Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 DIŞ HABERLER 25 TEMMUZ 1991 Kuveyt'te 3 ABD'Iİ öldü • KUVEYT (AA) Kuveyt'in Doha kentindeki tiste dün gece meydana gelen patlamada 3 Amerikan askerinin oldıığj bildirildi. Amerikan askeri kaynakları tarafından yapılan açıklamada patlamanın kaza sonucu meydana geldiği belirtildi ve saldırı ya da sabotaj olasılığı bulunmadığı kaydedildi. Açıklamaya göre olay, askerlerin 11 temmuzda muhimmat yuklu bir kamyonun kaza sonucu havaya uçtuğu bolgeyi temizlemeleri sırasında meydana geldı. SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin yaşamsal toplantısı bugün başlıyor Mııhafazakârlar Ifeltsmb isyan etti Rusya Devlet Başkanı'nın, işyerlerinde KP hücrelerinin faaliyetini yasaklayan kararının iptal edilmesi isteniyor. SBKP Politbürosu, Yeltsin'in kararını "Rusya ve SSCB anayasalarına aykırı" olarak niteledi. incelemesi için talimat vermesini ve kararın iptal edilmesini istedi. SSCB'deki liberal politikacılar, bu kararı, ulkede gerçek çok partili rejimin yaratılması için gerekli rekabet ortamını kurmak açısından yaşamsal olarak nitelerken komünist parti, bu adımın, doğrudan doğruya kendisini hedef aldığını belinti. Politbüro'nun resmi haber ajansı TASS tarafından yayımlanan bildirisinde, "Rusya Devlet Başkanı'nın ilk adımlarının. anayasaya lers düşmesinden ve toplumda gerek duyulan yapıcı işbiriigi ve uziaşma atmosferinin yaratılmasına engel yaratacağından kaygı duyuyoruz" ifadesine yer verildi. SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un sözcusu V italy İgnatenko da duzenledığı haftalık basın toplantısında, henuz karar nameyı tumuyle inceleyememiş oldukları için aynntıh bir açıklama yapamayacağmı söylemekle bırlıkte "tlk tepki olarak şunu soyleyebilirim, bu kararnamenin toplumda yeni gerilim unsurları yaratıcı bir nitelik taşımasından dolayı kaygılıyız" dedı. Rusya Komünist Partisi Ikinci Sekreteri Aleksandr Ilyin de düzenlediği basın toplantısında, Yeltsin'in kararnamesinin temel insan haklanna aykırı olduğunu savunarak "Bu, demokrasiye indirilmiş bir darbedir" şeklinde konuştu. AP, muhafazakârlarla Yeltsin arasında sıkışan Mihail Gorbaçov'un guç durumda kaldığını bildiriyor. Gözlemcıler Gorbaçov'un Yeltsin'in kararına karşı çıkmakla birlikte, muhafazakârlara oranla " d a h a yumuşak" tepkiler gösterdiğine dikkati çekiyorlar. ö t e yandan Sovyet Silahh Kuvvetleri de Yeltsin'in kararına sert tepki gostererek kararı, "diktatörluge giden yolda ilk adım" olarak niteledi. Sovyet ordusunun yayın organı Kızıl Yıldız gazetesinde yayımlanan ve Kızıl Ordu'nun Sıyasi Daire Başkanhğı'nca ımzalanan bildıride, Yeltsin'in kararnamesinin, anayasaya \e uluslararası duzeyde kabul edilmiş temel insan haklanna aykırı olduğu savunuldu. Ordunun bildirisinde Yeltsınin bu kararnameyı SBKP'nın geleceğı açısından hayatı onem taşıyan Merkez Komıtesı toplantısından yalnızca birkaç gun once ımzalamasının da kararın, partıyı bolmeye yonelik bir kışkırtma olduğunu kanıtladığı go KIZIL MEYDAN'DA ÇAR 2. NİKOLA Moskova'da Kızıl Meydan'da onceki gun diızenlenen bir dini gosteride ufak bir çocuğun, son Rus Çarı 2. Nikola'nın resmini taşıdığı dikkati çekti. ruşu savunuldu. ABDBulgar ortak tutumu • \*ASHINGTON (AA) ABD ve Bulgaristan'ın, Balkan ulkeleri arasında her turlu toprak talebine karşı oldukları açıklandı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Dimitar Lucev'in Washington'u ziyareti dolayısıyla yayımlanan bildirıde Baikanlar'daki tum devletlerın komşularından toprak talep etmek ıçın "tarihi nedenleri bulunduğu" haıırlatıldı. Ancak gunumuzde bolgedeki hıçbir devletin komşularından boyle bir talepte bulunmaması gerektığı vurgulandı. Yugoslavya'dan yol isteği • BELGRAD (AA) Batı Avrupa'yı Turkiye ve Yunanistan'a bağlayan demıryollarımn guzergahlarının Yugoslavya'daki ıç savaş nedeniyle değıştırılmesi gerektiği bildirildi. Yugoslavya'nın dort demıryolu ışletmesının mudurlerı oncekı gun yaptıkları toplantıda Hırvatistan'ın başkentı Zagreb'le ulusal başkent Belgrad'ı birbirıne bağla>an demiryolunun guzergahının Macarıstan ve Avusturya uzerinden geçecek şekılde yeniden duzenlenmesı gerektiği konusunda anlaştılar. Dış Haberler S«rvisi Sovyetler Birliği'nde muhafazakâr komunistler, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in, işletmelerde KP hücrelerinin faaliyet gostermesini yasakiayan kararına karşı isyan bayrağmı açtılar. KP Merkez Komitesi'nin bugun başlayacak olan yaşamsal toplantısının çok sert tartışmalara sahne olması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, geçen hafta imzaladığı bir kararname ile tüm devlet kurumları ile işyerlerinde siyası parti hücrelerinin faaliyetini yasaklamıştı. Komünist Parti'ye çok ağır bir darbe niteliğini taşıyan bu karar, muhafazakârlann sert tepkisine yol açtı. Mihail Gorbaçov'un Başkanı olduğu SBKP Politbürosu, Yeltsin'in kararını "SSCB ve Rusya anayasalarıyla, SSCB'nin imzaladığı uluslararası iemel siyasi haklar bildirisine a>kırı" olarak niteledi. Partinin merkez komıtesı de SSCB Yuksek Sovyeti'ne başvuruda bulunarak, SSCB Anayasal Kontrol Komisyonu'na, Boris Yeltsin'in kararnamesının Sovyet Anayasası'na ne derece uygun olduğunu hukuki açıdan Gorbi üyelik için başvurdu WASHINGTON (AA) Sovyetler Bırliği, dunya ekonomisi ile bütünleşme çabasının bir parçası olarak Uluslaraıası Para Fonu'na (IMF) üyelik için başvurdu. Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov tarafından Uluslararası Para Fonu direktörune yollanan mektupta, Sovyet hukumetinin IMF'ye üye olmak istediği bildirildi. Sovyet başvurusu once fonun yurutme kurulunca göruşülecek. Daha sonra kunıl, görüşlerini yönetim kuruluna iletecek. Göruşleri içeren raporda SSCB için üyelik koşulları, aidat mıktarı gibi teknik ayrıntılar sıralanacak. Başvurunun yönetim kurulunca da kabul edilmesinin ardmdan, Sovyetler Birliği'nin yasa değişiklikleri yapması gerekiyor. Üyelik için Moskova'nın IMF ile imzalamak zorunda olduğu anlaşma, şu an Sovyet yasalarıyla çelişiyor. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞO'NDEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖGRENCİSİ ALINACAKTIR Gtnel k u n l t ı r Unıversıtemıze baglı Fen Bıümlen, Sa.Nık Bılımlen, Sosyal Büımler vc Adlı Tıp Enslılülenne 199192 oğretım yılında almacak Yüksek Lısans ve Doktora öğrenası kontetıjanları üe "Lısansustu öirenırn Gorçnlerden Oğretım Yardıması Kadrolarına Atananiann Hak ve Yukümlulüklen üe Tıpu Uzmjuılık ögrencılennın Gıns Sınavlan Hakkında Yonetmenlık" çerçevesınde kadro lahiis edıiecek anabdım dalUn ılı$ıkıe beünılmıştır Yükstk lısaıu gırış sınavına kabul edılmek ıçın adaylann dört yülık hsans dıplomasına; Doklora pnş sınavına kabul edılrnek ıçın de Yüksek Luans veya uzmanlık derecesıne veya hazırlık sınıfı hanç en az beş yılhk lısans dıplomasına sahıp olmalan gerekır. SagTık Bakanugı larafından duzenlenen esaslara göre bir laboraıuvar dalında uzmanlık yetkısı kazanmış olan Fen ve Eczacüık FakUltesı mezuniarı da doktora gınş sınavına basvurabüırlcr Lısans veye lısanuslu oğrenımlerını henuz lamamlamamış durumda bulunan ögrcncıler mevcut du rumlannı belgelendırerek aday kaydı yaptırabılır ve sınavlan kaulabılırler Ancak sınavtarda basarılı olsalar btle bu adaylann ügılı hsansüstu programın derslen baslayana kadar mezun olmalan ve gereklı not orıalamasıru sa&lamış olmalan gerekır Adaylar ılısıkte göstenlen süreler ıçtnde dılekçclenne gerektı belgelen eklemek ve sınava ginnek istedıklen yabancı düı belırtmek suretıyle ılgılı Enstılü MüdUrlUgUne sahsen basvuracaklardır Yuksek Lısans ıçın basvuran adaylann lısans mezunıyrt not ortalamasırun yUz uzerinden en az 60. doktora aday lannın yüksek bsans not onalamasının en az 75 olması gerekır Ancak öjrenımlen yüksek lısansa eşdeger sayilan ö^rencUer ıçın aranan not ortalanusı ügıb Enstıtü Yönetim Kurulu'nca behrlerur Lısans veya Yttksek Lısans programını Türkıvc dışındakı bir kuruluşu tamamlayan Tılrk ve yabancı uyruklu adaylaı mezun olduklan kuruluştan aldıkları not belgesını (transknpt) dılekçeye eklemek zorundadırUr \abancı uyruklu adaytar ıçın ayrıca TUrkçe dıl sınavı açıtır, bu sınavda başanh olmayanlar A C Turkçe Ojretım Merkezı'ne devam ederler ADLI TIP ENSTtTÜSÜ Aday kayıtlan 2 EylUl14 Eylül 1991 ışgünü sonuna kadar (Adlı Tıp Enstıtüsu, A Ü Tıp Fakultesı. Cebecı Hastanesı tçı, Dıkımevı, Ankara) adresınde ^pılacaktır Ada>Iar 2 fotograf. nufus kâğıdı örne£ı, transknpt ve dıploma (aslı veya nolerden onaylı suretı) ile başvuracaklardırtEk bılgı 319 27 34 numaralı telefondan ahnabılır Adlı Bıyolojı programında ba$anlı adaylardan en yuksek not alan bir ogrencıye kadro tahsıs edılccekıır Vırolojı Bılım Dalı 5 Hclmıntolojı Bılım DaJı I 4 Protozoolojı ve Entomolojı Bılım Dalı 1 2 Pııoiojı Anabılım Dalı 3 Fartnakolojı ve Toksıkolojı Anabılım Dalı 6 < {Doktora ıçın Veterıner Hekım, >uksek Lısans ıı,m Eizai.1 ktmvager ^c\a Bıyolog) 12) Iç Hastalıklar Anabılım Dalı ' < 13) Dogum ve Reproduksıvon Hastalıkları Bılım Dalı 4 14) Reproduksıvon ve Sun'ı Tohumlama Bılım Dalı > 15) Cerrahı \nabihm Dab I 10 16) Besın Hıjvtnı ve Teknolojısı Anabılım Dalı * 6 1") Zooteknı \nabılım Dalı 6 (Veterıner Fakdltesı Mezuniarı) 18) Hayvancılık Işktmc Ekonomısı Bılım Dalı 2 4 (Doktoraya Vetenner Fai mezuniarı, Yuksek Lı&afls'a Sıvasal BıU.ler lakulı<M Islnme ve lkıısadı \e Idarı Büımler Fakultelerı tktısaı ve Islcımc Bolumu mezuniarı. Vetenner Fakullesı mezuniarı) 19) Bıvometn Bılım Dalı < < (Fen. Fen Edebıvat ve Vetcrıner Fak mezuniarı) 20) Havvan Besleme \c Beslenme Hastalıkları Anabılım Dalı 6 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTLSL Adav ka>ltlan 22 Temmuz3 Eylul 1991 tarıhlerı arasında A L Susva! Bılımler Enstıtusu'nde ( \ U Eğıtım Bılımlerı Fakullesı ıçındeCebecı A N K \ R \ ) ış gunlennde, 15 0017 00 »aatlerı arasında vapılacaktır Adayların ıkı fotograf. nufus kâgıdı örneğı, mezunıyct noı ortalamasını gOsteren transkrıpı. çıkış ve\a dıplomanın onavlı sureıı ile sahsen basvurmaları gerekır l ısansustu programlara basvurularda aranacak {her anabılım dalı ıçın farklı) dığer koşullar ile vabancı dıl ve bılırr sınav tarıhlerı, ada> ka)itlarmın basladıfı tanhte enstııude ılan edılecektır Gereklı bılgı 133 54 41 numaralı telefondan alınabılır Lısans ogrenımlerını henuz lamamlamamıs ögrencıler, fakultelerınden alacaklan öjrencı belgesı ile vuksek lısans programına, yuksek lısans ogrenımınt tamamlamamıs, ancak tezını savunmak uzere ens tııuve teslım ettığını belgeleyenler doktora programına gınş sınavı ıvın ada> ka>dı yaptırabılırler "Kutuphanecılık", "Arkeolojı ve Sanat Tanhı (Prehıstorva)" üe "Egıum Yönetımı ve Planlaması (Egıtım Hukuku)" Anabılım Dallanna bırer, "Avrupa Topluluklan" Anabılım Dalına ıkı kadro tahsıs edılecektır *\ABİLİM DALL\RI >IKSEX LİSANS DOKTORA ') 8) 9) 10) 11) ABD YUMUŞUYOR Irak'a petrol satıııa izni Başkan Bush, büyük gıda maddesi ve ilaç sıkıntısı çeken Irak'a sadece yiyecek ve ilaç satın almak, savaş zararlarını karşılamak için sınırlı petrol satma izni vermeyi düşündüklerini bildirdi. ve ilaç satın almak, savaş zararlarını karşılamak ve silahsızlandırılma programını finanse etmek uzere petrol satabılecek. Amerikan planında, Irak'ın petrol satışlannı tümunun belli hesaplara konması, yuzde 30'unun savaş zararlarını karşılamak Uzere alınması, geri kalanının yiyecek ve ilaç satın alımlarına yatınlması yer aldı. Irak, bu koşullara uyduğu mutdetçe petrol satışlarına devam edebilecek. ABD'li diplomatlar butun bu operasyonun uluslararası bir kuruluş tarafından kontrol altında tutulacağını belirterek, bu durumun ambargonun kaldırılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini öne süruyorlar. Amerika ve Ingiltere şimdiye dek Irak'ın petrol satışına karşı çıktılar. Irak'ın, Merkez Bankası'nda saklı rezervleri ve altını olduğunu, insani yardımı kendi rezervlerinden sağlayabileceğini öne sürdüler. ABD'nin tutumunu değiştirmesi, ambargodan Saddam Hiiseyin'in değil, Irak halkının zarar görduğunu ve durumun ciddi boyutlara vardığının anlaşılması olarak açıklamyor. Knbum Oılı Tıp Bılımlen Progımn Adlı Bıvolojı \*k.Lh. Doiton 2 Oıtl Kot.l Adlı Bıyolojı Bılım Uz manı otmak Fen Bılımlen Adlı kımya ve Toksıkolojı 2 FEN BİLİMLERİ E N S T İ T I S L Adav kayıtları 26 Ağustos6 Eylül 1991 ışgünu sonuna kadar yapılacaktır Adaylann (Fen Bılımlen EnstııusU Ankara Ünıversııesı Zıraat Fakuttesı Kampusu, Fatıh Caddesı Kecıörçn Yolu, Fatıh Köprusu altı Yıldırım Beyazıı, Ankara) adresıne şahsen başvurmalan gerekır Gınş Sınavları Yuksek Lısans ve Doktora Yabancı Dıl Sınavları 12 9 1991 Perşembe günu, Yuksek Lısans ve Doktora Bılım Sınavları 13 9 1991 Cuma gunu vapılacakıır Sınavlann verı ve saatlen hakkında bılgı 316 47 49 ve 317 05 50 784 numaralı telefonlardan alınabılır Elektroruk Muhendıshgı "Jeolojı MuhendıslığY', "Tarımsal Yapılar ve Sulama". "Peyzaj MımarlıSı". "Tarım Ekonomısı" üe "Tarla Bıtkılen" Anabılım dallanna bırer "Meyvecüık", "Çocuk Gelısı mı". "Tarımsal Bıyoteknolojı" ile "Ha>van Yetışıırme" bılım dallanna bırer araş.ırma görevlısı kadrosu tahsıs edılecektır ANABİLİM DAU BİLİM DALI VlK.Lh DOKTORA Ftr Fıkolıe» ^stronomı ve Lza> Bıl Bıvolojı t Boıanık Zoolojı Oenel Bıvolojı Molckuler Bı>olojı Hıdrobıvolojı Fızıkokım>a Anorganık kımva \nalıtık Kımva Organık Kımva Temel lşl ve Termodınamık Proses vc Reaktor Tasarımı Kımyasal Teknolojıler Meyvecılık Sebzecüık Bagalık Enıomolojı Fıtopatolojı Beslenme Ev ldaresı « Aıle Ekonomısı Çocuk Gelışımı Bıtkısel Urunler Tekn Hayvansal Urunler Tekn Tanmsal Bıyoteknoloıı Havvan Yetıştırme Yemler ve Hayvan Bes Bıvometn ve Genenk 10 7 < Mandela ABD'yi suçladı • SAN LORENZO DEL ESCOR1AL (AA) Afrika Ulusal Kongresı (ANC) liden Nelson Mandela, ABD ve ATvi Guney Afrıka'ya karşı uygulanan yaptırımları yumuşatmalarından dolayı sert bir dille eleştirdı. Ispanya'yı ziyaret eden Mandela, ABD ve AT'yi "Guney Afrika halkının çoğunluğunun davasına ihanet etmekle" suçladı. Nelson Mandela, ABD ve AT'nin, Devlet Başkanı De Klerk'i kastederek, "Suçsuz insanların cesetleri uzerinde iktıdarda kalmaya çalışan bir adamı" odullendirdiklerini söyledi. Elektronık Muhendıslığı Fızık Fızık Muhendıslığı Istamtık Jeofızık Muhendıslığı Jeolojı Muhcndısiığı Kımya 7 2 2 2 3 1 2 5 3 1 4 3 1 1 2 1 0 5 3 5 1 0 I U 1 0 4 1 0 1 0 1 0 1 8 1 2 1 2 1 0 8 6 6 1 1 3 4 1 2 20 20 1 0 22 40 1 0 20 24 24 20 1 0 1 0 1 0 1 0 •> NEW YORK (Cumhuriyet) ABD tarafından Irak'a, nukleer silahların tumunu bildirmesı için verilen sure bugun doluyor. Amerikan ve tngiliz diplomatlann, Irak'ın halen tatmin edıcı bir listeyi BM'ye iletmemiş olmasından şikâyet etmesine rağmen BM'de gerginlik havasının yerini bir yumuşama almış durumda. Diplomatlar, müdahalenin aksine, Irak'a petrol satış izni verilmesi konusunda sessiz bir anlaşmaya vanldığını ifade edıyorlar. Dun toplanan Ambargo Komitesi, Irak'a 11.5 milyar dolarlık petrol satış izni verme konusunu göruştu. İzin, ınsanı yardım malzemesi satın alınması, savaş zararlarının odenmesi ve Irak ın silahsızlandırılması programınm fınanse edilmesi koşuluyla verilecek. Guvenlik Konseyi Ambargo Komitesi petrol satış iznini verırse ilk kez Irak'a yönelik ambargoda ciddi bir hafıfleme olacak. Şimdiye dek çeşitli kez Irak'ın başvunısunu geri çeviren Ambargo Komitesi'nin bu kez izni vermeye yanaşması, ABD'nin bizzat izin için bir plan geliştirmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, petrol satış izni aynı zamanda Amerika'mn Irak'a yonelik politikasında önemli bir değişikliği yansıtıyor. önceki gun ABD Başkanı Bush, kış mevsimine kadar Irak'ta en az 170.000 çocuğun öleceğini belirten BM insani yardım raporundan sonra "Irak halkına yardım edeceğini" ifade etti. kımva Muhendıslığı Matemank Zıntl Fıkallrsı Bahçe Bıtkılen Bıtkı Koruma E. Ekonomısı Gıda Bılım vc Tek Tanmsal Yapılar ve Sulama Peyzaj Mımarlığı Su Lrunlcn Sut Teknolojısı Tarım Ekonomısı Tarım Makınaları Tarla Bıtkılen Toprak Zooleknı 5 5 < 1 8 s < 4 4 Tııt Antropolojı a) Paleoanıropolojı b) Sosval Antropolojı Arkeolojı ve Sanat Tanhı a) Klasık Arkeolojı b) Onasva Arkeolojısı c) Prehıstor>a d) Sanaı Tarıhı Batı Dtllerı ve Edebıvatları a) Alman Dılı ve Edebıvatı b) Amerikan Kulturu ve Edebıvan i) Fransız Dılı ve Edebıvan d) Ingılız Dılı »e Edebıvan c) Ispanyol Dılı ıe Edebıvatı fl Itaivan Dılı ve Edebıvan gl Slav Dılı vç Edebıvan Cograt>a a) Be>erı ^e lkıısadı Cogralva b) Fızıkı togratva cl Turkıvtf Coğraîvası Dogu Dılkrı ve Edebı>a:lan a) Arap Dılı vc Edebıvaıı b) Far< Dılı ve Edebıvatı ı) Hındulojı d) Japon Dılı vc Edebı>aıı et Smolojl f) Urdu Dılı ve Pakısıan Araşıırmalan Eskıvag Dıllerı ve Kıüturlerı a) Hıtııclojı b) Ulın Dılı *e Edebıvan v) Vunan Dılı ve Edebıvan Felsefe Halk Bılımı kutuphanecılık Psıkolojı a) Sosval Psıkolojı Tarıh i) EskıcaJ Tarıhı b) Genel Turk Tarıhı L) Ona Çağ Tarıhı d) Tuıkıvt Cumhunyetı Tanhı e) Yakın Çağ Tarıhı 0 Venı Çağ Tanhı Tıyatro Turk Dılı ve Edebıvatı Egıtımde Psıkolojık Hızmetler a) Eğıtımın Psikolojık Temellerı b) Psıkolojık Danışma ve Rehberlık c) Özel Egıtım E|ıtım Programları ve Ogretım a) Eğıtımın Sosval ve Tanhı Temellerı b) Egıtım Teknolojısı O Guzel Sanatlar Eğıtımı d) Program Gehştırme Egıtım Yönetımı ve PlanlamaM a) Egııım Ekonomısı ve Planlaması b) Egıtım Hukuku c) Egıtım Yönetımı ve Teftışı Halk Egıtımı kamu Hukuku özel Hukuk Çalısma Ekonomısı ve Endustn llışkılen tktısat Işletme Kamu Y onetımı a) Sıvaseı Bılımı bl Yoneıım Bılımlen <.) Kenı vc Çevre Bılımlen Uluslararası llışkıler Islam Medenı>en ve Sosval Bıhmler a) Dın Sosvolojısı ve Psıkolojısı b) Dınler Tanhı c) Dın Eğıtımı d) Dın Felsefesı ve Manıık e) tslam Tarıhı 0 Islam Sanatları vc Mımansı Kelam ve Islam Felsefesı Tefsır ve Hadıs Avrupa Topluluklan a) Maliye Ekonomı b) Uluslararası llışkıler C) Hukuk ilelısım Turk Dıbnın ögretımı ve Eğıtımı \ıbucı Turk lıbueı 1 10 10 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 4 1 0 5 < 1 1 5 5 1 2 1 0 1 1 4 < 1 0 2 1 » 6 4 1 1 Uyuşturacıı vurgunu • DUBLIN (AA) lrlanda gumruk gorev'lılerinın ulkede şimdiye kadar yakalanan en buyuk miktar olan 10 milyon dolar değerinde 750 kilo esrar ele gecirdikleri bildirildi. Gumrük yetkilileri uyuşturucunun ulkenin guneyindeki Courtmacsherry balıkçı limanında demirleyen bir Ingiliz yatında gizlendiğini belirttıler. Portekiz'den gelen yatın polis gozetiminde olduğunu kaydeden yetkililer, olayla ilgili dort Irlandalının polis tarafından sorguya çekildiğini kaydettiler. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTISU Aday kavıtlan 2 e>lul14 eylul tanhlerı arasında (Ankara Lnıversıtesı Sağlık Bılımlen Enstıtüsu Mudurlflğıi, A Ü Zıraat Fakultesı Kampusu. Fatıh Caddesı, Kecıörcn Yolu üzerı. Fatıh Kuprusu altı, Yıl dırım Beyazjt/Ankara) yapılacakıır Adaylar, ıkı adet fotograf. nufus kâğıdı suretı, transknpt üe dıploma veya çıkış belgnı (aslı veya enstıtu onaylı suretı) üe şahsen başvuracaklardır ögremmlerı Yuksek Lısans'a eşdeger sayılan adavların mezunıyet not ortalamalannın er az 60 olması gerekır Doktora adaylan ıçın lngılızce, Almanca veya Fransızca yabancı dü sınavı açılacaktır Sınav tarıhlen Yabancı dıl sınavı 17 Eylul 1991 gunu saat 10 00'da A U Saglık Bılımlen Enstııusunde, büım sınavı 19 Eylul 1991 gunu saat 10 00'da ılgılı anabılım dallannda yapılacaktır Dış Hekımlıgı Fakultesı "Oral Dıagnoz ve Radyolojı", Tıp Fakultesı "Anatomı" ve Veterıner Fakul tesı "Anatomı" bılım dallanna bırer kadro tahsıs edılecektır ASABİLİM DALLARI t Fık.llesı 1) Konservatıf Dış Tedavısı Bılım Dalı 2) Endodontı Büım Dalı 3) Oral Dıagnoz ve Radyolojı Bılım Dalı 4) Pedodontı Anabılım Dalı 5) Protetık Dış Tedavısı Anabılım Dalı 6) Ordodonıı Anabılım Dalı LczBcıhk Fıkıltesi 1) Analıtık Kımya Anabılım DaL 2) Bıyokımya Anabılım Dalı 3) Farmakognozı Anabılım Dalı 4) Farmasotık Kım>a Anabılım Dalı 5) Farmakolojı Anabılım Dalı 6) Farmasotık Toksıkolojı Anabılım Dalı 7 ) Farmasöıık Teknolojı Anabılım Dalı 8) Mıkrobıyolojı Bılım Dalı 9) Eczacılık Tanhı ve Işletmecılıjı Bılım Dalı Tıp Fıkıllesı II Anatomı Bılım Dalı (Tıp Fakultesı mezunu) 2) Bıyokımya Anabılım Dalı (Tıp Fak mezunu ve doktora vapabılme şartlarını taşıvan kımvager ve kım muh ) 3) Bıyofızık Anabılım Dalı (Doktoraya tabıp ve>*a bu dalda >ukseklısansmı tamamlamış, >ııksek lısans* fızık lısans, fızık muhendısı, elektnk muhendısı, elektronık muhendısı) 4) Tıbbı Bıyolojı Anabılım Dalı {Tıp Fakultesı ve Bıyolojı mezunları) 5) Tıbbı Genetık Bılım Dalı (Tıp Fakultesı mezunu) 6) Bıyoıstatıstık Bılım Dalı (Bu dalda Yuksek Lısans Mezunu) 7) Fizyolojı \nihhm Dalı 8) Halk Sağbgı Hemşırelığı (Dört vıllık lısans ögrenımı gOrmuş vuksek hems.) 9) lş sağlığı (Tıp Fakultesı mezunu) VtterisCT Fıkuhesi 1) Anatomı Büım Dalı 2) HıstolojıEmbrıyolojı Bılım Dalı 3) Veterıner Hekımlıgı ve Deontolojı Büım Dalı 4) Bıyokımya Anabüım Dalı 5) Fızyolojı Anabılım Dalı 6) Baktcnyoloıı Büım Dalı YULÜS. DOKTORA 3 3 4 2 • > 1 1 1 1 4 t 2 2 2 6 3 2 5 8 5 5 5 5 1 0 2 2 2 8 1 0 6 8 1 5 5 1 0 20 1 3 5 5 5 5 7 4 5 5 3 5 1 5 1 0 30 1 0 8 1 1 1 2 1 Hafta başından beri BM'de bulunan İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Prens Sadnıddin Ağa Han, Irak'ta halkın durumunun ciddiyetini, önce bir raporla, sonra da sözlü olarak BM diplomatlanna iletti. Ağa Han, Ambargo Komitesi'ne, Irak'ın Hafta içinde Washington'da yiyecek ve ilaç alabilmesi için bir geliştirilen petrol satış izni pla an önce petrol satışına izin venı, koşullu. Irak sadece yiyecek rilmesini tavsiye etti. 1 6 1 0 6 6 2 5 g 5 5 5 1 0 1 5 6 6 6 25 30 23 40 8 5 1 5 10 20 10 20 20 ANKARA 4 4 1 1 6 3 5 1 0 2 3 6 6 1 2 1 4 3 4 2 3 5 3 5 5 2 3 5 2 2 2 2 1 3 3 2 3 5 1 0 1 0 5 2 1 1 1 3 2 2 5 5 2 2 2 1 Gözler boru hattıııa çevrildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Irak'ın yiyecek ve tıbbı malzeme alımı yapabilmek için petrol satışına izin verilmesı yonunde Bırleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı başvurunun kabul edilmesi olasılığı artarken gözler 350 gündür kapalı olan KerkukYumurtalık boru hattına çevrildi. Türk yetkililer, Irak'ın petrol satışınm denetlenebilmesi için en uygun "çıkış \olunun" KerkukYumurtalık hattı olduğunu savunarak buradan petrol nakline başlanmasını destekliyorlar. Amerikan kaynakları ise tanker ticaretinin de gundeme gelebileceğini belirtiyorlar. Irak'ın incelemeler yapan BM Insanı Yardım Koordinatörü Sadrettin Ağa Han'ın ulkede ciddi bir açbk tehlikesi yaşandığını açıklarnası sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'ın petrol satışına izin verilmesini ongoren bir plan hazırladığı yolundakı haberler, bu yöndeki Bağdat girişiminin destekleneceği beklentisini arttırdı. Ankara'dan Baolı diplomatik kaynaklar, Washington'un insani amaçlarla kullanılması, savaş tazminatlannın odenmesi ve silah imhasına harcanması koşuluyla Irak'a petrol satma izni verilmesınden yana olduğunu vurguluyorlar. Aynı kaynaklara göre BM Guvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi'nin bu yonde karar alması durumunda, petrol satışının denetimi için bir mekanizma oluşturulması da gundeme gelecek. Bu mekanizma, Irak petrolünün iki çıkış yolu olan KerkükYumurtahk hattı ile Suudi Arabistan hattının ağzında ya da petrolu taşıyacak tankerlere yükleme sırasında "işler" kıhnacak. Dışişleri Bakanhğı Sözcü Vekili Fertıat Ataman haftalık basın toplantısında, petrol boru hattının açılması olasıhğma ilişkin bir soruyu yanıtlarken Turkiye'nin Irak halkının ıstıraplannın son bulmasını dilediğini vurgulayarak "Petrol ihracının başlaması durumunda tek çıkış Türkiye uzerindendir" diye konuştu. 2 3 1 2 Madagaskar'da işgal eylemi • ANTANANARIVO (AA) Madagaskar'da yönetim aleyhtarı göstericilerin bazı bakanlıkları işgal ettikleri bildirildi. Devlet Başkanı Didier Ratsirakt'nra **£•**?*§ istifasını ve sosyalist anayasanın değiştirilmesini talep eden göstericilerin sokağa çıkma yasağına rağmen Haberleşme ve Maliye bakanlıklarını işgal etmelerine guvenlik guçlerinin mudahale etmedigi belirtildi. 20 1 ( 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 4 6 1 0 t o 10 7 4 5 5 5 15 30 ı 20 20 20 20 20 1 5 2 4 5 6 5 5 5 5 5 3 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog