, bunun üzerine tekrar oturarak, "Yılgınhk yok, direniş var", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarını attılar. Bu arada olayı izleyen vatandaşlann da memurlan alkışlayarak destek olANKARA'DA EYLEM Memurlar sendikal haklannı kazanmak için yürüyüş ve eylemkrfni sürdürüyoriar. (Fotograf: Banş Bil) duğu görüldü. Dükkanının önündeki çiçeklerin ezilmesini öğretmen arkadaşlarının ist Ankara'daki ılçe beledıye me meyi kararlaştırdılar. Memur istiyoruz" diye konuştu. Konuş önlemek isteyen bir esnaf polis okullar tatile girdiği için izindc m u r l a n , dün sabah saal lar, sessizce otobüslere binerek mayı alkışlarla dinleyen memur tarafından tokatlandı. Memurbulunduklarını bildirdiler. 11 .OO'de Ankara Anakent Bele dağıldılar. Aralarında çok sayı lar, daha sonra üzerinde "Gös lar, kordon altında bekletilirBazı illerden gelen memurla diyesi Fen İşleri Dairesi'nin bah da kadının da bulunduğu gös termelik maas hakkı degil, top ken, Ankara Valisi Saffet Arın taşıyan otobüslerin de Anka çesinde toplanmaya başladılar. tericiler, daha sonra saat lusözleşme istiyoruz", "İşci kan Bedükun "Dağılmayanlara girişlerinde bekletildiği öğ Polisin çevrede yoğun güvenlik 12.30'da Kızılay SSK Işhanı'nın memur aynmına s o n " , "lşrı gözaltına alın" talimatı üzerenildi. önlemleri aldığı görüldü. Me önünde bir araya geldiler. Bu ekmeközgürliik", "Çankaya' rine kovalamaca başladı. Bu Adana, Mersin, tskenderun. murlar kimlik kontrolünden ge rada EğitSen Ankara ll Başka nın şişmanı, memur düşmanı" arada kadın göstericılerin yerİzmit, tstanbul, tzmir, Bursa. çirildi ve Fen tşleri Dairesi'nde nı Nurten Baltacı, "Grevli (op "Çocuklarımıza miras borç bı lerde sürüklenerek polis otobuÇanakkale'den Ankara'ya gelen çalışmayanlar bahçeye sokul lusozleşme hakkı istiyoruz. Ör rakmak istemiyonız", "Artık süne götürüldükleri görüldü. < TümBelSen, TümSağîıkSen, madı. lçerde toplanan bir grup güllenme hakkımızın önündeki susmayacagız". "Seyyar salıcı Olay sırasında gözaltına altTarımSen, EğitSen, Belediye belediye memuru da öteki sen fiili engelleınelerin kaldırtiması mıyız, memur muyuz?" yazılı nanlardan bazılarının adları Çalışanlan Yardımlaşma Der dika üyeleriyle bir araya gelmek m istiyoruz. TalepJerimizi bir di pankartlar açtılar. Bu sırada şöyle: neği ve Maliye çalışanlan iie amacıyla eylem yerini değiştir lekçe ile Meclis'e vermek olay yerine gelen polis ve çevik "Mehmet Ali Göriir (TümBelSen Yönetim Kurulu üyesi), Ferhan Aydın, Şenol Sönmez, Nazlı Hıcak 369 milyona Coşkun Ozbeyoğlu (öğrenci), mahkum oldu Semiha Zenginçoban, Feyzullah Özer, Coşkun Aşkıncı, Metin Alan (TümBelSen Ankara tl Baskanı), tnci Toptaş, Ali Kurt, Güler Kırmmgül. 1 ' ANKARA (ANKA) Baş kadrolan boş bulunuyor. TRT Genel Müdür Kerim Aydın Bu arada SHP MYK üyesı ve yommlar da yapıhyor. bakan Mesut Yümaz, "ilgili TRT kulislerinde, Başbakan Buna göre Başbakan Yılmaz, Erdem'e destek anlamına gelme Sıvas Milletekili Ekrem Kangal, Tercüman gazetesi yazarı kuruluş" statüsüyle doğrudan Mesut Yıhnaz ile yakın temas ve siyasi ve ekonomik konjonktü diğini, ancak Özal'ı yeni TRT Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Nazlı Ilıcak, 102 ANAP kendisine bağladığı TRT'ye ye hemşerilik bağlan nedeniyle ge rün kendisini erken seçim için Genel Müdürü için Mesut Yıl giderek EğitSen, TümSağlıkni bir genel müdür anyor. milletvekiline 3'er milyon nel müdür adayları arasında zorlayabileceğini biliyor. Böyle maz'ın doğrudan kendisine bağ Sen ve Tüm Kamu Çahşanları Mesut Yümaz'ın arayışlan adından sıkça söz edilen Yom bir durumda TRT'yi tam olarak h bir atama yapmasını engelle Sendikası'na üye memurların lira tazminat ödeyecek. çerçevesinde halen TRT Araştır ralı'nın yanı sıra, Istanbul Üni elde tutabilmek için kuruma mek istemiş olabileceğini belir başlattıklan Ankara yüriiyüşüANKARA (Cumhuriyet ma ve Inceleme Kurulu'nda kı versitesi öğretim üyelerinden kendi adamıru getirmek istiyor. tiyorlar. ne katılan ve şehir girişinde güBürosu) Yargıtay, ANAP zakta tutulan Kenan Yoraraiı ile Prof. Tayfun Akgüner ile SeHm Başbakan Mesut Yılmaz'ın ventikgüçleri tarafından gözeTRt kulislerinde ısrarla savumilletvekillerini "Pavlov'un temas kurduğu bildiriliyor. Egeli ve Kaya Toperi'nin de nulan bir iddiaya göre Başbakan TRT'ye yeni bir genel müdür time alınan memurlann dunımu Köpekleri" diye niteleyen TerTrabzon, Yomra doğumlu olan TRT'nin başma getirilebileeği Mesut Yılmaz'ın TRT'de genel aradığı yolundaki haberlerin hakkında bilgi aldı. cüman Gazetesi yazarı Nazlı ve Mesut Yılmaz ile konuşuluyor. müdür değişikliği arayışına TRT Genel Müdürü Kerim AySP Genel Sekreteri Yalçın Dıcak hakkında verilen mah"Karadenizlilik" bağı bulunan Prof. Akgüner'in bu amaçla Cumhurbaşkanı Turgut Özal ta dın Erdem'i oldukça rahatsız et Bıiyiikdağlı da yaptığı yazılı kumiyet karannı onadı. Ihcak, Kenan Yomralı, kısa bir süre ön Başbakan Yılmaz tarafından rafından henüz "yeşil ışık" ya miş görünüyor. açıklamada, TBMM Başkanlıhakkında dava açan 102 cesine kadar TRT'de Genel Mü arandığı ve konunun konuşul kılmamış bulunuyor. Bu iddiaErdem'in, Vatikan'daki bir ğı'na dilekçe vermek için İstanANAP milletvekiline toplam ya göre Cumhurbaşkanı özal'a toplantı için yurtdışına gitme bul'dan otobüslerle gelen medUr Program Yardımcısı idi. duğu bildiriliyor. 369 milyon lira tazminat ödeYomrah bu görevinden Genel Başbakan Mesut Yılmaz'ın TRT'ye yeni bir genel müdür den önce bayramını. kutlamak murlann, Emniyet Müdürlüğü'meye mahkum edilmişti. Müdür Idari Yardımcısı Danyal TRT'ye yeni bir genel müdür atanması konusundaki düşünce üzere kendisini ziyaret eden TRT ne götürülmelerini kınadı. Nazlı Ihcak, bir köşe yazıGiirdal ile birlikte yaklaşık dön araması siyasi kulislerde, sini açan Yılmaz, "buna gerek muhabirlerine "görev sürem İnsan Hakları Derneği Ankasında ANAP milletvekillerini ay önce ahnmış ve kızağa çekil "TRT'nin iktidann propagan olmayabilir" biçiminde bekle 1993'te doluyor. O tarihe kadar ra Şube Başkanı Muzaffer İlhan "Pavlov'un köpekleri"ne benmişti. dasını daha yoğun olarak yap mediği bir yanıtla karşılaşmış. görevimin başındayım" biçimin Erdost, gözaltına alınan mezetmiş, 102 ANAP milletvekiHalen TRT'de Genel Müdür ması düşüDülüyor" yorumlanm Başbakan Ydmaz'a yakın kay de konuşması bu rahatsızlığın murların derhal serbest bırakılli de kendilerine hakaret edilProgram ve ldari Yardımcılıklan arttınrken erken seçime bağh naklar, Özal'ın bu yanıtının eseri sayıhyor. masını istedi. Erdost dün yapdiği gerekçesiyle 5'er milyon litığı açıklamada, memurların ra tutarında tazminat davası ekonomik hak arayışlarını özaçmışlardı. Ankara 6. Asliye gürce dile getirebilmelerinin geHukuk Mahkemesi, 19 Nisan rektiğini vurgulayarak, polisiye 1990 tarihli kararıyla, Ihcak'ı yöntemlerle sorunu bastırmaya ANAP milletvekillerine 3'er yönelmenin daha büyük sorunmilyon lira tazminat ödemeye lar yaratacağını belirtti. mahkum etmişti. Kararda, o in imalathanesi ortaya çıkanl komutanhklanndan da 37 kişiCumhuriyet Ege Bürosu'nun tarihe kadar geçen süre içinde Üreğil köyünde ele geçirilen 245 kilogram saf mış, 245 kilo saf eroin ele ge nin adının eklendiğini öne sürhaberine göre İzmir Anakent 42 milyon lira yasal faizin de eroin ve 750 kilo uyuşturucu katkı maddesi çirilmişti. Operasyon öncesi ve dü. Listenin 60 kişiye uzatıldı Belediyesi'nde çalışan TümBelödenmesi öngörülmüş, böyleoperasyonunda görev alan güvenlik güçlerine sonra polis ile jandarma arasın ğım iddia eden kaynak, Orhan Sen, EğitSen, SağlıkSen üyesi ce Ihcak, toplam 369 milyon lida da ilginç bir çekişme yaşan gazi Emniyet Âmirliği'nden bir 145 memurun İzmir'den başlat12.5 ile 75 milyon lira arasında prim ra tazminat cezasına çarptımış, her iki taraf da operasyon komiser, bir âmir, bir komiser tıklan yürüyüş, Uşak'ta polis rılmıştı. dağıtılacağı bildirildi. da önemli görev yaptıklannı yardımcısı ve 45 polis memu tarafından engellendi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, BURSA (Cumhuriyet Büro gunu" belirttiler. Kimi yayın savunmuşlardı. Bursa Emniyet ru ile birlikte bir aJbay, bir binverilen bu mahkumiyet karansu) Bursa'nın Orhangazi il organlan ele geçirilen eroin de Müdürlüğü'ne haber vermeden başı, bir yüzbaşı, birkaç astsu İstanbul'da gösteri na ilişkin itirazı inceleyerek soçesine bağh Üreğil köyünde 17 ğerinin yanm trilyon olduğu operasyona girişen jandarma, bay ve Orhangazi Cezaevi'nde İşSendika Servisi'nin haberinuçlandırdı. Daire, incelemesi haziran günü ele geçirilen 245 savunulurken, yetkililer bunun "prim elde etme kaygısı"yla görevli bazı erlerin adının da ne göre İstanbul'da, düşük masonucu verilen mahkumiyeti listeye eklendiğini söyledi. kilogram saf eroin ve 750 kilog mahkemede saptanacağını bil hareket etmekle suçlanmıştı. aşlannı ve memur sendikaları onaylayarak kesinleştirdi. ram uyuşturucu katkı madde diriyorlar. Narkotik şube müÖdül yönetmeliğinin sadece Adının açıklanmasını isteüzerindeki baskıları kınayan 300 ANAP milletvekillerinin si operasyonunda görev alan dürlüğü yetkilileri ise 245 kilo meyen bir kaynak, operasyo çiftlik evini kuşatan jandarma avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, ka güvenlik güçlerine büyük mik saf eroinin yurtiçi değerinin 5 nun tamamının Orhangazi jan erlerini kapsamadığını söyleyen kadar memur dün öğlen tatillerinde Anakent Belediyesi önünrar tarihinden bu yana geçen tarda prim dağıtüacağı öğrenil milyar, yurtdışı değerinin ise 25 darması tarafından yapıldığını, yetkililer, operasyonu planlade halay çekerek protesto gössüre içinde de öngörülen taz di. milyar lira olduğunu ifade edi y^alnızca Orhangazi Emniyet yan, yöneten ve katkısı olan terisi düzenlediler. KamSen, minat miktanna yüzde 30'luk Operasyona 15 kişilik bir yorlar. Buna göre güvenlik Amirhği'nden bir polis memu herkesin ödüle değer olduğunu BemSen, SağlıkSen sendikalayasal faizin uygulandığını jandarma timinin katıldığı, an güçlerinin 12.5 milyon ile 75 runun operasyona katıldığını kaydettiler. Yetkililer, kimse rına üye memurlar, "Memunız, anımsattı. Yazıcıoğlu, böylece nin hakkının yenmemesi için cak dağıtılacak primin yüksek milyon lira arasında değişen Ihcak'ın ödemesi gereken taz olması nedeniyle ödül listesinin miktarlarda prim alması bekle öne sürdü. Aynı kaynak ope listenin geniş tutulduğunu be haklıyız, kazanacağız", "Grev rasyonun 15 kişilik jandarma hakkımızı kullanacağız" slominat miktannın yanm milya60 kişiye çıkanldığı öne sürül niyor. ekibi tarafından gerçekleştiril lirttiler. Yönetmelik, ele geçiri ganları atarak davul zurna eslin bulacağını söyledi. Yazıcıoğlen eroinin piyasa değerinin dü. Üreğil köyünde jandarma ta mesine karşın ödül alacaklar ğinde halay çektiler. lu'nun önümüzdeki günlerde Polis ve jandarma yetkilile rafından yapılan operasyonda listesine Orhangazi Emniyet yüzde 10'unun prim olarak güsöz konusu tazminatın tahsili ri "kimsenin hakkının yenme Türkiye'de bugüne kadar bulu Âmirliği'nden 7, Orhangazi venlik güçlerine dağıtılmasını için yasal işlemlere başvuracağı mesi için listenin geniş tutuldu nanlar arasında en büyük ero jandarma ve merkez jandarma öngörüyor. da öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bii rosu) Sendika hakkı isteklerini imzalı bir dilekçe ile TBMM'ye sunmak üzere Ankara'ya gelen çok sayıda memurun Meclis'e yürümesi, polis tarafından engellendi. Polis, aralannda TümBelSen Ankara ll Başkanı Metin Alan'ın da bulunduğu 200'ü aşkın kişiyi gozaltma aldı. Bunlardan 27'sinin bugün DGM'y e çıkarılacakları, diğerlerinin dün akşam serbest bırakıldığı öğrenildi. Otobüslerle 8 ilden Ankara'ya gelmeye başlayan memurlann bulunduğu otobüslerin bazılan kent girişinde durduruldu. Bazı memur grupları da bulunduklan kentlerin çıkışlarında engellendiler. Emniyet Müdürlüğii'ne götürülen memurların açbk grevine başladığı belirtildi. lzmir Anakent Belediyesi'nde çalışan 145 memurun tzmir'den başlattığı yürüyüş Uşak'ta polis tarafından engellendi. tstanbul'da 300 kadar memur Anakent Belediyesi önünde halay çekerek protesto gösterisi düzenledi. Sabah erken saatlerden itibaren çeşitli illerden Ankara'ya gelmeye başlayan memurlan taşıyan otobüsler, kent girişlerinde durduruldu. İstanbul'dan gelen 4 otobüsteki 216 kişi, Çiftlik kavşağında yaklaşık iki saal bekletildi, sonra bir bölümii gözaltına alındı. Çiftlik kavşağında bekletilen memurlar, zaman zaman polisle tartıştılar. Memurlar, kendilerini engellemek isteyen emniyet güçlerine, "Siz de polis telsizlerinden 'Açız' diye bagırıyorsunuz, şimdi de bizi engellemeye çalışıyorsunuz" şeklindt tepki göstererek dilekçelerinı TBMM'ye vermeden geri dönmeyeceklerini söylediler. Memurlar, işyerlerinden izir alarak Ankara'ya geldiklerini. Memurlar \ ollarda 'Süper AINKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi, 430 sayılı Guneydoğu Kararnamesi'nin bir bölümunü iptal etti. Yeni duruma göre kararname hükümleri, olağanüstü hal bölgesi dışında uygulanamayacak. SHP'nin "Olağanüstü Hal Bölge Valüiği ve olağanüstü halin devamı suresince alınacak ilave tedbirlere ilişkin" kararnamenin tümunun iptali istemiyle yaptığı başvuru, dün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Başvuruyu akşam saatlerine dek değerlendiren Anayasa Mahkemesi, KHK'nın 1. madde (a) fıkrası ile 5 ve 6. maddelerini olağanüstü hal bölgesine mücavir ve bölge dışı iller için, 9. maddeyi de tümüyle oy çokluğuyla iptal etti. Mahkemenin mücavir ve diğer iller için iptal ettiği sadece olağanüstü hal bölgesinde geçerli olacak düzenlemeler şöyle: 1. madde (a) fıkrası: Olağanüstü hal bölgesi veya bölge il valilerinin faaliyetlerini yanlış aksettiren veya yanhş haber ve yaymlar yapan gazete ve dergi dahil her türlü basılı eserin, basılmasını, çoğaltılmasını ve bölge dışında basılmış olanların bölgeye sokuhnasının yasaklanmasını veya izne bağlanmasım hükme bağhyor. Fıkra, bu tedbirlerin yetersiz kalması durumunda, olağanüstü hal bölge valisinin teklifi veya uygun görüşü ile Içişleri Bakanı'nın, yayınların durdurulması veya yayından kaldırılması için sahip veya yayın sorumlularına ihtar Ankara'da gözaltı, îstanburda halaylı protesto SürgünSansür Kanarnamesi'ne kısmi iptal yetki' sırurlandı SHP'nin başvurusunu sonuçlandıran Anayasa Mahkemesi, 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Olağanüstü Hal Bölgesi dışında, "mücavir" bölgede de uygulanması hükmünü iptal etti. da bulunabilmesini, yayının ve dağıtımın sürmesi durumunda, 10 güne, tekrarı durumunda 1 aya kadar kapatabilmesini karara bağhyor. 5. madde: Madde, olağanüstü hal bölgesi ve mücavir illerdeki görevlilerin, KHK'dan kaynaklanan yetkilerini kullanırken yaptığı uygulamalar hakkında yapılan yayınlar nedeniyle, görevlilerin, ilgili yayınlar nedeniyle açtıklan tazminat davalarını kazanmalan durumunda uygulanacak tazminat oranlannm yüksek tutulmasını düzenliyor. Madde, tazminat oranlannın, ayhk yaymlarda bir önceki ayın satış bedeli tutarı, bir aydan az süreli yayınlann ise bir önceki satış bedeli tutarı, yeni yayma başlayan mevkuteler hakkında ise en yüksek tirajlı günlük gazetenin bir önceki ay ortalama satış tutannm yüzde 75'inden az olmamasını öngörüyor. 6. madde: Madde, yayınlann, olaylar ve belgelerin tahrif edilerek yapılması durumunda, faillerle ilgili maddelerde öngörülen cezalara ilave olarak 100 milyon liradan 200 milyon liraya kadar ağır para cezası verilmesini hükme bağhyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 9. madde ise, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerin bölgeye mücavir illere yayılması durumunda, bu KHK ile tçişleri Bakanı ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi'ne verilen yetkilerin bu illerde kullanılabilmesine olanak sağhyor. Rekor tazminat TRT'ye müdtir aranıyor Başbakan'ın Kenan Yorruuk ile temasta olduğu öğrenM BİLGİ YAYINEVI'NDEN YENİ KİTAPLAR • Metin TOKER / DEMOKRASİMİZIN ISMETPAŞALI YILLARI 1. Kitap. TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE (19441950)3 bs 2. Kitap. DP'NİN ALTIN YILLARI (19501954) 2. bs. 3. Kitap. DP YOKUŞ AŞAĞI (19541957)2 bs 4. Kitap, DEMOKRASİDEN DARBEYE (19571960) Kemal BAĞLUM ANIPOLİTİK (1945 1960) Ercument YAVUZALP MENDERES1E ANILAR Erhan BENER BİR BÜYÜK BÜROKRATIN ROMANI "Memduh Aytür" Betul UNCULAR İŞTE BÖYLE BİR MECLİS "Ozal Mechsı 19831991" FarukYENER MÜZİK KILAVUZU Genışletılmış 5. basım ErbılTUŞALP ÖNCEÇOCUKLAR ÖLDÜ 3 bs Baskın ORAN NERDE 0 ESKİ MAPUSANELER 18.000 21.000 20.000 27.000 18.000 12.000 25.000 18.000 35.000 12.000 18.000 • • • • • • • Eroin operasyonu zengin etti Bursa baskuunda görev alan güvenlik güçlerine prim dağıtüacak • Ceyhun Atuf KANSU , BUTUN ESERLERİ 1. GÜNEŞ SALKIMI Yayımlanmamış şıırierı 13.000 • AlıYUCE BUTUN ESERLERİ 1. ASILACAK KİTAPYayımlanmamış şıırler 10.000 • • Halıkarnas BALIKÇISI BUTUN ESERLERİ 18. ÇİÇEKLERİN DÜĞÜNÜ OykulerHaldunTANER BUTUN OYUNLARI 5. VE DEĞİRMEN DÖNERDİ LÜTFEN DOKUNMAYIN Muzafter IZGÜ BİZİMAYILAR AMERİKALILARI ÇOK SEVER GulmeceMuzafter İZGU BİR NAMUSSUZ ARANIYOR Gulmece 3. bs. Ayla KUTLU / SEN DE GİTME TRİYANDAFİLİÎ "Saıt Faık 1990 Odulu" 2. bs. Ahmet YURDAKUL BİR MASAL AKŞAMI Roman12.000 13.000 • 14.000 13.000 17.000 20.000 Tercüman Gazetesi yazarı Nazlı Ihcak, Yargıtay kararı üzerine, Cumhuriyet muhabirine şunları söyledi: "Aynı yazıdan dolayı TBMM'nin şahsına hakaret ve cumhurbaşkanına hakaretten hakkımda ceza davası açılmıştı. Ceza davasından iki celsede beraat etmiştim. Yargıtay'a da başYunılmadığından karar bir yıl önce kesinleşmişti. Ben bu tazminat davasında, ceza davası neticesinin göz önüne alınacağını dttşünüyordum. Böyle biiyük tazminatlarla basın mensupları üzerinde baskı kurulmak isteniyor. Basınla uğraşaıüar sonunda kamuoyundan gerekli dersi aiırlar." YOLKESEN IRMAK Hıfzı V. Velidedeoğlu 3. bası 15.000 lira (KDV içinde) SSS • lllll! Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğluhtanbul Ödemeii gönderiimez. Hemen her okulda bilgisayar var. Peki çocuğunuzun okulunda, öğrenciler bilgisayar monitorlerinin karşısındalar mı, içindeler mi? Haber Merkezi Yurdun çeşitli yerlerinde dün meydana gelen trafik kazalannda 19 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Ankara Polath karayolunun 40. kilometresinde, SeJami Cengiz yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen tlyas Sütçü yönetimindeki kamyonun çarpışması sonucu Selami Cengiz (23), Ayten Cengiz (18) ve Yeter Cengiz (25) öldü. Kazada, ağır şekilde yaralanan iki kişi de Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldılar. Konya Adana karayolunun 43. kilometresinde yine özel bir oto ile kamyon çarpışması sonucu Mustafa Bardakçı, Ali Rıza Bardakçı ve Ahmet Bardakçı olay yerinde öldü. Yaralanan iki kişi ise Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Trafik kazaları: 19ölü • • • • Tarık DURSUN K. / AĞAÇLAR GİBİ AYAKTA "1991 Yunus Nadı Roman Odulu" 13.000 • Husnu A. GOKSEL > BEN BU MENEKŞELERİ SENİN İÇİN TOPLADIM Oykuler12.000 • FatoşDİLBER SUÇLU SİZSİNİZ Oykuler9.000 • GonulÖZGUL/GEMİNİNEN ALTINDAKİ Öykuler• DinçerSEZGİN GEÇMİŞEBAKAN KADIN Oykuler12.000 10.000 12.000 • YaşarSEYMAN UMUTGÜN IŞIĞINDA Öykuler • Okurlar sıpanşlerınızın tutarını havale posta ya iadamc ga pulu olarak gonderebılırsınız • Kıtapçılara % 25 ındırımlı odemelı satış yapılır BİLGİ YAYINEVİ, Meşrutıyet Cad 46 A 06420 /\nkara Tel 1318122 134 49 98 Faks 131 77 58 BİLGİ DAĞITIM, Babıâlı Cad 19 2 34360 Cağâloğlu Istanbul Tel 522 52 01 526 70 97 Faks 527 41 19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog