Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1991 Ekşi, Yümaz'ı kınadı • İSTANBUL (ANKA) Basm Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, kamu kuruluşlannda basına bilgi verilmesini yasakiayan genelgesi nedeniyle Başbakan Mesut Yümaz'ı kınadığmı bildirdi. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi yaptığı açıklamada, Başbakan Yılmaz'ın, açıkça yetkili olanlar dışındaki tüm kamu personelinin basına bilgi ve demeç vennesini yasaklamasının, kamu hizmetlerinin saydamlaşmasını gerektiren dcmokratik ilkesine aykın olduğunu ifade eti. . OLAĞAN KURULTAYİ BUGÜN HABERLER YAZIYOR CUMHURİYET/5 Baykal: Ben de adayım ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP eski Genel Sekreteri, parti içi Yeni Sol hareketın lideri, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kurultaya bir gün kala genel başkan adaylığını açıkladı. Baykal, "SHP'nin bu kriük dönemecinde partiyi seçenekstz bırakmamak için, SHP'yi iktidara ulaştarmak için adaylığımı koyuyorum" dedi. Baykal, adaylığını taraftarlanyla birlikte geldiği genel merkez binasında, "Baykal başkan, SHP iktidar" sloganları arasında açıkladı. Genel merkez binasımn 8. katmdaki Parti Meclisi Salonu'nda saat 14.00*de basm toplantısı düzenleyen Baykal, "SHP'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu" belirterek özetle şu görüşler üzerinde durdu: "SHP ya yeniden doğacaktır ya da bugünkiı konumu ve yetersizlikleri içinde, etkinliğini kaybetmeye devam edecektir. Tarihsel görevini yerine getirmenin koşullanndan uzaklasacak GENEL MERKEZDE İZDİHAM SHP kurultayına bir gun kala adaylığını açıklayan Deniz ür, SHP üyesinin hakkı olarak Baykal'ı, basın toplantısı yaptıgı genel merkezde kalabalık bir taraftar topluluğu karşıladı. Baygördüğü yere parti geiemeyecek kal adaylıgının gerekçesini "partiyi seçeneksiz bırakamazdım" diye açıkladı. (Fotoğraf: Banş Bil) tir. Oysa SHP iktidara geimenin gücüne, birikimine sahiptir. 'Sa konuşur, degeriendirir, biriikte Ne yazık ki partimizin yöneti için genel başkanlıga adaylıgımı ğın sağa alternatif olduğu' ça çözüm bulur. Siyasal partilerin mindekiler böyk bir uzlaşma koyuyorum." Baykal, statükonun dar sınırrpık siyaset modelini boş çıkar lideriik sorunu bir yansma ala arayışını uygun görmedi. mak, SHP'lilerin ellerindedir. nında belirienmeyecek kadar SHP'nin bir karar noktasına larına hapsolan SHP'nin eli koSHP Uk seçimde iktidar olabi ÖDemlidir, bir bikk güreşinin geldiği açıktır. Bu noktada lu bağlı durmasına, etkinlik kaylir. Bu çelişkinin çözümü, yeni sonucuna bağtanmayacak kadar SHP'nin bu kritik dönemecin betmesine seyirci kalınamayacahayatidir. Partimizdeki lideriik de partiyi seçeneksiz bırakma ğım da vurgularken "Geliniz, leşmedir ve değismedir... Bir ciddi partide, hele ciddi sonınunu diyalog ve uzlaşma nın tarihi sorumluluğunu taşıya kurultayi, SHP'nin yeniden dosol bir partide degişim ihtiyacı içinde degeriendirmenin yön mayacagımı gördum. SHP'yi ve ğuşunun kurultayi yapalım" doğmuşsa, bütün koşullar, bu temlerini uzun süre aradım ve halkı iktidara ulaştınnak iddia çağrısında bulundu. Baykal'ın tün gerçekler, kamuoyu, vatan önerdim. Partimizin en iist gö sını toplum ve tarih önünde, adaylığını açıkladığı basın topdaş aynı degişim talebine işarel revlerinde bulunmuş bazı arka partim adına ve partililerle bir lantısına, 35 dolaynıdakı milletetmekteyse, o partinin ciddi in daşlarunız, 'Uzlaşma arayalım, iikte gerçekleştirmenin adayı vekili ile 30 dolayında il başkasanlan bir araya gelip düşiiniir, uzlaşma formulü bulalım' dedi. yım. SHP'yi iktidara ulaştinnak nının katıldığı belirtildi. Baykal, basın toplantısmdan önce Köroğlu caddesindeki bürosunda kendisini destekleyen milletvekilleri ile bir toplantı yaptı. Bu arada basın toplantısuım genel merkez binasında yapılması kararlaştırıldı ve Genel Şekreter Çetirfle temas edilmek istendi. Çetin'in toplantı nedeniyle yanıtının gecikmesi ttzerine basın toplantısımn bu kez 13.30'da TBMM'de yapılması düşünüldü. Ancak daha sonra Baykal'ın basın toplantısı için Çetin ve lnönü'den olumlu yamt geldi. Baykal, genel merkez önünde "Baykal başbakan", "tste örgüt, işte Baykal", "ÖrgütBaykal omuz omuza" sloganlanyla karşılandı. Genel merkezin dördüncü katmda Çetin, Baykal'ı "Hoşgeldiniz" diyerek karşıladı. Baykal, ağabeyinin ölümü nedeniyle Çetin'e başsağlığı diledi. Baykal, TRT ekibi gelinceye değin Çetin ile sohbet etti. Bu arada "Yeni Sol" yanülanmn, şekreter Acar'ın masasında Çetin'e iletilmek üzere hazırlanan haber kupürlerini yırttıklan görüldü. Baykal'ın adaylığını açıklayıp genel merkezden ayrılması sırasında da izdiham yaşandı. Kapının önüne yığılan Yeni Sol'cular, binadan çıkan Baykal'ın etrafım sardılar. Kendisini bekleyen Toyota marka kırmızı arabaya güçlükle binen Baykal ve Keskin, kalabalık nedeniyle arabadan inmek zorunda kaldılar. Baykal ve Keskinr slogan atarak peşlerinden gelen bir grupla, yürüdükten sonra taksiye binerek buradan ayrıldı. CÜNEYT ARCAYÜREK Cephedeki ANAP: "Gayri Muntazam Ricat" ANKARA Kimileri hâlâ Mesut Yılmaz'ın hasta yatağıyla cami avlusu arasında gidip gelen ANAP'ı ayağa kaldıracak etkili ilaç olacağına; kimileri hâlâ Mesut Yılmaz'ın TÛ 1 yü anayasa sınırları içine hapsedebileceğine inanıyor. Daha önceden kimi iş çevreleriyle basındaki kimilerinin tezgâhladığı bu içerikteki plan, Mesut Yılmaz lideriik koltuğuna oturduktan hemen sonra uygulanmaya başlandı. Önceleri ufak tefek gelişmelerle umutlandı plan sahipleri. Fakat, huylu huyundan vazgeçmeyecekti, geçmedi ve... Olanlar oldu. TÖ başlarda Kıbrıs planıyla ilgili açıklamalarla hükümet işlerinden elini ayağını çekmeyeceğini gösterdi. Sonra birden patladı. Çankaya'nın "tavsiyelerini" dinlemeyip ücretlere büyük zam getiren hükümet tam icraatıyla övünmeye başlamıştı ki Malatya'dan gelen sert bir darbeyle şaşkın, perişan ve içine attığı ıstırabı özetleyen deyimle, "rahatsız" şimdi. Yıldızının parlamaya başladığı sıralarda "halkı depolitize edeceklerini" kıvançla söyleyen Mesut Yılmaz, anayasa gereği iktidar partisine karşı tarafsızlığını koruması gereken TO'nün hedef tahtası haline geliyor, nedense Başbakanımız, TD'yü "depolitize etmek" için parmağını oynatamıyor. Tek adamlıktan ikibaşlılığa terfi eden ANAP yönetimi bugün öylesi dağınık durumda ki Harp Akademilerindeki diploma töreninde askerlerin, subay ailelerinin önünde, bir başbakanın her hareketiyle iltifat kokan davranışlarına TÖ yüz vermiyor; suratı asık, yanından geçiyor. Adeta ipler kopmuş. Mesut Bey "doğal ve devamlı lideri" TÖ ile yan yana gelemıyor. ^ ^ ^ ^ ^ ^ yor. G u n c e l l e ş e n , g ı . ANAP gençlere yöneliyor • ANKARA (ANKA) * ANAP'ta, araştınna, planlama ve politika tespitinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Saffet Sert başkanlığında oluşturulan "ANAP Gençlik Komisyonu" ilk toplantısıru yaptı. Toplantıda konuşan Saffet Sert, gençlerin sadece ANAP'ta değil diğer partiler ve tüm siyasi oluşumlar içinde yer almasını istedikerini, böylece gençlerin sorunlannın çözümünde gençlerin de katkısı olacağını belirtti. Gençlere oy deposu olarak bakmadıklannı ifade eden Saffet Sert, "Bu komisyon gönüllü gençlerden oluşan bir komisyon, gayriresmi de olsa gençlerin görüşlerini alıp ona göre politika oluşturacağız" dedi. Kuijs için için kayn; Tek lara sağiıkiı yorumiar Akademilerindeki dıploma getiren siyasetin için töreninde askerlerin, den bir gözlemci, dün s u b a y aHelerjnjn önünde, bir başbakanın her ci oiasıiık, hü hareketiyle iltifat kokan kümet TÖVÜ tesiim davranışlarına TÖ yüz d e d i : derek sürekii oiacağa terfı eden ANAP yonetımı benzeyen soru: "Bu bugün ÖyleSİ dağlHlk işinsonu nereye vara durumda ki Harp cak? lç ve dış konu , , , .. . , T. .. , ,. ac jamlıktan , A k , * ikibaşlılığa •• *• • n bıze, bıze Uç olasılık var , . ' , . , ' Seçimle • BARTIN (AA) Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir, Türkiye'de yapılan her yatınmın çevre açısından ele alınıp çevre açısından etkilerinin ortadan kaldınlarak yapılması gerektiğini söyledi. Özdemir, Bartın'da belediyeyi ziyaret ederek meclis üyeleri ile bir süre görüştü. Bakan özdemir, yerel yönetimler statüsünde yapılan değişikliklerin olumlu sonuçlar verdiğini anlattı. Mülki idarede reformların yapılması ve sistem değişikliğine gidilmesinden yana olduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu: "Yani valilerin seçimle işbaşına gelmesi Türkiye'de konuşulmaya başlanmıştır. Bu sistemin Türkiye'ye gelmesi çok uzak değil, ancak Batı'da uygulanan bu sistemin bugünün Türkiyesi'nde uygulanmasımn birtakım sakıncaJarı da var. önce sistemde altyapıyı ele almak, onu yerleştirmek lazım." Savaş suçları araştmlıyor • lç Politika Servisi Eski ABD Adalet Bakanı Ramsey Clark, ABD yönetiminin Savaş Suçlannı Araştırma Komisyonu adına Türkiye'ye geliyor. Clark öncülüğünde kurulan araştırma komisyonu, Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ülkelerinde savaş suçlannı saptıyor ve kamtlar topluyor. şinden hemen önce, salonu boşalttırarak, kendisini destekleyen il başkanlan ile biriikte ÇiftANKARA SHP Genel lik Merkez Lokantası'na yemeBaşkanı Erdal Inönü, Antalya fte gitti.Merkez Lokantası'nda MUletvekili Deniz Baykal'ın, gazetecilerin, Baykal'ın adaylıkurultayda genel başkan adayı ğına ilişkin sorusunu şöyle yaolarak karşısına çıkmasından nıtladı: "memnuniyet duydugunu" di"Memnun oldum. Zaten rale getirirken "10 aydır devam hattım, ama şimdi açık bir yaeden bir yarış vardı, bunun arnş olduğunu Sayın Baykal'ın da tık bitmesi gerekti" diye konuşkabul etmesi, şüpbesiz durumu tu. Inönü, kurultaydan sonra daha normalleştinniştir. Hayırtı SHP'nin tek bir yumruk halinolsun. Kurultayımızın en dognı karan verecegine inanıyorum. tnönü, "Baykal adaylığını sizce neden bu kadar gedktirdi" sorusuna, "Onu bilemem, kendisine sorun. Sayın Baykal'ın kullandıgı taktiklerin neye dayandığını bilmiyorum. Benim açımdan önemi yok" yanıtım verdi. Bu arada aralarında " 3 . Dünyacı" ya da "Çekingen Baykalcı" olarak nitelenenlerin de bulunduğu 48 milletvekili, tnönü'yü genel baskanlığa öneren önergeyi imzaladılar. Milletvekilleri arasında, geçen kurultayda, Yıldırım, Cankurtaran ve Tayfur Ün dışmda, Topuz grubundan koparak Baykal'ı destekleyen Mustafa Sangül'ün de adı dikkat çekti. SHP'nin, Sönmez ile birlikte halen 83 milletvekili bulunuyor. Öte yandan 44 il başkanı da SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, Genel Merkez'de Kurultay Delegesi Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Erdal tnönü tnönü'yü desteklemek için bir "Kurultayımızın en biiyıik coşku ve huzur içinde demokratik şekilde yapılacağına inanıyorum" diye konuştu. (Fotoğraf: AA) araya geldiler. Baykal'ın taktiği önemli değil de iktidara geleceğini söyledi. Inönü, dünkü kurultay çalışmalarına saat 09.00'dan itibaren başladı. 95 delege belediye başkanıyla bir toplantı yapan Inönü, kurultaydan sonra bir genel seçimin yapılacağını ve bundan sonra iktidann yerel yönetimlere yaptığı baskımn ortadan kalkacağını belirtti. İnönü özetle şöyle dedi: "Bu kurultayda partide uzun süredir devam eden genel başkanlık yarışı bitecektir. Ondan sonra kurultayın seçtigi heyet, Türkiye'de sosyal demokrat iktidan kuracaktır. Kurultayın en demokratik şekilde geçeceğine inanıyorum. Kurultay. çok heyecanlı olacaktır. Adaylar var. tepkiler olacak. Ama ters tepkiler olursa, karşılannda beni göreceklerdir. Toplumsal irade böyle degil, dürüst seçimlerde iradesini ortaya koyacaktır." Daha sonra il başkanlanyla da bir araya gelen Inönü, 3. Olağan Kurultay'ın, kırgınlıkları çözüme kavuşturacak ve yeni atılımlara yol açacak bir süreci başlatacağını ifade ederek demokratik kuruluşlarda olan bu geleneğin, SHP tarafından CHP'den bu yana sürdürüldüğünü anlattı. Toplantı sürerken Baykal'ın genel başkan adaylığmı, aynı salonda açıklamak istediğini haber alan lnönü, Baykal'ın geli Inönü, aday olarak karşısına çıkmasından memnun olduğunu söyledi: ÜMİT ASLANBAY 7 alır. Ikıncısı, TO ınsa. ' fa gelir, icraatın için Vermiyor. den elini çeker. So nuncusu ise hükümet TÖ'ye teslim olur." TÖ'deki hükmetmek tutkusu sürüp gittikçe birinci ve ikirtci olasılıkların gerçekleşmeyeceği "gün gibi aşikâr". Mesut Bey'in TÖ'yü teslim alması mı? "Ne mümkün efendim, ne mümkün!" Öyleyse? Hükümet, TÖ'ye teslim olur! Hükümet de hükümet olsa hani. Başbakana göre Akbulut, madencilere bol keseden zam yaparak hata işlemiş, ücretlere yüzde 142 zam, işte o hatanın sürgitiymiş. Mantığa vay vay vay! Oysa Mesut Bey, Yıldırım Bey'in hatalarını düzeltmek, daha önemlisi o tür hataları yinelememek vaadiyle başbakanlık koltuğuna tırmanmadı mı? Devletin haline bakınız: Ücretlerin bütçeye getirdiği 43 trilyonluk maddi yükü hükümetin nasıl taşıyacağını sorumlu Maliye Bakanı bilmiyor. Derde çare arıyormuş. Üstelik bu bakanımız okul çağlarından beri çok üstün zekâsıyla övülüyor, tanınıyor. TÜSİAD Başkanı Eczacıbaşı, Özalizmin başında, ortasında, sonunda, söylenenleri yineleyerek, zamlara "Sağlam kaynak bulamazlarsa yüksek enflasyon kaçınılmaz" diyor. Hükümet açıklıyor, sağlam kaynak yok. Öyleyse yüksek enflasyon kapımızda! Halka olumlu, sevindirici haberler yerine sabah akşam karamsarlığı arttıracak haberler veren tek hükümet, galiba Yılmaz hükümeti. Nedeni dünkü basında: KİT ürünlerine aylık zam tasarlanıyormuş! "Çok üstün zekâların" bulabildiği üstün değerde son formül şayet buysa, sonumuz hayrola. Cephe çökmüş, üstüne üstlük bir de komuta kadroları, yani hükümetle Çankaya birbirine girmiş. Askersel deyişle, ANAP "gayri muntazam ricat" halinde. Güle güle, güle güle! DİVAN BAŞKANLIĞEVA GÜNEŞ ÖNERDİLDİ Üç adaylı yarış ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP'nin 3. Olağan Kurultayi bugün başlıyor. Kurultayda yann yapılacak seçimlerde ise genel başkanlık için Erdal Inönü ve Deniz Baykal mücadele edecekler. Tolga Yarman da "yeterii delege destegini" bulması halinde diğer genel başkan adayı olarak ortaya çıkacak. 1028 delegenin katılacağı Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan kurultayın bugünkü gündemini saygı duruşundan sonra başkanlık divammn seçimi oluşturacak. Genel Başkan İnönu, divanın oluşmasından sonra kurultayi bir konuşma ile açacak. SHP il başkanlan dün Genel Başkan tnönü başkanlığında yaptıklan toplantıda, gnıp başkanvekillerinden Hasan Fehmi GUneş'in divan başkanbğına önerilmesini oy birliği ile kabul ettiler. Başkan yardımcüıklanna ise Bolu tl Başkanı Ahmet Özcan ile Denizli tl Başkam Hasan Gönüllü'nün önerilmesi kararlaştırıldı. Kurultayın yannki bölümünde ise parti organlannı oluşturmak için adaylann saptamnası yer ahyor. Inönü ve Baykal, oluşturduklan parti meclisi listelerini ayrı ayrı sunacaklar, komisyon raporlan görüşülürken genel başkanlık ve parti organlan seçimleri ayn ayn yapılacak. Kurultay, uluslararası düzeyde de büyük ilgi topluyor. Kurultayi izlemek için yedi ülkeden parti yöneticileri Ankara'ya geldi. Gelen konuklar arasında uzun yıllar SPD'nin Türkiye sorumluluğunu yürüten Ludwig Fellermaier, Fransa Sosyalist Partisi Uluslararası Sekretaryası'ndan Didkr Bijon, Bulgaristan Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Gnıdi Pançev, Azerbaycan Sosyal Demokrat Partisi Yönetim Kurulu üyesi Alizade Mehmet Müberrizoğlu yer alıyor,. Ayrıca Arnavutluk Emek Partisi'nden Mehmet Lotsi, Küba Komünist Partisi'nden Denis Kusman da kurultayi izleyecek. Kıbrıs'tan ise Cumhuriyetçi Turk Partisi'nden Özker Özgür, Ulusal Birlik Partisi'nden Salita Miroglu, Toplumsal Kurtuluş Partisi'nden Hüseyin Moral katıhyor. Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve Alman Sosyal Demokrat Parti Onur Başkanı Willy Brandt, SHP Genel Başkanı İnönü'ye yolladığı kurultay mesajında SHP'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirtti. NöTLAR Endenı, Isviçre'ye d gidiyor • ANKARA (ANKA) TBMM Başkanı Kaya Erdem, tsviçre Konfederasyonu'nun 700. yıldönümü nedeniyle 31 temmuz2 ağustos tarihlerinde düzenlenecek kutlama törenleri için îsviçre'ye gidiyor. Isviçre MilÛ Meclis Başkanı Ulrich Bremi ve Devlet Şurası Başkanı Arthur Hansenberger, Kaya Erdem'e bir mektup göndererek Isviçre Federasyonu'nun 700. yıldönümü kutlamalanna davet etti. Bir yanda Inönü bir yanda Baykal umnında mı iktidar CELAL BAŞLANGIÇ ANKARA tnönü mü, Baykal mı? Sırf bu soruya yanıt bulmak için SHP içinde bir yıla yakın süredir amansız bir iç kavga yaşamyor. SHP, "Inönü mü, Baykal mı?" ikileminde iki ayn partiye dönüşmüş gibi. Partinin tam ortadan nasıl ikiye bölündüğünü anlamak için dün SHP Genel Merkezi'nde şöyle bir tur atmak yeterliydi. Necatibey Caddesi'ndeki SHP Genel Merkezi'ne giden ara sokak da Baykal'ın posterleriyle donatılmıştı. Genel merkezin önünde ise ayrı bir kargaşa yaşanıyordu. Üzerinde Baykafm fotoğrafı olan kokartları yakalarına takmış bir kalabalık "Baykal başkan, SHP iktidar" diye slogan atıyordu. Aynı anda tnönü, parti binasımn sekizinci katındaki Parti Meclisi odasında il başkanlarıyla toplanmıştı. Az sonra înönü parti binasından çıkıyor. Inönü, Baykala kalabalığın içinden geçerken sloganlar sürüyor: "Başkan Baykal!.. Başkan Baykal!.." Inönü gulümseyerek geçip gidiyor. Genel Merkez yanlılan ile parti merkezi önündeki Baykalcı kalabalık yer yer tartışıyor. Hava gergin. Ardından, SHP Genel Merkezi'nin tam karşısındaki binaya iki Baykal posteri asılıyor. Baykal yanlısı bir milletvekili posterleri seyrediyor gülerek: Erdal Bey her kafasını kaldırışta Deniz Bey'i gcrecek. SHP Genel Merkezi'nde bekleşenler arasında bir haber yayılıyor: Baykal biraz sonra gekcek, Parti Meclisi odasında genel başkanlıga aday olduğunu açıklayacak. Bekleşenler arasında Baykal yanlısı milletvekilleri de var. Teker teker uyanyorlar gazetecileriyor teker teker: Karar yine degişti. Basın toplantısı parti genel merkezinde yapılacak. Koşuşturma tersine dönüyor yeniden. Gazeteciler kızgın: Deniz Bey uzun süre adaylığını ne zaman açıklayacağı konusunda tereddüt geçirdi. Şimdi de aynı tereddütü nerede açıklayacağı konusunda geçiriyor. Genel merkezin koridorlannda, merdivenlerinde adım atacak yer kalmamış. Saat 14.00'e doğru Deniz Baykal genel merkeze geliyor. Taraftarları heyecanlı. Sloganlar arasında giriyor parti binasına. Bu, on ay önce levizyon kameramanlan bir itiş yitirdiği kurultaydan sonra Bay kakış içinde yaşanılan anı gökal'ın ilk gelişi genel merkeze. rüntülemek istiyorlar. Baykal, Orta katlardaki genel merkez gazetecilerin soru sorma olanağı bile bulamadıklan bir ortamyanlılan söyleniyor: Şimdi mi haürladı bu par da açıklıyor adaylığım. Ortalıktinin bir genel merkezi olduğu taki "alaturka" görüntü içinde "degisim umudu"nun mesajını nu. Parti Meclisi odasında da veriyor Baykal. Adaylığını açıkladıktan sonayakta duracak yer kalmamış. Baykal'ı destekleyenlerle gazete ra Baykal, kurultay konuşmasını ciler tartışıyor bu kez. Baykal hazırlamak üzere evine çekiliın adaylığını açıklayacağı top yor. Baykal'ın adaylığım resmen lantıda gazetecilere yer kalma açıklamasıyla Gaziosmanpaşamış: "Çalışamıyoruz" diye yakı daki Baykalalar'm bürosunda nıyorlar. Baykal içeri girince ye da gözle görülür bir rahatlama niden dalgalanıyor ortalık. Her yaşamyor. Genel merkezden çıkes ayakta. Foto muhabirleri, te kan Baykalcılar Köroğlu Caddesi'ndeki büroya koşturup Baykal'ın adaylığını nasıl açıkladığını anlatıyorlar, o anı göremeyenlere. Bu görüntüler insana "iki ayn parti" görüntüsünü iyice duyumsatıyor. Böylesine bölünmüş bir parti tabanını görünce ister istemez, "Bunlar nasıl bir araya gelip iktidara yüniyecekler" sorusu geliyor akla. tnönü mü, Baykal mı? Bir yıl içinde ikinci kez aynı sorunun yanıtı aranacak SHP'nin kurultaymda. Parti tabanının "Inönü mü, Baykal mı?" ikilemine sıkışmasına kızan bir belediye başkanı söyleniyor: Bu "Sen Abaza mısın, Müslüman mı?" diye sormaya benziyor. Adam "Abazayım" dese, Müslümanlık gidecek. "Müslümanım" dese, Abazalık. Bizim yaşadığımız da böyle bir durum. İnönü mü, Baykal mı? Bir kere bu soru yanlış. Yanlış soruya verilecek yanıt da mutlaka yanlış olur. Kendisini "iktidara" aday olarak gören SHP, kavga dövüş bir kurultaya daha gidiyor. Ne iktidar programı tartışması ne partinin gelecekteki iktidar kadrolannı belirleme kaygısı... SHP, 3. olağan kurultaya tam Orhan Veli'Uk geldi. Herhalde bu günleri görseydi "Bir elinde cımbız / Bir elinde ayna / Umurunda mı dünya" diye yazmazdı Orhan Veli. SHP'nin bu haline bakıp kurultay salonunda şöyle bir üçlük döktürebilirdi: ri: Karar degişti. Deniz Bey basın toplanüsını Meclis'teki SHP gnıbu salonundayapacak. Gazeteciler taksilere binip Meclis'e koşuşturuyor. tçel Milletvekili İstemihan Talay, Meclis'e gelen gazetecileri geri çevi Özden'den yakınma • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Anayasa Mahkemesj Başkanı Yekta . Güngör özden, "Anayasa ; kuralları, belediyelerin • olduğu gibi bizim de • çağdaş hukuk devletini • ivedilikle ' ; gerçekleştirmemizi, ' istediğimiz gibi ; davranmamızı önleyerek • elimizi kolumuzu bağlıyor" • dedi. özden, Sincan ' Belediye Başkanı Aziz Gürsoy'u makamında • ziyaret etti. Sincan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ziyaret sırasında yerel yönetimlerin yasal konumları ve sorunları konuşuldu. Partinin belki de son şansı CAVİT SAVCI SHP uyesı GORUS lağan kurultayımıza iktidar partisinin tükendiği, buna karşılık SHP dahil hiçbir muhalefet partisinin tek basına iktidar olabilecek potansiyele henüz ulaşamadığı ve başta çalışanlarıyla insanlarımızın büyük çoğunluğunun sorunlarıyla dolu bir ortamda giriyoruz. Bu durum, yalnızca Türkiye sosyal demokrat hareketi bakımından değil, genelde sivil siyaset platformunun geleceği, dolayısıyla demokrasimiz açısından kaygı verici bir manzara gosteriyor. Demokratik refah toplumuna hızla ulaşabilmek için gelecek kuşakların beddualarını değil, dualarını hak edebilmenin sorumluluğu ile partimizin O, itibarını halkın gözünde büyüterek onu hak ettiği duzeye çıkarmanın yeni, fakat belki de son fırsatı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Yapılacak iş, partide genel başkanlık makamında nöbet değişikliği ile birlikte bilgili, deneyimli, örgütçu, parti geneliyle uyumlu ve uzlaşmacı yeni bir parti yonetimini gerçekleştirmektir. Mevcut tabloda bu espriyi yakalamak maalesef olanak içinde gozukmüyor. Milletvekilleriyle il ve ilçe başkanlarıyla on binlerce üyesi ve taraftarıyla partinin bir yansına Amerikancı kimliğini yakıştıranlara söyleyecek hiçbir sözü olmayan yönetimden partinin tümünü kucaklamacı nasıl beklenir? Partinin bir yarısına "Genel merkez bilgilerini sızdırıyorlar" gerekçesiyle çalışanların işine son verenlerden açıklık va adalet nasıl beklenebilir? Partinin bir yarısından sakh ve gizli tutulabilecek şey; olsa olsa geçen kurultayda yaşandığı üzere kurultayi o yarıya karşı terorize etmek hazırlıkları olmalıdır. Partilerimiz değil bu muameleyi yaşamayı, bu kaygıyı duymayı bile hak etmemişlerdir. Oysa onları tedaviye muhtaç gösteren anlayışın sahiplerinde, değil uzlaşma duygusu, onlar için gösterebileceği en küçük hoşgörü ve sevginin bile kaldığına inanmak için galiba vakit artık çok geçtir. Parti yönetimindeki bir bölüm arkadaşın davranış ve yaklaşımları bir ölçüde anlaşılabilir. SHP'de başta Sayın Deniz Baykal olmak uzere, yüreği Türkiye insanının ve ülkenin sorunlarıyla çarpan her partiliyi bu kurultayda ikinci beş yılhk siyasi "Bir yanda tnönü / Bir yanplana ertelenmesi olanaksız acil görevler da Baykal / Umurunda mı iktibekliyor. dar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog