Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1991 SINEMA Altın Koza sonbahara sarktı • ADANA (Cumhuriyet Giiney llleri Biirosu) Altın Koza Film Festivali'nin 18 yıl aradan sonra önümüzdeki sonbaharda yapılması kesinlik kazandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne getirilen eski film sanatçısı Demir Karahan, festivalde 'Yılmaz Güney Özel Ödülii' de verileceğini söyledi. Bir yılı aşkın bir süredir kuruluş çalışmalan devam eden Koza Anonim Şirketi, 610 milyon lira sermayeyle geçen ay içinde resmen kurularak faaliyete geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 51 payla ortak olduğu şirketin ortaklan arasında Vaksa, Bossa, Güney Sanayi AŞ, Başer Holding, 'piyango milyarderi' Şahin Sarı, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası gibi kuruluş ve kişiler de bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Çolak, her biri 25 bin lira değerinde 80, şirket genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilen film sanatçısı Demir Karahan ise 60 payla şirkete ortak oldular. Demir Karahan, ilk ciddi etkinlik olarak Altın Koza Film Festivali'ni yeniden canlandırmayı düşündüklerini belirterek, "Şirketin aldığı karar ve bana verdiği yetki çerçevesinde Altın Koza Film Şenliği'ni kasım ayının son haftası içinde yapacağız. Hazırlıklarımızı bu takvime göre yapıyoruz" dedi. Orta Asyadan nıil I i kültüre FARUK BİLDİRİCİ ANKARA Kültür Bakanı Gökhan Maraş, 1970'li yıllarda başlayan seks ve karate filmleri furyasından sonra sinemadan soğumuş ve o günlerden beri de hiç sinemaya gitmemiş. Maraş, Türk sinemasının düzeyini de yetersiz buluyor. Maraş, Yılmaz Güoey'in filmleri için "Öyle ahun şahım filmler degil. Maalesef, çogu kabadayıüğa özendirici filmler" diyor. ANAP Kırşehir Milletvekili olan Maraş, bakanlığa aıanmadan önce, Kültür Bakanhğı'nda neler yapılabileceği konusunda düşünceleri olduğunu söylüyor. Bakanlığın ana işlevini "kttltüre katkı ve milli kültünin geliştirilerek gelecek nesillere aktanlması" olarak gören Maraş, gerçekleştirmeyi hedeflediği ilk projeleri şöyle sıralıyor: "Bir atlas miize kurulması. Bu atlas miizede Orta Asya'dan başlayarak milli kültiiriin gelişmesinin insanlara aktarümasını düşuauyorum. Bir de 1943'lerde Hasan Âli Yiicel zamanında kaliteyi bulamamış. başlaülan Doğu ve Batı klasikKültür Bakanı, sinemaya ilişlerinin yeniden basılmasını, ge kin sorulanmızı şöyle yanıtlıyor: rekirse yeniden çevrilmesini he Türk sineması Ue ilgili gödefliyonım. riişlerinizi açıklayabilir misiniz? 5846 sayılı Telif Haklan KaMARAŞ Milli sinema sanunu 1952 yılında çıkanlmış ve nayiinin gelişmesini amaçlıyohiç uygulamaya girmemiş. Bu ruz. Sinema ve televizyondaki kanunu yeniden gözden geçi milli yapımlara yer verilmesini recegiz. getiriyoruz. Sansürü tarihe gö'Ipek yoludostluk yolu' adlı men bir yaklaşımımız var. bir projem var. Bu yol iizerinde Son zamanlarda sinemaya ki başta Ishak Paşa Sarayı ol gidebiliyor musunuz? En begenmak üzere kervansaraytan bizim diğiniz Türk filmi hangisi? de katkımızla, yapLşletdevret MARAŞ Bir bakanın her formülüne göre restore ederek şeyi gönnesi ya da bilmesi müminsanlann hizmetine açacağız. kün değil. Bir bakış açısı yakaBen, diiin tabii degişiminden lamak önemli. Ben sinemayı yanayım. Ama Tiirkçeye yeni gi milli kültürün gelişmesinde en recek terimler konusunda uya önemli unsurlardan biri olarak nık olmamız lazım. Bu konuda görüyorum. epey zaman kazandık. Bilim O balde teievizyonu da adamlan gibi, bazı ilgili birim önemli buluyorsunuz. leri toplayan bir kunıllay diizenMARAŞ Tabii. Teievizyolemeyi düşünuyorum. Teknik te nu sinemadan ayrı düşünmüyorimler yerine, Türkçelerini iiret rum. Benim kanun teklifimde, mek zorundayız. Ornegin, ge televizyonda yerli yapım oranıçenlerde bilgisayar ile ilgili bir nın yüzde 75'e çıkarılmasını iskanun tasarısında, bilişim suç tiyorum. Şu anda yüzde 65 olları denildi. Bu giızel bir şey." duğunu iddia ediyorlar. Ama haberler ve eğlence programlaSinema rı da buna dahil. Bu bir aldatMaraş, Türk sinemasının "gii maca. însanlar görsel şeylere daniimiiz insanının meselelerini ha çok değer veriyor, daha çok ortaya koymasından" yana. etkileyici oluyor. En son Çeşme Ama Türk sinemasında istediği Festivali'nde bunu acı acı yaşa KÜLTÜRSANAT CUMHURİYET/7 Yeni Kültür Bakanı Gökhan Maraş, sanat ve kültürle ilgili düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattvMüzik \an3mas1 • Kültür Servisi Yıldız Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği ve Pepsrnin sponsörlüğünü üstlendiği "Üniversiteliler Müzik Yarışması"mn dördüncüsüne başvuru tarihi istek üzerine 16 eylül tarihleri arasına ertelendi. Yanşmaya başvuru koşullarından biri katılacak grup elemanlanmn en az yansının üniversiteli olması. iki yıldır Türkiye çapında düzenlenen yanşmanm ön elemesi 14 eylül cumartesi günü gerçekleştirilecek. ö n eleme değerlendirmesini Selçuk Başar, Melih Kibar ve Izzet öz'den oluşan jüri yapacak. Beste, düzenleme, solist ve en iyi enstrüman dallarında yapılacak yanşmaya başvurular Yıldız Üniversitesi Kültür Basın ve Dış llişkiler Başkanlığı'nda kabul edilecek. CKK TEMSILCILIGI Atlas müze Orta Asya'dan başlayarak milli kültürün gelişmesi anlatılacak. Y ılmaz Güney filmleri Çoğu kabadayılığa özendirici filmler. tpek Yolu projesi Kervansaraylar, yapişletdevret formülüyle restore edilip hizmete açılacak. Dil Ben dilin tabii degişiminden yanayım. Teknik terimlerin Türkçelerini üretmeliyiz. Sinema v e sansür Milli sinema sanayisinin gelişmesini amaçlıyoruz. Sansürü tarihe gömen bir yaklaşımımız var. Elindeki kitap 'Büyük Güçlerin Yükselişleri ve Çöküşleri'. Arabesk Böyle bir müzik türü olduğu söyleniyor. Tiyatro Gelişmesi, tiyatro yazarlarının çokluğuna bağlı. dım. Televizyonumuzun okkayla satın alarak getirdiği bir iki Meksika dizisinin, hiçbir sanat değeri, özelliği olmayan Eduardo ve Sam adlı kahramanları oraya geldiler. Sadece boy gösterdiler ve el salladılar. Însanlar çılgınlar gibi bağırdı. Işte bu, yabancı dizilerin çok fazla hâkim olmasırun getirdiği sıkıntı. Bunun yerine bizim milli sinemacılanmız tarafından yapılmış filmler hâkim olsaydı, oraya bizim sanatçılanmız çıkacaktı. Onlar ilgi görecekti. Ne tür olursa olsun, sağına, soluna, ortasına bakmıyorum. sı yok. Çünkü geçmişte bunu yasaklayan bir Bakanlar Kurulu kararı vardı. Bunlar da iptal edildi. Isteyen oynatır, oynatmaz, bu bizi ilgilendirmez. Haa, sanatsal yönü... Öyle ahım şahım da bir halini görmüyorum bu filmlerin. Yani sanat yönünü de görmüyorum. yor. Ama yine de milli opera ve baleden ne anladığıru aktarmadan da geçemiyor: "Kastım, bizim insanımızın, bizden bir yazarın besteyi yapması. Azerbaycan'da yerleşmesinin nedeni bu. Kendi yazarlan yaznıış, ama ritim aynı. Konuyu kendilerinden seçiyorlar. Örneğin Leyla ile Mecnun'u seçiyoriar." Ne tür müzik dinlersiniz? MARAŞ Halk müziği ve klasik Türk müziğinden hoşlarunm. Ama bu hava meselesidir. Bazen Batı türü müzik hoşuma gidiyor. Arabesk müzik tanımına katılıyor musunuz? MARAŞ Böyle bir müzik türü olduğu söyleniyor. Bunu zenginleştirmenin yolu var mıdır, bakmak lazım. Halkın büyük bir kısmı dinliyor. Bazı Arap melodisine de Türkçe sözler uyarlanarak yapıldığı görüşü de var. Tam bir benzetme olmamasına rağmen, bazen Batı müziğine de Türkçe söz yazıyorsunuz. lnsanları karamsarhğa sevk eden, üzen melodiler olduğu zaman, bunun üzerinde sosyolog ve psikologlarla beraber çalışmak lazım. Bunun sonucuna göre bir politika tespit edilmesi lazım. Sadık Şendil anıldı • İSTANBUL (AA) Türk sinema ve tiyatrosunun senaryo ve metin yazarı Sadık Şendil ölümünün 5. yıhnda, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. 73 yaşında ölen Sadık Şendil, Cilalı Ibo, Taş Bebek, Kanü Nigar, 7 Kocalı Hürmüz, Beklenen Şarkı gibi senaryolarla ün yapmıştı. Şendil 1974 yılında "Oh Olsun" filminin senaryosu ile Antalya Film Festivali'nde ödül almıştı. Tiyatro Maraş, tiyatronun bugünkü durumuna ilişkin değerlendirmesini de şöyle dile getiriyor: "Tiyatronun gelişmesi, bir ülkedeki tiyatro yazarlannın çokluguna bağlıdır. Tiyatro eseri ve tiyatro yazan sıkıntımız vardır. Çağımızın sorunlarını dile getiren ciddi eser sıkıntımız vardır. Üretiyoruz, ama yeterii değil. tzmir'in nüfusu 200 bin iken yaptığımız tiyatro salonlan hfilâ aynı dunımda. Yeni hiçbir şey katmamışız. Kral Lear ve Hamlet; önemli eserler, kabul ediyonım. Ama temcit pilavı gibi her gün bunlar oynanmaz. Artık insanımız bugünün problemlerini yansıtan oyunlar istiyor. Bugünü yaşıyoruz. Tiyatrolanı salon kazandırmak için bir proie hazırlattık. Ankara, İzmir ve İstanbul'da yer tespit ediyonız. Düzenlenecek salonlan ister özel, isterse devlet tiyatrosu olsun, tiyatrolann hizmetine sunacağız." Gezen kitaplarını imzaladı • Kultür Servisi Migros Şişli Golden Plaza'da dün açılan Cumhuriyet Kitap Kulübü temsilciliğinde Müjdat Gezen kitaplarını imzaladı. "Ustalarım", "Uçurtma", "Evde Karagöz", "Meddah", "Bir Bulut Olsam" ve son kitabı "Komikler Ağlamaz"ı imzalayan Gezen, özellikle küçük okurlardan ilgi gördü. Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün düzenlediği imza ve söyleşi günleri kapsamında bugün saat 16.0020.00 arası Rıfat Ilgaz, yarın da yine aynı saatte Aziz Nesin kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecekler. (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN) ÖLÜM Ertan Anapa toprağa verildi • İSTANBUL (AA) Tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu ölen ses sanatçısı Ertan Anapa, dün Söğütlüçeşme Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yapılan tüm mudahalelere karşı yaşamını kaybeden Anapa, son yolculuğuna ailesi ve sanatçı dostları tarafından uğurlandı. Anapa'nın cenaze törenine sanatçılardan Ömür Göksel, İskender Doğan, Atilla özdemiroğlu, Şevket Uğurluel, MazharFuatÖzkan üçlüsü, Neco, Efkan Efekan, Aydın Tansel, Ersan Erdura, Özdemir Erdoğan, Erol Evgin ve Can Tekin katıldı. Bu filmleri izlediniz mi? MARAŞ Çoğunluğunu gördüm. Eskiden daha çok gitme imkânı bulduğumuz için. Çünkü bu filmler tarih oldu. Artık arşivden çıkıyor. Yani, şu anda seyretsek, çoğumuz daha çok tenkit ederiz. Maalesef ka Kitap okuyor musunuz? badayılığa özendirici tipte filmlerdir çoğu. Elinizde hangi kitap var? MARAŞ Evet. Elimdeki eser 'Büyük Güçlerin Yükseliş "Milli müzikmilli bale" leri ve Çöküşleri'. Bu arada oku"Milli opera", "milli bale" ve duğumuz başka şeyler de olu"milli müzik"... Maraş'm dilinyor. Mesela, Çeşme'ye giderken, Yunus Emre ile ilgili birkaç ki den düşürmediği sözcükler. Sovtap okudum. Yakında Hacı Bek yetler Birliği'ndeki Türk Cumtaş Şenlikleri var. Hacı Bektaş huriyetleri'nde gerçekleştirilen "milli opera, bale ve müzik çaile ilgili kitap okuyacağım. lışmalannı takdirie izledigini" Yılmaz Güney'in filmleri söyleyen Maraş, bu ülkelerin örni sanatsal açıdan nasıl deger nek almması gerektiğini savunulendiriyorsunuz? yor. Maraş, söz, eski Kültür BaMARAŞ Yılmaz Güney'in kanı Namık Kemal Zeybek'in filmleri oynar, oynamaz bizim "Türk adımlı bale" girişimine hiç alakamız yok. Bizim bakan gelince duraksıyor ve "Ben bu lığımızın da, devletin de alaka konunun uzmanı degilim" di Şiir okıınıa • Kültür Servisi 7. Şilebezi Kültür Şenliği kapsamında bugün Çardak Çay Bahçesi'nde bir şiir okuma günü gerçekleştirilecek. Nurullah Kadrioğlu'nun yöneteceği şiir gününe şairler Sunay Akın, Akgün Akova, Nevzat Çelik Mehmet Çetin, Nuh Ömer Çetinay, Küçük İskender ve Aydın Öztürk katılacak. Kabartma resiııı • Kültür Servisi Türkel Türegün'ün "Kabartma Resim" sergisi Emlak Bankası'nın Caddebostan Şubesi'nde 29 teramuz günü açılıyor. Türegün'ün kabartma resim çalışmalarını izleyiciler saat 18.00'den itibaren görebilecek. (Bağdat Cad. No. 264 Caddebostan) Bilkent Orkestrası, 13 ülkenin genç müzisyenlerini bir araya getirdi YARIŞMA Beyaz Güvercin Müzik Yarışması • Kültür Servisi Istanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması, önceki gün Rumelihisarı'nda düzenlenen bir kokteylle basına tanıtıldı. Türker Reklamcılık ve Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre dört yıl boyunca Kuşadası'nda düzenlenen "Altın Güvercin Müzik Yanşması", bu yıldan itibaren İstanbul'da "Beyaz Güvercin Müzik Yarışması" adıyla sürdürülecek. Kokteyle birçok sanatçının yanı sıra işadamı Sakıp Sabancı da katıldı. Bir gazetecinin sorusunu, "Her zaman arkadaşlarımın yanında yer alacağım" şeklinde yanıtlayan Sabancı, Batı'da sanatçılara verilen önemden çok etkilendiğini anlattı. Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nın organizasyonu Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) tarafından destekleniyor. Kokteylde konuşan POPSAV Başkanı Erol Evgin, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Kültür Bakanlığı'na ve İstanbul Kültür Müdürü'ne teşekkür ettikten sonra 'beyaz güvercin'in barışı ve özgürlüğü simgelediğini belirtti. Profesyonel va amatör tüm bestecilere açık olan Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'na yapıt teslimi 1 Ağustos 1991'de başlayıp 20 ağustosa dek sürecek. 22 ağustosta toplanıp yapıtları değerlendirecek ön jüride, Ali Kocatepe, Ali Rıza Türker, Fahir Atakoğlu, Garo Mafyan, Kâmil Gök, Namık Kasapbaşoğlu, Selim Atakan, Sezen Aksu ve Soner Olgun bulunuyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nde 14 eylülde gerçekleştirilecek yanşma finali, TRT'den naklen izlenebilecek. Önyargısız dünyalara pııpa yelken HANDAN ŞENKÖKEN Sahnede uçuk pembe gömlekli genç kızlar ve delikanlılar... Değişik ülkelerden, çeşitli kültürlerden. Coşkuyla, heyecanla Ferit Tüzün'ün 'Çeşmebaşı' süitini seslendiriyorlar. Ortak dilleri müzikle birleşiyor, bütünleşiyorlar. Orkestrayı, bu birlikteliğin yaratıcılarından biri, şef Giirer Aykal yönetiyor. Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası, bu yıl dört yaşmda. Ülkemizin ilk yaz okulu ve ilk uluslararası gençlik orkestrası. Dört yıldır 20 ülkeden 500'e yakın genç sanatçı bir araya gelerek, 'önyargısız yeni dünyalara pupa yelken' açıyorlar. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanj piyanist Ersin Onay'ın çabasıyla ilk kez 1988 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Müzik Yaz Okulu'nun ürünü bu Gençlik Senfoni Orkestrası. Onay'henüz 18 yaşında. Ilion Livin Morna, Romanya'da Bükreş Akademisi'nde müzik eğitimi görüyor. Bu orkestranın ve birlikteliğin çok yararlı olduğu inancında. Tüzün'ü yorumlamak ise onun için 'çok güzel bir olay.' 26 yaş sınırı bulunan topluluğun bu yılki en genç üyesi Varşova Müzik Akademisi'nden gelen 12 yaşındaki Polonyalı Anna Reszniak, orkestrada keman çalıyor. Yurttaşı Anna Maksimu, hem onun hem de kendi duygularını dile getiriyor: "Bu yaz okulunda bulunmaktan çok mutluyuz. Çalışmalar da çok tatmin edici. Çok iyi bir atmosferi paylaşıyonız. Etkileyici ve heyecan verici. Her şey çok Türk. Biz Türklerle çok benzer olduğumuzu düşünüyoruz. Batılı insanlar gibi değil, aynı şeyleri çok daha güçlü ve yoğun hissediyoruz. Üstelik müzik ortak bir dil olduğu için her şey çok kolay." Isviçreli Sylvie Delrieu'ye göre bu okul, güzel bir deneyim, öğrenimi, geleceği ve flütü için. Yugoslav Lukic Ljiljana da kendisi için çok ilginç ve alışılmamış bir ortamda hoş bir deneyim yaşamanın mutluluğu içinde. Yunanlı Dimitri Gioselyannis içinse güzel bir fırsat, üstelik birçok açıdan da yararlı. Müzik eğitiminin yanı sıra değişik kültürleri tanıma, paylaşma ortamı. Ayşegül Duran ve Kayhan Çatıkkaş, üç yıldır Bilkent'te öğrenim görüyorlar. Yoğun bir öğretim döneminden sonra turneler onlar için ilginç ve zevkli: "Ayn toplumlarda olan insanlaria bir arada çalışmak, onların görgülerinden bir şey öğrenmek, onların bizden bir şeyler öğrenmesi... Karşılıklı müzikaliteyi paylaşıyonız. Müzik ortak bir dil olduğu için rahatlıkla kaynaşıyoruz. Hele bizim yaptığımız müzikte çok büyük farklar yok." Demi Moore'ıın kızıoldıı • Kültür Servisi Birkaç hafta önce Vanity Fair dergisinin kapağında hamile haliyle çıplak poz veren ve tartışmalara neden olan Amerikalı sinema oyuncusu Demi Moore'un kızı oldu. Los Angeles hastanesinde doğum yapan Moore, 2.7 kilogramlık bir kız çocuğu doğurdu. 'Mavi Ay' dizisi ve sinemalarımızda gösterilen 'Zor ÖIümDie Hard' filmlerinin ünlü oyuncusu Bruce VVillis'le evli olan Demi Moore, kızına Scout Larue adını verdi. Çiftin önümüzdeki ay üç yaşına basacak olan Rumer Glenn adında bir kız çocukları daha var. AYKAL YÖNETTİ Bilkent Orkestrası, İstanbul Festivali'nde ın en yakın desteği iki Devlet Sanatçısı Gürer Aykal ve Suna Kan. Prof. Suna Kan orkestranın artistik direktörü. Bu yıl 4. Muzik Yaz Okulu'na 13 ülkeden katılanlar arasından seçilen 94 üyeden oluşan orkestra, çalışma döneminden sonra ilk konserini Ankara'da verdi. İstanbul'daki konserin önemi, Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası'nın ilk kez İstanbul Festivali'ne katılması. Şimdi sıra yurtdışı turnelerinde. Yoğun bir tempoyla canla başla çalışarak, dostça kaynaşıp deneyim kazanan gençler... Bu yıl Romanya, Macaristan, Polonya, İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Amerika, Yugoslavya ve İngiltere'den gelenler var. Orkestranın konsertmaysteri Sinema • Tiyatro • Gösteri ISUNAR Dünya tarihinde bir âzgüriük anrtı... MOZ.\RTin 200. ölüm yüı şcrcflnc 8 Oscarlı 146 97 38 • 132 64 26 .: A M F A S Sinama tarihinde 8 Oscar'lı bir bafyapıt! BEN KINGSLEY RICHARD ATTENBOROUGH FUV,, İ VMKEHT 1141(2 0 1 '2 00 15 00 fiOC2 M . . ^ ~ Çttş(AFâ«4 ISHNNI 1 00 1 00 "B X 2' C 3 Z a f e T H a f t a S l Q 2 5 C Aakara UZrUMUK (12S S3 93) G EMILIO ESTEVEZ KIEFER SUTHERLAND AMADEUS ! ^ Mltos Forman Filmi ^ ^ ^ LOU DIAMOND PH1LIPS BON JOVTnin Oscar adayı 1 numaralı parçası 5*»* SfTE ' 1 «T G9 47) ' • X ' ı KJ ' : * 5'" X ' 5 4 3 . ' i ; ÇH*$AF«J(1 |S1« X « | " 00J 3O'63O!BM 21 X KaOhAy AS «336 0 0 » ) '2 0014 "51« 30 '9 002' tş Bvjoflu FİTAŞ O « 01 66) 12 00 '4 '5 16 3018 452' 0C ^ BETTE UIDLER PODV ULE\ Deboroh ve Nick, 16. evlilik yıldönumlerinde, aralarındakı burun »orunlann muhosebesint yapmaya karar verdiler... A1ı$verış merkezinın orta yerinde! ÖDÜLLÜ FİLMLER HAFTASI BEYOGLU SİNEPOP 143 70 71 2£ Temmflz MONTRULLİ İSA Oennyt Arcıni) BORSA OlıvBr Stane DEMNÜK SARHO$lUfiU Luc Sasoıı 61ILÜK ADI JeınJıoıueı Annaud ŞETTAN ÇIKMAZI AJan Prker ÇINSENEIER ZAMANI Enıf Culturıcı «AHŞI OUVGULAR Davıd Lyncft A LI C E YAZAN veYONETEN •• BERNARDO BERTOLUCCI THE SHELTERING SKY DEBR» WlNCtR J0HN MAIK0VICH \VOODY ALLEN Bakırköy KARYA (542 11 72) 12 0014 1516 3018 4521 00 Harbiye AS (147 63 15) Tsrtas TkaM T. luari U*. m. 27 T n m u YOUNGGUNSn JON 28 Temmuz 15 HYUİL TATİLt 29 Temmuz GANDHI 2. HAFTA Hart»y«»S KldlkSy MODA (147 63 15) 110014 3018 002130 (337 0128) 110014 3018 002130 30 Temmuz f PREDATOR 2 Sl'SAN SAIIANDON JAMES SPADER Genç bir erkek vecüretkâr birkadının öyküsü MANZARALARI • Beyo^lu EMEK (144 84 39) 12 0014 1516 3018 4521 15 | KadıköyREKS (336 0112)12 0014 1516 3018 452115 | AnkaraAKÛN (127 76 56) 12 514 3016 4519 0021 15 öö5T)U(Cı LEVENT OYA İCERCA BAŞAR GÜNDOĞARKEN 31 Temmuz 2. HAFTA SCENESFROM AMALL" 1 Afustss 12.OO14.1 5 16.3O18.4521.OO Bir TINTO BRASS Filmi ŞEH İ R T İ Y A T R O L A R I İSTANBUL BELEDİYESİ TİYATRO OYUNUYARIŞMASI •BUDAPEŞTE BARF BeyoğluDÜNYA(149 93 61) 12 0014.1516 30ıs 4521 00 /"İGEREGI * DÜŞÜNÜLDÜ Yazan îMu7,affer Abaıb YJrr.aı Erdogar YonetenîLevent Kırca Soz MutıkSGuriaoğarken Kar e ogı afı • Saıt S oirr.erı ^ 5es ı s ı k ! Staras BEYOĞLU ve SİNEMA ŞÖLENİ •2 mıu OLLMSLZ Z Cuml ORLMCEK k\DIMN ÖPÜCL'Ğİ > on Heclor RiHenco n T m O ROS^ L l \ E M B l R C c T Z 29 Temmuz ATfjLİ s\BIR PltSI V.n \nt,.nı. SU 30 Ttmmuz RFSMİ TARİH 3! Temmuz^EŞİL K\RINC\L«RIN Çlr». Dt'Ş GÖRDÜĞL VER l? Şışl'KfKT 14' 62 03ı KadıkoySUHEYY» ı336 06 82 Caş5AF»K 3 ı516 26 60ı ATkaraMETROPOl 1125 7478ı 12 0014 1516 1519 302' 30 110013 3016 0019 15Z145 110013 3016 00 18 302100 120014 30164519 152130 DÜNYA KLASİKLERİ HARBİYE AS 1 28 Temmuz 2930 Temmuz 31 Temmuz 12 Ağusto^ Salvador REKLAM FİLMİ DA6ITIMINDA 147 63 15 Yön: Oliver Stone 1900 (I. ve II.) V)iı; Bernardo Bertoluccı Mavi Kadife \'ön: David L\nch FİDfl Rim 149 50 33 Duyurularınız ifin 146 97 38 İ 132 64 26 Sinema Tiyatre • Gösteri 1. istanbul Beyediyesi Şehir Tiyatrolan bir "Tiyatro Oyunu" yarışması düzenlemiştir. Bu yanşmaya adaylar birer oyun ile katılacaktır. 2. Oyunlar 3 (üç) kopya olarak 1 Kasım 1991 tarihine kadar istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan Müdürlüğüne taahhütlü olarak göndenlecek ya da imza karşılığında teslim edilecektir. 3. Oyunların ön elemesi istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan Dramaturji Kurulu tarafından yapılacaktır. 4. Ön elemede eserler arasından en çok üç oyun seçüecektir. Kurul yanşmaya katrfan oyunlardan hiç birini seçmeyebilir. 5. Seçilen üç oyun rejisör. dramaturg ve yazar işbirliği ile geliştirilecek ve Yönetim Kurulu'nca seçilen bir tanesi Gençlik Günleri'nde sahnelenecektir. 6. Oyun uygun bulunduğu taktirde repertuara alınabilecektir ^^ i'Jtfer. areıf oftAncı Co«ten Merkeu. Tei 384 72 0 VakkoTama Taksun T>1 151 28 88 Vakkcr»ma Suadjye Tel ?S0 67 *Z I AguslB Perj M İ / İ K Kl Tİ Sl lı.p l , « u Gjıras Beyoğlu Sinemou 151 32 40 12 00 14 15 1630 1900 21 15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog