Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 4 TEMMUZ 1991 O Haydi Beyoğlu'na çıkalım... C u m h u r i y e t I s t a n b u l D ü n y a Ödüllü K i t a p F i l m K u l ü b ü A j a n s ı i l e v e Kartlar S i n e m a s ı i ş b i r l i ğ i FilmlerKita p SergisiAfiş m PEŞİN ÖDEMEDE AŞAĞIDAKİFİYATLARDAN KİŞİBAŞI 60.000 TL (YOL HARİÇ 40.000 TL) İNDİRİM UYGULANIR r KI M E R PHASELIS FRANSIZT.K. 995.000 PEŞİN FİYATINA TAKSİTLE TATIL.! C.MARCO POLO ÇAMYUVA T.K SEÇKİN TESİSLERDE ÇOK ÖZEL FİYATLARLA.. duıu lurızm 2.300.000 FAVORİ AQUA RESORT 1.750.000 nÖBİNSÖNCLÜE »• * • • LUXNEOPLAN 210C03 m KEMEH ***** 5Temmuz Cuma: 6 Temmuz Cumartesi: 7Temmuz Pazar: "Beyoğlu ve Sinenıa" Şöleni Süriiyor!.. 8JFemmuz PazartesL 9 TeffltTiuz Sah: lÖTemmuz Çarşamba. IITemmuz Perşembe: T a n g o I ar Yön.: F.E. Solanas 1985 Venedik Jüri Özel Ödülü E r k e k I er Yön.: 0. Dörrie 1986 Vevey Güldürü Filmleri Büyük Ödülü Benim Güzel Çamaşırhanem Yön.: S. Frears 1986 Rio Büyük Ödülü^ G üne y Yön.: F.E. Solanas 1988Cannes En lyı Yönetmen Ödülü A ğı t Yön.: Z. Fabri 1982 Berlın Gümüş Ayı Ödl T a x i B l u e s **' *" Yön.: P.Loungine 1990 Cannes En lyi Yönetmen ödülü B ağI a Beni Yön.: P.AImadovar 1990 Karlovy Vary Jüri Özel Ödülü 12:00 14:15 1630 1845 2100 CLUS HOUOAV 1 .295.000 PHASELIS fIYı* umuiı. «ri™j«v 1.490.000 PRINCESS BEACH OTEL 1.140.000 KEMEfl ÇAHTUVA T.K 2.254.000 S)D€ PAHFtLYA T.K 2.367.0» FETHİYE LVKIA 1415 0 » Ttffl Ptntiyon, Anmmyon Ocıttsiz «ktiıHHtH CLUB MEO KEMER VE PAUrtft T.K MS9.M0 KUŞAOAS T.K 1.H0.0N FOÇATJC 165» 000 T#m Ptntlyofl GOnbcyı/ •nlmny«n. KEMERtİDE İBER OTEL ART 1 120000 I*ER OTEL •İDC PALACE 1.120 000 PARADISE HOTELS BİLKENT OTEL 995.000 SİDE APART OTEL 995.000 sı o t ***** NOVOTEL TUROUOISE 1.150.000 GRANO PRESTIGE 980.000 **** EXCELSIOR CORINTHIA " ' * 895.000 'İNCEKUMALANYA CLUBALİBEYfL TATİLKÖYÜ 1.975.000 \3 HOTEL DEDEMAN 1.365.000 M 1m UaıMl.. KkM* MARİNA OTEL 1.050.000 CLUB AOUARIUS 1.330.000 *** ** SERAPSU BEACH RESORT CHOTEL LETOONIA 995.000 IODHUH » M , Mamf^, M pf OcıÂll, r M AR M ARI • f* ARM AR I S FRANSIZ TATIL KÖYÜ S eansI ar : ***** ALTINYUNUS OTEL 1.400.000 K U f * D A SI * » * • • OİD ONUR OTEL 1.120.000 KEMER 1740000 SklENATK 1755000 CLUBSALİMA 1645 000 a U 6 ALOİANA K i ı (111 » 5 000 RAMADA RfHnıSSANCf 2020000 CLU8AL0A 1 540 000 UFERİHİSAR • AKÇAY ELOORADOR TEOS 795 000 AKÇAYTK 690000 MARTI T.K. MI.0OO MARTI I A PERtA SS9.000 736.000 MİLTA TORBA T.K. 800.000 T*BI PsrMhfOn, lırttnttyon 1991 Yunus N a d i Ö d ü l l e r i Kısa Film B i r i n c i l e r i O üe t Yön.: Yeşim Ustaoğlu Onlarla Pek Sık Görüşmedik Yön.: Hakkı Mısırlıoğlu Kısa fılmter suarelerde, filmlerden önce göstenlecektır kıtap sergısı Hafta boyunca sınema gırışınde Cumhuriyet Kitap Knlübü İMBAT OTEL flOE » A M T A L Y A SOL KAMELYA T K 990000 KAVAOTEL 980000 ASTERİAOTEL 1350000 CLUB ALDİANAITP) 2233 000 ANTFALEZOTEL 1385000 ANT SHERATON 1400000 1ARIOEDME « K A f İBER OTEL PARK 1540 000 KAŞ CLUB H PHELLOS S90 000 **** **»» TUSAN OTEL 780.000 ALTINYUNUS T.K K»m*», H l t«f UCTrtU düzenlenecek, ayrıca Istanbul Uluslararası Film Festivali parelelınde Sınema Severler Derneğı tarafından düzenlenen afış yarışması bırıncılerının afiş kartpostalları ve posterlerının satışı yapılacaktır. A L A N Y A * MAJtMADrS CLUB ALANTUR 090 000 I ASPENOOSOTEL 730000 HOTEL TITAN 790000 MAflkl TURBANTK 975000 I MARM GRANO AZURE 1 753000 MARM İBERPARK 924000 | KUfAOASI «AIANT FANTASIAOIEL 1 575000 I ABANT PALACE |G»a») 120.000J 'ÖZEL OTOldS VE UÇAKLAİ (HAnASOHU3MCE4OÖN) < RM20AN Û6flEMEB*ÜRSM2.J OZEL ItoİRİMlER J. PROGRAMUUMU •OROLA. I WEEKEND Ücr»U««i 7 G4K» 8 Gün Uşlbaşı Yarım P*n*ryonkonaklama (TP): Trnn P«n»lyon, ^ (OK): Od«*K«hYallı, «ompaük h«dry>tef. çfltll lfcr»ml»f v r»hb«rilfc hlzmattori dahfcNr. \ İNGİLTERE VE AtCRtKA'DA İNOİÜZCE £ Cumhuriyet Kitap Kulübü Imza ve Söyleşi Günleri • KAOıKOY: 3154710 (6Hatj • HARB1YE:131 S GO(11 hat) • BEYCGLU: 1515960(5Hal) O • (.',<«» ( J ; i n « 4 4 « • C" B ; Eylül'de Başarınızı Şansa Bırakmayın! 8Temmuz31Ağustos arasında sürecekyoğun Proficiency kursumuzla Eylül'e hazırlanın. Meclisi Mebusan Cad. Mebusan Yokuşu 54 FındıklıBeyoğlu Tel.:15103 28 (pbx)'Fax :145 28 88 •• BGN UÜ NECATİCUMALI 4 Temmuz Perşembe 17301930 Cumhuriyet ^ kitap kulübü l • Pazar 10.0020.00 MMM MiGROS Her gıın 9.0022.00 Gazetecı ve RadyoTelevizyon redaktörü Yağmur Atsız'ın çeşitli tarihlerdeki yazılarının derlemesi. Eden: 14.000. TL. tSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI'NDAN 1. Kartal OzgürlOk Meydanı Neyzen Tevfık Cd. tarafında açık Cafe Pergola ayiık 4.000.000 TL. muhammen bedclle 1 yıl müddetle kiraya verilecektir. Geçici temınatı 1.440.000 TL. Ihale iştirak temınatı 16.000.000 TL. Şartnamesı Emlak MüdUrlüğü'nde görtlkbilir. 2. Kartal Ozgürlük Meydanı'ndaki WC aylık 2.000.000 TL. muhammen bedelle 1 yıl müddetle kiraya verilecektir. Geçici teminatı 720.000 TL. îhaleye iştirak temin. 8.000.000 TL. Şartnamesi Emlak Müdürlügü'nde görülebilir. 3. Beyoğlu lştikla^ Caddesi I. Bölgede bulunan büfe aylık 3.000.000 TL. muhammen bedelle 1 yıl mdddetle kiraya verilecektir. Geçici teminatı 1.080.000 TL. Îhaleye iştirak tem. 12.000.000 TL. Şartnamesi Emlak Müdürlüg'nde görülebilir. 4. Kartal Ozgürlak Meydanı'nda sahil yolu tarafırjdaki Cafe Pergola aylık 4.000.000, TL. muhammen bedelle 1 yıl müddetle kiraya verilecektir. Geçici teminatı 1.440.000 TL. thaleye iştirak tem. 16.000.000 TL. • Şartnamesi Emlak Müdürlügü'nde görttkbilir. S. Darulaceze Mües. Müd.nün malı Beyoğlu Zincirlikuyu Cad. 159/4 kapı sayıh apartmanın 4 nohı dairesi aylık 500.000^ TL. muhammen bedelle 1 yıl müddetle kiraya verilecektir. Geçici teminatı 180.000* TL. thaleye iştirak tem. 1.000.000^ TL. Şartnamesi Darulaceze Müdürlügü'nde görülebilir. Yukanda yazıb işler 16 Temmuz 1991 günO saat ll.OOMe tst. BOyük Şehir Belediye EncOmeni'nde 2886 sayıh Devlet thale Kanunu'mın 45'nd mad. göre açıkarttırma usulü ile şartnamesi uyarmca ayn ayn ihale olunacakür. thalelere katılmak isteyenler ihale tarihinden 1 is gunü önce belediyeye mttracaat etmeleri ve sartnamderinde yazıh belgelerle birlikte yukanda yazıh gün ve saatte Istanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde hanr bulunmalan gerekmektedir. llan olunur. INGILTERE'DE BEDAVA INGIUZCE (KDVtçınJe) CL'MHURİYET KİTAP KULÜBÜ. Migros Atrium, Ataköy 9. kısım "S 560 61 37 • Dağıtım: Cumhuriyet Kitap Kulübü, Cemmay, tiarış, Özgür "Live in Concert" Haydi Beyoğlu'na IMZA GUNU ım BUGÜN 4 Temmuz Perşembe 16.3019.00 çıkalım... 1986 ve 1988 Eurovision Beste Birincisi ATİLLÂ DORSAY ATİLLA ŞEREFTUĞ & Uluslararası Ödüllü Sanatçı DANIELA SIMMONS BACA Zurich, Roma, Montreal ve Sidney konserlerinden sonra şimdi de BACA'da! Klasik'ten pop'a, rock'dan caz'a seçkın repertuar ve mükemmel yorumları ile yaz konserlerinde... VEEAT ve TEŞEKKÜR Gercüş eşrafından, TPAO Emekli Başsondörü Beyoğlu Sineması'nda bugün BAĞLA BENİ Yön: P. Almadovar 1990 KariovyVary Jüri özel ödülü Seanslar 12.0014151630190021 15 YARINDAN İTİBAREN PazarPazartesi hariç her gece. Restaurantımız her akşam hızmetınızdedır H. MEHMET SAİT ZORLUOĞLlPnun ani ölümü dolayısıyla bizleri yalnız bırakmayarak acımızı paylaşan tüm akraba, dost ve yakınlanmıza en derin şükranlarımızı sunanz. ZORLUOĞLU VE EKMEN AtLELERt BLzi tanımadan ksrar vermeyin IST. 13515 99 ANK.136 58 25 Şehıtmuhtar C. 37/7 TaksımİST. Genç Bayanlar AUPAHTIik için DOGAIM ORGANIZASYON ÜMRANİYE ACARLAR'da 115 m 2 yeni daire ihtiyaçtan acilen 75.000.000 341 » 1 77 öğretmen ve öğrendler Gelin tatilini2i kazançh bir şckilde değerlcndirelim Tel: 1517121 Ebüyctimi kaybettim. Hükümsüzdur. CEMALSOYDAN EMİRGÂN YOLU No: 58 BOYACIKÖY Rez: 177 08 0809 Beyoğlu Sineması, tstiklal Caddesi Bayan gazeteci, Moda ve civannda kiralık daire anyor. 512 05 05 / 544 İĞNEADA GEZİSİ S.S. Mert Kent (TRTB) Konut Yapı Kooperatifi, 7 Temmuz 1991 pazar günü düzenlediği İğneada Yemekli Gezisi'ne tüm üyelerini davet eder. Not: Yemekli Gezi için otobüs kaldırılacağından, katılmak isteyen üyelerimizin 5 Temmuz 1991 Cuma günu saat 17.00'ye kadar 511 28 08 nolu telefon ile kooperatifimize adlannı yazdırmaları rica olunur. KİRALIK DÜKKÂN Tel: 521 35 57 521 71 37 (Yavuz) «M» < Au Pair Acentası af &. ) ° Fa sEAe.ka lng'l«f Ma a r na ı d SATILIK Halı saha, lokal ve çay bahçesi Tel: 323 11 21 # *VT İf i ^9 UM 53 42161 «87 ' < j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog