Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

/IZ 4 TEMMUZ 1991 4 TEMMUZ 1991 Efektif Alış 4364 87 2387.79 Efefctif Satrş Ç A M A Z I C M 4391 13 240215 3357.46 116.85 5 $ t S i $ $ £ 1 8279 Alman Marta 6 1850 Fr Frangı 2 0554 Hol Ftofını 1 5755 tsv Frangı 1357 01 Ital. üretı 139 20 Japon Yenı 3 7504 S Arab Rıyai 1.6110$ DÖVlZ KURLARI AJış 4369.24 2390.18 3340.73 116 27 706.42 2125.64 662.52 2773.24 32197 31.39 IStvftı 7038.85 1 SJrabsbn Riyai 1165.01 1 ABODotan 1 Alman Mario 1 Avustraiya Ooian 1 B e M a Frangı 1 Fransa Frangı 1 Holanda Ftorini 1 bveçKronu 1 bviçre Frangı 100 halyan U e t 1 JaponYeni Oövian Cinsi DÖVE Dftviz Satç 4378.00 2394.97 3347.42 116.50 707.84 2129.90 663 85 2778.80 322.62 31.45 7052.96 1167.34 3283.*; 114.29 705.71 2123.51 033.89 2770.47 316.50 31.07 7031.81 1135 88 709 96 2136 29 665 84 2787.14 323 59 31.55 7074 12 1170.84 Sendikacılıkta yeııi arayış MERAL TAMER Işçiişveren ilişkilerinin tıkanma noktasına geldiği şu dönemde lastik, plastik ve kimya işkolunda çalışan işçileri çatısı altında toplayan LaspetkünIş Sendikası, yeni bir sendikacılık türü deniyor ve böylelikle işçiişveren ilişkilerindeki tıkanmayı önleyebüeceğini umuyor. Sabancı Gnıbu'nun sahibi bulunduğu Brisa fırmasının Japon ortağı Bridgestone'daki işçiişveren ilişkilerini, 4 sendikacı arkadaşıyla birlikte yerinde izleyen Vahdettin Karabay, Türk sendikacıbğında yeni bir dönemin 'öncüsü' olabileceklerine inanıyor. Japonya'daki temaslannın ertesinde görüşlerine başvurduğumuz Karabay, işkolu sendikaalığı yerine işyeri sendikacılığını savunuyor ve bu tür sendikacılıkta işçiyle işverenin içiçe olduğunu ve işverenin hiçbir bilgiyi kaçırma ihtimali bulunmadığını vurguluyor. Avrupa iilkelerinde bile görülmeyen bir iş güvenliği'nin Japonya'da var olduğıinu ve Brisa'daki uygulamada sendika olarak işverenden 'iş güvenligi vaadini' aldıklarını belirten Karabay sözlerini şöyle sürdürüyor: "Dünyada herkes üretiyor, alabildigine rekabet var. Ama Japon malian daha fazla satılıyor. Bunun nedenine iyi bakmak lazım. Japonya'ya gittiğimizde gördiik ki işveren işçisinin iş güvenliğini saglanuş işçi ise velinimetimiz müşterilerimizdir. Eğer biz bu fabrikadan ekmek yiyeceksek, sadece biz değil, yannöbürgün çocuklanmızın da Japonya'da zorlanmadan iş bulabilmelerini istiyorsak, dünyada rekabet edebilir kalite ve fıyatta mal üretmeliyiz, göriişiiyle çalışıyor." İşkolu sendikaalığı yerine işyeri sendikacılığının daha yararlı olduğunun da altını çizen Karabay, Bridgestone fırmasının kendi bünyesinde oluşturulan sendikanın içe dönük sendikacılık yaptığını, herkesin sendikalı olduğunu ve bütün birimler birbirleriyle temas halinde bulundufu, muhasebeden üretime herkes sendikah olduğu için herhangi bir bilginin atlanmasının söz konusu olmadığını anlatıyor. Karabay, Laspetkim tş Sendikası Başkanı Vahdettin Karabay 111.I7«JM.575 Uİ5J75.9M tmmmm k NMt 3S77J1 I M MMK 3112.11 SMJ M M K 3M&54 BORSADA " 'M M B İ I (Ûncetd) Bileşık endeks: »96.79 Mali endeks: 3122.99 Sınai endeks: 3888.91 (önceki) Biîeşik endeks: 3595.00 Mali endeks: 3109.39 Sınai endeks: 3895 16 CmHseanslapan M H M ÇfcL (M AJai Tllstil Atttank Akçjranto Ataa Marta) HoUing Anadolu Cam A/çelk Aakan AdaiÇlm. Aygu Bnsa ÇmMoiı pramo CmaJUKıyuu C EMOfc DnrtrOat* (BU) 44MH BugOntt Bugjntt •mttfuk anyCta* 44MM BugünUJ lapanrt 4TMM Ijlem mfttan 11716 Ei çoksto yaotm fiy 4MMI •i«wa»M A0rMdl ortfty MMı zrm 3800 6000 5400 31000 1950 14OD0 3100 12000 31000 8101 I7M I M 4TMM MM 2MM 6000 5500 30500 1950 14250 3050 31500 800C 400C 6900 4500 3000 5700 4800 4700 41H 18250 380C 2900 1750 8200 SMK 1MM 6000 54O0 30500 1850 14000 3050 30500 800I MM MZM 1C300 96477 30925 30622 1106980 58900 47450 152370 1MİMİ MQlVJ 54483 5725 400 244456 38279 324830 MMİ zm» 5800 5400 30500 1900 14000 3050 30500 7701 MM 3950 6900 4500 2*50 5600 4750 4700 49MM MM4 rrss 5602 5403 30265 1902 14004 3038 30404 7781 3972 6888 4500 2953 5614 4730 4700 57O0 5400 30000 1854 13750 3000 30000 7701 MM 3950 6800 4500 2850 5600 4700 4700 ıcın 193U 4oa çSıHaH Ğm Dtrtmod OntHoMng DKaş DoQan DoOusan DttHs teacttsı I n M Can 18500 3750 3000 1750 S40C 17W 7000 5000 3000 5600 4900 4700 400 E*lp* Uaç EgaEmMstn EgıSubre cfMk Sipoftı EraOtDC EsMnk Fsntş AKmımyunı Gmt* GudYur GCtnFatı MMI «5 415C 1800 2001 8i a 27SM MMİ 18250 3650 2900 1650 MM 18250 3650 2900 1750 8201 190O MMİ 1700 41M 6800 4500 2950 5600 4700 4700 • İşçiye iş güvenligi garantisi • işkolu sendikacılığı yerine işyeri sendikacılığı • Işverensendika ilişkilerinde şeffaflık ve sürekli bilgi ahşverişi • İşçinin maaşını patrondan değil ürettiği mal satıhrsa alabileceğinin bilincine varması "Bence Japonya'da sendikacılık çok kolay. tnsanlar arasında giiven ortamı var. Şirket sendikaya sürekli bilgi veriyor, sendika da bunu iiyelerine aktan 500 M N 800 8828C MMI MH 17500 1700 18000 1750 48380 35325 IIMHM İIİBİ 476300 300 16250 3750 2900 1700 8201 1775C 4M 18250 3718 2900 1701 7198 17833 M71 yor. Sendikacılar da şirkete bilgi veriyoriar. Bu şekilde bilgi ahşverişinin bulunduğu ve sürekli güvenin tazelendi£i bir yerde 'uyuşmadık' kelimesinin de anlamı kalmıyor" diyor. Japonya'da her şirketin 'devlet içinde devlet' olduğunu ve işçinin her türlü sosyal olanaklarınm şirket tarafından karşılandığını vurgulayan Karabay, kendisini etkileyen bir diğer noktayı ise şöyle anlatıyor: "Japonlar sermaye sahibini, maaş veren kişi olarak gönnüyorlar. Patronun görevi, o işyerini kurmakla bitiyor. İşçi maaş alacaksa ürettigi malın satılması gerekiyor. Satdmaa için de bu rekabet koşullannda kaliteii mali piyasaya sevk etmek ve diğer fırmalardan daha ucuza üretmek zorunda, ki şirketin devamulığı olsun. Böylece işçinin de iş devamhhgı olsun. Şirkette herkes sendikalı oldugu için hangi hammaddeyi kaça alıyorlar, kaça üretip kaca saüyorlar, ne kâr ediyorlar herkes biiiyor..." Karabay işçiişveren ilişkilerinin tıkanmakta olduğu ülkemizde, bu yöntemi Brisa'da bir süredir başanyla de nediklerini, yine üyeleri olan TürkHenkel fırmasında yıllardır örnek bir işçiişveren ilişkisi bulunduğunu, aynı zamanda fırmanın da kârlı olduğunu anlatıyor ve diğer kuruluşlarda da benzeri çıkış yollannın aranmasını salık veriyor. Karabay, "Japonya ile bitmeyecek. Almanya'ya gidip HenkeJ finnasındaki işçiişveren ilişkilerini de inceleycceğiz. Ancak bunlann ne Japonya'daldne ne de TiirkHenkel'dekine benıeyecegini pek sanmıyoruz. Daha sonra sırada Italya ve Pirelli şirketi var. Aynca daha alt düzeydeki ««ııiikanianıııiTi da Japonya'ya gönderecegiz. Sonra da kafa kafaya verip Türkiye'de sendikacılığı nasıl daha yararlı hale getirebilecegimizi konuşacağız" diyor. LaspetkimIş Sendikası Başkanı Vahdettin Karabay 1951 doğumlu. Pirelli'de bir süre işçi olarak çalıştıktan sonra 1983 yılında arkadaşlarıyla birlikte Laspetkimlş Sendikası'nı kurmuş ve o günden beri sendikanın başkanlığını yüriltüyor. 650 200C 850 tlM 2000 875 «IM 2000 860 109800 38400 650 Z2M MMİ 170C KM 85C 1700 1MH •M 265( 3150 2000 853 2650 3150 8300 IM 5400 5500 cc/y 39M 1050 2600 3150 83CK 5401 5500 2700 3150 8300 2650 3150 8301 1609351 11500 2001 8000 345750 83a 54a MM 2651 3150 8300 JJSV 5400 5530 Metaş'ta yine ILO ilişkilerini ele alacağım zor günler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Emiroğlu: Memur sendikacılığının önündeki anayasal engellerin kaldırılmasının ilk anayasa değişikliği ile birlikte gündeme geleceğini belirten Emiroğlu, ILO ile olan ilişkileri yurtdışında Türkiye aleyhine çalışan bazı grupların etkilediğini söyledi. TURAN YILMAZ ANKARA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Emiroğlu, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçiri' yoruz. Ben bu konuda bir çalışma başlattım" dedi. Emiroğlu, yurtdışında Türkiye aleyhinde çalışan bazı grupların, objektif bir kurum olarak çalışması gereken ILO'yu etkilediiclerini de savundu. Emiroğlu, memur sendikacılığının önündeki anayasal engellerin kaldırılmasının, ilk anayasa değişikliği ile birlikte gündeme gelebileceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Metin Emiroğlu, Cumhuriyet'in, ILO'nun Türkiye'ye yöneük eleştirilerini ammsatarak Türkiye'nin ne tür bir tavır alacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "ILO ile olan münasebetlerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Ben bu konuda bir çalışma başlattım. ILO'da cereyan eden görüşmetere katılan bürokratlanmızdan rapor bekliyorum şimdi. Daha sonra bu meseleyi, Türkiye'nin ILO ile olan ilişkilerini tanzim yönünden ele alacagız." Bir başka soru üzerine Türkiye'nin ILO raporunda beürtilenlerden yerine getirdiği, yerine getirmeye gayret ettiği ve bir de hiç yerine getiremediği konlar bulunduğunu kaydeden Emiroğlu, "Anayasal açıdan yapamadıklanmız var, yasal açıdan, mevzuata ilişkin yapamadıklanmız var. Bunlann hepsini ayınp pragmatist bir biçimde hangi noktalarda yakınlaşma imkânı olabilir, bunlan tespit edip ona göre hareket edeceğiz" dedi. Bu yönde "çok güzel çauşmalan olduğunu" da kaydeden Emiroğlu, "Hükümet kanadından zaman zaman ILO'nun kararlarında iyiniyet hissedilemediği söylenir, buna katılıyor musunuz" sorusuna da "Doğru olabilir. Çünkü ILO'nun bütün kararlan bizim şartlanmızı tıpa tıp bünyesinde taşımaz. ILOnun tabii objektif bir kurum olarak çalışması lazım. Ama bazı tesirler altında çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok. Yurtdışında Türkiye aleyhinde çalışan gruplar var. Bunlar ILO'yu etkiliyorlar tabii. Şüphesiz. Biliyoruz" yanıtını verdi. Emiroğlu, "ILO ile ilişkileri gözden geçinne hangi çerçevede olacak" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Tabii gerçekler çerçevesinde Çağdaş bir Türkiye'nin sosyal MM 5400 5600 54a 5500 1050 M«M 2300 1650 20500 10K 5500 1050 Ik^lMİ r.MatarPMnı bn*DÇ. Kartonjan Haktas IkkHF K n i v n 2MH 2300 1650 20600 8000 1800 MMS 1000 2250 1600 20000 1700 1100 Z18M 2300 1650 20500 1MM 17960 16780 26500 2250 1600 20000 1750 M ü 1050 2265 1623 20180 Kn KlkMıMoMyı KKtU KtpaBMrfc KoçHoMh* KoçYatom Konyı Cknmto KonımTv Kfiyttf UMııPıntta LttiKrtı MMn Tvlvn 2300 11750 7500 33000 5600 14250 20600 40000 6700 2600 11750 3500 1800 100000 3450 1350 10750 3650 15500 1560 6300 125000 2050 12000 1960 2200 11250 7300 30000 5600 13750 20000 37500 6500 2700 11500 1650 98000 3350 10500 3500 15000 2250 11500 7300 30000 14250 21000 39500 6700 2750 11750 1750 100000 3450 10500 3600 15500 «M 1S0O 57M IM MM 2250 11250 7300 3OO00 5600 14250 20500 38000 »00 27X 11750 MM 1750 101900 I7M 624O0 18600 1200 MM 5200 171165 282015 237370 200 I1M 2250 11250 7300 30000 5600 14000 20500 39000 6800 2700 11750 1700 96000 3400 10500 3600 15500 1739 11*1 2228 11279 7300 30000 5619 14047 20369 38575 6565 2712 11703 1679 98461 3403 10500 3590 15406 Bankalardan kaynak transferi sağlayamayan ve fason siparişleri bitirince üretimi durdurmak zorunda kalan Metaş'ta işçiler güç durumda kaldı. Şirkete ortak olan bankalar kaynak aktarımı için Yılmaz hükümetinin güvenoyu almasını bekliyor. İZMİR (Cumhunyet Ege Bürosu) Metaş'ta yine zor günler yaşanıyor. Bankalardan beklenen kaynak transferi gerçekleşmeyince zora giren Metaş'ta fason sipariş de bitince üretim durduruldu. Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı tbrahim Cetinbag, işçinin sürekli olarak aldatıldığını belirterek "Bu fabrika ya tamamen açılacak ya da işçinin aç olan midesinin nasıl dolacagının yönteml bolunacak" dedi. let Bakanl Ekrem PakdemirIi'nin tavnnı bekledikleri öğrenildi. Metaş'ta başlanan noktaya dönüldüğünü belirten Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı İbrahim Çetinbağ şunlan söyledi: "tsçi aMatılnuştır. Ne cumhurbaşkanı, ne başbakan ne de Işın Çelebi sözlerinde durmadı. tki ay boyunca çalışan arkadaşlanmız paralannı alamadı. Sözleşme hükümlerine uyulmadı. Son çare olarak icra göndermek zorundayız. Bn fabrika ya tamamen açılacak ya da aç işçinin kanunın nasıl doyurulacagının yolu bulunacak." 11800 41600 8550 M7 Mvdfci ÇlfTMfltO Marat ManransM M Manr* M s*mrH(BU) MMaş Ugfos Naaş N«HoMr« NttTurtan Mddt Çbntnto OkanTıksa Otrmrioa Otosan 1650 99000 340010500 3600 15600 63600 40130 21135 54200 11000 453145 103465 76600 650 600 650 625 875 625 620 «75 MM 850 13H 1500 120000 2050 11750 1800 900 14M 1600 um 1500 125000 2050 12000 1850 MMt 80200 875 1M 1560 1171 1540 123333 875 Emiroğlu olumlu gelişmeler bekliyor. yapısını meydana getirme inancı çerçevesinde. Biz hiçbir şekilde ILO bunu söyledi, bize üymaz da demeyecegiz. Yerine göre uymaya da yaiı«Mi»giT Bu konuda bagnaz degiliz. Ama bazen her reçete uymayabilir. O konuda da gerekli düzenlemeleri, ayıklamalan yapacağız. Yapmak zorundayız." Memurların sendika kurma çabalarına ilişkin bir soru üzerine bu konuda anayasal engeller bulunduğunu belirten Emiroğlu, "Anayasaj ı düzenlemeden, siyasi iradeyi tam olarak belirlemeden bu konuda şunu yapabilirim demek çok zor" dedi. Emiroğlu, bir başka soru üzerine de ilk anayasa değişikliğinde, bu konudaki engellerin kaldınlmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Emiroğlu, halen süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kısa sürede olumlu bir biçimde sonuçlanacağından umutlu olduğunu kaydetti. Hükümetin güvenoyu almasından sonra bu konudaki trafiğin daha da hızlanacağını belirterek "Umanm ki bu konu çözümlenir, biz bu meseieyi bir an önce çözmek istiyonız" diyen Emiroğlu, hükümet olarak taraflara "birleştirici, yönlendirid ve meseleyi çözücü yönde" telkinlerde bulunacaklarını da belirtti. Emiroğlu, Zonguldak maden işçilerinin alacaklannın üç taksit halinde ödeneceğini de söyledi. 850 850 125000 2050 12250 1850 47M 1400 4200 650 1600 850 850 tuntm» PMtam PnarSat Prar Enttgra Et PnarSu PnarUn Pran 47» 1400 4400 4M8 •MSMH POI»M Rabak SaMYiyma* Smtnt Hoklng » t w Btktnak Tam Sıgona TDtsbank T*^ 4650 2100 28500 9700 7300 75O0 1J8M 3250 2050 3250 5500 1950 13750 410000 3560 2600 2650 HM 4000 1550 3350 3700 650 1350 4200 1550 3050 3650 47M 1400 4200 11MM 1155 1000 8700 423750 53900 162450 1000 90636 9000 1000 5922 125000 2050 12000 1850 850 4M 2050 12022 1849 1398 4200 850 Fason üretimi Uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra nisan ayında fason üretime başlayan Metaş'ta çahşan işçiler de haklannı alamadı. Işın Çelebi'nin Devlet Bakanlığı sırasında imzalanan protokolle rahatlayan Metaş'a Kamu Ortaklığı Idaresi 110 milyar kaynak aktarımı yapmıştı. Metaş'ın yeni ortağı olan tş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Tütünbank ve Halk Bankası ise kaynak transferi gerçekleştiremedi. Bankaların yeni hükümetin güvenoyu almasını ve Dev 625 3700 4550 2100 28000 9400 7200 7300 1J7M 3150 1800 IM 14M 3900 4650 2100 2S5OC 9600 7200 7500 3200 2000 3050 3700 JM) 1I7M 3200 2000 MM 1900 13500 3500 2600 2S00 3700 4600 2100 28000 9600 7200 7500 SM 1550 3050 3700 625 1400 4200 M71 646 16S0 34800 2700 13600 103450 1700 7100 UM 3700 4650 28000 9600 7200 7500 3200 2000 1550 3050 3700 660 21» SMM 3790 1700 14M 1553 3050 3688 JJ11 378B 4630 2100 28015 9563 7200 7415 14*1* 3185 1941 Metaş'ın sermayeri '"\ Metaş'ın sermayesi nisan ayında 75 milyar liradan 4S0 milyara çıkanimış ve İDÇ'nin verdiği siparişlerle fason üretime başlanmıştı. İDÇ'nin verdiği 9 bin tonluk sipariş bitince ve yeni sipariş de verilmeyince Metaş'ta şu an üretim durdu. T.kM.ffl(eÛ) TtajKMMi Ttzsan TGaranöB S7M S7M 1850 13250 3450 2600 2450 MM 1950 13750 3550 2600 2600 MMİ 2300 16000 3350 2200 13500 7*7M 4366619 38250 87400 1000 11800 MM 1900 13600 3600 2600 2600 I7B 1187 13559 3501 2600 2532 TKB oprakKaJrt TnkyaCam T.Semans T Şl$fl Cam TS.KB (BU) TD OSMm 2HH 7300 2250 16250 3250 2200 13500 MM 2100 15750 3200 2200 13250 MMİ 2100 16000 3200 2200 13500 1500 11000 4400 12250 1550 8400 6000 1550 1950 1600 fTMM 169450 11741 61354 1350 64999 93800 24400 MM 2250 16000 3300 2200 13500 ZMM 2231 15912 3290 2200 13419 İMİIM THY Tupraş T. Tubonj Mfinbmlt )nyı OnMiılo Uşık Süttvtk Yaaş Yapı Kredi Yunsa rm 1550 MM VMM V M F ttmvnı 1150 3000 4500 12750 1600 8500 6000 1550 1950 1650 1450 1100 MM 1500 1150 MM BMM MM 1450 1100 ta» 1453 1110 4400 12250 1550 8200 6000 1550 1900 1600 4400 12500 1550 8400 6000 1600 1950 1650 383500 15900 72200 439210 5160 23500 131600 19280 4400 12250 1550 8400 6000 1550 1950 1İ50 4400 12297 1550 6344 6000 1566 1927 1647 Deyam Madene "gözyaşı" damladı ediyor.. Son 2 yıl içinde 17 maden işletmesi kapatıldı, 6 bin işçi açıkta tşSendika Servisi Madencihk sektöründe son iki yıl içinde 17 işletme kapatıldı, 6 bin işçi işten çıkartüdı. Türkiye Maden Içşileri Sendikası Genel Başkanı Hasan Hüseyin Kayabaşı madencilik sektöründe son iki yü içinde 17 işletmenin kapatılması nedeniyle 6 bin işçinin işten çıkartıldı&m bildirerek iktidarın madencılık sektörünü gözden çıkarttığım savundu. Bakan Kurt'un isteği üzerine kamu işveren sendikalannm ge nel sekreterlen dün ogleden sonra TürkIş Başkam Şevket Yüm«'ı ayaret ettüer. Guvenoylay y masından sonra iist düzeyde yave kıdem zammı dışında kalacak sözleşme maddeleri için taraflar arasında ikili görüşmelerin bugün yeniden başlatılmasına karar verildi. Adapazarı Belediyesi'nde 1700 işçiden 1100'ünün katıldığı grevin 26. gününde, temizlik işlerini sürdüren ekibe dün gece ateş açıldı. Işçilere, gTeve katılmadıkları gerekçesiyle ateş açıldığı iddiasıyla, olayla ilgisi bulunduğu belütilen biri sendikacı 6 kişi gözaltına alındı. YATIRIM FONLARI Mi İş Yatnm1 fcjYamm2 işYacrım3 lşYBnm4 |s \ttmn6 130787 141089 10800 20000 81M) 52.195 21£03 «196 15359 62JK6 53413 278Z6 12309 52.206 42.706 20333 20541 15260 64.126 25981 15433 «978 «707 64.7?» 21590 15041 58593 45.749 66324 45493 3BO06 45475 19344 14.774 14306 45981 117.432 21.495 14505 1&565 14.065 40315 54928 15515 45438 12.731 «4.734 19949 24.455 20804 12869 13.703 24.248 18016 «956 17.404 23579 18070 24392 16.478 20076 15.747 «810 13370 «716 3TEHMUZ 1991 lnMn1 17XMS0 04XK9D oanag HBUl HXLB aasm nooo nooo nooo neei İnferibn2 lnteffen3 ••uiün5 Ms»tW2 27B2JB oaouo K102J8 (R02J8* 283259 22.1087 100089 12JE30 3OO5S0 250331 31.1089 fl"790 02.1187 07ÜSS8 070388 070388 070388 070388 9360 9959 n.200 a764 9806 9SB6 9890 nooo usn Gsnrti \tenv3 ' G m i ttmm4 GaaniYUnnvS Eatankraıi Esta*ron3 YKBVMnmF. YKBSaMSrF. YKBHüseF. YKB Kamu F . YKB LJotF. YKBKanraF. YKBOöreF YKBKapaF. YKBAklrf F Uataf Fon1 * k ı f Fon2 VakıiFavS Vakıf Hısse VMDunyaroi VakrfFon6 Oışbank Mavı Fon DBbsik B M Z DışbankPBmrje TDtünFon1 Tulii Fon2 ktsat Alım Fon Sarant Yatmm1 Gnmj\Unnv2 11.12» nooo 9S7S R731 10437 9938 9209 «11ff 1036 «000 97K nooo »477 9713 9.795 9893 9828 9J94 <amm iaosao 19JE90 nomtna 24JD4JB 18.1089 22J0390 nooo 4829 «444 9994 nooo as» 956 26İE90 14JO£90 MteuRn1 2&0S88 10O4J9 2&0S90 04X788 1O12S0 10057 20558 1O011 11.021 4O000 nooo Mfeu Fon2 Fnans Fon2 Rnans Fon3 Rnans Fon4 Rnans Fon5 2natFH>1 Znat Fon2 7Jraat Basak Fon &aat Fon4 HaftFon1 Hafc Fon2 PanukFon PanukHbse Eıntak Fon1 Emiak Fon2 Impst Fon1 ImDn Fon2 S0nwFbn Dene Fon Ege Fon Kjfcnma Fon Denv Fon '&nş Fon OrtakFon Turkbank Fon NetFon E«fbn an» 2007» 1507» nooo nooo 1&1289 0H«89 14B230 2O0&90 2Q.Q3.9Q 05.1130 9956 «428 99S8 nooo nooo nooo nooo «K» 14ÎÖ0 01.11» 0A0190 02J02S0 04JB90 28O330 nsnsD «ırao 260630 11397 «357 «724 «468 «000 10.000 «086 9982 81346 51386 21631 «219 15380 62.101 53474 27658 24839 12.262 52.279 42.763 20360 2059 15283 64.214 25965 15.453 11107 «722 64861 21610 15039 58827 45805 65337 45551 39058 45454 19324 14.771 14782 46415 Î17571 21519 14516 «537 14.080 40341 54386 15522 45493 12.747 «4947 19376 24.488 20830 12920 13.722 24.237 «030 «980 17426 23595 «077 24413 «490 2Û1O8 15768 «833 013 040 013 012 014 012 011 012 012 018 014 013 013 014 015 014 006 013 026 014 013 Q14 001 OB O 012 149 013 013 •005 4110 002 017 TYT BANK, Yeni faiz oranlarını yine TYT BANK hizmetiyle sunmaya devam ediyor. Şimdi bu tabloyu inceleyin ve tasarruflarınızı TYT BANK'da değerlendirmeye devam edin. ( Yine kazanın. TYT BANK Faiz Oranlan Vodesiz < 1 ay vadeli *&57 3 ay vadeli 6 ay vadeli 1 yıl vadeli * ^71* «^ 6 5 ( c % 61 Bılejık (MJ rresabıvla vülık gctırısı'", 92 24'tur Adapazan Belediyesi'nin sözleşme uyuşmazhğında taraflar, haziran sonunda ücretler konusunda anlaşmış, ancak çalışanlara hemen 2'şer milyon ödenmesi istemine karşüık belediye bu paranın ödenemeyeceğini bildirmişti. 3'er aylık ek gelirteriniz: 11 ayda bir fatz odemdı) 6 ay vadeli « 1 yıl vadeli t^ 5 9 ' ÇALIŞMA YAŞAMINDAN 012 012 011 008 •015 13 ayda bir faiz odemeiı) 011 006 011 005 012 013 013 014 013 012 040 014 005 Dövizinize yüksek gelir. Dftvta V u ı f n 1AyV JArV Toplu vizite eylemleri ir*v $ 6 DM 5 8 8 9 9 11 13 11 13 QB O 013 013 007 0.04 TORKİYE TURİZM YATIRIM ve DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. TYT BANK Hııtiye: Cumhunyet Cad Ml Harbıye/ISTANBUL TEL I3451 6 0 ( l 0 h a l ) 13I 5O27I3084 5O TYT BANK N m o s m n i y c : •aataa KO4S0 O4J059O 0BJS90 0MSS0 nooo «405 10808 «000 10090 «006 1O000 timso 270890 051130 01.0190 nooo «000 10000 1O0O0 «557 «603 «252 «871 15934 «238 14.044 tt.756 13662 «766 «574 19632 «269 «893 1S955 «275 14X69 13765 13682 13.169 taaee O09 007 016 Q13 012 021 013 009 015 013 013 023 011 007 015 011 oio B A N K Nuruosmanıye Cad 94 Cağaloğlu/ISTANBUL TEL 5I2 86 4446 TYT BANK Kap.lıçarsı: Sandal Bcdcstcnı Sk 14 Kapalıçarşı/ISTANBUL TEL 5 I I 2 9 9 I TYT BANK Ariıva: Cınnah Cad Gorcme Sk Nazmı Bey I> Merke?t I/2 Kavaklıderc/ANKARA TEL I27 28 7072 TVT BANK A.lahj.: Cumhunyeı Cad 70/A A N T A L Y A TEL I8 75 3 8 ( 4 h a l ) TYT BANK İzmir Cumhunycl Bulvan 87/A Aisancak/IZMİR TEL 13 53 54 • Ankara Büyükşehir Beiediye Başkam Murat Karayalçın, 5 ilçe belediyesinde çalışan işçilerin alacaklannın ödenmesi için belediyelere yeni kaynaklar yarattıklarını söyledi. AHMET KURT bir yevmiyesinin eksik verilmesini, yılhk izinlerden 5'er gün kesümesmi, aynca uretimi • TTK'da çalışan maden işçileİZMTT Izmit'te kurulu Mannesmann olmayan ünitelerde çalışan işçilere 15'er gün ri, biriken toplu iş sözleşmeleSümerbank Boru Fabrikası'nda işverenin işçi ücretsiz izin verümesini tekh'f ettiklerini rinin ilk taksitlerini dün aldılar. çıkattma uygulamasma başlaması üzerine söyledi. Ancak Alman genel müdürün bu • Etibank'a ait boraks asit fabtoplam 600 işçi toplu vizite tekh'fleri kabul etmediğini açıkladı. rikalarından 75 kişi emekliye eylemlerine başladı. Eylernler nedeniyle 2 gün önce 16.0024.00 vardiyasından sevkedildi. fabrikada 2 gündür üretim yapılamıyor. başlamak üzere makine başında oturmaya • Tifdruk Matbaacdık SanayiHaklş'e bağh Özçeliktş Sendikası'na üye başlayan işçiler, üretimi tamamen i'nde Basıntş Sendikası'na üye işçiler MannesmannSümerbank Boru durdurdular. önceki günden itibaren de 270 işçinin surdürdüğü grev biFabrikası işvereninin üç gün önce 21 işçinin toplu vizite eylemine başladılar. Işçilerin rinci ayını doldurdu. iş akdini feshedeceğini duyurması üzerine eylemlere başlaması üzerine Mannesmann• t.Ü. ve Cerrahpaşa Tıp Faişçiler önceki gün Üretimi durdurdular. Daha Sümerbank Boru Fabrikası işvereni dün kültesi'nde çahşan TezKooplş sonra da toplu vizite eylemleri başlattılar. sabah 21 işçinin iş aktini feshettiğini açıkladı. Sendikası'na üye 1800 işçi 6 ayİşverenin maddi sıkıntı içersinde Aynca işçüerin eylemlerine devam etmesi dır sözleşme beklediklerini, senbulunduğunu ileri sürerek işçi çıkartma halinde işçi çıkartümasırun sürdürüleceğini dikalannın ve Türklş'in, sözkararına tepki gösteren Özçeliklş Sendikası duyurdu. Işçiler, işverenin bu şekildeki leşmelerinin çözümlenmesi için çaba harcamasını istediler. yöneticileri fabrikarun Alman Genel Müdürü uygulamasma tepkilerini sürdürerek dün Dr. Langhart'a işçi çıkartılmaması için sabah toplu halde viziteye çıktılar. Özçeliklş • Özel Dost Egiüm AŞ'de, araöneride bulundular. özçeliklş Sendikası Sendikası yetkilileri yaptıklan açıklamalarda, larında çok sayıda öğretmenin Genel Sekreteri Metin Türker, işverene işverenin işçi çıkartürnası kararım geri de bulunduğu ve 6 aydır topluyaptığı önerilerde 21 işçinin aylık maliyetinin çekmemesi halinde tüm işçilerin eylemlerini sözleşme farklaruıı alamayan 60 105 milyon üra olduğunu, 600 işçinin her ay en sert şekilde sürdüreceklerini söylediler. kişi işten çıkanldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog